Skriv ut
1
Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren:
 • Spela banan som den är och spela bollen som den ligger.
 • Spela i enlighet med reglerna och i spelets anda.
 • Du är ansvarig för att lägga till dina egna plikter, om du bryter mot en regel, så att du inte får någon möjlig fördel gentemot din motspelare i matchspel eller övriga spelare i slagspel.
1
Spelet, spelares uppförande och reglerna
1.1

Golfspelet

Golf spelas över en rond om 18 (eller färre) hål på en bana genom att slå en boll med en klubba. Varje hål startas med ett slag från tee och avslutas när bollen är håladgreen (eller när reglerna på annat sätt anger att hålet är avslutat). För varje slag gäller att spelaren:
 • spelar banan som den är samt
 • spelar bollen som den ligger.
Men det finns undantag där reglerna tillåter spelaren att ändra på förhållandena på banan och kräva av eller tillåta spelaren att spela bollen från en annan plats än där den ligger.
1.2

Riktlinjer för spelares uppförande

1.2a

Uppförande som förväntas av alla spelare

Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att:
 • Uppföra sig på ett hederligt sätt – till exempel genom att följa reglerna, tillämpa alla former av plikt och att vara ärliga när det gäller alla aspekter av spelet.
 • Vara hänsynsfulla mot andra – till exempel, genom att spela i rask takt, värna om andras säkerhet och inte störa en annan spelares spel. Om en spelare slår en boll i en riktning där det skulle kunna finnas en risk att träffa någon, bör spelaren genast ropa ut en varning, t ex den traditionella varningen ”fore”.
 • Ta väl hand om banan – till exempel genom att lägga tillbaka uppslagna torvor, jämna ut sand i bunkrar, laga nedslagsmärken och inte orsaka onödig skada på banan.
Det blir ingen plikt enligt reglerna om inte spelaren uppför sig på detta sätt, utom att tävlingsledningen kan diskvalificera en spelare för att ha handlat i strid med spelets anda, om den finner att spelaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fall av dåligt uppförande. ”Allvarligt fall av dåligt uppförande” är när spelarens uppförande är så långt från vad som kan förväntas inom golfen, att den strängaste sanktionen i form av uteslutning från tävlingen är motiverad. Annan plikt än diskvalifikation kan bara användas för spelares dåliga uppförande, om sådan plikt har antagits som en del av en uppförandekod enligt Regel 1.2b.
1.2b

Uppförandekod

Tävlingsledningen kan fastställa sina egna normer för spelares uppförande i en uppförandekod som antagits som en lokal regel.
 • Koden kan innefatta plikt för brott mot dess normer, t ex ett slags plikt eller den allmänna plikten.
 • Tävlingsledningen kan även diskvalificera en spelare för ett allvarligt fall av dåligt uppförande, om han/hon inte lever upp till normerna för koden.
Se Committee Procedures, Section 5I (som förklarar vilka normer för spelares uppförande som kan antas).
1.3

Spela enligt reglerna

1.3a

Innebörd av “regler”; tävlingsvillkor

Termen “regler” innebär:
 • Regel 1-25 samt definitionerna i dessa Regler för golfspel och
 • varje “lokal regel” som tävlingsledningen antar för tävlingen eller banan.
Spelare är även ansvariga för att rätta sig efter alla “tävlingsvillkor” som antagits av tävlingsledningen (villkor för deltagande, spelform och -datum, antalet ronder samt antalet hål och hålens ordning i en rond). Se Committee Procedures, Section 5C och Section 8 (lokala regler och en fullständig uppsättning modeller på lokala regler); Section 5A (tävlingsvillkor).
1.3b

Tillämpa reglerna

(1) Spelares skyldigheter att tillämpa reglerna. Spelare är ansvariga för att tillämpa reglerna när det gäller dem själva:
 • Spelare förväntas inse när de har brutit mot en regel och vara ärliga när de lägger till sin egen plikt.
  • Om en spelare vet att han/hon har brutit mot en regel som innebär plikt och avsiktligen låter bli att lägga till plikten, blir spelaren diskvalificerad.
  • Om två eller flera spelare kommer överens om att åsidosätta någon regel eller plikt som de vet gäller och någon av dessa spelare har påbörjat ronden, blir de diskvalificerade (även om de ännu inte har handlat i enlighet med överenskommelsen).
 • När det blir nödvändigt att fastslå fakta, är en spelare ansvarig för att inte bara ta hänsyn till sin egen kännedom om dessa fakta utan även all annan information som rimligtvis kan finnas tillgänglig.
 • En spelare får be om hjälp med reglerna av en domare eller av tävlingsledningen, men om hjälp inte kan fås inom rimlig tid måste spelaren fortsätta spelet ochta upp frågan med en domare eller med tävlingsledningen så snart någon av dessa blir tillgänglig (se Regel 20.1).
(2) Acceptera spelares “rimliga bedömning” av ett läge när reglerna ska tillämpas.
 • Många regler kräver av en spelare att fastställa en plats, punkt, linje, gräns, ett område eller något annat läge enligt reglerna, t ex:
  • att bedöma var en boll senast skar gränsen för ett pliktområde,
  • att bedöma eller mäta när man droppar eller placerar en boll när man tar lättnad,
  • att återplacera en boll på dess ursprungliga punkt (oavsett om denna punkt är känd eller uppskattad),
  • att avgöra i vilket område på banan som bollen ligger, inklusive om bollen ligger på banan, eller
  • att avgöra om bollen vidrör, ligger i eller på ett onormalt banförhållande.
 • Sådana avgöranden om lägen måste göras raskt och noggrant men kan ofta inte bli exakta.
 • Så länge som spelaren gör vad som under omständigheterna rimligen kan förväntas för att fatta ett riktigt beslut, kommer spelarens rimliga bedömning att accepteras även om den, efter att slaget utförts, via videogranskning eller annan information visar sig vara felaktig.
 • Om en spelare blir medveten om att beslutet är felaktigt innan slaget utförs, måste detta rättas till (se Regel 14.5).
1.3c

Plikter

(1) Handlingar som föranleder plikter. Plikt tillämpas när spelarens egna eller caddiens handlingar leder till ett regelbrott (se Regel 10.3c). Plikt tillämpas även när:
 • en annan person utför en handling som skulle innebära ett regelbrott om den utförts av spelaren eller caddien, och denna person gör detta på spelarens begäran eller agerar med spelarens tillåtelse, eller
 • spelaren ser en annan person som är i färd med att utföra en handling när det gäller spelarens boll eller utrustning som spelaren vet skulle vara ett regelbrott, om den utförs av spelaren eller caddien, och inte vidtar rimliga åtgärder för att invända mot eller förhindra händelseförloppet.
(2) Pliktnivåer. Avsikten med plikt är att utesluta varje möjlighet till någon fördel för spelaren. Det finns tre huvudnivåer för plikt:
 • Ett slags plikt. Denna plikt tillämpas både i matchspel och slagspel i enlighet med vissa regler, där antingen (a) den möjliga fördelen av ett regelbrott är liten eller (b) en spelare tar lättnad med plikt genom att spela en boll från en annan plats än där den ursprungliga bollen ligger.
 • Allmän plikt (förlust av hål i matchspel, två slags plikt i slagspel). Denna plikt tillämpas för ett brott mot de flesta regler, där den möjliga fördelen är mera betydande än då bara ett slags plikt tillämpas.
 • Diskvalifikation. I både matchspel och slagspel kan en spelare bli diskvalificerad från tävlingen för vissa handlingar eller regelbrott som innebär ett allvarligt fall av dåligt uppförande (se Regel 1.2) eller där den möjliga fördelen är alltför betydande för att spelarens score ska kunna anses som giltig.
(3) Ingen handlingsfrihet att modifiera plikter. Plikter får endast tillämpas såsom reglerna föreskriver:
 • Varken en spelare eller tävlingsledningen har rättighet att tillämpa plikter på något annat sätt, och
 • en felaktig tillämpning av plikt eller att inte tillämpa en plikt gäller endast om det är för sent att rätta till felet (se Regel 20.1b(2), 20.1b(3), 20.2d och 20.2e).
I matchspel kan spelaren och motspelaren komma överens om hur man avgör en regelfråga så länge som de inte kommer överens om att bortse från någon regel eller plikt som de vet gäller (se Regel 20.1b(1)). (4) Tillämpa plikt vid flerfaldiga regelbrott. Om en spelare får flerfaldiga plikter för att ha brutit mot olika regler eller samma regel flera gånger, beror på om någon annan händelse kommer emellan och på vad spelaren gjorde. I syfte att tillämpa denna regel finns två typer av mellanliggande händelser:
 • ett utfört slag, och
 • att ha blivit medveten om ett regelbrott (detta innefattar när en spelare vet att han/hon har brutit mot en regel, när spelaren informerats om ett regelbrott eller när spelaren är osäker på om han/hon har brutit mot en regel eller inte).
Plikter tillämpas enligt följande:
 • Enkel plikt gäller för flerfaldiga regelbrott utan mellanliggande händelser. Om en spelare bryter mot olika regler eller samma regel flera gånger utan mellanliggande händelser, får spelaren bara en plikt. Om de regler som brutits emot har olika plikt, får spelaren endast plikt enligt den högre nivån.
 • Flerfaldiga plikter gäller för regelbrott före och efter mellanliggande händelse: Om en spelare bryter mot en regel och sedan bryter mot samma regel eller en annan regel efter mellanliggande händelse, får spelaren flerfaldiga plikter.
Undantag – Att inte återplacera en rubbad boll: Om det krävs av en spelare att en rubbad boll ska återplaceras enligt Regel 9.4 och detta inte görs utan bollen spelas från fel plats, får spelaren bara den allmänna plikten enligt Regel 14.7a. Men varje pliktslag som en spelare får för att ta lättnad (t ex ett slags plikt enligt Regel 17.1, 18.1 och 19.2) läggs alltid till utöver varje annan plikt.
UTFORSKA MER
Regel 2Banan
Syfte med regeln: Regel 2 presenterar det grundläggande som varje spelare bör veta om banan: Det finns fem definierade områden på banan, och det ...
Läs mer