Tillbaka till Committee Procedures
8

Modeller för Lokala Regler

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
8
Modeller för Lokala Regler
8
Modeller för Lokala Regler
En lokal regel är en modifiering av en regel eller en extra regel som Kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) inför för allmänt spel eller för en speciell tävling. Kom/TL är ansvarig för att bestämma om några lokala regler ska införas och att säkerställa att de överensstämmer med riktlinjerna som ges i avsnitt 8(1). Lokala regler som inte överensstämmer med dessa riktlinjer är inte godkända, och en rond som spelats med en sådan lokal regel på plats anses inte ha spelats enligt Regler för golfspel. Om en Kom/TL inför en lokal regel som inte överensstämmer med det uttalade syftet för Modellerna för Lokal Regler, ska ansvarig handicapkommitté rådfrågas om huruvida spelare får lämna in godkända scorer från den ronden för handicapändamål. 1. Riktlinjer för att skapa lokala regler Innan en lokal regel skapas, bör Kom/TL beakta följande riktlinjer: a. Lokala regler har samma status som Regler för golfspel för den tävlingen eller banan. b. Även om en Kom/TL har stora befogenheter enligt Regler för golfspel att införa lokala regler som passar de speciella kraven för en tävling eller en bana, ska Kom/TL bara använda lokala regler för att hantera situationer som täcks av det uttalade syftet i Sektion 8. c. En Modell för Lokal Regel kan antingen införas i sin helhet eller fungera som ett exempel på hur en viss typ av lokal regel skrivs. Men om en Kom/TL ändrar ordalydelsen av en Modell för Lokal Regel för att passa de speciella kraven på banan eller tävlingen, måste den säkerställa att ändringarna överensstämmer med det uttalade syftet. Exempel på ändringar av Modell för Lokal Regel som skulle överensstämma med detta krav innefattar: d. Om inte annat anges ska plikten för att bryta mot en lokal regel vara den allmänna plikten. e. En Kom/TL får inte använda en lokal regel för att upphäva eller modifiera en golfregel bara för att den skulle föredra att en regel vore annorlunda. Exempel på lokala regler som inte är godkända innefattar:
  • Tillåta användningen av icke godkända klubbor.
  • Utöka tiden för att leta från tre till fem minuter.
  • Tillåta en spelare att ha fler än en caddie.
f. Regel 1.3c(3) säger att Kom/TL inte har rätten att påföra plikter på ett annat sätt än vad som sägs i Regler för golfspel. Därför får Kom/TL inte använda en lokal regel för att upphäva, modifiera eller lägga till en plikt. Exempel på lokala regler som inte skulle vara godkända innefattar:
  • Upphäva plikten för att spela från fel tee om spelaren rättar felet inom en minut från när slaget slogs.
  • Minska plikten för att slå ett slag med en icke godkänd klubba från diskvalifikation till allmän plikt.
  • Lägga till ett slags plikt för en spelare som inte upplyser någon annan spelare om att spelaren kommer att lyfta en boll för att identifiera den.
g. När en lokal regel baseras på en Modell för Lokal Regel, kan Kom/TL kontakta SGF för att få hjälp med tolkning av den lokala regeln. Men när Kom/TL har skrivit sin egen lokala regel, är det Kom/TL:s uppgift att tolka den lokala regeln. h. Om en lokal regel har införts på grund av en tillfällig situation, ska den tas bort så snart som situationen inte längre kräver användningen av den lokala regeln. i. Modellerna för Lokala Regler i avsnitt 8 täcker situationer och frågeställningar som uppstår tillräckligt ofta för att motivera en modellform. Ibland kan en lokal regel vara berättigad för en situation som det inte finns någon modellformulering för. När detta är fallet, ska Kom/TL skriva den lokala regeln på ett tydligt och enkelt sätt. Men det viktigaste är att den lokala regeln anpassas till syftesförklaringarna i Regler för golfspel och Modell för Lokala Regler. Till exempel, att tillåta lättnad utan plikt från slagmärken på fairway är inte i enlighet med den centrala principen som fastställts i Regel 1 om att spela banan som den är och bollen som den ligger. Om Kom/TL tror att en lokal regel, som inte täcks av dessa principer, kan behövas på grund av lokala onormala förhållanden som påverkar möjligheterna till spel på rättvisa villkor, kan den kontakta SGF:s regelkommitté som vid tveksamma fall kommer att konsultera R&A. 2. Hur Lokala Regler kommuniceras Kom/TL ska säkerställa att varje lokal regel görs tillgänglig för spelarna antingen på scorekortet, genom ett anslag eller på ett digitalt kommunikationssätt. När en avkortad version av den fullständiga texten av Modell för Lokal Regel tillhandahålls, t ex på baksidan av scorekortet, bör Kom/TL säkerställa att den fullständiga texten finns att tillgå, t ex på en anslagstavla eller på en webbsida.
A

Banans gränser och out of bounds

A-1
Vanliga sätt att definiera gränser och bangränser
Syfte: Det finns många sätt som en Kom/TL kan definiera banans gränser på och det är varken lämpligt eller möjligt att ge en fullständig förteckning över alla lokala regler som kan användas för detta syfte. Det avgörande är att vara tydlig och precis när banans gränser definieras i de lokala reglerna. Det vanligaste sättet att definiera gränser är genom att använda pinnar, målade linjer och befintliga staket. Det är inte nödvändigt att beskriva varje gräns i de lokala reglerna, men det är till hjälp att beskriva metoderna som använts för att definiera gränserna. Det rekommenderas att specifika detaljer ges när gränsen kanske inte är tydligt synlig och där sättet som använts för att definiera gränsen är mindre vanligt. Några exempel på hur dessa kan beskrivas är:
 • ”Out of bounds definieras av (sätt in metoder för att definiera out of bounds, t ex vita pinnar, linjer och staket).”
 • ”Gränsen till vänster om (specificera hålnummer) definieras av bansidans kant av de vita (linjerna/punkterna) (specificera läge, t ex vid den belagda vägen).”
 • ”Området för banunderhåll mellan (specificera hålnummer) är out of bounds så som det definieras av staketet som omger området.”
Se avsnitten 2A och 5B(1) för mer information om att definiera out of bounds.
A-2
Klargöra gräns när mur, väg eller andra föremål används
Syfte: Definitionen av ”out of bounds” klargör att när en gräns definieras av en mur, en väg eller andra föremål väg bör Kom/TL definiera gränsens kant. Beroende på en murs utformning eller skick kan det finnas goda skäl för att definiera gränsen som bortom muren eller, alternativt, använda bansidans kant av muren som gränsen. Modell för Lokal Regel A-2.1 Bansidans kant på (identifiera föremålet, t ex varje mur eller varje väg) definierar banans gräns.” Modell för Lokal Regel A-2.2 “En boll är out of bounds när den är bortom (identifiera föremålet, t ex varje mur eller varje väg) definierar banans gräns.” Modell för Lokal Regel A-2.3 “Gränsen på (specificera hålnummer) definieras av (sätt in en beskrivning av föremålet eller någon utmärkande struktur).”
A-3
Gränsstaket som ska behandlas på annat sätt
Syfte: När ett staket definierar out of bounds, är bangränsen definierad av linjen mellan bansidans punkter av staketstolparna i markplanet (med undantag för sneda stöd), och dessa staketstolpar är out of bounds. Men Kom/TL kan välja att behandla ett gränsstaket på annat sätt beroende på staketets utformning eller växtlighet som omger staketet. Kom/TL kan inte ändra på hur gränsen definieras i förhållande till en linje eller en pinne. Modell för Lokal Regel A-3 “En boll är out of bounds när den är bortom staketet (specificera hålnummer) i markplanet (med undantag för sneda stöd).”Syfte: När ett staket definierar out of bounds, är bangränsen definierad av linjen mellan bansidans punkter av staketstolparna i markplanet (med undantag för sneda stöd), och dessa staketstolpar är out of bounds. Men Kom/TL kan välja att behandla ett gränsstaket på annat sätt beroende på staketets utformning eller växtlighet som omger staketet. Kom/TL kan inte ändra på hur gränsen definieras i förhållande till en linje eller en pinne. Modell för Lokal Regel A-3 “En boll är out of bounds när den är bortom staketet (specificera hålnummer) i markplanet (med undantag för sneda stöd).”
A-4
Intern Out of Bounds
Syfte: Kom/TL kan, av bandesigns- eller säkerhetsskäl, välja att ange att en viss del av banan är out of bounds under spel av ett visst hål. Detta görs för att hindra spelare som spelar det hålet från att spela till och från en annan del av banan. Till exempel, på ett vinklat hål (dogleg), kan en intern out of bounds användas för att förhindra en spelare från att skära av vinkeln genom att spela en boll till fairway på ett annat hål. Men en lokal regel som säger att en boll är out of bounds om den skär en gräns, även om den åter skär banans gräns och blir liggande på samma del av banan som den spelades från, är inte tillåten eftersom en boll bara är out of bounds när den blir liggande out of bounds. Modell för Lokal Regel A-4 “Vid spel av (specificera hålnummer), är (specificera läge eller sida) av hålet som definieras av (sätt in beskrivning av eller metod för att definiera out of bounds, t ex vita pinnar) out of bounds. Dessa (sätt in föremål som används för att definiera out of bounds, t ex pinnar) är föremål för banans gräns vid spel av hål (specificera hålnummer). För alla andra hål, är de (oflyttbara/flyttbara) tillverkade föremål.”
A-5
Out of bounds när en allmän väg går genom banan
Syfte: När en allmän väg går genom en bana, definieras den oftast som out of bounds. Detta kan göra det möjligt för en boll som spelats från ena sidan av vägen att bli liggande innanför banans gränser på andra sidan vägen, även om bollen skulle ha varit out of bounds om den blev liggande på själva vägen. Om Kom/TL tror att det är orättvist eller farligt att behandla dessa situationer olika, kan den införa en lokal regel som säger att en boll som spelats från ena sidan av vägen är out of bounds om den blir liggande på den andra sidan av vägen. Om en väg korsar ett visst hål, där spelarna måste spela från ena sidan till den andra under spelets normala gång, bör Kom/TL ange att denna lokala regel inte gäller vid spel av detta hål. Modell för Lokal Regel A-5 “En boll som blir liggande på eller bortom vägen (identifiera vägen eller hålen där den ska gälla) är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns för andra hål.”
A-6
Pinnar som visar out of bounds
Syfte: När gränsen för out of bounds definieras av en linje på marken, ett dike eller på något annat sätt som kanske inte är synligt på avstånd, kan Kom/TL sätta pinnar längs gränsen så att spelarna även på håll kan se var banans gräns går. Föremål för banans gräns får inte flyttas och i vanliga fall ges inte lättnad utan plikt, men Kom/TL kan ge lättnad för dessa pinnar med följande Modell för Lokal Regel som också ska klargöra dessa pinnars status. Det rekommenderas att sådana pinnar ska markeras på ett annat sätt än andra gränspinnar på banan, t ex kan vita pinnar med svart topp användas för detta ändamål. Modell för Lokal Regel A-6 “Där en gräns definieras av (ange gräns, t ex en vit linje målad på marken), har vita pinnar med svart topp placerats för att gränsen ska synas. Dessa pinnar är (oflyttbara/flyttbara) tillverkade föremål.”
B

Pliktområden

B-1
Definiera pliktområden
Syfte: Det finns många sätt som Kom/TL kan definiera pliktområden på banan och därför är det inte nödvändigt eller möjligt att ge en fullständig förteckning över lokala regler som kan användas för detta ändamål. Det avgörande är att vara klar och tydlig när pliktområden definieras i de lokala reglerna. Även om det är lämpligt att markera kanten på pliktområden genom att använda pinnar och linjer, kan kanten på pliktområdet ibland definieras av ett fysiskt föremål och genom att använda beskrivande text på scorekortet eller i de lokala reglerna. Detta bör dock endast tillämpas när det inte kan föreligga någon tveksamhet om var kanten på pliktområdet börjar. Några exempel på hur dessa kan beskrivas ges nedan:
 • ”Det röda pliktområdet på (specificera hålnummer) sträcker sig till och sammanfaller med banans gräns.”
 • ”Det röda pliktområdet på (specificera hålnummer) som bara är definierat på en sida sträcker sig oändligt.”
 • ”Alla ökenområden är röda pliktområden och kanten på pliktområdet är där gräset och öknen möts.”
 • ”Alla lavaområden är röda pliktområden.”
 • ”Där en konstgjord vägg omger kanten av en sjö eller annan vattensamling definieras pliktområdet av väggens yttre kant mot sjön eller vattensamlingen.”
När ett pliktområde kan vara i spel på fler än ett hål, kan Kom/TL välja att definiera det som ett gult pliktområde vid spel av ett hål för att bibehålla hålets utmaning. Men en lokal regel kan införas för att definiera pliktområdet som rött för spelet av alla andra hål, där lättnad i sidled är lämplig.
 • ”När (specificera hålnummer) spelas ska det gula pliktområdet på (specificera annat hålnummer) spelas som ett rött pliktområde.”
 • ”Det gula pliktområdet på (specificera hålnummer) ska spelas som ett rött pliktområde vid spel av alla andra hål.”
Se avsnitten 2C och 5B(2) för mer information om hur pliktområden definieras.
B-2
Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde
Syfte: Regel 17.1 ger en spelare möjligheten att ta lättnad i sidled eller bakåt på flagglinjen med utgångspunkt från var spelarens boll senast skar kanten på ett rött pliktområde. Men ibland (t ex beroende på det röda pliktområdets läge precis intill banans gräns) kan dessa alternativ lämna spelaren utan något annat rimligt alternativ än att ta lättnad med slag och distans. Kom/TL kan införa en lokal regel som tillåter lättnad i sidled på motsatta sidan av det röda pliktområdet som ett extra lättnadsalternativ enligt Regel 17.1d. När en lokal regel övervägs för att tillåta ytterligare lättnad:
 • bör Kom/TL överväga att införa den lokala regeln i situationer när en spelare skulle kunna missgynnas i hög grad om den inte infördes. Två sådana exempel är:
  • När en bangräns sammanfaller med kanten av ett pliktområde längs med sidan av ett hål, så att om en boll senast skar in i pliktområdet på gränssidan skulle spelaren troligen inte ha något annat realistiskt alternativ än att ta lättnad med slag och distans.
  • När pliktområdets utformning är sådant att det skulle kunna vara oklart om var bollen senast skar in i pliktområdet, och beslutet om på vilken sida av pliktområdet bollen senast skar har en betydande inverkan på var lättnad ska tas. Detta gäller om ett ganska smalt pliktområde gränsar till buskar eller tjock ruff på ena sidan och till fairway på andra sidan.
 • Det rekommenderas att Kom/TL specificerar läget för specifika pliktområden där den lokala regeln gäller, hellre än att låta den gälla för alla röda pliktområden på banan. Denna lokala regel bör inte användas för att tillåta en spelare att använda detta lättnadsalternativ på motsatta sidan för att komma över ett rött pliktområde till ett bättre läge än som kan fås om bara normal lättnad i sidled enligt Regel 17.1 används.
 • Där detta alternativ är tillgängligt kan det också vara önskvärt att markera pliktområdet på ett speciellt sätt, t ex genom att sätta en annan färg på toppen av varje pinne där den extra lättnaden kan fås, och detta bör anges i den lokala regeln.
 • I stället för att använda denna lokala regel kan Kom/TL bestämma att införa en eller flera droppzoner (se Modell för Lokal Regel E-1).
Modell för Lokal Regel B-2.1 “Om en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d, vart och ett med ett slags plikt. Eller, om bollen senast skar kanten av det röda pliktområdet på (specificera hålnummer och läge) som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, får spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet:
 • Referenspunkt: Den uppskattade punkten på motsatta kanten av pliktområdet som är lika långt från hålet som den uppskattade punkten där den ursprungliga bollen senast skar gränsen till det röda pliktområdet på ett sådant sätt att en rak linje mellan dessa två uppskattade punkter inte korsar utanför pliktområdet.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • får vara i varje område på banan utom i samma pliktområde, men
  • om fler än ett område på banan ligger inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen stanna i lättnadsområdet i samma område på banan där den först vidrörde marken när den droppades i lättnadsområdet.
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal regel:  allmän plikt enligt Regel 14.7a." Modell för Lokal Regel B-2.2 Modell för Lokal Regel B-2.1 gäller men med följande tillägg till andra meningen: “Eller om bollen senast skar gränsen av ett rött pliktområde som sammanfaller med banans gräns; som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, får spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet."
B-3
Provisorisk boll för boll i pliktområde
Syfte: Enligt Regel 18.3, får en spelare inte spela en boll provisoriskt, om det är känt eller så gott som säkert att spelarens boll är i ett pliktområde. Men i sällsynta fall kan storleken, formen eller läget av ett pliktområde vara sådan att:
 • spelaren inte kan se om bollen är i pliktområdet,
 • det skulle i onödan fördröja spelet om spelaren blev tvungen att gå framåt för att leta efter bollen innan spelaren återvänder för att spela en annan boll med plikt enligt slag och distans eller något annat alternativ enligt Regel 17, och
 • om den ursprungliga bollen inte hittas, skulle det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet.
Vid sådana situationer kan Kom/TL, för att spara tid, välja att ändra Regel 18.3:
 • Regel 18.3a har ändrats för att tillåta spelaren att spela en boll provisoriskt enligt Regel 17.1d(1), Regel 17.1d(2) eller, för ett rött pliktområde, Regel 17.1d(3).
 • Reglerna 18.3b och 18.3c har ändrats för att ange när en sådan provisorisk boll måste eller får spelas eller överges i enlighet med Modellen för Lokal Regel.
Modell för Lokal Regel B-3 “Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet (specificera läge) får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt: När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren använda lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt på flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller, om det är ett rött pliktområde, lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)). Om det finns en droppzon för detta pliktområde (se Modell för Lokal Regel E-1), får spelaren också använda det lättnadsalternativet. Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna lokala regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:
 • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen:
  • Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och då får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte, eller
  • fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får den ursprungliga bollen inte spelas.
 • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde:Den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel.
Plikt för brott mot lokal regel: allmän plikt."
B-4
Definiera öppet vattendrag som del av spelfältet
Syfte: Om ett öppet vattendrag i vanliga fall inte innehåller vatten (t ex ett dräneringsdike eller ett avrinningsområde som är torrt utom under en regnig period) kan Kom/TL definiera det området som en del av spelfältet. Kom/TL kan också välja att markera ett sådant öppet vattendrag som ett pliktområde under de tider på året då det innehåller vatten, eller lämna det som en del av spelfältet, i vilket fall vatten som samlas ska behandlas som tillfälligt vatten. Men, områden som i normala fall innehåller vatten bör markeras som pliktområde under hela året. Se Modell för Lokal Regel F-20 för när det öppna vattendraget får definieras som ett onormalt banförhållande. Modell för Lokal regel B-4.1 “(Beskriv ett specifikt vattendrag och dess läge, t ex “Diket på hål 6”) ska behandlas som en del av spelfältet och inte ett som ett pliktområde.” Modell för lokal Regel B-4.2 “Alla (beskriv speciell typ av vattendrag, t ex cementerade dräneringsdiken) ska behandlas som del av spelfältet och inte som ett pliktområde.”
B-5
Speciell lättnad när pliktområde gränsar till bunker
Syfte: Det kan finnas vissa hål där en del av kanten till ett rött pliktområde är så nära en bunker att en spelare som tar lättnad i sidled enligt Regel 17.1d(3) kan behöva droppa en boll i bunkern. I ett sådant fall kan en Kom/TL välja att skapa ett extra lättnadsalternativ som tillåter spelaren att, med ett slags plikt, ta lättnad i en droppzon belägen på spelfältet. Modell för Lokal Regel B-5 “Denna lokala regel tillåter spelaren att använda en droppzon som ett extra lättnadsalternativ när:
 • en spelares boll är i det röda pliktområdet (identifiera läge), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet, även om den inte hittas, (och om detta gäller)
 • (beskriv var bollen måste skära kanten på pliktområdet, t ex mellan två speciellt markerade pinnar).
I detta fall har spelaren följande lättnadsalternativ, vart och ett med ett slags plikt:
 • Spelaren får ta lättnad enligt ett av alternativen i Regel 17.1d eller
 • som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i den droppzon som är närmast den punkt där bollen senast skar kanten till det röda pliktområdet och som inte är närmare hålet än den punkten. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
C

Bunkrar

C-1
Klargöra en bunkers kant
Syfte: När det kan vara svårt att bestämma en bunkers kant på grund av slitage eller när bunkrar går ihop med områden med sand som finns på spelfältet eller i ett pliktområde, kan Kom/TL behöva definiera bunkerns kant. Några exempel på hur dessa kan beskrivas ges nedan:
 • ”Kanten på bunkern (specificera läge och hålnummer, t ex vänster om den 15:e greenen) definieras av den yttre kanten på de (ange färg) pinnarna i markplanet, och själva pinnarna är inne i bunkern. Pinnarna är flyttbara tillverkade föremål.”
 • Bunkerns kant (specificera läge och hålnummer) definieras av den (ange färg) linjen som målats i sanden.”
 • Bunkerns kant till höger på (specificera läge och hålnummer) definieras av fåran som grävts i sanden.”
 • ”Varje sandområde som bearbetats (t ex krattats) anses vara en del av en bunker.”
Se avsnitten 2D och 5B(3) för mer information om bunkrar.
C-2
Ändra status för områden med sand
Syfte: Definitionen av ”bunker” specificerar att Kom/TL med en lokal regel kan definiera ett iordningställt sandområde som en del av spelfältet eller definiera ett inte iordningställt sandområde som en bunker. Modell för Lokal Regel C-2.1 Definiera ett iordningställt område med sand som del av spelfältet: “Det/De iordningställda området/områdena med sand (specificera hål eller läge) är del av spelfältet och är inte bunker/bunkrar.” Modell för Lokal Regel C-2.2 Definiera ett inte iordningställt område med sand som en bunker: “Det/De inte iordningställda området/områdena med sand (specificera hål eller läge) är bunker/bunkrar och inte del av spelfältet.”
C-3
Klargöra status för sandliknande material när materialet inte är i en bunker
Syfte. Bunkrar på en bana kan ibland innehålla sandliknande material, t ex krossade snäckskal eller vulkanaska. Sådana material ska behandlas som sand när Regel 12 tillämpas (se definitionen av”bunker”). För att skapa likformighet, kan Kom/TL välja att betrakta sådana material som sand överallt på banan. Modell för Lokal Regel C-3 “(identifiera material, t ex krossade snäckskal eller vulkanaska) som använts för att fylla bunkrar betraktas som sand både när det är i en bunker och överallt annars på banan. Detta innebär att dessa material inte är lösa naturföremål. En spelare får inte förbättra förhållanden som påverkar slaget genom att ta bort dessa material med undantag för när de är på greenen (se Regel 13.1c(1)).”
C-4
Förklara övningsbunkrar som del av spelfältet
Syfte: När bunkrar, inom banans gränser används för övning, förlorar de inte därigenom sin status som bunkrar. Men skicket på övningsbunkrar kan vara mycket dåligt eftersom spelare ofta inte krattar dem. Om Kom/TL vill ge spelarna lättnad, kan bunkern definieras eller markeras som mark under arbete, vilket innebär att den blir en del av spelfältet, och tillåter spelarna att ta lättnad utan plikt utanför bunkern. Modell för Lokal Regel C-4 “Övningsbunkern som ligger (specificera läge) är mark under arbete och är en del av spelfältet. Lättnad utan plikt får tas enligt Regel 16.1b.”
D

Greener

D-1
Klargöra kanten på green
Syfte: Ibland kan det vara svårt för en spelare att avgöra om bollen är på green, på grund av att det inte finns någon urskiljbar skillnad i gräshöjden på green i jämförelse med den på foregreen. I sådana fall kan Kom/TL välja att markera kanten på green med en målad linje eller prickar. Modell för Lokal Regel D-1 “Kanterna på green definieras av (ange färg på linjer eller prickar). Prickarna/linjen är (på)(utanför) green och lättnad utan plikt får inte tas för dem.”
D-2
Status för green när provisorisk green används
Syfte. Det kan finnas tillfällen då greenen på ett hål inte kan användas av något skäl, t ex på grund av dåligt väder eller av skäl som beror på lagnings- eller underhållsarbete. När så är fallet kan Kom/TL ställa i ordning en provisorisk green och införa en lokal regel för att definiera denna som den green som ska användas på det hålet. Den green som har ersatts av en tillfällig green blir automatiskt en fel green eftersom den inte längre är greenen på det hål som spelaren spelar. Modell för Lokal Regel D-2 “Provisoriska greener används som greener på hålen (sätt in hålnummer) definierade av (sätt in beskrivning, t ex fairwayområdena omslutna av vita linjer). Varje green som har ersatts av en provisorisk green är fel green och lättnad utan plikt för störande inverkan måste tas enligt Regel 13.1f. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
D-3
Förbjuda lättnad från fel green när det bara finns störande inverkan för stansen
Syfte: Det kan finnas situationer där Kom/TL vill neka en spelare lättnad från en fel green när den enda störande inverkan är för spelarens stans, t ex:
 • när det finns tjock ruff nära några greener och Kom/TL anser att det skulle vara orättvist att kräva att en spelare ska ta lättnad in i sådana områden, eller
 • när en stor green används som green för två separata hål, men Kom/TL beslutar att dela greenen. Den kan också välja att inte kräva att en spelare, vars boll är på green på det hål som spelas, ska ta lättnad när deras stans är på den andra greenen.
Modell för Lokal Regel D-3.1 Regel 13.1f har ändrats på följande sätt: Störande inverkan föreligger inte om en fel green bara ger störande inverkan på spelarens stans.” Modell för Lokal Regel D-3.2 Regel 13.1f har ändrats på följande sätt: När en spelares boll ligger på green på (specificera hålnummer) föreligger inte störande inverkan för spelarens stansgreen på (specificera hålnummer) eller tvärtom.
D-4
Förbjuda spel från “foregreen” runt fel green
Syfte: Om bollar som spelas på ett visst hål ofta blir liggande på green på ett hål i närheten:
 • blir den närmaste punkten för fullständig lättnad, när lättnad tas för fel green enligt Regel 13.1f, ofta på kanten eller ”foregreen” närmast den greenen och
 • som ett resultat av detta kan kanten eller ”foregreen” skadas.
För att förhindra sådana skador, kan Kom/TL välja att kräva att spelarna ska ta lättnad enligt Regel 13.1f med hänvisning till en modifierad närmaste punkt för fullständig lättnad som undviker störande inverkan både från fel green och från kanten eller ”foregreen”, eller genom att använda en droppzon (se Modell för Lokal Regel E-1). Modell för Lokal Regel D-4.1 “När en spelare under spel av (specificera hålnummer) måste ta lättnad enligt Regel 13.1f eftersom spelarens boll blev liggande på greenen på (specificera hålnummer) eller när den greenen ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen:
 • För att bestämma lättnadsområdet som ska användas när denna lättnad tas definieras greenen på (specificera hålnummer) till att även omfatta området på spelfältet inom (specificera avstånd t ex två klubblängder) från greenens kant.
 • Detta innebär att närmaste punkten för fullständig lättnad måste undvika störande inverkan från både detta område och greenen.
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a." Modell för lokal regel D-4.2 Fel greener definieras som att de även omfattar (specificera avståndet från kanten av fel green/området runt en fel green). När en spelare får störande inverkan från en fel green enligt Regel 13.1f, inklusive det utvidgade området, måste spelaren ta lättnad utan plikt. (Störande inverkan föreligger inte när området bara inverkar på spelarens stans).” Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
D-5
Status för övningsgreen eller provisorisk green
Syfte: Fel greener innefattar, enligt definitionen, övningsgreener för puttning eller chipning, men Kom/TL kan välja att tillåta spel från dem genom en lokal regel (vilket innebär att en spelare vars boll ligger på en sådan green måste spela den därifrån). En provisorisk green på ett hål är vanligtvis en del av spelfältet när den inte används, men Kom/TL kan vilja förtydliga dess status eller förklara att den är en fel green. Kom/TL kan också definiera en övningsgreen eller en provisorisk green som mark under arbete, vilket skulle tillåta en spelare att ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. Modell för Lokal Regel D-5.1 “Övningsgreenen som ligger (sätt in detaljer om var greenen ligger) är inte en fel green och lättnad utan plikt är inte tillåten enligt Regel 13.1f.” Modell för Lokal Regel D-5.2 “Den provisoriska greenen som ligger (sätt in detaljer om var greenen ligger) är en fel green även när den inte används och lättnad utan plikt måste tas enligt Regel 13.1f.” Modell för Lokal Regel D-5.3 “Övningsgreenen som ligger (sätt in detaljer om var greenen ligger) är inte en fel green och lättnad utan plikt får inte tas enligt Regel 13.1f, men den är mark under arbete och en spelare får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b.”
D-6
Dela en dubbelgreen i två skilda greener
Syfte: När en bana har en green som fungerar som greenen för två hål kan Kom/TL vilja dela greenen i två skilda greener med en lokal regel. Detta skulle kräva att en spelare som är på fel del av greenen måste ta lättnad enligt Regel 13.1f. Sättet att definiera delningen ska specificeras. Denna lokala regel kan modifieras så att störande inverkan inte föreligger när fel green bara ger störande inverkan på spelarens stans i de fall då spelarens boll är på den rätta delen av greenen, medan spelarens stans är på den andra delen av greenen. Modell för Lokal Regel D-6 “Den green som betjänar både hål (specificera hålnummer) anses vara två skilda greener som delas av (specificera sätt, t ex färgade pinnar). En spelare som får störande inverkan av den del av greenen som inte spelas är på fel green och måste ta lättnad enligt Regel 13.1f. (Störande inverkan föreligger inte när fel green bara ger störande inverkan på spelarens stans).” Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
E

Speciella lättnadsförfaranden

E-1
Droppzoner
Syfte: En droppzon är ett speciellt lättnadsområde som kan införas av Kom/TL. När en spelare tar lättnad i en droppzon, måste spelaren droppa bollen i och få den att stanna inom droppzonen. Droppzoner bör övervägas när det kan bli praktiska problem för spelare som använder de normala lättnadsalternativen enligt en regel, t ex: Följande gäller när en boll droppas i en droppzon:
 • Spelaren behöver inte stå i droppzonen när bollen droppas.
 • När en spelare använder en droppzon definieras lättnadsområdet av denna droppzon och bollen måste droppas i och stanna i droppzonen (se Regel 14.3).
 • Om droppzonen definieras av en linje på marken är linjen inne i droppzonen.
Kom/TL kan införa fler än en droppzon för vissa situationer, t ex för ett stort pliktområde. När så är fallet, bör Kom/TL specificera vilken droppzon som ska användas, t ex närmaste droppzon, eller närmaste droppzon som inte är närmare hålet. Se avsnitt 2I för mer information om droppzoner. Modeller för lokala regler ges här för två av de vanligaste användningarna av droppzoner, men dessa kan anpassas till de andra reglerna som nämnts ovan. Modell för Lokal Regel E-1.1 Denna Modell för Lokal Regel täcker exemplet med en droppzon som används som ett extra alternativ för att ta lättnad från ett pliktområde. “Om en spelares boll är i pliktområdet (ange färg om användningen begränsas och var det ligger), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ, vart och ett medett slags plikt:
 • ta lättnad enligt Regel 17.1, eller
 • som ett extra alternativ, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen (beskriv hur droppzonen är definierad och var den ligger). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a." 1.2 Modell för Lokal Regel E-1.2 Denna Modell för Lokal Regel täcker exemplet med en droppzon som används som ett extra alternativ för att ta lättnad från ett onormalt banförhållande, t ex ett stort område som är mark under arbete. “Om en spelares boll är i mark under arbete (identifiera plats), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i detta mark under arbete, har spelaren följande lättnadsalternativ:
 • ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 eller
 • som ett extra alternativ, ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen (beskriv hur droppzonen är definierad och var den ligger). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a." Modell för Lokal Regel E-1.3 Denna Modell för Lokal Regel täcker exemplet med en droppzon som används som det enda tillgängliga lättnadsalternativet (förutom slag och distans) för att ta lättnad från ett pliktområde, men den kan anpassas till varje annan regel som nämnts ovan. “Om en spelares boll är i pliktområdet (ange färg om användningen begränsas och var det ligger), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i det pliktområdet även om den inte hittats, har spelaren dessa lättnadsalternativ, vart och ett med ett slags plikt:
 • ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1), eller
 • droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen (beskriv hur droppzonen är definierad och var den ligger). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
Spelaren får inte ta lättnad enligt Reglerna 17.1d(2) eller 17.1d(3). Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
E-2
Rengöra boll
Syfte: När markförhållanden kan få lera att fastna på bollen, kan Kom/TL välja att tillåta spelarna att markera, lyfta, rengöra och återplacera bollen på spelfältet. Sådan lättnad bör begränsas till de delar av banan där den behövs. Även om den lokala regeln om lägesförbättring (Modell för Lokal Regel E-3) har utformats för att bara användas på områden på spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, kan denna lokala regel användas på hela spelfältet eller begränsas till specifika områden. Kom/TL kan välja att använda båda de lokala reglerna och tillåta lägesförbättring på fairways och rengöring av boll på övriga delar av spelfältet. Det är inte godkänt att införa denna lokala regel efter att spelet av en slagspelsrond har börjat. Att göra så skulle tillåta spelare som har fler hål kvar att spela fördelen av att använda den under en längre tid. Den lokala regeln kan införas mellan spelet av två hål efter att en match har påbörjats, eftersom motståndarna då har lika stor fördel av regeln. För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för att godkända resultat ska kunna lämnas in i handicapsyfte (t ex om den måste vara begränsad till enbart fairway), se handicapreglerna eller SGF:s riktlinjer. Modell för Lokal Regel E-2 “När en spelares boll ligger på (beskriv området, t ex spelfältet på hål 6, del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, etc.) får bollen lyftas, rengöras och återplaceras utan plikt. Spelaren måste markera bollpunkten innan bollen lyfts (se Regel 14.1) och bollen måste återplaceras på dess ursprungliga punkt (se Regel 14.2). Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-3
Lägesförbättring
Syfte: När tillfälliga lokala onormala förhållanden skulle kunna påverka spel på lika villkor, kan de berörda delarna av banan definieras som mark under arbete. Men ogynnsamma förhållanden som kraftigt snöfall, tjällossning, långvarigt regn eller extrem hetta kan ibland skada banan eller förhindra användandet av tunga gräsklippare. När sådana förhållanden finns på många ställen på banan kan Kom/TL välja att införa en lokal regel för ”lägesförbättring” för att medge spel på lika villkor eller för att skydda en del eller alla fairways. En sådan lokal regel bör tas bort så snart som förhållandena tillåter det. Att använda denna lokala regel utanför fairway på spelfältet rekommenderas inte eftersom det kan leda till att en spelare får lättnad utan plikt från områden där bollen annars skulle vara ospelbar (t.ex. i områden med buskar eller träd). När förhållanden så som våt mark över stora delar av banan kan göra att lera fastnar på bollen, istället för att använda den lokala regeln för lägesförbättring, kan Kom/TL välja att tillåta spelaren att markera, lyfta, rengöra och återplacera bollen på spelfältet (se Modell för lokal regel E-2). Det är inte tillåtet att införa en lokal regel för lägesförbättring efter att spelet av en slagspelsrond har påbörjats. Att göra så skulle ge spelare som har fler hål kvar att spela fördelen av att använda den under en längre tid. Den lokala regeln kan införas mellan spelet av två hål efter att en match har påbörjats, eftersom motståndarna då har lika stor fördel av regeln. För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för att godkända resultat ska kunna lämnas in i handicapsyfte (inklusive lättnadsområdets storlek och om den måste vara begränsad till enbart fairway), se handicapreglerna eller SGF:s riktlinjer. Modell för Lokal Regel E-3 “När någon del av en spelares boll vidrör en del av spelfältet som klippts till fairway höjd eller lägre (eller beskriv ett specifikt område, t ex på fairway på hål 6), får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:
 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: (specificera storleken på lättnadsområdet, t ex en klubblängd, ett scorekort, eller 15 centimeter) från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • måste vara på spelfältet.
När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel, måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda procedurerna för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e. Men, enligt syftena med att tillämpa Regel 14.2e, har spelaren valt punkten på vilken bollen ska placeras först när bollen har satts ner och spelaren har släppt bollen med avsikt att den ska vara i spel. Om spelaren, efter att en boll placerats och är i spel enligt denna lokala regel, fortsätter enligt en annan regel som ger lättnad, får denna lokala regel användas igen. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
E-4
Lättnad från luftningshål
Syfte: Luftningshål ingår inte i betydelsen av ”hål gjorda av banpersonalen” eller ”skador på green” i Regel 13.1c. Därför får spelare inte laga dem på greenen eller ta lättnad utan plikt från dem på spelfältet, men sådana hål kan inverka på det rätta sättet att spela spelet. Om Kom/TL bestämmer att luftningshål är mark under arbete, kan en spelare finna att det är opraktiskt eller omöjligt att få fullständig lättnad. Därför, när luftningshål påtagligt skulle kunna inverka på bollens läge, kan Kom/TL välja att ge lättnad för en boll som ligger i eller vidrör ett luftningshål. Denna lokala regel bör tas bort så snart luftningshålen har läkt ut tillräckligt för att slippa påtaglig inverkan. Modell för Lokal Regel E-4 “Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett luftningshål: (a) Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. Om bollen blir liggande i ett annat luftningshål får spelaren ta lättnad igen enligt denna lokala regel. (b) Boll på green. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d. Men det är inte störande inverkan om luftningshålet bara ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving eller, på green, på spelarens spellinje. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
E-5
Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds
Syfte: När en provisorisk boll inte spelats, kan det uppstå betydande problem med speltempot om en spelare måste ta lättnad med slag och distans för en boll som är out of bounds eller som inte kan hittas. Avsikten med denna lokala regel är att tillåta Kom/TL att ge ett extra lättnadsalternativ som tillåter en spelare att spela vidare utan att återvända till platsen för föregående slag. Den lokala regeln är lämplig för allmänt spel där golfare spelar sällskapsronder eller spelar sina egna tävlingar. Den lokala regeln är inte lämplig för tävlingar som begränsats till mycket skickliga spelare (dvs professionella tävlingar och elitamatörtävlingar). För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för att godkända resultat ska kunna lämnas in i handicapsyfte, se handicapreglerna eller SGF:s riktlinjer. Där Kom/TL har infört en sådan lokal regel för allmänt spel och tar bort den för tävlingar, bör den förvissa sig om att alla spelare är medvetna om detta innan spelet börjar. En Kom/TL kan införa en sådan lokal regel för allt spel på banan eller bara för ett eller två specifika hål där den kan vara särskilt användbar (t ex där spelarna inte kan se landningsområdet och därför kanske inte kan veta om de ska spela en provisorisk boll eller inte). En Kom/TL kan införa en sådan lokal regel för allt spel på banan eller bara för ett eller två specifika hål där den kan vara särskilt användbar (t ex där spelarna inte kan se landningsområdet och därför kanske inte kan veta om de ska spela en provisorisk boll eller inte). Spelaren får två slags plikt när detta lättnadsalternativ används. Detta innebär att lättnaden är jämförbar med vad som skulle uppnåtts om spelaren hade tagit lättnad med slag och distans. Denna lokala regel kan inte användas för en ospelbar boll eller för en boll för vilken det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde. Om en provisorisk boll har spelats och varken den ursprungliga bollen eller den provisoriska bollen hittas, kan den lokala regeln tillämpas för den provisoriska bollen som inte kan hittas. Modell för Lokal Regel E-5 “När en spelares boll inte har hittats eller det är känt eller så gott som säkert att den är out of bounds, får spelaren fortsätta på följande sätt i stället för att fortsätta enligt slag och distans. Med två slags pliktfår spelaren ta lättnad genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3): Två bedömda referenspunkter: (a)Boll-referenspunkten: Punkten där den ursprungliga bollen bedöms ha:
 • blivit liggande på banan, eller
 • senast skurit kanten på banans gräns för att sedan gå out of bounds.
(b)Fairway-referenspunkten: Punkten på fairway på det hål som spelas som är närmast boll-referenspunkten, men inte är närmare hålet än boll-referenspunkten. Vid tillämpning av denna lokala regel innebär ”fairway” varje område på spelfältet som klippts till faiwayhöjd eller lägre. Om en boll bedöms ha förloratsbanan eller senast ha skurit banans gräns kort om fairway, kan fairway-referenspunkten vara på en grässtig eller på ett tee-område på det hål som spelas, om området klippts till fairwayhöjd eller lägre. Lättnadsområdets storlek baserat på referenspunkter: Var som helst mellan:
 • En linje från hålet genom boll-referenspunkten (och inom två klubblängder från den linjens utsida) och
 • en linje från hålet genom fairway-referenspunkten (och inom två klubblängder från den linjens fairwaysida).
Men med dessa begränsningar: Begränsningar av lättnadsområdets läge:
 • Måste vara på spelfältet, och
 • får inte vara närmare hålet än boll-referenspunkten.
Efter att spelaren sätter en boll i spel enligt denna lokala regel:
 • är den ursprungliga bollen inte längre i spel och får inte spelas.
 • Detta gäller även om bollen hittas på banan inom söktiden på tre minuter (se Regel 6.3b).
Men spelaren får inte använda detta alternativ för att ta lättnad för den ursprungliga bollen när:
 • det är känt eller så gott som säkert att den har blivit liggande i ett pliktområde, eller
 • spelaren har spelat en annan boll provisoriskt enligt plikten för slag och distans (se Regel 18.3).
En spelare får använda detta alternativ för att ta lättnad för en provisorisk boll som inte hittats eller när det är känt eller så gott som säkert att den är out of bounds. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-6
Spellinjelättnad för skyddstaket
Syfte: Ett staket (eller liknande skyddande skärm) används ibland för att skydda spelare på ett hål från slag som spelas på ett annat hål. Om ett sådant staket är nära ett annat håls spelområde, kan Kom/TL välja att använda en droppzon eller zoner för att ge spelaren ett extra lättnadsalternativ, utan plikt, när de spelar det andra hålet och staketet är på spellinjen. Spelaren ska bara ha rätt till lättnad när bollen är närmare hålet än droppzonen, så att en spelare vars boll är en bra bit ifrån staketet inte tillåts gå framåt till droppzonen. Kom/TL bör beakta detta vid placering av droppzonen eller droppzonerna för att säkerställa att denna lättnad bara kan fås i situationer där det bedöms att sådan lättnad utan plikt är berättigad. Modell för Lokal Regel E-6 “Om skyddsstaketet på (specificera hålnummer) under spel av (specificera hålnummer) är på spelarens spellinje får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i och spela från droppzonen (beskriv läge). Men denna lättnad är bara tillåten om bollen är i spel närmare hålet än där droppzonen ligger (se Regel 14.3). Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
E-7
Lättnad från elektriskt gränsstaket
Syfte: När ett elstängsel används som ett föremål för banans gräns, är en lokal regel som ger lättnad utan plikt för en boll som ligger inom ett visst avstånd (t ex två klubblängder) från gränsstaketet tillåten. När detta är fallet kan spelaren, för att trygga spelarens säkerhet, mäta två klubblängder från staketet och har en klubblängds lättnadsområde, inte närmare hålet än där bollen ursprungligen låg, i vilket bollen droppas. Modell för Lokal Regel E-7 “Om en spelares boll ligger på banan och inom (specificera ett avstånd, t ex två klubblängder) från det elektriska gränsstaketet på hål/hålen (specificera läge/lägen), får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1, men baserat på denna referenspunkt:
 • punkten som är (specificera avstånd, t ex två klubblängder) från staketet och på samma avstånd från hålet till punkten för den ursprungliga bollen.
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
E-8
Definiera spelförbudszoner
Syfte: Det kan finnas vissa delar på banan där Kom/TL vill förbjuda spel och i så fall måste varje område behandlas antingen som del av ett onormalt banförhållande eller som del av ett pliktområde. Kom/TL kan använda spelförbudszoner av vilka skäl som helst, t ex:
 • För att skydda vilt, djurbon och miljökänsliga områden.
 • För att undvika skador på unga träd, blomrabatter, gräsodlingar, nytorvade områden eller andra planterade områden.
 • För att skydda spelare från fara.
 • För att bevara platser av historiskt eller kulturellt intresse.
Se avsnitten 2G och 5B(5) för mer information om spelförbudszoner och hur de kan markeras på ett tydligt sätt. Modell för Lokal Regel E-8.1 “Området definierat av (specificera hur området är markerat, t ex med blå pinnar med grön topp) (specificera var det ligger, t ex till höger om fairway på hål 8) är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.” Modell för Lokal Regel E-8.2 “Området inom det (röda/gula) pliktområdet definierat av (specificera hur området är markerat och var det ligger, t ex med röda/ gula pinnar med gröna toppar till höger om hål 8) är en spelförbudszon som behandlas som ett pliktområde. Lättnad måste tas för störande inverkan av spelförbudszonen enligt Regel 17.1e.”
E-9
Definiera ett out of bounds-område som en spelförbudszon
Syfte: Även om en spelare inte får spela en boll från out of bounds, kan det finnas områden som är out of bounds som Kom/TL kan vilja beteckna som spelförbudszoner, t ex för att hindra spelare från att skada något som växer i detta område när det ger störande inverkan vid spel av en boll på banan. I detta fall måste en spelare ta lättnad utan plikt om spelarens boll är på banan och området för spelarens avsedda stans är i spelförbudszonen out of bounds, eller om spelarens avsedda sving vidrör något som är i spelförbudszonen. Modell för Lokal Regel E-9 “(Beskriv området) är out of bounds och är definierat som en spelförbudszon och spelaren måste ta lättnad enligt Regel 16.1f(2) om deras boll är på banan och någonting i spelförbudszonen ger störande inverkan på området för spelarens avsedda stans eller sving. Spelaren får inte spela bollen som den ligger. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-10
Skydd av unga träd
Syfte: För att undvika skador på unga träd när en spelare slår ett slag, kan Kom/TL välja att förklara dessa unga träd som spelförbudszoner så att:
 • Om en spelare får någon form av störande inverkan, som det definieras i Regel 16.1, från ett sådant träd som bestämts vara en spelförbudszon måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om spelarens boll ligger i ett pliktområde, måste spelaren antingen ta lättnad utan plikt enligt den lokala regeln inom pliktområdet eller fortsätta med plikt enligt Regel 17.1.
På liknande sätt, kan Kom/TL markera en samling unga träd som en enda spelförbudszon. Alternativt kan Kom/TL välja att definiera unga träd som onormala banförhållanden, så att spelaren inte är tvungen att ta lättnad. I vart och ett av dessa fall, bör sådana träd identifieras med pinnar, band eller på något annat tydligt sätt. När trädet vuxit färdigt och inte längre behöver detta skydd, bör Kom/TL ta bort den lokala regeln och/eller ta bort det identifierande föremålet från trädet. Modell för Lokal Regel E-10.1 “De unga träden identifierade av (ange markeringar) är spelförbudszoner:
 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger på eller vidrör ett sådant träd, eller att ett sådant träd ger störande inverkan på området för spelarens avsedda stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving finns från ett sådant träd, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 17.1e.
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a." Modell för Lokal Regel E-10.2 "De unga träden identifierade av [ange markeringar] är onormala banförhållanden. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
E-11
Boll träffar kraftledning
Syfte: Om en permanent, upphöjd kraftledning kan ha störande inverkan på ett rimligt sätt att spela ett hål, kan Kom/TL kräva att om en boll träffar kraftledningen (och torn, stödvajrar eller stolpar som stödjer kraftledningen), räknas inte slaget och spelaren måste spela slaget igen. Denna lokala regel bör vanligtvis inte användas för kraftledningar som inte ger störande inverkan på spelet av ett hål eller som är out of bounds. En lokal regel som ger spelaren alternativet att spela om slaget för en boll som träffar en kraftledning är inte godkänd. Modell för Lokal Regel E-11 “Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat (beskriv föremålet, t ex en kraftledning eller ett torn, vajer eller stolpe som stödjer en kraftledning) under spelet av (specificera hålnummer), måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats."
E-12
Obligatorisk användning av slagmattor
Syfte: Det kan vara nödvändigt att skydda delar av banan från skador vid spel, t ex när långa perioder av kyla begränsar gräsväxten. När så är fallet, kan Kom/TL besluta att kräva att slagmattor används på delar av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, med undantag för när en putter används för slaget. Användningen av denna lokala regel utanför fairway på spelfältet rekommenderas inte och det är inte godkänt att begränsa användningen av putters till specifika områden. För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för att godkända resultat ska kunna lämnas in i handicapsyfte, se handicapreglerna eller SGF:s riktlinjer. Modell för Lokal Regel E-12 ”När en spelares boll ligger på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre och en putter inte används för slaget, måste spelaren ta lättnad utan plikt genom att lyfta den ursprungliga bollen och placera den ursprungliga bollen eller en annan boll på enslagmatta och spela den därifrån. Slagmattan måste placeras ovanpå den plats där bollen blev liggande. Om en boll, när den placerats, rullar av slagmattan måste spelaren försöka placera den en andra gång. Om bollen återigen inte stannar kvar på slagmattan, måste slagmattan flyttas till närmaste plats, inte närmare hålet, där bollen blir liggande i vila på slagmattan när den placerats. Om en boll på slagmattan oavsiktligt rubbas innan ett slag slås, blir det ingen plikt och bollen måste återplaceras på slagmattan. Om en peg används för att fästa slagmattan i marken, får bollen inte placeras på peggen. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
E-13
Spelare får flytta på djur som är nära bollen och som inte är definierade som lösa naturförmål
Syfte. Om ett djur vidrör eller är nära en spelares boll, får spelaren försöka få det att flytta på sig, och om djuret orsakar att bollen rubbas när spelaren gör detta, gäller Regel 9.6. Om djuret inte flyttar på sig, kan spelaren välja mellan att flytta på djuret och riskera att få plikt om spelaren orsakar att bollen rubbas (Regel 9.4a), ta lättnad med plikt (Regel 17.1 eller 19.1), eller spela bollen som den ligger medan djuret fortfarande vidrör eller är nära bollen. Denna lokala regel tillåter spelaren att flytta på djur som inte är definierade som lösa naturförmål utan att få plikt enligt Regel 9.4. Modell för Lokal Regel E-13 “En spelare får utan plikt flytta ett djur, förutom de som definieras som lösa naturföremål, som vidrör eller är nära spelarens boll, och får göra detta på vilket sätt som helst. Om spelarens boll rubbas medan spelaren flyttar djuret:
 • Blir det ingen plikt, och
 • bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se regel 14.2).
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a. (Tillagt juli 2023)
F

Onormala banförhållanden och integrerade föremål

F-1
Definiera onormala banförhållanden och integrerade föremål
Syfte: Det finns många sätt på vilket Kom/TL kan definiera onormala banförhållanden och integrerade föremål på banan och därför är det varken lämpligt eller möjligt att ge en fullständig förteckning över de Modeller för Lokala Regler som kan användas för detta ändamål. Det avgörande är att vara tydlig och specifik när onormala banförhållanden och integrerade föremål definieras i de lokala reglerna. Kom/TL har rätt att införa lokala regler i följande syften utan att de behöver överensstämma med Modellerna för Lokala Regler:
 • Definiera ovanliga föremål som tillverkade föremål.
 • Förklara ett konstgjort föremål som ett integrerat föremål.
 • Förklara belagda ytor och kanter på vägar som integrerade föremål.
 • Förklara vägar och stigar som inte har belagda ytor och kanter som tillverkade föremål om de skulle kunna påverka spelet på ett orättvist sätt.
 • Definiera tillfälliga tillverkade föremål på eller intill banan som flyttbara, oflyttbara eller tillfälligt oflyttbara tillverkade föremål.
Inga speciella Modeller för Lokala Regler ingår i detta avsnitt på grund av alla varianter som finns, men några exempel ges nedan:
 • "Mark under arbete definieras av varje område som omsluts av en vit linje (eller sätt in någon annan färg eller beskrivning som passar)."
 • "Mark under arbete inkluderar berg i dagen i områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre (eller inom ett angivet avstånd från fairway, t ex två klubblängder)."
 • "Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden, är mark under arbete."
 • "Mattor som är fastsatta och plastramper som täcker kablar är oflyttbara tillverkade föremål."
 • "Skyddsstaket runt greener är oflyttbara tillverkade föremål."
 • "Liggande stänger i staket är (flyttbara eller oflyttbara) tillverkade föremål."
 • "Konstgjorda stödmurar och pålverk inom pliktområden är integrerade föremål."
 • "Vajrar och andra föremål som är (tätt) fastsatta på träd är integrerade föremål."
Se avsnitten 2F och 5B(4) för mer information om onormala banförhållanden. Se avsnitten 2H och 5B(4) för mer information om integrerade föremål.
F-2
Begränsad lättnad för pluggad boll
Syfte: Regel 16.3 tillåter i normala fall lättnad när en boll är pluggad var som helst på spelfältet (utom i sand i områden som inte klippts till fairwayhöjd eller lägre). Men Kom/TL kan välja:
 • Att bara tillåta lättnad när en boll är pluggad på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 • Att inte tillåta lättnad utan plikt för en boll som pluggats i en bunkers vägg eller kant (så som en travad grästorvs- eller jordvägg).
Modell för Lokal Regel F-2.1 Regel 16.3 har ändrats på följande sätt: Lättnad utan plikt är bara tillåten när en boll är pluggad på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre. (Travade grästorvsväggar ovanför bunkrar är inte klippta till fairwayhöjd eller lägre när denna regel gäller.) Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a." Modell för Lokal Regel F-2.2 Regel 16.3 har ändrats på följande sätt: Lättnad utan plikt är inte tillåten när en boll är pluggad i (travade grästorvsväggar) (jordväggar) ovanför bunkrar. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-3
Mark under arbete behandlat som del av ett närbeläget tillverkat föremål
Syfte: Mark under arbete kan ligga precis intill ett oflyttbart tillverkat föremål, t ex när en rabatt, som Kom/TL förklarat vara mark under arbete, omges av en belagd gångväg eller när golfvagnar ger skador intill en gångväg. Detta kan leda till komplicerade lättnadssitutioner. Efter att ha tagit lättnad från ett förhållande, kan en spelare finna att det nu finns störande inverkan från det andra förhållandet, och efter att ha tagit lättnad från detta andra förhållande kan spelaren finna att det första förhållandet återigen ger störande inverkan. Även om definitionen av ”närmaste punkt för fullständig lättnad” tar upp denna situation, kan Kom/TL välja att behandla båda förhållandena som ett enda onormalt banförhållande för att tillåta spelaren att ta lättnad i ett steg. När detta görs bör områdena med mark under arbete antingen förenas med det oflyttbara tillverkade föremålet med vita linjer eller definieras på något annat tydligt sätt. Denna Modell för Lokala Regler ger exempel på hur situationer av detta slag kan hanteras: Modell för Lokal Regel F-3.1 När vita linjer används för att markera mark under arbete: “Där vitlinjerade områden med mark under arbete går ihop med (belagd väg eller stig eller annat beskrivet tillverkat föremål) behandlas de som ett enda onormalt banförhållande när lättnad tas enligt Regel 16.1.” Modell för Lokal Regel F-3.2 När vita linjer inte används för att markera mark under arbete: “När områden med skadad mark finns direkt intill (belagd väg eller stig eller annat beskrivet tillverkat föremål) behandlas de som ett enda onormalt banförhållande när lättnad tas enligt Regel 16.1.” Modell för Lokal Regel F-3.3 För prydnadsplanterade områden såsom blomrabatter omgivna av ett oflyttbart tillverkat föremål, t ex en belagd väg eller gång: “Där (beskriv området, t ex prydnadsplanterade områden) omges av en belagd väg eller gång (inklusive allt som växer inne i området) behandlas de som ett enda onormalt banförhållanden när lättnad tas enligt Regel 16.1.”
F-4
Omfattande skador orsakade av kraftigt regn och trafik
Syfte: När kraftigt regn har gett upphov till många områden med ovanliga skador på banan (t ex djupa fåror orsakade av fordon eller djupa fotspår orsakade av åskådare), och det inte är möjligt att definiera dessa med pinnar eller linjer, har Kom/TL rätt att förklara sådana ovanliga skador för mark under arbete. Modell för Lokal Regel F-4 Mark under arbete kan innefatta områden med ovanliga skador, inklusive områden där åskådare eller annan trafik tillsammans med blöta förhållanden, har förändrat markytan avsevärt, men bara om de förklaras som sådana av en utsedd domare eller medlem av Kom/TL.” Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-5
Oflyttbara tillverkade föremål nära green
Syfte: När en boll ligger var som helst utom på green, är ett oflyttbart tillverkat föremål i spelarens spellinje inte, i sig, störande inverkan enligt Regel 16.1. Lättnad utan plikt är i normala fall inte tillåten. Men om foregreenerna eller områdena omedelbart utanför greener har klippts kort nog för att puttning från utanför green troligen skulle kunna vara ett vanligt val av slag, kan oflyttbara tillverkade föremål som är nära green störa sådana slag. När detta är fallet kan Kom/TL välja att ge ett extra lättnadsalternativ enligt Regel 16.1 när spelarens boll ligger på spelfältet och ett oflyttbart tillverkat föremål nära green är på spelarens spellinje. Kom/TL kan begränsa sådan lättnad till vissa situationer, t ex på vissa hål eller tillverkade föremål, eller när både bollen och det tillverkade föremålet är på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre. Modell för Lokal Regel F-5.1 “Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har ett extra alternativ för att ta lättnad när oflyttbara tillverkade föremål är på eller nära green och på spellinjen: Boll på spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är:
 • spellinjen och är
  • på eller inom två klubblängder från green, och
  • inom två klubblängder från bollen.
Men fullständig lättnad måste tas, vilket innefattar både fysisk inverkan och inverkan på spellinjen. Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a." Modell för Lokal Regel F-5.2 Modellen för Lokal Regel F-5.1 gäller men med följande tillägg till andra paragrafen: ”Denna lokala regel gäller bara när både bollen och det tillverkade föremålet är på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre.”
F-6
Förbjuda lättnad från onormala banförhållanden när störande inverkan bara finns för stansen
Syfte: Kom/TL kan vilja neka lättnad för störande inverkan på spelarens stans från vissa förhållanden, t ex hål grävt av djur, eftersom störande inverkan på stansen inte påtagligt påverkar slaget, eller om lättnad för störande inverkan på stansen skulle kunna leda till att lättnad tas upprepade gånger från liknande närbelägna förhållanden. Modell för Lokal Regel F-6 Regel 16.1(a)1 har ändrats på detta sätt: Lättnad är inte tillåten om (ange förhållande från vilket lättnad är begränsad) bara ger störande inverkan på spelarens stans.”
F-7
Lättnad från skarvar i skuren grästorv
Syfte: En del av banan som reparerats med skuren grästorv markeras ofta som mark under arbete tills den är stadig nog för spel. Men när själva området med grästorv inte längre behöver vara markerat som mark under arbete kan Kom/TL fortfarande välja att tillåta lättnad när:
 • En boll ligger i en av den skurna grästorvens skarvar.
 • En skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving.
När sådana skarvar bara ger störande inverkan på spelarens stans, finns det inget behov av att tillåta lättnad. Modell för Lokal Regel F-7 “Om en spelares boll ligger i eller vidrör en skuren grästorvsskarv eller om en skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving: (a) Boll på spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. (b) Boll på green: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d. Men störande inverkan föreligger inte om skarven bara ger störande inverkan på spelarens stans. Alla skarvar inom området med skuren grästorv behandlas som samma skarv när lättnad tas. Detta innebär att om en spelare har störande inverkan från någon skarv efter att ha droppat bollen, måste spelaren fortsätta enligt Regel 14.3c(2) även när bollen fortfarande är inom en klubblängd från referenspunkten. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-8
Lättnad från sprickor i marken
Syfte: Under vissa förhållanden kan delar av banan vara skadad på grund av sprickor i marken. En bolls läge skulle allvarligt kunna påverkas om den blir liggande i en sådan spricka, men en spelares stans kanske inte hindras av detta förhållande och i så fall rekommenderas en lokal regel som bara ger lättnad för bollens läge och området för den avsedda svingen. Modell för Lokal Regel F-8 “Sprickor i marken (specificera områden på banan, t ex på delar av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre) är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. (Men störande inverkan föreligger inte om sprickan bara ger störande inverkan på spelarens stans.) Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-9
Lättnad från trädrötter på eller nära fairway
Syfte: I den ovanliga situationen när synliga trädrötter påträffas på fairway kan det vara orättvist att förbjuda spelaren att ta lättnad från rötterna. Kom/TL kan välja att behandla sådana trädrötter som mark under arbete från vilket lättnad enligt Regel 16.1b är tillåten. Under vissa förhållanden, när synliga trädrötter finns nära fairway, kan Kom/TL också välja att behandla sådana trädrötter inom ett specificerat avstånd från fairwaykanten (t ex fyra klubblängder) som mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1b. När Kom/TL gör detta, kan den begränsa lättnaden till störande inverkan på bollens läge och området för den avsedda svingen. Modell för Lokal Regel F-9 “Om en spelares boll ligger på spelfältet och det är störande inverkan från synliga trädrötter (specificera område på banan, t ex på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre eller i ruffen inom ett visst antal klubblängder från kanten av området som klippts till fairwayhöjd eller lägre) behandlas trädrötterna som mark under arbete. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. (Men störande inverkan föreligger inte om trädrötterna bara ger störande inverkan på spelarens stans.) Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-10
Skada av djur
Syfte: Det kan finnas tillfällen då djur orsakar skador på banan som är så utspridda att det inte är praktiskt att markera alla skadade områden som mark under arbete. Dessutom täcks kanske inte vissa sorters skador av djur av Regel 16.1. Denna Modell för Lokala Regler visar hur Kom/TL kan välja att hantera dessa problem. Om djur, inklusive insekter, orsakar skada på banan, kan Kom/TL välja att behandla en sådan skada som mark under arbete från vilken lättnad är tillåten enligt Regel 16.1. Detta görs genom att definiera områdena eller förhållandet hellre än att försöka markera alla skadeområden. En Kom/TL kan välja att begränsa lättnaden bara till skada som ger störande inverkan på bollens läge eller området för den avsedda svingen. Modell för Lokal Regel F-10 “Områden med skada på (specificera område på banan, t ex spelfältet) orsakade av (typ av djur) behandlas som mark under arbete från vilka lättnad utan plikt tillåts enligt Regel 16.1b. (Men störande inverkan föreligger inte om skadan bara ger störande inverkan på spelarens stans.) Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-11
Myrstackar
Syfte: Myrstackar är lösa naturföremål och får tas bort enligt Regel 15.1. De är inte djurhål från vilka lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1. Men det finns situationer där det är svårt eller omöjligt att ta bort myrstackar (t ex när de är stora, hårda eller konformade). När detta är fallet kan Kom/TL införa en lokal regel som ger spelarna ett alternativ att behandla sådana myrstackar som mark under arbete. Det är inte nödvändigt att införa en sådan lokal regel för eldmyror, eftersom eldmyror anses vara en farlig situation på grund av djur och lättnad utan plikt kan fås enligt Regel 16.2. Modell för Lokal Regel F-11 “(Beskriv typen av myrstack) myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
F-12
Djurspillning
Syfte: Spillningen från en fågel eller annat djur är lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1. Men om det finns tveksamheter om effekten av djurspillning för att kunna spela på lika villkor, kan Kom/TL ge spelarna alternativet att behandla spillning som mark under arbete från vilken lättnad är tillåten enligt Regel 16.1. Om det inte räcker att behandla spillning som mark under arbete för att ge fullständig lättnad när en boll är på green, kan Kom/TL också tillåta spelare att använda en greenskrapa/viska eller liknande underhållsutrustning för att ta bort spillningen från spellinjen utan plikt, även om spellinjen eller andra förhållanden som påverkar slaget förbättras när detta görs. Modell för Lokal Regel F-12 “Enligt spelarens val, får spillning från (ange spillning från vad som skulle ge lättnad t ex gåsspillning eller hundspillning) antingen behandlas som:
 • ett löst naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1, eller
 • mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
(Om spillning finns på green får spelaren också använda greenskraporna/viskorna som finns vid green för att ta bort spillningen från spellinjen. Om detta förbättrar spellinjen eller andra förhållanden som påverkar slaget, blir det ingen plikt enligt Regel 8.1a.) Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-13
Hovmärken
Syfte: Hovarna på djur som t.ex. rådjur eller älgar kan orsaka skada på banan. Denna skada kan repareras på greenen (se Regel 13.1), men i övrigt är lättnad utan plikt inte tillåten på banan. Kom/TL kan vilja tillåta spelare att ta lättnad från denna skada som från mark under arbete utan att behöva markera alla sådana områden. Eftersom skada orsakad av djur får lagas på greenen kan Kom/TL förklara sådan skada för mark under arbete eller tillåta spelare att laga den. Modell för Lokal Regel F-13 “Skada som orsakats av djurhovar är mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1. (Men på green gäller inte Regel 16.1 och sådan skada får lagas enligt Regel 13.1.) Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-14
Anhopningar av lösa naturföremål
Syfte: Vid vissa tider på året kan anhopningar av lösa naturföremål, t ex löv, sädeskorn eller nötter, göra det svårt för en spelare att hitta eller spela sin boll. Kom/TL kan välja att behandla sådana anhopningar med lösa naturföremål på spelfältet eller i en bunker som mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1. Denna lokala regel får inte användas för pliktområden, eftersom lättnad inte kan fås för onormala banförhållanden i pliktområden. Denna lokala regel ska begränsas till hål där det sådana lösa naturföremål skapar problem och ska tas bort så snart omständigheterna tillåter det. Modell för Lokal Regel F-14 “Under spel av (specificera hålnummer) behandlas varje markområde med tillfälliga anhopningar av (identifiera typ av lösa naturföremål) på spelfältet eller i en bunker som mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
F-15
Svampar på greenen
Syfte: Om svampar som växer på greenen kan påverka spel på lika villkor, kan Kom/TL behandla dem som mark under arbete så att en spelare kan ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1d. Modell för Lokal Regel F-15 “Svampar som sitter fast på green är mark under arbete från vilka lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1d. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
F-16
Bunker fylld med tillfälligt vatten
Syfte: Om en bunker eller flera bunkrar är fyllda med tillfälligt vatten kan lättnad utan plikt enligt Regel 16.1c ibland inte vara tillräcklig för att tillåta spel på lika villkor, eftersom spelare kan begränsas till att ta maximal tillgänglig lättnad eller lättnad utanför bunkern med ett slags plikt. Kom/TL kan välja att behandla vissa bunkrar som mark under arbete på spelfältet så att lättnad utan plikt tillåts utanför bunkern. Kom/TL får bara använda denna lokala regel för speciellt identifierade bunkrar, och har inte rätt att göra en lokal regel som generellt säger att alla bunkrar fyllda med tillfälligt vatten är mark under arbete. Skälet till detta är att individuella bunkrar kan förändras från att vara fullständigt översvämmade till att vara delvis översvämmade under ronden, och det skulle vara orättvist att en del spelare får lättnad utan plikt från en bunker som behandlas som mark under arbete på spelfältet, medan andra spelare måste behandla den som en bunker som inte är fullständigt översvämmad vid den tidpunkt då deras boll är i den. Modell för Lokal Regel F-16 Bunkern fylld med tillfälligt vatten på (ange bunkerns läge, t ex vänster om green på hål 5) är mark under arbetespelfältet. Den ska inte behandlas som en bunker under ronden. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. Alla andra bunkrarbanan, oavsett om de innehåller tillfälligt vatten eller inte, är fortfarande bunkrar i alla regelsammanhang. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-17
Alla vägar och stigar behandlade som tillverkade föremål
Syfte: Där vägar och stigar som inte är belagda skulle kunna påverka möjligheten till spel på lika villkor, kan Kom/TL välja att förklara sådana vägar som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten. Modell för Lokal regel F-17 “Alla vägar och stigar på banan (eller ange speciella sorter eller lägen) ska, även om de inte är belagda, behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-18
Behandla flyttbart tillverkat föremål som oflyttbart
Syfte: Kom/TL kan välja att behandla vissa flyttbara föremål på banan, t ex alla pinnar (med undantag för pinnar som visar out of bounds), sopkärl och riktningsstolpar, att vara oflyttbara för att försöka hindra spelare från att flytta dem. Följderna av denna lokala regel ska noga övervägas av Kom/TL i förväg, då den skulle kunna leda till att spelare bryter mot Regel 8.1 genom att flytta ett tillverkat föremål som ska behandlas som oflyttbart. Modell för Lokal Regel F-18 “Alla riktningsstolpar (eller identifiera det flyttbara tillverkade föremålet som ska anses vara oflyttbart) på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten. Det är inte tillåtet att ta lättnad enligt Regel 15.2. Plikt för brott mot den lokala regeln: allmän plikt."
F-19
Kantrännor nära greener
Syfte: Kantrännor skärs ibland på foregreen eller kanten runt green för att hindra gräs från att växa in på green. Eftersom det kan vara svårt att spela en boll från en sådan skåra kan Kom/TL välja att behandla dem som mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1. Lättnad ska bara tillåtas för störande inverkan på bollens läge eller området för den avsedda svingen. Modell för Lokal Regel F-19 “Kantrännorna runt foregreener eller kanterna på greener är mark under arbete. Om en spelares boll ligger i eller vidrör en ränna eller om en ränna ger störande inverkan på området för den avsedda svingen: (a) Boll på spelfältet:. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. (b) Boll på (inklusive vidrör) green. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1d. Men det är inte störande inverkan om rännorna bara ger störande inverkan på spellinjen eller på spelarens stans. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-20
Avrinningskanaler av cement
Syfte: Smala avloppskanaler av cement finns ibland på banor där översvämningar är vanliga. Detta kan skapa problem för spelet eftersom:
 • dessa kanaler är definierade som pliktområden enligt reglerna, och
 • löper ofta längs med gångvägar och liknar mer oflyttbara tillverkade föremål än pliktområden.
Kom/TL kan välja att behandla dessa avrinningskanaler som oflyttbara tillverkade föremål på spelfältet i stället för som pliktområden. Se Modellen för Lokal Regel B-4 för när ett öppet vattendrag kan definieras som en del av spelfältet. Modell för Lokal Regel F-20 “Avrinningskanaler som är gjorda av konstgjorda material och som löper längs med gångvägar behandlas som oflyttbara tillverkade föremålspelfältet och är del av gångvägen. En spelare får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
F-21
Målade linjer eller punkter
Syfte: Om Kom/TL målar linjer eller punkter på greenen eller på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre (t ex för avståndsmarkeringar), kan den behandla dessa områden som onormala banförhållanden från vilka lättnad utan plikt kan fås enligt Regel 16.1. När sådana färglinjer eller punkter bara ger störande inverkan på spelarens stans finns det inget behov av att tillåta lättnad. Alternativt kan Kom/TL välja att klargöra att det inte är någon lättnad utan plikt från sådana målade linjer eller punkter. Modell för Lokal Regel F-21.1 “Målade linjer eller punkter på green eller på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre ska behandlas som mark under arbete från vilka lättnad är tillåten enligt Regel 16.1. Men det är inte störande inverkan om målade linjer eller punkter bara ger störande inverkan på spelarens stans. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a." Modell för Lokal Regel F-21.2 “Lättnad utan plikt tillåts inte från målade linjer eller punkter (beskriv område, t ex på områden där gräset inte har klippts till fairwayhöjd eller lägre). Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-22
Tillfälliga linor och kablar
Syfte: Tillfälliga linor och kablar är ofta placerade på banan för ett ge elkraft och förbindelser vid en tävling. Dessa kablar kan vara på markytan eller över eller under marken. Sådana linor och kablar finns i vanliga fall inte och är inte en del av utmaningen att spela banan, så därför kan Kom/TL välja att ge extra lättnad när de ger störande inverkan på spelet. Modell för Lokal Regel F-22 “Tillfälliga linor och kablar för elkraft och kommunikation (och mattor som täcker eller stolpar som stöder dem) är tillverkade föremål: 1. Om de kan flyttas med rimlig ansträngning och utan att skada det tillverkade föremålet eller banan är de flyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta bort dem utan plikt enligt Regel 15.2. 2. Annars är de oflyttbara tillverkade föremål från vilka spelaren får ta lättnad på följande sätt: (a)Boll på spelfältet eller i bunker. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1. (b)Boll i pliktområde. Regel 16.1b har modifierats för att tillåta spelaren det extra alternativet att ta lättnad utan plikt från störande inverkan av dessa oflyttbara tillverkade föremål i ett pliktområde genom att droppa en boll i och spela den från detta lättnadsområde:
 • Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnad i pliktområdet.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  • Måste vara i det pliktområde i vilket bollen blev liggande,
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • det måste vara fullständig lättnad från all störande inverkan från det oflyttbara tillverkade föremålet.
3. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en tillfällig, upphöjd lina eller kabel, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen som slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren slår om slaget men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från en fel plats. 4. Grästäckta diken för tillfälliga linor eller kablar på spelfältet är mark under arbete även om de inte markerats. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1. Men det finns två undantag:
 • Undantag 1 – Boll träffar upphöjd kabel som sträcker sig ovanför marken: Om en boll träffar en upphöjd del av en kabel som sträcker sig ovanför marken räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
 • Undantag 2 – Boll träffar vajrar som stöder tillfälliga oflyttbara tillverkade föremål: Stödvajrar som stöder ett tillfälligt oflyttbart tillverkat föremål (TIO) är en del av detta TIO och täcks inte av denna lokala regel, såvida inte Kom/TL anger att stödvajrar ska behandlas som tillfälliga upphöjda linor eller kablar enligt denna lokala regel.
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-23
Tillfälliga oflyttbara tillverkade föremål
Syfte: När tillverkade föremål tillfälligt placeras på eller nära banan bör Kom/TL specificera om de är flyttbara tillverkade föremål (se Regel 15.2), oflyttbara tillverkade föremål (se Regel 16.1) eller tillfälliga oflyttbara tillverkade föremål (”TIOs”). TIOs (t ex läktare eller tält) finns i normala fall inte där och anses inte vara en del av utmaningen att spela banan. På grund av deras tillfälliga natur ger denna lokala regel ett extra lättnadsalternativ, som inte är tillåtet för oflyttbara tillverkade föremål, även om spelaren fortfarande kan välja att behandla ett TIO som om det vore ett oflyttbart tillverkat föremål och då använda lättnadsproceduren i Regel 16. Det extra lättnadsalternativ som ges i denna lokala regel innefattar möjligheten för en spelare att ta lättnad när TIO ligger på den räta linjen mellan spelarens boll och hålet (känt som ”lättnad för siktlinjen”eller “line of sight relief”), genom att flytta sig åt sidan, på samma avstånd från hålet, så att TIO inte längre är mellan spelarens boll och hålet (också känt som att flytta sig längs med ”cirkelbågen”). När en spelare tar lättnad från ett TIO, antingen enligt denna lokala regel eller lättnadsproceduren i Regel 16, garanteras spelaren fullständig lättnad från fysiskt störande inverkan. Men fullständig lättnad från störande inverkan på siktlinjen från ett TIO, kommer vanligtvis bara att garanteras för spelaren när lättnad tas genom att använda den extra lättnadsproceduren enligt denna lokala regel. Länk till folder med skisser som förklarar Modell för Lokal Regel F-23 "Definition av TIO: Ett tillfälligt oflyttbart tillverkat föremål (TIO) är en konstruktion som tillfälligt placerats på eller nära banan, vanligtvis för en speciell tävling, och som sitter fast eller inte uppfyller definitionen av flyttbart tillverkat föremål. Exempel på TIO är tillfälliga tält, resultattavlor, läktare, tv-torn och toaletter. TIOs innefattar varje stödvajer som är ansluten till dem, med undantag för när Kom/TL bestämmer att stödvajrar ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål eller som upphöjda linor eller kablar genom att använda Modellen för Lokala Regler F-22. Den yttersta kanten av ett TIO används för att bestämma om en boll är under TIO eller om TIO är på spelarens siktlinje mellan bollen och hålet. Linjer eller pinnar kan användas för att definiera kanten av ett TIO eller för att förena flera TIO till ett enda större TIO. Ett TIO skiljer sig från ett oflyttbart tillverkat föremål och denna lokala ger ytterligare lättnad från störande inverkan från ett TIO. Detta innebär att spelaren kan välja att ta lättnad genom att använda antingen:
 • Proceduren för att ta lättnad från ett onormalt banförhållande i Regel 16.1 som om TIO vore ett oflyttbart tillverkat föremål (denna lättnad kan också fås när bollen är i ett pliktområde eller när TIO är out of bounds), eller
 • det extra lättnadsalternativet som kan fås enligt denna lokala regel.
a.a. När lättnad är tillåten Lättnad från ett TIO tillåts i normala fall när det är störande fysisk inverkan eller störande inverkan på siktlinjen från TIO. Störande inverkan enligt denna lokala regel innebär att spelaren har:
 • fysisk störande inverkan,
 • störande inverkan på siktlinjen, eller
 • både fysisk störande inverkan och störande inverkan på siktlinjen.
(1) Innebörden av fysisk störande inverkan av TIO.Fysisk störande inverkan föreligger när:
 • spelarens boll vidrör eller ligger i eller på ett TIO, eller
 • TIO ger störande inverkan på området för spelarens avsedda stans eller sving.
(2) Innebörden av störande inverkan på siktlinjen av TIO. Störande inverkan på siktlinjen föreligger när:
 • spelarens boll vidrör eller ligger i, på eller under ett TIO, eller
 • TIO är på spelarens siktlinje till hålet (dvs, TIO är beläget på den raka linjen mellan bollen och hålet), eller
 • bollen är inom en klubblängd, mätt på en båge med samma avstånd från hålet, från en punkt där TIO skulle vara på spelarens direkta siktlinje mot hålet (detta en klubblängds breda område kallas vanligen för ”korridoren”)
(3) När ingen lättnad kan fås trots störande inverkan.Om bollen vidrör eller är i eller på TIO går det alltid att få lättnad. Men när bollen varken vidrör eller är i eller på TIO, ger denna lokala regel ingen lättnad om något av det följande gäller:
 • Från antingen fysisk störande inverkan eller störande inverkan på siktlinjen:
  • Det blir ingen lättnad för att spela bollen som den ligger när det skulle vara uppenbart orimligt på grund av något annat än TIO (t ex när spelaren inte kan slå ett slag eftersom bollen ligger i en buske utanför TIO), och
  • det blir ingen lättnad när störande inverkan bara finns på grund av att spelaren väljer en klubba, typ av stans eller sving eller spelriktning som är uppenbart orimlig under omständigheterna; och
 • från störande inverkan på siktlinjen:
  • Det blir ingen lättnad när det är uppenbart orimligt för en spelare att spela bollen tillräckligt långt för att bollen skulle nå fram till TIO, och
  • det blir ingen lättnad när spelaren inte kan visa att det finns ett slag som spelaren rimligen skulle kunna slå som både skulle (a) ha TIO (inklusive korridoren) på linjen för det slaget och (b) resultera i att bollen slutar på en rak linje till hålet.
b. Lättnad från störande inverkan för en boll på spelfältet Om en spelares boll är på spelfältet och det finns störande inverkan av ett TIO (vilket inkluderar ett TIO som är out of bounds) får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i och att spela den från detta lättnadsområde:
 • Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad där störande inverkan inte längre finns, varken fysiskt eller på siktlinjen.
 • Lättnadsområdets storlek från referenspunkten: Hela området inom en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  • Måste vara på spelfältet,
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • det måste vara fullständig lättnad från störande inverkan av TIO både fysiskt och på siktlinje.
Om spelaren har fysisk störande inverkan från TIO, kan spelaren i stället för att använda denna lättnadsprocedur välja att ta lättnad genom att använda proceduren för att ta lättnad för onormala banförhållanden i Regel 16.1 och då behandla TIO som ett oflyttbart tillverkat föremål. Lättnadsproceduren i Regel 16.1 får också användas när bollen ligger i ett pliktområde eller när TIO är out of bounds. Se avsnitt f av denna lokala regel om hur spelare kan fortsätta under andra lättnadsregler. c. Lättnad från störande inverkan för boll i bunker eller pliktområde. Om spelarens boll är i en bunker eller i ett pliktområde och det är störande inverkan av ett TIO (inklusive ett TIO som är out of bounds), får spelaren antingen ta lättnad utan plikt eller lättnad med plikt: (1) Lättnad utan plikt: Spelar från bunker eller pliktområde. Spelaren får ta lättnad utan plikt på det sätt som medges i avsnitt b med undantag för att närmaste punkten för fullständig lättnad där störande inverkan inte längre finns och lättnadsområdet måste vara i den bunkern eller i det pliktområdet. Om det inte finns någon sådan punkt i bunkern eller i pliktområdet där det inte längre finns någon störande inverkan, kan spelaren fortfarande ta denna lättnad som ges enligt ovan genom att använda punkten för största möjliga lättnad i bunkern eller pliktområdet som referenspunkten. (2) Lättnad med plikt: Spela från utanför bunker eller pliktområde. Med ett slags pliktfår spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela från detta lättnadsområde:
 • Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnad som inte är närmare hålet där det inte längre finns störande inverkan, varken fysisk eller på siktlinjen som är utanför bunkern eller pliktområdet.
 • Lättnadsområdets storlek från referenspunkten: Hela området inom en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  • Varje område på banan förutom i den bunkern eller pliktområde eller på greenen,
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • det måste vara fullständig lättnad från störande inverkan av aktuellt TIO både fysiskt och på siktlinje.
Om spelaren har fysiskt störande inverkan av ett TIO, kan spelaren i stället för att använda denna lättnadsprocedur, välja att ta lättnad utan plikt genom att använda proceduren för att ta lättnad från ett onormalt banförhållande i Regel 16.1c och behandla TIO som vore det ett oflyttbart tillverkat föremål. Lättnadsproceduren i Regel 16.1b får också användas när TIO är out of bounds eller när en boll ligger i ett pliktområde. Om en boll ligger i ett pliktområde måste referenspunkten och lättnadsområdet vara i det pliktområdet. Se avsnitt f. av denna lokala regel om hur spelaren kan fortsätta under andra lättnadsregler. d. Lättnad när boll i TIO inte hittas Om en spelares boll inte hittats, men det är känt eller så gott som säkert att den har stannat i ett TIO:
 • Spelaren får ta lättnad enligt denna lokala regel genom att använda den bedömda punkten där bollen senast skar kanten på TIO på banan som bollens läge med avsikt att kunna finna närmaste punkten för fullständig lättnad.
 • Efter att spelaren har satt en annan boll i spel för att ta lättnad på detta sätt är:
  • den ursprungliga bollen inte längre i spel och får inte spelas.
  • Detta gäller även om den hittas på banan innan utgången av söktiden på tre minuter (se Regel 6.3b).
Men om det inte är känt eller så gott som säkert att bollen blev liggande i TIO, måste spelaren spela med plikt enligt slag och distans (se Regel 18.2). e. Kom/TL:s rätt att modifiera lättnadsproceduren för TIO När denna lokala regel införs kan Kom/TL modifiera lättnadsproceduren i avsnitten b och c, antingen på ett eller båda av följande sätt: (1)Valfri eller tvingande användning av droppzoner. Kom/TL kan tillåta eller kräva att en spelare använder en droppzon som lättnadsområdet när lättnad tas enligt denna lokala regel. När detta görs kan Kom/TL lägga till droppzonen enbart för lättnad från enbart störande fysisk inverkan, eller enbart för störande inverkan på siktlinjen, eller så att den får användas för lättnad från båda typerna av störande inverkan. (2)“Endera sidan” lättnadsalternativ. Kom/TL kan utöver de lättnadsalternativ som tillåts enligt paragraferna b och c i denna lokala regel, tillåta spelaren alternativet att ta lättnad på andra sidan av ett TIO. Men alternativet att ta lättnad på endera sidan gäller inte när procedurerna i Regel 16.1 används. f. Spelaren kan fortsätta enligt andra lättnadsregler (1)Ta lättnad genom att använda procedurerna i Regel 16.1 eller denna lokala regel.Om en spelare har fysisk störande inverkan från TIO som det definieras under a, får spelaren antingen:
 • välja att använda lättnadsprocedurerna i Regel 16.1 eller
 • använda denna lokala regel.
Men spelaren får inte ta lättnad enligt ett av dessa alternativ och sedan ta lättnad enligt det andra. Om spelaren väljer att använda proceduren för att ta lättnad från ett onormalt banförhållande i Regel 16.1, måste spelaren behandla aktuellt TIO som att det är ett oflyttbart tillverkat föremål och ta lättnad baserat från var bollen ligger:
 • spelfältetgenom att använda procedurerna i Regel 16.1b.
 • I en bunkergenom att använda procedurerna i Regel 16.1c.
 • I ett pliktområdegenom att använda procedurerna i Regel 16.1c som om bollen ligger i en bunker.
 • greenengenom att använda procedurerna i Regel 16.1d.
(2)Ta lättnad enligt Regel 17, 18 eller 19. Denna lokala regel hindrar inte spelaren från att ta lättnad enligt Regel 17, 18 eller 19 i stället för att ta TIO-lättnad enligt denna lokala regel. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-24
Lättnad utan plikt från oflyttbart tillverkat föremål i pliktområde
Syfte: När en spelares boll är i ett pliktområde och spelaren har störande inverkan från ett oflyttbart tillverkat föremål, kan lättnad utan plikt inte fås (se Regel 16.1a(2)). Men det kan finnas tillfällen då Kom/TL vill ge lättnad utan plikt inne i pliktområdet från vissa tillverkade föremål. När denna lokala regel används, bör Kom/TL specificera för vilket oflyttbart tillverkat föremål den gäller (i stället för att ge lättnad utan plikt från alla oflyttbara tillverkade föremål) och på vilket hål den gäller om den inte gäller för alla hål. Modell för Lokal Regel F-24 ”Lättnad från störande inverkan av (specificera vilket oflyttbart tillverkat föremål) beläget i pliktområdet på (specificera hålnummer) är tillåten enligt Regel 16.1b, med följande modifieringar:
 • Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad måste vara i pliktområdet.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  • Måste vara i det pliktområde i vilket bollen stannade,
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • det måste vara fullständig lättnad från all störande inverkan av det oflyttbara tillverkade föremålet.
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-25
Närmaste punkt för fullständig lättnad ska bestämmas utan att korsa över, genom eller under onormalt banförhållande
Syfte: Det finns tillfällen när en spelare kan ha störande inverkan från ett onormalt banförhållande, t ex ett smalt staket eller en stenmur, och spelarens närmaste punkt för fullständig lättnad skulle kunna vara på andra sidan av det onormala banförhållandet, vilket kan ha en betydande och oönskad effekt på resultatet av lättnaden. Även om spelaren har rätt att mäta sina klubblängder över eller genom föremål, kan Kom/TL vilja kräva att närmaste punkten för fullständig lättnad ska bestämmas utan att korsa över, genom eller under det onormala banförhållandet. Kom/TL kan också vilja använda denna Modell för Lokal Regel för att förhindra spelare från att kunna mäta över eller genom ett visst föremål. Modell för Lokal Regel F-25.1 ”När lättnad tas enligt Regel 16.1, måste närmaste punkten för fullständig lättnad bestämmas utan att korsa över, genom eller under (specificera onormalt banförhållande och hålnummer). Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a." Modell för Lokal regel 25.2 ”När lättnad tas från (specificera onormalt banförhållande och hålnummer), måste lättnadsområdet vara på samma sida av det onormala banförhållandet som referenspunkten. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
F-26
Grindar i gränsstaket och gränsmurar
Syfte: Om Kom/TL vill förbjuda spelare att få lättnad utan plikt från stängda grindar i gränsstaket eller murar (t ex när den är en ingång till ett privat område) kan de behandla en sådan grind som del av föremål för banans gräns när den är i ett stängt läge. Följderna av denna lokala regel bör i förväg noga övervägas av Kom/TL då den kan leda till att spelare bryter mot Regel 8.1 genom att flytta grinden. Modell för Lokal Regel F-26 ”Alla stängda grindar som är fastsatta i gränsstaket eller gränsmurar är en del av föremål för banans gräns. Lättnad är inte tillåten från en sådan grind enligt Reglerna 15.2 eller 16.1. Men en öppen grind behandlas inte som en del av föremål för banans gräns och får stängas eller flyttas till ett annat läge.”
G

Begränsningar i användning av speciell utrustning

G-1
Lista på godkända driverhuvuden
Syfte: För att avlägsna varje tvivel om att drivers som används i en tävling är godkända kan Kom/TL välja att kräva att spelare bara använder drivers med klubbhuvud som har utvärderats och godkänts som överensstämmande enligt Utrustningsreglerna (Equipment Rules). En lista på godkända driverhuvuden finns på RandA.org. Denna lokala regel rekommenderas att bara användas i tävlingar begränsade till mycket skickliga spelare (dvs vid tävlingar för professionella och elitamatörer). Även om denna Lokala Regel inte är införd, måste varje driver som används överensstämma med kraven i Utrustningsreglerna (Equipment Rules). Modell för Lokal Regel G-1 “Varje driver som spelaren använder för att slå ett slag måste ha ett klubbhuvud, identifierat genom modell och loft, som finns med på den gällande listan över godkända driverhuvuden (List of Conforming Driver Heads utgiven av R&A). Denna lista uppdateras regelbundet och finns på RandA.org. Undantag – driverhuvuden från före 1999: En driver med ett klubbhuvud som tillverkades före 1999 är undantaget från denna lokala regel. Plikt för att slå ett slag med en klubba i strid med denna lokala regel: diskvalifikation. Det blir ingen plikt enligt denna lokala regel för att bära med sig men inte slå ett slag, med en driver som inte finns på listan över godkända driverhuvuden."
G-2
Specifikationer för skåror och stansade märken
Syfte: Med giltighet från den 1: a januari 2010 reviderades utrustningsreglerna så att de ger nya specifikationer för skåror och stansade märken för alla klubbor förutom drivers och putters. Fram till dess att fyra års varsel ges, behöver inte klubbor tillverkade före 2010 uppfylla dessa specifikationer. Men Kom/TL kan välja att anta en lokal regel som kräver att spelare bara använder klubbor som uppfyller alla specifikationer som ingår i de aktuella Utrustningsreglerna. Denna lokala regel rekommenderas bara vid tävlingar begränsade till mycket skickliga spelare (dvs vid tävlingar för professionella och elitamatörer). En utrustningsdatabas (Equipment Database) finns på RandA.org som hjälp för att ta reda på vilka klubbor som får användas. Modell för Lokal Regel G-2 “När ett slag slås måste spelaren använda klubbor som överensstämmer med specifikationerna för skåror och stansade märken i Utrustningsreglerna som började gälla den 1 januari 2010. En utrustningsdatabas för fairwayträklubbor, hybrider, järnklubbor och wedgar, vilka har testats för överensstämmelse med de gällande Utrustningsreglerna, finns på RandA.org. Plikt för att slå ett slag med en klubba i strid med denna lokala regel: diskvalifikation. Det blir ingen plikt enligt denna lokala regel för att bära med sig men inte slå ett slag med en klubba, som inte överensstämmer med dessa specifikationer för skåror och stansade märken.”
G-3
Lista på godkända golfbollar
Syfte: För att ta bort varje tvivel på att bollarna som används i en tävling är godkända, kan Kom/TL välja att kräva att spelarna bara använder bollar som har testats och förklarats godkända enligt Utrustningsreglerna. En lista på godkända bollar (List of Conforming Golf Balls) finns på RandA.org och uppdateras månadsvis. Även om denna lokala regel inte är införd, måste varje boll som används överensstämma med kraven i Utrustningsreglerna. Modell för Lokal Regel G-3 “Varje boll som används för att slå ett slag måste finnas med på den gällande listan över godkända golfbollar (List of Conforming Golf Balls) som utges av R&A. Denna lista uppdateras regelbundet och finns på RandA.org. Om en boll, som inte finns med på listan över godkända golfbollar droppas, återplaceras eller placeras men ännu inte har spelats, får spelaren rätta till misstaget utan plikt enligt Regel 14.5. Plikt för att slå ett slag med en boll som inte finns på den gällande listan i strid med denna lokala regel: diskvalifikation."
G-4
En-boll-regeln (”One Ball Rule”)
Syfte: För att hindra en spelare från att använda bollar med olika spelegenskaper beroende på hålets karaktär eller typ av slag som ska slås under en rond, kan Kom/TL välja att kräva att en spelare bara använder en enda sorts boll som finns med på listan över godkända golfbollar (List of Conforming Golf Balls). Varje enskild notering på listan över godkända golfbollar anses vara en särskild boll. Golfbollar i olika färger av samma märke och modell anses vara olika bollar. Denna lokala regel rekommenderas bara att användas vid tävlingar begränsade till mycket skickliga spelare (dvs vid tävlingar för professionella och elitamatörer). Modell för Lokal Regel G-4 “Under en rond, måste varje boll på vilken spelaren slår ett slag vara av samma märke och modell som finns på en enda notering på den aktuella listan över godkända bollar. Om ett annat märke och/eller modell har droppats, återplacerats eller placerats men ännu inte har spelats, får spelaren rätta till misstaget utan plikt enligt Regel 14.5. När misstaget rättas måste spelaren använda en boll av samma märke och modell som användes vid rondens start. Om en spelare upptäcker att han/hon spelat en boll som bryter mot denna lokala regel, måste spelaren återgå till att använda en boll av samma märke och modell som användes vid rondens början när de spelar från nästa tee, annars är spelaren diskvalificerad. Om upptäckten görs under spelet av ett hål, får spelaren avsluta spelet av detta hål med bollen som bryter mot regeln eller placera en boll av rätt märke och modell på punkten från vilken bollen som bröt mot denna lokala regel lyftes. Plikt för att slå ett slag på en boll i strid med lokal regel Spelaren fårett slags plikt för varje hål under vilket spelaren bryter mot denna lokala regel.”
G-5
Förbjuda användning av avståndsmätare
Syfte: Även om Regel 4.3 tillåter spelare att använda utrustning för att mäta avstånd (med undantag för vissa krav) kan Kom/TL välja att förbjuda användningen av alla elektroniska avståndsmätare. Modell för Lokal Regel G-5 Regel 4.3a(1) är modifierad på detta sätt: Under en rond får en spelare inte skaffa sig avståndsinformation genom att använda en elektronisk avståndsmätare. Plikt för brott mot lokal regel – se Plikt för brott mot Regel 4.3.
G-6
Förbjuda användning av motoriserat transportmedel
Syfte: Kom/TL kan välja att förbjuda spelare att använda varje typ av motoriserat transportmedel, t ex en golfbil, under en rond. Detta är lämpligt när Kom/TL anser att gåendet är en integrerad del av att spela i tävlingen eller när den tror att användandet av motoriserat transportmedel skulle kunna vara farligt eller kunna skada banan. När denna lokala regel införs kan Kom/TL, i begränsad omfattning, tillåta användandet av motoriserat transportmedel, t ex för att ta spelare från ett hål till ett annat när hålen ligger långt ifrån varandra, eller tillåta medlemmar av Kom/TL att ge spelare tillåtelse att åka med när en spelare ska spela, eller har spelat igen, med plikt enligt slag och distans. Om en spelare accepterar att åka med utan tillstånd av Kom/TL, kan Kom/TL upphäva plikten om den skulle ha godkänt att spelaren åkt med i den situationen om begäran hade framförts. Till exempel, om en spelare som förlorat en boll och behöver återvända till tee accepterar att åka med någon frivillig när det inte finns någon Kom/TL-medlem tillgänglig, skulle Kom/TL kunna upphäva plikten om den skulle ha låtit spelaren åka med om den tillfrågats. Men, när motoriserat transportmedel inte är tillåtet enligt en lokal regel, gäller principen att spelare ska gå hela banan. Därför bör tillstånd inte ges i efterhand om en spelare har fått åkamed framåt när spelaren inte redan har gått den sträckan. Till exempel om en spelare stannar för att köpa förfriskningar efter att ha spelat sitt slag från tee, och sedan accepterar att åka med framåt till sin boll med någon frivillig, bör inte plikten enligt den lokala regeln upphävas. Modell för Lokal Regel G-6 “Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller i efterhand tillåtits av Kom/TL. (En spelare som ska spela eller har spelat med plikt enligt slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.) (Spelare och caddies får åka med skytteltransporten mellan hål (specificera hålnummer) och (specificera hålnummer).) Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.”
G-7
Förbjuda användning av vissa sorters skor
Syfte: För att skydda banan från skador, kan Kom/TL förbjuda användningen av skor med metall eller traditionellt utformade dubbar. Kom/TL kan också förbjuda att använda skor med andra egenskaper som skulle kunna orsaka oönskad skada. Modell för Lokal Regel G-7 Regel 4.3a är modifierad på detta sätt: Under en rond får en spelar inte slå ett slag när spelaren bära skor med:
 • Traditionella dubbar – dvs. dubbar med en eller flera spetsar som utformats för att kunna tränga djupt ner i markytan (oavsett om de är gjorda av metall, keramik, plast eller andra material); eller
 • Dubbar av vilken utformning som helst som är helt eller delvis gjorda av metall, om sådan metall kan komma i kontakt med banan.
Plikt för brott mot lokal regel – se Plikt för brott mot Regel 4.3.
G-8
Förbjuda eller begränsa användning av apparater för ljud eller film
Syfte: Regel 4.3a(4) tillåter en spelare att använda utrustning för att lyssna på ljud eller titta på film som inte har med den tävling som spelas att göra. Men Kom/TL kan införa en lokal regel som helt förbjuder användningen av ljud- och filmapparater under en rond. Modell för Lokal Regel G-8 Regel 4.3a(4) är modifierad på detta sätt: Under en rond får en spelare inte lyssna på eller se på innehåll av något slag på en personlig ljud- eller filmapparat. Plikt för brott mot lokal regel – se Plikt för brott mot Regel 4.3.
G-9
Byta ut klubba som är bruten eller påtagligt skadad
Syfte: Regel 4.1a(2) tillåter en spelare att reparera eller byta ut en klubba som skadas under ronden, utom som ett resultat av ett vredesutbrott. Men en Kom/TL kan införa en lokal regel som begränsar utbytet av en klubba till fall där klubban är avbruten eller tydligt skadad, vilket inte innefattar en klubba som är spräckt. Modell för Lokal Regel G-9 Regel 4.1a(2) är modifierad på detta sätt: Regel 4.1a(2) gäller med undantag för att en klubba som skadas av spelaren eller deras caddie under ronden (inklusive medan spelet är avbrutet enligt Regel 5.7a), får bara ersättas om den är ”bruten eller påtagligt skadad”. För syftet men denna lokala regel gäller: En klubba är ”bruten eller påtagligt skadad” när:
 • skaftet går i bitar, splittras eller böjs (men inte när skaftet bara får en inbuktning),
 • klubbhuvudets slagyta är synbart deformerad (men inte när klubbens slagyta bara skrapats eller spruckit),
 • klubbhuvudet är synligt och påtagligt deformerat (men inte när klubbhuvudet bara spruckit),
 • klubbhuvudet har släppt från eller sitter löst på skaftet, eller
 • greppet sitter löst.
Undantag: En klubbas slagyta eller klubbhuvud är inte ”bruten eller påtagligt skadad” bara för att den är spräckt. Plikt för brott mot lokal regel – se Plikt för brott mot Regel 4.1b."
G-10
Förbjuda användning av klubbor längre än 116,8 cm (46 inches)
Syfte: För att begränsa den maximalt tillåtna klubblängden, kan Kom/TL välja att anta en lokal regel som begränsar den maximala längden för klubbor, andra än putters, till 116,8 cm (46 inches). En måttavvikelse på 1 centimeter är tillåten (0,2 inches) över 116,8 cm. För en beskrivning av en klubbas mått, se Figur 3 i Del 2.1c i Utrustningsreglerna (Equipment Rules). Denna lokala regel rekommenderas bara vid tävlingar som begränsas till mycket skickliga spelare (dvs vid tävlingar för professionella och elitamatörer). För att undvika tvekan om när denna Modell för Lokal Regel gäller, är tillämpningen av det fysiska behovsundantaget, som tillåter en spelare att använda klubbor som är längre än 116,8 cm, inte tillgänglig. Modell för Lokal Regel G-10 ”För att slå ett slag, får spelaren inte använda en klubba, med undantag av en putter, vars längd överstiger 116,8 cm. Plikt för att slå ett slag med en klubba i strid med denna lokala regel: diskvalifikation. Det blir ingen plikt enligt denna lokala regel för att bära med sig men inte slå ett slag med en klubba som inte överensstämmer med dessa längdspecifikationer.”
G-11
Begränsa användning av greenbeskrivande material
Syfte: Regel 4.3, och specifikt Klargörande 4.3a/1, sätter gränser på storleken och skalan på detaljerade greenbeskrivande material. Men för att säkerställa att spelare och caddies bara använder sina ögon och sin känsel för att hjälpa dem att läsa spellinjen på greenen, kan Kom/TL ytterligare begränsa användningen av greenbeskrivande material genom att kräva att spelare under sina ronder begränsas till att bara använda den banguide som godkänts för att användas i tävlingen. Denna lokala regel är bara avsedd att användas för tävlingsgolf på högsta nivå, och även då, bara till tävlingar där det är realistiskt för Kom/TL att vidta en godkännandeprocess för banguider. När denna lokala regel införs, är Kom/TL ansvarig för att godkänna den banguide som spelare får använda, och den godkända banguiden bör bara innehålla greendiagram med ett minimum av detaljer (t ex tydliga lutningar, avsatser eller falska kanter som visar delar av greener). Spelare och caddies kan lägga till handskrivna noteringar till den godkända banguiden för att hjälpa dem att läsa spellinjen på en green, så länge som dessa noteringar är tillåtna enligt denna lokala regel. Modell för Lokal Regel G-11 "Regel 4.3a är modifierade på detta sätt: Under en rond, får spelaren bara använda banguiden/erna som godkänts av Kom/TL. Denna begränsning gäller också för varje annan karta över banan, inklusive flaggplaceringsark. Tilläggsbegränsningar gäller för handskrivna noteringar och annat material som används av spelaren som skulle kunna hjälpa till med att läsa spellinjen på greenen:
 • Handskrivna noteringar får adderas till en godkänd banguide eller ett godkänt flaggplaceringsark före eller under ronden av endast spelaren eller spelarens caddie, och begränsas till information som insamlats av endast spelaren eller dennes caddie.
 • Handskrivna noteringar får bara innehålla information som erhållits genom spelarens eller spelarens caddies egna erfarenheter från banan eller genom att titta på en TV-utsändning, men begränsas till:
  • Genom att iakttaga en boll som rullats eller spelats (oavsett av spelaren, caddien eller någon annan), eller
  • genom spelarens eller caddiens känsla eller allmänna iakttagelser av greenen.
Dessa tilläggsbegränsningar för handskrivna noteringar eller annat material gäller inte för sådan information som inte skulle kunna hjälpa spelaren att läsa spellinjengreenen (t ex handskriven eller tryckt information som innehåller svingtankar eller listar slaglängder för spelarens klubbor). Om en spelare, under en rond, använder:
 • en banguide, andra kartor över banan eller ett hålplaceringsark som inte godkänts av Kom/TL,
 • en godkänd banguide eller ett godkänt hålplaceringsark som innehåller en handskriven notering eller information som erhållits på ett sätt som inte är godkänt, eller
 • varje annat material som skulle kunna hjälpa till med att läsa spellinjengreenen (oavsett en speciell green eller greener i allmänhet),
bryter spelaren mot denna lokala regel. ”Använda” innebär att titta på:
 • någon sida i en banguide eller andra kartor över banan eller ett hålplaceringsark som inte godkänts av Kom/TL, eller
 • något av de följande när det skulle kunna hjälpa spelaren eller caddien att läsa spellinjengreenen:
  • En sida i en godkänd banguide eller ett godkänt hålplaceringsark som innehåller en handskriven notering eller information som erhållits på ett sätt som inte är tillåtet, eller
  • något annat material.
Plikt för brott mot lokal regel:
 • Plikt vid första regelbrottet: allmän plikt
 • Plikt för andra regelbrottet: diskvalifikation."
Ytterligare vägledning: För att se ett dokument som i detalj redogör för formuleringarna i denna Modell för Lokal Regel och ytterligare vägledning, klicka här.
G-12
Förbjuda användning av material för hjälp med att läsa spellinjen för slag från green
Syfte: Klargörande 4.3a/1 (se kommentar i G11) begränsar storleken och skalan på detaljerade greenkartor och annat liknande material i elektroniskt eller digitalt format, som en spelare skulle kunna använda under en rond för att hjälpa till med att läsa spellinjen på greenen, med syftet att en spelares förmåga att läsa en green förblir en väsentlig del av puttningsförmågan. Men Kom/TL kan välja att lägga ännu större vikt på spelarens omdöme, kunnande och förmåga att läsa spellinjen på greenen genom att förbjuda all användning av material för ett sådant ändamål. Modell för Lokal Regel G-12 Regel 4.3a har modifierats på detta sätt: Under en rond får en spelare inte använda något skrivet, tryckt, elektroniskt eller digitalt material för att hjälpa till med att läsa spellinjen för något slag som ska spelas från greenen. Plikt för brott mot den lokala regeln:
 • Plikt vid första regelbrottet: allmän plikt
 • Plikt vid andra regelbrottet: diskvalifikation."
Ytterligare vägledning: För att se ett dokument med ytterligare vägledning rörande MLR G-12, klicka här.
H

Definiera vem som får hjälpa eller ge råd till spelare

H-1
Användning av caddie förbjuden eller obligatorisk; Caddiebegränsningar
Syfte: Kom/TL kan välja att begränsa Regel 10.3 till att:
 • förbjuda användandet av en caddie,
 • kräva att spelarna använder en caddie, eller
 • begränsa en spelares val av caddie, t ex kräva att caddien måste vara en amatör eller inte tillåta en förälder, släkting eller en annan spelare i tävlingen som caddie etc).
Modell för Lokal Regel H-1.1 Om caddies är förbjudna: “En spelare får inte ha en caddie under ronden. Plikt för brott mot lokal regel
 • Spelaren får den allmänna plikten på varje hål under vilket spelaren har en caddie.
 • Om brottet sker eller fortsätter mellan två hål får spelaren den allmänna plikten på det kommande hålet.”
Modell för Lokal Regel H-1.2 Om det finns begränsningar av vem som spelaren får ha som caddie: “En spelare får inte ha (beskriv förbjuden typ av caddie t ex förälder eller förmyndare) som caddie under ronden. Plikt för brott mot lokal regel:
 • Spelaren får den allmänna plikten på varje hål under vilket spelaren får hjälp av en sådan caddie.
 • Om överträdelsen inträffar eller fortsätter mellan två hål får spelaren den allmänna plikten på det kommande hålet.”
Modell för Lokal Regel H-1.3 Om det är obligatoriskt att spelaren har en caddie: “En spelare måste ha en caddie under ronden. Plikt för brott mot lokal regel: Spelaren får den allmänna plikten på varje hål under vilket de inte har en caddie.”
H-2
Utse person som får ge råd i lagtävlingar
Syfte: Enligt Regel 24.4a kan Kom/TL i en lagtävling, inklusive när det är både lag och individuella tävlingar, tillåta varje lag att namnge en eller två personer som får ge råd till lagmedlemmar medan de spelar på banan:
 • Varje “rådgivare” måste vara känd av Kom/TL innan personen ger råd.
 • Kom/TL kan begränsa vilken sorts råd som denna person får ge (t ex att inte tillåta rådgivaren att peka ut spellinjen när en boll ligger på greenen).
 • Kom/TL kan förbjuda en rådgivare att gå på vissa delar av banan (t ex greenerna).
 • Det är inte normalt för en Kom/TL att tillåta två rådgivare per lag, om inte tävlingsformen motiverar detta, t ex som i en tävling där caddies inte är tillåtna eller där det är ett stort antal spelare i varje lag.
 • Kom/TL ska bestämma den lämpliga plikten för en överträdelse som gjorts av en rådgivare. Detta kan vara en plikt till en specifik spelare som fick hjälp på ett förbjudet sätt eller en gemensam plikt till hela laget, t ex att lägga till två slag till lagets resultat i en slagspelstävling.
Modell för Lokal Regel H-2 “Varje lag får namnge (en/två) rådgivare som medlemmarna i laget får be om råd och ta emot råd från under ronden. Laget måste namnge varje rådgivare till Kom/TL innan någon spelare i laget påbörjar sin rond. (Laget får byta rådgivare under ronden, men måste underrätta Kom/TL när den gör så.) (Rådgivaren får inte visa en spellinje (eller gå på greenen) när en boll, från en spelare i laget, ligger på green.) Plikt för brott mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 10.2.
H-3
Begränsa vem som kan vara lagkapten
Syfte: Enligt Regel 24.3 kan Kom/TL, i en lagtävling, begränsa vem som får fungera som lagkapten och hur en lagkapten får agera enligt Regel 24.4a. Där rådgivare är tillåtna (se Modellen för Lokal Regel H-2) kan lagkaptenen också vara rådgivare. Modell för Lokal Regel H-3 “En lagkapten måste vara (ange önskvärd begränsning, t ex en medlem i samma klubb).”
H-4
Behandla rådgivare som del av spelarens sida
Syfte: Kom/TL kan bestämma att rådgivaren har samma status som en medlem av sidan för att säkerställa att golfreglerna gäller för denna personens handlingar (t ex att spelaren får plikt enligt Regel 9.4 om rådgivaren orsakar att spelarens boll rubbas). Modell för Lokal Regel H-4 “Rådgivaren har samma status som en medlem av sidan i förhållande till varje medlem av dennes lag.”
H-5
Råd: Lagmedlemmar i samma grupp
Syfte: Enligt Regel 24.4c, i slagspel där en spelares resultat för ronden bara räknas som en del av lagets resultat, kan Kom/TL införa en lokal regel som tillåter lagmedlemmar som spelar i samma grupp att ge varandra råd även om de inte är partners. Modell för Lokal Regel H-5 Regel 10.2 är modifierad på detta sätt: När två spelare från samma lag spelar tillsammans i samma grupp, får dessa spelare ge råd till och be om råd från varandra under ronden.”
I

Definiera när och var spelare får öva

I-1
Övning före ronder
Syfte: Regel 5 täcker övning på banan före, under och mellan tävlingsronder:
 • Matchspel (Regel 5.2a). Spelare i en match får öva på banan före eller mellan ronderna, eftersom de vanligtvis har lika stora möjligheter att göra detta då de spelar samtidigt.
 • Slagspel (Regel 5.2b). Spelare får inte öva på banan före en rond på tävlingsdagen, eftersom de kanske inte har lika stora möjligheter att göra detta då de vanligtvis spelar i olika grupper vid olika tider. Men de får öva på en tävlingsdag efter att deras tävlingsspel för dagen är avslutat.
 • Matchspel och slagspel (Regel 5.5b). Efter avslutande av ett hål och innan nästa hål påbörjas, får en spelare putta eller chippa på eller nära greenen på det hål som justs avslutats, tee på nästa hål och varje övningsgreen.
Det finns många olika saker att ta hänsyn till om övning på banan ska tillåtas, t ex rättvisa mot spelarna, möjlig störande inverkan på banuppsättning och underhållsarbete, hur mycket tid det finns före eller mellan ronder, eller när spelare uppmuntras att spela på banan utom tävlan. Av dessa eller andra skäl kan en Kom/TL införa en lokal regel som modifierar dessa mindre lämpliga förhållanden genom att antingen tillåta eller helt förbjuda sådan övning eller genom att begränsa, när, var eller hur sådan övning får äga rum. Modell för Lokal Regel I-1.1 Regel 5.2a är modifierad på detta sätt: En spelare får inte öva på tävlingsbanan före eller mellan ronder. (Eller om spelare får öva i begränsad omfattning: Beskriv dessa begränsningar och när, var och hur en spelare får öva på banan.) Plikt för brott mot den lokala regeln: Plikt för första brottet: allmän plikt (som läggs på spelarens första hål). Plikt för andra brottet: diskvalifikation. Modell för Lokal Regel I-1.2 Regel 5.2b är modifierad på detta sätt: En spelare får öva på tävlingsbanan före eller mellan ronder." (Eller om spelare tillåts öva i begränsad omfattning: Beskriv dessa begränsningar och när, var och hur en spelare får öva på banan.) (Eller om spelare är förbjudna att öva på banan både före och mellan ronder: “En spelare får inte öva på tävlingsbanan före eller mellan ronder.”)
I-2
Förbjuda övning på eller nära föregående green
Syfte: Regel 5.5b tillåter en spelare att, mellan spelet av två hål, öva puttning eller chippning på eller nära greenen på det hål som just avslutats. Men om detta kan påverka speltempot eller av andra skäl (t ex för att hindra spelare från att öva puttning mot kommande hålplaceringar), kan Kom/TL välja att förbjuda sådan övning. Kom/TL kan också förbjuda spelare från att putta eller chippa på eller nära någon övningsgreen mellan spelet av två hål. Modell för Lokal Regel I-2 Regel 5.5b är modifierad på detta sätt: Mellan spelet av två hål får en spelare inte:
 • Slå något övningsslag på eller nära green på det just avslutade hålet eller
 • Pröva den greenen genom att gnugga greenytan eller rulla en boll.
 • (Slå något övningsslag på eller nära någon övningsgreen.)
Plikt för brott mot den lokala regeln: allmän plikt."
J

Åtgärder vid dåligt väder och avbrott i spelet

J-1
Metoder för att avbryta och återuppta spelet
Syfte: Regel 5.7b kräver att spelare genast avbryter spelet om Kom/TL beordrar ett omedelbart avbrott av spelet. Kom/TL ska använda en tydlig metod för att meddela spelare om ett omedelbart avbrott. Följande signaler används allmänt och det rekommenderas att alla Kom/TL använder dessa signaler när det är möjligt: Omedelbart avbrott: En lång sirensignal.
Normalt avbrott: Tre sirensignaler i följd.
Återuppta spelet: Två korta sirensignaler.
Modell för Lokal Regel J-1 “Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med (sätt in signal som ska användas). Alla andra avbrott kommer att signaleras med (sätt in signal som ska användas). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med (sätt in signal som ska användas). Se Regel 5.7b.”
J-2
Ta bort tillfälligt vatten
Syfte: Kom/TL kan anta en lokal regel som klargör på vilket sätt en Kom/TL-medlem, någon person som utsetts av Kom/TL (t ex en medlem av banpersonalen) eller en spelare, har tillåtelse att ta bort tillfälligt vatten på greenen. Modell för Lokal Regel J-2 “Om en spelares boll ligger på green och det finns störande inverkan av tillfälligt vattengreen får spelaren:
 • ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1d; eller
 • få sin spellinje skrapad.
 • (få green skrapad när en boll ligger intill green på något område på banan, men bara när det godkänts av Kom/TL.)
Sådan skrapning ska göras tvärs över spellinjen och sträcka sig en rimlig bit bortom hålet (dvs minst en rollerlängd) och får bara göras av (specificera vem som får göra detta , t ex banpersonalen).”
K

Riktlinjer för speltempo

För att uppmuntra och driva på snabbt spel, bör Kom/TL införa en lokal regel som fastställer riktlinjer för speltempo. De följande Modellerna för Lokala Regler ger några exempel på hur Kom/TL kan välja att hantera frågan om speltempo. Kom/TL kan anta andra lokala regler anpassade till de resurser som står till förfogande, och därför utgör de följande exemplen inte en fullständig lista. Andra förslag på riktlinjer finns på RandaA.org.
K-1
Maximal tid för hela eller del av ronden
Syfte: I tävlingar där det är få eller inga domare på banan, kan det vara önskvärt för Kom/TL att formulera en enkel lokal regel som fastställer en tidsgräns som den anser är tillräcklig för spelare att fullborda ronden och/eller ett visst antal hål. Sådana tidsgränser kommer att variera beroende på antalet spelare i grupperna och spelformen. Om en grupp överskrider den föreskrivna tidsgränsen och är ur position på banan, kan var och en av spelarna i gruppen få plikt. Modell för Lokal Regel K-1 “Om en grupp avslutar ronden (eller specificera antalet hål) på mer än startintervallet bakom gruppen framför och mer än (specificera tid, t ex 3 timmar och 45 minuter) från starttiden (eller specificera vad som krävs) får alla spelarna i gruppen ett slags plikt (eller specificera efter behov).”
K-2
Riktlinjer för speltempo hål-för-hål och slag-för-slag
Syfte: I tävlingar där det finns ett tillräckligt antal domare på banan kan Kom/TL ta till riktlinjer för speltempo som tillåter en bestämd tidslängd för varje hål och sedan, om spelare överskrider den tiden, fastställa en maximal tid för att slå varje slag. Modellen för Lokal Regel nedan är ett exempel på en policy för en slagspelstävling, där det kommer att tas tid på spelarna individuellt när gruppen är ur position. En modifierad pliktform som kan användas i riktlinjer för speltempo beskrivs också utförligt i Modell för Lokal Regel K-3. Alternativ för att vara ur position En grupp är ur position när den är senare än den tid som avsatts för hålen som spelats, och inte är i position i förhållande till gruppen framför. För att definiera när en grupp är ur position, ska riktlinjerna specificera när en grupp bedöms vara ur position i förhållande till gruppen framför. Riktlinjerna som ges i Modell för Lokal Regel K-2 definierar “ur position” som när gruppen är mer än startintervallet bakom gruppen framför. Alternativt skulle definitionen av att vara ur position kunna grundas på en grupps plats på banan i förhållande till gruppen framför, t ex:
 • Alla spelare i gruppen framför har spelat sina slag från tee på nästa hål innan gruppen har nått fram till tee på ett par 3 hål, eller
 • ett par 4 eller par 5 hål är tomt på spel innan alla spelare i gruppen har spelat sina slag från tee.
Tid för att slå ett slag När tid tas på en grupp måste varje spelare slå sitt slag inom en specificerad tidsgräns. Kom/TL kan kräva att alla slag ska slås på samma tid eller använda den alternativa formuleringen nedan för att tillåta ytterligare tid för den första spelaren som ska spela från något specifikt område, t ex från tee eller green. Dåliga tider i slagspelstävlingar över flera ronder För slagspelstävlingar över fler än en rond, kan Kom/TL besluta att dåliga tider förs vidare under hela tävlingen. Till exempel, om en spelare får en dålig tid enligt den lokala regeln under den första ronden, skulle nästa dåliga tid under en senare rond bli den andra dåliga tiden och plikten för en andra dålig tid skulle då gälla. Det skulle inte vara lämpligt om spelare måste föra med sig dåliga tider från slagspel till matchspel, eller från en match till en annan i en matchspelstävling. Modell för Lokal Regel K-2 Maximalt tillåten tid Den maximalt tillåtna tiden är den maximala tid som Kom/TL anser nödvändig för en grupp att fullborda en rond. Detta beskrivs i ett tidsschema med den maximala tiden fördelad per hål, inklusive all tid som har med spelet att göra, t ex tiden för domslut och tiden för att gå mellan hålen. Den maximala tilldelade tiden för att spela färdigt 18 hål på (ange banans namn) är (ange maximal tid, t ex 4 timmar och 5 minuter). Följande procedur används bara om en grupp är “ur position”.” Definition av ur position Den första gruppen och varje första-grupp efter ett förlängt startintervall anses vara ur position om, vid något tillfälle under ronden, gruppens sammanlagda tid överskrider tiden som tillåts för det antal hål som spelats. Varje grupp som följer därefter anses vara ur position om den är (ange när en grupp är ur position i förhållande till gruppen framför (se exempel ovan)) (och har överskridit den tillåtna tiden för det antal hål som spelats). Förfarande när grupp är ur position
 1. Domare kommer att övervaka speltempot och avgöra om tidtagning ska ske på en grupp som är ur position. En bedömning görs av om det finns några förmildrande omständigheter som nyligen inträffat, t ex ett långt domslut, förlorad boll, ospelbar boll etc. Om det fattas beslut om tidtagning av spelarna, kommer varje spelare i gruppen att bli föremål för tidtagning och en domare kommer att upplysa varje spelare om att de är ur position och att det tas tid på dem. I undantagsfall kan det tas tid på en enskild spelare, eller två spelare i en grupp av tre, i stället för hela gruppen.
 2. Den maximala tiden som tillåts per slag är (ange tidsgräns t ex 40 sekunder). (10 extra sekunder tillåts för den spelare som ska spela först vid: a) ett slag från tee på ett par 3 hål; b) ett inspel till green och c) en chip eller en putt). Tidtagningen kommer att börja när en spelare har haft tillräckligt med tid för att komma fram till bollen, det är spelarens tur att spela, och spelaren kan spela utan störningar eller distraktioner. Tid som går åt för att bedöma avstånd och välja klubba räknas med i tiden för nästa slag. På green börjar tidtagningen när spelaren haft rimligt med tid för att lyfta, rengöra och återplacera bollen, laga skador på greenen som ger störande inverkan på spellinjen och flytta lösa naturföremålspellinjen. Tid som använts för att se på spellinjen från bortom hålet och/eller bakom bollen räknas med i tiden för nästa slag. Tider kommer att tas från det ögonblick som domaren bestämmer att det är spelarens tur att spela och att spelaren kan spela utan störningar eller distraktioner. Tidtagning avslutas när en grupp är tillbaka i position och spelarna kommer att informeras om detta.
Plikt för brott mot lokal regel:
 • Plikt för första dåliga tid: Muntlig varning.
 • Plikt för andra dåliga tid: Ett slags plikt..
 • Plikt för tredje dåliga tid: Allmän plikt som läggs till utöver plikten för den andra dåliga tiden.
 • Plikt för fjärde dåliga tid: Diskvalifikation.
En spelare kan bara tilldelas en dålig tid som bryter mot denna lokala regel när spelaren har överskridit den maximala tilldelade tiden per slag medan det togs tid på spelaren. Innan en spelare informerats om en dålig tid, kan spelaren inte få någon ytterligare dålig tid. Förfarande när grupp åter är ur position under samma rond Om en grupp är ur position mer än en gång under ronden gäller ovanstående procedur vid varje tillfälle. Dåliga tider och utdelade plikter i samma rond tas med framåt tills ronden är avslutad." Ytterligare alternativ att inkludera i Modell för Lokal Regel K-2 De följande alternativen är valfria tillägg som inte har lagts in i Modell för Lokal Regel K-2, men dessa kan infogas av Kom/TL om så behövs:
 • Definitionen av “ur position” kan utökas till att ange att spelare måste ges en officiell varning innan det tas tid, t ex genom att spelarna får minst ett hål på sig för att förbättra sin position.
 • Proceduren för när en grupp är ur position kan utökas med att spelare tillåts en rimlig tid för att beräkna avståndet innan klockan startas.
 • Proceduren för att åter vara ur position under samma rond kan utökas med att varje dålig tid förs vidare till slutet av tävlingens slagspelsrundor.
 • Riktlinjerna kan ange att när som helst, om en spelare observeras av en domare att ta längre tid än den specificerade tiden för att slå ett slag (t ex 120 sekunder), kommer spelaren att informeras om den för långa slagtiden och att det tas tid på spelaren, även om gruppen är i position.
K-3
Modifierade riktlinjer för speltempo
Syfte: Kom/TL kan modifiera plikten för ett brott mot någon riktlinje för speltempo så att plikten för en första dålig tid är ett slags plikt. Kom/TL kan även välja att använda den allmänna plikten för en första dålig tid i stället för ett slags plikt. Modell för Lokal Regel K-3 “Pliktangivelsen i Modell för Lokal Regel K-2 är modifierad på detta sätt: Plikt för brott mot lokal regel:
 • Plikt för första dåliga tid: Ett slags plikt.
 • Plikt för andra dåliga tid: Allmän plikt som läggs på utöver plikten för första dåliga tid.
 • Plikt för tredje dåliga tid: Diskvalifikation:."
L

Scorekortsansvar

L-1
Modifiering av plikt enligt Regel 3.3b(2) för saknad signatur av spelare eller markör
Syfte: Enligt Regel 3.3b(2) blir spelaren diskvalificerad om hålresultaten på scorekortet inte har intygats av både spelaren och markören. Men i situationer där Kom/TL anser att det är befogat att modifiera plikten till två slag, kan den välja att göra så. Modell för Lokal Regel L-1 Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt: Om en spelare lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats av spelaren eller markören, eller båda, får spelaren denallmänna plikten (två slags plikt). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.”
L-2
Göra spelare ansvariga för handicap på scorekort
Syfte: Regel 3.3b(4) fastställer att det inte är ett krav på att en spelares handicap ska visas på scorekortet och att det är Kom/TL:s skyldighet att beräkna spelarens handicapslag för tävlingen för att beräkna spelarens nettoresultat. Men under vissa omständigheter, kan det vara svårt för Kom/TL att beräkna spelares handicap, t ex när Kom/TL inte har ett datasystem som hjälp vid administrationen eller när den inte har tillgång till en databas med spelarnas handicap. I sådana situationer kan Kom/TL välja att modifiera Regel 3.3b(4) till att begära spelare att ange sina handicap på scorekortet. Beroende på vilket handicapsystem som används lokalt, kan Kom/TL behöva specificera vilken handicap som måste anges på scorekortet. Modell för lokal Regel L-2 Regel 3.3b(4) har modifierats på detta sätt: Spelaren är skyldig att ange sin handicap (specificera vilken handicap som ska anges, t ex exakt handicap eller spelhandicap) på scorekortet. Efter att Kom/TL tar emot scorekortet från spelaren efter dennes rond, är Kom/TL ansvarig för att:
 • summera spelarens resultat, och
 • tillämpa spelarens handicapslag för att beräkna spelarens nettoresultat.
Om spelaren lämnar in ett scorekort utan rätt handicap:
 • Handicap på scorekort för hög eller saknas. Om detta påverkar det antal slag som spelaren får, är spelarendiskvalificerad från handicaptävlingen. Om det inte påverkar blir det ingen plikt.
 • Handicap på scorekort för låg. Det blir ingen plikt och spelarens nettoscore kvarstår genom att använda den lägre handicap som angetts."
M

Modell för lokala regler för spelare med funktionsnedsättningar

M-1
Lägesförbättring för spelare som använder rörelsehjälpmedel på hjul
Syfte: En del rörelsehjälpmedel på hjul kan skapa en situation där spelarens stans (baserat på var hjälpmedlet först placeras) inte kan tas direkt och varaktigt i förhållande till där bollen stannade. Denna lokala regel kan införas av Kom/TL för att hjälpa en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul, så att spelaren inte behöver återplacera hjälpmedlet upprepade gånger för att uppnå den önskade positionen. Denna lokala regel kan tillämpas var som helst på banan, inklusive green, spelfältet, pliktområden och bunkrar. Avsikten med denna lokala regel är inte att påverka de beslut som en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul behöver ta av säkerhetsskäl (t ex vid placering av hjälpmedlet på brant sluttande mark). I sådana situationer kan andra lättnadsregler (t ex lättnad för ospelbar boll enligt Regel 19 eller lättnad för pliktområde enligt Regel 17) användas. Modell för Lokal Regel M-1 ”Innan ett slag slås får en spelare, som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul, ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela från detta lättnadsområde:
 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens plats.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: 15 centimeter från referenspunkten, som får vara närmare hålet, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  • Måste vara i samma område på banan, och
  • får inte vara i ett område som klippts till fairwayhöjd eller lägre om inte den ursprungliga bollen blev liggande på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre (detta innebär till exempel att en boll i ruffen inte får placeras på fairway).
När spelaren tar lättnad enligt denna lokala regel, har spelaren rätt att placera en boll mer än en gång (t ex när det första försöket att placera en boll resulterar i att bollen hamnar lite för långt bak i spelarens stans). Undantag – Ingen lättnad när det är uppenbart omöjligt att spela bollen. Det blir ingen lättnad enligt denna lokala regel när det är uppenbart orimligt att spela bollen som den ligger (t ex när bollen ligger i en buske och i ett sådant läge att spelaren inte skulle kunna slå ett slag). Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a."
M-2
Lättnad utan plikt från specificerade bunkrar för spelare som använder rörelsehjälpmedel på hjul
Syfte: Utförande och form på vissa bunkrar skapar situationer där det är svårt eller nästan omöjligt för en spelare med ett rörelsehjälpmedel på hjul att komma ner i eller ut ur bunkern för att spela sin boll. Regel 25.4n modifierar Regel 19.3 så att när en spelare med ett rörelsehjälpmedel på hjul tar lättnad för en ospelbar boll i en bunker, får spelaren ta lättnad på flagglinjen utanför bunkern med ett slags plikt. Men om Kom/TL, speciellt i tävlingar som bara omfattar spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul, tycker att det vore lämpligt att ge lättnad utan plikt från vissa eller alla bunkrar på banan, kan den göra det. Modell för Lokal Regel M-2 ”För spelare som använder rörelsehjälpmedel på hjul, (specificera aktuell bunker/bunkrar eller alla bunkrar på banan) är mark under arbetespelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.”
M-3
Begränsat undantag från Regel 10.1b (Förankra klubban) för spelare med ataxi eller atetos
Syfte: För spelare med ataxi eller atetos som ger svåra ryckningar och/eller skakande rörelser, kan det vara nästintill omöjligt att putta utan att använda någon form av förankrat slag. Dessa tillstånd påverkar särskilt puttning på grund av den minimala rörelse som behövs för att slå ett sådant slag i kombination med de extrema kroppsrörelser som är ett symptom vid dessa tillstånd. Denna lokala regel tillåter en Kom/TL att undanta spelare från plikt enligt Regel 10.1b (Förankra klubba) under förutsättning att följande tre krav uppfylls:
 • Spelaren innehar ett WR4GD- eller EDGA-intyg,
 • spelaren har ataxi eller atetos, och
 • Kom/TL bestämmer att det finns tydliga tecken på att tillståndet påtagligt och negativt påverkar spelarens förmåga att putta (t ex att spelaren regelbundet har 50 eller fler puttar per rond).
Modell för Lokal Regel M-3 ”När Kom/TL har bestämt att det finns tydliga tecken på att en spelares möjlighet att putta påtagligt och negativt påverkas av ataxi eller atetos, och spelaren har ett WR4GD- eller EDGA-intyg, är den spelaren undantagen från plikt enligt Regel 10.1b (Förankra klubba).”
M-4
Viss lättnad för boll i bunker för spelare som använder rörelsehjälpmedel på hjul
Syfte: Design och utformning av bunkrar ger ofta upphov till situationer där det antingen inte är möjligt, eller där det skulle krävas en orimlig ansträngning av en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul, att placera sig för att slå ett slag på sin avsedda spellinje på grund av storleken och den begränsade manöverbarheten hos ett rörelsehjälpmedel på hjul. Exempel på sådana situationer innefattar när väggen, kanten eller slänten runt bunkern hindrar en spelare från att ta sin stans, eller när sandens kraftiga lutning i bunkern gör att det krävs orimliga ansträngningar av spelaren för att ta sin stans, även om det oftast skulle vara möjligt att spela bollen som den ligger om spelaren inte använde ett rörelsehjälpmedel på hjul. När en sådan situation föreligger, ger denna lokala regel spelaren tillåtelse att ta lättnad utan plikt i samma bunker. Denna lokala regel kräver att spelaren gör en ärlig bedömning av när det skulle krävas en orimlig ansträngning för spelaren att ta sin stans för att spela bollen som den ligger, eftersom det förekommer tillfällen när spelaren kommer att kunna ta sin stans med rimlig ansträngning även om att ta lättnad utan plikt någon annanstans i bunkern är mer önskvärt.  Det förekommer även tillfällen när spelaren inte tillåts fri lättnad på grund av att spela bollen som den ligger skulle vara uppenbart orimligt för varje spelare i spelfältet, oavsett om de slog slaget i sittande position eller inte. Modell för Lokal Regel M-4 ”När en spelares boll är i vila i en bunker, får en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul ta lättnad utan plikt i samma bunker, när att ta en stans för att spela bollen som den ligger och på den avsedda spellinjen antingen:
 • inte är möjlig (t ex när väggen, kanten eller slänten runt bunkern påverkar placeringen av spelarens rörelsehjälpmedel på hjul), eller
 • kräver en orimlig ansträngning (t ex när spelaren inte kan köra sitt rörelsehjälpmedel på hjul uppför en slänt med sand.
Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från, detta lättnadsområde:
 • Referenspunkt: Den närmaste punkten där spelarens boll kan placeras i bunkern, som skulle möjliggöra placering av spelarens rörelsehjälpmedel på hjul utan orimlig ansträngning. Denna punkt får vara närmare hål.
 • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: En klubblängd i alla riktningar, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • Måste vara i samma bunker.
Undantag – Ingen lättnad även om stans inte är möjlig. Lättnad utan plikt är inte tillåten enligt denna lokala regel när:
 • Att spela bollen som den ligger är uppenbart orimligt på grund av något annat än att spelaren inte kan ta sin stans eller att det krävs en orimlig ansträngning att ta stansen (t ex när bollen är begravd i en brant sandig sida av bunkern).
 • Spelaren skapar en situation där lättnad utan plikt skulle vara tillåten, men gör så enbart genom att:
  • spelaren väljer en uppenbart orimlig spelriktning, (t ex när det skulle krävas en orimlig ansträngning för att ta en stans för att spela bollen direkt out of bounds eller in i ett pliktområde) eller
spelaren väljer en uppenbart orimlig klubba eller typ av sving. Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.  (Tillagt januari 2024)
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens roll
Golfreglerna definierar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är nödvändig för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den ska alltid handla på sätt som stödjer golfreglerna. Denna del av “Official Guide” för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL:s uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel.
Läs avsnittet