The R&A - Working for Golf
Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer p g a djur, pluggad boll
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
16.1
a
b
c
d
e
f
16.2
16.3
a
b
16.4
Utforska mer

Regel 15
Regel 17

Syfte: Regel 16 täcker när och hur du kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats, t ex när du har störande inverkan från ett onormalt banförhållande eller en farlig situation p g a djur.

 • Dessa förhållanden betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och lättnad utan plikt är normalt sett tillåtet utom i ett pliktområde.
 • Du tar normalt sett lättnad genom att droppa en boll i ett lättnadsområde, baserat på den närmaste punkten för fullständig lättnad.

Denna regel täcker också lättnad utan plikt när din boll är pluggad i sitt eget nedslagsmärke på spelfältet.

16.1
Onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål)

Denna regel täcker lättnad utan plikt som tillåts från störande inverkan av hål gjort av djur, mark under arbete, oflyttbara tillverkade föremål eller tillfälligt vatten.

Alla dessa kallas tillsammans onormala banförhållanden, men vart och ett har en egen definition.

a
När lättnad tillåts

Det blir störande inverkan när något av detta är sant:

 • Din boll vidrör eller är i eller på ett onormalt banförhållande,
 • ett onormalt banförhållande inverkar fysiskt störande för ditt område för avsedd stans eller område för avsedd sving, eller
 • endast när din boll är på green, ett onormalt banförhållande på eller utanför green är i din spellinje.

Det är ingen lättnad utan plikt från ett onormalt banförhållande när det onormala banförhållandet är out of bounds eller din boll är i ett pliktområde.

Ingen lättnad när det är uppenbart orimligt att spela din boll. Det blir ingen lättnad:

 • När det skulle vara uppenbart orimligt att spela din boll som den ligger p g a något annat än ett onormalt banförhållande (t ex när du står på ett oflyttbart tillverkat föremål, men du skulle inte kunna slå ett slag p g a var din boll ligger i en buske), eller
 • när det blir störande inverkan bara för att du väljer en klubba, typ av stans eller sving eller spelriktning som är uppenbart orimlig under omständigheterna.
b
Lättnad för en boll på spelfältet

Om din boll är på spelfältet och det blir störande inverkan av ett onormalt banförhållandebanan får du ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll som visas i FIG. 16.1b.

Lättnad utan plikt tillåts när bollen är på spelfältet och det är störande inverkan av ett onormalt banförhållande. Närmaste punkten för fullständig lättnad bör identifieras och en boll måste droppas i och komma att stanna i lättnadsområdet.

Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad.

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

 • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • måste vara på spelfältet.

Spelaranmärkning: När lättnad tas måste du ta fullständig lättnad från all störande inverkan av det onormala banförhållandet.

c
Lättnad för din boll i bunker

Om din boll är i en bunker och det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållandebanan, får du antingen ta:

 • Lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b, förutom att:
  • den närmaste punken för fullständig lättnad och lättnadsområdet måste vara i bunkern.
  • Om det inte finns någon sådan närmaste punkt för fullständig lättnad i bunkern får du fortfarande ta denna lättnad genom att använda punkten för största möjliga lättnad i bunkern som referenspunkten.
 • Lättnad med plikt genom att spela från en plats utanför bunker (lättnad med flagglinjen), med ett slags plikt, får du droppa en boll som visas i FIG. 16.1c.

Fig. utgår ifrån en högerspelare. När det är störande inverkan från ett onormalt banförhållande i en bunker, får lättnad utan plikt tas i bunker enligt Regel 16.1b.

Lättnad får tas utanför bunker med ett slags plikt. Lättnad utanför bunker baserat på en referenslinje som går rakt bakåt från hålet genom den ursprungliga bollens läge i bunkern.

Referenspunkt: En punkt på banan utanför bunkern vald av spelaren som är på referenslinjen och är längre från hålet än det ursprungliga läget (utan någon gräns för hur långt bakåt på linjen).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

 • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • får vara i vilket område på banan som helst.

Spelaranmärkning: När denna referenspunkt väljs, bör du visa punkten genom att använda ett föremål (t ex en peg).

d
Lättnad för en boll på green

Om din boll är på green och det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållande, får du ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll som visas i FIG. 16.1d.

Fig. utgår ifrån en vänsterspelare. När bollen är på green och det är störande inverkan av ett onormalt banförhållande, får lättnad utan plikt tas genom att placera en boll på den närmaste punkten för fullständig lättnad.

Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad.

Storlek på lättnadsområde: En boll måste placeras på den närmaste punkten för fullständig lättnad.

Begränsningar för lättnadsområdets läge:  Närmaste punkten för fullständig lättnad måste antingen vara:

 • på green, eller
 • på spelfältet.

Spelaranmärkning:

 • När lättnad tas måste du ta fullständig lättnad från all störande inverkan av det onormala banförhållandet.
 • Om det inte finns någon närmaste punkt för fullständig lättnad får du ändå ta denna lättnad utan plikt genom att använda punkten för största möjliga lättnad som referenspunkt och denna måste vara antingen på green eller på spelfältet.
e
Lättnad för din boll som inte hittas men är i eller på onormalt banförhållande

Om din boll inte har hittats och det är känt eller så gott som säkert att din boll har stannat i eller på ett onormalt banförhållandebanan, får du ta lättnad enligt Regel 16.1b, c eller d. Du gör detta genom att använda den uppskattade punkt där bollen senast skar gränsen till det onormala banförhållandetbanan som referenspunkten.

Se fullständiga regler för mer information om hur lättnad tas om din boll är i eller på ett onormalt banförhållande, men har inte hittas.

f
Lättnad måste tas för störande inverkan från spelförbudszon i ett onormalt banförhållande

I var och en av dessa situationer får din boll inte spelas som den ligger:

 • Om din boll är i en spelförbudszon som är ett onormalt banförhållande, måste du ta lättnad enligt Regel 16.1b, c eller d.
 • Om din boll är utanför en spelförbudszon och en spelförbudszon (oavsett om det är i ett onormalt banförhållande eller i ett pliktområde) har störande inverkan på ditt område för avsedd stans eller avsedd sving. Måste du antingen ta lättnad enligt Regel 16.1 eller, såvida inte din boll är i ett pliktområde ta lättnad för ospelbar boll enligt Regel 19.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 16.1: allmän plikt.

16.2
Farlig situation p g a djur

En "farlig situation p g a djur" uppstår när ett farligt djur (t ex en giftorm eller en alligator) nära din boll skulle kunna orsaka dig allvarlig fysisk skada om du måste spela bollen som den ligger.

Se fullständiga regler för information om hur lättnad tas från en farlig situation p g a djur.

16.3
Pluggad boll
a
När lättnad tillåts

Lättnad tillåts endast när din boll är pluggadspelfältet. Men om din boll är pluggadgreen, får du markera din bolls läge, lyfta och rengöra den, reparera skadan och återplacera din boll på dess ursprungliga punkt.

Undantag - När lättnad inte tillåts för boll pluggad på spelfältet:

 • När din boll är pluggad i sand i ett område på spelfältet som inte är nedklippt till fairwayhöjd eller lägre, eller
 • När det blir störande inverkan från något annat än att din boll är pluggad som gör slaget uppenbart orimligt (t ex när du inte skulle kunna slå ett slag på grund av var bollen ligger i en buske).

Din boll är pluggad endast om den är i sitt eget nedslagsmärke som ett resultat av ditt föregående slag, och en del av din boll är under markytan.

b
Lättnad för pluggad boll

När din boll är pluggadspelfältet får du ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll som visas i FIG. 16.3b.

När en boll är pluggad på spelfältet, får lättnad tas utan plikt. Referenspunkten för att ta lättnad är punkten direkt bakom där bollen är pluggad. En boll måste droppas i och komma att stanna i lättnadsområdet.

Referenspunkt: Punkten direkt bakom där bollen är pluggad.

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge: Lättnadsområdet:

 • får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
 • måste vara på spelfältet.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 16.3: allmän plikt.

16.4
Lyfta din boll för att se om den ligger i ett förhållande där lättnad tillåts

Om du rimligen kan dra slutsatsen att din boll ligger i ett förhållande där lättnad utan plikt tillåts enligt reglerna, men du inte kan avgöra detta utan att lyfta din boll, får du markera bollens läge och lyfta bollen för att se om lättnad tillåts. Den lyfta bollen får inte rengöras (utomgreen).

Se fullständiga regler för mer information om att lyfta din boll för att se om den ligger i ett förhållande där lättnad är tillåtet, inkluderat plikten för att lyfta din boll utan att rimligen kunna dra denna slutsats.

Hål gjort av djur

Varje hål i marken som är grävt av ett djur, utom hål grävda av djur som också definieras som lösa naturföremål (t ex maskar eller insekter).

Termen hål gjort av djur innefattar:

 • det lösa materialet som djuret grävt upp ur hålet,
 • varje nedslitet spår eller stig som leder in i hålet samt
 • varje område på marken som tryckts upp eller förändrats som resultat av att djuret grävt ett hål under marken.
Mark under arbete

Varje del av banan som tävlingsledningen definierar som mark under arbete (antingen genom att markera det eller på annat sätt).

Mark under arbete omfattar även följande, även om tävlingsledningen inte definierar dem som sådant:

 • Varje hål gjort av tävlingsledningen eller banpersonalen när:
  • banan sätts upp (t ex ett hål där en pinne har flyttats eller hålet på en dubbelgreen som används för spelet på ett annat hål), eller
  • i samband med underhåll av banan (t ex ett hål som gjorts när man avlägsnat grästorv eller en trädstubbe eller lagt ner rörledningar, men luftningshål inkluderas inte).
  • Gräsklipp, löv och varje annat material som samlats ihop för senare bortforsling, men:
   • allt naturmaterial som samlats ihop för bortforsling är också lösa naturföremål, och
   • allt material som har lämnats på banan och som inte är avsett för bortforsling är inte mark under arbete, om inte tävlingsledningen har definierat det som sådant.
  • Varje naturlig livsmiljö för djur (t ex ett fågelbo) som är så nära din boll att ditt slag eller stans skulle kunna skada den, utom när livsmiljön har skapats av djur som definieras som lösa naturföremål (t ex maskar eller insekter).

  Gränsen för mark under arbete bör definieras av pinnar, linjer:

  • Pinnar: När den definieras av pinnar utgörs gränsen för mark under arbete av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i mark under arbete.
  • Linjer: När den definieras av en målad linje på marken är den yttre kanten av linjen gränsen för mark under arbete, och själva linjen är inom mark under arbete.
  Oflyttbart tillverkat föremål

  Varje tillverkat föremål som inte kan flyttas utan orimlig ansträngning eller utan att skada det tillverkade föremålet eller banan, samt på annat sätt inte överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål.

  Tillfälligt vatten

  Varje tillfällig vattensamling på markytan (t ex vattenpölar efter regn eller bevattning, eller vatten från en vattensamling som svämmat över) som inte är i ett pliktområde, samt kan ses innan eller efter att du tar din stans (utan att på ett överdrivet sätt pressa ned dina fötter).

  Det är inte tillräckligt att marken endast är våt, lerig eller mjuk eller att vattnet för ett ögonblick blir synligt när du kliver på marken; en vattensamling måste finnas där antingen innan eller efter att din stans tas.

  Specialfall:

  • Dagg och frost är inte tillfälligt vatten.
  • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
  • Konstgjord is är ett tillverkat föremål.
  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Stans

  Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

  Green

  Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Green

  Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

  Spellinje

  Den linje som du avser att din boll ska följa efter ett slag, inklusive området på din linje som är på ett rimligt avstånd upp från marken och på båda sidor om din linje.

  Spellinjen är inte nödvändigtvis en rak linje mellan två punkter (den kan, till exempel, vara en krökt linje, beroende på vilken väg du har tänkt att bollen ska ta).

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Pliktområde

  Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

  Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

  • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
  • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

  Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

  Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

  Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

  • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
  • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Oflyttbart tillverkat föremål

  Varje tillverkat föremål som inte kan flyttas utan orimlig ansträngning eller utan att skada det tillverkade föremålet eller banan, samt på annat sätt inte överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål.

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Stans

  Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

  Spelfältet

  Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

  Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Banan

  Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Bunker

  En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

  • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
  • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
  • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
  • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Banan

  Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

  Närmaste punkt för fullständig lättnad

  Din referenspunkt för att ta lättnad utan plikt från ett onormalt banförhållande (Regel 16.1), en farlig situation p g a djur (Regel 16.2), fel green (Regel 13.1f) eller en spelförbudszon (Regel 16.1f och 17.1e), eller när lättnad tas enligt vissa lokala regler.

  Det är den uppskattade punkten där din boll skulle ligga som är:

  • närmast från din bolls ursprungliga läge, men inte närmare hålet än den punkten,
  • inom det område på banan som regeln kräver, och
  • där förhållandet inte stör det slag som du skulle ha slagit från bollens ursprungliga läge, om förhållandet inte hade funnits där.

  För att uppskatta denna referenspunkt krävs att du fastställer val av klubba, stans, sving och den spellinje som du skulle ha använt för det slaget.

  Lättnadsområde

  Området där du måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att du använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

  • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
   • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
   • det inte är närmare hålet än din referenspunkt eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som du tar lättnad från eller
   • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket du tar lättnad.
  Bunker

  En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

  • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
  • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
  • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
  • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
  Närmaste punkt för fullständig lättnad

  Din referenspunkt för att ta lättnad utan plikt från ett onormalt banförhållande (Regel 16.1), en farlig situation p g a djur (Regel 16.2), fel green (Regel 13.1f) eller en spelförbudszon (Regel 16.1f och 17.1e), eller när lättnad tas enligt vissa lokala regler.

  Det är den uppskattade punkten där din boll skulle ligga som är:

  • närmast från din bolls ursprungliga läge, men inte närmare hålet än den punkten,
  • inom det område på banan som regeln kräver, och
  • där förhållandet inte stör det slag som du skulle ha slagit från bollens ursprungliga läge, om förhållandet inte hade funnits där.

  För att uppskatta denna referenspunkt krävs att du fastställer val av klubba, stans, sving och den spellinje som du skulle ha använt för det slaget.

  Bunker

  En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

  • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
  • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
  • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
  • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
  Punkt för största möjliga lättnad

  Din referenspunkt för att ta lättnad utan plikt från ett onormalt banförhållande i en bunker (Regel 16.1c) eller på greenen (Regel 16.1d), när det inte finns någon närmaste punkt för fullständig lättnad.

  Det är den uppskattade punkten där din boll skulle ligga som är:

  • närmast från din bolls ursprungliga läge, men inte närmare hålet än den punkten,
  • inom det område på banan som regeln kräver, och
  • där det onormala banförhållandet är minst störande för det slag som du skulle ha slagit från bollens ursprungliga läge, om förhållandet inte hade funnits där.

  För att uppskatta denna referenspunkt krävs att du fastställer val av klubba, stans, sving och den spellinje som du skulle ha använt för det slaget.

  Bunker

  En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

  • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
  • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
  • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
  • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Green

  Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Känt eller så gott som säkert

  Normen för att avgöra vad som hänt med din boll - till exempel, om din boll har stannat i ett pliktområde, om den har rubbats eller vad som fick den att rubbas.

  Känt eller så gott som säkert innebär mer än enbart möjligt eller troligt. Det betyder antingen:

  • Det finns avgörande bevis för att händelsen i fråga har ägt rum med din boll, t ex när du eller andra vittnen har sett det hända, eller
  • även om det finns det minsta utrymme för tvivel, visar all rimlig tillgänglig information att sannolikheten för att händelsen i fråga har inträffat är minst 95 %.
  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Banan

  Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Banan

  Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

  Spelförbudszon

  En del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel. En spelförbudszon måste definieras som en del av antingen ett onormalt banförhållande eller ett pliktområde.

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Spelförbudszon

  En del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel. En spelförbudszon måste definieras som en del av antingen ett onormalt banförhållande eller ett pliktområde.

  Spelförbudszon

  En del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel. En spelförbudszon måste definieras som en del av antingen ett onormalt banförhållande eller ett pliktområde.

  Onormala banförhållanden

  Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

  Pliktområde

  Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

  Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

  • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
  • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

  Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

  Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

  Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

  • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
  • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
  Stans

  Positionen för dina fötter och kropp vid förberedelsen för och utförandet av ditt slag.

  Pliktområde

  Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

  Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

  • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
  • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

  Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

  Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

  Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

  • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
  • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Allmän plikt

  Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

  Djur

  Varje levande varelse från djurriket (utom människor).

  Pluggad

  När en din boll ligger i sitt eget nedslagsmärke som uppkommit som en följd av ditt föregående slag, och där en del av bollen är under markytan. Din boll behöver inte nödvändigtvis vidröra jord för att vara pluggad (t ex gräs och lösa naturföremål kan finnas mellan din boll och jorden).

  Spelfältet

  Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

  Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

  Pluggad

  När en din boll ligger i sitt eget nedslagsmärke som uppkommit som en följd av ditt föregående slag, och där en del av bollen är under markytan. Din boll behöver inte nödvändigtvis vidröra jord för att vara pluggad (t ex gräs och lösa naturföremål kan finnas mellan din boll och jorden).

  Green

  Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

  Markera

  Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

  Återplacera

  Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

  Pluggad

  När en din boll ligger i sitt eget nedslagsmärke som uppkommit som en följd av ditt föregående slag, och där en del av bollen är under markytan. Din boll behöver inte nödvändigtvis vidröra jord för att vara pluggad (t ex gräs och lösa naturföremål kan finnas mellan din boll och jorden).

  Spelfältet

  Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

  Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

  Pluggad

  När en din boll ligger i sitt eget nedslagsmärke som uppkommit som en följd av ditt föregående slag, och där en del av bollen är under markytan. Din boll behöver inte nödvändigtvis vidröra jord för att vara pluggad (t ex gräs och lösa naturföremål kan finnas mellan din boll och jorden).

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Pluggad

  När en din boll ligger i sitt eget nedslagsmärke som uppkommit som en följd av ditt föregående slag, och där en del av bollen är under markytan. Din boll behöver inte nödvändigtvis vidröra jord för att vara pluggad (t ex gräs och lösa naturföremål kan finnas mellan din boll och jorden).

  Slag

  Den framåtriktade rörelsen med din klubba som görs för att slå bollen.

  Pluggad

  När en din boll ligger i sitt eget nedslagsmärke som uppkommit som en följd av ditt föregående slag, och där en del av bollen är under markytan. Din boll behöver inte nödvändigtvis vidröra jord för att vara pluggad (t ex gräs och lösa naturföremål kan finnas mellan din boll och jorden).

  Spelfältet

  Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

  Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

  Droppa

  Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där din boll måste droppas och stanna.

  När lättnad tas, måste du släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

  • faller rakt ned, utan att du kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var din boll stannar och
  • inte vidrör någon del av din kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b)
  Fel plats

  Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

  Allmän plikt

  Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

  Markera

  Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

  Green

  Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).