The R&A - Working for Golf
Greener
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b
Utforska mer

Regel 12
Regel 14

Syfte: Regel 13 är en särskild regel för greener. Greener är särskilt iordningställda för att spela din boll längs med marken, och det finns en flaggstång för hålet på varje green, så därför gäller vissa andra regler än för andra områden på banan.

13.1
Tillåtna eller nödvändiga åtgärder på green

Syfte: Regeln tillåter dig att vidta åtgärder på green som normalt inte är tillåtna utanför green, t ex att markera, lyfta, rengöra och återplacera din boll samt att reparera skador och ta bort sand och lös jord på green. Det blir ingen plikt för att av misstag orsaka att din boll eller bollmarkering rubbas på green.

a
När din boll är på green

Din boll är på green när någon del av den:

 • vidrör green eller
 • ligger på eller i någonting (t ex ett löst naturföremål eller ett tillverkat föremål) och är innanför greenkanten.
b
Markera, lyfta och rengöra din boll på green

Din boll på green får lyftas och rengöras. Läget för din boll måste markeras innan den lyfts, och bollen måste återplaceras.

c
Tillåtna förbättringar på green

Under en rond, får du vidta dessa två åtgärder på green, oavsett om din boll är på eller utanför green:

 • Sand och lös jord får tas bort på green utan plikt (men inte någon annanstans på banan).
 • Du får laga skador på green utan plikt genom att vidta rimliga åtgärder för att återställa green så nära som möjligt till sitt ursprungliga skick, men bara:
  • genom att använda din hand, fot eller någon annan del av din kropp eller en vanlig greenlagare, peg, klubba eller en liknande vanlig del av utrustningen, och
  • utan att orimligt fördröja spelet.

Men om du förbättrar green genom att vidta åtgärder som överstiger vad som kan vara rimligt för att återställa green till dess ursprungliga skick, får du den allmänna plikten.

Med ”skador på green” menas alla skador som orsakats av en person eller av något utomstående, t ex:

 • nedslagsmärken, skador av skor (t ex spikmärken) och skrap- eller hackmärken orsakade av utrustning eller en flaggstång,
 • gamla hålpluggar, pluggar av grästorv, skarvar av skuren grästorv och skrap- eller hackmärken av underhållsverktyg eller fordon,
 • spår av djur eller hovmärken och
 • inbäddade föremål (t ex en sten, ekollon eller peg).

Men ”skador på green” innefattar inte skador eller förhållanden som beror på:

 • normala metoder för banskötsel för att bibehålla det allmänna skicket på green (t ex luftningshål och skåror från vertikalskärning),
 • bevattning eller regn eller andra naturkrafter,
 • naturliga ojämnheter (t ex ogräs eller områden med dålig, död eller ojämn växtlighet) eller
 • naturligt slitage runt hålet.
d
När din boll eller bollmarkering rubbas på green

Det blir inte någon plikt om du, din motspelare eller någon annan spelare i slagspel av misstag rubbar din boll eller bollmarkeringgreen.

Du måste återplacera din boll på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) eller placera en bollmarkering för att markera detta ursprungliga läge.

Undantag - Din boll måste spelas som den ligger när den börjar röra sig under din baksving eller slaget och slaget slås.

Om naturkrafter orsakar att din boll på green rubbas, varifrån du då måste spela ditt nästa slag beror på om din boll redan hade lyfts och återplacerats på sin ursprungliga punkt.

 • Boll som redan lyfts och återplacerats - Din boll måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas).
 • Boll som inte redan lyfts och återplacerats - Bollen måste spelas från sitt nya läge.
e
Ingen avsiktlig prövning av greener

Om du avsiktligt under en rond gnuggar ytan eller rullar en boll för att pröva greenen eller en fel green, får du den allmänna plikten.

Undantag - Pröva green på just avslutat hål eller övningsgreen mellan två hål är tillåtet.

f
Lättnad måste tas från fel green

Störande inverkan enligt denna regel föreligger när din boll vidrör fel green eller fel green inverkar fysiskt störande för ditt område för avsedd stans eller område för avsedd sving.

Du får inte spela bollen som den ligger, när det finns störande inverkan av fel green. I stället måste du ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i lättnadsområdet som visas i FIG. 13.1f.

Ingen lättnad är tillåten enligt denna regel om störande inverkan bara uppstår om du under omständigheterna väljer en uppenbart orimlig klubba, typ av stans, sving eller spelriktning.

Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad (P1).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

 • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • måste vara i samma område på banan som referenspunkten.

Spelaranmärkning: Du måste ta fullständig lättnad från störande inverkan av fel green.

Plikt för att spela en felaktigt inbytt boll eller för att spela från fel plats i strid med Regel 13.1: allmän plikt.

13.2
Flaggstången

Syfte: Denna regel täcker dina valmöjligheter för att hantera flaggstången. Du får lämna flaggstången i hålet eller få den borttagen (vilket innefattar att någon passar flaggstången och tar bort den när din boll är spelad), men du måste besluta det innan slaget slås. Normalt blir det inte någon plikt om en boll i rörelse träffar flaggstången.

Den här regeln tillämpas för en boll som spelas från var som helst på banan, antingen på eller utanför green.

a
Lämna flaggstången i hål

Om du slår ett slag med flaggstången kvar i hålet och bollen i rörelse då träffar flaggstången blir det inte någon plikt och bollen måste spelas som den ligger.

Beslutet att ha flaggstången kvar i hålet måste tas före ditt slag, antingen genom att lämna flaggstången i hålet eller få en borttagen flaggstång tillbakasatt.

I båda fallen får du inte försöka att få fördelar genom att medvetet flytta flaggstången till ett läge annat än centrerad i hålet. Om du gör det och bollen i rörelse träffar flaggstången, får du den allmänna plikten.

Se fullständiga regler för information om att flytta eller ta bort en flaggstång i hålet när en boll är i rörelse.

b
Ta bort en flaggstång från hålet

Du får slå ett slag med flaggstången borttagen från hålet, så att din boll i rörelse inte kommer att träffa flaggstången i hålet.

Du måste bestämma detta innan slaget slås, genom att antingen låta flaggstången tas bort från hålet innan din boll spelas, eller ge någon tillåtelse att passa flaggstången.

Se fullständiga regler för situationer där du anses ha godkänt att flaggstången passas och för mer information om vad man ska göra om din boll träffar flaggstången eller den person som tog bort eller passar den.

c
En boll som vilar mot en flaggstång som står i hålet

Om din boll stannar mot flaggstången som står kvar i hålet och någon del av din boll är i hålet under greenytan, betraktas din boll som hålad.

Om ingen del av din boll är i hålet under greenytan:

 • är din boll inte hålad och måste spelas som den ligger.
 • Om flaggstången tas bort och din boll rubbas (oavsett om den faller ner i hålet eller rör sig bort från hålet), blir det inte någon plikt och den måste återplaceras på kanten av hålet.

Plikt för att spela felaktigt inbytt boll eller spela boll från fel plats i strid med Regel 13.2c: allmän plikt.

13.3
En boll på hålkanten
a
Väntetid för att se om din boll på hålkanten kommer att falla i hål

Om någon del av din boll hänger över hålkanten ges du en rimlig tid för att komma fram till hålet och ytterligare 10 sekunders väntan för att se om din boll kommer att falla ner i hålet.

Om din boll faller ner i hålet under denna väntetid, har du hålat ut med föregående slag.

Om din boll inte faller ner i hålet under denna väntetid:

 • anses din boll vara i vila.
 • Om din boll därefter faller ner i hålet innan den spelas, har du hålat ut med föregående slag, men får ett slags plikt tillagd till din score på hålet.
b
Vad du gör om din boll på hålkanten lyfts eller rubbas innan väntetiden gått ut

Se fullständiga regler för information om vad du gör om din boll på hålkanten lyfts eller rubbas innan 10 sekunders väntetiden gått ut.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • döda djur och djurspillning,
 • maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen

Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.
Tillverkat föremål

(se även oflyttbara och flyttbara tillverkade föremål): Varje konstgjort föremål utom organiska föremål och föremål för banans gräns.

Exempel på tillverkade föremål:

 • belagda vägar och stigar, inklusive deras konstgjorda kanter
 • byggnader och fordon
 • sprinklerlock, dräneringar och bevattningsanläggningar
 • spelares utrustning, flaggstänger och krattor
Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Peg

Ett föremål som används för att höja upp din boll från marken när du spelar från tee. Den får inte vara längre än 101,6 mm (fyra inches) och måste överensstämma med Utrustningsreglerna (Equipment Rules).

Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Förbättra

Att förändra en eller flera förhållanden som påverkar ditt slag eller andra fysiska förhållanden som påverkar ditt spel, så att du får en eventuell fördel för ditt slag.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Utomstående

Varje person eller föremål som kan påverka vad som händer med din boll eller utrustning eller med banan:

 • varje person (inklusive en annan spelare), utom du själv eller din caddie eller din partner eller motspelare eller någon av deras caddies,
 • alla djur samt
 • alla naturliga eller konstgjorda föremål eller någonting annat (t ex en annan boll i rörelse), utom naturkrafter.
Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av dig eller din caddie. Föremål som används för omsorgen om banan, t ex krattor, är utrustning endast när de hålls eller bärs av dig eller din caddie.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Djur

Varje levande varelse från djurriket (utom människor).

Peg

Ett föremål som används för att höja upp din boll från marken när du spelar från tee. Den får inte vara längre än 101,6 mm (fyra inches) och måste överensstämma med Utrustningsreglerna (Equipment Rules).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Naturkrafter

Naturens inverkan av t ex vind, vatten eller när någonting händer utan uppenbar anledning på grund av tyngdkraften.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Slagspel

En spelform där du eller din sida tävlar mot alla andra spelare eller sidor i tävlingen.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Bollmarkering

Ett konstgjort föremål när det används för att markera läget för din boll som ska lyftas, t ex en peg, ett mynt, ett föremål gjort för att vara en bollmarkering eller någon annan liten del av utrustningen.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Naturkrafter

Naturens inverkan av t ex vind, vatten eller när någonting händer utan uppenbar anledning på grund av tyngdkraften.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Fel green

Varje annan green på banan än greenen på det hål som du spelar. Fel greener är del av spelfältet.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Fel green

Varje annan green på banan än greenen på det hål som du spelar. Fel greener är del av spelfältet.

Fel green

Varje annan green på banan än greenen på det hål som du spelar. Fel greener är del av spelfältet.

Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Fel green

Varje annan green på banan än greenen på det hål som du spelar. Fel greener är del av spelfältet.

Droppa

Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
 • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
Lättnadsområde

Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

 • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
 • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
  • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
  • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
  • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
Stans

Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Flaggstång

En flyttbar stång som tävlingsledningen satt i hålet för att visa dig var hålet är.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hål

Slutpunkten på greenen för hålet som du spelar:

Hålad

När din boll har stannat i hålet efter ditt slag, och hela bollen är under greenens yta. När reglerna hänvisar till ”håla ut”, betyder det när din boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot flaggstången i hålet, se Regel 13.2c (din boll anses vara hålad om någon del av din boll är under greenens yta).

Slag

Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.