Skriv ut
10
Förbereda för och slå ett slag; Råd och hjälp; Caddies
Syfte med regeln: Regel 10 omfattar hur man förbereder sig för och genomför ett slag, inklusive råd och annan hjälp som spelaren kan få av andra (inklusive caddies). Den underliggande principen är att golf är ett spel som består av skicklighet och personlig utmaning.
10
Förbereda för och slå ett slag; Råd och hjälp; Caddies
10.1

Slå ett slag

Syfte med regeln: Regel 10.1 omfattar hur man slår ett slag och ett flertal handlingar som är förbjudna när man gör detta. Ett slag är att slå bollen på ett ärligt sätt med klubbhuvudet. Den grundläggande utmaningen är att styra och kontrollera rörelsen för hela klubban genom att svinga den fritt utan att förankra den.
10.1a

Slå bollen på ett ärligt sätt

När slaget slås:
 • måste spelaren på ett ärligt sätt slå på bollen med någon del av klubbhuvudet så att det bara blir en ögonblicklig kontakt mellan klubban och bollen, och bollen får inte stötas, fösas eller skyfflas.
 • Om spelarens klubba oavsiktligt träffar bollen mer än en gång, räknas detta som ett enda slag, och det blir ingen plikt.
10.1b

Förankra klubban

I syfte att slå ett slag får inte spelaren förankra klubban varken:
 • direkt, genom att hålla klubban eller den greppande handen mot någon del av kroppen (utom att spelaren får hålla klubban eller en greppande hand mot en hand eller underarm) eller
 • indirekt, med att använda sig av en ”förankringspunkt” genom att hålla en underarm mot någon del av kroppen för att en greppande hand ska bli en stabil punkt kring vilken den andra handen kan svinga klubban.
Om spelarens klubba, greppande hand eller underarm bara vidrör kroppen eller kläderna vid slaget, utan att hållas mot kroppen, blir det inget brott mot denna regel. I syfte att tillämpa denna regel betyder ”underarm” den del av armen som är under armbågsleden och innefattar handleden. Se Regel 25.3b och 25.4h (modifiering av Regel 10.1b för spelare som är amputerade och spelare som använder rörelsehjälpmedel).
10.1c

Slå ett slag medan man står över eller på spellinjen

Spelaren får inte slå ett slag med en stans där en fot avsiktligt placeras på vardera sidan av spellinjen eller medan någon fot avsiktligt vidrör spellinjen eller en förlängning av den linjen bakom bollen. Endast för denna regel gäller att spellinjen inte innefattar ett rimligt avstånd på vardera sidan. Undantag – Det blir ingen plikt om stansen tas oavsiktligt eller för att undvika att stå i en annan spelares spellinje. Se Regel 25.4i (för spelare som använder rörelsehjälpmedel, modifiering av Regel 10.1c innefattar stans som tagits med någon del av ett rörelsehjälpmedel).
10.1d

Spela på en boll i rörelse

En spelare får inte slå ett slag på en boll i rörelse:
 • En boll i spel är i ”rörelse” när den inte har stannat på en punkt.
 • Om en boll som har stannat vibrerar (ibland kallat oscillerar) men stannar kvar eller återvänder till sin ursprungliga punkt, betraktas det som att den har stannat och är inte en boll i rörelse.
Men det finns tre undantag där det inte blir plikt: Undantag 1 – En boll börjar röra på sig efter att spelaren har påbörjat baksvingen för slaget: Slå ett slag på en boll i rörelse i denna situation täcks av Regel 9.1b och inte av denna regel. Undantag 2 – En boll faller av peggen: Slå ett slag mot en boll som faller av en peg täcks av Regel 6.2b(5) och inte av denna regel. Undantag 3 - En boll rör sig i vatten: När en boll är i rörelse i tillfälligt vatten eller i vatten i ett pliktområde, får spelaren:
 • utan plikt slå ett slag på en boll i rörelse eller
 • ta lättnad under Regel 16.1 eller 17 och får lyfta bollen i rörelse.
I båda fallen får inte spelaren orimligt fördröja spelet (se Regel 5.6a) genom att låta vind eller vattenström föra bollen till en bättre plats. Plikt för att slå ett slag i strid med Regel 10.1: allmän plikt. I slagspel, ett slag som görs i brott mot denna regel räknas och spelaren får två slags plikt.
10.2

Råd och annan hjälp

Syfte med regeln: En grundläggande utmaning för spelaren är att bestämma strategi och taktik för sitt spel. Därför finns det begränsningar för de råd och övrig hjälp som en spelare kan få under en rond.
10.2a

Råd

Under en rond, får en spelare inte:
 • ge råd till någon i tävlingen och som spelar på banan,
 • be någon om råd, förutom spelarens caddie eller
 • vidröra någon annan spelares utrustning för att skaffa sig information som skulle vara råd om det getts eller efterfrågats av den andra spelaren (t ex att vidröra den andra spelarens klubbor eller bag för att se vilken klubba som används).
Detta gäller inte före en rond, vid spelavbrott enligt Regel 5.7a eller mellan ronder i en tävling. Plikt för brott mot Regel 10.2a: Allmän plikt. I både matchspel och slagspel tillämpas plikten enligt följande:
 • Spelare ber om eller ger råd när någon av spelarna spelar hålet. Spelaren får den allmänna plikten på hålet som spelas eller som just avslutats.
 • Spelare ber om eller ger råd när båda spelarna är mellan spelet av två hål. Spelaren får den allmänna plikten på det kommande hålet.
Se Regel 22, 23 och 24 (i spelformer med partners får en spelare ge råd till sin partner eller partnerns caddie och får be sin partner eller partnerns caddie om råd).
10.2b

Övrig hjälp

(1) Få hjälp av caddie med spellinje eller annan riktningsinformation.  När en spelares caddie hjälper spelaren med spellinjen eller annan riktningsinformation, gäller följande begränsningar för caddien:
 • Caddien får inte lägga ned ett föremål på marken för att ge sådan hjälp (och spelaren kan inte undvika plikt genom att ta bort föremålet innan slaget slås).
 • Medan slaget slås, får caddien inte:
  • stå på någon plats för spelaren att spela mot, eller
  • göra något annat för att ge sådan hjälp (t ex att peka ut en punkt på marken).
 • Caddien får inte stå i det otillåtna området när detta inte medges enligt Regel 10.2b(4).
Men, denna regel förbjuder inte caddien att stå nära hålet för att passa flaggstången. (2) Få hjälp av någon annan person än caddien med spellinjen eller annan riktningsinformation. Spelaren får inte ta emot hjälp med spellinjen eller annan riktningsinformation från någon annan person än sin caddie, utom enligt följande:
 • Denna person får tillhandahålla hjälp genom att ge allmänt känd information när det gäller ett föremål (t ex att peka ut ett träd som visar mittlinjen för en dold fairway).
 • Förutom när spelarens boll är på green, får denna person stå på en plats för spelaren att spela mot, men måste flytta sig innan slaget slås.
Men, denna regel förbjuder inte någon person att stå nära hålet för att passa flaggstången.
(3) Inte placera föremål för att få hjälp att sikta, ta stans eller svinga. En spelare får inte placera ett föremål för att få hjälp att sikta eller att ta en stans för slaget som ska slås (t ex en klubba som placerats på marken för att visa var spelaren bör sikta eller placera fötterna). ”Placera ett föremål” innebär att föremålet har kontakt med marken och att spelaren inte vidrör föremålet. Om spelaren bryter mot denna regel, kan spelaren inte undvika plikt genom att ta bort föremålet innan slaget slås. Denna regel gäller också för en handling med en liknande avsikt, t ex att spelaren gör ett märke i sand eller dagg för att få hjälp med sin sving. Denna regel gäller inte för en bollmarkering när den används för att markera en bolls läge eller för en boll när den är placerad på en punkt. Men, en bollmarkering som överensstämmer med definitionen för ”alignment device” i utrustningsreglerna (Equipment Rules) täcks av Regel 4.3. Se Regel 25.2c (modifiering av Regel 10.2b(3) för spelare som är blinda). (4) Otillåtet område för en caddie innan en spelare slår ett slag. När en spelare börjar ta sin stans för slaget (vilket innebär att ha åtminstone ena foten i läge för stansen) och till dess att slaget slås, råder begränsningar för när och varför en spelares caddie avsiktligt får stå på eller nära en förlängning av spellinjen bakom bollen (d v s det ”otillåtna området”) enligt följande:
 • Att sikta. Caddien får inte stå i det otillåtna området för att hjälpa spelaren att sikta. Denna hjälp innefattar när caddien flyttar sig undan utan att säga något, som genom att göra så, ger ett tecken till spelaren att han/hon är rätt riktad mot det avsedda målet. Men det blir ingen plikt om spelaren backar undan, innan spelaren slår slaget och caddien flyttar sig undan från det otillåtna området, innan spelaren åter börjar ta sin stans för slaget.
 • Annan hjälp än att sikta. Om caddien hjälper spelaren med något särskilt annat än att sikta (t ex att kontrollera för att se om spelarens klubba kommer att träffa ett träd i närheten under baksvingen), får caddien stå i det otillåtna området, men bara om caddien flyttar sig undan innan slaget slås och förutsatt att detta inte är en del av en vanlig rutin.
Det blir ingen plikt om caddien oavsiktligt stod i det otillåtna området. Denna regel förbjuder inte spelaren att få hjälp genom att låta en annan person än spelarens caddie stå i det otillåtna området för att hjälpa till att följa en bollbana. Se Regel 22, 23 och 24 (i spelformer som innefattar partners och rådgivare, begränsas en spelares partner, partnerns caddie och varje rådgivare på samma sätt). Se Regel 25.2d (modifiering av Regel 10.2b(4) för spelare som är blinda). (5) Fysisk hjälp, ta bort störande element och skydd mot väderförhållanden. En spelare får inte slå ett slag:
 • medan spelaren tar emot fysisk hjälp från sin caddie eller någon annan person eller
 • när spelaren avsiktligt placerat sin caddie eller någon annan person eller föremål för att:
  • ta bort störande element, eller
  • ge skydd mot solljus, regn, vind eller andra väderförhållanden.
Denna regel förbjuder inte spelaren från att:
 • vidta egna åtgärder för att skydda sig från väderförhållanden medan ett slag slås t ex genom att använda skyddskläder, eller att hålla ett paraply över huvudet, eller
 • be någon annan person som inte avsiktligt placerats av spelaren att stå kvar eller flytta sig (t ex när en åskådare skuggar spelarens boll).
Plikt för brott mot Regel 10.2b: allmän plikt.
10.3

Caddies

Syfte med regeln: Spelaren får ha en caddie som bär spelarens klubbor och ger råd och annan hjälp under ronden, men det finns begränsningar för vad caddien får göra. Spelaren är ansvarig för caddiens handlingar under en rond och får plikt om caddien bryter mot reglerna.
10.3a

Caddie får hjälpa spelare under rond

(1) En spelare får bara ha en caddie åt gången. En spelare får ha en caddie för att bära, transportera och ha hand om spelarens klubbor och ge råd och hjälpa spelaren på andra tillåtna sätt under en rond, men med dessa begränsningar:
 • Spelaren får inte ha mer än en caddie vid något tillfälle.
 • Spelaren får byta caddie under en rond, men får inte göra det tillfälligt med det enda syftet att få råd från den nya caddien.
Oavsett om en spelare har en caddie eller inte är varje annan person som går eller åker tillsammans med spelaren eller som bär andra saker åt spelaren (t ex regnställ, paraply eller mat och dryck) inte spelarens caddie, om inte spelaren utsett personen som caddie eller också bär, transporterar eller har hand om spelarens klubbor. (2) Två eller fler spelare får dela caddie. När det uppstår en regelsituation som innefattar en specifik åtgärd av en delad caddie och det behöver fastställas vilken spelare som åtgärden har vidtagits för:
 • Om caddiens åtgärd vidtagits efter direkt uppmaning av en av spelarna som delade caddien, anses åtgärden vidtagen för den spelaren.
 • Om ingen av dessa spelare direkt uppmanat till denna åtgärd, betraktas åtgärden som vidtagen av den spelare som delade caddie och vars boll var inblandad.
 • Om inte någon av spelarna som delade caddien uppmanade caddien till denna åtgärd, och ingen av dessa spelares bollar var inblandade, får varje spelare som delade caddien plikt.
Se Committee Procedures, Section 8;Model Local Rule H-1 (tävlingsledningen får anta en lokal regel som begränsar användning av caddies eller spelares val av caddie). Se Regel 25.2, 25.4 och 25.5 (spelare med vissa funktionsnedsättningar får även ta emot hjälp av en medhjälpare). Plikt för brott mot Regel 10.3a:
 • Spelaren får den allmänna plikten för varje hål som spelaren fått hjälp av mer än en caddie vid något tillfälle.
 • Om regelbrottet inträffar eller fortsätter mellan två hål, får spelaren den allmänna plikten på det kommande hålet.
10.3b

Vad en caddie får göra

Detta är exempel på vad en caddie får och inte får göra: (1) Handlingar som alltid är tillåtna. En caddie får alltid utföra följande handlingar när det är tillåtet enligt reglerna:
 • Bära, transportera och ha hand om spelarens klubbor och övrig utrustning (inklusive köra en golfbil eller dra en vagn).
 • Leta efter spelarens boll (Regel 7.1).
 • Ge information, råd och annan hjälp innan ett slag slås (Regel 10.2a och 10.2b).
 • Jämna till bunkrar eller vidta andra åtgärder av omsorg om banan (Regel 8.2 Undantag, 8.3 Undantag och 12.2b(2) och (3)).
 • Ta bort sand och lös jord och laga skador på green (Regel 13.1c).
 • Ta bort eller passa flaggstången (Regel 13.2b).
 • Lyfta spelarens boll när det är rimligt att dra slutsatsen (t ex utifrån en handling eller ett yttrande) att spelaren kommer att ta lättnad enligt en regel (Regel 14.1b).
 • Markera läget för spelarens boll och lyfta och återplacera bollen på green (Regel 14.1b Undantag och 14.2b).
 • Rengöra spelarens boll (Regel 14.1c).
 • Ta bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (Regel 15.1 och 15.2).
(2) Handlingar endast tillåtna med spelares godkännande. En caddie får bara utföra dessa handlingar när reglerna tillåter spelaren att utföra dem och bara med spelarens godkännande (vilket måste ges vid varje specifikt tillfälle och inte generellt för en hel rond):
 • Återställa förhållanden som försämrats efter att spelarens boll stannat (Regel 8.1d).
 • När en spelares boll är var som helst, utom på green, lyfta spelarens boll enligt en regel som kräver att bollen ska återplaceras (Regel 14.1b).
(3) Inte tillåtna åtgärder. En caddie får inte vidta någon av följande åtgärder för spelaren:
 • Skänka nästa slag, ett hål eller matchen till motspelaren eller komma överens med motspelaren om ställningen i matchen (Regel 3.2).
 • Återplacera en boll, om inte caddien har lyft eller rubbat bollen (Regel 14.2b).
 • Droppa eller placera en boll för att ta lättnad (Regel 14.3).
 • Besluta om att ta lättnad enligt en regel (t.ex. att betrakta en boll som ospelbar enligt Regel 19 eller ta lättnad för onormalt banförhållande eller pliktområde enligt Regel 16.1 eller 17), caddien får ge råd till spelaren att göra detta, men spelaren måste fatta beslutet.
10.3c

Spelaren är ansvarig för caddiens handlingar och brott mot regler

En spelare är ansvarig för sin caddies handlingar både under en rond och vid spelavbrott enligt Regel 5.7a, men inte före eller efter en rond. Om caddiens handlingar bryter mot någon regel eller skulle bryta mot en regel om spelaren utfört handlingen, får spelaren plikten enligt den regeln. När tillämpningen av en regel beror på om spelaren har kännedom om vissa fakta, betraktas vad som än är känt av spelarens caddie även som känt av spelaren.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer