Skriv ut
9
Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad
Syfte med regeln: Regel 9 omfattar en viktig princip av spelet: “spela bollen som den ligger”.
 • Om spelarens boll stannar och därefter rubbas av naturkrafter t ex vind eller vatten, måste spelaren normalt spela den från dess nya läge.
 • Om en boll i vila lyfts eller rubbats av någon eller något utomstående innan slaget slås, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt.
 • Spelare bör vara försiktiga nära en boll i vila, och en spelare som orsakar att den egna eller motspelarens boll rubbas får normalt plikt (utom på green).
9
Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad
Regel 9 gäller för en boll i spel och i vila på banan och gäller både under spel av en rond eller vid spelavbrott enligt Regel 5.7a.
9.1

Bollen spelas som den ligger

9.1a

Spela bollen varifrån den stannat

En spelares boll i vila på banan måste spelas som den ligger, utom när reglerna kräver eller tillåter en spelare att:
 • spela en boll från en annan plats på banan eller
 • lyfta en boll och återplacera den på dess ursprungliga punkt.
9.1b

Vad man ska göra när bollen rör sig vid baksving eller slag

Om en spelares boll i vila börjar röra sig efter att spelaren har påbörjat sitt slag eller i baksvingen för ett slag och spelaren fullföljer slaget:
 • får bollen inte återplaceras, oavsett orsaken till vad som fick den att rubbas.
 • I stället måste spelaren spela bollen varifrån den stannade efter slaget.
 • Om spelaren orsakade att bollen rubbades, se Regel 9.4b för att få reda på om det blir plikt.
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 9.1: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
9.2

Avgöra om en boll har rubbats och vad som orsakade att den rubbades

9.2a

Avgöra om en boll har rubbats

En spelares boll i vila betraktas som om den har rubbats bara om det är känt eller så gott som säkert att den har det. Om bollen kan ha rubbats men det är inte känt eller så gott som säkert betraktas det som den inte har rubbats och måste spelas som den ligger.
9.2b

Avgöra vad som fick bollen att rubbas

När en spelares boll i vila har rubbats:
 • måste det bedömas vad som fick den att rubbas.
 • Detta avgör om spelaren måste återplacera bollen eller spela den som den ligger och om det blir någon plikt.
(1) Fyra tänkbara orsaker. Enligt reglerna finns det bara fyra möjliga orsaker till att en boll rubbats innan spelaren slår ett slag:
 • naturkrafter, t ex vind eller vatten (se Regel 9.3),
 • spelarens handlingar, inklusive spelarens caddies handlingar (se Regel 9.4),
 • motspelarens handlingar i matchspel, inklusive motspelarens caddies handlingar (se Regel 9.5) eller
 • något utomstående, inklusive varje annan spelare i slagspel (se Regel 9.6).
Se Regel 22.2 (i foursome, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling betraktas som spelarens handling); 23.5 (i fyrboll, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling när det gäller spelarens boll eller utrustning betraktas som spelarens handling). (2) Norm för “känt eller så gott som säkert” för att avgöra vad som orsakat att en boll rubbats.
 • Spelaren, motspelaren eller något utomstående betraktas ha orsakat att en boll rubbats endast om det är känt eller så gott som säkert att så är fallet.
 • Om det inte är känt eller så gott som säkert att åtminstone något av dessa var orsaken, betraktas bollen som att den rubbats av naturkrafter.
Vid tillämpning av denna norm måste all rimligen tillgänglig information beaktas, vilket innebär all information som spelaren känner till eller kan skaffa sig med rimlig ansträngning och utan att orimligt fördröja spelet.
9.3

Bollen rubbad av naturkrafter

Om naturkrafter (t ex vind eller vatten) orsakar att en spelares boll i vila rubbas:
 • blir det ingen plikt, och
 • bollen måste spelas från sitt nya läge.
Undantag 1 – Boll på green måste återplaceras om den rubbas efter att ha lyfts och återplacerats (se Regel 13.1d): Om spelarens boll på green rubbas efter att spelaren redan hade lyft och återplacerat bollen på den punkt från vilken den rubbades:
 • måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2).
 • Detta gäller oavsett vad som orsakade att den rubbades (inklusive naturkrafter).
Undantag 2 – Boll i vila måste återplaceras om den rubbas till ett annat område på banan eller out of bounds efter att ha droppats, placerats eller återplacerats: Om spelaren sätter den ursprungliga bollen eller en annan boll i spel genom att droppa, placera eller återplacera den, och naturkrafter får bollen i vila att rubbas och stanna i ett annat område på banan eller out of bounds, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som om den inte är känd måste uppskattas) (se Regel 14.2). Men för en boll på green som återplacerats, se Undantag 1. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 9.3: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
9.4

Bollen lyft eller rubbad av spelare

Denna regel gäller bara om det är känt eller så gott som säkert att en spelare (inklusive spelarens caddie) lyft spelarens boll i vila eller om spelarens eller spelarens caddies handlingar orsakat att den rubbades.
9.4a

När en lyft eller rubbad boll måste återplaceras

Om spelaren lyfter sin boll i vila eller orsakar att den rubbas, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2), utom:
 • när spelaren lyfter bollen enligt en regel för att ta lättnad eller för att återplacera bollen på en annan punkt (se Regel 14.2d och 14.2e), eller
 • när bollen rubbas efter det att spelaren påbörjat sitt slag eller baksvingen för ett slag och sedan fullföljer slaget (se Regel 9.1b).
9.4b

Plikt för att lyfta, avsiktligt vidröra bollen eller orsaka att den rubbas

Om spelaren lyfter eller avsiktligt vidrör sin boll i vila eller orsakar att den rubbas får spelaren ett slags plikt. Men det finns fem undantag: Undantag 1 – Spelare tillåts att lyfta eller rubba en boll: Det blir ingen plikt när spelaren lyfter bollen eller orsakar att den rubbas enligt en regel som:
 • tillåter att bollen lyfts och sedan återplaceras på sin ursprungliga punkt,
 • kräver att en boll som rubbats återplaceras på sin ursprungliga punkt eller
 • kräver eller tillåter spelaren att droppa eller placera en boll igen eller att spela en boll från en annan plats.
Undantag 2 – Oavsiktligt rubba bollen i ett försök att hitta eller identifiera bollen: Det blir ingen plikt när spelaren oavsiktligt orsakar att bollen rubbas medan spelaren försöker hitta eller identifiera den (se Regel 7.4). Undantag 3 – Oavsiktligt rubba bollen på green: Det blir ingen plikt om spelaren oavsiktligt orsakar att bollen rubbasgreen (se Regel 13.1d) oavsett hur detta sker. Undantag 4 – Oavsiktligt rubba bollen någonstans utom på green under tillämpning av en regel: Det blir ingen plikt när spelaren oavsiktligt orsakar att bollen rubbas någonstans utom på green när spelaren vidtar rimliga åtgärder för att:
 • markera bollens läge eller lyfta och återplacera bollen, när reglerna tillåter att man gör det (se Regel 14.1 och 14.2),
 • ta bort ett flyttbart tillverkat föremål (se Regel 15.2),
 • återställa försämrade förhållanden, när det är tillåtet att göra (se Regel 8.1d),
 • ta lättnad enligt en regel, inklusive att avgöra om lättnad är möjlig enligt en regel (t ex att svinga en klubba för att se om det finns störande inverkan från ett förhållande) eller för att se var man ska ta lättnad (t ex att fastställa närmaste punkt för fullständig lättnad) eller
 • mäta enligt en regel (t ex för att fastställa spelordning enligt Regel 6.4).
Undantag 5 – Bollen rubbas efter att den har stannat mot spelare eller utrustning: Det blir ingen plikt, efter att spelarens boll stannat mot spelaren eller spelarens utrustning som ett resultat av ett slag (Regel 11.1) eller efter att bollen droppats (Regel 14.3c(1)), om spelaren orsakar att bollen rubbas när spelaren rör sig eller flyttar sin utrustning. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 9.4: allmän plikt enligt Regel 14.7a. Om en spelare måste återplacera en rubbad boll enligt Regel 9.4 men inte gör det och spelar från fel plats, får spelaren bara den allmänna plikten enligt Regel 14.7a (se Regel 1.3c(4) Undantag).
9.5

Bollen lyft eller rubbad av motspelare i matchspel

Denna regel gäller bara när det är känt eller så gott som säkert att motspelaren (inklusive motspelarens caddie) lyft spelarens boll i vila eller om deras handlingar har orsakat att spelarens boll rubbats. Om motspelaren spelar spelarens boll som fel boll, gäller Regel 6.3c(1) och inte denna regel.
9.5a

När en lyft eller rubbad boll måste återplaceras

Om en motspelare lyfter eller rubbar spelarens boll i vila, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2), utom:
 • när motspelaren skänker nästa slag, ett hål eller matchen (se Regel 3.2b) eller
 • när motspelaren lyfter eller rubbar bollen på spelarens begäran därför att spelaren avser att tillämpa en regel för att ta lättnad eller för att återplacera bollen på ett annat ställe.
9.5b

Plikt för att lyfta, avsiktligt vidröra bollen eller orsaka att den rubbas

Om motspelaren lyfter eller avsiktligt vidrör spelarens boll i vila eller orsakar att den rubbas, får motspelaren ett slags plikt. Men det finns flera undantag: Undantag 1 – Motspelaren tillåts att lyfta spelarens boll: Det blir ingen plikt när motspelaren lyfter bollen:
 • när han/hon skänker ett slag, ett hål eller matchen till spelaren eller
 • på spelarens begäran.
Undantag 2 – Av misstag markera och lyfta spelares boll på green: Det blir ingen plikt när motspelaren av misstag markerar läget för och lyfter spelarens boll på green i tron att det är motspelarens egen boll. Undantag 3 – Samma undantag som för spelare: Det blir ingen plikt när motspelaren av misstag orsakar att bollen rubbas genom att vidta någon av de åtgärder som täcks av Undantag 2, 3, 4 eller 5 i Regel 9.4b. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 9.5: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
9.6

Bollen lyft eller rubbad av något utomstående

Om det är känt eller så gott som säkert att något utomstående (inklusive en annan spelare i slagspel eller annan boll) har lyft eller rubbat en spelares boll i vila:
 • utgår ingen plikt, och
 • bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2).
Detta gäller oavsett om spelarens boll hittats eller inte. Men om det inte är känt eller så gott som säkert att bollen som har blivit lyft eller har rubbats av något utomstående och bollen är förlorad, måste spelaren ta lättnad med slag och distans i enlighet med Regel 18.2. Om spelarens boll i spel spelas som fel boll av en annan spelare, täcks det av Regel 6.3c(2) och inte av denna regel. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 9.6: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
9.7

En bollmarkering lyft eller flyttad

Denna regel täcker vad man ska göra om en bollmarkering, som markerar läget för en lyft boll, lyfts eller flyttats innan bollen återplacerats.
9.7a

En boll eller bollmarkering måste återplaceras

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares bollmarkering lyfts eller flyttats på något sätt (inklusive av naturkrafter) innan bollen är återplacerad, måste spelaren antingen:
 • återplacera bollen på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2) eller
 • placera en bollmarkering för att markera detta ursprungliga läge.
9.7b

Plikt för att lyfta en bollmarkering eller orsaka att den flyttas

Om spelaren eller motspelaren i matchspel, lyfter spelarens bollmarkering eller orsakar att den flyttas (när bollen är lyft och ännu ej återplacerad) får spelaren eller motspelaren ett slags plikt. Undantag – Undantag från Regel 9.4b och 9.5b gäller för att lyfta bollmarkering eller orsaka att den flyttas: I alla fall där spelaren eller motspelaren inte får plikt för lyfta spelarens boll eller av misstag orsaka att den rubbas, blir det inte heller någon plikt för att lyfta eller av misstag flytta spelarens bollmarkering. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 9.7: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer