The R&A - Working for Golf
Leta efter en boll; Hitta och identifiera en boll
Spelarens upplaga
Se Regler för golfspel
Gå till avsnitt
7.1
a
b
7.2
7.3
7.4
Utforska mer

Regel 6
Regel 8

Syfte: Regel 7 tillåter dig att vidta rimliga åtgärder för att på ett ärligt sätt leta efter din boll i spel efter varje slag.

  • Men du måste fortfarande vara försiktig, eftersom det blir plikt, om du handlar på ett överdrivet sätt och förbättrar förhållandena som påverkar ditt nästa slag.
  • Du får ingen plikt, om din boll oavsiktligt rubbas vid försök att hitta eller identifiera den, men du måste sedan återplacera bollen på dess ursprungliga punkt.
7.1
Hur man letar efter en boll på ett ärligt sätt
a
Du får vidta rimliga åtgärder för att hitta och identifiera en boll

Du får på ett ärligt sätt leta efter bollen genom att vidta rimliga åtgärder för att hitta och identifiera den, t ex att:

  • flytta sand och vatten och
  • flytta eller böja gräs, buskar, trädgrenar och andra växande eller fastsittande naturföremål, och även bryta sådana föremål, men endast om sådant brytande är ett resultat av andra rimliga åtgärder som vidtagits för att hitta eller identifiera bollen.

Om man genom att vidta sådana rimliga åtgärder som en del av att leta på ett ärligt sätt förbättrar förhållandena som påverkar slaget blir det ingen plikt. Men om förbättringen är ett resultat av åtgärder som överstiger vad som var rimligt för att leta på ett ärligt sätt, får du den allmänna plikten.

b
Vad du gör om sand som påverkar läget för din boll flyttas undan under försök att hitta eller identifiera den

Du måste återskapa det ursprungliga läget i sanden, men får lämna en liten del av bollen synlig om bollen hade varit täckt med sand.

Om du spelar bollen utan att ha återskapat det ursprungliga läget, får du den allmänna plikten.

7.2
Hur du identifierar din boll

Du kan identifiera din boll genom att se den stanna eller se ditt identifieringsmärke på bollen.

Se fullständiga regler för mer information om hur din boll får identifieras.

7.3
Lyfta din boll för att identifiera den

Om en boll kan vara din men du kan inte identifiera den som den ligger, får du lyfta bollen för att identifiera den. Men bollens läge måste först markeras och bollen får inte rengöras mer än vad som behövs för att identifiera den (utomgreen).

Om den lyfta bollen är din boll eller en annan spelares boll, måste den återplaceras på sin ursprungliga punkt.

Om du lyfter din boll för att identifiera den när det rimligen inte är nödvändigt, inte markerar läget för bollen innan den lyfts eller rengör den när det inte är tillåtet, får du ett slags plikt.

Plikt för att spela en felaktigt inbytt boll eller för att spela från fel plats i strid med Regel 7.3: allmän plikt.

7.4
En boll rubbas av misstag vid försök att hitta eller identifiera den

Det blir ingen plikt om din boll rubbas av misstag av dig, din motspelare eller någon annan under försök att hitta eller identifiera den.

Om detta händer, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas). När så görs:

  • Om bollen låg på, under eller mot något oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål, föremål för banans gräns eller växande eller fastsittande naturföremål, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt på, under eller mot detta föremål.
  • Om bollen var täckt av sand, måste det ursprungliga läget återskapas och bollen måste återplaceras i detta läge. Du får lämna en liten del av bollen synlig om bollen var täckt av sand.

Plikt för brott mot Regel 7.4: allmän plikt.

Förbättra

Att förändra en eller flera förhållanden som påverkar ditt slag eller andra fysiska förhållanden som påverkar ditt spel, så att du får en eventuell fördel för ditt slag.

Förhållanden som påverkar slaget

Läget för din boll i vila, området för din avsedda stans, området för din avsedda sving, din spellinje och lättnadsområdet där du ska droppa eller placera en boll.

Förbättra

Att förändra en eller flera förhållanden som påverkar ditt slag eller andra fysiska förhållanden som påverkar ditt spel, så att du får en eventuell fördel för ditt slag.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Läge

Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

Läge

Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Green

Området på hålet som du spelar som är särskilt iordningställt för puttning eller tävlingsledningen har definierat som green (t ex när en tillfällig green används).

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Markera

Att visa platsen för en boll i vila genom att antingen, placera en bollmarkering precis bakom eller precis intill bollen, eller hålla en klubba på marken precis bakom eller precis intill bollen.

Byta in/Inbytt

Att byta ut den boll som du använder för att spela ett hål genom att låta en annan boll bli din boll i spel.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Fel plats

Varje plats på banan utom en plats där du måste eller får spela din boll enligt reglerna.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

Rubbad

När din boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan plats, och att detta kan ses med blotta ögat (oavsett om någon verkligen ser den göra detta eller ej).

Detta gäller oavsett om din boll har rört sig uppåt, neråt eller horisontellt i någon riktning bort från dess ursprungliga läge.

Om din boll bara vibrerar (även kallat oscillerar) och stannar i eller återvänder till sitt ursprungliga läge, har din boll inte rubbats.

Motspelare

Den person som du tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Oflyttbart tillverkat föremål

Varje tillverkat föremål som inte kan flyttas utan orimlig ansträngning eller utan att skada det tillverkade föremålet eller banan, samt på annat sätt inte överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål.

Organiskt föremål

Ett konstgjort föremål som av tävlingsledningen definierats som en del av utmaningen att spela banan och från vilket lättnad utan plikt inte är tillåten.

Konstgjorda föremål definierade av tävlingsledningen som organiska föremål är oflyttbara (se Regel 8.1a). Men om en del av ett organiskt föremål (t ex en grind eller dörr eller en del av en ansluten kabel) överensstämmer med definitionen för ett flyttbart tillverkat föremål, betraktas den delen som ett flyttbart tillverkat föremål.

Organiska föremål är inte tillverkade föremål eller föremål för banans gräns.

Föremål för banans gräns

Konstgjorda föremål som definierar eller visar out of bounds, t ex murar, stängsel, pinnar och räcken, från vilka lättnad utan plikt inte är tillåten.

Detta innefattar varje fundament eller stolpe för ett gränsstängsel, men innefattar inte vinklade stöd eller vajrar som är fästa vid en mur eller stängsel, eller varje trappsteg, bro eller liknande konstruktion för att ta sig över muren eller stängslet.

Föremål för banans gräns behandlas som oflyttbara, även om de eller någon del av dem är flyttbara (se Regel 8.1a).

Föremål för banans gräns är inte tillverkade föremål eller organiska föremål.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Läge

Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den, med avsikt att sätta den i spel.

Läge

Platsen där din boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbart tillverkat föremål, organiskt föremål eller föremål för banans gräns som vidrör din boll eller är alldeles invid den. Lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål är inte en del av bollens läge.

Allmän plikt

Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.