Skriv ut
20
Lösning av regelproblem under rond. Domslut av domare och tävlingsledning
Syfte med regeln: Regel 20 täcker vad spelare bör göra när de har frågor om reglerna under en rond, inklusive de förfaringssätt (som skiljer sig i matchspel och slagspel) som gör det möjligt för en spelare att skydda sin rätt att få ett domslut vid ett senare tillfälle. Regeln täcker också rollen som domare, som är behöriga att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna. Domslut från en domare eller tävlingsledningen är bindande för alla spelare.
20
Lösning av regelproblem under rond. Domslut av domare och tävlingsledning
20.1

Lösa regelproblem under en rond

20.1a

Spelare måste undvika orimlig fördröjning

Spelare får inte orimligt fördröja spelet när de söker hjälp med reglerna under en rond:
 • Om en domare eller tävlingsledningen inte går att nå inom rimlig tid för att hjälpa till med en regelfråga, måste spelaren avgöra vad man ska göra och spela vidare.
 • Spelaren kan skydda sina rättigheter genom att be om ett domslut i matchspel (se Regel 20.1b(2)) eller genom att spela två bollar i slagspel (se Regel 20.1c(3)).
20.1b

Regelproblem i matchspel

(1) Avgöra problem genom överenskommelse. Under en rond får spelarna i en match komma överens om hur man avgör en regelfråga:
 • Det överenskomna utfallet är bindande även om det visar sig vara fel enligt reglerna, så länge spelarna inte överenskommit att bortse från någon regel eller plikt som de visste gällde (se Regel 1.3b(1)).
 • Men om en domare är utsedd för matchen, måste domaren avgöra varje regelfråga som kommer till domarens kännedom i tid (se Regel 20.1b(2), och spelarna måste följa det domslutet.
Om en domare inte finns tillgänglig och spelarna inte är överens eller tvivlar på hur reglerna ska tolkas, kan någon av dem begära ett domslut enligt Regel 20.1b(2). (2) Begäran om regelbeslut gjord innan resultat av match är slutgiltigt. När en spelare vill att en domare eller tävlingsledningen ska avgöra hur reglerna ska tillämpas för spelarens eget spel eller motspelarens spel, får spelaren begära ett domslut. Om en domare eller tävlingsledningen inte går att nå inom rimlig tid, får spelaren begära ett domslut genom att meddela motspelaren att ett senare domslut kommer att sökas när en domare eller tävlingsledningen går att nå. Om en spelare gör en begäran om ett domslut innan resultatet av matchen är slutgiltigt:
 • Ett domslut ges endast om begäran gjorts i tid, vilket beror på när spelaren blivit medveten om de fakta som skapat regelproblemet:
  • När spelare blir medveten om fakta innan någon av spelarna har påbörjat matchens sista hål. När spelaren blir medveten om fakta, måste begäran om domslutet göras innan någon av spelarna slår ett slag för att påbörja ett annat hål.
  • När spelare blir medveten om fakta under eller efter avslutandet av matchens sista hål. Begäran om domslut måste göras innan resultatet av matchen är slutgiltigt (se Regel 3.2a(5)).
 • Om spelaren inte gör en begäran inom denna tid, kommer inte ett domslut att ges av en domare eller tävlingsledning och resultatet på det aktuella hålet eller de aktuella hålen kommer att stå fast även om reglerna tillämpades på fel sätt.
Om spelaren begär ett domslut om ett tidigare hål, kommer ett domslut endast att ges om alla dessa tre villkor uppfylls:
 • Motspelaren bröt mot Regel 3.2d(1) (att uppge fel antal slag) eller Regel 3.2d(2) (att inte meddela spelaren om en plikt),
 • begäran är baserad på fakta som spelaren inte var medveten om innan någon av spelarna slog ett slag för att påbörja spelet på det spelade hålet eller, om man var mellan två hål, hålet som just avslutats samt
 • efter att ha blivit medveten om dessa fakta gör spelaren en begäran om ett domslut i tid (som anges ovan).
(3) Begäran om domslut efter det att matchresultat är slutgiltigt. När en spelare gör en begäran om ett domslut efter att matchens resultat är slutgiltigt:
 • Tävlingsledningen kommer bara att ge spelaren ett domslut om båda dessa villkor uppfylls:
  • Förfrågan är baserad på fakta spelaren inte var medveten om innan resultatet av matchen var slutgiltigt, och
  • motspelaren bröt mot Regel 3.2d(1) (att uppge fel antal slag) eller Regel 3.2d(2) (inte meddela spelaren om ett pliktslag) och kände till regelbrottet innan resultatet av matchen var slutgiltigt.
 • Det finns ingen tidsgräns för att ge ett sådant domslut.
(4) Ingen rätt att spela två bollar. En spelare som är osäker på det rätta förfarandet i en match får inte spela ut hålet med två bollar. Det förfarandet gäller endast i slagspel (se Regel 20.1c).
20.1c

Regelproblem i slagspel

(1) Ingen rätt att avgöra regelfrågor genom överenskommelse. Om en domare eller tävlingsledningen inte går att nå inom rimlig tid för att hjälpa till med en regelfråga:
 • uppmanas spelarna att hjälpa varandra med att tillämpa reglerna, men de har ingen rätt att avgöra en regelfråga genom överenskommelse och en sådan överenskommelse som de kan nå är inte bindande för någon spelare, domare eller tävlingsledning.
 • bör en spelare ta upp alla regelproblem med tävlingsledningen innan spelaren lämnar in sitt scorekort.
(2) Spelare bör värna om andra spelare i tävlingen. För att skydda alla andra spelares intressen:
 • Om en spelare känner till eller tror att en annan spelare har brutit eller kan ha brutit mot reglerna och att den andra spelaren inte känner till eller inte bryr sig om detta, bör spelaren säga till den andra spelaren, spelarens markör, en domare eller tävlingsledningen.
 • Detta bör ske snarast efter att spelaren blir medveten om problemet, och senast innan den andra spelaren lämnar in sitt scorekort, om det inte är omöjligt att göra detta.
Om spelaren inte gör detta, kan tävlingsledningen diskvalificera spelaren enligt Regel 1.2a, om den beslutar att detta varit ett allvarligt fall av dåligt uppförande i strid med spelets anda. (3) Spela två bollar när man är osäker på vad man ska göra. En spelare som är osäker på rätt förfarande medan han/hon spelar ett hål får avsluta hålet med två bollar utan plikt:
 • Spelaren måste bestämma sig för att spela två bollar efter det att den osäkra situationen uppstått och innan ett slag slås.
 • Spelaren bör välja vilken boll som ska räknas, om reglerna tillåter förfarandet som används för den bollen, genom att meddela det valet till sin markör eller till en annan spelare innan ett slag slås.
 • Om spelaren inte väljer i tid, betraktas den först spelade bollen som vald i frånvaro av val.
 • Spelaren måste rapportera fakta om situationen till tävlingsledningen innan scorekortet lämnas in, även om spelaren har samma score med båda bollarna. Spelaren blir diskvalificerad om spelaren inte gör detta.
 • Om spelaren slog ett slag innan beslutet att spela en andra boll:
  • Denna regel gäller inte alls, och scoren som räknas är scoren med den boll som spelades, innan spelaren bestämde sig för att spela den andra bollen.
  • Men spelaren får ingen plikt för att ha spelat den andra bollen.
En andra boll som spelas enligt denna regel är inte detsamma som en provisorisk boll enligt Regel 18.3. (4) Tävlingsledningens beslut om score på hål. När en spelare spelar två bollar enligt (3), ska tävlingsledningen fastställa spelarens score på hålet enligt följande:
 • Scoren med den valda bollen (oavsett om den valts av spelaren eller i frånvaro av val) räknas om reglerna tillåter förfaringssättet för den bollen.
 • Om reglerna inte tillåter det använda förfaringssättet för den bollen, räknas scoren med den andra bollen om reglerna tillåter det använda förfaringssättet för denna andra boll.
 • Om reglerna inte tillåter det använda förfaringssättet för någon av de två bollarna, räknas scoren med den valda bollen (oavsett om den valts av spelaren eller i frånvaro av val), såvida inte det skett ett allvarligt brott genom att spela bollen från fel plats, och i så fall räknas scoren med den andra bollen.
 • Om det skett ett allvarligt brott genom att spela bollen från fel plats med båda bollarna, blir spelaren diskvalificerad.
 • Alla slag på bollen som inte ska räknas (inklusive slag som slagits och varje pliktslag enbart från att spela med den bollen) räknas inte i spelarens score för hålet.
“Regler tillåter det använda förfaringssättet” innebär antingen: (a) den ursprungliga bollen spelades som den låg och det var tillåtet att spela därifrån, eller (b) bollen som spelades sattes i spel enligt rätt förfarande, på rätt sätt och på rätt plats enligt reglerna.
20.2

Domslut angående regelfrågor

20.2a

Domslut av domare

En domare är en person som tävlingsledningen gett befogenhet att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna. Domaren kan ta hjälp av tävlingsledningen innan ett domslut fattas. En domares domslut om fakta eller hur reglerna ska tillämpas måste följas av spelaren. En spelare har inte rätt att överklaga en domares domslut till tävlingsledningen, men efter att ett domslut har fattats, kan domaren:
 • få en ”second opinion” från en annan domare, eller
 • hänskjuta ett domslut till tävlingsledningen för granskning,
men behöver inte göra detta. En domares beslut är slutgiltigt, så om en domare felaktigt ger tillåtelse för en spelare att bryta mot en regel, får inte spelaren plikt. Men, se Regel 20.2d när ett felaktigt beslut av en domare eller tävlingsledningen kommer att korrigeras.
20.2b

Domslut av tävlingsledning

När det inte finns någon domare som kan avge ett domslut eller när domaren hänvisar ett domslut till tävlingsledningen:
 • ska domslutet avges av tävlingsledningen, och
 • tävlingsledningens domslut är slutgiltigt.
Om tävlingsledningen inte kan komma fram till ett beslut, kan den hänvisa frågan till The R&A, vars beslut är slutgiltigt. Anmärkning: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs till Svenska Golfförbundet, som endast i tveksamma fall överlämnar frågan till The R&A.
20.2c

Använda ”blotta ögat” som norm vid användning av videobevisning

När tävlingsledningen avgör faktafrågor i samband med domslut är användningen av videobevis begränsad till “blotta ögat” som norm:
 • Om de fakta som visas på videon rimligen inte kunde ha setts med ”blotta ögat”, ska man bortse från videobevisningen, även om den tyder på ett brott mot reglerna.
 • Men även om man bortser från videobevis i enlighet med “blotta ögat” som norm, kommer ett brott mot reglerna fortfarande att kunna konstateras om spelaren på annat sätt blivit medveten om fakta som fastslår ett regelbrott (t ex att spelaren känt att klubban vidrört sand i en bunker även om detta inte kunde ses med blotta ögat).
20.2d

Felaktiga domslut och administrativa misstag

(1) Felaktiga domslut. Ett felaktigt domslut har inträffat, när en domare eller tävlingsledningen har försökt att tillämpa reglerna men har gjort detta på ett felaktigt sätt. Exempel på felaktiga domslut är:
 • att tillämpa felaktig plikt eller att inte tillämpa plikt,
 • att tillämpa en regel som inte gäller eller inte finns och
 • att misstolka en regel och tillämpa den på ett felaktigt sätt.
Om ett domslut av en domare eller tävlingsledningen senare visar sig vara fel, ska regelbeslutet om möjligt korrigeras i enlighet med reglerna. Om det är för sent att göra detta, gäller det felaktiga domslutet. Om en spelare vidtar en åtgärd i strid med en regel, som orsakats av att spelaren missförstått en domares eller tävlingslednings instruktion under en rond eller medan spelet är avbrutet enligt Regel 5.7a (t ex att lyfta en boll i spel när det inte är tillåtet enligt reglerna), blir det ingen plikt och instruktionen betraktas som ett felaktigt domslut. Se Committee Procedures, Section 6C (vad tävlingsledningen bör göra i händelse av ett felaktigt domslut). (2) Administrativa misstag. Ett administrativt misstag är ett procedurfel i samband med administrationen av tävlingen, och det finns ingen tidsgräns för att rätta till ett sådant misstag, inte ens efter att resultatet av en match är slutgiltigt eller en slagspelstävling har avslutats. Ett administrativt misstag är något annat än ett felaktigt domslut. Exempel på administrativa misstag omfattar:
 • att i slagspel använda fel särskiljning vid lika resultat,
 • att felberäkna en handicap som leder till att fel spelare vinner tävlingen och
 • att dela ut ett pris till fel spelare efter att inte ha tagit med vinnarens score.
I dessa situationer bör misstaget rättas till, och resultaten från tävlingen bör följaktligen ändras.
20.2e

Diskvalificera spelare efter att resultatet av match eller tävling är slutgiltigt

(1) Matchspel. Det finns ingen tidsgräns för att diskvalificera en spelare enligt Regel 1.2 (allvarligt fall av dåligt uppträdande) eller Regel 1.3b(1) (att avsiktligt inte tillämpa en plikt eller komma överens med en annan spelare om att åsidosätta någon regel eller plikt som de vet gäller). Detta kan göras även efter att matchens resultat är slutgiltigt (se Regel 3.2a(5)). För när tävlingsledningen ska avge ett domslut när en förfrågan görs efter att matchens resultat är slutgiltigt, se Regel 20.1b(3). (2) Slagspel. Normalt får plikt inte läggas till eller korrigeras efter att en slagspelstävling har avslutats, vilket är gjort:
 • när resultatet blir slutgiltigt på det sätt som angetts av tävlingsledningen, eller
 • i kvalificering i form av slagspel, följt av matchspel, när spelaren har slagit ut för att påbörja sin första match.
Men en spelare måste diskvalificeras även efter det att tävlingen avslutats om spelaren:
 • lämnade in en score på ett hål som var lägre än den verkliga. Förutom att spelaren inte blir diskvalificerad om anledningen till den lägre scoren var att ett eller flera pliktslag, som spelaren inte kände till och inte tagit med innan tävlingen avslutades (se Regel 3.3b(3)).
 • visste innan tävlingen hade avslutats att spelaren brutit mot någon annan regel där plikten är diskvalifikation eller
 • kom överens med en annan spelare att åsidosätta någon regel eller plikt som de visste gällde (se Regel 1.3b(1)).
Tävlingsledningen kan också diskvalificera en spelare enligt Regel 1.2 (allvarligt fall av dåligt uppträdande) efter att tävlingen har avslutats.
20.2f

Obehörig spelare

Det finns ingen tidsgräns för att rätta till resultaten i en tävling, när det upptäcks att en spelare som har tävlat är obehörig enligt tävlingsvillkoren. Detta gäller även efter att resultatet för en match är slutgiltigt eller efter att en slagspelstävling har avslutats. Under dessa omständigheter behandlas spelaren som om han/hon inte deltagit i tävlingen, i motsats till att bli diskvalificerad, och resultaten ändras därmed.
20.3

Situationer som inte täcks av reglerna

Varje situation som inte täcks av reglerna bör avgöras av tävlingsledningen:
 • efter beaktande av alla omständigheter, och
 • genom att bedöma situationen på ett sätt som är rimligt, rättvist och konsekvent med hur liknande situationer betraktas enligt reglerna.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer