The R&A - Working for Golf
Policys för speltempo
Committee Procedures
Gå till avsnitt
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
Utforska mer

Avsnitt 8J
Avsnitt 8L
8K
Policys för speltempo

De följande Modellerna för Lokala Regler ger några exempel på hur Kom/TL kan välja att hantera speltempofrågan. Kom/TL kan anta andra lokala regler för att passa resurserna som är tillgängliga för dem och därför är dessa inte en fullständig lista.

Andra policyexempel finns på RandaA.org.

K-1
Maximal tid för hela eller del av rond

Syfte. I tävlingar där det är få eller inga domare på banan kan det vara önskvärt för Kom/TL att formulera en enkel lokal regel som fastställer en tidsgräns som den anser tillräcklig för spelare att fullborda ronden och/eller ett visst antal hål. Dessa tidsgränser kan variera beroende på antalet spelare i grupperna, antalet grupper och spelformen. Om en grupp överskrider den föreskrivna tiden och inte är på rätt plats (“out of position”) på banan kan var och en av spelarna i gruppen få plikt.

Modell för Lokal Regel K-1

“Om en grupp avslutar ronden (eller ange antal hål) mer än startintervallet bakom gruppen framför och mer än (ange tid t.ex. 3 timmar och 45 minuter) från starttiden (eller ange vad som krävs) får alla spelarna ett slags plikt (eller ange vad som krävs).”

K-2
Hål-för-hål och slag-för-slag speltempopolicy

Syfte. I tävlingar där det finns ett tillräckligt antal funktionärer på banan kan Kom/TL ta till en speltempo policy som tillåter en bestämd tidslängd för varje hål och sedan, om spelare överskrider den tiden, fastställa en maxtid för att slå varje slag.

Denna Modell för Lokal Regel nedan är ett exempel på en policy för en slagspelstävling där det kommer att tas tid på spelarna individuellt när gruppen inte är på rätt plats (”out of position”).

En modifierad pliktform som kan användas i en speltempopolicy beskrivs också utförligt i Modellen för Lokal Regel K-5.

Alternativ för att vara “out of position”.

En grupp är ”out of position” när den är senare än den tidpunkt som angivits för hålet som spelats och inte på rätt plats i förhållande till gruppen framför. När en grupp definieras som att vara ”out of position” ska policyn specificera när en grupp anses vara ”out of position” genom att referera till gruppen framför den. Några exempel är:

 • Gruppen är mer än startintervallet bakom gruppen framför den.
 • Ett par 4 eller par 5 är tomt innan gruppen når det hålets tee.

Tid för att slå ett slag

När tid tas på en grupp måste varje spelare slå sitt slag inom en specificerad tidsgräns. Kom/TL kan kräva att alla slag ska slås på samma tid eller använda den alternativa formuleringen nedan för att tillåta ytterligare tid för den första spelaren som ska spela från något speciellt område t.ex. från tee eller greenen.

Modell för Lokal Regel K-2

“Maximalt tillåten tid

Den maximalt tillåtna tiden är den maximala tid som Kom/TL anser nödvändig för en grupp att fullborda dess rond. Detta uttrycks i ett per hål och sammanlagd tid format och inkluderar all tid som har med att spela spelet att göra t.ex. domslut och tiden för att gå mellan hålen.

Den maximala tilldelade tiden för att spela färdigt 18 hål på (ange banans namn) är (ange maximal tid t.ex. 4 timmar och 5 minuter). Följande procedur används bara om en grupp är “out of position.”

Definition av Out of Position

Den första grupp som startar anses vara “out of position” om, vid något tillfälle under ronden, gruppens sammanlagda tid överskrider tiden som tillåtits för det antal hål som spelats. Varje grupp som följer därefter anses vara ”out of position” om den är (ange när en grupp är ”out of position” i förhållande till gruppen framför dem (se exempel ovanför)) och har överskridit den tillåtna tiden för de hål som spelats.

Förfarande när grupp är “Out of Position”

 1. Domare kommer att övervaka speltempot och avgöra om tidtagning ska ske på en grupp som är ”out of position”. En bedömning av om det finns några nyligen inträffade, förmildrande omständigheter som t.ex. ett långt domslut, förlorad boll, ospelbar boll etc. kommer att göras.
  Om det fattas beslut om tidtagning av spelarna kommer varje enskild spelare i gruppen att bli föremål för tidtagning och en domare kommer att upplysa varje spelare att de är ”out of position” och att det tas tid på dem.
  I undantagsfall kan det tas tid på en enskild spelare, eller två spelare i en grupp av tre, i stället för hela gruppen.
 2. Den maximala tiden som tillåts per slag är (ange tidsgräns t.ex. 40 sekunder).
  (10 extra sekunder tillåts för den spelare som ska spela först: a) ett slag från tee på ett par 3 hål; b) ett inspel till green och c) en chip eller en putt).
  Tidtagningen kommer att börja när spelaren har haft tillräckligt med tid för att komma fram till bollen, att det är spelarens tur att spela och att spelaren kan spela utan störande inverkan eller att bli distraherad. Tid som går åt för att bedöma avstånd och välja klubba kommer att räknas som tid som togs för nästa slag.
  greenen börjar tidtagningen när spelaren haft rimligt med tid för att lyfta, rengöra och återplacera bollen, laga skador på greenen som ger störande inverkan på spellinjen och flytta lösa naturföremålspellinjen. Tid som använts för att se på spellinjen från bortom hålet och/eller bakom bollen kommer att räknas som en del av tiden som togs för nästa slag.
  Tider kommer att tas från det ögonblick som domaren bestämmer att det är spelarens tur att spela och att spelaren kan spela utan störande inverkan eller att bli distraherad.
  Tidtagning upphör när en grupp är tillbaka i rätt läge och spelarna kommer att informeras om detta.

Plikt för brott mot den lokala regeln:

 • Plikt för första brottet: ett slags plikt.
 • Plikt för andra brottet: allmän plikt som läggs till utöver plikten för det första brottet.
 • Plikt för tredje brottet: diskvalifikation.

Innan en spelare informerats om en dålig tid kan spelaren inte få någon ytterligare dålig tid.

Förfarande när grupp åter är “out of position”

Om en grupp är “out of position” mer än en gång under ronden gäller samma förfarande som ovan vid varje tillfälle. Dåliga tider och utdelade plikter i samma rond tas med fram till att ronden färdigspelad. En spelare kommer inte att få plikt om spelaren får en andra dålig tid innan spelaren informerats om den tidigare dåliga tiden.”

K-3
Hål-för-hål och slag-för-slag speltempopolicy för poängbogey

Syfte. I en poängbogeytävling kan Kom/TL modifiera plikten för ett brott mot Modellen för Lokal Regel K-2 för att säkerställa att plikten ska påverka spelarens resultat. Kom/TL kan också välja att lägga till en muntlig varning vid första brottet.

Modell för Lokal Regel K-3

“Pliktuppgiften i Modell för Lokal Regel K-2 är modifierad på detta sätt:

Plikt för brott mot den lokala regeln:

 • Plikt för första brottet: avdrag av en poäng från totala antalet poäng som erhållits under ronden.
 • Plikt för andra brottet: avdrag av ytterligare två poäng från totala antalet poäng som erhållits under ronden.
 • Plikt för tredje brottet: diskvalifikation.
K-4
K-4 Hål-för-hål och slag-för-slag speltempopolicy för par/bogeytävlingar

Syfte. I en par/bogeytävling, kan Kom/TL modifiera plikten för ett brott mot Modell för Lokal Regel K-2 för att säkerställa att plikten ska påverka spelarens resultat. Kom/TL kan också välja att lägga till en muntlig varning vid första brottet.

Modell för Lokal Regel K-4

“Pliktuppgiften i Modell för Lokal Regel K-2 är modifierad på detta sätt:

Plikt för brott mot den lokala regeln:

 • Plikt för första brottet: avdrag av ett hål från nettosumman av hålen.
 • Plikt för andra brottet: avdrag av ett andra hål från nettosumman av hålen.
 • Plikt för tredje brottet: diskvalifikation.
K-5
Modifierad pliktstruktur för speltempo

Syfte. Kom/TL kan modifiera plikten för att brott mot en speltempopolicy så att plikt för ett första brott mot speltempopolicyn är en muntlig varning från domaren. Exemplet som ges nedan är hur pliktredogörelsen har modifierats i en slagspelstävling och pliktredogörelsen för matchspel, poängbogey och par/bogeytävlingar kan anpassas på liknande sätt.

Modell för Lokal Regel K-5

"Plikt för brott mot den lokala regeln:

 • Plikt för första brottet: muntlig varning från domare.
 • Plikt för andra brottet: ett slags plikt.
 • Plikt för tredje brottet: allmän plikt som läggs till utöver plikten för det andra brottet.
 • Plikt för fjärde brottet: diskvalifikation.
Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Tävlingsledning

Personen eller gruppen med ansvar för tävlingen eller banan.

Se Committee Procedures, Section 1 (som förklarar tävlingsledningens roll).

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Se Committee Procedures, Section 6C (som förklarar ansvarsområdena och befogenheten för en domare).

Förlorad

Statusen för en boll som inte hittas inom tre minuter från det att spelaren eller hans/hennes caddie (eller spelarens partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den.

Om sökandet börjar och sedan tillfälligtvis avbryts av någon fullgod orsak (t ex när spelaren slutar leta vid avbrott i spel eller måste kliva åt sidan för att vänta på att en annan spelare ska spela) eller när spelaren av misstag har identifierat fel boll:

 • Tiden mellan avbrottet och när letandet återupptas räknas inte, och
 • den tillåtna tiden för letande är totalt tre minuter, och tiden för letande räknas både före avbrottet och efter att letandet återupptas.

 

Förlorad/1 – Boll får inte förklaras vara förlorad

En spelare får inte göra en boll förlorad genom ett tillkännagivande. En boll är bara förlorad när den inte återfunnits inom tre minuter efter det att spelaren eller hans/hennes caddie eller partner börjar leta efter den.

Till exempel, en spelare börjar leta efter sin boll i två minuter, förklarar den förlorad och går tillbaka för ett spela en annan boll. Innan spelaren sätter en annan boll i spel, återfinns den ursprungliga bollen inom tre minuters söktiden. Eftersom spelaren inte får förklara sin boll förlorad förblir den ursprungliga bollen i spel.

Förlorad/2 – Spelare får inte fördröja starten på letande för att få en fördel

Tre-minuters söktiden för en boll börjar när spelaren eller hans/hennes caddie (eller spelarens partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den. Spelaren får inte fördröja starten på letandet för att få en fördel genom att tillåta andra personer att också leta efter sin boll.

Till exempel, om en spelare går mot sin boll och åskådare redan letar efter bollen kan spelaren inte avsiktligt fördröja att komma till området för att förhindra att tre-minuters söktiden börjar. Under sådana förhållanden börjar söktiden när spelaren skulle kunna ha varit på plats för att leta om spelaren inte avsiktligt fördröjt att komma till området.

Förlorad/3 - Söktiden fortsätter när spelare återvänder för att spela provisorisk boll

Om en spelare har börjat leta efter sin boll och återvänder till platsen för föregående slag för att spela en provisorisk boll fortsätter tre-minuters söktiden oavsett om någon fortsätter att leta efter spelarens boll eller inte.

Förlorad/4 – Söktiden när det letas efter två bollar

När en spelare har spelat två bollar (t ex bollen i spel och en provisorisk boll) och letar efter båda beror det på hur nära varandra de två bollarna är för att spelaren ska ha rätt till två separata tre-minuters söktider.

Om bollarna är i samma område där de samtidigt kan letas efter, tillåts spelaren bara tre minuter för att leta efter båda bollarna. Men om bollarna är i olika områden (t ex på motsatta sidorna av fairway) tillåts spelaren en tre-minuters söktid för var och en av bollarna.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

 • under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.
 • Oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

När reglerna hänvisar till att ”spela en boll”, innebär det detsamma som att slå ett slag.

Spelarens score på ett hål eller en rond anges som ett antal ”slag”, vilket betyder alla slag som slagits och varje pliktslag. (se Regel 3.1c).

 

Slag/1 – Avgöra om ett slag har utförts

Om en spelare påbörjar nersvingen med en klubba med avsikt att slå bollen räknas spelarens handling som ett slag när:

 • Klubbhuvudet böjs åt sidan eller stoppas av något utomstående (såsom en trädgren), oavsett om bollen träffas eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, oavsett om bollen träffas av skaftet eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, när klubbhuvudet faller och träffar bollen.

Spelarens handlingar räknas inte som ett slag i följande situationer:

 • Under nersvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren stoppar nersvingen kort om bollen, men klubbhuvudet faller och träffar och rubbar bollen.
 • Under baksvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren fullföljer nersvingen med skaftet men träffar inte bollen.
 • En boll har fastnat i en trädgren bortom en klubbas räckvidd. Om spelaren rubbar bollen genom att slå på en lägre del av grenen i stället för på bollen gäller Regel 9.4 (Bollen lyft eller rubbad av spelaren).
Slag

Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

 • under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.
 • Oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

När reglerna hänvisar till att ”spela en boll”, innebär det detsamma som att slå ett slag.

Spelarens score på ett hål eller en rond anges som ett antal ”slag”, vilket betyder alla slag som slagits och varje pliktslag. (se Regel 3.1c).

 

Slag/1 – Avgöra om ett slag har utförts

Om en spelare påbörjar nersvingen med en klubba med avsikt att slå bollen räknas spelarens handling som ett slag när:

 • Klubbhuvudet böjs åt sidan eller stoppas av något utomstående (såsom en trädgren), oavsett om bollen träffas eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, oavsett om bollen träffas av skaftet eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, när klubbhuvudet faller och träffar bollen.

Spelarens handlingar räknas inte som ett slag i följande situationer:

 • Under nersvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren stoppar nersvingen kort om bollen, men klubbhuvudet faller och träffar och rubbar bollen.
 • Under baksvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren fullföljer nersvingen med skaftet men träffar inte bollen.
 • En boll har fastnat i en trädgren bortom en klubbas räckvidd. Om spelaren rubbar bollen genom att slå på en lägre del av grenen i stället för på bollen gäller Regel 9.4 (Bollen lyft eller rubbad av spelaren).
Green

Området på hålet som spelaren spelar som:

 • är särskilt iordningställt för puttning eller
 • Tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green på ett hål innefattar det hål som spelaren försöker spela en boll ned i. Green är ett av de fem definierade områdena på banan. Greenerna för alla övriga hål (som spelaren inte spelar för tillfället) är fel greener och en del av spelfältet.

Gränsen för en green definieras av där det går att se att den särskilt iordningställda ytan börjar (t ex där gräset tydligt har klippts för att visa gränsen), såvida intetävlingsledningen definierar gränsen på ett annat sätt (t ex genom att använda en linje eller prickar).

Om en dubbelgreen används för två olika hål:

 • Behandlas hela den iordningställda ytan där båda hålen finns som green för spel av båda hålen.

Men tävlingsledningen får definiera en gräns som delar av dubbelgreenen i två skilda greener, så att när en spelare spelar ett av hålen är det andra hålets del av dubbelgreenen en fel green.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Om en spelare lägger ned en boll utan avsikt att den ska bli boll i spel har bollen inte återplacerats och är inte i spel(se Regel 14.4).

När en regel kräver att en boll ska återplaceras, anger regeln en särskild punkt där bollen måste återplaceras.

 

Återplacera/1 – Bollen får inte återplaceras med en klubba

För att en boll ska ha återplacerats på rätt sätt måste den läggas ned och släppas. Detta innebär att spelaren måste använda sin hand för att sätta tillbaka bollen i spel på den punkt som den lyftes eller rubbades ifrån.

Till exempel, om en spelare lyfter sin boll från greenen och placerar den åt sidan, får spelaren inte återplacera bollen genom att rulla den med klubban till dess rätta plats. Om spelaren gör så, har bollen inte återplacerats på rätt sätt och spelaren får ett slags plikt enligt Regel 14.2b(2) (Hur en boll måste återplaceras) om inte felet rättas till innan slaget slås.

Spellinje

Den linje som spelaren avser att hans/hennes boll ska följa efter ett slag, inklusive området på den linjen som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om den linjen.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg spelaren har tänkt att bollen ska ta).

Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • Döda djur och djurspillning,
 • Maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen

Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter spelarens val antingen lösa naturföremål eller, när de är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.

 

Lösa naturföremål/1 - Status för frukt

Frukt som inte sitter fast på sitt träd eller sin buske är ett löst naturföremål, även om frukten är från ett träd eller en buske som inte finns på banan.

Till exempel frukt som delvis ätits upp eller skurets i bitar och skalet som dragits av från en frukt är lösa naturföremål. Men när de bärs av en spelare är de spelarens utrustning.

Lösa naturföremål/2 – När lösa naturföremål blir tillverkade föremål

Lösa naturföremål kan omvandlas till tillverkade föremål genom att konstruera eller tillverka.

Till exempel har en träkubb (löst naturföremål) som delats och försetts med ben ändrats genom konstruktion till att bli en bänk (tillverkat föremål).

Lösa naturföremål/3 - Status för saliv

Saliv kan antigen behandlas som tillfälligt vatten eller ett löst naturföremål enligt spelarens val.

Lösa naturföremål/4 – Lösa naturföremål använda för att belägga en väg

Grus är ett löst naturföremål och en spelare får ta bort lösa naturföremål enligt Regel 15.1a. Denna rätt påverkas inte av det faktum att när en väg täcks med grus blir den en konstgjort belagd väg, vilket gör den till ett oflyttbart tillverkat föremål. Samma princip gäller för vägar eller stigar konstruerade med sten, krossade snäckskal, träflis eller liknande.

I sådana situationer får spelaren:

 • spela bollen som den ligger på det tillverkade föremålet och ta bort grus (löst naturföremål) från vägen (Regel 15.1a).
 • ta lättnad utan plikt från det onormala banförhållandet (oflyttbart tillverkat föremål) (Regel 16.1b).

Spelaren får också ta bort en del grus från vägen för att avgöra om det är möjligt att spela bollen som den ligger innan spelaren väljer att ta lättnad utan plikt.

Lösa naturföremål/5 – En levande insekt sitter aldrig fast på en boll

Även om döda insekter kan anses sitta fast på en boll kan aldrig levande insekter anses sitta fast på en boll, oavsett om de sitter stilla eller rör sig. Därför är levande insekter på en boll lösa naturföremål.

Spellinje

Den linje som spelaren avser att hans/hennes boll ska följa efter ett slag, inklusive området på den linjen som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om den linjen.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg spelaren har tänkt att bollen ska ta).

Spellinje

Den linje som spelaren avser att hans/hennes boll ska följa efter ett slag, inklusive området på den linjen som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om den linjen.

Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg spelaren har tänkt att bollen ska ta).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

 • under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.
 • Oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

När reglerna hänvisar till att ”spela en boll”, innebär det detsamma som att slå ett slag.

Spelarens score på ett hål eller en rond anges som ett antal ”slag”, vilket betyder alla slag som slagits och varje pliktslag. (se Regel 3.1c).

 

Slag/1 – Avgöra om ett slag har utförts

Om en spelare påbörjar nersvingen med en klubba med avsikt att slå bollen räknas spelarens handling som ett slag när:

 • Klubbhuvudet böjs åt sidan eller stoppas av något utomstående (såsom en trädgren), oavsett om bollen träffas eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, oavsett om bollen träffas av skaftet eller inte.
 • Klubbhuvudet släpper från skaftet under nersvingen och spelaren fortsätter nersvingen med enbart skaftet, när klubbhuvudet faller och träffar bollen.

Spelarens handlingar räknas inte som ett slag i följande situationer:

 • Under nersvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren stoppar nersvingen kort om bollen, men klubbhuvudet faller och träffar och rubbar bollen.
 • Under baksvingen släpper en spelares klubbhuvud från skaftet. Spelaren fullföljer nersvingen med skaftet men träffar inte bollen.
 • En boll har fastnat i en trädgren bortom en klubbas räckvidd. Om spelaren rubbar bollen genom att slå på en lägre del av grenen i stället för på bollen gäller Regel 9.4 (Bollen lyft eller rubbad av spelaren).
Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Se Committee Procedures, Section 6C (som förklarar ansvarsområdena och befogenheten för en domare).

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Domare

En funktionär utsedd av tävlingsledningen för att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna.

Se Committee Procedures, Section 6C (som förklarar ansvarsområdena och befogenheten för en domare).

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.