The R&A - Working for Golf
Modeller för Lokala Regler
Committee Procedures
Utforska mer

Avsnitt 7
Avsnitt 8A
8
Modeller för Lokala Regler

Detta kapitel tar upp godkända Modeller för Lokala Regler som kan användas av en kommitté/tävlingsledning (Kom/TL):

 • Dessa kan antingen tas med i sin helhet eller tjäna som exempel på hur en viss lokal regel skrivs.
 • Lokala regler är bara godkända om de överensstämmer med de riktlinjer som fastställts i denna avdelning.
 • En Kom/TL uppmanas att använda den rekommenderade texten om den passar den lokala situationen för att minska det antal gånger en spelare kommer att träffa på olika versioner av samma lokala regel på olika banor eller i olika tävlingar.
 • Kom/TL ska säkerställa att de lokala reglerna ställs till spelarnas förfogande antingen på scorekortet, genom ett meddelande till spelarna eller på något annat sätt.
 • När en avkortad version av den fullständiga texten av en Modell för Lokal Regel används, t.ex. på baksidan av ett scorekort, bör Kom/TL säkerställa att den fullständiga texten finns tillgänglig t.ex. på en anslagstavla eller på en websida.
 • Om inte annat anges ska plikten för bryta mot en lokal regel vara den allmänna plikten.

Principer för att införa lokala regler:

 • Lokala regler har samma status som en golfregel för den tävlingen eller banan.
 • Kom/TL uppmanas att bara använda lokala regler för att hantera de sorters situationer och policys som täcks i detta kapitel och i kapitel 5.
 • Om en lokal regel införs för en tillfällig situation ska den tas bort så snart situationen inte längre kräver att den lokala regeln används.
 • Om en Kom/TL ändrar på ordalydelsen i en Modell för Lokal Regel för att passa en banas eller en tävlings speciella behov måste den förvissa sig om att ändringarna är inom de gränser som tillåts för denna Modell för Lokal Regel och är i överensstämmelse med det angivna syftet.
 • För att säkerställa att spelet sker i enlighet med golfreglerna får en Kom/TL inte använda en lokal regel för att upphäva eller förändra en golfregel bara att den skulle föredra att en regel var annorlunda.
 • Som en allmän princip, när en spelare spelar en rond som ska vara handicapgrundande, måste spelaren spela ronden enligt golfreglerna. Om Kom/TL tillåter spelaren att spela på ett sätt som avsevärt skiljer sig från golfreglerna kan spelaren inte tillåtas att använda resultatet som handicapgrundande. För tillåtna undantag se reglerna eller rekommendationerna i handicapbestämmelserna.

Om Kom/TL tror att en lokal regel, som inte täcks av dessa principer, kan behövas på grund av lokala onormala förhållanden som påverkar möjligheterna till spel på lika villkor ska den:

 • Först kontakta SGF:s Regelkommitté som vid tveksamma fall kommer att kontakta R&A för att ta reda på om det finns någon annan Modell för Lokal Regel som täcker en sådan situation.
 • Kontakta R&A direkt.

Exemplen på Modeller för Lokal Regler i varje kategori är numrerade i följd t.ex. - A-1, A-2, etc.

En förklaring till syftet ges till varje Modell för Lokal Regel. Om en Kom/TL ändrar ordalydelsen i en Modell för Lokal Regel för att stämma med banans eller tävlingens speciella behov ska den försäkra sig om att sådana ändringar överensstämmer med det angivna syftet.

Dessa Modeller för Lokala Regler är indelade i följande kategorier:

A. Out of Bounds och banans gränser

B. Pliktområden

C. Bunkrar

D. Greener

E. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

F. Onormala banförhållanden och organiska föremål

G. Begränsningar i att använda speciell utrustning

H. Fastställa vem som får hjälpa eller ge råd till spelare

I. Fastställa när och var spelare får öva

J. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

K. Riktlinjer för speltempo

Dessa exempel på lokala regler täcker de situationer eller frågeställningar som uppstår ofta nog för att det ska vara lämpligt att ha en standardformulering. I alla andra situationer där en lokal regel är tillåten men det inte finns en standardformulering ska Kom/TL skriva den lokala regeln i tydliga och enkla ord. Men Kom/TL har inte rätt att skriva lokala regler som strider mot principerna i golfreglerna. Avsnitt 8L ger mer information om vad som avses med att använda inte godkända lokala regler.

När en lokal regel skrivs enligt formuleringarna av dessa Modeller för Lokala Regler i detta kapitel kan Kom/TL i första hand sök hjälp med tolkningen av den lokala regeln från SGF:s Regelkommitté.