Drukuj rozdział
21
Inne formaty gry indywidualnej w stroke play i match play
Cel reguły: Reguła 21 omawia cztery inne formaty gry indywidualnej, w tym trzy formaty stroke play, w których punktacja różni się od zwykłego formatu stroke play: stableford (punkty przyznawane na każdym dołku); maximum score (punkty na każdym dołku ograniczone do maksymalnej wartości); i par/bogey (wyniki match play na każdym dołku).
21
Inne formaty gry indywidualnej w stroke play i match play
21.1

Stableford

21.1a

Ogólnie o stableford

Stableford jest formatem stroke play, w którym:
 • wynik gracza lub wynik strony na dołku zależy od otrzymanych punktów po porównaniu liczby uderzeń na dołku (wliczając w to uderzenia wykonane i karne) z wcześniej ustalonym przez Komitet wynikiem końcowym dla dołka,
 • zwycięzcą zawodów jest gracz lub strona, która uzyska największą liczbę punktów we wszystkich rundach.
W zawodach obowiązują reguły dla stroke play zapisane w regułach 1-20, ze zmianami wprowadzonymi w regułach szczególnych. Reguła 21.1 dotyczy:
 • zawodów scratch (brutto), ale może być stosowana również w zawodach handicapowych,
 • i gry indywidualnej, ale może być zastosowana również w grze z partnerami, zgodnie z regułą 22 (foursomes) i 23 (fourball), oraz w zawodach drużynowych zgodnie z regułą 24.
21.1b

Punktacja w stableford

(1) Jak przyznawane są punkty. Punkty są przyznawane za każdy dołek przez porównanie liczby uderzeń z ustalonym wynikiem dla dołka, którym jest par, chyba że Komitet ustali inną stałą wartość: Gracz, który z jakiegokolwiek powodu, nie zakończył dołka zgodnie z regułami, otrzymuje zero punktów na dołku. Aby poprawić tempo gry, gracze są zachęcani do przerwania gry na dołku, gdy ich wynik wynosi zero punktów. Dołek jest zakończony, gdy gracz wbije piłkę do dołka, postanowi go nie kończyć lub gdy jego wynik wynosi zero. (2) Zapisany wynik na każdym dołku. Aby spełnić wymagania reguły 3.3b dotyczące zapisywania wyniku dla dołka na karcie wyników:
 • jeżeli dołek jest zakończony przez wbicie piłki do dołka.
  • gdy wynik zapewnia uzyskanie punktów. na karcie wyników musi być wynik.
  • gdy wynik zapewnia zero punktów. na karcie wyników nie ma wpisanego wyniku lub wpisany wynik daje zero punktów,
 • jeżeli dołek jest zakończony bez wbicia piłki do dołka. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka zgodnie z regułami, na karcie wyników nie musi być wpisany wynik lub może być wpisany wynik dający zero punktów.
Komitet jest odpowiedzialny za przeliczenie punktów otrzymanych na każdym dołku, a w zawodach handicapowych za zastosowanie uderzeń handicapowych do wprowadzonego wyniku na każdym dołku, przed wyliczeniem liczby punktów. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(5) (Regulamin zawodów może zachęcać ale nie wymagać od graczy wpisywania wyników punktowych na każdym dołku na karcie wyników).
21.1c

Kary w stableford

Wszystkie kary, które występują w stroke play stosuje się również w stableford, z wyjątkiem gdy  gracz, który naruszy jedną z poniższych pięciu reguł nie jest zdyskwalifikowany, ale otrzymuje zero punktów na dołku, na którym wystąpiło naruszenie:
 • niezakończenie dołka (nie wbito piłki do dołka) zgodnie z regułą 3.3c,
 • nienaprawienie błędu zagrania spoza obszaru tee podczas rozpoczęcia dołka (zob. reguła 6.1b(2)),
 • nienaprawienie błędu zagrania niewłaściwą piłką (zob. reguła 6.3c),
 • nienaprawienie błędu zagrania z niewłaściwego miejsca, gdy było to poważne naruszenie reguł (zob. reguła 14.7b),
 • lub nienaprawienie błędu wykonania uderzenia w niewłaściwej kolejności (zob. reguła 22.3). 
Jeżeli gracz naruszył inną regułę z karą dyskwalifikacji, to zostaje zdyskwalifikowany. Po uwzględnieniu wszystkich uderzeń karnych, wynik stableford gracza na dołku nie może być niższy niż zero punktów.
21.1d

Wyjątek do reguły 11.2 w stableford

Reguła 11.2 nie ma zastosowania w następującej sytuacji: Jeżeli poruszająca się piłka gracza musi wpaść do dołka, aby gracz zdobył jeden punkt na dołku i ktoś celowo odbije lub zatrzyma piłkę w momencie, gdy nie ma najmniejszej szansy, aby trafiła do dołka, to nie ma kary dla tej osoby, a gracz otrzymuje zero punktów na dołku.
21.1e

Kiedy kończy się runda w stableford

Runda zostaje zakończona, gdy gracz:
 • wbije piłkę do dołka na swoim ostatnim dołku (wraz z naprawieniem błędu, np. zgodnie z regułą 6.1 lub 14.7b),
 • lub wybierze niewbijanie piłki na ostatnim dołku lub już nie może uzyskać więcej niż zero punktów na tym dołku.
21.2

Maximum score

21.2a

Ogólnie o maximum score

Maximum score jest formą gry stroke play, w którym wynik gracza lub wynik strony na dołku nie może przekroczyć maksymalnej wartości ustalonej przez Komitet, np. dwa razy par, par plus 5 lub double bogey netto. W zawodach obowiązują reguły dla stroke play zapisane w regułach 1-20, ze zmianami wprowadzonymi w regułach szczególnych. Reguła 21.2 obowiązuje w przypadku:
 • zawodów scratch (brutto), ale może być stosowana również w zawodach handicapowych,
 • i gry indywidualnej, ale może być stosowana również w grze z partnerami, zgodnie z regułą 22 (foursomes) i 23 (fourball), oraz w zawodach drużynowych zgodnie z regułą 24.
21.2b

Punktacja w maximum score

(1) Wynik gracza na dołku. Wynik gracza na dołku zależy od liczby uderzeń (wliczając uderzenia wykonane i karne), z wyjątkiem gdy gracz uzyska tylko maksymalny wynik, nawet gdy jego rzeczywisty wynik przekracza maksymalną wartość. Gracz, który z jakiegoś powodu nie zakończył dołka zgodnie z regułami, otrzymuje maksymalny wynik na dołku. Aby poprawić tempo gry, gracze są zachęcani do przerwania gry na dołku, gdy ich wynik osiągnie maksimum. Dołek jest zakończony, gdy gracz wbije piłkę do dołka, postanowi go nie kończyć lub gdy jego wynik osiągnie maksimum. (2) Zapisany wynik dla każdego dołka. Aby spełnić wymagania reguły 3.3b dotyczące wpisywania wyników na karcie wyników:
 • gdy dołek został zakończony przez wbicie piłki do dołka.
  • gdy wynik jest niższy niż maksimum. na karcie wyników musi widnieć rzeczywisty wynik,
  • gdy wynik jest taki sam lub wyższy od maksymalnego. na karcie wyników musi być wpisany albo wynik maksymalny albo wyższy od maksymalnego albo brak wpisanego wyniku.
 • jeżeli dołek został zakończony bez wbicia piłki do dołka. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka zgodnie z regułami, na karcie wyników nie musi być wpisany wynik lub może być wpisany wynik maksymalny lub wyższy niż maksymalny.
Komitet jest odpowiedzialny za wyrównanie wyniku gracza do maksimum na tych dołkach, na których na karcie wyników brak jest wpisanego wyniku lub wynik jest wyższy od maksymalnego, a w zawodach handicapowych za zastosowanie uderzeń handicapowych.
21.2c

Kary w maximum score

Wszystkie kary, które występują w stroke play mają zastosowanie w formacie maximum score, z wyjątkiem gdy gracz, który naruszył jedną z tych pięciu reguł nie jest zdyskwalifikowany, ale otrzymuje wynik maksymalny na dołku, na którym wystąpiło naruszenie:
 • niezakończenie dołka (nie wbito piłki do dołka) zgodnie z regułą 3.3c,
 • nienaprawienie błędu zagrania spoza obszaru tee podczas rozpoczęcia dołka (zob. reguła 6.1b(2)),
 • nienaprawienie błędu zagrania niewłaściwą piłką (zob. reguła 6.3c),
 • nienaprawienie błędu zagrania z niewłaściwego miejsca, gdy było to poważne naruszenie reguł (zob. reguła 14.7b),
 • lub nienaprawienie błędu wykonania uderzenia w niewłaściwej kolejności (zob. reguła 22.3). 
Jeżeli gracz naruszył inną regułę z karą dyskwalifikacji, to zostaje zdyskwalifikowany. Po zastosowaniu uderzeń karnych, wynik gracza na dołku nie może być wyższy od maksymalnego wyniku ustalonego przez Komitet.
21.2d

Wyjątek do reguły 11.2 w maximum score

Reguła 11.2 nie ma zastosowania w następującej sytuacji: Jeżeli poruszająca się piłka gracza musi wpaść do dołka, aby wynik był niższy niż wynik maksymalny na dołku i ktoś celowo odbije lub zatrzyma piłkę w momencie, gdy nie ma żadnych szans, aby piłka wpadła do dołka, wtedy ta osoba nie otrzymuje żadnej kary a wynik gracza jest wynikiem maksymalnym na tym dołku.
21.2e

Kiedy w maximum score kończy się runda

Runda zostaje zakończona, gdy gracz:
 • wbije piłkę do dołka na swoim ostatnim dołku (wraz z naprawieniem błędu, np. zgodnie z regułą 6.1 lub 14.7b),
 • lub nie zakończy dołka na ostatnim dołku lub osiągnie maksymalny wynik na dołku.
21.3

Par/Bogey

21.3a

Ogólnie o par/bogey

Par/Bogey jest formatem stroke play, w którym stosuje się punktację taką jak w match play:
 • gracz lub strona wygrywa lub przegrywa dołek kończąc go mniejszą liczbą uderzeń lub większą liczbą uderzeń niż ustalona przez Komitet liczba uderzeń na tym dołku,
 • zawody wygrywa gracz lub strona z największą liczbą wygranych dołków w stosunku do dołków przegranych (czyli dodajemy wygrane dołki i odliczamy dołki przegrane).
W zawodach obowiązują reguły dla stroke play zapisane w regułach 1-20, ze zmianami wprowadzonymi w regułach szczególnych. Reguła 21.3 obowiązuje w przypadku:
 • zawodów scratch (brutto), ale może być stosowana również w zawodach handicapowych,
 • i gry indywidualnej, ale może być stosowana w grze z partnerami, zgodnie z regułą 22 (foursomes) i 23 (fourball), oraz w zawodach drużynowych zgodnie z regułą 24.
21.3b

Punktacja w par/bogey

(1) Kiedy dołek jest wygrany lub przegrany. Obowiązuje punktacja tak jak w match play, porównuje się liczbę uderzeń gracza (wliczając uderzenia wykonane i karne) na dołkach wygranych lub przegranych z ustaloną przez Komitet (zwykle par lub bogey) liczbą uderzeń na tym dołku:
 • jeżeli wynik gracza jest niższy niż ustalony wynik - gracz wygrywa dołek,
 • jeżeli wynik gracza jest taki sam jak ustalony wynik - dołek jest zremisowany (inaczej dzielony),
 • jeżeli wynik gracza jest wyższy niż ustalony wynik lub brak jest zapisanego wyniku - gracz przegrywa dołek.
Gracz, który z jakiegoś powodu nie zakończył dołka zgodnie z regułami, przegrywa dołek. Aby poprawić tempo gry, gracze są zachęcani do przerwania gry na dołku, gdy ich wynik jest wyższy niż ustalony dla tego dołka (gdyż i tak dołek jest przegrany). Dołek jest zakończony, gdy gracz wbije piłkę do dołka, postanowi go nie kończyć lub gdy wynik jest wyższy niż ustalony dla tego dołka (2) Wynik wpisany na każdym dołku. Aby spełnić wymagania reguły 3.3b dotyczące wpisywania wyników na karcie wyników:
 • jeżeli dołek jest zakończony przez wbicie piłki do dołka:
  • gdy wynik wskazuje, że dołek jest wygrany lub zremisowany. karta wyników musi przedstawiać rzeczywisty wynik,
  • gdy wynik wskazuje, że dołek jest przegrany. karta wyników musi przedstawiać brak wyniku lub dowolny wynik wskazujący, że dołek jest przegrany.
 • jeżeli dołek jest zakończony bez wbicia piłki do dołka. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka zgodnie z regułami, na karcie wyników może brakować wyniku lub może być zapisany dowolny wynik wskazujący, że dołek jest przegrany.
Komitet jest odpowiedzialny za decyzję, czy gracz wygrał, przegrał czy zremisował dołek, a w zawodach handicapowych za zastosowanie, uderzeń handicapowych, do zapisanego na każdym dołku wyniku, przed decyzją o wyniku na dołku. Wyjątek – nie ma kary, gdy nie wpływa to na wynik dołka:: jeżeli gracz odda kartę wyników z niższym wynikiem na dołku niż rzeczywiście osiągnął, ale to nie wpływa na wygranie, przegranie lub zremisowanie dołka, to nie ma kary zgodnie z regułą 3.3b. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(5) (Regulamin zawodów może zalecać, ale nie wymagać od graczy, aby wpisywali wynik dołka na karcie wyników).
21.3c

Kary w par/bogey

Wszystkie kary, które występują w stroke play mają zastosowanie w formacie par/bogey, z wyjątkiem, gdy gracz, który naruszył jedną z tych pięciu reguł nie jest zdyskwalifikowany, ale przegrywa dołek na którym wystąpiło naruszenie:
 • niezakończenie dołka (nie wbito piłki do dołka) zgodnie z regułą 3.3c,
 • nienaprawienie błędu zagrania spoza obszaru tee podczas rozpoczęcia dołka (zob. reguła 6.1b(2)),
 • nienaprawienie błędu zagrania niewłaściwą piłką (zob. reguła 6.3c),
 • nienaprawienie błędu zagrania z niewłaściwego miejsca, gdy było to poważne naruszenie reguł (zob. reguła 14.7b),
 • lub nienaprawienie błędu wykonania uderzenia w niewłaściwej kolejności (zob. reguła 22.3). 
Jeżeli gracz naruszył inną regułę z karą dyskwalifikacji, to zostaje zdyskwalifikowany. Po uwzględnieniu wszystkich uderzeń karnych, wynik gracza na dołku nie może być gorszy niż strata dołka.
21.3d

Wyjątek do reguły 11.2 w par/bogey

Reguła 11.2 nie ma zastosowania w następującej sytuacji: Jeżeli poruszająca się piłka gracza musi wpaść do dołka, aby gracz zremisował dołek i ktoś celowo odbije lub zatrzyma piłkę w momencie, gdy nie ma najmniejszej szansy, aby trafiła do dołka, to nie ma kary dla tej osoby, a gracz przegrywa dołek.
21.3e

Kiedy w par/bogey kończy się runda

Runda zostaje zakończona, gdy gracz:
 • wbije piłkę do dołka na swoim ostatnim dołku (wraz z naprawianiem błędu np. zgodnie z regułą 6.1 lub 14.7b),
 • lub nie zakończy dołka na ostatnim dołku lub przegra ostatni dołek.
21.4

Threeball match play

21.4a

Ogólnie o threeball match play

Threeball match play jest formatem match play, w którym:
 • każdy z trzech graczy gra w tym samym czasie indywidualny mecz przeciwko każdemu z dwóch pozostałych graczy,
 • każdy gracz gra jedną piłką, która jest liczona do obu meczów.
Reguły dla match play zawarte w regułach 1-20 dotyczą trzech indywidualnych meczy, z wyjątkiem zastosowania poniższych szczególnych reguł do dwóch sytuacji, w których zastosowanie reguł w jednym meczu mogłoby być sprzeczne ze stosowaniem ich w drugim meczu.
21.4b

Gra poza kolejnością

Jeżeli gracz zagra poza kolejnością w meczu, przeciwnik, który powinien grać pierwszy może unieważnić to uderzenie zgodnie z regułą 6.4a(2). Jeżeli gracz zagra poza kolejnością w obu meczach, każdy przeciwnik może zdecydować czy unieważnić to uderzenie w swoim meczu z graczem. Jeżeli uderzenie gracza jest unieważnione w jednym meczu:
 • gracz musi kontynuować grę piłką oryginalną w drugim meczu.
 • oznacza to, że gracz musi zakończyć dołek grając oddzielnymi piłkami w obu meczach.
21.4c

Piłka lub znacznik podniesiony lub przemieszczony przez jednego z przeciwników

Jeżeli przeciwnik otrzyma karę jednego uderzenia za podniesienie piłki gracza lub znacznika lub spowoduje przemieszczenie piłki lub znacznika według reguły 9.5b lub 9.7b, to kara jest naliczana w meczu, w którym gra z tym graczem. Przeciwnik nie otrzymuje kary w meczu z innym graczem.
21.5

Inne formaty gry w golfa

Chociaż tylko niektóre formaty gry są specjalnie omówione przez reguły 3, 21, 22 i 23, to można również grać w innych formatach, takich jak scramble i greensome. Reguły mogą być tak dostosowane, aby umożliwić grę w tych i innych formatach. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 9 (rekomendowany sposób dostosowania reguł do innych popularnych formatów gry).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej