The R&A - Working for Golf
En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
11.1
a
b
11.2
11.3
Utforska mer

Regel 10
Regel 12

Syfte: Regel 11 omfattar vad du ska göra när din boll i rörelse träffar person, djur, utrustning eller något annat på banan. När detta händer oavsiktligt, blir det ingen plikt och du måste normalt acceptera resultatet, oavsett om det är bra eller inte, och spela från den plats där bollen stannat. Regel 11 begränsar också dig från att avsiktligt vidta åtgärder för att påverka var varje boll i rörelse skulle kunna stanna.

11
En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse

Denna regel gäller varje gång som en boll i spel är i rörelse (vare sig efter ett slag eller på annat sätt), utom när en boll har droppats i ett lättnadsområde och ännu inte stannat. Den situationen behandlas i Regel 14.3.

11.1
Din boll i rörelse träffar av misstag en person eller något utomstående
a
Ingen plikt för någon spelare

Om din boll i rörelse av misstag träffar en person eller något utomstående, inkluderat dig, varje annan spelare eller någon av era caddies eller utrustning, blir det ingen plikt för någon spelare.

Undantag – Boll spelad från green i slagspel: Om din boll i rörelse träffar en annan spelares boll i vila på green och båda bollarna var på green före ditt slag, får du den allmänna plikten (två slags plikt).

b
En boll måste spelas som den ligger

Om din boll i rörelse av misstag träffar en annan person eller något utomstående, måste din boll spelas som den ligger, utom i två situationer:

Undantag 1 – När din boll spelats från någonstans utanför green och stannar på någon person, djur eller något rörligt utomstående.

Undantag 2 - När din boll som spelats från green av misstag träffar någon person, djur eller flyttbart hindrande föremål (inklusive annan boll i rörelse) på green.

Se fullständiga regler för mer information om dessa två undantag.

Plikt för att spela en felaktigt inbytt boll eller för att spela från fel plats i strid med Regel 11.1: allmän plikt.

11.2
En boll i rörelse avsiktligt påverkad eller stoppad av en person

Om en boll i rörelse avsiktligt påverkats eller stoppats av en spelare eller om den träffar utrustning som avsiktligt placerats ut blir det normalt pliktslag och bollen ska inte spelas som den ligger.

Se fullständiga regler för information om varifrån en boll ska spelas som avsiktligt påverkats eller stoppats och om pliktslag utgår.

11.3
Avsiktligt flytta föremål eller förändra förhållanden för att påverka en boll i rörelse

När en boll är i rörelse får du inte avsiktligt förändra fysiska förhållanden eller lyfta eller flytta ett löst naturföremål eller ett flyttbart tillverkat föremål för att påverka var bollen skulle kunna stanna.

Undantag – Du får flytta en flaggstång, en boll i vila på green eller annan utrustning för spelare (annat än en boll i vila var som helst utom på green eller en bollmarkering var som helst på banan).

Plikt för att bryta mot Regel 11.3: allmän plikt.

I spel

Statusen för din boll när den ligger på banan och används för spel av ett hål.

Din boll blir i spel på ett hål först:

 • när du slår ett slag mot den från innanför tee, eller
 • i matchspel, när du slår ett slag mot den från utanför tee och din motspelare inte återkallar slaget i enlighet med Regel 6.1b.

Den bollen fortsätter att vara i spel tills den är hålad, utom att den inte längre är i spel:

 • när den är lyft från banan,
 • när den är förlorad (även om den har stannat på banan) eller har stannat out of bounds, eller
 • när en annan boll är inbytt i stället för den, även om detta inte är tillåtet enligt en regel.

En boll som inte är i spel är fel boll.

När en bollmarkering placerats för att markera läget för din boll i spel:

 • om din boll inte har lyfts, är den fortfarande i spel, och
 • om din boll har lyfts och återplacerats, är den i spel även om bollmarkeringen inte har tagits bort.
Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Droppa

Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
 • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
Lättnadsområde

Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

 • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
 • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
  • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
  • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
  • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
Utomstående

Varje person eller föremål som kan påverka vad som händer med din boll eller utrustning eller med banan:

 • varje person (inklusive en annan spelare), utom du själv eller din caddie eller din partner eller motspelare eller någon av deras caddies,
 • alla djur samt
 • alla naturliga eller konstgjorda föremål eller någonting annat (t ex en annan boll i rörelse), utom naturkrafter.
Caddie

Någon som hjälper dig under en rond att bära, transportera eller hantera dina klubbor och/eller ge dig råd. En caddie får även hjälpa dig på andra sätt som tillåts enligt reglerna (se Regel 10.3b).

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Utomstående

Varje person eller föremål som kan påverka vad som händer med din boll eller utrustning eller med banan:

 • varje person (inklusive en annan spelare), utom du själv eller din caddie eller din partner eller motspelare eller någon av deras caddies,
 • alla djur samt
 • alla naturliga eller konstgjorda föremål eller någonting annat (t ex en annan boll i rörelse), utom naturkrafter.
Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • döda djur och djurspillning,
 • maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen

Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.
Flyttbart tillverkat föremål

Ett tillverkat föremål som kan flyttas med en rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan.

Om en del av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med dessa två normer, behandlas den delen som ett flyttbart tillverkat föremålMen detta gäller inte om den flyttbara delen av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål inte är avsett för att flyttas (t ex en lös sten som är en del av en stenmur).

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.