Drukuj rozdział
3
Rozgrywki
Cel reguły: Reguła 3 omawia trzy zasadnicze elementy każdego rodzaju zawodów golfowych:
 • rozgrywki w match play albo w stroke play,
 • rozgrywki indywidualne lub z partnerem jako strona,
 • i punktację brutto (bez stosowania uderzeń handicapowych) lub netto (z zastosowaniem uderzeń handicapowych).
3
Rozgrywki
3.1

Główne elementy każdych rozgrywek

3.1a

Formaty gry: match play lub stroke play

(1) Match play lub zwykły stroke play. Są to zasadniczo odmienne formaty gry:
 • W match play (zob. reguła 3.2), rywalizacja gracza i przeciwnika oparta jest na liczbie wygranych, przegranych lub zremisowanych dołków.
 • W zwykłym formacie stroke play (zob. reguła 3.3) wszyscy gracze rywalizują między sobą w oparciu o łączny wynik, który jest sumą wszystkich uderzeń danego gracza (zarówno uderzeń wykonanych jak i karnych), które zostały wykonane na każdym dołku we wszystkich rundach.
Większość reguł ma zastosowanie w obu formatach gry, jednak niektóre reguły stosuje się tylko w jednym lub w drugim formacie. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 6C(11) (sugestie dla Komitetu, jeżeli przeprowadza rozgrywki łączące obie formy gry w jednej rundzie). (2) Inne formy stroke play. Reguła 21 omawia inne formy stroke play (stableford, maximum score i par/bogey), w których stosuje się inne metody punktacji. W tych formach gry stosuje się reguły 1-20, zmodyfikowane zgodnie z regułą 21.
3.1b

Rywalizacja graczy: gra indywidualna lub z partnerem

Gra może być prowadzona indywidualnie, gdy każdy gracz gra na własny wynik lub przez strony składające się z partnerów. Chociaż reguły 1-20 i reguła 25 dotyczą gry indywidualnej, to mają także zastosowanie:
 • w rozgrywkach angażujących partnerów (foursomes i fourball), zmodyfikowane przez reguły 22 i 23,
 • i w rozgrywkach drużynowych, zmodyfikowane przez regułę 24.
3.1c

Punktacja graczy: wyniki brutto lub netto

(1) Rozgrywki scratch (brutto). W rozgrywkach scratch:
 • "wynik brutto” gracza na dołku lub w rundzie stanowi łączną liczbę jego uderzeń (wliczając w to wykonane uderzenia i uderzenia karne);
 • nie stosuje się handicapu gracza.
(2) Rozgrywki handicapowe. W rozgrywkach handicapowych:
 • „wynik netto” gracza na dołku lub w rundzie stanowi wynik brutto skorygowany o uderzenia handicapowe gracza;
 • stosuje się je po to, aby gracze o różnych umiejętnościach mogli rywalizować na równorzędnych warunkach w uczciwy sposób.
3.2

Match play

Cel reguły: Match play ma specyficzne reguły (szczególnie dotyczące poddawania i informowania o liczbie wykonanych uderzeń), ponieważ gracz i przeciwnik:
 • rywalizują na każdym dołku tylko między sobą,
 • mogą obserwować się wzajemnie w trakcie gry,
 • i mogą chronić własne interesy.
3.2a

Wynik na dołku i wynik meczu

(1) Wygranie dołka. Gracz wygrywa dołek, gdy:
 • zakończy go mniejszą liczbą uderzeń (wliczając w to uderzenia wykonane i karne) niż przeciwnik,
 • przeciwnik podda dołek,
 • lub przeciwnik otrzyma karę główną (strata dołka).
Jeżeli będąca w ruchu piłka przeciwnika musi wpaść do dołka, aby zremisować dołek, a zostanie przez kogokolwiek celowo odbita lub zatrzymana w sytuacji, gdy nie ma realnej szansy, żeby wpadła do dołka (np., gdy przetoczyła się za dołek i nie cofnie się), to wynik dołka jest rozstrzygnięty i wygrywa go gracz (zob. reguła 11.2a, Wyjątek). (2) Zremisowanie dołka. Dołek jest zremisowany, gdy:
 • gracz i przeciwnik zakończą dołek taką samą liczbą uderzeń (wliczając w to uderzenia wykonane i karne),
 • lub gracz i przeciwnik uzgodnią, że potraktują rozgrywany dołek jako zremisowany, (jednak jest to dozwolone tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden z graczy wykonał uderzenie rozpoczynające dołek).
(3) Wygranie meczu. Gracz wygrywa mecz, gdy:
 • gracz prowadzi z przeciwnikiem większą liczbą dołków niż pozostało ich do rozegrania,
 • przeciwnik poddaje mecz,
 • lub przeciwnik jest zdyskwalifikowany.
(4) Przedłużenie zremisowanego meczu. Jeżeli mecz po końcowym dołku zakończył się remisem:
 • mecz jest przedłużany o jeden dołek do czasu aż zostanie wyłoniony zwycięzca. Zob. reguła 5.1 (przedłużony mecz jest kontynuacją tej samej rundy, a nie nową rundą).
 • dołki rozgrywane są w tej samej kolejności co podczas rundy, chyba że Komitet ustali inną kolejność.
Jednak w niektórych przypadkach regulamin zawodów może określić, że mecz zakończy się remisem i nie będzie kontynuowany. (5) Kiedy wynik jest ostateczny. Wynik meczu staje się ostateczny w sposób ustalony przez Komitet (co powinno być umieszczone w regulaminie zawodów), np.:
 • kiedy wynik został umieszczony na oficjalnej tablicy wyników lub w innym ustalonym miejscu,
 • lub gdy o wyniku została poinformowana osoba wyznaczona przez Komitet.
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(7) (rekomendacje, kiedy wynik meczu staje się ostateczny).
3.2b

Poddanie (w tym darowanie uderzenia)

(1) Gracz może darować uderzenie, poddać dołek lub mecz. Gracz może darować przeciwnikowi kolejne uderzenie, poddać dołek lub mecz:
 • Darowanie następnego uderzenia. Dozwolone jest w dowolnym czasie, zanim przeciwnik wykonana następne uderzenie.
  • Gdy przeciwnik zakończył dołek z wynikiem, który zawiera darowane uderzenie, piłka może być podniesiona przez któregokolwiek z graczy.
  • Darowanie wykonane w czasie ruchu piłki przeciwnika po poprzednim uderzeniu stosuje się do następnego uderzenia przeciwnika, chyba, że piłka wpadła do dołka (w takim przypadku to darowanie nie obowiązuje).
  • Gracz może darować przeciwnikowi kolejne uderzenie przez odbicie lub zatrzymanie piłki przeciwnika w ruchu tylko, gdy jest to zrobione specjalnie, aby darować następne uderzenie i tylko wtedy, gdy nie ma realnej szansy, że piłka wpadnie do dołka.
 • Poddanie dołka. Dozwolone jest w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka (zob. reguła 6.5), również zanim gracze rozpoczną dołek. Gracz i przeciwnik nie mogą uzgodnić wzajemnego poddawania dołków w celu skrócenia meczu. Jeżeli to zrobią, posiadając wiedzę, że jest to niedozwolone, zostają zdyskwalifikowani
 • Poddanie meczu. Dozwolone jest w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem meczu (zob. reguły 3.2a(3) i (4)), również zanim gracze rozpoczną mecz.
(2) Jak przebiega poddanie. Poddanie jest skuteczne, gdy zostało jasno zakomunikowane:
 • można to zrobić werbalnie lub poprzez działanie, które jasno pokazuje intencje gracza o darowaniu uderzenia , poddaniu dołka lub meczu (np. przez wykonanie gestu).
 • jeżeli przeciwnik podnosząc swoją piłkę naruszył regułę z powodu uzasadnionego nieporozumienia - myślał, że wypowiedź lub działanie gracza było darowaniem kolejnego uderzenia lub poddaniem dołka lub meczu, wtedy nie otrzymuje on kary, a piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2). Darowanie i poddanie są ostateczne i nie mogą być odrzucone ani wycofane.
3.2c

Zastosowanie handicapów w meczu handicapowym

(1) Deklarowanie handicapów. Przed meczem gracz i przeciwnik powinni poinformować siebie nawzajem o swoich handicapach. Jeżeli gracz zadeklaruje niewłaściwy handicap - obojętnie czy będzie to przed czy też w trakcie meczu - i nie naprawi błędu przed wykonaniem przez przeciwnika kolejnego uderzenia:
 • Zadeklarowano wyższy handicap. Gracz jest zdyskwalifikowany, gdy wpływa to na liczbę otrzymanych lub oddanych uderzeń. Jeżeli nie ma to znaczenia, kara nie jest stosowana.
 • Zadeklarowano niższy handicap. Zadeklarowano niższy handicap. Gracz nie otrzymuje żadnej kary, jednak musi użyć zadeklarowanego niższego handicapu do wyliczenia uderzeń otrzymanych lub oddanych.
(2) Zastosowanie uderzeń handicapowych na dołku.
 • Uderzenia handicapowe przydzielane są do konkretnego dołka, a niższy wynik netto wygrywa dołek.
 • Jeżeli zremisowany mecz jest przedłużony, uderzenia handicapowe przydzielane są do dołków w identyczny sposób jak podczas rundy (chyba że Komitet ustali inny sposób przydzielania).
Każdy gracz jest odpowiedzialny za wiedzę, na których dołkach otrzymuje lub daje uderzenia handicapowe, w oparciu o przydział uderzeń na dołkach ustalony przez Komitet (zwykle znajduje się on na karcie wyników). Jeżeli gracze nie zastosują lub błędnie zastosują uderzenia handicapowe na dołku, to uzgodniony wynik pozostaje na dołku, chyba, że gracze naprawią błąd we właściwym czasie (zob. reguła 3.2d(3)).
3.2d

Obowiązki gracza i przeciwnika

(1) Informowanie przeciwnika o liczbie wykonanych uderzeń. W dowolnym momencie podczas rozgrywania dołka lub po zakończeniu dołka, przeciwnik może zapytać gracza o liczbę uderzeń (wliczając uderzenia wykonane i karne), jakie gracz wykonał na dołku. Pozwala to przeciwnikowi zadecydować o sposobie grania kolejnego uderzenia i pozostałej części dołka lub potwierdzić wynik właśnie skończonego dołka. Zapytany o liczbę wykonanych uderzeń lub gdy przekazuje tę informację bez pytania:
 • gracz musi podać właściwą liczbę wykonanych uderzeń.
 • Jeżeli gracz nie odpowie na pytanie przeciwnika, to uznaje się, że podał błędną liczbę wykonanych uderzeń.
Gracz otrzymuje karę główną (strata dołka) jeżeli poda przeciwnikowi niewłaściwą liczbę wykonanych uderzeń, chyba że gracz skoryguje ten błąd w odpowiednim czasie:
 • niewłaściwa liczba uderzeń podana w czasie rozgrywania dołka. Gracz musi podać właściwą liczbę wykonanych uderzeń zanim przeciwnik wykona kolejne uderzenie lub podejmie podobne działanie (np. daruje graczowi następne uderzenie lub podda dołek).
 • niewłaściwa liczba uderzeń podana po zakończeniu dołka. Gracz musi podać właściwą liczbę wykonanych uderzeń:
  • zanim gracz wykona uderzenie rozpoczynające kolejny dołek bądź podejmie podobne działanie (np. poddając następny dołek lub mecz)
  • lub na ostatnim dołku meczu, zanim wynik meczu stanie się ostateczny (zob. reguła 3.2a(5)).
Wyjątek – nie ma kary, gdy nie wpływa to na wynik dołka: nie ma żadnej kary: jeżeli gracz poda błędną liczbę wykonanych uderzeń po zakończeniu dołka, ale nie ma to wpływu na zrozumienie przez przeciwnika tego, czy dołek został wygrany, przegrany lub zremisowany. (2) Informowanie przeciwnika o karze. Kiedy gracz otrzymuje karę:
 • gracz musi poinformować przeciwnika o karze tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe, biorąc pod uwagę, jak blisko gracza znajduje się przeciwnik i inne praktyczne czynniki. Nie zawsze jest możliwe poinformowanie przeciwnika o karze, przed tym, jak przeciwnik wykona swoje następne uderzenie
 • ten wymóg obowiązuje nawet, gdy gracz nie wie o karze (ponieważ oczekuje się od graczy, że potrafią określić, kiedy naruszą regułę).
Jeżeli gracz tego nie zrobi oraz nie naprawi błędu przed wykonaniem kolejnego uderzenia przez przeciwnika lub gdy przeciwnik podejmie podobne działanie (np. darując graczowi następne uderzenie lub poddając dołek), wtedy gracz otrzymuje karę główną (strata dołka). Wyjątek – nie ma kary, gdy przeciwnik wiedział o karze dla gracza: jeżeli przeciwnik wiedział, że gracz otrzymał karę, np., gdy widzi, że gracz korzysta z oczywistego uwolnienie z karą, gracz nie otrzymuje kary za niepoinformowanie przeciwnika. (3) Znajomość wyniku meczu. Gracze powinni znać wynik meczu – tzn. który z nich prowadzi o określoną liczbę dołków („holes up” w meczu) lub mecz jest remisowany (zwany także „all square”). Jeżeli gracze ustalili niewłaściwy wynik meczu:
 • mogą poprawić wynik meczu zanim gracz wykona uderzenie rozpoczynające kolejny dołek lub, po końcowym dołku, przed ostatecznym uznaniem wyniku meczu (zob. reguła 3.2a(5)).
 • jeżeli nie zostanie to naprawione w dopuszczalnym czasie, ten niewłaściwy wynik meczu staje się wynikiem końcowym.
Wyjątek – kiedy gracz domaga się we właściwym czasie interpretacji reguł: jeżeli gracz we właściwym czasie zażąda wydania orzeczenia (zob. reguła 20.1b), i okaże się, że przeciwnik albo (1) podał niewłaściwą liczbę wykonanych uderzeń albo (2) nie powiedział graczowi o karze, to wynik meczu musi zostać poprawiony. (4) Ochrona własnych praw i interesów. W meczu gracze powinni chronić swoje prawa i interesy zgodnie z regułami:
 • jeżeli gracz wie lub uważa, że przeciwnik naruszył regułę, za co przewidziana jest kara, to może zdecydować czy podjąć działania w związku z tym naruszeniem.
 • jednakże, jeżeli gracz i przeciwnik uzgodnią niestosowanie reguł lub kary, o zastosowaniu których wiedzą, i jeden z tych graczy rozpoczął rundę, to obaj gracze zostają zdyskwalifikowani zgodnie z regułą 1.3b.
 • jeżeli gracz i przeciwnik nie zgadzają się co do tego, że jeden z nich naruszył regułę, wtedy każdy z graczy może chronić swoje prawa prosząc o interpretację reguł zgodnie z regułą 20.1b.
Kiedy sędzia jest przydzielony do jednego meczu na całą rundę, wtedy ten sędzia jest odpowiedzialny za działanie w przypadku każdego naruszenia reguł, które zauważy lub o którym zostanie powiadomiony (zob. reguła 20.1b(1)).
3.3

Stroke play

Cel reguły: W stroke play obowiązują określone reguły (szczególnie związane z kartami wyników i kończeniem dołków), ponieważ:
 • każdy gracz rywalizuje ze wszystkim pozostałymi graczami turnieju,
 • i wszyscy gracze muszą być jednakowo traktowani w kontekście stosowania reguł.
Po zakończeniu rundy, gracz i marker, (który zapisuje wyniki gracza) muszą poświadczyć, że wynik gracza na każdym dołku jest prawidłowy a gracz musi przekazać kartę wyników do Komitetu.
3.3a

Zwycięzca w stroke play

Zwycięzcą jest gracz, który rozegrał wszystkie rundy najmniejszą liczbą uderzeń (wliczając uderzenia wykonane i karne). W rozgrywkach handicapowych oznacza to najniższy wynik netto. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(6) (Regulamin zawodów powinien zawierać sposób rozstrzygania remisów).
3.3b

Punktacja w stroke play

Wynik gracza zapisuje na jego karcie wyników marker, który jest przydzielony przez Komitet lub wybrany przez gracza w sposób zaaprobowany przez Komitet. Gracz musi korzystać z tego samego markera przez całą rundę, chyba że Komitet zaaprobuje zmianę przed lub po zdarzeniu. (1) Odpowiedzialność markera: zapisywanie i autoryzacja wyników na dołkach na karcie wyników. Po każdym dołku w czasie rundy, marker powinien uzgodnić z graczem liczbę uderzeń na dołku (zarówno uderzeń wykonanych jak i karnych) i zapisać ten wynik brutto na karcie wyników. Po zakończeniu rundy:
 • marker musi autoryzować wyniki na karcie wyników.
 • jeżeli gracz miał więcej niż jednego markera, każdy marker musi autoryzować wyniki na tych dołkach, na których był markerem, ale jeżeli jeden z markerów widział, był świadkiem tego, jak gracz rozegrał wszystkie dołki, to ten marker może poświadczyć wyniki dla wszystkich dołków.
Marker może odmówić poświadczenia wyniku gracza na dołku, który według niego jest błędny. W takim przypadku Komitet będzie musiał wziąć pod uwagę dostępne dowody i podjąć decyzję dotyczącą wyniku gracza na dołku. Jeżeli marker nadal odmawia poświadczenia wyniku gracza, Komitet może poświadczyć wynik na dołku lub zaakceptować poświadczenie od kogoś innego, kto widział działania gracza na danym dołku. Jeżeli marker, który jest graczem, świadomie poświadczy niewłaściwy wynik na dołku, marker powinien zostać zdyskwalifikowany zgodnie z regułą 1.2a
(2) Odpowiedzialność gracza: autoryzacja wyników dołków i oddanie karty wyników. Podczas rundy gracz powinien śledzić swoje wyniki na każdym dołku. Po zakończeniu rundy gracz:
 • powinien starannie sprawdzić zapisane przez markera wyniki na dołkach i zgłosić wszelkie wątpliwości do Komitetu,
 • musi upewnić się, że marker autoryzował wyniki dołków na karcie wyników,
 • nie może zmienić wyniku dołka wprowadzonego przez markera, chyba że za zgodą markera lub z akceptacją Komitetu (ale ani gracz, ani marker nie są zobowiązani do dodatkowego poświadczenia zmiany wyniku),
 • oraz musi autoryzować wyniki dołków na karcie wyników i niezwłocznie przekazać ją Komitetowi, po oddaniu gracz nie może zmienić karty wyników.
Jeżeli gracz naruszy któreś z wymagań w regule 3.3b, to jest zdyskwalifikowany. Wyjątek – nie ma kary, jeżeli naruszenie wystąpiło z powodu niewykonania obowiązków przez markera: nie ma kary, jeżeli Komitet stwierdzi, że naruszenie reguły 3.3b(2) było spowodowane niewykonaniem obowiązków przez markera, o ile pozostawało to poza kontrolą gracza (np. marker wyszedł z kartą wyników gracza lub nie autoryzował mu karty wyników). Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(5) (rekomendacje jak określić, kiedy karta wyników została zwrócona) Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej L-1 (zmniejszenie kary za zwrócenie karty wyników bez autoryzacji wyników na dołkach) (3) Niewłaściwy wynik na dołku. Jeżeli gracz zwrócił kartę wyników z niewłaściwym wynikiem na którymś dołku:
 • oddany wynik jest wyższy niż rzeczywiście uzyskany. Oddany wynik wyższy pozostaje niezmieniony.
 • oddany wynik jest niższy niż rzeczywiście uzyskany lub brak wyniku. Gracz jest zdyskwalifikowany.
Wyjątek – zaniedbanie wynikiem braku wiedzy o karze: jeżeli jeden lub więcej wyników gracza na dołkach jest niższy niż rzeczywiście uzyskany z powodu nieuwzględnienia przez niego jednego lub więcej uderzeń karnych, o których gracz nie wiedział przed oddaniem karty wyników:
 • gracz nie jest zdyskwalifikowany,
 • zamiast tego, jeżeli błąd zostanie odkryty przed zamknięciem rozgrywek, Komitet zweryfikuje wynik gracza na tym dołku lub dołkach przez dodanie uderzeń karnych, które powinny być uwzględnione w wyniku na dołku lub dołkach zgodnie z regułami.
Ten wyjątek nie ma zastosowania:
 • kiedy pominiętą karą jest dyskwalifikacja,
 • lub kiedy gracz został poinformowany, że mogła wystąpić kara lub nie był pewny czy kara wystąpiła i nie poinformował o tym Komitetu przed oddaniem karty wyników.
(4) Gracz nie jest odpowiedzialny za umieszczenie handicapu na karcie wyników lub zsumowanie wyników. Nie wymaga się, aby handicap gracza był uwidoczniony na karcie wyników. Nie wymaga się także od graczy, aby zsumowali własne wyniki. Gracz nie otrzyma kary, jeżeli odda kartę wyników z błędnie wpisanym lub zastosowanym handicapem lub błędnie zsumował wyniki. Po otrzymaniu od gracza karty wyników z zakończonej rundy Komitet jest odpowiedzialny za:
 • zsumowanie wyników gracza,
 • i obliczenie uderzeń handicapowych gracza w turnieju i zastosowanie ich do obliczenia wyniku netto gracza.
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8: Wzór reguły lokalnej L-2 (ustalenie odpowiedzialności gracza za umieszczenie handicapu na karcie wyników).
3.3c

Piłka niewbita do dołka

Gracz musi wbić piłkę do dołka na każdym dołku podczas rundy. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka na którymś z dołków:
 • gracz musi naprawić ten błąd przed wykonaniem uderzenia z następnego tee lub w przypadku rozgrywania ostatniego dołka rundy, przed oddaniem karty wyników.
 • jeżeli błąd nie zostanie naprawiony w wyznaczonym czasie, gracz zostanie zdyskwalifikowany.
Zob. reguły 21.1, 21.2 i 21.3 (Reguły w innych formach stroke play (stableford, maximum score i par/bogey), w których punktacja jest inna, gracz nie zostanie zdyskwalifikowany, gdy nie wbije piłki do dołka).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej