Drukuj rozdział
23
Fourball
Cel reguły: Reguła 23 omawia fourball (rozgrywany w match play lub stroke play), gdzie partnerzy grają jako strona i każdy z nich gra swoją piłką. Niższy wynik jednego z partnerów jest wynikiem strony na dołku.
23
Fourball
23.1

Ogólnie o fourball

Fourball jest formą gry (zarówno w match play jak i w stroke play) z udziałem partnerów, w której:
 • dwóch partnerów gra razem jako strona i każdy z nich gra własną piłką,
 •  wynikiem strony na dołku jest niższy wynik jednego z partnerów na dołku. 
 W tym formacie gry mają zastosowanie reguły 1-20, zmodyfikowane przez te poniższe reguły. Odmianą fourball jest format match play zwany bestball, w którym pojedynczy gracz rywalizuje przeciwko stronie złożonej z dwóch lub trzech partnerów i każdy partner gra własną piłką zgodnie z regułami zmodyfikowanymi przez poniższe reguły. (W przypadku bestball z trzema partnerami grającymi jako strona, każde odniesienie do innego partnera dotyczy dwóch pozostałych partnerów).
23.2

Punktacja w fourball

23.2a

Wynik strony na dołku w match play i w stroke play

 • Gdy obaj partnerzy wbiją piłkę do dołka lub zakończą dołek w inny sposób zgodnie z regułami. Niższy wynik jest wynikiem strony na dołku.
 • Gdy tylko jeden z partnerów wbije piłkę do dołka lub w inny sposób zakończy dołek zgodnie z regułami. Wynik tego partnera jest wynikiem strony na dołku. Drugi partner nie musi wbijać piłki do dołka.
 • Gdy żaden z partnerów nie wbije piłki do dołka lub w inny sposób nie zakończy dołka zgodnie z regułami. Strona nie otrzymuje punktów na dołku, co oznacza:
  • w match play, strona traci dołek chyba że strona przeciwna poddała dołek wcześniej lub w inny sposób go przegrała.
  • w stroke play, strona jest zdyskwalifikowana chyba że błąd został naprawiony we właściwym czasie, zgodnie z regułą 3.3c.
23.2b

Karta wyników strony w stroke play

(1) Odpowiedzialność strony. Na jednej karcie wyników musi być zapisany wynik brutto strony na każdym dołku. Na każdym dołku:
 • wynik brutto przynajmniej jednego partnera musi być zapisany na karcie wyników,
 • nie ma kary za zapisanie wyników więcej niż jednego partnera na karcie wyników,
 • każdy zapisany wynik na karcie wyników musi w czytelny sposób wskazywać partnera, który ten wynik osiągnął; jeżeli tak nie jest, to strona jest zdyskwalifikowana.
 • nie wystarczy wskazać określonego wyniku jako wyniku ogólnego strony.
Wystarczy, by jeden partner poświadczył wyniki na dołkach na karcie wyników strony (zob. reguła 3.3b (2)). (2) Odpowiedzialność Komitetu. Komitet odpowiada za wybranie właściwego wyniku na dołku liczącego się dla strony, wraz z zastosowaniem handicapów w zawodach handicapowych:
 • jeżeli zapisano tylko jeden wynik na dołku, ten wynik liczy się dla strony,
 • jeżeli zapisano wyniki obu partnerów na dołku:
  • jeżeli te wyniki są różne, najniższy wynik (brutto lub netto) na dołku liczy się dla strony,
  • jeżeli oba wyniki są identyczne, Komitet może zaliczyć dowolny wynik. Jeżeli wybrany wynik będzie niewłaściwy z jakiejś przyczyny, Komitet zaliczy drugi wynik.
Jeżeli wynik, który liczy się dla strony nie jest wyraźnie przypisany do konkretnego partnera jako jego wynik, lub jeżeli ten partner jest zdyskwalifikowany w związku z grą na tym dołku, strona jest zdyskwalifikowana.
23.2c

Kiedy reguła 11.2 nie ma zastosowania w fourball

Reguła 11.2 nie ma zastosowania w następującej sytuacji: Gdy partner gracza zakończył dołek a poruszająca się piłka gracza musi wpaść do dołka, aby wynik był korzystniejszy dla strony na tym dołku i ktokolwiek celowo odbije lub zatrzyma piłkę w momencie, gdy nie ma najmniejszej szansy, aby wpadła do dołka, wówczas nie ma kary dla tej osoby a wynik gracza nie liczy się dla strony.
23.3

Rozpoczęcie i zakończenie rundy; zakończenie dołka

23.3a

Rozpoczęcie rundy

Runda strony rozpoczyna się wtedy, gdy jeden z partnerów wykona uderzenie rozpoczynające ich pierwszy dołek.
23.3b

Zakończenie rundy

Runda strony kończy się:
 • W match play, gdy:
  • strona wygra mecz (zob. reguły 3.2a(3),
  • albo mecz jest zremisowany po ostatnim dołku, gdy Regulamin zawodów dopuszcza taką sytuację (patrz reguła 3.2a(4)).
 • w stroke play, gdy strona zakończy ostatni dołek i obaj partnerzy wbiją piłki do dołka (wraz z naprawieniem błędu, np. zgodnie z regułą 6.1 lub 14.7b) lub gdy jeden z partnerów wbije piłkę do dołka na ostatnim dołku a drugi z partnerów zdecyduje, że nie skończy dołka.
23.3c

Zakończenie dołka

(1) Match play. Strona kończy dołek, gdy:
 • obaj partnerzy wbiją piłki do dołka lub poddadzą następne uderzenie,
 • jeden z partnerów wbił piłkę do dołka lub poddał następne uderzenie, a drugi partner albo nie wbił piłki do dołka, albo ma wynik, który nie może się liczyć dla strony,
 • lub wynik na dołku jest już ustalony (np., gdy wynik na dołku jednej ze stron jest niższy, niż może to uzyskać druga strona).
(2) Stroke play. Strona kończy dołek, gdy jeden z partnerów wbije piłkę do dołka a drugi partner również wbił piłkę do dołka albo z tego zrezygnował, lub jest zdyskwalifikowany na tym dołku.
23.4

Reprezentowanie strony przez jednego lub obu partnerów

Strona może być reprezentowana przez jednego partnera podczas całej rundy lub jej dowolnej części. Nie jest wymagane, aby obaj partnerzy byli obecni lub jeżeli są obecni, to by obaj grali na każdym dołku. Jeżeli partner jest nieobecny i potem dołącza, aby zagrać, to partner może rozpocząć grę dla strony tylko pomiędzy dwoma dołkami, co oznacza:
 • match play – zanim dowolny gracz w meczu rozpocznie dołek. Jeżeli w meczu partner dołączył tuż po rozpoczęciu gry na dołku przez dowolnego gracza jednej ze stron, ten partner nie może grać dla strony aż do następnego dołka.
 • stroke play – zanim drugi partner rozpocznie dołek. Jeżeli partner dołączył tuż po rozpoczęciu gry na dołku przez drugiego partnera, dołączający partner nie może grać dla strony aż do następnego dołka.
Dołączający partner, który nie ma pozwolenia na rozgrywanie dołka może udzielać porad lub pomagać partnerowi i podejmować inne działania pomagające partnerowi na tym dołku (zob. reguły 23.5a i 23.5b). Kara za wykonanie uderzenia, kiedy gra na dołku nie jest dozwolona naruszając regułę 23.4: kara główna.
23.5

Działania gracza pomagające w grze partnera

23.5a

Gracz może podjąć dowolne działania związane z piłką partnera, identycznie jak partner

Mimo, że każdy gracz strony musi grać własną piłką, to:
 • gracz może podjąć dowolne działania zawiązane z piłką partnera, jakie może podjąć sam partner przed wykonaniem uderzenia, takie jak zaznaczenie położenia piłki i podnoszenie, odkładanie, dropowanie i kładzenie piłki,
 • gracz i caddie gracza mogą pomagać partnerowi w dowolny sposób w jaki może pomóc caddie partnera (np. dać lub otrzymać poradę oraz podjąć inne działania dozwolone przez regułę 10), ale nie mogą udzielić żadnej takiej pomocy, jakiej caddie partnera zgodnie z regułami nie może udzielić.
W stroke play, partnerzy nie mogą uzgodnić między sobą pozostawienia piłki na putting greenie, aby pomogła jednemu z nich lub innemu graczowi (zob. reguła 15.3a).
23.5b

Partner odpowiada za działania gracza

Dowolne działanie podjęte przez gracza, a związane z piłką partnera lub sprzętem jest uważane za podjęte przez partnera. Jeżeli działania gracza mogłyby naruszyć regułę, gdyby zostały podjęte przez partnera:
 • partner naruszył regułę i otrzymuje stosowną karę (zob. reguła 23.9a),
 • przykłady sytuacji naruszenia reguł przez gracza:
  • poprawianie warunków wpływających na uderzenie przez partnera,
  • przypadkowe spowodowanie przemieszczenia piłki partnera,
  • lub niezaznaczenie położenia piłki partnera przed jej podniesieniem.
Dotyczy to także działań caddiego gracza dotyczących piłki partnera, które naruszyłyby regułę, gdyby zostały podjęte przez partnera lub caddiego partnera. Jeżeli działania gracza lub caddiego gracza, wpływają na zagranie piłki przez gracza i partnera, reguła 23.9a(2) wyjaśnia, kiedy kara dotyczy obu partnerów.
23.6

Kolejność grania strony

Partnerzy mogą grać w kolejności najlepszej dla strony. Oznacza to, że gdy przychodzi kolej na gracza zgodnie z regułą 6.4a (match play) lub 6.4b (stroke play), gracz lub jego partner mogą wykonać kolejne uderzenie. Wyjątek – kontynuowanie gry na dołku po poddaniu uderzenia w match play:
 • gracz nie może kontynuować gry na dołku po darowaniu mu następnego uderzenia, gdyby to mogło pomóc jego partnerowi,
 • jeżeli gracz tak postąpi, to jego wynik na dołku zostaje bez kary, ale wynik partnera na tym dołku nie może być zaliczony dla strony.
23.7

Partnerzy mogą dzielić się kijami

Reguła 4.1b(2) jest zmodyfikowana w taki sposób, że pozwala partnerom na dzielenie się kijami, tak długo, póki ich łączna liczba nie przekracza 14.
23.8

Ograniczenie dla gracza stojącego za partnerem podczas wykonywania uderzenia

Oprócz ograniczeń zawartych w regule 10.2b(4), graczowi nie wolno stać na lub w pobliżu, przedłużenia linii gry za piłką w czasie, gdy jego partner wykonuje uderzenie, w celu uzyskania informacji do ich (graczy) następnego uderzenia. Kara za naruszenie reguły 23.8: kara główna.
23.9

Kiedy karę stosujemy dla jednego z partnerów, a kiedy dla obu

Gdy gracz otrzymuje karę za naruszenie reguły, karę można zastosować do samego gracza lub obu partnerów (czyli do strony). Zależy to od kary i formatu gry:
23.9a

Kary inne niż dyskwalifikacja

(1) Zazwyczaj kara dotyczy tylko gracza, a nie partnera. Gdy gracz otrzyma karę inną niż dyskwalifikacja, to zwykle ona dotyczy tylko gracza a nie jego partnera, z wyjątkiem sytuacji opisanych w (2).
 • Każda kara uderzenia dodawana jest tylko do wyniku gracza, a nie do wyniku partnera.
 • W match play, jeżeli gracz otrzymuje karę główną (strata dołka) to jego punkty nie mogą być liczone dla strony na tym dołku; jednak ta kara nie dotyczy partnera, który może kontynuować grę dla strony na tym dołku.
(2) Trzy sytuacje, w których kara dla gracza dotyczy również partnera.
 • Gdy gracz narusza regułę 4.1b (limit 14 kijów; dzielenie się, dodawanie lub wymienianie kijów). W match play, strona otrzymuje karę (następuje zmiana wyniku meczu); w stroke play, partner otrzymuje taką samą karę jak gracz.
 • Gdy naruszenie reguły przez gracza pomaga partnerowi w grze. Zarówno w match play jak i w stroke play, partner otrzymuje taką samą karę jak gracz.
 • W match play, gdy naruszenie reguły przez gracza przeszkadza w grze przeciwnikowi. Partner otrzymuje taką samą karę jak gracz.
Wyjątek – wykonanie uderzenia niewłaściwą piłką przez gracza, nie jest traktowane jako mogące pomóc partnerowi w grze lub przeszkodzić przeciwnikowi:
 • tylko gracz (nie partner) otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 6.3c.
 • nie jest istotne, czy piłka zagrana jako niewłaściwa należy do partnera, przeciwnika czy kogoś innego.
23.9b

Kary dyskwalifikacji

(1) Kiedy naruszenie reguły przez jednego partnera skutkuje dyskwalifikacją strony. Strona jest zdyskwalifikowana, gdy jeden z partnerów otrzyma karę dyskwalifikacji zgodnie z poniższymi regułami: tylko w match play:
 • reguła 3.2c Zastosowanie handicapów w meczu handicapowym
tylko w stroke play: (2) Kiedy naruszenie reguły przez obu partnerów skutkuje dyskwalifikacją strony.. Strona jest zdyskwalifikowana, gdy obaj partnerzy otrzymali karę dyskwalifikacji zgodnie z poniższymi regułami: tylko w stroke play: Strona jest zdyskwalifikowana, jeżeli obaj partnerzy otrzymali kary dyskwalifikacji na tym samym dołku przy dowolnej kombinacji tych reguł: (3) Kiedy naruszenie reguły przez jednego gracza skutkuje brakiem wyniku na dołku dla gracza. We wszystkich innych sytuacjach, w których gracz narusza regułę czego skutkiem jest dyskwalifikacja, gracz nie jest zdyskwalifikowany, ale jego wynik na dołku, gdzie wystąpiło to naruszenie nie może być zaliczony dla strony. W match play, jeżeli obaj partnerzy naruszą tego typu regułę na tym samym dołku, strona zostaje ukarana stratą dołka.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej