Skriv ut
13
Greener
Syfte med regeln: Regel 13 är en särskild regel för greener. Greener är särskilt iordningställda för att spela en boll längs med marken, och det finns en flaggstång för hålet på varje green, så därför gäller vissa andra regler än för andra områden på banan.
13
Greener
13.1

Tillåtna eller nödvändiga åtgärder på green

Syfte med regeln: Regeln tillåter spelaren att vidta åtgärder på green som normalt inte är tillåtna utanför green, t ex att markera, lyfta, rengöra och återplacera en boll samt att reparera skador och ta bort sand och lös jord på green. Det blir ingen plikt för att av misstag orsaka att en boll eller bollmarkering rubbas på green.
13.1a

När boll är på green

En boll är på green när någon del av bollen:
 • vidrör green eller
 • ligger på eller i någonting (t ex ett löst naturföremål eller ett tillverkat föremål) och är innanför greenkanten.
Om en del av bollen är både på green och i ett annat område på banan, se Regel 2.2c.
13.1b

Markera, lyfta och rengöra bollen på green

En boll på green får lyftas och rengöras (se Regel 14.1). Bollens läge måste markeras innan den lyfts (se Regel 14.1), och bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (se Regel 14.2).
13.1c

Tillåtna förbättringar på green

Under en rond och när spelet är avbrutet enligt Regel 5.7a får spelaren vidta dessa två åtgärder på green, oavsett om bollen är på eller utanför green: (1) Borttagning av sand och lös jord. Sand och lös jord får tas bort på green utan plikt. (2) Laga skador. En spelare får laga skador på green utan plikt genom att vidta rimliga åtgärder för att återställa green så nära som möjligt till sitt ursprungliga skick, men bara:
 • genom att använda handen, foten eller någon annan del av kroppen eller en vanlig greenlagare, peg, klubba eller en liknande vanlig del av utrustningen, och
 • utan att orimligt fördröja spelet (se Regel 5.6a).
Men om spelaren förbättrar green genom att vidta åtgärder som överstiger vad som är rimligt för att återställa green till dess ursprungliga skick (t ex genom att skapa en ränna till hålet eller genom att använda ett föremål som inte är tillåtet), får spelaren den allmänna plikten för brott mot Regel 8.1a. Med ”skador på green” menas alla skador som orsakats av någon person (inklusive spelaren själv) eller av något utomstående, t ex:
 • nedslagsmärken, skador av skor (t ex spikmärken) och skrap- eller hackmärken orsakade av utrustning eller en flaggstång,
 • gamla hålpluggar, pluggar av grästorv, skarvar av skuren grästorv och skrap eller hackmärken av underhållsverktyg eller fordon,
 • spår av djur eller hovmärken och
 • inbäddade föremål (t ex en sten, ekollon, hagel eller peg) och fördjupningar förorsakade av dessa.
Men ”skador på green” innefattar inte skador eller förhållanden som beror på:
 • normala metoder för banskötsel för att bibehålla det allmänna skicket på green (t ex luftningshål och skåror från vertikalskärning),
 • bevattning eller regn eller andra naturkrafter,
 • naturliga ojämnheter (t ex ogräs eller områden med dålig, död eller ojämn växtlighet) eller
 • naturligt slitage av hålet.
13.1d

När boll eller bollmarkering rubbas på green

Det finns två specifika regler för en boll eller bollmarkering som rubbasgreen. (1) Ingen plikt om bollen rubbas av misstag. Det blir inte någon plikt om spelaren, motspelaren eller någon annan spelare i slagspel av misstag rubbar spelarens boll eller bollmarkeringgreen. Spelaren måste:
 • återplacera bollen på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2), eller
 • placera en bollmarkering för att markera detta ursprungliga läge.
Undantag – Bollen måste spelas som den ligger när bollen börjar röra sig under baksvingen eller slaget och slaget slås (se Regel 9.1b). Om spelaren eller motspelaren avsiktligt lyfter spelarens boll eller bollmarkeringgreen, se Regel 9.4 eller Regel 9.5 för att ta reda på om det blir någon plikt.
(2) När en boll som rubbats av naturkrafter ska återplaceras. Varifrån en spelare ska spela sitt nästa slag, om bollen rubbatsgreen av naturkrafter, beror på om bollen redan hade lyfts och återplaceratsgreen (se Regel 14.1):
 • Boll som redan lyfts och återplacerats. Bollen måste återplaceras på den punkt den rubbats från (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2), även om den rubbats av naturkrafter och inte av spelaren, motspelaren eller av något utomstående (se Regel 9.3, Undantag).
 • Boll som inte redan lyfts och återplacerats. Bollen måste spelas från sitt nya läge (se Regel 9.3).
Plikt för att spela från fel plats i strid med Regel 13.1d: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
13.1e

Ingen avsiktlig prövning av greener

En spelare får inte avsiktligt under en rond eller medan spelet avbrutits enligt Regel 5.7a, vidta någon av dessa åtgärder för att pröva green eller en fel green:
 • gnugga ytan, eller
 • rulla en boll.
Undantag – Pröva greener mellan två hål: Mellan två hål får en spelare gnugga ytan eller rulla en boll på det just avslutade hålets green och på alla övningsgreener (se Regel 5.5b). Plikt för att pröva green eller en fel green i strid med Regel 13.1e: allmän plikt. Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule I-2 (Tävlingsledningen kan anta en lokal regel som förbjuder en spelare att rulla en boll på det just avslutade hålets green).
13.1f

Lättnad måste tas från fel green

(1) Vad störande inverkan av fel green innebär. Störande inverkan enligt denna regel föreligger när:
 • någon del av spelarens boll vidrör fel green eller ligger på eller i något (t ex ett löst naturföremål eller ett tillverkat föremål), och är innanför kanten på fel green, eller om
 • fel green inverkar fysiskt på spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving.
(2) Lättnad måste tas. En spelare får inte spela bollen som den ligger, när det finns störande inverkan av fel green. I stället måste spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i det här lättnadsområdet (se Regel 14.3):
 • Referenspunkt: Närmaste punkten för fullständig lättnad i samma område på banan som den ursprungliga bollen kom att stanna.
 • Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkt: En klubblängd, men med följande begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • måste vara i samma område på banan som referenspunkten,
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, samt
  • att det måste ge fullständig lättnad från störande inverkan av fel green.
(3) Ingen lättnad när det är uppenbart orimligt. Ingen lättnad är tillåten enligt Regel 13.1f bara därför att det uppstår störande inverkan, om spelaren under omständigheterna väljer en uppenbart orimlig klubba, typ av stans, sving eller spelriktning. Plikt för att spela från fel plats i strid med Regel 13.1f: Allmän plikt enligt Regel 14.7a. Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule D-3 (Tävlingsledningen får införa en lokal regel som inte tillåter lättnad från fel green om störande inverkan bara påverkar området för avsedd stans).
13.2

Flaggstången

Syfte med regeln: Denna regel täcker spelarens valmöjligheter för att hantera flaggstången. Spelaren får lämna flaggstången i hålet eller få den borttagen (vilket innefattar att någon passar flaggstången och tar bort den när bollen är spelad), men beslutet måste tas innan slaget slås. Normalt blir det inte någon plikt om en boll i rörelse träffar flaggstången.
Den här regeln tillämpas för en boll som spelas från var som helst på banan, antingen på eller utanför green.
13.2a

Lämna flaggstången i hål

(1) Spelaren får lämna flaggstången i hål. Spelaren får slå ett slag med flaggstången kvar i hålet, så att bollen i rörelse kan träffa flaggstången. Spelaren måste besluta detta innan han/hon gör sitt slag, antingen genom att:
 • lämna flaggstången som den är i hålet eller flytta den så att den är centrerad i hålet och lämna den där, eller
 • få en borttagen flaggstång tillbakasatt i hålet.
I båda fallen:
 • Spelaren får inte försöka att få fördelar genom att medvetet flytta flaggstången till ett läge annat än centrerad i hålet.
 • Om spelaren gör det och bollen i rörelse träffar flaggstången, får spelaren den allmänna plikten.
(2) Ingen plikt utgår om bollen träffar en flaggstång som lämnats kvar i hålet. Om spelaren gör ett slag med flaggstången kvar i hålet och bollen i rörelse då träffar flaggstången:
 • blir det inte någon plikt (utom enligt vad som anges i (1)), och
 • bollen måste spelas som den ligger.
(3) Begränsningar för en spelare att flytta eller ta bort en flaggstång i hålet när bollen är i rörelse. Efter att ett slag gjorts med flaggstången kvar i hålet:
 • får spelaren och spelarens caddie inte avsiktligt flytta eller ta bort flaggstången för att påverka var spelarens boll i rörelse kan komma att stanna (t ex för att undvika att bollen träffar flaggstången). Om detta görs får spelaren den allmänna plikten.
 • Men det utgår ingen plikt om spelaren låter flaggstången i hålet flyttas eller tas bort av någon annan anledning, t ex när spelaren tror att bollen i rörelse rimligen inte kommer att träffa flaggstången innan den stannar.
(4) Begränsningar för andra spelare att flytta eller ta bort flaggstången när spelaren beslutat att ha den kvar i hål. När spelaren har lämnat kvar flaggstången i hålet och inte gett någon annan rätt att passa flaggstången (se Regel 13.2b(1)), får en annan spelare inte avsiktligt flytta eller ta bort flaggstången för att påverka var spelarens boll i rörelse kan komma att stanna.
 • Om en annan spelare eller hans/hennes caddie gör det före eller under slaget, och spelaren slår slaget omedveten om detta eller gör det medan spelarens boll är i rörelse efter ett slag, får den andra spelaren den allmänna plikten.
 • Men det blir inte någon plikt om den andra spelaren eller hans/hennes caddie flyttar eller tar bort flaggstången av någon annan anledning, t ex när han/hon:
  • har skäl att tro att spelarens boll i rörelse inte kommer att träffa flaggstången innan den stannar, eller
  • inte är medveten om att spelaren är på väg att spela eller att spelarens boll är i rörelse.
Se Regel 22.2 (i foursome, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling betraktas som spelarens handling); 23.5 (i fyrboll, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling när det gäller spelarens boll eller utrustning betraktas som spelarens handling).
13.2b

Ta bort en flaggstång från hålet

(1) Spelaren får låta ta bort flaggstången från hålet. Spelaren får slå ett slag med flaggstången borttagen från hålet, så att spelarens boll i rörelse inte kommer att träffa flaggstången i hålet. Spelaren måste bestämma detta innan slaget slås, genom att antingen:
 • låta flaggstången tas bort från hålet innan bollen spelas, eller
 • ge någon tillåtelse att passa flaggstången, vilket innebär att:
  • hålla flaggstången i, ovanför eller nära hålet före slaget för att visa spelaren var hålet är, och
  • sedan ta bort flaggstången under slaget eller efter att slaget har slagits.
Spelaren anses ha godkänt att flaggstången passas om:
 • spelarens caddie håller flaggstången i, ovanför eller nära hålet eller står intill hålet när slaget slås, även om spelaren inte är medveten om att caddien gör det,
 • spelaren ber någon annan person att passa flaggstången och den personen gör det, eller
 • spelaren ser att någon annan person håller flaggstången i, ovanför eller nära hålet eller står intill hålet, och spelaren slår slaget utan att be den personen att flytta sig eller att lämna flaggstången i hålet.
(2) Vad man ska göra om en boll träffar flaggstången eller den person som passar flaggstången. Vad som händer om spelarens boll i rörelse träffar en flaggstång som spelaren bestämt sig för att ha borttagen i enlighet med (1), eller träffar den person som passar flaggstången (eller någonting personen håller i), beror på om detta var oavsiktligt eller avsiktligt:
 • Boll som av misstag träffar flaggstång eller person som tagit bort eller passar den. Om spelarens boll i rörelse av misstag träffar flaggstången eller den person som tagit bort eller passar den (eller något personen håller i), blir det inte någon plikt och bollen måste spelas som den ligger.
 • Boll som avsiktligt påverkas eller stoppas av person som passar flaggstång. Om den person som passar flaggstången avsiktligt påverkar eller stoppar spelarens boll i rörelse, används Regel 11.2c:
  • Var bollen spelas ifrån. Spelaren får inte spela bollen som den ligger utan måste i stället ta lättnad enligt Regel 11.2c.
  • När plikt gäller. Om den person som avsiktligt påverkat eller stoppat bollen var en spelare eller hans/hennes caddie, får den spelaren den allmänna plikten för brott mot Regel 11.2.
I syfte att tillämpa denna regel betyder ”avsiktligt påverka eller stoppa” detsamma som i Regel 11.2a, och innefattar när en spelares boll i rörelse träffar:
 • en borttagen flaggstång som avsiktligt placerats eller lämnats på en särskild plats på marken för att den ska kunna påverka eller stoppa bollen,
 • en passad flaggstång som en person avsiktligt låter bli att ta bort från hålet eller flytta ur vägen för bollen, eller
 • när personen som passat eller tagit bort flaggstången (eller något den personen håller i) avsiktligt inte flyttat sig ur vägen för bollen.
Undantag – Restriktioner vad gäller flaggstång som avsiktligen flyttas för att påverka en boll i rörelse (se Regel 11.3). Se Regel 22.2 (i foursome, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling betraktas som spelarens handling); 23.5 (i fyrboll, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling när det gäller spelarens boll eller utrustning betraktas som spelarens handling).
13.2c

En boll som vilar mot en flaggstång som står i hålet

Om en spelares boll stannar mot flaggstången som står kvar i hålet:
 • Om någon del av bollen är i hålet under greenytan, betraktas bollen som hålad även om inte hela bollen är under markytan.
 • Om ingen del av bollen är i hålet under greenytan:
  • är bollen inte hålad och måste spelas som den ligger.
  • Om flaggstången tas bort och bollen rubbas (oavsett om den faller ner i hålet eller rör sig bort från hålet), blir det inte någon plikt och bollen måste återplaceras på kanten av hålet (se Regel 14.2).
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 13.2c: allmän plikt enligt Regel 14.7a. I slagspel, blir spelaren diskvalificerad om spelaren inte hålar ut enligt de krav som ställs i Regel 3.3c.
13.3

En boll på hålkanten

13.3a

Väntetid för att se om en boll på hålkanten kommer att falla i hål

Om någon del av spelarens boll hänger över hålkanten:
 • ges spelaren en rimlig tid för att komma fram till hålet och ytterligare 10 sekunders väntan för att se om bollen kommer att falla ner i hålet.
 • om bollen faller ner i hålet under denna väntetid, har spelaren hålat ut med föregående slag.
 • om bollen inte faller ner i hålet under denna väntetid:
  • anses bollen vara i vila.
  • Om bollen därefter faller ner i hålet innan den spelas, har spelaren hålat ut med föregående slag, men får ett slags plikt tillagd till scoren på hålet.
13.3b

Vad som ska göras om en boll på hålkanten lyfts eller rubbas innan väntetiden gått ut

Om en boll på hålkanten lyfts eller rubbas av något annat än naturkrafter, innan väntetiden enligt Regel 13.3a har gått ut, anses bollen vara i vila:
 • Bollen måste återplacerashålkanten (se Regel 14.2), och
 • väntetiden enligt Regel 13.3a gäller inte längre för bollen. (Se Regel 9.3 för vad som ska göras om den återplacerade bollen därefter rubbas av naturkrafter.)
Om en motspelare i matchspel eller en annan spelare i slagspel avsiktligt lyfter eller rubbar spelarens boll som ligger på hålkanten innan väntetiden gått ut:
 • betraktas spelarens boll i matchspel som hålad med föregående slag, och det blir inte någon plikt för motspelaren enligt Regel 11.2b.
 • I slagspel får spelaren som lyfte eller rubbade bollen den allmänna plikten (två slags plikt). Bollen måste återplacerashålkanten (se Regel 14.2).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer