The R&A - Working for Golf
Åtgärder vid dåligt väder och avbrott i spelet
Committee Procedures
Gå till avsnitt
J-1
J-2
Utforska mer

Avsnitt 8I
Avsnitt 8K
8J
Åtgärder vid dåligt väder och avbrott i spelet
J-1
Sätt att avbryta och återuppta spelet

Syfte. Regel 5.7b kräver att spelare omedelbart slutar att spela om Kom/TL beordrar ett omedelbart avbrott i spelet. Kom/TL ska använda en tydlig metod för att meddela spelare om ett omedelbart avbrott.

Följande signaler används allmänt och det rekommenderas att alla Kom/TL använder dessa signaler när det är möjligt:

Omedelbart avbrott: En lång sirensignal.
Normalt avbrott: Tre sirensignaler i följd.
Återuppta spelet: Två korta sirensignaler.

Modell för Lokal Regel J-1

“Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med (ange signal som ska användas). Alla andra avbrott kommer att signaleras med (ange signal som ska användas). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med (ange signal som ska användas). Se Regel 5.7b.”

J-2
Ta bort tillfälligt vatten

Syfte. Kom/TL kan anta en policy som klargör vilka handlingar som är lämpliga för en Kom/TL-medlem, någon person som utsetts av Kom/TL (t.ex. en medlem av banpersonalen) eller spelare för att ta bort tillfälligt vatten på greenen.

Modell för Lokal Regel J-2

“Om en spelares boll ligger på greenen och det finns störande inverkan av tillfälligt vattengreenen får spelaren:

 • Ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1d; eller
 • Få sin spellinje skrapad.

Sådan skrapning ska göras tvärs över spellinjen och sträcka sig en rimlig bit bortom hålet (dvs minst en rollerlängd) och får bara göras av (ange vem som får göra detta t.ex. banpersonalen).”

Green

Området på hålet som spelaren spelar som:

 • är särskilt iordningställt för puttning eller
 • Tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green på ett hål innefattar det hål som spelaren försöker spela en boll ned i. Green är ett av de fem definierade områdena på banan. Greenerna för alla övriga hål (som spelaren inte spelar för tillfället) är fel greener och en del av spelfältet.

Gränsen för en green definieras av där det går att se att den särskilt iordningställda ytan börjar (t ex där gräset tydligt har klippts för att visa gränsen), såvida intetävlingsledningen definierar gränsen på ett annat sätt (t ex genom att använda en linje eller prickar).

Om en dubbelgreen används för två olika hål:

 • Behandlas hela den iordningställda ytan där båda hålen finns som green för spel av båda hålen.

Men tävlingsledningen får definiera en gräns som delar av dubbelgreenen i två skilda greener, så att när en spelare spelar ett av hålen är det andra hålets del av dubbelgreenen en fel green.

Tillfälligt vatten

Varje tillfällig vattensamling på markytan (t.ex. vattenpölar efter regn eller bevattning, eller vatten från en vattensamling som svämmat över) som:

 • Inte är i ett pliktområde samt
 • Kan ses innan eller efter att spelaren tar sin stans (utan att på ett överdrivet sätt pressa ned fötterna).

Det är inte tillräckligt att marken endast är våt, lerig eller mjuk eller att vattnet för ett ögonblick blir synligt när spelaren kliver på marken; en vattensamling måste finnas där antingen innan eller efter att stansen tas.

Specialfall:

 • Dagg och frost är inte tillfälligt vatten.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost) är lösa naturföremål eller, när dessa är på marken, kan de enligt spelarens val även vara tillfälligt vatten.
 • Konstgjord is är ett tillverkat föremål.
Green

Området på hålet som spelaren spelar som:

 • är särskilt iordningställt för puttning eller
 • Tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green på ett hål innefattar det hål som spelaren försöker spela en boll ned i. Green är ett av de fem definierade områdena på banan. Greenerna för alla övriga hål (som spelaren inte spelar för tillfället) är fel greener och en del av spelfältet.

Gränsen för en green definieras av där det går att se att den särskilt iordningställda ytan börjar (t ex där gräset tydligt har klippts för att visa gränsen), såvida intetävlingsledningen definierar gränsen på ett annat sätt (t ex genom att använda en linje eller prickar).

Om en dubbelgreen används för två olika hål:

 • Behandlas hela den iordningställda ytan där båda hålen finns som green för spel av båda hålen.

Men tävlingsledningen får definiera en gräns som delar av dubbelgreenen i två skilda greener, så att när en spelare spelar ett av hålen är det andra hålets del av dubbelgreenen en fel green.

Spellinje

Den linje som spelaren avser att hans/hennes boll ska följa efter ett slag, inklusive området på den linjen som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om den linjen.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg spelaren har tänkt att bollen ska ta).

Spellinje

Den linje som spelaren avser att hans/hennes boll ska följa efter ett slag, inklusive området på den linjen som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om den linjen.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg spelaren har tänkt att bollen ska ta).

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som spelas:

 • - Hålet måste vara 108 mm (4 ¼ inches) i diameter och minst 101,6 mm (4 inches) djupt.
 • - Om en hålkopp används, får dess yttre diameter inte överstiga 108 mm (4 ¼ inches). Hålkoppen måste vara nedsänkt minst 25,4 mm (1 inches) under greenens yta, om inte markens beskaffenhet kräver att den är närmare ytan.

Ordet ”hål” (när det inte används som en definition i kursiv stil) används genomgående i reglerna och avser då den del av banan som hör ihop med en specifik tee, green och hål. Spel på ett hål börjar från tee och slutar när bollen är håladgreen (eller när reglerna på annat sätt anger att hålet är avslutat).