AS JUMP TO SECTION
AS Print Section
6
Tillämpa reglerna
6
Tillämpa reglerna
R&A och USGA är de styrande organisationerna för amatörreglerna och äger rätten att när som helst göra och ändra tolkningar av amatörreglerna. Det nationella golfförbundet ansvarar för förvaltning och tillämpning av amatörreglerna inom dess behörighetsområde, inklusive frågor som involverar personer som omfattas av dess regelverk men som uppstår i ett annat behörighetsområde. Om det råder osäkerhet eller tvivel om tillämpningen av amatörreglerna, till exempel huruvida en spelare är amatör eller icke-amatör har det nationella golfförbundet befogenhet att fatta ett slutligt beslut, men det kan också hänskjuta ärendet till R&A innan beslut fattas. Det nationella golfförbundets beslut om tillämpningen av amatörreglerna är slutgiltigt, med förbehåll för de möjligheter till överklaganden som fastställts av golfförbundet.