Skriv ut
6
Under tävlingen
6
Under tävlingen
När tävlingen har startat, är Kom/TL ansvarig för att säkerställa att spelare har den information som krävs för att spela enligt reglerna och att hjälpa dem med att tillämpa reglerna.
A

Påbörja en rond

Innan ronden påbörjas, bör spelare förses med all den information som de behöver för att kunna spela banan enligt reglerna. I slagspel ska varje spelare ges ett scorekort och i handicaptävlingar, t ex poängbogey, maxantal slag eller fyrboll, ska detta innefatta den fördelning av hålindex som fastställts av Kom/TL. Om Kom/TL har förberett ytterligare dokument, bör den göra dem tillgängliga för spelare innan ronden startar, och om möjligt innan spelare kommer till första tee, så att de får tillräckligt med tid för att läsa dem. Dessa kan innefatta:
 • Lokala regler.
 • Riktlinjer för speltempo.
 • Uppförandekod.
 • Utrymningsplan.
Beroende på de resurser som står till förfogande, kan Kom/TL välja att göra dokumenten tillgängliga för spelare att läsa på ett enda ställe, t ex på en anslagstavla eller digitalt. Under andra förhållanden kan de lämnas som utskrifter till spelare innan de startar sin rond. När resurserna tillåter, bör Kom/TL ha en starter på första tee(s) för att säkerställa att alla spelarna har all information de behöver och att de startar på tid. När det blir dags att starta gruppen, ska startern starta första spelaren på den tilldelade tiden. Om detta inte är möjligt beroende på var gruppen framför befinner sig (t ex när de är fördröjda på grund av bolletande), bör den faktiska starttiden noteras, så att Kom/TL kan använda den informationen när den tillämpar riktlinjer för speltempo. Kom/TL bör införa en konsekvent metod för att hantera situationer när spelare är försenade till första tee. Detta kan innefatta att få kommittémedlemmar eller andra att försöka hitta de saknade spelarna eller att göra en nedräkning inför de andra närvarande spelarna, så att det står klart för alla när spelaren har missat starttiden. Det är god praxis att ha en klocka nära tee som ställts på den officiella tiden, och att alla domare ställer sina klockor på samma tid.
B

Banan

(1)
Banskötsel under rond
Det är att föredra att all banskötsel avslutats innan första gruppen hunnit fram till respektive hål. Detta för att säkerställa att alla spelare spelar banan i samma kondition, men så är inte alltid möjligt. När banskötsel, t ex klippning av greener, fairways eller ruff, eller krattning av bunkrar, sker under en rond, ska de resultat som uppnåtts i tävlingen gälla. Även om Kom/TL försöker markera alla områden som bör markeras som mark under arbete innan tävlingen börjar, kan det ibland hända att områden inte uppmärksammas innan spelet har börjat. Det kan också under spelet inträffa att väder, fordon, spelare eller publik orsakar ytterligare skada på banan. När detta inträffar kan Kom/TL besluta att markera dessa områden som mark under arbete. Beslutet att markera ett område kan tas oavsett om en spelare redan har spelat från det området.
(2)
Hål- och tee-placering
I slagspelstävlingar bör alla spelare spela banan med teemarkeringarna och hålen placerade på samma platser. Kom/TL bör undvika att flytta temarkeringarna eller hålplaceringen på något hål efter att någon grupp har spelat hålet, men det kan finnas situationer där detta inte kan undvikas, eller där teemarkeringarna av misstag flyttats av någon annan. a. En tee blir oanvändbar efter start av rond Om en tee blir täckt av tillfälligt vatten eller inte går att använda av något annat skäl efter att ronden har startat, kan Kom/TL avbryta spelet eller flytta tee om detta kan göras utan att ge någon spelare en betydande fördel eller nackdel. b. Teemarkeringar eller hål har flyttats Om teemarkeringar eller hålet har flyttats av banpersonal, eller om teemarkeringar har flyttats av en spelare eller av någon annan, bör Kom/TL avgöra om någon spelare fått en betydande fördel eller nackdel. Om så är fallet, bör ronden vanligtvis annulleras. Om banan inte förändrats i någon betydande grad, och om ingen spelare har fått någon betydande fördel eller nackdel, kan Kom/TL välja att låta ronden gälla. c. Flytta hålplacering på grund av lägets svårighet Om det blir uppenbart under en slagspelsrond, att ett hål placerats så att en boll inte kan stanna nära hålet på grund av den kraftiga lutningen, vilket resulterat i att flera spelare slagit överdrivet många puttar, har Kom/TL flera alternativ tillgängliga. Kom/TL bör ta hänsyn till alla faktorer, inklusive hur svårt läget är, hur många spelare som avslutat spelet av hålet och var på ronden som hålet ligger, och sedan agera på det sätt som är mest rättvist för alla spelarna. Till exempel:
 • Låta spelet fortsätta med oförändrad hålplacering baserat på att förhållandena är lika för alla spelare i tävlingen.
 • Behålla hålet på samma plats men göra något för att förbättra situationen, t ex att vattna greenen mellan grupperna.
 • Förklara ronden som ogiltig och låta alla spelare starta om ronden med hålet omplacerat.
 • Avbryta spelet, och omplacera hålet, och låta spelare som spelat hålet återvända efter att de avslutat sina ronder för att spela om hålet. Scoren på hålet för dessa spelare är den score som uppnåddes efter att hålet omplacerats.
 • Stryka alla spelares scorer på det aktuella hålet och spela ett extra hål (antingen på tävlingsbanan eller på någon annan plats) för deras score på hålet.
De sista två alternativen bör bara väljas under extrema omständigheter eftersom de ändrar ronden för en del eller alla spelare. I matchspel kan Kom/TL flytta hålet mellan matcher. d. Flytta hål efter att boll på green redan ligger nära hålet Om en boll ligger på green när hålet har skadats, bör Kom/TL försöka laga hålet så att det överensstämmer med definitionen på ”hål”. Om detta inte är möjligt får spelarna spela färdigt hålet med hålet i sitt skadade tillstånd. Kom/TL kan sedan bedöma om hålet behöver flyttas innan nästa grupp spelar hålet, t ex när skadan troligen kommer att förvärras under spelet. Om det behöver flyttas, bör det flyttas till ett liknande läge i närheten som ger samma utmaning som där hålet ursprungligen var placerat, och helst genom att flytta det en så kort sträcka som möjligt från det ursprungliga läget. Det är inte önskvärt att flytta hålet innan alla spelarna i gruppen har avslutat spelet av hålet. Men Kom/TL kan flytta hålet till ett liknande läge i närheten om hålet inte kan repareras i den omfattning som krävs för att göra det möjligt för alla i gruppen att avsluta hålet, och omplacering av hålet är nödvändig för att möjliggöra att spelet spelas på rätt sätt. Om detta görs innan spelarna i gruppen har avslutat hålet, bör Kom/TL kräva att varje spelare, vars boll är på green, återplacerar sin boll i ett läge som är jämförbart med det som föregående slag ursprungligen hade gett spelaren. För en boll som ligger utanför green, bör Kom/TL kräva att bollen spelas som den ligger.
C

Ge regelhjälp till spelare

En Kom/TL kan utse domare att hjälpa till med administrering av en tävling. En domare är en av Kom/TL namngiven funktionär som avgör frågor om fakta och tillämpar reglerna.
(1)
Uppgifter och befogenheter för domare och kommittémedlemmar
Som beskrivet i definitionen av ”domare”, beror en domares uppgifter och befogenheter i matchspel på den roll som domaren tilldelats, medan det i slagspel är en domares skyldighet att agera på varje regelbrott domaren ser eller informeras om. Oavsett om en domare har utsetts för en match eller inte, kan domaren inte vidta någon åtgärd vid en begäran om ett domslut i ett fall där fakta redan var kända för motspelaren, och begäran om domslut inte gjordes i tid. Se Klargörande Tävlingsledning/1 för begränsningar som kan införas av rollen för vissa domare eller vissa kommittémedlemmar.
(2)
Domare ger spelare tillåtelse att bryta mot regel
Om en domare av misstag tillåter en spelare att bryta mot en regel, får spelaren ingen plikt. Men se Regel 20.2d och avsnitt 6C(9) eller 6C(10) för situationer där felet kan rättas till.
(3)
Domare varnar spelare på väg att bryta mot regel
Även om en domare inte är tvungen att förvarna en spelare som är på väg att bryta mot en regel, för att förhindra en spelare från att få en plikt, rekommenderas det starkt att en domare gör så i slagspel närhelst det är möjligt, och i matchspel när domaren utsetts för en match under hela ronden. Domare som handlar i enlighet med denna rekommendation, genom att frivilligt ge information om reglerna för att förhindra regelbrott, agerar rättvist om de försöker göra det enhetligt för alla spelare. Men i matchspel, när domaren inte har utsetts till en match under hela ronden, har domaren inte rätt att ingripa. Domaren får inte förvarna spelaren, såvida inte domaren har tillfrågats, och om spelaren bryter mot en regel, får domaren inte plikta spelaren, såvida inte motspelaren begär ett domslut.
(4)
Oenighet om domares domslut
Om en spelare inte håller med om en domares domslut i matchspel eller slagspel, har spelaren vanligtvis inte rätt till en “second opinion”, varken från en annan domare eller från Kom/TL (se Regel 20.2a), men domaren vars domslut ifrågasätts kan gå med på att få en “second opinion”. Kom/TL kan införa en policy som tillåter alla spelare en “second opinion” när de inte håller med om en domares beslut.
(5)
Spelare skyldig att ge rätt information till domare
En domare behöver ofta förlita sig på hjälpen från en spelare för att avgöra fakta om en situation innan ett domslut fattas. I dessa situationer måste spelarna göra sitt bästa för att ge domaren rätt information, så att domaren kan fatta ett domslut. Om det fattade domslutet visar sig ha varit fel när ytterligare information kommer till Kom/TL:s kännedom (t ex via videogranskning), baseras de åtgärder som Kom/TL:s bör vidta på om spelaren gjorde sitt bästa för att ge rätt information till domaren. Om spelaren inte gjorde sitt bästa (t ex avsiktligt gav domaren missvisande kommentarer eller avsiktligt höll inne med information) och detta resulterade i att domaren hänvisade spelaren till att spela från fel plats, bör Kom/TL rätta domslutet till att spelaren bröt mot Regel 14.7 på det aktuella hålet. Detsamma skulle gälla om en domare inte pliktade spelaren när en plikt skulle ha tillämpats (t ex om spelaren förbättrade förhållanden som påverkade slaget). Kom/TL bör också överväga om spelaren bör diskvalificeras för ett allvarligt fall av dåligt uppförande enligt Regel 1.2a. Men om spelaren gjorde sitt bästa för att ge rätt information, och domaren fattade ett domslut baserat helt eller delvis på information som spelaren gav, ska spelaren inte få plikt i efterhand för att spela från fel plats. Men spelaren kan fortfarande få plikt i efterhand, om spelarens agerande innan han/hon talade med domaren var ett brott mot reglerna. Till exempel, en spelare ser sin boll i vila rubbas i ruffen före ett slag och tror inte att han/hon orsakade att bollen rubbades. Spelaren talar sedan med en domare och säger att han/hon inte tror att han/hon rörde vid gräset nära bollen innan den rubbades. Baserat på den informationen dömer domaren att bollen ska spelas som den ligger utan plikt. Senare under ronden visar en videoupptagning att spelaren rörde gräset mycket nära bollen, vilket orsakade att den rubbades. Genom att göra så skulle spelaren ha fått ett pliktslag och återplacerat bollen innan nästa slag slogs. I den här situationen bör Kom/TL i efterhand lägga till ett pliktslag till spelarens score på det hålet för att ha orsakat att bollen rubbades. Men eftersom spelaren gjorde sitt bästa för att hjälpa domaren med domslutet, skulle spelaren inte fått plikt för att spela från en fel plats. Ett liknande exempel skulle vara när en spelare förbättrar förhållandena som påverkar slaget när spelaren förbereder sig för att slå (t ex genom att gå på foregreen och utan att veta om det trycka ner en liten sandhög på spellinjen). En domare i närheten med en ofullständig överblick av spelarens agerande, tror att spelaren kan ha förbättrat sitt läge. När spelaren tillfrågas om vad han/hon gjorde, säger spelaren att han/hon trodde han/hon klev över spellinjen. Baserat på denna information dömer domaren att det inte blir någon plikt. Det upptäcks senare att spelaren gick på sin spellinje, och pressade då ner sand som förbättrade spellinjen. Även om spelaren gjorde sitt bästa för att ge domaren rätt information, hade handlingen redan utförts vid tiden för samtalet, så Kom/TL bör rätta domslutet och i efterhand döma att spelaren får den allmänna plikten på det hålet.
(6)
Hur frågor om fakta avgörs
Att lösa faktafrågor är bland de svåraste uppgifterna för en domare eller Kom/TL.
 • I alla situationer som innefattar faktafrågor, bör beslutet rörande tvivlet baseras på alla relevanta omständigheter som fanns tillgängliga vid tillfället. När Kom/TL inte nöjaktigt kan fastställa fakta, ska den behandla situationen på ett sätt som är rimligt, rättvist och i linje med hur liknande situationer hanteras enligt reglerna.
 • Uppgifter från de inblandade spelarna är viktiga och bör tas under beaktande. Det finns ingen bestämd metod för att bedöma spelarnas uppgifter eller vilken betydelse en sådan uppgift ska tillmätas, och varje situation ska hanteras på sina egna meriter. Vad som är rätt åtgärd beror på omständigheterna i varje enskilt fall och bör lämnas till domaren eller Kom/TL att bedöma. Då det är en fråga avseende reglerna i en situation där en spelares ord står mot en annan spelares ord, och bevisen inte ger fördel till någon av spelarna, bör principen att hellre fria än fälla gälla för spelaren som slog slaget eller vars score är inblandad.
 • Uppgifter från personer som inte är en del av tävlingen, inklusive åskådare, bör beaktas och utvärderas. Det är också lämpligt att använda TV-filmer och liknande för att hjälpa till med beslut rörande tvivel, även om “blotta ögat” gäller som norm när sådan information används (se regel 20.2c).
 • När det krävs av en spelare att fastställa en plats, punkt, linje, gräns, ett område eller ett läge enligt reglerna, bör Kom/TL avgöra om spelaren använde rimligt omdöme när detta gjordes. Om så var fallet ska den bedömningen accepteras, även om den efter att slaget har slagits visar sig att ha varit felaktig (se regel 1.3b(2)).
 • Det är viktigt att varje faktafråga löses så snart som möjligt. Därför kan en domare vara begränsad till att värdera de fakta som finns tillgängliga vid tillfället. Men varje sådant domslut kan bli ytterligare reviderat av domaren eller Kom/TL om mer fakta blir tillgänglig efter det ursprungliga domslutet.
Om ett dombeslut fattas av en domare, har spelaren rätt att fortsätta baserat på det domslutet, oavsett om det är en tolkning av Regler för golfspel eller ett beslut i en faktafråga. Om dombeslutet visar sig vara fel, har Kom/TL rätt att korrigera felet (se regel 20.2d och avsnitt 6C(9) eller 6C(10)). Men under alla omständigheter, såväl i matchspel som i slagspel, begränsas domarens eller Kom/TL:s möjligheter att göra korrigeringar av vägledningen i Regel 20.2d.
(7)
Rätt ställning i matchen kan inte fastställas
Om två spelare avslutar sin match utan att vara överens om resultatet, bör de hänskjuta frågan till Kom/TL. Kom/TL bör då samla in all tillgänglig information och försöka avgöra matchens korrekta ställning. Om Kom/TL inte kan bestämma matchens korrekta ställning, bör den lösa situationen på det mest rättvisa sättet, vilket skulle kunna innebära att domslutet blir att matchen om möjligt ska spelas om.
(8)
Hantera domslut när spelare fortsätter enligt en inte tillämplig regel
När en spelare fortsätter enligt en regel som inte är tillämplig för deras situation och sedan slår ett slag, är Kom/TL skyldig att avgöra vilken regel som ska tillämpas för att ge ett domslut baserat på vad spelaren har gjort. Till exempel:
 • En spelare tog lättnad från ett föremål för banans gräns enligt regel 16.1b vilket innebär att spelaren har fortsatt enligt en regel som inte var tillämplig. Eftersom Regel 19.1 (Ospelbar boll) kräver att spelaren har beslutat sig för att fortsätta enligt den regeln innan lättnad tas, kan Kom/TL inte tillämpa regel 19 för spelarens agerande. Eftersom det inte fanns någon regel som tillät spelaren att lyfta sin boll i en sådan situation, bör Kom/TL besluta att Regel 9.4 gäller och inget av undantagen friar spelaren från plikt.
 • En spelare förklarade sin boll som ospelbar i ett pliktområde, droppade i enlighet med proceduren för alternativ b eller c i regel 19.2 och spelade den från pliktområdet. Eftersom regel 17.1 är den enda regel som tillåter spelaren att lyfta sin boll för lättnad i ett pliktområde, bör Kom/TL besluta att regel 17 gäller och döma därefter. Därmed bedöms spelaren ha spelat från fel plats (se Regel 14.7) och får dessutom ett slags plikt enligt Regel 17.1.
 • En spelares boll låg i tillfälligt vatten som spelaren misstog för ett pliktområde. Spelaren droppade och spelade bollen enligt förfarandet i Regel 17.1d(2). Eftersom Regel 16.1b var den enda regel som tillät spelaren att lyfta sin boll i den situationen, bör Kom/TL bestämma att regel 16.1b ska tillämpas och döma i enlighet med det. Under förutsättning att spelaren inte droppade och spelade en boll från ett område som uppfyllde Regel 16.1b, bedöms spelaren därmed ha spelat från fel plats (se regel 14.7).
 • En spelare kände inte till läget för sin ursprungliga boll men antog, utan att det var känt eller så gott som säkert, att den var i mark under arbete. Spelaren droppade och spelade en annan boll enligt Regel 16.1e och 16.1b. Eftersom spelaren inte kände till läget för sin ursprungliga boll, var Regel 18.1, under dessa omständigheter, den enda regel enligt vilken spelaren kunde ha fortsatt. Därför bör Kom/TL bestämma att Regel 18.1 ska tillämpas och döma i enlighet med det. Därmed anses spelaren ha satt en boll i spel med slag- och-distans och ha spelat från en fel plats (se regel 14.7) och får dessutom slag-och-distansplikten enligt regel 18.1.
(9)
Hantera fel domslut i matchspel
Enligt Regel 20.2a har en spelare inte rätt att överklaga en domares domslut. Men om ett domslut av en domare eller Kom/TL senare visar sig ha varit felaktigt, ska domslutet om möjligt rättas enligt reglerna (se Regel 20.2d). Detta avsnitt klargör när fel domslut bör rättas i matchspel. a. Rättelse av felaktigt domslut av domare i matchspel
 • En domare ska inte ändra ett felaktigt domslut efter att någon spelare har slagit sitt nästa slag. Men om en spelare borde ha blivit diskvalificerad och inte blev det, kan det domslutet rättas till när som helst före spelarens nästa match, eller innan resultatet av tävlingen är slutgiltigt (men det finns ingen tidsgräns för att diskvalificera en spelare enligt Regel 1.2 eller 1.3b(1)).
 • Om inga fler slag görs på ett hål efter att ett domslut har gjorts på hålet, bör en domare inte rätta ett felaktigt domslut efter att någon av spelarna slår ett slag från nästa tee.
 • Om ingen av ovanstående punkter gäller, bör ett felaktigt domslut av en domare rättas.
 • I en situation där ett felaktigt domslut kan rättas, och om det felaktiga domslutet gjorde att en eller flera spelare lyfte sina bollar, är domaren ansvarig för att säga till spelarna att återplacera sina bollar och avsluta hålet med det korrekta domslutet tillämpat.
 • Principerna ovan gäller också när en domare inte pliktar en spelare för ett regelbrott beroende på ett missförstånd om resultatet av ett hål.
  • Till exempel, en domare missar att informera en spelare om förlust av hål för ett brott mot riktlinjerna för speltempo, eftersom domaren trodde att spelaren redan hade förlorat hålet. På nästa hål får domaren veta att spelaren inte hade förlorat hålet. Om spelaren eller motspelaren då har gjort ett slag från nästa tee, kan domaren inte längre rätta sitt misstag.
b. Rättelse av felaktigt domslut gjord på sista hålet i match innan resultatet är slutgiltigt Om en domare gör ett felaktigt domslut på sista hålet av en match och inga fler slag spelas, bör det rättas närhelst fram till dess att resultatet av matchen är slutgiltigt, eller om matchen är delad och förlängs, fram till dess att någon av spelarna slår ett slag från nästa tee. c. Felaktigt domslut av domare i match gör att spelare slår slag från fel plats Om en spelare i matchspel fortsätter enligt en domares domslut, vilket medför att spelaren slår ett slag från fel plats, och Kom/TL sedan får kännedom om det felaktiga domslutet, gäller följande principer:
 • Om ett allvarligt brott inte begåtts, och spelaren inte fått en betydande nackdel genom att spela från en fel plats, är det för sent att rätta domslutet efter att spelaren har gjort ett slag från fel plats. Slagen som spelaren slog efter det felaktiga domslutet räknas, men spelaren får ingen plikt för att ha spelat från fel plats.
 • Om ett allvarligt brott begåtts eller om spelaren fått en betydande nackdel genom att spela från en fel plats:
  • Om motspelaren ännu inte har slagit sitt nästa slag på det aktuella hålet, bör Kom/TL rätta domslutet.
  • Om motspelaren inte har slagit ett slag på hålet efter att domslutet gavs, bör Kom/TL rätta domslutet om inte någon av spelarna har slagit ett slag från nästa tee, eller när det rör sig om matchens sista hål, om resultatet av matchen ännu inte är slutgiltigt.
  • I annat fall är det för sent att rätta domslutet, och slag som slagits efter det felaktiga domslutet räknas utan plikt.
(10)
Hantera felaktigt domslut i slagspel
En spelare har inte rätt att överklaga en domares domslut (se regel 20.2a). Men om ett domslut av en domare eller Kom/TL senare visar sig ha varit felaktigt, bör domslutet om möjligt rättas enligt reglerna (se Regel 20.2d). Detta avsnitt klarlägger när ett felaktigt domslut bör rättas i slagspel. a. Rättelse av felaktigt domslut av domare i slagspel Om det är möjligt bör en domare rätta ett felaktigt domslut som innefattar en felaktigt utdömd plikt eller en missad plikt, under förutsättning att tävlingen inte har avslutats (se regel 20.2e). b. Spelare i slagspel felaktigt informerad om att slag inte räknas En domare meddelar felaktigt en spelare i slagspel att spelarens slag inte räknas, och att spelaren ska spela igen utan plikt. När spelaren har slagit om slaget gäller domslutet (inklusive domarens annullering av slaget), och spelarens score med det omspelade slaget är spelarens score för hålet. c. Spelare i slagspel slår slag från fel plats beroende på felaktigt domslut; förfarande för spelare när misstag upptäcks Om en spelare i slagspel fortsätter enligt ett domslut av en domare, vilket resulterar i att spelaren slår ett slag från fel plats, och Kom/TL sedan får reda på det felaktiga domslutet, gäller följande principer:
 • Om ett allvarligt brott begåtts, eller om spelaren har fått en betydande nackdel genom att spela från fel plats:
  • Om spelaren inte har slagit ett slag för att påbörja ett annat hål, eller om misstaget gjorts på rondens sista hål och spelaren ännu inte lämnat in sitt scorekort, bör Kom/TL rätta domslutet och instruera spelaren att inte räkna slaget som gjordes från fel plats och varje annat följande slag, och att fortsätta på rätt sätt. Spelaren får ingen plikt för att ha spelat från fel plats.
  • I annat fall är det för sent att rätta domslutet, och slag som gjorts efter det felaktiga domslutet kvarstår utan plikt.
d. Domare ger spelare felaktig information; spelare agerar i enlighet med informationen i det fortsatta spelet Om en domare ger en spelare felaktig regelinformation, har spelaren rätt att agera enligt den informationen under sitt fortsatta spel. Detta innebär att Kom/TL kan behöva göra en bedömning av både hur länge spelarens rättighet varar, och vad som är spelarens rätta score i det fall spelaren, som en konsekvens av att agera enligt den felaktiga informationen, gör sig skyldig till plikt enligt reglerna. I dessa situationer bör Kom/TL lösa problemet på det sätt som den finner mest rättvist, med hänsyn till alla fakta och med syftet att säkerställa att ingen spelare får en oförtjänt fördel eller nackdel. Vid tillfällen när den felaktiga informationen avsevärt påverkar tävlingsresultatet, kan Kom/TL inte ha något annat val än att stryka ronden. Följande principer är tillämpliga:
 • Allmän vägledning om reglerna
När en medlem av Kom/TL eller en domare ger felaktig information i karaktären av allmän vägledning om reglerna, bör spelaren inte undantas från plikt. Till exempel, en spelare frågar en domare för att senare kunna hänvisa till detta, om spelaren har rätt att ta bort sand runt bollen på spelfältet. Domaren informerar spelaren om att de har rätt att göra det. Eftersom frågan inte syftade på en speciell situation, skulle spelaren inte vara undantagen från plikt om spelaren bröt mot den regeln senare under ronden.
 • Enskilt domslut
När en domare ger ett felaktigt domslut undantas spelaren från plikt. Vid situationer där spelaren fortsätter felaktigt på exakt samma sätt som spelaren blivit tillrådd av en domare tidigare i tävlingen, bör Kom/TL förlänga undantaget till att gälla under den tid som tävlingen pågår. Men det undantaget upphör om spelaren blir medveten om rätt procedur eller får sitt agerande ifrågasatt under tävlingen. Till exempel, en spelare ber en domare om hjälp med att ta lättnad från ett rött pliktområde, och domaren säger felaktigt att spelaren måste droppa igen eftersom spelarens stans är i pliktområdet. Om spelaren droppar igen av samma skäl när lättnad tas för ett rött pliktområde senare under ronden, eller under nästa rond i samma tävling, bör Kom/TL inte ge spelaren plikt för att spela från fel plats.
 • Vägledning om lokala regler eller tävlingsvillkor
När en medlem av Kom/TL eller en domare ger felaktig information om huruvida en lokal regel eller ett tävlingsvillkor gäller, är spelaren undantagen från plikt för att ha handlat enligt den informationen. Detta undantag gäller under den tid som tävlingen pågår, såvida det inte rättas tidigare, i vilket fall undantaget då upphör att gälla. Om en spelare t ex informeras av en domare att avståndsmätare är tillåtna trots att en lokal regel förbjuder deras användning, får spelaren inte någon plikt för att använda avståndsmätare under tävlingen. Men om Kom/TL får reda på det felaktiga domslutet, bör spelaren informeras om misstaget så snart som möjligt.
 • Domslut om utrustning
Om en medlem av Kom/TL eller en domare fattar beslut om att en icke godkänd klubba är tillåten, är spelaren undantagen från plikt för att använda klubban. Detta undantag gäller under den tid som tävlingen pågår, såvida det inte rättas tidigare, i vilket fall undantaget upphör att gälla när ronden under vilken rättelsen gjordes är avslutad. e. Spelare lyfter boll utan rätt på grund av missförstånd av domares instruktion Om en spelare lyfter sin boll när det inte är tillåtet som en konsekvens av ett rimligt missförstånd av en domares instruktioner, blir det ingen plikt och bollen måste återplaceras såvida inte spelaren fortsätter enligt en annan regel. Till exempel, en spelare vars boll stannar mot ett flyttbart tillverkat föremål ber om lättnad. En domare informerar spelaren korrekt om att det tillverkade föremålet kan tas bort enligt regel 15.2, och att bollens läge bör markeras ifall den skulle råka rubbas när det tillverkade föremålet tas bort. Spelaren markerar bollens läge och lyfter den innan domaren hinner stoppa spelaren. Spelaren ska i normala fall plikta ett slag enligt regel 9.4 för att lyfta sin boll när detta inte är tillåtet, men under förutsättning att domaren bedömer att spelaren missförstod instruktionen, återplaceras bollen utan plikt. f. Spelare felaktigt informerad av domare om att fortsätta med provisorisk boll En spelare hade anledning att spela en provisorisk boll från tee och hittar sin ursprungliga boll i ett pliktområde. Spelaren informeras sedan felaktigt av en domare att spelaren måste fortsätta med den provisoriska bollen, varefter spelaren avslutar hålet med den provisoriska bollen. Fastän den provisoriska bollen var fel boll, som spelaren var tvungen att överge enligt Regel 18.3, får spelaren ingen plikt för att ha spelat den provisoriska bollen. Om Kom/TL sedan blir medveten om det felaktiga domslutet, bör den döma att spelarens score för hålet innefattar slaget från tee med den ursprungliga bollen, plus det antal slag som spelaren tog för att avsluta hålet med den provisoriska bollen efter det felaktiga domslutet, med det andra slaget på den provisoriska bollen som spelarens andra slag på hålet. Men om det hade varit uppenbart orimligt för spelaren att spela den ursprungliga bollen från pliktområdet, måste spelaren lägga till ett pliktslag enligt regel 17.1 till scoren för hålet. g. Kom /TL gör felaktigt domslut när spelare har spelat två bollar enligt regel 20.1c(3); när domslut kan rättas I slagspel spelar en spelare två bollar enligt regel 20.1c(3) och rapporterar fakta till Kom/TL, som uppmanar spelaren att räkna resultatet för den felaktiga bollen. Ett sådant misstag är ett felaktigt domslut och inte ett administrativt misstag. Därför gäller regel 20.2d och valet av åtgärd beror på när Kom/TL blir medveten om sitt felaktiga domslut:
 • Om Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet innan tävlingen avslutas, bör den rätta domslutet genom att ändra scoren för hålet i fråga till scoren för den rätta bollen.
 • Om Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet efter att tävlingen har avslutats, förblir scoren med den felaktiga bollen spelarens score för hålet i fråga. Enligt regel 20.2d är ett sådant domslut slutgiltigt efter att tävlingen avslutats. 
h. Vinnare av tävling felaktigt diskvalificerad; misstaget upptäckt efter att två andra spelare spelar särspel om förstaplats Om den rättmätiga vinnaren av en tävling diskvalificeras, som ett resultat av ett felaktigt domslut av Kom/TL, och två andra spelare spelar särspel om förstaplatsen, beror valet av bästa förfarande på när Kom/TL blir medveten om sitt misstag. Om Kom/TL får kännedom om sitt felaktiga domslut innan resultatet av tävlingen är slutgiltigt, bör Kom/TL rätta det felaktiga domslutet genom att upphäva diskvalifikationen och förklara den spelaren som vinnare. Om Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet efter att resultatet av tävlingen är slutgiltigt, kvarstår resultatet med spelaren diskvalificerad. i. Tillämpning av diskvalifikation i tävling där inte alla scorer används för att fastställa vinnare I en tävling, t ex en slagspelstävling för lag över flera ronder, där inte alla spelares scorer räknas in i lagets resultat för en rond, kan en spelares score inte räknas för ronden när spelaren diskvalificeras, men spelarens score för andra ronder skulle kunna räknas. Till exempel när två scorer av tre lagmedlemmar räknas. Om en spelare då diskvalificeras i den första av fyra ronder, gäller diskvalifikationen bara första ronden och spelarens resultat för de återstående ronderna kan fortfarande användas. Detta gäller för alla tävlingar i vilka inte alla scorer används för att fastställa vinnaren (t ex en individuell tävling där spelaren räknar sina tre bästa scorer från fyra ronder). Om en spelare diskvalificeras för ett brott mot Regel 1.3b eller Kom/TL:s uppförandekod, är det upp till Kom/TL att avgöra om diskvalifikationen gäller för ronden eller hela tävlingen.
(11)
Kombinera matchspel och slagspel
Att kombinera matchspel och slagspel är inte att rekommendera eftersom vissa regler skiljer sig väsentligt åt mellan de båda spelformerna. Men om spelare, som antingen ber om att få kombinera de två spelformerna, eller själva redan har gjort så, frågar om ett domslut, bör Kom/TL göra sitt bästa för att hjälpa spelarna. a. När spelare ber om att få kombinera matchspel och slagspel Om Kom/TL tillåter spelare att spela en match medan de spelar i en slagspelstävling, bör spelarna uppmanas att tillämpa reglerna för slagspel. Till exempel så är inga skänkningar tillåtna, och om en spelare spelar i fel ordning, har den andre inte valet att återkalla slaget. b. När spelare ber om ett domslut då de kombinerat matchspel och slagspel När spelare ber om ett domslut i en situation där de har kombinerat matchspel och slagspel, bör Kom/TL om möjligt tillämpa golfreglerna som de gäller för matchspel respektive slagspel var för sig. Till exempel om en spelare av någon orsak inte fullföljde ett hål, så är spelaren diskvalificerad från slagspelstävlingen för brott mot Regel 3.3c. Men för poängbogey, maxantal slag (slaggolf) och par/bogey se Regel 21.1c, 21.2c respektive 21.3c.
D

Upprätthålla riktlinjer för speltempo

När riktlinjer för speltempo är på plats för en tävling, är det viktigt att Kom/TL aktivt upprätthåller tillämpningen av riktlinjerna för att säkerställa att spelare följer dem. För mer information och exempel på riktlinjer, se Modell för Lokala Regler i Avsnitt 8K.
E

Avbrott och återupptagande av spel

(1)
Omedelbara och normala avbrott av spel
Det finns två typer av spelavbrott som Kom/TL kan besluta om, vart och ett med olika krav på när spelare måste avbryta spelet (se Regel 5.7b).
 • Omedelbart avbrott (t ex när det är överhängande fara). Om Kom/TL beslutar om omedelbart spelavbrott, måste alla spelare omedelbart avbryta spelet och får inte slå något ytterligare slag innan Kom/TL återupptar spelet.
 • Normalt avbrott (t ex för mörker eller ospelbar bana). Vad som händer härnäst när Kom/TL avbryter spelet av normala skäl, beror på om en grupp är mellan två hål eller spelar ett hål.
Kom/TL bör använda ett sätt att signalera ett omedelbart avbrott som skiljer sig från det som används för ett normalt avbrott. De signaler som ska användas bör förmedlas till spelarna i de lokala reglerna. Se Modell för Lokal Regel J-1 – Metoder för att avbryta och återuppta spelet. När spelet är avbrutet, måste Kom/TL bedöma om spelarna ska bli kvar på sina platser på banan eller kallas tillbaka till klubbhuset. Oavsett om ett avbrott är omedelbart eller normalt bör Kom/TL återuppta spelet så snart det är möjligt. Spelarna ska återuppta spelet från där de stoppade (se Regel 5.7c).
(2)
Bestämma när spel ska avbrytas och återupptas
Att bestämma när spel ska avbrytas och sedan återupptas kan vara svåra beslut för Kom/TL. En Kom/TL bör tänka på följande riktlinjer: a. Blixtnedslag Kom/TL bör använda alla medel som finns tillgängliga för att avgöra om det finns risk för blixtnedslag och vidta de åtgärder den finner lämpliga. Spelare får också själva avbryta spelet om de har skäl att tro att det är fara för blixtnedslag (se Regel 5.7a). När Kom/TL drar slutsatsen att det inte längre är någon fara för blixtnedslag och beordrar att spelet ska återupptas, måste spelarna återuppta spelet. Se Klarläggande 5.7c/1 för vad man ska göra om en spelare vägrar att starta på grund av att spelaren fortfarande känner att det är risk för blixtnedslag. b. Sikt Om landningsområdena inte längre är synliga för spelare (t ex på grund av dimma eller mörker), rekommenderas det att spelet avbryts. Likaledes bör spelet avbrytas om spelare inte längre kan läsa spellinjen på green på grund av dålig sikt. c. Tillfälligt vatten Om hela området runt ett hål är täckt av tillfälligt vatten och detta inte kan tas bort, bör banan i slagspel bedömas som ospelbar och Kom/TL bör avbryta spelet enligt Regel 5.7. Om det tillfälliga vattnet runt ett hål inte kan tas bort i matchspel, kan Kom/TL avbryta spelet eller flytta hålet. d. Vind Om flera bollar har rubbats av vinden kan det vara ett skäl till att avbryta spelet. Men om bara en eller två bollar har rubbats på en green, är detta vanligtvis inte skäl nog för Kom/TL att avbryta spelet. På green finns det regler som hjälper spelare att undvika att få plikter, eller som gör att spelare gynnas om bollen blåses närmare hålet eller missgynnas om bollen blåses längre bort från hålet (se Regel 9.3 och 13.1). Kom/TL bör endast överväga att avbryta spelet på grund av vind om det inträffar flera situationer med bollar som rubbas, och spelare har problem med att återplacera bollen på den plats från vilken den blåstes bort, eller åtminstone rimligt nära den punkten, om bollen inte vill ligga kvar på den ursprungliga punkten.
(3)
Återuppta spel
När spelet ska återupptas efter ett avbrott ska spelare återuppta spelet från där de stoppade (se Regel 5.7d). Kom/TL bör vara beredd på att överväga följande:
 • Om spelare evakuerats från banan, ska spelare då ges tid att värma upp innan spelet återupptas?
 • Om övningsområdena stängdes av under avbrottet, när ska de åter öppnas för att ge spelarna tillräckligt med tid för att bli färdiga för spel?
 • Hur ska spelare ta sig tillbaka till sina platser på banan?
 • Hur kan man försäkra sig om att alla spelare är tillbaka på plats innan spelet återupptas? Detta kan innefatta att ha kommittémedlemmar utplacerade för att se och rapportera när alla spelare har återvänt.
(4)
Om rond ska annulleras
a. Matchspel En match bör inte annulleras efter att spelet har börjat, eftersom båda spelarna i en match spelar under samma förhållanden utan att någon av dem har någon fördel över den andre. Om spelarna stoppar spel genom överenskommelse enligt vad som tillåts i Regel 5.7a, eller att Kom/TL känner att omständigheterna är sådana att spel bör avbrytas, så bör matchen återupptas från där den avbröts. Om några matcher i en lagtävling är avslutade medan andra inte kan avslutas på den fastställda dagen på grund av dålig sikt eller dåligt väder, bör tävlingsvillkoren klargöra hur avslutade och oavslutade matcher ska behandlas (se Avsnitt 5A(4)). Till exempel:
 • Resultatet av avslutade matcher gäller som de spelats och oavslutade matcher ska fortsättas eller spelas om vid en senare tidpunkt,
 • alla matcher ska spelas om och varje lag har rätt att ändra sitt ursprungliga lag, eller
 • varje match som inte kan färdigspelas enligt spelschemat ska förklaras som oavgjord.
b. Slagspel I slagspel finns det inga fastställda riktlinjer för när Kom/TL bör annullera en rond. Det rätta sättet att agera beror på omständigheterna i varje enskilt fall och lämnas till Kom/TL:s bedömning. En rond bör bara annulleras om det skulle vara mycket orättvist att inte annullera den. Till exempel skulle det vara rimligt att annullera en rond om ett litet antal spelare börjar en rond under extremt dåliga väderförhållanden som efterhand blir värre, och ytterligare spel den dagen är omöjligt. Och när spelet ska återupptas nästa dag blir vädret troligen påtagligt bättre. När en rond annulleras stryks alla scorer och plikter under den ronden. Detta skulle i normalfallet innefatta en diskvalifikation, men om en spelare diskvalificeras för ett allvarligt fall av dåligt uppförande (se Regel 1.2) eller för brott mot uppförandekoden, bör diskvalifikationen inte upphävas.
(5)
Spelare vägrar starta eller avbryter spel på grund av väderförhållanden
Om en spelare på grund av dåligt väder vägrar att starta på den tid som fastställs av Kom/TL eller avbryter spelet under ronden, och Kom/TL senare annullerar ronden, får spelaren ingen plikt eftersom alla plikter i en annullerad rond är upphävda.
(6)
Ta bort tillfälligt vatten eller lösa naturföremål från green
Om tillfälligt vatten, sand, löv eller andra lösa naturföremål ansamlas på en green under en rond, kan Kom/TL göra vad som är nödvändigt för att ta bort förhållandet, t ex genom att använda en skrapa eller genom att borsta eller blåsa green. Det är inte nödvändigt att Kom/TL avbryter spelet för att genomföra dessa åtgärder. I sådana fall kan Kom/TL vid behov ta hjälp av spelare för att ta bort lösa naturföremål eller sand. Men en spelare bryter mot Regel 8.1, om spelaren tar bort tillfälligt vatten från sin spellinje utan Kom/TL:s tillåtelse. Kom/TL kan införa riktlinjer som klargör vilka åtgärder som bedöms som lämpliga för en kommittémedlem eller någon som utsetts av Kom/TL (t ex en medlem av banpersonalen), eller spelare, för att ta bort tillfälligt vatten på green. Se Modell för Lokal Regel J-2: Modell för lokal regel för att tillåta att tillfälligt vatten på green tas bort med en skrapa.
(7)
Match påbörjad utan kännedom om att banan är stängd.
Om spelare börjar en match när banan är stängd och Kom/TL sedan får reda på detta, bör hela matchen spelas om eftersom spel på den avstängda banan inte får räknas.
F

Att föra score

(1)
Matchspel
Det är vanligtvis spelarnas skyldighet att rapportera resultatet av sin match på en plats som iordningställts av Kom/TL. Om en domare är utsedd för matchen, kan domaren tilldelas denna uppgift i stället för spelarna. Om en spelare begär ett domslut under en match som inte har avgjorts, bör Kom/TL bestämma om begäran uppfyller kraven i Regel 20.1b(2) och fatta sitt domslut. Detta skulle kunna innebära att spelarna behöver återvända till banan för att fortsätta matchen. När resultatet har rapporterats bedöms det som slutgiltigt, och ingen begäran om ett domslut kan accepteras såvida den inte uppfyller kraven i Regel 20.1b(3).
(2)
Slagspel
I slagspel bör spelare ges möjlighet att få svar på varje fråga som behöver klargöras med Kom/TL (se Regel 14.7b och 20.1c(4)), kontrollera sina scorekort och få eventuella misstag rättade. Om det finns ett fel på scorekortet, kan en spelare be markören eller Kom/TL att göra eller intyga en ändring på spelarens scorekort (se Regel 3.3b(2)) fram tills då det är inlämnat. Efter att scorekortet har inlämnats, bör Kom/TL kontrollera det avseende spelarens namn, de nödvändiga signaturerna och rätt score hål-för-hål. Kom/TL bör summera spelarens scorer, och i en nettotävling beräkna spelarens spelhandicap och använda den för att räkna ut spelarens nettoscore. I andra former av slagspel, t ex poängbogey, par/bogey eller fyrboll, bör Kom/TL fastställa det slutliga resultatet för spelaren eller sidan. I en poängbogeytävling t ex, är Kom/TL ansvarig för beräkningen av hur många poäng som spelaren erhåller på varje hål och totalt för ronden.
G

Fastställa kvalgräns; lottning; skapa nya grupper

(1)
Fastställa kvalgränser och skapa nya grupper
För en tävling som spelas över flera ronder kan tävlingsvillkoren ange att:
 • Spelare kommer att byta grupp inför senare ronder baserat på den totala scoren vid tillfället.
 • Fältets storlek kommer att reduceras inför den sista ronden eller de sista ronderna (kallas ofta ”cut”).
I båda fallen bör Kom/TL skapa nya grupper och publicera dessa. I vanliga fall startar spelare med de högsta scorerna först och spelarna med de lägsta scorerna sist, även om Kom/TL kan välja att ändra denna ordningsföljd. Kom/TL kan välja att omplacera spelare som slutar på samma totalscore. Kom/TL kan t ex bestämma att den första spelaren som lämnar in en viss score får en senare starttid än de som avslutar ronden senare med samma score. Om två tees ska används för senare ronder (t ex halva fältet startar på hål 1 och den andra halvan startar på hål 10), kan Kom/TL bestämma att arrangera grupperna så att spelare med de högsta scorerna startar sist på ena sidan (t ex på hål 10), och spelarna med de lägsta scorerna startar sist på den andra sidan (t ex på hål 1). Detta gör att spelarna i fältets mitt är de första att starta från respektive tee. Detaljer om hur utdelning av plikter enligt undantaget till Regel 3.3b(3) skulle påverka en kvalgräns eller en lottning till matchspel finns på RandA.org.
(2)
Hantera återbud och diskvalifikationer i matchspel
Om en spelare i matchspel drar sig ur eller diskvalificeras från tävlingen före start av sin första match, och Kom/TL inte har specificerat i tävlingsvillkoren hur en sådan situation ska hanteras, är Kom/TL:s alternativ följande:
 • Förklara spelarens nästa motståndare som vinnare på grund av återbud, eller
 • om spelare drar sig ur innan första matchronden påbörjats:
  • Ta fram ett nytt lottningsschema om tiden tillåter, eller
  • ersätta spelaren med en spelare från listan på alternativa spelare eller reserver, eller
  • när spelare kvalificerat sig genom slagspel för en matchspelstävling, ersätta spelaren med den spelare som nu står på tur.
 • Om spelaren drar sig ur eller diskvalificeras efter sin första eller någon följande match, kan Kom/TL:
  • Förklara spelarens nästa motståndare som vinnare på grund av återbud, eller
  • kräva att alla spelare som eliminerats av spelaren i matchspel spelar särspel om platsen.
Om båda finalisterna i en matchspelstävling diskvalificeras, kan Kom/TL besluta att avsluta tävlingen utan en vinnare. Alternativt kan Kom/TL välja att låta de besegrade semifinalisterna spela en match för att fastställa tävlingens vinnare. Om en spelare i en matchspelstävling diskvalificeras, bör spelaren fortfarande ha rätt till varje pris som spelaren vunnit tidigare i tävlingen, t ex för att ha vunnit kvalificeringstävlingen i slagspel.
(3)
Hantera återbud och diskvalifikationer i slagspel
Om en spelare drar sig ur eller diskvalificeras före första ronden i en tävling (t ex för att inte starta i rätt tid), kan Kom/TL ersätta spelaren med en annan spelare som inte finns med i startfältet (ofta kallad ”alternativ spelare” eller ”reserv”), givet att någon finns tillgänglig. Efter att spelaren har startat sin första rond bör spelaren inte ersättas.
(4)
Kvalificering för matchspel
När slagspelskvalificering används för att bestämma lottningen i matchspel, kan Kom/TL välja att fördela delade placeringar till olika positioner i lottningen slumpvis, eller genom att använda den matematiska metoden, eller genom särspel. Detta bör anges i tävlingsvillkoren.
(5)
Felaktigt påfört handicap påverkar lottning i matchspel
Om Kom/TL i en slagspelskvalificeringsrond för en matchspelstävling beräknar spelarens handicap felaktigt, eller anger fel handicap för spelaren, och detta leder till en felaktig lottning, bör Kom/TL hantera detta på ett så rättvist sätt som möjligt. Kom/TL bör överväga att rätta lottningen och annullera de matcher som påverkades av misstaget. Om misstaget upptäcks efter att andra ronden av matchspelet startat, är det för sent att rätta lottningen.
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens roll
Golfreglerna definierar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är nödvändig för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den ska alltid handla på sätt som stödjer golfreglerna. Denna del av “Official Guide” för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL:s uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel.
Läs avsnittet