Skriv ut
6
Spela ett hål
Syfte med regeln: Regel 6 täcker hur ett hål ska spelas – t ex de speciella reglerna för att slå ut från tee för att starta ett hål, kravet att använda samma boll för hela hålet utom när det är tillåtet att byta boll, spelordning (som har större betydelse i matchspel än i slagspel) och att avsluta ett hål.
6
Spela ett hål
6.1

Starta spelet av ett hål

6.1a

När ett hål startas

En spelare har startat ett hål när spelaren slår ett slag för att starta hålet. Hålet har startats även om slaget gjordes från en plats utanför tee (se Regel 6.1b) eller slaget återkallats enligt en regel.
6.1b

En boll måste spelas från tee

En spelare måste starta varje hål genom att spela en boll från någon plats inom tee enligt Regel 6.2b. Om en spelare som startar ett hål spelar en boll från en plats utanför tee (inklusive från fel uppsättning av teemarkeringar för en annan teeplacering på samma hål eller ett annat hål): (1) Matchspel. Det blir ingen plikt, men motspelaren får återkalla slaget:
 • Detta måste göras omedelbart och innan någon av spelarna slår ännu ett slag. När motspelaren återkallar slaget, kan motspelaren inte ta tillbaka återkallandet.
 • Om motspelaren återkallar slaget, måste spelaren spela en boll från tee, och det är fortfarande spelarens tur att spela.
 • Om motspelaren inte återkallar slaget, räknas slaget, och bollen är i spel och måste spelas som den ligger.
(2) Slagspel. Spelaren får den allmänna plikten (två pliktslag) och måste rätta till misstaget genom att spela en boll från tee:
 • Bollen som spelats från en plats utanför tee är inte i spel.
 • Det slaget och eventuella ytterligare slag innan misstaget har rättats till (samt slag som slagits och varje pliktslag enbart från spel med den bollen) räknas inte.
 • Om spelaren inte rättar till misstaget innan spelaren slår ett slag för att starta ett annat hål eller, om det rör sig om det sista hålet för ronden, innan spelaren lämnar in sitt scorekort, blir spelaren diskvalificerad.
6.2

Spela en boll från tee

6.2a

När regler för tee gäller

Reglerna för tee i Regel 6.2b gäller varje gång en spelare är skyldig att eller får spela en boll från tee. Detta innefattar när:
 • spelaren startar spelet av hålet (se Regel 6.1),
 • spelaren åter ska spela från tee enligt en regel (se Regel 14.6), eller
 • spelarens boll är i spel inom tee efter ett slag eller efter att spelaren har tagit lättnad.
Denna regel gäller endast för den tee som spelaren måste spela från när det hål han/hon spelar startas, inte för några andra teeytor på banan (vare sig på samma hål eller ett annat hål).
6.2b

Regler för tee

(1) När boll är på tee.
 • En boll är på tee när någon del av bollen vidrör eller är ovanför någon del av tee.
 • Spelaren får stå utanför tee när han/hon slår ett slag mot en boll på tee.
(2) Boll får peggas eller spelas från mark. Bollen måste spelas antingen från:
 • en peg placerad i eller på marken, eller
 • själva marken.
I syfte att tillämpa denna regel innefattar ”marken” sand eller andra naturliga material som har lagts dit för att placera peggen eller bollen på plats. Spelaren får inte slå ett slag mot en boll på en icke godkänd peg eller en boll som är uppeggad på ett sätt som denna regel inte tillåter. Plikt för brott mot Regel 6.2b(2):
 • Plikt för första brottet: allmän plikt.
 • Plikt för andra brottet: diskvalifikation.
(3) Vissa förhållanden på tee får förbättras. Innan ett slag slås får spelaren vidta dessa åtgärder på tee för att förbättra förhållanden som påverkar slaget (se Regel 8.1b(8)):
 • förändra markytan på tee (t ex att göra ett hack med en klubba eller fot),
 • flytta, böja eller bryta av gräs, ogräs och andra naturföremål som sitter fast eller växer i marken på tee,
 • ta bort eller trycka ned sand och jord på tee samt
 • ta bort dagg, rimfrost och vatten på tee.
Men spelaren får den allmänna plikten om spelaren vidtar någon annan åtgärd för att förbättra förhållanden som påverkar slaget i strid med Regel 8.1a. (4) Begränsning för att flytta teemarkeringar, eller saknade teemarkeringar, vid spel från tee.
 • Teemarkeringarnas placering, som är fastställd av tävlingsledningen för att definiera varje tee, ska vara kvar på samma ställe för alla spelare som spelar från denna tee.
 • Om spelaren förbättrar förhållanden som påverkar slaget genom att flytta någon sådan teemarkering innan spelaren slår ett slag från tee, får spelaren den allmänna plikten för brott mot Regel 8.1a(1).
 • Om en spelare upptäcker att en eller båda teemarkeringarna saknas, bör spelaren söka hjälp av tävlingsledningen. Men om tävlingsledningen inte är tillgänglig inom en rimlig tid, bör spelaren använda sin rimliga bedömning (Regel 1.3b(2)) för att uppskatta läget för tee.
I alla andra situationer betraktas teemarkeringarna som vanliga flyttbara tillverkade föremål som får tas bort så som Regel 15.2 tillåter. (5) En boll är inte i spel förrän ett slag har gjorts. Vare sig bollen är peggad eller på marken när hålet ska startas eller ska spelas igen från tee enligt en regel:
 • är bollen inte i spel förrän spelaren slår ett slag mot den, och
 • bollen får lyftas eller rubbas utan plikt innan slaget slås.
Om en peggad boll faller av peggen eller stöts ner från peggen av spelaren innan han/hon har slagit ett slag mot den, får den peggas om var som helst på tee utan plikt. Men om spelaren slår ett slag mot den bollen medan den faller av eller efter att den fallit av, blir det ingen plikt, slaget räknas och bollen är i spel. (6) När en boll i spel ligger på tee. Om spelarens boll i spel är på tee efter ett slag (t ex en peggad boll efter ett slag som missade bollen) eller efter att ha tagit lättnad, får spelaren:
 • lyfta eller rubba bollen utan plikt (se Regel 9.4b, Undantag 1) och
 • spela den bollen eller en annan boll från var som helst på tee från en peg eller från marken enligt (2), men även spela bollen som den ligger.
Plikt för att spela boll från fel plats i strid med Regel 6.2b(6): allmän plikt enligt Regel 14.7a.
6.3

En boll som används vid spelet av ett hål

Syfte med regeln: Ett hål spelas genom ett eller flera på varandra följande slag från tee till green och i hålet. Efter att ha slagit ut från tee krävs det i normala fall av spelaren att spela samma boll tills hålet är avslutat. Spelaren får plikt för att slå ett slag mot fel boll eller en inbytt boll när byte inte är tillåtet enligt reglerna.
6.3a

Håla ut med samma boll som spelats från tee

En spelare får spela vilken godkänd boll som helst när hålet startas från tee och får byta boll mellan två hål. Spelaren måste håla ut med samma boll som spelats från tee, utom när:
 • den bollen är förlorad eller stannar out of bounds eller
 • spelaren byter in en annan boll (vare sig detta är tillåtet eller inte).
Spelaren bör sätta ett identifieringsmärke på bollen som ska spelas (se Regel 7.2).
6.3b

Byta in en annan boll under spelet av ett hål

(1) När spelare tillåts och inte tillåts att byta in en annan boll. Vissa regler tillåter en spelare att byta ut den boll spelaren använder för att spela ett hål genom att byta in en annan boll som bollen i spel, och andra regler gör det inte:
 • När spelaren tar lättnad enligt en regel, antingen genom att droppa en boll eller placera en boll (t ex när en boll inte stannar inom lättnadsområdet eller när spelaren tar lättnad på green), får spelaren använda antingen den ursprungliga bollen eller en annan boll (Regel 14.3a).
 • När spelaren spelar igen varifrån föregående slag slogs, får spelaren använda antingen den ursprungliga bollen eller en annan boll (Regel 14.6).
 • När spelaren återplacerar en boll på en punkt, tillåts spelaren inte att byta in en boll och måste använda den ursprungliga bollen, med vissa undantag (Regel 14.2a).
(2) Inbytt boll blir boll i spel. När en spelare byter in en annan boll som bollen i spel (se Regel 14.4):
 • är den ursprungliga bollen inte längre i spel, även om den är i vila på banan.
 • Detta gäller även om spelaren:
  • bytt in en annan boll i stället för den ursprungliga bollen när detta inte var tillåtet enligt reglerna (vare sig spelaren insåg att han/hon bytt in en annan boll eller inte), eller
  • återplacerat, droppat eller placerat den inbytta bollen (1) på fel sätt, (2) på fel plats eller (3) genom att använda sig av ett förfarande som inte är tillämpligt.
 • För att rätta till ett fel innan den inbytta bollen spelas, se Regel 14.5.
Om spelarens ursprungliga boll inte har hittats och spelaren sätter en annan boll i spel för att ta lättnad med slag och distans (se Regel 17.1d, 18.1, 18.2b och 19.2a) eller enligt vad som är tillåtet enligt en regel som gäller när det är känt eller så gott som säkert vad som har hänt med bollen (se Regel 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e och 17.1c):
 • Spelaren måste fortsätta spela med den inbytta bollen.
 • Spelaren får inte spela den ursprungliga bollen även om den hittas på banan innan de tre minuternas söktid är ute (se Regel 18.2a(1)).
(3) Att slå slag mot en felaktigt inbytt boll. Om en spelare slår ett slag mot en felaktigt inbytt boll, får spelaren ett slags plikt och måste sedan spela färdigt hålet med den felaktigt inbytta bollen.
6.3c

Fel boll

(1) Slå slag mot fel boll. En spelare får inte slå ett slag mot fel boll. Undantag – Boll som rör sig i vatten: Det blir ingen plikt om en spelare slår ett slag mot fel boll som rör sig i vattnet i ett pliktområde eller i tillfälligt vatten:
 • Slaget räknas inte, och
 • spelaren måste rätta till misstaget enligt reglerna genom att spela rätt boll från dess ursprungliga punkt eller ta lättnad enligt reglerna.
Plikt för spel på fel boll i strid med Regel 6.3c(1): I matchspel, får spelaren den allmänna plikten (förlorat hål):
 • Om spelaren och motspelaren spelar varandras bollar under spelet av ett hål, får den som var först med att slå ett slag mot fel boll den allmänna plikten (förlorat hål).
 • Men om det inte är känt vilken fel boll som spelades först, blir det ingen plikt och hålet måste spelas färdigt med de utbytta bollarna.
I slagspel får spelaren den allmänna plikten (två slags plikt) och måste rätta till misstaget genom att fortsätta spela med den ursprungliga bollen genom att spela den som den ligger eller ta lättnad enligt reglerna:
 • Slaget som slagits med fel boll och varje ytterligare slag innan felet rättas till (både slag som slagits och varje ytterligare pliktslag enbart från att spela med den bollen) räknas inte.
 • Om spelaren inte rättar till misstaget innan spelaren slår ett slag för att starta ett annat hål eller, om det rör sig om det sista hålet för ronden, innan spelarens scorekort lämnas in, blir spelaren diskvalificerad.
(2) Vad som ska göras när spelares boll har spelats av en annan spelare som fel boll. Om det är känt eller så gott som säkert att spelarens boll har spelats av en annan spelare som fel boll, måste spelaren återplacera den ursprungliga bollen eller en annan boll på den ursprungliga punkten (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2). Detta gäller oavsett om den ursprungliga bollen har hittats eller inte.
6.3d

När spelare får spela fler än en boll samtidigt

En spelare får spela fler än en boll samtidigt på ett hål endast när:
 • han/hon spelar en provisorisk boll (som antingen blir bollen i spel eller ska ges upp, så som anges i Regel 18.3c), eller
 • han/hon spelar två bollar i slagspel för att rätta till ett eventuellt allvarligt brott vid spel från fel plats (se Regel 14.7b) eller vid osäkerhet om vilket förfarande som är rätt (se Regel 20.1c(3)).
6.4

Spelordning vid spelet av ett hål

Syfte med regeln: Regel 6.4 täcker spelordningen genom hela hålet. Spelordningen från tee beror på vem som har honnören och baseras därefter på vilken boll som ligger längst från hålet.
 • I matchspel är spelordningen grundläggande; om en spelare spelar i fel ordning, får motspelaren återkalla slaget och därigenom tvinga spelaren att spela igen.
 • I slagspel blir det ingen plikt att spela i fel ordning, och spelarna både får och uppmanas att spela ”ready golf”, d v s att spela i fel ordning på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
6.4a

Matchspel

(1) Spelordning. Spelaren och motspelaren måste spela i denna ordning:
 • Starta det första hålet. På första hålet, bestäms honnören av den lottning som tävlingsledningen har fastställt eller, om det inte har skett någon lottning, genom överenskommelse eller genom att använda en slumpmässig metod (t ex att singla slant).
 • Starta alla andra hål.
  • Spelaren som vinner ett hål har honnören på nästa tee.
  • Om hålet delats, behålls honnören av spelaren som hade den på föregående tee.
  • Om en spelare inom rätt tid ber om ett domslut (se Regel 20.1b) som ännu inte har avgjorts av tävlingsledningen och skulle kunna påverka honnören på nästa hål, bestäms honnören genom överenskommelse eller genom att använda en slumpmässig metod.
 • Efter att båda spelare startat ett hål.
  • Bollen som är längre från hålet ska spelas först.
  • Om båda bollarna är på samma avstånd från hålet eller deras avstånd i förhållande till varandra inte är känt, ska bollen som spelas först avgöras genom överenskommelse eller genom att använda en slumpmässig metod.
(2) Motspelare får återkalla spelares slag som slagits i fel ordning. Om spelaren spelar när det var motspelarens tur att spela blir det ingen plikt men motspelaren får återkalla slaget:
 • Detta måste göras omedelbart och innan någon av spelarna slår ännu ett slag. När motspelaren återkallar slaget, kan motspelaren inte ta tillbaka detta.
 • Om motspelaren återkallar slaget, måste spelaren, när det är spelarens tur att spela, spela en boll varifrån slaget slogs (se Regel 14.6).
 • Om motspelaren inte återkallar slaget, räknas slaget och bollen är i spel och måste spelas som den ligger.
Undantag – Spela i fel ordning efter överenskommelse för att spara tid: För att spara tid:
 • får spelaren erbjuda motspelaren att spela i fel ordning eller gå med på motspelarens begäran att få spela i fel ordning.
 • Om motspelaren sedan slår slaget i fel ordning, har spelaren gett upp rätten att återkalla slaget.
Se Regel 23.6 (spelordning i fyrboll).
6.4b

Slagspel

(1) Normal spelordning.
 • Starta det första hålet. På första hålet bestäms honnören av den lottning som tävlingsledningen har fastställt eller, om det inte har skett någon lottning, genom överenskommelse eller slumpmässig metod (t ex att singla slant).
 • Starta alla andra hål.
  • Spelaren i gruppen (”bollen”) med den lägsta bruttoscoren på ett hål har honnören på nästa tee; spelaren med den näst lägsta bruttoscoren bör sedan spela; och så vidare.
  • Om två eller flera spelare har samma score på ett hål, bör de spela i samma ordning som på föregående tee.
  • Honnören bestäms av bruttoscorer, även i en handicaptävling.
 • Efter att alla spelare har startat ett hål.
  • Bollen som är längst från hål bör spelas först.
  • Om två eller flera bollar är på samma avstånd från hålet eller deras avstånd i förhållande till varandra inte är känt, bör bollen som ska spelas först avgöras genom överenskommelse eller genom att använda en slumpmässig metod.
Det blir ingen plikt om en spelare spelar i fel ordning, förutom att om två eller fler spelare kommer överens om att spela i fel ordning för att ge en av dem en fördel och en av dem sedan spelar i fel ordning, får varje spelare som gjort överenskommelsen den allmänna plikten (två slags plikt) (2) Spela i fel ordning på ett säkert och ansvarsfullt sätt (”ready golf”). Spelare både får och uppmuntras till att spela i fel ordning på ett säkert och ansvarsfullt sätt, t ex när:
 • två eller fler spelare kommer överens att göra det av praktiska skäl eller för att spara tid,
 • en spelares boll stannar på ett mycket kort avstånd från hålet och spelaren vill håla ut, eller
 • en enskild spelare är redo och kan spela innan en annan spelare vars tur det är att spela enligt den normala spelordningen (1), så länge som att spela i fel ordning inte distraherar, stör eller utsätter någon annan spelare för fara.
Men om spelaren vars tur det är att spela enligt (1) är redo och kan spela och visar att han/hon vill spela först, bör övriga spelare i regel vänta tills den spelaren har spelat. En spelare bör inte spela i fel ordning för att få en fördel gentemot andra spelare.
6.4c

När en spelare ska spela en provisorisk boll eller en annan boll från tee

Spelordningen i detta fall är att alla spelare i gruppen (”bollen”) ska slå sitt första slag på hålet, innan spelaren spelar den provisoriska bollen eller en annan boll från tee. Om fler än en spelare ska spela en provisorisk boll eller en annan boll från tee, är spelordningen densamma som tidigare. Se Regel 6.4a(2) och 6.4b för en provisorisk boll eller en annan boll som spelats i fel ordning.
6.4d

När en spelare tar lättnad eller ska spela en provisorisk boll från någonstans utom från tee

Spelordning enligt Regler 6.4a(1) och 6.4b(1) i dessa två fall är: (1) Ta lättnad för att spela boll från en annan punkt än där den ligger.
 • När spelare blir medveten om att han/hon är skyldig att ta lättnad med slag och distans. Spelarens spelordning baseras på den punkt varifrån spelarens föregående slag slogs.
 • När spelare har valet att spela boll som den ligger eller ta lättnad.
  • Spelarens spelordning baseras på den punkt där den ursprungliga bollen ligger (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2).
  • Detta gäller även när spelaren redan har beslutat att ta lättnad med slag och distans eller ta lättnad för att spela från en annan plats än där den ursprungliga bollen ligger (t ex när den ursprungliga bollen ligger i ett pliktområde eller ska betraktas som ospelbar).
(2) Spela provisorisk boll. Spelordningen för spelaren är att spela en provisorisk boll direkt efter att ha slagit det föregående slaget och innan någon annan spelar en boll, utom:
 • när ett hål startas från tee (se Regel 6.4c), eller
 • när spelaren väntar med att fatta beslut om att spela en provisorisk boll (spelarens spelordning i detta fall, när spelaren har bestämt sig för att spela en provisorisk boll, baseras på den punkt varifrån föregående slag slogs).
6.5

Avsluta spelet av ett hål

En spelare har avslutat ett hål:
 • I matchspel, när:
  • spelaren hålar ut eller spelarens nästa slag skänkts, eller
  • ett hål är avgjort (t ex när motspelaren skänker hålet, motspelarens score för hålet är lägre än vad spelaren har möjlighet att kunna göra eller motspelaren får den allmänna plikten (förlorat hål)).
 • I slagspel, när spelaren hålar ut enligt Regel 3.3c.
Om en spelare inte är medveten om att han/hon avslutat ett hål och fortsätter att spela hålet, anses inte spelarens fortsatta spel vara övningsspel, och spelaren får inte heller någon plikt för att spela en annan boll, inklusive fel boll. Se Regel 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) och 23.3c (när en spelare har avslutat ett hål i andra former av slagspel eller i fyrboll).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer