Skriv ut
3
Tävlingen
Syfte med regeln: Regel 3 omfattar de tre centrala delarna i alla golftävlingar:
 • Spela antingen matchspel eller slagspel,
 • spela antingen som enskild eller med en partner som en del av en sida, samt
 • beräkna resultat antingen med bruttoscorer (utan tillämpning av handicapslag) eller med nettoscorer (med tillämpning av handicapslag).
3
Tävlingen
3.1

Centrala delar i varje tävling

3.1a

Spelform: Matchspel eller slagspel

(1) Matchspel eller vanligt slagspel. Dessa spelformer är mycket olika:
 • I matchspel (se Regel 3.2) tävlar en spelare och en motspelare mot varandra, och resultatet baseras på vunna, förlorade eller delade hål.
 • I den vanliga formen av slagspel (se Regel 3.3) tävlar alla spelare med varandra, och resultatet baseras på totalscoren – d v s, genom att summera varje spelares totala antal slag (både utförda slag och pliktslag) på varje hål i alla ronder.
De flesta av reglerna gäller i båda spelformerna, men somliga regler gäller bara för den ena eller andra spelformen. Se Committee Procedures, Section 6C(11) (att beakta för tävlingsledningen om den ordnar en tävling som kombinerar de två spelformerna i en och samma rond). (2) Andra former av slagspel. Regel 21 omfattar andra former av slagspel (poängbogey, maxantal slag och par/bogey), där man använder sig av en annan metod för resultatberäkning. Regel 1-20 gäller i dessa spelformer med de modifieringar som anges i Regel 21.
3.1b

Hur spelare tävlar: Spela som enskild eller som partners

Golf spelas antingen av enskilda spelare som tävlar på egen hand eller av partners som tävlar tillsammans som en sida. Även om Regel 1-20 och Regel 25 lägger tonvikten vid individuellt spel, gäller de även:
 • i tävlingar där man tävlar som partners (foursome och fyrboll) med de modifieringar som anges i Regel 22 och 23, samt
 • i lagtävlingar med de modifieringar som anges i Regel 24.
3.1c

Hur spelare får resultat: bruttoscorer eller nettoscorer

(1) Scratchtävlingar. I en scratchtävling:
 • är spelarens ”bruttoscore” för ett hål eller ronden det totala antalet slag (både utförda slag och pliktslag).
 • tillämpas inte spelarens handicap.
(2) Handicaptävlingar. I en handicaptävling:
 • är spelarens ”nettoscore” för ett hål eller ronden detsamma som bruttoscoren, justerad utifrån spelarens handicapslag.
 • Detta görs för att spelare med olika spelstyrka ska kunna tävla på ett rättvist sätt.
3.2

Matchspel

Syfte med regeln: Matchspel har speciella regler (i synnerhet om skänkningar och att lämna information om antalet slag), eftersom spelaren och motspelaren:
 • enbart tävlar mot varandra på varje hål,
 • kan se varandras spel, samt
 • kan tillvarata sina egna intressen.
3.2a

Resultat för hål och match

(1) Vinna ett hål. En spelare vinner ett hål, när:
 • spelaren avslutar hålet på färre slag (både utförda slag och pliktslag) än motspelaren,
 • motspelaren skänker hålet, eller
 • motspelaren får den allmänna plikten (förlust av hål).
Om motspelarens boll i rörelse behöver hålas ut för att dela hålet och bollen avsiktligt påverkas eller stoppas av någon person vid en tidpunkt då det inte finns en rimlig möjlighet att den kan hålas ut (t ex när bollen har rullat förbi hålet och inte kommer att rulla tillbaka dit), har hålet avgjorts och spelaren vinner hålet (se Regel 11.2a, Undantag). (2) Dela ett hål. Ett hål är delat (även kallat “halverat”), när:
 • spelaren och motspelaren avslutar hålet på samma antal slag (både utförda slag och pliktslag), eller
 • spelaren och motspelaren kommer överens att betrakta hålet som delat (men detta är bara tillåtet efter att minst en av spelarna har slagit ett slag för att starta hålet).
(3) Vinna en match. En spelare vinner en match, när:
 • spelaren leder över motspelaren med flera hål än det finns kvar att spela,
 • motspelaren skänker matchen, eller
 • motspelaren blir diskvalificerad.
(4) Förlänga en oavgjord match. Om en match är oavgjord efter det sista hålet:
 • Förlängs matchen med ett hål i taget, tills någon vinner. Se Regel 5.1 (en förlängd match är en fortsättning av samma rond, inte en ny rond).
 • Hålen spelas i samma ordning som under ronden, om inte tävlingsledningen fastställer en annan ordning.
Men tävlingsvillkoren kan ange att matchen ska sluta oavgjord i stället för att förlängas. (5) När resultatet är slutgiltigt. Resultatet av en match blir slutgiltigt på det sätt som bestämts av tävlingsledningen (vilket bör anges i tävlingsvillkoren), t ex:
 • när resultatet har tillkännagetts på en officiell resultattavla eller annan fastställd plats, eller
 • när resultatet har rapporterats till en person som utsetts av tävlingsledningen.
Se Committee Procedures, Section 5A(7) (rekommendationer för hur resultatet av en match blir slutgiltigt).
3.2b

Skänkningar

(1) Spelare får skänka slag, hål eller matchen. En spelare får skänka motspelarens nästa slag, ett hål eller matchen:
 • Skänka nästa slag. Detta är tillåtet när som helst, innan motspelarens nästa slag slås.
  • Motspelaren har då avslutat hålet med en score som tar med detta skänkta slag, och vem som helst får ta bort bollen.
  • En skänkning som görs medan motspelarens boll fortfarande är i rörelse efter föregående slag gäller för motspelarens nästa slag, såvida inte bollen hålas ut (i vilket fall skänkningen inte spelar någon roll).
  • Spelaren får skänka motspelarens nästa slag genom att påverka eller stoppa motspelarens boll i rörelse, om detta endast görs för att skänka nästa slag och bara då det inte finns någon rimlig möjlighet att bollen kan hålas ut.
 • Skänka ett hål. Detta är tillåtet när som helst, innan hålet är avslutat (se Regel 6.5), och även innan spelarna startar hålet. En spelare och en motspelare får inte komma överens om att skänka hål till varandra i syfte att förkorta matchen. Om de gör så och vet att detta inte är tillåtet blir de diskvalificerade.
 • Skänka matchen. Detta är tillåtet när som helst, innan matchen är avgjord (se Regel 3.2a(3) och (4)), och även innan spelarna påbörjar matchen.
(2) Hur skänkningar görs. En skänkning är utförd först när den har meddelats på ett tydligt sätt:
 • Detta kan göras antingen muntligt eller genom en handling som tydligt visar spelarens avsikt att skänka slaget, hålet eller matchen (t ex genom att göra en gest).
 • Om motspelaren lyfter sin boll i strid med reglerna på grund av att spelarens yttrande eller handling rimligen missuppfattats som en skänkning av nästa slag, hålet eller matchen, blir det ingen plikt och bollen måste återplaceras på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2). En skänkning är slutgiltig och kan inte avböjas eller återtas.
3.2c

Tillämpa handicap i handicapmatch

(1) Uppge handicap. Spelaren och motspelaren bör informera varandra om sina handicap före matchen. Om en spelare uppger en felaktig handicap antingen före eller under matchen och inte rättar till sitt misstag innan motspelaren slår sitt nästa slag:
 • Uppgiven handicap för hög. Spelaren blir diskvalificerad om detta påverkar det antal slag som spelaren ger eller får. Om det inte gör det, blir det ingen plikt.
 • Uppgiven handicap för låg. Det blir ingen plikt, och spelaren måste använda sig av den uppgivna lägre handicapen för att beräkna antalet slag som spelaren ger eller får.
(2) Hål där handicapslag tillämpas.
 • Handicapslag tillämpas per hål, och den med lägre nettoscore vinner hålet.
 • Om en oavgjord match förlängs, ges handicapslag per hål på samma sätt som under ronden (såvida inte tävlingsledningen anger ett annat sätt för detta).
Varje spelare är ansvarig för att känna till på vilka hål handicapslag ges eller fås, baserat på tävlingsledningens hålindexering (som brukar finnas på scorekortet). Om spelarna inte, eller av misstag, tillämpar handicapslag på ett hål, står det överenskomna resultatet fast, om inte spelarna korrigerar det misstaget i tid (se Regel 3.2d(3)).
3.2d

Spelares och motspelares skyldigheter

(1) Informera motspelare om antalet slag. När som helst under spelet av ett hål eller efter att hålet avslutats, har motspelaren rätt att fråga spelaren hur många slag han/hon har på hålet (både utförda slag och pliktslag). Detta är till för att motspelaren ska kunna avgöra hur han/hon ska spela nästa slag och resten av hålet eller för att bekräfta resultatet på det just avslutade hålet. När spelaren blir tillfrågad om antalet slag, eller när spelaren ger denna upplysning utan att ha tillfrågats:
 • Måste spelaren uppge rätt antal slag.
 • Om en spelare inte svarar på motspelarens begäran, betraktas detta som att uppge felaktigt antal slag.
Spelaren får den allmänna plikten (förlust av hål), om han/hon till motspelaren uppger fel antal slag, om inte spelaren rättar till sitt misstag i tid:
 • Fel antal slag uppgivet under spelet av ett hål. Spelaren måste uppge rätt antal slag, innan motspelaren slår ytterligare ett slag eller vidtar någon liknande åtgärd (t ex att skänka nästa slag eller hålet).
 • Fel antal slag uppgivet efter att ett hål avslutats. Spelaren måste uppge rätt antal slag:
  • innan någon av spelarna slår ett slag för att starta ett annat hål eller vidtar någon liknande åtgärd (t ex att skänka nästa hål eller matchen), eller
  • om det rör sig om det sista hålet i matchen, innan resultatet är slutgiltigt (se Regel 3.2a(5)).
Undantag – Ingen plikt om resultatet på hålet inte påverkas: Om spelaren uppger fel antal slag efter att ett hål avslutats, men detta inte påverkar motspelarens uppfattning om hålet har vunnits, förlorats eller delats, blir det ingen plikt. (2) Upplysa motspelare om plikt. När en spelare får plikt:
 • måste spelaren upplysa motspelaren om den plikten så snart detta rimligtvis är möjligt, med hänsyn till hur nära varandra som spelaren och motspelaren är och andra praktiska faktorer. Det kanske inte alltid är möjligt att upplysa motspelaren om plikten, innan motspelaren slår sitt nästa slag.
 • Detta krav gäller även om spelaren inte är medveten om plikten (eftersom spelare förväntas känna till när de har brutit mot en regel).
Om spelaren inte gör detta och inte rättar till det misstaget, innan motspelaren slår ytterligare ett slag eller vidtar någon liknande åtgärd (t ex att skänka nästa slag eller hålet), får spelaren den allmänna plikten (förlust av hål). Undantag – Ingen plikt när motspelaren kände till spelarens plikt: Om motspelaren kände till att spelaren fått plikt, t ex genom att se att spelaren uppenbarligen tagit lättnad med plikt, får spelaren ingen plikt för att han/hon inte upplyste motspelaren om det. (3) Veta ställningen i matchen. Spelarna förväntas veta ställningen i matchen – d v s om någon av dem leder med ett visst antal hål (“hål upp” i matchen) eller om matchen är lika (även kallat “all square”). Om spelarna av misstag är överens om en ställning i matchen som är felaktig:
 • kan de korrigera ställningen i matchen, innan någon av spelarna slår ett slag för att starta ett annat hål eller, om det rör sig om det sista hålet i matchen, innan resultatet är slutgiltigt (se Regel 3.2a(5)).
 • Om det inte korrigeras inom den tiden, blir den felaktiga ställningen i matchen den faktiska ställningen.
Undantag – När spelaren begär domslut i tid: Om spelaren begär ett domslut i tid (se Regel 20.1b), och det kommer fram att motspelaren antingen (1) angett ett felaktigt antal slag eller (2) inte upplyst spelaren om en plikt, måste den felaktiga ställningen i matchen korrigeras. (4) Tillvarata egna rättigheter och intressen. Spelarna i en match bör tillvarata sina egna rättigheter och intressen i enlighet med reglerna:
 • Om spelaren vet eller tror att motspelaren har brutit mot en regel som ger plikt, kan spelaren välja att agera på regelbrottet eller inte.
 • Men om spelaren och motspelaren kommer överens om att inte tillämpa reglerna eller en plikt som de vet gäller och någon av dessa spelare har påbörjat ronden, blir båda diskvalificerade enligt Regel 1.3b.
 • Om spelaren och motspelaren är oeniga om huruvida en av dem har brutit mot en regel, kan någon av spelarna tillvarata sina rättigheter genom att be om ett domslut enligt Regel 20.1b.
När en domare är utsedd för en match under hela ronden, är domaren ansvarig för att hantera varje regelbrott som domaren ser eller får reda på (se Regel 20.1b(1)).
3.3

Slagspel

Syfte med regeln: Slagspel har speciella regler (i synnerhet för scorekort och för att håla ut), eftersom:
 • varje spelare tävlar mot alla de andra spelarna i tävlingen, och
 • alla spelare måste behandlas lika enligt reglerna.
Efter ronden måste spelaren och markören (som för spelarens score) intyga att spelarens score på varje hål är riktig och spelaren måste lämna in scorekortet till tävlingsledningen.
3.3a

Vinnare i slagspel

Den spelare som avslutar alla ronder på det lägsta antalet slag (både utförda slag och pliktslag) vinner. I en handicaptävling innebär detta det lägsta antalet nettoslag. Se Committee Procedures, Section 5A(6) (tävlingsvillkoren bör fastslå hur en delad placering ska avgöras).
3.3b

Resultathantering i slagspel

Spelarens score förs in på spelarens scorekort av markören, som antingen är utsedd av tävlingsledningen eller vald av spelaren själv på ett sätt som godkänts av tävlingsledningen. Spelaren måste ha samma markör under hela ronden, om inte tävlingsledningen godkänner ett byte antingen före eller efter att det sker. (1) Markörens skyldigheter: Föra in och intyga scoren för hål på scorekort. Efter varje hål under ronden bör markören tillsammans med spelaren bekräfta antalet slag på det hålet både utförda slag och pliktslag) och föra in bruttoscoren på scorekortet. När ronden har avslutats:
 • måste markören intyga scorerna för hålen på scorekortet.
 • Om spelaren haft mer än en markör, måste varje markör intyga scoren på de hål där han/hon var markör, men om en av markörerna sett spelaren spela alla hål, får den markören intyga scoren för alla hålen.
En markör får vägra att intyga en spelares score på ett hål som markören anser är fel. I så fall behöver tävlingsledningen överväga alla tillgängliga fakta och fatta ett beslut rörande spelarens score på hålet. Om markören ändå vägrar att intyga spelarens score på hålet, kan tävlingsledningen intyga scoren på hålet eller godta intygande från någon annan som sett spelarens handlingar på hålet i fråga. Om en markör, som är en spelare, medvetet intygar en felaktig score på ett hål, bör markören diskvalificeras enligt Regel 1.2a.
(2) Spelarens skyldigheter: Intyga scorer på hål och lämna in scorekortet. Under ronden bör spelaren hålla reda på sina scorer på varje hål. När ronden är avslutad:
 • bör spelaren noggrant kontrollera scoren på hålen som förts in av markören och ta upp eventuella problem med tävlingsledningen,
 • måste spelaren se till att markörenscorekortet intygar scoren på hålen,
 • får spelaren inte ändra någon score på ett hål som införts av markören utan markörens samtycke eller efter godkännande av tävlingsledningen (men varken spelaren eller markören behöver göra något extra intygande av den ändrade scoren), samt
 • måste spelaren intyga scoren på hålen på scorekortet och utan dröjsmål lämna in det till tävlingsledningen, och därefter får spelaren inte ändra på scorekortet.
Om spelaren bryter mot något av dessa krav i Regel 3.3b, blir spelaren diskvalificerad. Undantag – Ingen plikt när regelbrott beror på att markören inte fullgör sina skyldigheter: Det blir ingen plikt om tävlingsledningen finner att spelarens brott mot Regel 3.3b(2) orsakats av att markören inte fullgjort sina skyldigheter (t ex att markören försvinner med spelarens scorekort eller utan att intyga scorekortet), så länge som detta låg utom spelarens kontroll. Se Committee Procedures, Section 5A(5) (rekommendationer för hur man avgör när ett scorekort har lämnats in). Se Committee Procedures Section 8; Model Local Rule L-1 (att mildra plikt för att ha lämnat in ett scorekort utan att hålscorer blivit intygade). (3) Felaktig score på hål. Om en spelare lämnar in ett scorekort med en felaktig score på något hål:
 • Lämnat in en högre score än den verkliga. Den inlämnade score som var högre står fast.
 • Lämnat in en lägre score än den verkliga eller ingen score. Spelaren blir diskvalificerad.
Undantag – icke känd plikt utelämnad: Om en eller flera av spelarens scorer på hålen är lägre än de verkliga på grund av att spelaren utelämnat ett eller flera pliktslag, som spelaren inte kände till, innan scorekortet lämnades in:
 • Blir inte spelaren diskvalificerad.
 • Om, i stället, felet upptäcks före avslutandet av tävlingen, ska tävlingsledningen ändra på spelarens score på detta eller dessa hål genom att lägga till de pliktslag som skulle ha tagits med i scoren på detta eller dessa hål enligt reglerna.
Detta undantag gäller inte:
 • när den utelämnade plikten är diskvalifikation, eller
 • när spelaren blivit informerad om att en plikt skulle kunna gälla eller var osäker på om en plikt gällde och inte tog upp detta med tävlingsledningen, innan scorekortet lämnades in.
(4) Spelaren är inte ansvarig för att ange handicap på scorekort eller summera scorer. En spelares handicap behöver inte anges på scorekortet, och spelare behöver inte heller summera sina egna scorer. Om spelaren lämnar in ett scorekort, där en handicap av misstag felaktigt angetts eller tillämpats eller där scoren av misstag summerats felaktigt, blir det ingen plikt. När tävlingsledningen tar emot scorekortet från spelaren efter avslutad rond, är tävlingsledningen ansvarig för:
 • att summera spelarens scorer och
 • att göra en beräkning av spelarens handicapslag för tävlingen och att använda den för att räkna ut spelarens nettoscore.
Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule L-2 (göra spelaren ansvarig för att handicap står på scorekortet).
3.3c

Att inte håla ut

En spelare måste håla ut på varje hål i en rond. Om spelaren inte hålar ut på något hål:
 • måste spelaren rätta till det felet, innan spelaren slår ett slag för att starta ett annat hål eller, om det rör sig om det sista hålet i ronden, innan scorekortet lämnas in.
 • Om felet inte rättas till inom den tiden, blir spelaren diskvalificerad.
Se Regel 21.1, 21.2 och 21.3 (regler för andra former av slagspel (poängbogey, maxantal slag och par/bogey) där resultathanteringen är annorlunda och en spelare inte blir diskvalificerad om spelaren inte hålar ut).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer