In phần này
6
Chơi một hố
Mục đích của luật: Luật 6 quy định cách chơi một hố - ví dụ như các điều luật dành cho việc phát bóng để bắt đầu một hố, yêu cầu sử dụng cùng một bóng cho toàn bộ hố trừ khi được phép thay thế, thứ tự đánh (quan trọng trong đấu đối kháng hơn là đấu gậy) và hoàn thành hố.
6
Chơi một hố
6.1

Bắt đầu hố

6.1a

Khi nào hố bắt đầu

Người chơi đã bắt đầu một hố khi họ thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đó. Hố đã được bắt đầu cho dù nếu cú đánh được thực hiện từ bên ngoài khu vực phát bóng (xem Luật 6.1b) hoặc khi cú đánh bị hủy theo một luật nào đó.
6.1b

Phải đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng

Người chơi phải bắt đầu mỗi hố bằng cách đánh bóng bên trong khu vực phát bóng theo Luật 6.2b. Nếu người chơi khi bắt đầu một hố mà đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng (gồm việc phát bóng từ vật đánh dấu khu vực phát bóng (tee-marker) ở một bệ phát bóng khác ở cùng hố đó hoặc một hố khác): (1) Đấu đối kháng. Không bị phạt, tuy nhiên đối thủ có thể hủy cú đánh đó:
 • Phải làm điều này (hủy cú đánh) nhanh chóng và trước khi một người chơi nào thực hiện một cú đánh khác. Khi đối thủ hủy cú đánh, họ không thể rút lại quyết định đó.
 • Nếu đối thủ hủy cú đánh, người chơi phải đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng và đó vẫn là lượt đánh của họ.
 • Nếu đối thủ không hủy cú đánh, cú đánh đó được tính, bóng là trong cuộc và phải được đánh từ nơi nó nằm.
(2) Đấu gậy. Người chơi nhận hình phạt chung (hai gậy phạt) và phải sửa lỗi bằng cách đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng:
 • Bóng được đánh từ bên ngoài khu vực phát bóng không phải là bóng trong cuộc.
 • Cú đánh đó và các cú đánh khác trước khi sửa lỗi (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
 • Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
6.2

Đánh bóng từ khu vực phát bóng

6.2a

Khi nào luật về khu vực phát bóng được áp dụng

Các điều khoản về khu vực phát bóngLuật 6.2b được áp dụng mỗi khi người chơi được yêu cầu hoặc được phép đánh bóng từ khu vực phát bóng. Bao gồm khi:
 • Người chơi bắt đầu chơi một hố (xem Luật 6.1),
 • Người chơi sẽ đánh lại từ khu vực phát bóng theo một luật nào đó (xem Luật 14.6), hoặc
 • Bóng trong cuộc của người chơi nằm trong khu vực phát bóng sau một cú đánh hoặc sau khi người chơi thực hiện giải thoát.
Luật này chỉ được áp dụng cho khu vực phát bóng mà người chơi phải đánh từ đó khi bắt đầu hố mà họ đang chơi, không được áp dụng cho các bệ phát bóng khác trên sân (ở cùng hoặc khác hố).
6.2b

Luật về khu vực phát bóng

(1) Khi nào bóng nằm trong khu vực phát bóng.
 • Bóng nằm trong khu vực phát bóng khi bất kỳ phần nào của bóng chạm hoặc nằm bên trên bất kỳ phần nào của khu vực phát bóng.
 • Người chơi có thể đứng bên ngoài khu vực phát bóng để thực hiện cú đánh vào bóng ở bên trong khu vực phát bóng.
(2) Có thể đánh bóng trên tee hoặc trên mặt đất. Bóng phải được đánh từ:
 • Mặt đất, hoặc
 • Một cái tee được đặt trong hoặc trên mặt đất.
Đối với luật này, “mặt đất” bao gồm cát và các vật thể tự nhiên được gom lại để cắm tee hoặc đặt bóng lên. Người chơi không được thực hiện cú đánh vào bóng trên một cái tee không hợp chuẩn hoặc bóng được đặt trên tee không đúng cách theo luật này. Hình phạt khi vi phạm Luật 6.2b(2):
 • Hình phạt cho vi phạm đầu tiên: Hình phạt chung.
 • Hình phạt cho vi phạm thứ hai: Truất quyền thi đấu.
(3) Có thể cải thiện một số điều kiện trong khu vực phát bóng. Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể có các hành động sau trong khu vực phát bóng để cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh (xem Luật 8.1b(8)):
 • Thay đổi bề mặt khu vực phát bóng (như tạo một vết lõm bằng gậy hoặc chân),
 • Di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy cỏ, cỏ dại và các vật thể tự nhiên bám chặt hoặc đang mọc trên mặt đất bên trong khu vực phát bóng,
 • Loại bỏ hoặc đè cát hoặc đất bên trong khu vực phát bóng, và
 • Loại bỏ sương, sương giá và nước bên trong khu vực phát bóng.
Tuy nhiên, người chơi sẽ nhận hình phạt chung nếu họ có các hành động khác để cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh, vi phạm Luật 8.1a. (4) Hạn chế trong việc di chuyển các tee-marker, hoặc thiếu tee-marker khi đánh từ khu vực phát bóng.
 • Vị trí của các tee-marker được thiết lập bởi Hội đồng để xác định khu vực phát bóng và nên được giữ nguyên ở cùng vị trí cho tất cả người chơi đánh bóng từ khu vực phát bóng đó.
 • Nếu người chơi cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bằng cách di chuyển bất kỳ tee-marker nào trước khi thực hiện cú đánh từ khu vực phát bóng, họ sẽ nhận hình phạt chung do vi phạm Luật 8.1a(1).
 • Nếu người chơi phát hiện không có một hoặc cả hai tee-markers, người chơi nên yêu cầu sự hỗ trợ của Hội đồng. Tuy nhiên, nếu Hội đồng không có mặt kịp thời, người chơi nên sử dụng phán đoán hợp lý của họ (Luật 1.3b(2)) để ước lượng vị trí của khu vực phát bóng.
Trong tất cả các trường hợp khác, các tee-marker được xem như các vật cản di dời được thông thường và có thể được di dời như được phép ở Luật 15.2. (5) Bóng chưa trong cuộc cho đến khi cú đánh được thực hiện. Cho dù bóng nằm trên tee hoặc trên mặt đất, khi bắt đầu một hố hoặc khi đánh lại từ khu vực phát bóng theo một luật nào đó:
 • Bóng chưa ở trong cuộc cho đến khi người chơi thực hiện cú đánh vào nó, và
 • Bóng có thể được nhấc hoặc di chuyển mà không bị phạt trước khi cú đánh được thực hiện.
Nếu bóng đang nằm trên tee bị rơi khỏi tee hoặc bị hất văng ra khỏi tee bởi người chơi trước khi người chơi thực hiện cú đánh vào nó, bóng có thể được đặt lại trên tee ở bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng mà không bị phạt. Tuy nhiên, nếu người chơi thực hiện cú đánh vào bóng khi nó đang rơi xuống hoặc sau khi đã rơi xuống, không bị phạt, cú đánh được tính và bóng đã ở trong cuộc. (6) Khi bóng trong cuộc nằm trong khu vực phát bóng. Nếu bóng trong cuộc của người chơi nằm trong khu vực phát bóng sau một cú đánh (như khi bóng vẫn nằm trên tee sau một cú đánh hụt) hoặc sau khi thực hiện giải thoát, người chơi có thể:
 • Nhấc hoặc di chuyển bóng đó mà không bị phạt (xem Ngoại lệ 1, Luật 9.4b), và 
 • Đánh bóng đó hoặc một bóng khác từ bất kỳ nơi nào bên trong khu vực phát bóng, từ trên tee hoặc trên mặt đất theo (2), bao gồm đánh bóng từ nơi nó nằm.
Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 6.2b(6): Hình phạt chung theo Luật 14.7a.
6.3

Bóng được sử dụng khi chơi một hố

Mục đích của luật: Hố được chơi như một sự liên tục của các cú đánh được thực hiện từ khu vực phát bóng cho đến khu vực gạt bóng rồi vào hố. Sau khi phát bóng, người chơi thường được yêu cầu đánh cùng một bóng cho đến khi kết thúc hố. Người chơi sẽ bị phạt khi thực hiện cú đánh vào bóng sai hoặc bóng được thay thế mà việc thay thế không được luật cho phép.
6.3a

Kết thúc hố với cùng bóng được đánh từ khu vực phát bóng

Người chơi có thể đánh bất kỳ bóng hợp chuẩn nào khi bắt đầu một hố từ khu vực phát bóng và có thể đổi bóng giữa hai hố. Người chơi phải kết thúc hố với cùng bóng được đánh từ khu vực phát bóng, trừ khi:
 • Bóng đó bị mất hoặc đến nằm yên ngoài biên, hoặc
 • Người chơi thay thế một bóng khác (cho dù có được phép làm thế hay không).
Người chơi nên làm dấu nhận dạng trên bóng mà họ sử dụng (xem Luật 7.2).
6.3b

Thay thế bóng khác khi đang chơi một hố

(1) Khi nào người chơi được phép và không được phép thay thế bóng. Một số luật cho phép người chơi được đổi bóng mà họ đang sử dụng ở một hố bằng cách thay thế nó bằng một bóng khác để làm bóng trong cuộc, và một số luật khác không cho phép:
 • Khi thực hiện giải thoát theo một luật nào đó, bao gồm khi thả bóng hoặc đặt bóng (như khi bóng không nằm yên trong khu vực giải thoát hoặc khi thực hiện giải thoát trên khu vực gạt bóng), người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác (Luật 14.3a),
 • Khi đánh lại từ vị trí của cú đánh trước đó, người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác (Luật 14.6), và
 • Khi đặt lại bóng, người chơi không được phép thay thế bóng mà phải sử dụng bóng gốc, với một số ngoại lệ (Luật 14.2a).
(2) Bóng được thay thế trở thành bóng trong cuộc. Khi người chơi thay thế một bóng khác để nó trở thành bóng trong cuộc (xem Luật 14.4):
 • Bóng gốc không còn là bóng trong cuộc nữa, cho dù nó đang nằm yên trên sân.
 • Điều này đúng cho dù nếu người chơi:
  • Đã thay thế bóng gốc bằng một bóng khác khi không được luật cho phép (cho dù người chơi có nhận ra rằng họ đang thay thế một bóng khác hay không), hoặc
  • Đã đặt lại, thả hoặc đặt một bóng được thay thế (1) sai cách, (2) sai vị trí hoặc (3) không đúng quy trình.
 • Đối với cách sửa lỗi trước khi đánh bóng đã được thay thế, xem Luật 14.5.
Nếu bóng gốc của người chơi chưa được tìm thấy và người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc để thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách (xem Luật 17.1d, 18.1, 18.2b19.2a) hoặc khi được cho phép bởi luật khi biết hoặc gần như chắc chắn việc gì đã xảy ra với bóng (xem Luật 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e17.1c):
 • Người chơi phải tiếp tục đánh bóng đã được thay thế, và
 • Người chơi không được đánh bóng gốc cho dù nó được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba-phút tìm kiếm (xem Luật 18.2a(1)).
(3) Đánh bóng được thay thế không đúng. Nếu người chơi thực hiện cú đánh vào một bóng được thay thế không đúng, người chơi nhận một gậy phạt và phải tiếp tục đánh bóng được thay thế không đúng đó cho đến khi hoàn thành hố.
6.3c

Bóng sai

(1) Đánh bóng sai. Người chơi không được thực hiện cú đánh vào một bóng sai. Ngoại lệ - Bóng đang chuyển động trong nước: Không bị phạt nếu người chơi thực hiện cú đánh vào một bóng sai đang chuyển động trong nước trong khu vực phạt hoặc trong nước đọng tạm thời:
 • Cú đánh đó không được tính, và
 • Người chơi phải sửa lỗi bằng cách đánh bóng đúng từ vị trí ban đầu của nó hoặc thực hiện giải thoát theo luật.
Hình phạt khi đánh bóng sai, vi phạm Luật 6.3c(1): Trong đấu đối kháng, người chơi nhận hình phạt chung (thua hố)
 • Nếu người chơi và đối thủ đánh nhầm bóng của nhau, người đầu tiên thực hiện cú đánh vào bóng sai sẽ nhận hình phạt chung (thua hố).
 • Tuy nhiên, nếu không biết bóng sai nào được đánh trước, sẽ không bị phạt và phải hoàn thành hố với các bóng bị đổi cho nhau.
Trong đấu gậy, người chơi nhận hình phạt chung (hai gậy phạt) và phải sửa lỗi bằng cách đánh bóng gốc từ nơi nó nằm hoặc thực hiện giải thoát theo luật:
 • Cú đánh vào bóng sai và các cú đánh khác trước khi sửa lỗi (gồm các cú đánh và các gậy phạt thêm chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
 • Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
(2) Làm gì khi bóng của người chơi bị đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai. Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là bóng của người chơi đã được đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai, người chơi phải đặt lại bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2). Điều này đúng cho dù bóng gốc có được tìm thấy hay không.
6.3d

Khi nào người chơi có thể đánh nhiều bóng cùng lúc

Người chơi chỉ có thể đánh nhiều bóng cùng lúc ở một hố khi:
 • Đánh bóng dự phòng (sẽ trở thành bóng trong cuộc hoặc bị bỏ đi, như quy định ở Luật 18.3c), hoặc
 • Đánh hai bóng trong đấu gậy để sửa lỗi có khả năng là vi phạm nghiêm trọng do đánh bóng sai vị trí (xem Luật 14.7b) hoặc khi không chắc chắn về quy trình đúng (xem Luật 20.1c(3)).
6.4

Thứ tự đánh khi chơi một hố

Mục đích của luật: Luật 6.4 quy định thứ tự đánh ở một hố. Thứ tự đánh từ khu vực phát bóng phụ thuộc vào người chơi có quyền đánh trước, và sau đó sẽ dựa vào bóng của ai ở xa hố cờ nhất.
 • Trong đấu đối kháng, thứ tự đánh rất quan trọng; nếu người chơi đánh sai lượt, đối thủ có thể hủy cú đánh và bắt người chơi đánh lại.
 • Trong đấu gậy, không bị phạt khi đánh sai lượt, và các người chơi được phép và được khuyến khích chơi “ready golf” – nghĩa là, đánh sai lượt một cách an toàn và có trách nhiệm.
6.4a

Đấu đối kháng

(1) Thứ tự đánh. Người chơi và đối thủ phải đánh theo thứ tự sau:
 • Bắt đầu hố đầu tiên. Ở hố đầu tiên, quyền đánh trước được quyết định theo sự sắp xếp của Hội đồng, hoặc nếu không có sắp xếp, bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên (như là tung đồng xu).
 • Bắt đầu tất cả các hố còn lại.
  • Người chơi thắng một hố sẽ có quyền đánh trướckhu vực phát bóng tiếp theo.
  • Nếu hòa hố, người chơi có quyền đánh trướckhu vực phát bóng trước đó giữ quyền đó.
  • Nếu người chơi có yêu cầu xử lý luật đúng hạn (xem Luật 20.1b) mà chưa được xử lý bởi Hội đồng và có thể ảnh hưởng đến quyền đánh trước ở hố tiếp theo, quyền đánh trước sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.
 • Sau khi cả hai người chơi đã bắt đầu hố.
  • Bóng ở xa hố cờ hơn sẽ được đánh trước.
  • Nếu các bóng có cùng khoảng cách đến hố cờ hoặc không biết khoảng cách tương đối của chúng, việc bóng nào được đánh trước sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.
(2) Đối thủ có thể hủy cú đánh sai lượt của người chơi. Nếu người chơi đánh khi đúng ra là lượt đánh của đối thủ, sẽ không bị phạt nhưng đối thủ có thể hủy cú đánh đó:
 • Phải làm điều này (hủy cú đánh) một cách nhanh chóng và trước khi một người chơi nào thực hiện một cú đánh khác. Khi đối thủ hủy cú đánh, họ không thể rút lại quyết định đó.
 • Nếu đối thủ hủy cú đánh, người chơi phải đánh bóng từ nơi mà cú đánh đó vừa được thực hiện (xem Luật 14.6) khi đến lượt đánh của mình.
 • Nếu đối thủ không hủy cú đánh, cú đánh đó được tính và bóng sẽ là trong cuộc và phải được đánh từ nơi nó nằm.
Ngoại lệ - Đánh sai lượt theo thỏa thuận để tiết kiệm thời gian: Để tiết kiệm thời gian:
 • Người chơi có thể mời đối thủ đánh sai lượt hoặc có thể đồng ý với yêu cầu đánh sai lượt của đối thủ.
 • Nếu sau đó đối thủ thực hiện cú đánh sai lượt, người chơi không còn quyền hủy cú đánh đó.
Xem Luật 23.6 (Thứ tự đánh ở thể thức Four-Ball).
6.4b

Đấu gậy

(1) Thứ tự đánh thông thường.
 • Bắt đầu hố đầu tiên. Quyền đánh trướckhu vực phát bóng đầu tiên được quyết định theo sự sắp xếp của Hội đồng, hoặc nếu không có sắp xếp, bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên (như là tung đồng xu).
 • Bắt đầu tất cả các hố còn lại.
  • Người chơi trong nhóm có điểm thực thấp nhất ở một hố sẽ có quyền đánh trướckhu vực phát bóng tiếp theo; người chơi có điểm thực thấp thứ hai nên đánh tiếp theo; và tiếp tục như thế.
  • Nếu hai hoặc nhiều người chơi hơn có điểm số giống nhau ở một hố, họ nên đánh theo cùng thứ tự như ở khu vực phát bóng trước đó.
  • Quyền đánh trước được dựa vào điểm thực, cho dù ở giải đấu có tính điểm chấp.
 • Sau khi tất cả người chơi đã bắt đầu hố.
  • Bóng ở xa hố cờ nhất nên được đánh đầu tiên.
  • Nếu các bóng có cùng khoảng cách đến hố cờ hoặc không biết khoảng cách tương đối của chúng, việc bóng nào được đánh đầu tiên sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.
Không bị phạt nếu người chơi đánh sai lượt, nhưng nếu nhiều người chơi thỏa thuận đánh sai lượt để mang lại lợi thế cho một trong số họ, và rồi một trong số họ đánh sai lượt, mỗi người chơi đồng ý với thỏa thuận này sẽ nhận hình phạt chung (hai gậy phạt). (2) Đánh sai lượt một cách an toàn và có trách nhiệm (“ready golf”). Người chơi được phép và được khuyến khích đánh sai lượt một cách an toàn và có trách nhiệm, như là khi:
 • Nhiều người chơi đồng ý làm thế để tiết kiệm thời gian hoặc do thuận tiện,
 • Bóng của một người chơi đến nằm yên rất gần hố cờ và người chơi muốn kết thúc hố, hoặc
 • Một người chơi đã sẵn sàng và có thể đánh trước một người chơi khác đang đến đúng lượt theo (1), miễn là việc đánh sai lượt đó không gây nguy hiểm, phiền toái hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ người chơi nào.
Tuy nhiên, nếu người chơi có lượt đánh theo (1) đã sẵn sàng, có thể đánh và báo hiệu rằng họ muốn đánh trước, những người chơi khác thường nên chờ cho đến khi người chơi kia đánh xong. Người chơi không được đánh sai lượt để tạo lợi thế so với những người chơi khác.
6.4c

Khi người chơi sẽ đánh bóng dự phòng hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng

Thứ tự đánh trong trường hợp này là tất cả người chơi trong nhóm thực hiện cú đánh đầu tiên của họ ở hố đó trước khi người chơi đánh bóng dự phòng hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng. Nếu có nhiều người chơi sẽ đánh bóng dự phòng hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng, thứ tự đánh sẽ giống như thứ tự trước đó. Đối với bóng dự phòng hoặc một bóng khác đánh sai lượt, xem Luật 6.4a(2)6.4b.
6.4d

Khi người chơi thực hiện giải thoát hoặc sẽ đánh bóng dự phòng từ bất kỳ đâu trừ khu vực phát bóng

Thứ tự đánh theo Luật 6.4a(1)6.4b(1) trong hai trường hợp này là: (1) Thực hiện giải thoát để đánh bóng từ nơi khác với nơi bóng nằm.
 • Khi người chơi được yêu cầu thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách. Thứ tự đánh của người chơi sẽ được dựa vào vị trí của cú đánh trước đó của họ.
 • Khi người chơi có lựa chọn đánh bóng tại chỗ hoặc thực hiện giải thoát.
  • Thứ tự đánh của người chơi sẽ dựa vào vị trí của bóng gốc (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).
  • Điều này đúng cho dù người chơi đã quyết định sẽ thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách hoặc thực hiện giải thoát để đánh từ vị trí khác so với vị trí bóng gốc (như khi bóng gốc nằm trong khu vực phạt hoặc sẽ được xem là không đánh được).
(2) Đánh bóng dự phòng. Thứ tự đánh là người chơi đánh bóng dự phòng ngay sau khi thực hiện cú đánh trước đó và trước khi bất kỳ người nào đánh bóng, ngoại trừ:
 • Khi bắt đầu một hố từ khu vực phát bóng (xem Luật 6.4c), hoặc
 • Khi người chơi chờ đợi trước khi đưa ra quyết định đánh bóng dự phòng (trong trường hợp đó thứ tự đánh của người chơi khi họ đã quyết định đánh bóng dự phòng sẽ dựa vào vị trí của cú đánh trước đó).
6.5

Hoàn thành hố

Người chơi đã hoàn thành hố:
 • Trong đấu đối kháng, khi:
  • Người chơi kết thúc hố hoặc cú đánh tiếp theo của người chơi được thừa nhận, hoặc
  • Kết quả hố đã được quyết định (như là khi đối thủ thừa nhận hố, điểm số hố của đối thủ thấp hơn điểm số mà người chơi có thể đạt được hoặc đối thủ đã nhận hình phạt chung (thua hố)).
 • Trong đấu gậy, khi người chơi kết thúc hố theo Luật 3.3c.
Nếu người chơi không biết là họ đã hoàn thành hố và tiếp tục chơi hố đó, những cú đánh sau đó của người chơi không được xem là đánh tập và họ sẽ không bị phạt do đánh một bóng khác, bao gồm bóng sai. Xem Luật 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1)23.3c (Khi người chơi đã hoàn thành hố ở các thể thức đấu gậy khác và ở thể thức Four-Ball).
XEM THÊM
Luật 1Môn thể thao golf, cách ứng xử của người chơi và luật golf
Mục đích của luật: Luật 1 giới thiệu cho người chơi các nguyên tắc chính của môn golf như sau: Sân thế nào thì chơi thế đó và bóng nằm thế nào thì ...
Đọc thêm