The R&A - Working for Golf
Banan
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
2.1
2.2
2.3
2.4
Utforska mer

Regel 1
Regel 3

Syfte: Regel 2 presenterar det grundläggande som du bör veta om banan:

 • Det finns fem definierade områden på banan, och
 • det finns flera typer av definierade föremål och förhållanden som kan ha störande inverkan på ditt spel.

Det är viktigt att känna till vilket område på banan som din boll ligger i och statusen för varje störande föremål och förhållande, eftersom dessa ofta påverkar dina möjligheter att spela din boll eller ta lättnad.

2.1
Banans gränser och out of bounds

Golf spelas på en bana. Områden som inte är på banan är out of bounds.

2.2
Definierade områden på banan

Det finns fem områden på banan. Spelfältet, som omfattar hela banan utom de fyra särskilda områdena.

Det är viktigt att veta vilket område på banan som din boll ligger i, eftersom detta påverkar reglerna som gäller när du spelar din boll eller tar lättnad.

Se fullständiga regler för information om hur man behandlar en boll som ligger i två delar av banan.

2.3
Föremål eller förhållanden som kan ha störande inverkan på ditt spel

Fri lättnad (lättnad utan plikt) får tas från:

 • lösa naturföremål (Regel 15.1),
 • flyttbara tillverkade föremål (Regel 15.2), samt
 • onormala banförhållanden, som är hål gjort av djur, mark under arbete, oflyttbara tillverkade föremål och tillfälligt vatten (Regel 16.1).

Men du får inte fri lättnad från föremål för banans gräns eller organiska föremål som har störande inverkan på ditt spel.

2.4
Spelförbudszoner

En spelförbudszon är en del av banan som du inte får spela din boll från. Du måste även ta lättnad om spelförbudszonen inverkar störande för din stans eller området för avsedd sving när du spelar en boll utanför spelförbudszonen.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Out of bounds

Alla områden utanför banans gräns som den definierats av tävlingsledningen. Alla områden innanför den gränsen är på banan.

Gränsen för banan sträcker sig både upp från marken och ner under marken.

Banans gräns bör definieras av föremål för banans gräns eller av linjer:

 • Föremål för banans gräns: När gränsen definieras av pinnar eller ett stängsel, bestäms den av linjen mellan de innersta punkterna på pinnarna eller stängselstolparna på bansidan i marknivå (med undantag för vinklade stöd), och dessa pinnar eller stängselstolpar är out of bounds.
 • När gränsen definieras av andra föremål, t ex en mur, eller när tävlingsledningen önskar använda ett gränsstängsel på ett annat sätt, bör tävlingsledningen definiera gränsen.
 • Linjer: När gränsen definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens bansida, och själva linjen är out of bounds.
När en linje på marken definierar gränsen, kan pinnar användas för att visa var gränsen är, men de har ingen annan betydelse. Gränspinnar eller linjer bör vara vita.
Banans områden

De fem definierade områden som banan består av: (1) spelfältet, (2) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (3) alla pliktområden, (4) alla bunkrar och (5) greenen på det hål som du spelar.

Spelfältet

Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade områdena: (1) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det hål som du spelar.

Spelfältet omfattar alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt alla fel greener.

Banan

Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

Tee

Området som du måste spela ifrån för att påbörja det hål som du spelar. Tee är ett rektangulärt område med två klubblängders djup där:

 • framkanten definieras av linjen mellan de främsta punkterna på två teemarkeringar, placerade av tävlingsledningen, samt
 • sidorna definieras av linjerna bakåt från teemarkeringarnas yttre punkter.
Pliktområde

Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om din boll stannar där.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger dig två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger dig ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar eller linjer.

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
Bunker

En särskilt iordningställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort. Följande är inte en del av en bunker:

 • en kant, vägg eller sida av ett iordningställt område som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda material,
 • jord eller varje växande eller fastsittande naturföremål innanför kanten för det iordningställda området (t ex gräs, buskar eller träd),
 • sand som har runnit över eller är utanför kanten för det iordningställda området samt
 • alla övriga områden av sand på banan som inte är innanför kanten för ett iordningställt område (t ex ökenområden och andra naturliga sandområden eller områden som ibland kallas ”waste areas”).
Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Banans områden

De fem definierade områden som banan består av: (1) spelfältet, (2) den tee som du måste spela från när du påbörjar spelet av hålet, (3) alla pliktområden, (4) alla bunkrar och (5) greenen på det hål som du spelar.

Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • döda djur och djurspillning,
 • maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen

Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.
Flyttbart tillverkat föremål

Ett tillverkat föremål som kan flyttas med en rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan.

Om en del av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med dessa två normer, behandlas den delen som ett flyttbart tillverkat föremålMen detta gäller inte om den flyttbara delen av ett oflyttbart tillverkat föremål eller ett organiskt föremål inte är avsett för att flyttas (t ex en lös sten som är en del av en stenmur).

Onormala banförhållanden

Ett hål gjort av djur, mark under arbete, ett oflyttbart tillverkat föremål eller tillfälligt vatten.

Hål gjort av djur

Varje hål i marken som är grävt av ett djur, utom hål grävda av djur som också definieras som lösa naturföremål (t ex maskar eller insekter).

Termen hål gjort av djur innefattar:

 • det lösa materialet som djuret grävt upp ur hålet,
 • varje nedslitet spår eller stig som leder in i hålet samt
 • varje område på marken som tryckts upp eller förändrats som resultat av att djuret grävt ett hål under marken.
Mark under arbete

Varje del av banan som tävlingsledningen definierar som mark under arbete (antingen genom att markera det eller på annat sätt).

Mark under arbete omfattar även följande, även om tävlingsledningen inte definierar dem som sådant:

 • Varje hål gjort av tävlingsledningen eller banpersonalen när:
  • banan sätts upp (t ex ett hål där en pinne har flyttats eller hålet på en dubbelgreen som används för spelet på ett annat hål), eller
  • i samband med underhåll av banan (t ex ett hål som gjorts när man avlägsnat grästorv eller en trädstubbe eller lagt ner rörledningar, men luftningshål inkluderas inte).
  • Gräsklipp, löv och varje annat material som samlats ihop för senare bortforsling, men:
   • allt naturmaterial som samlats ihop för bortforsling är också lösa naturföremål, och
   • allt material som har lämnats på banan och som inte är avsett för bortforsling är inte mark under arbete, om inte tävlingsledningen har definierat det som sådant.
  • Varje naturlig livsmiljö för djur (t ex ett fågelbo) som är så nära din boll att ditt slag eller stans skulle kunna skada den, utom när livsmiljön har skapats av djur som definieras som lösa naturföremål (t ex maskar eller insekter).

  Gränsen för mark under arbete bör definieras av pinnar, linjer:

  • Pinnar: När den definieras av pinnar utgörs gränsen för mark under arbete av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i mark under arbete.
  • Linjer: När den definieras av en målad linje på marken är den yttre kanten av linjen gränsen för mark under arbete, och själva linjen är inom mark under arbete.
  Oflyttbart tillverkat föremål

  Varje tillverkat föremål som inte kan flyttas utan orimlig ansträngning eller utan att skada det tillverkade föremålet eller banan, samt på annat sätt inte överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål.

  Tillfälligt vatten

  Varje tillfällig vattensamling på markytan (t ex vattenpölar efter regn eller bevattning, eller vatten från en vattensamling som svämmat över) som inte är i ett pliktområde, samt kan ses innan eller efter att du tar din stans (utan att på ett överdrivet sätt pressa ned dina fötter).

  Det är inte tillräckligt att marken endast är våt, lerig eller mjuk eller att vattnet för ett ögonblick blir synligt när du kliver på marken; en vattensamling måste finnas där antingen innan eller efter att din stans tas.

  Specialfall:

  • Dagg och frost är inte tillfälligt vatten.
  • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter ditt val antingen lösa naturföremål eller, när det är på marken, tillfälligt vatten.
  • Konstgjord is är ett tillverkat föremål.
  Föremål för banans gräns

  Konstgjorda föremål som definierar eller visar out of bounds, t ex murar, stängsel, pinnar och räcken, från vilka lättnad utan plikt inte är tillåten.

  Detta innefattar varje fundament eller stolpe för ett gränsstängsel, men innefattar inte vinklade stöd eller vajrar som är fästa vid en mur eller stängsel, eller varje trappsteg, bro eller liknande konstruktion för att ta sig över muren eller stängslet.

  Föremål för banans gräns behandlas som oflyttbara, även om de eller någon del av dem är flyttbara (se Regel 8.1a).

  Föremål för banans gräns är inte tillverkade föremål eller organiska föremål.

  Organiskt föremål

  Ett konstgjort föremål som av tävlingsledningen definierats som en del av utmaningen att spela banan och från vilket lättnad utan plikt inte är tillåten.

  Konstgjorda föremål definierade av tävlingsledningen som organiska föremål är oflyttbara (se Regel 8.1a). Men om en del av ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål, betraktas den delen som ett flyttbart tillverkat föremål.

  Organiska föremål är inte tillverkade föremål eller föremål för banans gräns.

  Spelförbudszon

  En del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel. En spelförbudszon måste definieras som en del av antingen ett onormalt banförhållande eller ett pliktområde.

  Banan

  Hela det spelområde innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen. Banans gräns sträcker sig både upp ovanför marken och ner under marken.

  Spelförbudszon

  En del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel. En spelförbudszon måste definieras som en del av antingen ett onormalt banförhållande eller ett pliktområde.

  Spelförbudszon

  En del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel. En spelförbudszon måste definieras som en del av antingen ett onormalt banförhållande eller ett pliktområde.