Skriv ut
5
Spela ronden
Syfte med regeln: Regel 5 gäller för hur en rond spelas – t ex var och när en spelare får öva på banan före eller under en rond, när en rond påbörjas och avslutas och vad som händer när spelet måste avbrytas eller återupptas. Spelare förväntas att:
 • påbörja varje rond i tid, och
 • spela utan avbrott och i rask takt under varje hål tills ronden är avslutad.
När det är en spelares tur att spela, rekommenderas att slaget utförs inom högst 40 sekunder och vanligtvis snabbare än så.
5
Spela ronden
5.1

Innebörd av rond

En “rond” är 18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen. När en rond slutar oavgjord och spelet kommer att fortsätta tills någon vinner:
 • Oavgjord match förlängd med ett hål i taget. Detta är en fortsättning av samma rond, inte en ny rond.
 • Särspel i slagspel. Detta är en ny rond.
En spelare spelar sin rond från när den påbörjas till dess att den avslutas (se Regel 5.3), utom när spelet är avbrutet enligt Regel 5.7a. När en regel syftar på handlingar som utförts “under en rond” så innefattar inte detta när spelet är avbrutet enligt Regel 5.7a om inte regeln säger annat.
5.2

Övning på banan före eller mellan ronder

I syfte att tillämpa denna regel:
 • innebär “övning på banan” att spela en boll, eller pröva ytan på en green på något hål genom att rulla en boll eller gnugga ytan och
 • gäller begränsningar för övning på banan före eller mellan ronder bara spelaren, inte spelarens caddie.
5.2a

Matchspel

En spelare får öva på banan före en rond eller mellan ronder i en matchspelstävling.
5.2b

Slagspel

På dagen för en slagspelstävling:
 • En spelare får inte öva på banan före en rond, utom att spelaren får:
  • öva puttning eller chippning på eller nära sin första tee,
  • öva på varje övningsområde eller
  • öva på eller nära green på det hål som just avslutats, även om spelaren ska spela det hålet igen samma dag (se Regel 5.5b).
 • En spelare får öva på banan efter att ha avslutat spelet av sin sista rond den dagen.
Om en spelare slår ett slag i strid med denna regel, får spelaren den allmänna plikten som läggs till spelarens första hål. Om spelaren slår ytterligare ett slag i strid med denna regel, blir spelaren diskvalificerad. Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule I-1 (i varje spelform får tävlingsledningen anta en lokal regel som förbjuder, begränsar eller tillåter övning på banan före eller mellan ronder).
5.3

Påbörja och avsluta en rond

5.3a

När rond påbörjas

En spelares rond påbörjas när spelaren slår ett slag för att starta sitt första hål (se Regel 6.1a). Spelaren måste starta på (och inte före) sin starttid:
 • Detta innebär att spelaren måste vara beredd att spela på den starttid och från den startplats som fastställts av tävlingsledningen.
 • En starttid fastställd av tävlingsledningen är en exakt tid (t ex betyder 9:00 detsamma som 9:00:00 och inte tiden fram till 9:01).
Om starttiden har försenats av någon anledning (t ex väder, långsamt spel av andra grupper eller behov av ett domslut från en domare) så blir det inget brott mot denna regel om spelaren är på plats och beredd att spela när spelarens grupp (”boll”) kan starta. Plikt för brott mot Regel 5.3a: Diskvalifikation, utom i dessa tre fall:
 • Undantag 1 – Spelare anländer till startplatsen, beredd att spela, inte mer än fem minuter för sent: Får spelaren den allmänna plikten på sitt första hål.
 • Undantag 2 – Spelare startar inte mer än fem minuter för tidigt: Får spelaren den allmänna plikten på sitt första hål.
 • Undantag 3 – Tävlingsledningen beslutar att exceptionella omständigheter förhindrat spelare att starta i tid: Detta blir inget brott mot denna regel och ingen plikt.
5.3b

När en rond avslutas

En spelares rond avslutas:
 • i matchspel när resultatet av matchen är avgjort enligt Regel 3.2a(3) eller (4).
 • i slagspel när spelaren hålar ut på det sista hålet (inklusive rättning av ett misstag, t ex enligt Regel 6.1 eller 14.7b).
Se Regel 21.1e, 21.2e, 21.3e och 23.3b (när en rond påbörjas och avslutas i andra former av slagspel och i fyrboll).
5.4

Spela i grupper ”bollar”

5.4a

Matchspel

Under en rond måste spelaren och motspelaren spela varje hål i samma grupp (”boll”).
5.4b

Slagspel

Under en rond måste spelaren stanna kvar i den grupp (”boll”) som fastställts av tävlingsledningen, om inte tävlingsledningen godkänner ett byte antingen innan eller efter att det sker. Plikt för brott mot Regel 5.4: diskvalifikation.
5.5

Övning under ronden eller medan spelet är avbrutet

5.5a

Inga övningsslag under spelet av ett hål

Under spelet av ett hål får en spelare inte slå ett övningsslag mot någon boll på eller utanför banan. Följande är inte övningsslag:
 • En övningssving gjord utan avsikt att träffa någon boll.
 • Att slå tillbaka en boll till ett övningsområde eller till en annan spelare, när det görs enbart av artighet.
 • Slag utförda av en spelare för att spela ut ett hål vars resultat har avgjorts.
5.5b

Begränsningar för övningsslag efter att ett hål är avslutat

Efter att ha avslutat spelet av ett hål, men innan spelaren slår ett slag för att starta ett annat hål, får spelaren inte slå ett övningsslag. Undantag – Var spelare tillåts att öva puttning eller chippning: Spelaren får öva puttning eller chippning på eller nära:
 • green på det hål som just avslutats och varje övningsgreen (se Regel 13.1e) samt
 • tee på nästa hål.
Men sådana övningsslag får inte göras från en bunker och får inte orimligt fördröja spelet (se Regel 5.6a). Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule I-2 (tävlingsledningen får anta en lokal regel som förbjuder spelare från att öva puttning eller chippning på eller nära green på det hål som just avslutats).
5.5c

Övning medan spelet är avbrutet eller stoppat på annat sätt

Medan spelet är avbrutet eller på annat sätt stoppat enligt Regel 5.7a, får en spelare inte göra ett övningsslag förutom:
 • vad som tillåts i Regel 5.5b,
 • var som helst utanför banan och
 • var som helst på banan där tävlingsledningen tillåter detta.
Om en match avbryts efter överenskommelse mellan spelarna och inte kommer att återupptas samma dag får spelarna öva på banan utan begränsning innan matchen återupptas. Plikt för brott mot Regel 5.5: allmän plikt. Om regelbrottet sker mellan två hål, läggs plikten på nästa hål.
5.6

Orimlig fördröjning; Raskt speltempo

5.6a

Orimlig fördröjning av spel

En spelare får inte orimligt fördröja spelet, vare sig under spelet av ett hål eller mellan två hål. En spelare kan tillåtas ett kortare avbrott av speciella skäl, t ex:
 • när spelaren begär hjälp från en domare eller tävlingsledningen,
 • när spelaren blir skadad eller sjuk eller
 • när det finns något annat gott skäl.
Plikt för brott mot Regel 5.6a:
 • Plikt vid första överträdelsen: ett slags plikt.
 • Plikt för andra överträdelsen: allmän plikt.
 • Plikt vid tredje överträdelsen: diskvalifikation.
Om spelaren fördröjer spelet mellan två hål på ett orimligt sätt, läggs plikten på nästa hål. Se Regel 25.6a (tillämpning av Regel 5.6a för spelare med funktionsnedsättning).
5.6b

Raskt speltempo

Meningen är att en golfrond ska spelas i rask takt. Varje spelare bör inse att hans/hennes speltempo troligen påverkar hur lång tid det kommer att ta för andra spelare att spela sina ronder, både de i spelarens egen grupp (”boll”) och de i efterföljande grupper (”bollar”). Spelare uppmuntras att släppa igenom snabbare grupper (”bollar”). (1) Rekommendationer för speltempo. Spelaren bör spela i rask takt under hela ronden, inklusive den tid det tar att:
 • förbereda och genomföra varje slag,
 • förflytta sig från en plats till en annan mellan slagen och
 • förflytta sig till nästa tee sedan ett hål är avslutat.
En spelare bör förbereda sig inför nästa slag i förväg och vara redo att spela när det är spelarens tur. När det är spelarens tur att spela:
 • rekommenderas att spelaren genomför slaget inom högst 40 sekunder när spelaren kan (eller borde kunna) spela utan hinder eller störningar, och
 • bör spelaren som regel kunna spela fortare än så och uppmuntras att göra det.
(2) Spela i fel ordning för att hålla speltempot. Beroende på spelformen finns det tillfällen när spelare får spela i fel ordning för att hålla speltempot:
 • I matchspel får spelarna komma överens om att en av dem får spela i fel ordning för att vinna tid (se Regel 6.4a Undantag).
 • I slagspel får spelare tillämpa “ready golf” på ett säkert och ansvarsfullt sätt (se Regel 6.4b(2)).
(3) Tävlingsledningens riktlinjer för speltempo. För att uppmuntra och upprätthålla raskt spel bör tävlingsledningen anta en lokal regel som anger riktlinjer för speltempo. Dessa riktlinjer får ange maximal tid för att spela en rond, ett eller flera hål och ett slag, och den får ange plikt om riktlinjerna inte följs.
Se Committee Procedures, Section 5H (rekommendationer när det gäller riktlinjer för speltempo).
5.7

Avbryta spelet; Återuppta spelet

5.7a

När spelare får eller måste avbryta spelet

En spelare får inte avbryta spelet under en rond utom i dessa fall:
 • Avbrott efter beslut av tävlingsledningen. Alla spelare måste avbryta spelet om tävlingsledningen avbryter spelet (se Regel 5.7b).
 • Avbrott efter överenskommelse i matchspel. Spelare i en match får komma överens om att avbryta spelet av vilken anledning som helst, utom när detta skulle försena tävlingen. Om de kommer överens om att avbryta spelet och en spelare sedan vill återuppta spelet, har överenskommelsen upphört och den andra spelaren måste återuppta spelet.
 • Enskild spelare avbryter spelet på grund av blixtnedslag. En spelare får avbryta spelet om spelaren har skäl att tro det är fara för blixtnedslag, men måste rapportera det till tävlingsledningen så fort som möjligt.
Att lämna banan är i sig inte avbrott i spelet. En spelares fördröjning av spelet täcks av Regel 5.6a, inte av denna regel. Om en spelare avbryter spelet av någon orsak som inte tillåts enligt denna regel eller inte rapporterar till tävlingsledningen när det krävs att detta görs, blir spelaren diskvalificerad.
5.7b

Vad spelare måste göra när tävlingsledningen avbryter spelet

Tävlingsledningen kan besluta om två typer av spelavbrott, vart och ett med olika krav på när spelarna måste avbryta spelet. (1) Omedelbart avbrott (t ex när det är överhängande fara). Om tävlingsledningen beslutar om omedelbart avbrott av spelet får en spelare inte slå något ytterligare slag innan tävlingsledningen återupptar spelet. Tävlingsledningen bör använda sig av ett tydligt sätt att informera spelarna om ett omedelbart avbrott. (2) Normalt avbrott (t ex för mörker eller ospelbar bana). Vad som sker när tävlingsledningen avbryter spelet av normala orsaker beror på var varje spelande grupp är:
 • Mellan två hål. Om alla spelare i en grupp (”boll”) är mellan två hål måste de avbryta spelet och får inte slå något slag för att starta ett nytt hål innan tävlingsledningen återupptar spelet.
 • Under spelet av ett hål. Om någon spelare i gruppen (”bollen”) har startat spelet av ett hål, får spelarna välja att antingen avbryta spelet eller spela ut hålet.
  • Spelarna får en kort stund (som normalt inte bör vara längre än två minuter) på sig för att avgöra om man ska avbryta eller spela ut hålet.
  • Om spelarna fortsätter spelet av hålet, får de fortsätta för att avsluta hålet eller avbryta innan de avslutat hålet.
  • Så snart spelarna avslutar hålet eller avbryter innan de avslutat hålet, får de inte slå något ytterligare slag, förrän tävlingsledningen återupptar spelet enligt Regel 5.7c.
Om spelarna inte kommer överens om vad man ska göra:
  • Matchspel. Om motspelaren avbryter spelet, måste även spelaren göra detta, och ingen av dem får fortsätta förrän tävlingsledningen återupptar spelet. Om spelaren inte avslutar spelet, får han/hon den allmänna plikten (förlust av hål).
  • Slagspel. Varje spelare i gruppen (”bollen”) får välja att avbryta spelet eller fortsätta spelet, oavsett vad de andra i gruppen (”bollen”) beslutar att göra, förutom att spelaren bara får fortsätta om spelarens markör stannar kvar för att föra spelarens score.
Plikt för brott mot Regel 5.7b: diskvalifikation. Undantag – Ingen plikt om tävlingsledningen beslutar att spelarna hade en berättigad anledning att inte avbryta spelet: Det blir inget brott mot denna regel och ingen plikt om tävlingsledningen beslutar att förhållandena gjorde att det fanns berättigad anledning för spelarna att inte avbryta spelet när detta krävdes av dem. Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule J-1 (rekommenderade metoder för tävlingsledning att tillkännage omedelbara och normala spelavbrott för spelare).
5.7c

Vad spelare måste göra när spelet återupptas

(1) Var spelet återupptas. Spelaren måste återuppta spelet där spelaren avbröt spelet av ett hål eller mellan två hål på nästa tee, även om det återupptas en annan dag. Om en spelare återupptar spelet från en annan plats än där spelaren avbrutit spelet, se Regel 6.1b och 14.7. (2) När spelet återupptas. Spelaren måste vara vid den angivna platsen i (1) och redo att spela:
 • vid den tidpunkt som tävlingsledningen angett att spelet ska återupptas, och
 • spelaren måste återuppta spelet vid (och inte innan) denna tidpunkt.
Om möjligheten att återuppta spelet försenas av någon anledning (t ex när spelare i gruppen (”bollen”) framför måste spela först och flytta sig ur vägen), blir det inget brott mot denna regel om spelaren är på plats och redo att spela när spelarens grupp (”boll”) kan återuppta spelet. Plikt för brott mot Regel 5.7c(2): diskvalifikation. Undantag från diskvalifikation för att inte återuppta spelet i tid: Undantag 1, 2 och 3 i Regel 5.3a och undantaget i Regel 5.7b gäller även här.
5.7d

Lyfta bollen när spelet avbryts, återplacera och byta in en boll när spelet återupptas

(1) Lyfta bollen när spelet avbryts eller innan spelet återupptas. När spelet av ett hål avbryts enligt denna regel, får spelaren markera sin bolls läge och lyfta bollen (se Regel 14.1). Antingen innan eller när spelet återupptas:
 • När spelarens boll lyfts när spelet avbröts. Spelaren måste återplacera den ursprungliga bollen eller en annan boll på den ursprungliga punkten (som, om den inte är känd, måste uppskattas)(se Regel 14.2).
 • När spelarens boll inte lyfts när spelet avbröts. Spelaren får spela bollen som den ligger eller markera dess läge, lyfta bollen (se Regel 14.1) och återplacera den bollen eller en annan boll på den ursprungliga punkten (se Regel 14.2).
I båda fallen:
 • Om bollens läge är förändrat som en följd av att bollen lyfts, måste spelaren återplacera den bollen eller en annan boll i enlighet med Regel 14.2d.
 • Om bollens läge är förändrat efter att bollen lyfts och innan den är återplacerad gäller inte Regel 14.2d:
  • Den ursprungliga bollen eller en annan boll måste återplaceras på den ursprungliga punkten (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2).
  • Men om läget eller andra förhållanden som påverkar slaget har försämrats under denna tid gäller Regel 8.1d.
(2) Hur man ska handla om en boll eller bollmarkering har rubbats medan spelet varit avbrutet. Om spelarens boll eller bollmarkering rubbats på något sätt (även av naturkrafter) innan spelet återupptas måste spelaren antingen:
 • återplacera den ursprungliga bollen eller en annan boll på den ursprungliga punkten (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2) eller
 • placera en bollmarkering för att markera dess ursprungliga läge och sedan återplacera den ursprungliga bollen eller en annan boll på den punkten (se Regel 14.1 och 14.2).
Om de förhållanden som påverkar slaget för spelaren försämrats medan spelet varit avbrutet, se Regel 8.1d. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med Regel 5.7d: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer