AS Print Section
5
Reamatörisering
5
Reamatörisering
En icke-amatör får reamatöriseras av det nationella golfförbund vars regelverk hon/han omfattas av. Varje nationellt golfförbund har ensam behörighet att:
  • reamatörisera en icke-amatör,
  • kräva en reamatöriseringsperiod, eller
  • neka reamatörisering.
Det nationella golfförbundets beslut om reamatörisering är slutgiltigt, med förbehåll för eventuella överklaganden enligt beslut som inrättats av det nationella golfförbundet.