Skriv ut
4
Spelarens utrustning
Syfte med regeln: Regel 4 gäller för den utrustning som spelarna får använda under en rond. Baserat på principen att golf är ett utmanande spel där framgång bör bero på spelarens omdöme, färdigheter och förmågor måste spelaren:
 • använda godkända klubbor och bollar,
 • vara begränsad till maximalt 14 klubbor och
 • vara begränsad när det gäller användning av annan utrustning som ger konstlad hjälp i sitt spel.
4
Spelarens utrustning
Se Utrustningsregler (Equipment Rules) för detaljerade krav för klubbor, bollar och annan utrustning och processen för frågor och inlämning av utrustning för granskning av överensstämmelse.
4.1

Klubbor

4.1a(1)/1
Slitage genom normal användning ändrar inte godkännande
Normal användning innefattar slag, övningsslag och övningssvingar liksom åtgärder som att ta en klubba ur och sätta tillbaka en klubba i golfbagen. Om slitage genom normal användning uppkommer, behandlas spelarens klubba som godkänd, och spelaren får fortsätta att använda den. Exempel på slitage genom normal användning innefattar när:
 • Material inne i klubbhuvudet har lossnat och skulle kunna skramla under slaget eller när huvudet skakas.
 • Ett slitagemärke har bildats på klubbans grepp där tummen är placerad.
 • En fördjupning har bildats på klubbhuvudets slagyta genom upprepad användning.
 • Skårorna på klubbhuvudets slagyta är slitna.
4.1a(1)/2
Ingen plikt för slag med en icke godkänd klubba när slaget inte räknas
Om en spelare slår ett slag med en inte godkänd klubba diskvalificeras inte spelaren om slaget inte räknas i spelarens score. Exempel på när spelaren inte får plikt för att slå ett slag med en inte godkänd klubba innefattar när:
 • Spelaren använde klubban för att slå ett slag på en provisorisk boll, men den blev aldrig bollen i spel.
 • Spelaren använde klubban för att slå ett slag, men slaget återkallades, spelades om eller räknades inte av annat skäl.
 • Spelaren använde klubban för att slå ett slag på en andra boll enligt Regel 20.1c(3), men den bollen var inte den boll som räknades i spelarens score.
4.1a(2)/1
Innebörden av ”lagning”
Exempel på lagning innefattar:
 • Sätta tillbaka blytejp som föll av vid ett slag. Med hänsyn till egenskaperna av blytape, får ny tape användas om den inte vill sitta kvar på klubban i samma läge.
 • Skruva åt klubbor med justerbara mekanismer som lossnar under ronden, men inte att justera klubban till ett annat läge.
4.1b/1
Hur plikt genom matchjustering ska tillämpas efter att någon spelare startat ett hål under match
Om någon spelare startat spelet av ett hål när ett brott mot Regel 4.1b upptäcks, läggs plikten genom matchjustering till vid slutet av det hålet. Om spelaren som brutit mot regeln inte har startat hålet, är spelaren mellan hålen och bryter inte mot regeln på nästa hål. Till exempel, efter att ha avslutat första hålet, slår spelaren ut på andra hålet. Innan motspelaren slår ut blir motspelaren medveten om att han/hon medför 15 klubbor vilket bryter mot Regel 4.1b(1). Eftersom motspelaren inte har börjat spelet på andra hålet, justeras matchscoren bara med ett hål till spelarens fördel, men matchscoren revideras inte förrän det andra hålet är avslutat eftersom det andra hålet startade när spelaren slog ut.
4.1b(1)/1
Klubbor som medförs åt spelare räknas in i 14-klubborsbegränsningen
14-klubborsbegränsningen gäller för varje klubba som medförs av spelaren, dennes caddie eller någon annan person som någon av dem ber att medföra klubbor. Till exempel, om en spelare börjar ronden med 10 klubbor och ber någon annan person att följa med gruppen och bära ytterligare 8 klubbor från vilka spelaren tänker lägga till sin bag under ronden, anses spelaren ha börjat ronden med fler än 14 klubbor.
4.1b(2)/1
Flera spelare får medföra klubbor i en och samma bag
Reglerna begränsar inte flera spelare (t ex partners) från att medföra sina klubbor i en och samma bag. Men, för att minska risken för plikt enligt Regel 4.1b, bör de säkerställa att klubborna tydligt går att identifiera för varje spelare.
4.1b(2)/2
Dela klubbor är inte tillåtet för slag som räknas i en spelares score
Förbudet mot att dela klubbor gäller bara för slag som räknas i en spelares score. Det gäller inte för övningssvingar, övningsslag eller slag som slås efter att resultatet på ett hål är avgjort. Till exempel blir det ingen plikt enligt Regel 4.1b om, mellan spelet av två hål, en spelare lånar en annan spelares putter och slår flera övningsputtar på det just avslutade hålets green.
4.1b(4)/1
Klubbdelar får sättas ihop när de inte medförts av eller för spelare
Regel 4.1b(4) begränsar en spelare från att bygga en klubba av delar som medförs av eller för spelaren eller någon annan spelare som spelar på banan. Det begränsar inte spelaren från att hämta delar för att bygga en klubba eller från att få delar förda till sig. Till exempel, om en spelare tillåts att lägga till en klubba (se Regel 4.1b(1)) eller ersätta en skadad klubba (se Regel 4.1b(3)), anses inte klubbdelar som hämtades från klubbhuset (t ex från spelarens skåp), golfshopen, eller en tillverkares bil, eller från någon liknande plats, inte vara ”medförda av någon åt spelaren under ronden” och är tillåtna att sättas samman av spelaren eller av någon annan.
4.2

Bollar

4.2a(1)/1
Status för boll som inte står på listan över godkända bollar
I en tävling där Kom/TL inte har antagit den lokala regeln som kräver att spelare ska använda en boll av ett märke och modell på den aktuella listan över godkända golfbollar, får en spelare använda följande bollar:
 • Märken och modeller som aldrig har testats – dessa förutsätts vara godkända och bevisbördan vilar på den person som påstår att bollen inte är godkänd.
 • Märken och modeller som fanns med på en föregående lista men inte åter har inlämnats för att tas upp på den aktuella listan – dessa förutsätts vara godkända fortsättningsvis.
Men märken och modeller som testats och funnits vara inte godkända enligt utrustningsreglerna (Equipments Rules) får inte spelas, oavsett om den lokala regeln antagits eller inte.
4.2a(1)/2
Status för ”X-out”, ”Refurbished” och ”Practice” bollar
Om en spelare väljer att använda en boll som är märkt som ”X-Out” eller ”Practice” av tillverkaren, eller om en boll har blivit renoverad, behandlas dessa på följande sätt enligt utrustningsreglerna (Equipment Rules):
 • ”X-Out” är det vanliga namnet som används för en golfboll som tillverkaren anser vara felaktig (ofta enbart av estetiska skäl, t ex färgfel eller tryckfel), och därför har kryssat över märkesnamnet. ”Refurbished” syftar på en begagnad boll som har rengjorts och stämplats med ”refurbished” eller liknande stämpling. I avsaknad av starka belägg för att en ”X-Out” eller ”Refurbished” boll inte är godkänd enligt utrustningsreglerna (Equipments Rules), har spelaren rätt att använda den. Men, om Kom/TL har antagit Listan över godkända golfbollar som en lokal regel, får sådana bollar inte användas även om identifieringsmarkeringarna på bollen i fråga finns med på listan.
 • ”Practice”bollar är vanligen listade, godkända bollar som har stämplats med ”Practice” eller annan liknande stämpling. ”Practice” bollar behandlas på samma sätt som golfbollar som har en logga för en golfklubb eller golfbana, företag, skola eller annan logga. Sådana bollar får användas även där Kom/TL har antagit Listan på godkända golfbollar som en lokal regel.
4.2a(1)/3
Ingen plikt för att spela en icke godkänd boll när slaget inte räknas
Om en spelare slår ett slag med en inte godkänd boll eller en boll som inte finns på Listan över godkända bollar när den lokala regeln gäller, diskvalificeras inte spelaren om slaget inte räknas i spelarens score. Exempel på när en spelare inte får plikt innefattar när spelaren spelar en boll som inte är tillåten:
 • Som en provisorisk boll, men den provisoriska bollen blir aldrig bollen i spel.
 • När slaget med den bollen återkallas, spelas om eller inte räknas av andra skäl.
 • Som en andra boll enligt Regel 20.1c(3), men den bollen är inte bollen som räknas i spelarens score.
4.3

Användning av utrustning

4.3a/1
Begränsningar i att använda ”Green-Reading” material
Regel 4.3 begränsar användningen av utrustning och apparater som skulle kunna hjälpa en spelare i sitt spel, med utgångspunkt från principen att golf är ett utmanande spel där framgång ska bero på spelarens omdöme, skicklighet och förmåga. Detta Klargörande av Regel 4.3 begränsar storleken och skalan på detaljerade greenkartor och varje annat liknande elektroniskt eller digitalt material som en spelare får använda under en rond för att få hjälp med att läsa sin spellinje för alla slag som slås från green, så att spelarens förmåga att läsa en green förblir en väsentlig del av skickligheten att putta. Greenkartor Spelaren har rätt att använda en greenkarta eller annan greeninformation, med undantag för att:
 • Varje avbildning av en green måste begränsas i storlek till 3/8 inch per 5 yards (1:480) eller mindre (“skalgränsen”).
 • Varje bok eller annan publikation som innehåller en karta eller en bild av en green får inte vara större än 4 1/4 inches x 7 inches (108 mm x 178 mm) (”storleksgränsen”), men ett ”hålplaceringsark” som visar 9 eller fler hål på ett enda pappersark får vara större, under förutsättning att varje bild av en enskild green uppfyller skalgränsen.
 • Ingen förstoring av greeninformation är tillåten annat än genom en spelares normala användning av ordinerade glasögon eller linser.
 • Handtecknad eller skriven information om en green är bara tillåten om den finns i en bok eller på ett papper som uppfyller storleksgränsen och har skrivits av spelaren och/eller dennes caddie.
Elektronisk eller digital greenkarta I elektronisk eller digital form, måste varje bild av en green uppfylla ovanstående skala och storleksgränser. Även när en elektronisk eller digital greenkarta uppfyller ovanstående gränser, bryter spelaren ändå mot Regel 4.3 om spelaren använder någon apparat på ett sätt som inte överensstämmer med dessa gränsers syfte, t ex genom att:
 • förstora bilden av greenen bortom skalan eller storleksgränserna, eller
 • skapa en rekommenderad spellinje grundad på läget (eller det uppskattade läget) för spelarens boll (se Regel 4.3a(1)).
Vanligt förekommande frågor: Klicka här för att se ett dokument som beskriver vanliga frågor om greenbeskrivande material. [Länken är inte tillgänglig i appen.]
4.3a/2
När användning av hjälpmedel för att rikta in bollen resulterar i regelbrott
Om en spelare använder ett hjälpmedel för att rikta in bollen (se definition i Utrustningsregler (Equipment Rules)) för att visa spellinjen och sedan placerar sin boll enligt anvisning från detta hjälpmedel, bryter spelaren mot Regel 4.3a. Till exempel, en spelares boll blir liggande på green och spelaren markerar sin bolls läge med ett hjälpmedel för att rikta in bollen. När detta görs, placeras hjälpmedlet för att rikta in bollen för att visa spellinjen. Om spelaren sedan lyfter och återplacerar sin boll (vilket innefattar att rotera den) så att en markering på bollen anpassas till hjälpmedlet för att rikta in bollen, bryter spelaren mot Regel 4.3a. (Ny)
4.3a(1)/1
Begränsningar av att använda utrustning för att mäta lutning
Även om en spelare får använda sin klubba som lodlina för att hjälpa till med att bedöma eller mäta lutning och konturer, finns det annan utrustning som en spelare inte får använda för att bedöma en lutning eller kontur. Till exempel tillåts en spelare inte att mäta lutning genom att:
 • Placera en flaska med vätska i för att fungera som ett vattenpass.
 • Hålla eller placera ett vattenpass.
 • Använda en vikt upphängd i ett snöre som lodlina.
UTFORSKA MER