Skriv ut
4
Ytterligare synpunkter på allmänt spel
4
Ytterligare synpunkter på allmänt spel
A

Speltempo och uppförandekod

För att förhöja spelarnas möjligheter att njuta av spelet under allmänt spel finns det många åtgärder som Kom/TL kan ta till för att förbättra speltempo och för att uppmuntra ett gott uppförande av spelarna, t ex att:
  • Minska gruppernas storlek, öka startintervallet och införa luckor i startlista.
  • Överväga större förändringar i banans utformning, t ex att bredda fairways, reducera ruffens täthet eller längd och minska hastigheten på greener.
  • Uppmuntra spelare att spela från tees som passar deras förmåga.
  • Införa riktlinjer för speltempo och en uppförandekod.
De följande avsnitten ger några av de överväganden som Kom/TL bör ta hänsyn till när den inför riktlinjer för speltempo eller en uppförandekod.
(1)
Startintervall
För många spelare på banan är en vanlig anledning till att rundor tar längre tid än nödvändigt. Ju större startintervall, desto bättre kommer spelet att flyta. Men Kom/TL behöver ofta balansera detta med önskemålet att tillåta så många spelare som möjligt att få tillfälle att spela banan eller tävlingen. När spelet sker i tvåbollar, rekommenderas ett startintervall på minst 8 minuter. När spelet sker i trebollar bör mellanrummet ökas till minst 10 minuter. För fyrbollar bör 11–12 minuters startintervall övervägas. Även med lämpliga startintervall, kan det uppstå förseningar på banan på grund av ett antal orsaker, t ex letande efter en boll, eller ett hål som spelas speciellt svårt eller lätt. Resultatet av sådana förseningar kan minskas genom att ha tomma starttider, ibland kallade för “starters gap”. Om till exempel startintervallet är 10 minuter och Kom/TL har en tom starttid efter varje tionde grupp, kommer det att bli ett 10 minuters avbrott i spelet från första tee varje 90:e minut. Om en försening har byggts upp på en viss tee tidigt under ronden, bör “starters gap” hjälpa till med att minska förseningens effekt. Utan “starters gap” är det troligt att väntandet på det hålet kommer att öka under dagen.
(2)
Riktlinjer för speltempo
  • Utformningen av sådana riktlinjer beror ofta på banans tillgängliga resurser.
  • Till exempel kan en bana med begränsad personal helt enkelt ange att varje grupp förväntas hålla kontakten med gruppen framför, eller att varje grupp förväntas spela på en viss tid, medan en annan bana kanske kan ha en eller flera personer ute på banan för att övervaka speltempot, och när det är nödvändigt tala med grupper som inte håller sin plats.
  • Genomdrivandet av sådana riktlinjer hanteras bäst med disciplinära åtgärder. Sådana åtgärder är skilda från golfreglerna och det är Kom/TL:s uppgift att skriva och tolka varje sådan sanktion.
(3)
Uppförandekod
  • För allmänt spel kan Kom/TL sätta upp ett anslag i klubbhuset eller på banans hemsida som anger vilka typer av uppträdande eller klädsel som inte accepteras på den banan, inklusive i vissa områden.
  • Att genomdriva denna kod hanteras bäst genom disciplinära åtgärder. Sådana åtgärder är inte en del av golfreglerna och det är Kom/TL:s uppgift att skriva och tolka varje sådan sanktion.
B

Avbryta spelet

Varje Kom/TL bör överväga på vilket sätt den ska avbryta spelet om det fastställts att väderförhållandena kräver det. Ett spelavbrott kan hanteras på flera olika sätt, beroende på banans tillgängliga resurser, t ex genom att signalera till spelarna med signalhorn eller att ta direkt kontakt med spelarna.
C

Ge regelhjälp

Spelare kan ha frågor om hur regelsituationer som uppstått under allmänt spel ska lösas. Varje bana bör namnge en eller flera personer som hanterar sådana regelfrågor. I många fall kan den personen vara tränaren eller klubbchefen. Om den personen är osäker på det rätta domslutet kan personen hänvisa frågan till lämplig regelorganisation för att få ett svar.
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens roll
Golfreglerna definierar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är nödvändig för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den ska alltid handla på sätt som stödjer golfreglerna. Denna del av “Official Guide” för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL:s uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel.
Läs avsnittet