Skriv ut
16
Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll
Syfte med regeln: Regel 16 täcker när och hur spelaren kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats, t ex när det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållande eller en farlig situation på grund av djur.
 • Dessa förhållanden betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och lättnad utan plikt är normalt sett tillåten utom i ett pliktområde.
 • Spelaren tar normalt sett lättnad genom att droppa en boll i ett lättnadsområde, baserat på den närmaste punkten för fullständig lättnad.
Denna regel täcker också lättnad utan plikt när en spelares boll är pluggad i sitt eget nedslagsmärke på spelfältet.
16
Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll
16.1

Onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål)

Denna regel täcker lättnad utan plikt som tillåts från störande inverkan av hål grävt av djur, mark under arbete, oflyttbara tillverkade föremål eller tillfälligt vatten:
 • Alla dessa kallas tillsammans onormala banförhållanden, men vart och ett har en egen definition.
 • Denna regel tillåter inte lättnad från flyttbara tillverkade föremål (en annan typ av lättnad utan plikt tillåts enligt Regel 15.2a) eller föremål för banans gräns eller integrerade föremål (ingen lättnad utan plikt tillåts).
16.1a

När lättnad tillåts

(1) Innebörd av störande inverkan från ett onormalt banförhållande. Det blir störande inverkan när något av detta är sant:
 • Spelarens boll vidrör eller är i eller på ett onormalt banförhållande,
 • ett onormalt banförhållande inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, eller
 • endast när bollen är på green, ett onormalt banförhållande på eller utanför green är i spellinjen.
Om det onormala banförhållandet är tillräckligt nära för att distrahera spelaren men inte uppfyller något av dessa krav blir det inte störande inverkan enligt denna regel. Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule F-6 (Tävlingsledningen kan anta en lokal regel som inte tillåter lättnad från ett onormalt banförhållande som bara stör området för avsedd stans).
(2) Lättnad tillåts var som helst på banan utom när boll är i pliktområde. Lättnad från störande inverkan av ett onormalt banförhållande tillåts enligt Regel 16.1 bara när både:
 • det onormala banförhållandet är på banan (inte out of bounds), och
 • bollen är någonstans på banan, utom i ett pliktområde (där spelarens enda lättnad blir enligt Regel 17).
(3) Ingen lättnad när det är uppenbart orimligt att spela bollen. Det blir ingen lättnad enligt Regel 16.1:
 • när det är uppenbart orimligt att spela bollen som den ligger på grund av något som spelaren inte har rätt att ta lättnad från utan plikt (t ex när en spelare inte kan slå ett slag på grund av var bollen ligger i en buske), eller
 • när det blir störande inverkan bara för att en spelare väljer en klubba, typ av stans eller sving eller spelriktning som är uppenbart orimlig under omständigheterna.
Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule F-23 (tävlingsledningen kan anta en lokal regel som tillåter lättnad utan plikt från störande inverkan av tillfälliga oflyttbara tillverkade föremål på eller utanför banan).
16.1b

Lättnad för en boll på spelfältet

Om en spelares boll är på spelfältet och det blir störande inverkan av ett onormalt banförhållandebanan får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3):
 • Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnadspelfältet.
 • Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • Måste vara på spelfältet,
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • fullständig lättnad från all störande inverkan av det onormala banförhållandet måste uppnås.
16.1c

Lättnad för en boll i bunker

Om en spelares boll är i en bunker och det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållandebanan får spelaren antingen ta lättnad utan plikt enligt (1) eller lättnad med plikt enligt (2): (1) Lättnad utan plikt: Spela från en bunker. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b, förutom att:
 • den närmaste punkten för fullständig lättnad och lättnadsområdet måste vara i bunkern.
 • Om det inte finns någon sådan närmaste punkt för fullständig lättnad i bunkern får spelaren fortfarande ta denna lättnad genom att använda punkten för största möjliga lättnad i bunkern som referenspunkt.

(2) Lättnad med plikt: Att spela från en plats utanför bunker (lättnad på flagglinjen). Med ett slags plikt får spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll (se Regel 14.3) utanför bunkern, genom att hålla punkten för den ursprungliga bollens läge mellan hålet och punkten där bollen droppas (utan någon gräns för hur långt bakåt som bollen får droppas). Punkten på linjen där bollen först träffar marken när den droppas bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • Får inte vara närmare hålet än punkten för den ursprungliga bollen, och
  • får vara i vilket område på banan som helst utom i samma bunker, men
  • måste vara i samma område på banan som bollen först träffade när den droppades.
16.1d

Lättnad för en boll på green

Om en spelares boll är på green och det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållandebanan får spelaren ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll på den närmaste punkten för fullständig lättnad, och då använda tillvägagångssättet för att återplacera en boll enligt Regel 14.2b(2) och 14.2e.
 • Den närmaste punkten för fullständig lättnad måste antingen vara på green eller på spelfältet.
 • Om det inte finns någon närmaste punkt för fullständig lättnad får spelaren ändå ta denna lättnad utan plikt genom att använda punkten för största möjliga lättnad som referenspunkt och denna måste vara antingen på green eller på spelfältet.
16.1e

Lättnad för en boll som inte hittas men är i eller på onormalt banförhållande

Om en spelares boll inte har hittats och det är känt eller så gott som säkert att bollen har stannat i eller på ett onormalt banförhållandebanan, får spelaren använda detta lättnadsalternativ i stället för att ta lättnad med slag och distans:
 • Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b, c eller d, och då använda den uppskattade punkt där bollen senast skar gränsen till det onormala banförhållandetbanan som bollens läge i syfte att hitta den närmaste punkten för fullständig lättnad.
 • Så snart spelaren sätter en annan boll i spel för att ta lättnad på detta sätt:
  • är den ursprungliga bollen inte längre i spel och får inte spelas.
  • Detta gäller även om den sedan hittas på banan innan de tre minuternas söktid är ute (se Regel 6.3b).
Men om det inte är känt eller så gott som säkert att bollen har stannat i eller på ett onormalt banförhållande och bollen är förlorad måste spelaren ta lättnad med slag och distans enligt Regel 18.2.
16.1f

Lättnad måste tas för störande inverkan från spelförbudszon i ett onormalt banförhållande

I var och en av dessa situationer får bollen inte spelas som den ligger: (1) Lättnad när en boll är i en spelförbudszon var som helst på banan utom i ett pliktområde. Om spelarens boll är i en spelförbudszon i eller på ett onormalt banförhållandespelfältet, i en bunker eller på green:
 • Spelförbudszon på spelfältet. Spelaren måste ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b.
 • Spelförbudszon i en bunker. Spelaren måste ta lättnad utan plikt eller lättnad med plikt enligt Regel 16.1c(1) eller (2).
 • Spelförbudszon på green. Spelaren måste ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1d.
(2) Lättnad när en spelförbudszon har störande inverkan på stans eller sving för en boll var som helst på banan utom i ett pliktområde. Om en spelares boll är utanför en spelförbudszon och är på spelfältet, i en bunker eller på green, och en spelförbudszon (oavsett om det är i ett onormalt banförhållande eller i ett pliktområde) har störande inverkan på spelarens område för avsedd stans eller avsedd sving, måste spelaren antingen:
 • ta lättnad om det är tillåtet enligt Regel 16.1b, c eller d, beroende på om bollen är på spelfältet, i en bunker eller på en green, eller
 • ta lättnad för ospelbar boll enligt Regel 19.
Se Regel 17.1e för vad man ska göra när det blir störande inverkan från en spelförbudszon i ett pliktområde. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 16.1: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
16.2

Farlig situation på grund av djur

16.2a

När lättnad tillåts

En farlig situation på grund av djur uppstår när ett farligt djur (t ex giftormar, stickande bin, alligatorer, eldmyror eller björnar) nära bollen skulle kunna orsaka allvarlig fysisk skada för spelaren om han/hon måste spela bollen som den ligger. En spelare får ta lättnad enligt Regel 16.2b för störande inverkan från en farlig situation på grund av djur oavsett av var spelarens boll är på banan. Denna regel gäller inte för andra situationer på banan som skulle kunna orsaka fysisk skada (t ex en kaktus).
16.2b

Lättnad för farlig situation på grund av djur

När det blir störande inverkan av en farlig situation på grund av djur: (1) När bollen är var som helst utom i pliktområde. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b, c eller d, beroende på om bollen är på spelfältet, i en bunker eller på en green. (2) När bollen är i ett pliktområde. Spelaren får ta lättnad utan plikt eller lättnad med plikt:
 • Lättnad utan plikt: Att spela från en plats inom pliktområdet. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b, förutom att närmaste punkt för fullständig lättnad och lättnadsområdet måste vara i pliktområdet.
 • Lättnad med plikt: Att spela från en plats utanför pliktområdet.
  • Spelaren får ta lättnad med plikt enligt Regel 17.1d.
  • Om det blir störande inverkan från en farlig situation på grund av djur där bollen skulle spelas efter att denna lättnad med plikt tagits utanför pliktområdet, får spelaren ta ytterligare lättnad enligt (1) utan ytterligare plikt.
(3) Ingen lättnad när det är uppenbart orimligt att spela bollen. Det är ingen lättnad utan plikt enligt Regel 16.2b:
 • när det är uppenbart orimligt att spela bollen som den ligger på grund av något som spelaren inte har rätt att ta lättnad från utan plikt (t ex när en spelare inte kan slå ett slag på grund av var bollen ligger i en buske).
 • när det blir störande inverkan bara för att spelaren väljer en klubba, typ av stans eller sving eller spelriktning som är uppenbart orimlig under omständigheterna.
I syfte att tillämpa denna regel, innebär den närmaste punkten för fullständig lättnad den närmaste punkt (inte närmare hål) där den farliga situationen på grund av djur inte uppstår. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 16.2: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
16.3

Pluggad boll

16.3a

När lättnad tillåts

(1) Boll måste vara pluggad på spelfältet. Lättnad tillåts enligt Regel 16.3b endast när en spelares boll är pluggadspelfältet.
 • Det blir ingen lättnad enligt denna regel om bollen är pluggad någon annanstans än på spelfältet.
 • Men om bollen är pluggadgreen, får spelaren markera bollens läge och lyfta och rengöra bollen, reparera skadan som orsakats av bollnedslaget och återplacera bollen på dess ursprungliga punkt (se Regel 13.1c(2)).
Undantag – När lättnad inte tillåts för boll pluggad på spelfältet: Det blir ingen lättnad enligt Regel 16.3b:
 • när bollen är pluggad i sand i ett område på spelfältet som inte är nedklippt tillfairwayhöjd eller lägre, eller
 • när det är uppenbart orimligt att spela bollen som den ligger på grund av något som spelaren inte har rätt att ta lättnad från utan plikt (t ex när en spelare inte kan slå ett slag på grund av var bollen ligger i en buske).
(2) Avgöra om en boll är pluggad. En spelares boll är pluggad endast om:
 • den är i sitt eget nedslagsmärke som ett resultat av spelarens föregående slag, och
 • en del av bollen är under markytan.
Om spelaren inte säkert kan avgöra om bollen är i sitt eget nedslagsmärke eller i ett nedslagsmärke från en annan boll får spelaren betrakta bollen som pluggad om det är rimligt att dra slutsatsen utifrån den tillgängliga informationen att bollen är i sitt eget nedslagsmärke. En boll är inte pluggad om den är under markytan på grund av något annat än spelarens föregående slag, t ex när:
 • bollen blivit nedtryckt i marken av någon som trampat på den,
 • bollen har slagits rakt ner i marken utan att ha varit luftburen, eller
 • bollen har droppats när man tagit lättnad enligt en regel.
16.3b

Lättnad för pluggad boll

När en spelares boll är pluggadspelfältet och lättnad tillåts enligt Regel 16.3a, får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3):
 • Referenspunkt: Punkten på spelfältet direkt bakom där bollen är pluggad.
 • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • Måste vara på spelfältet och
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten.
Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule F-2 (tävlingsledningen får anta en lokal regel som tillåter lättnad endast för en boll som pluggats i ett område som klippts ned till fairwayhöjd eller lägre). Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 16.3: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
16.4

Lyfta boll för att se om den ligger i ett förhållande där lättnad tillåts

Om en spelare rimligen kan dra slutsatsen att spelarens boll ligger i ett förhållande där lättnad utan plikt tillåts enligt Regel 15.2, 16.1 eller 16.3, men inte kan avgöra detta utan att lyfta bollen:
 • Spelaren får lyfta bollen för att se om lättnad tillåts, men:
 • bollens läge måste först markeras och den lyfta bollen får inte rengöras (utomgreen) (se Regel 14.1).
Om spelaren lyfter bollen utan att rimligen kunna dra denna slutsats (utomgreen där spelaren får lyfta enligt Regel 13.1b), får spelaren ett slags plikt. Om lättnad tillåts och spelaren tar lättnad blir det ingen plikt även om spelaren inte markerar bollens läge innan den lyfts eller den lyfta bollen rengörs. Om lättnad inte tillåts, eller om spelaren väljer att inte ta tillåten lättnad:
 • Spelaren får ett slags plikt om spelaren inte markerat bollens läge innan den lyfts eller rengjort bollen när detta inte var tillåtet, och
 • bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (se Regel 14.2).
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 16.4: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer