Drukuj rozdział
1
Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry:
 • graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży,
 • graj zgodnie z regułami i z duchem gry,
 • Ty, jako gracz odpowiadasz za nałożenie na siebie kar, które wynikają z naruszenia reguł, abyś nie uzyskał potencjalnej przewagi nad przeciwnikiem w match play lub nad innymi graczami w stroke play.
1
Gra, zachowanie gracza i reguły
1.2

Standardy zachowania gracza

1.2a/1
Ustalanie czy gracz popełnił poważne wykroczenie
W ustaleniu czy gracz popełnił poważne wykroczenie, Komitet musi wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności. Jeżeli Komitet stwierdzi, że niewłaściwe postępowanie jest poważnym naruszeniem, to może uznać, że właściwsze będzie ostrzeżenie gracza natomiast gdy powtórzy się to ponownie lub wystąpi podobne wykroczenie i dopiero wtedy nałożyć karę dyskwalifikacji. Przykłady działania gracza, które mogą być uważane za poważne naruszenie:
 • Celowe poważne uszkodzenie putting greenu.
 • Nieakceptowanie ustawienia pola i przestawienie tee markerów lub palików granicznych.
 • Niezważanie na bezpieczeństwo innych poprzez rzucenie kijem w innego gracza lub widza.
 • Celowe przeszkadzanie innym graczom, gdy wykonują uderzenie.
 • Usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych lub sztucznych utrudnień ruchomych na niekorzyść innego gracza po tym, gdy drugi poprosił go o pozostawienie ich w miejscu.
 • Wielokrotna odmowa podniesienia leżącej piłki, gdy zakłóca innemu graczowi w stroke play.
 • Celowe granie dalej od dołka a potem prosto do dołka, aby pomóc partnerowi (np. aby pokazać partnerowi nachylenie na putting green).
 • Celowe granie niezgodnie z regułami i uzyskiwanie potencjalnie znaczącej przewagi, pomimo pojawienia się kary za naruszenie stosownej reguły.
 • Powtarzające się używanie wulgarnego i obraźliwego języka.
 • Użycie handicapu, który został celowo tak ustawiony, aby dać nadmierną przewagę lub wykorzystanie rozegranej rundy do ustawienia takiego handicapu.
 • Odmowa identyfikacji znalezionej piłki, która może być piłką gracza.
Przykłady działania gracza, które chociaż wiążą się z niewłaściwym postępowaniem, ale są mało istotne, aby je uznać za poważne niewłaściwe postępowanie:
 • Uderzanie kijem o ziemię, uszkadzając kij i powodując minimalne uszkodzenia trawy.
 • Rzucanie kijem w kierunku torby golfowej, który przypadkowo uderza inną osobę.
 • Nieuważne zachowanie przeszkadzające innemu graczowi w wykonaniu uderzenia.
1.3

Granie zgodnie z regułami

1.3b(1)/1
Dyskwalifikacja graczy, którzy znają regułę ale uzgodnili ignorowanie jej
Jeżeli dwóch lub więcej graczy uzgodni ignorowanie jakiejś reguły lub zastosowanie kary, o której wiedzą, to zostaną zdyskwalifikowani, pomimo że uzgodnienie zostało zrobione przed ich rundą i zostało odwołane zanim jakiś gracz nie skorzystał z uzgodnienia w rozpoczętej rundzie. Na przykład, w stroke play, dwóch graczy uzgodniło, że darują sobie putty wbicia do dołka, jeżeli będą krótsze niż jedna długość kija do dołka, wiedząc, że każdy dołek musi być zakończony wbiciem piłki do dołka. Na pierwszym putting green, inny gracz z tej grupy dowiedział się o tym uzgodnieniu. Ten gracz domagał się od tych dwóch graczy, którzy zrobili to uzgodnienie, aby wbili piłkę do dołka i oni tak zrobili. Mimo, że żaden z graczy, którzy uzgodnili takie postępowanie, nie pominął wbicia piłki do dołka, oni i tak są zdyskwalifikowani, ponieważ uzgodnili ignorowanie reguły 3.3c (Nie wbicie piłki do dołka).
1.3b(1)/2
Aby zgodzić się na zignorowanie reguły lub kary, gracze muszą być świadomi, że taka reguła istnieje
Reguła 1.3b(1) nie ma zastosowania i nie ma kary, jeśli gracze zgodzą się zrezygnować z reguły, której nie są świadomi lub nie zastosować kary o której nie wiedzą, że występuje. Przykłady, w których dwóch graczy nie jest świadomych występowania reguły lub gdy nie zastosowali kary i nie zostali zdyskwalifikowani na podstawie reguły 1.3b(1), obejmują:
 • W meczu dwóch graczy uzgodniło przed meczem, aby wszystkie putty do określonej długości zostały darowane, ale nie byli świadomi, że reguły zabraniają im uzgadniania darowanie puttów w ten sposób.
 • Przed meczem 36-dołkowym, dwóch graczy uzgadnia, że zagrają tylko 18 dołków, a kto w tym momencie będzie przegrywał to podda mecz, nie wiedząc, że to uzgodnienie nie jest zgodne z regulaminem zawodów. Mecz jest kontynuowany zgodnie z tym uzgodnieniem, a gracz, który przegrywa po 18 dołkach poddaje mecz. Ponieważ gracze nie wiedzą, że takie uzgodnienie nie jest dozwolone, poddanie ma moc prawną.
 • W zawodach stroke play gracz i jego marker, który jest także graczem, nie są pewni, czy obszar uwolnienia dla terenu w naprawie ma jedną czy dwie długości kija. Nieświadomi brzmienia reguły, uzgadniają, że są to dwie długości kija, i gracz korzysta z uwolnienia, dropując piłkę w miejscu prawie dwóch długości kija od najbliższego punktu całkowitego uwolnienia. Później w trakcie rundy Komitet dowiaduje się o tym. Żaden z graczy nie został zdyskwalifikowany na podstawie reguły 1.3b(1), ponieważ nie byli oni świadomi reguły, gdy jeden z graczy zagrał z niewłaściwego miejsca i otrzymał karę zgodnie z regułą 14.7 (Granie z niewłaściwego miejsca). Natomiast nie ma kary za przypadkowe podanie niewłaściwych informacji na temat reguł gry w golfa.
1.3b/2
Wyjaśnienia związane z regułą 1.3b(2): Racjonalna ocena
 • 9.6/2 – Gdzie odłożyć piłkę, gdy została przemieszczona z nieznanego miejsca
 • 17.1a/1 – Piłka zgubiona w obszarze kary lub w nienormalnych warunkach na polu przylegającym do obszaru kary
 • 17.1d(3)/2 – Gracz dropuje piłkę opierając się na przybliżonym miejscu ostatniego przekroczenia granicy obszaru kary, które okazuje się być niewłaściwym miejscem
1.3c/1
Gracz nie jest zdyskwalifikowany z zawodów, kiedy runda nie jest zaliczona
W zawodach, w których nie wszystkie rundy liczą się, gracz nie będzie zdyskwalifikowany z zawodów z powodu dyskwalifikacji w jednej z rund. Np., w zawodach drużynowych z drużynami czteroosobowymi, w których z każdej rundy sumowane są trzy najlepsze wyniki do ogólnego wyniku drużyny w rundzie, gracz zostaje zdyskwalifikowany w drugiej rundzie za niepoprawienie zagrania niewłaściwą piłką. Wynik tego gracza nie liczy się do wyniku drużyny w drugiej rundzie, ale wynik gracza będzie liczony z każdej innej rundy zawodów.
1.3c/2
Stosowanie w dogrywce stroke play kar dyskwalifikacji, poddania i informowania o niewłaściwej liczbie uderzeń
Podczas dogrywki w zawodach stroke play reguły stosuje się w następujący sposób:
 • Jeżeli gracz zostanie zdyskwalifikowany (np. za wykonanie uderzenia niedopuszczonym kijem), to gracz będzie zdyskwalifikowany tylko z tej dogrywki, ale ma prawo do nagrody, którą mógł wygrać w tych zawodach.
 • Jeżeli dwóch graczy gra w dogrywce to każdy z nich może poddać dogrywkę drugiemu graczowi.
 • Jeżeli gracz A pomyli się podając graczowi B niewłaściwą liczbę uderzeń i błąd ten spowoduje, że gracz B podniesie swoją piłkę (np., gdy gracz B uważa, że przegrał dogrywkę z graczem A), gracz B może odłożyć piłkę bez kary i dokończyć dołek. Nie ma kary dla gracza A.
1.3c(1)/1
Działanie innej osoby naruszające regułę dotyczącą gracza
Gdy druga osoba działa na prośbę gracza lub gdy widząc takie działanie gracz pozwala jej na, to odpowiada za naruszenie reguły, gdy dotyczy jego. Przykłady, kiedy gracz otrzymuje karę, ponieważ zażądał lub zezwolił na działanie:
 • Gracz prosi widza o przesunięcie naturalnego utrudnienia ruchomego w pobliżu swojej piłki. Jeśli piłka się przemieści, gracz otrzyma jedno uderzenie karne zgodnie z regułą 9.4b (Kara za podniesienie lub celowe dotknięcie piłki lub spowodowanie, że się przemieści) i piłka musi zostać odłożona.
 • Piłka gracza jest szukana w wysokiej trawie. Widz znajduje piłkę i przyciska trawę wokół piłki, poprawiając warunki wpływające na uderzenie. Jeśli gracz widząc to, nie podejmie właściwych kroków w celu powstrzymania widza, otrzyma karę główną za naruszenie reguły 8.1a (Działania, które poprawiają warunki wpływające na uderzenie).
1.3c(4)/1
Gracz otrzymuje dwa uderzenia karne kiedy występuje zdarzenie rozdzielające
Jeżeli gracz naruszy regułę z karą jednego uderzenia i wie o jej naruszeniu, a następnie naruszy tę samą regułę lub inną regułę, która również ma jedno uderzenie karne, gracz otrzymuje łącznie dwa uderzenia karne za obie kary. Np. w celu identyfikacji piłki gracz podnosi swoją piłkę w obszarze głównym, bez zaznaczenia jej miejsca. Drugi gracz informuje go o otrzymaniu jednego uderzenia kary, zgodnie z regułą 7.3. Przed odłożeniem piłki, gracz oczyszcza ją więcej niż jest to konieczne do identyfikacji, naruszając również regułę 7.3. Kiedy gracz został poinformowany o pierwszej karze, było to zdarzenie rozdzielające, a więc gracz otrzymuje dodatkowo jedno uderzenie karne za oczyszczenie piłki, dostając razem dwa uderzenia karne. (Nowe)
1.3c(4)/2
Gracz narusza regułę, a następnie narusza kolejną regułę podczas następnego uderzenia
Jeżeli gracz narusza regułę nie będąc świadomym tego faktu, a następnie narusza tę samą regułę lub inną regułę podczas gry swoją piłką, gracz otrzymuje tylko jedną karę. Np., w stroke play gracz korzysta z uwolnienia od sztucznego utrudnienia nieruchomego w pobliżu putting greenu, ale błędnie dropuje piłkę w niewłaściwym miejscu. Przed rozegraniem piłki gracz usuwa piasek ze swojej linii gry w obszarze głównym z naruszeniem reguły 8.1a, a następnie wykonuje uderzenie z niewłaściwego miejsca. Ponieważ między usunięciem piasku a zagraniem piłki z niewłaściwego miejsca nie zaistniało żadne zdarzenie rozdzielające, gracz otrzymuje tylko karę główną - dwa uderzenia. (Nowe)
POZNAJ WIĘCEJ