Drukuj rozdział
13
Putting greeny
Cel reguły: Reguła 13 jest specjalną regułą dotyczącą putting greenów. Putting greeny są obszarem specjalnie przygotowanym do grania piłki po ziemi, a na każdym putting greenie jest dołek z flagą i dlatego obowiązują tu inne reguły niż na pozostałych obszarach pola.
13
Putting greeny
13.1

Działania dozwolone lub wymagane na putting greenie

Cel reguły: Ta reguła pozwala na wykonywanie czynności, które nie są dozwolone poza putting greenem. Na putting greenie graczowi wolno zaznaczyć, podnieść, oczyścić i odłożyć piłkę oraz naprawić uszkodzenia, usuwać piasek i luźną ziemię. Nie ma kary za przypadkowe przemieszczenie piłki lub znacznika.
13.1a

Kiedy piłka znajduje się na putting greenie

Piłka jest na putting greenie, gdy jakakolwiek jej część:
 • Dotyka putting greenu,
 • lub leży na czymś lub w czymś (np. naturalnym utrudnieniu ruchomym lub sztucznym utrudnieniu) i znajduje się w obrębie putting greenu.
Jeżeli część piłki jest zarówno na putting greenie jak i w innym obszarze pola, zob. reguła 2.2c.
13.1b

Zaznaczanie, podnoszenie i czyszczenie piłki na putting greenie

Piłka na putting greenie może być podniesiona i oczyszczona (zob. reguła 14.1). Przed podniesieniem piłki jej położenie musi być zaznaczone (zob. reguła 14.1) a piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce (zob. reguła 14.2).
13.1c

Poprawiania dozwolone na putting greenie

Podczas rundy i w czasie zatrzymania gry, zgodnie z regułą 5.7a, gracz może wykonać poniższe dwie czynności na putting greenie, bez względu na to, czy piłka jest na putting greenie czy poza nim: (1) usunąć piasek i luźną ziemię. piasek i luźna ziemia na putting greenie mogą być usunięte bez kary. (2) naprawić uszkodzenia. gracz może naprawić, bez kary, uszkodzenie na putting greenie podejmując uzasadnione działania, aby przywrócić możliwie pierwotny stan putting greenu, ale tylko:
 • używając ręki, stopy lub innej części ciała lub zwykłego narzędzia do naprawy śladów po piłce, kołeczka tee, kija lub podobnego do nich zwykłego sprzętu,
 • i bez nieuzasadnionego opóźniania gry (zob. reguła 5.6a).
Jednak, jeżeli gracz poprawia putting green podejmując działania wykraczające poza uzasadnione, w celu przywrócenia putting green do jego oryginalnego stanu (np. tworząc ścieżkę do dołka lub używając niedozwolonego przedmiotu), otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 8.1a. „Uszkodzenie putting greenu” oznacza dowolne uszkodzenie spowodowane przez człowieka (w tym gracza) lub czynnik zewnętrzny, np.:
 • Ślady po piłkach, uszkodzenia przez buty (takie jak ślady po kolcach) i zarysowania lub wgniecenia spowodowane przez sprzęt lub flagę,
 • stare zatyczki dołków, wstawki darni, łączenie ciętej trawy, zarysowania i wgniecenia od narzędzi konserwacyjnych i pojazdów,
 • ścieżki zwierząt lub wgniecenia od kopyt,
 • i wbite przedmioty (np. kamień, żołądź, grad lub kołeczek tee) oraz spowodowane przez nie wgniecenia.
Jednak „uszkodzeniami putting greenu” nie są uszkodzenia lub warunki, które powstały w wyniku:
 • normalnych czynności konserwacyjnych w celu utrzymania odpowiednich warunków na putting greenie (takie jak dziury aeracyjne i rowki cięcia pionowego),
 • nawadniania lub deszczu lub innych sił natury,
 • niedoskonałości naturalnej powierzchni (takie jak miejsca chwastów lub obszary gołego, chorego lub nierównomiernego wzrostu),
 • lub naturalnego zużycia dołka.
13.1d

Przemieszczenie piłki lub znacznika na putting greenie

Są dwie szczegółowe reguły dotyczące przemieszczenia piłki lub znacznika na putting greenie. (1) Nie ma kary za przypadkowe przemieszczenie piłki. Nie ma kary, gdy gracz, przeciwnik lub inny gracz w stroke play przypadkowo przemieści piłkę lub znacznik gracza na putting greenie. Gracz musi:
 • odłożyć piłkę na jej oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi zostać określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2)
 • lub położyć znacznik, aby zaznaczyć to oryginalne miejsce.
Wyjątek – piłka musi być grana tak jak leży, gdy rozpoczęła przemieszczanie się podczas backswingu lub uderzenia i uderzenie zostało wykonane (zob. reguła 9.1b). Jeżeli gracz lub przeciwnik celowo podniesie piłkę lub znacznik gracza na putting greenie, sprawdź w regule 9.4 lub regule 9.5, aby stwierdzić czy w danym przypadku nie wystąpi kara.
(2) Odkładanie piłki przemieszczonej przez siły natury. Jeżeli siły natury spowodują przemieszczenie piłki gracza na putting greenie, miejsce skąd gracz musi grać następne uderzenie zależy od tego, czy piłka była już podniesiona i odłożona na putting greenie (zob. reguła 14.1):
 • Piłka była już podnoszona i odkładana. Piłka musi być odłożona na miejsce skąd była przemieszczona (jeżeli nie jest ono znane to musi zostać określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2), mimo, że przemieściłysiły natury a nie gracz, przeciwnik lub czynnik zewnętrzny (zob. reguła 9.3 wyjątek).
 • Piłka nie była jeszcze podnoszona ani odkładana. Piłka musi być grana z nowego miejsca (zob. reguła 9.3).
Kara za zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 13.1d: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
13.1e

Nie wolno celowo testować putting greenu

Podczas rundy i w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a, graczowi nie wolno celowo podjąć działań testujących putting green lub niewłaściwy green, w tym:
 • pocierać powierzchnię,
 • lub toczyć piłkę.
Wyjątek – testowanie putting greenów pomiędzy dwoma dołkami: pomiędzy dwoma dołkami, gracz może pocierać powierzchnię lub toczyć piłkę na putting greenie dołka właśnie zakończonego oraz na dowolnym greenie treningowym (zob. reguła 5.5b). Kara za testowanie putting greenu lub niewłaściwego greenu niezgodnie z regułą 13.1e: kara główna. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej I-2 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną zakazującą toczenia piłki na putting greenie właśnie zakończonego dołka).
13.1f

Uwolnienie musi być wzięte od niewłaściwego greenu

(1) Występowanie zakłócenia od niewłaściwego greenu. Zakłócenie, zgodnie z tą regułą, występuje, gdy:
 • dowolna część piłki gracza dotyka niewłaściwego greenu lub leży na czymś lub w czymś (np. naturalnym utrudnieniu ruchomym lub sztucznym utrudnieniu) i znajduje się wewnątrz niewłaściwego greenu
 • lub niewłaściwy green fizycznie zakłóca obszar zamierzonego ustawienia lub obszar zamierzonego swingu.
(2) Musi być wzięte uwolnienie. Kiedy występuje zakłócenie od niewłaściwego greenu, gracz nie może grać piłki tak jak leży. Gracz musi wówczas skorzystać z uwolnienia bez kary dropując oryginalną piłkę lub inną piłkę w obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
 • Punkt odniesienia: najbliższy punkt całkowitego uwolnienia w tym samym obszarze pola, w którym piłka się zatrzymała.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • musi być w tym samym obszarze pola co punkt odniesienia,
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia,
  • i musi być wzięte całkowite uwolnienie od wszystkich zakłóceń niewłaściwego greenu.
(3) Nie ma uwolnienia, gdy jest to nieracjonalne. Nie ma uwolnienia, zgodnie z regułą 13.1f, gdy zakłócenie występuje tylko z powodu wyraźnie nieracjonalnego wyboru kija, sposobu ustawienia, swingu lub kierunku grania. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 13.1f: kara główna zgodnie z regułą 14.7a. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; wzór reguły lokalnej D-3 (Komitet może wprowadzić regułą lokalną brak uwolnienia od zakłócenia od niewłaściwego greenu, gdy zakłócenie występuje w obszarze zamierzonego ustawienia.
13.2

Flaga

Cel reguły: Ta reguła daje graczowi możliwości wyboru związane z umieszczeniem flagi w dołku. Gracz może pozostawić flagę w dołku lub wyjąć ją (wraz z przytrzymywaniem jej przez kogoś i wyjęciem jej z dołka po zagraniu piłki), lecz decyzja musi być podjęta przed wykonaniem uderzenia. Normalnie nie ma kary, gdy piłka w ruchu uderzy we flagę.
Tę regułę stosuje się do piłki zagranej z dowolnego miejsca na polu, albo z putting greenu albo z poza niego.
13.2a

Pozostawienie flagi w dołku

(1) Gracz może pozostawić flagę w dołku. Gracz może wykonać uderzenie z flagą pozostawioną w dołku tak, że wystąpi możliwość uderzenia we flagę przez piłkę w ruchu. Gracz musi zdecydować, zanim wykonana uderzenie, czy:
 • pozostawi flagę w dołku tak jak stoi lub umieści ją centralnie w dołku,
 • lub w przypadku, gdy flaga jest wyjęta włoży ją do dołka.
W innym przypadku:
 • graczowi nie wolno próbować uzyskać przewagi przez celowe ustawianie flagi w dołku w pozycji innej niż środkowa,
 • jeżeli gracz tak zrobi, a następnie poruszająca się piłka uderzy we flagę to gracz otrzymuje karę główną.
(2) Nie ma kary za uderzenie piłki we flagę pozostawioną w dołku. Jeżeli gracz wykona uderzenie z flagą pozostawioną w dołku a potem poruszająca się piłka uderzy we flagę:
 • nie ma kary (z wyjątkiem przewidzianym w (1)),
 • i piłka musi być grana tak jak leży.
(3) Ograniczenia dla gracza odchylającego lub wyjmującego flagę z dołka w czasie ruchu piłki. Po wykonaniu uderzenia z flagą pozostawioną w dołku:
 • gracz i jego caddie nie mogą celowo odchylać lub usuwać flagi, aby wpłynąć na miejsce zatrzymania się piłki gracza będącej w ruchu (np. po to, aby uniknąć uderzenia we flagę). Jeżeli gracz tak zrobi to otrzyma karę główną;
 • jednak nie ma kary, gdy gracz odchylił lub wyjął flagę z dołka z innego powodu, np., mając uzasadnione przekonanie, że piłka nie uderzyłaby we flagę nim spocznie.
(4) Ograniczenia dla innych graczy związane z odchylaniem lub wyjmowaniem flagi, gdy gracz zdecydował się na pozostawienie flagi w dołku. Gdy gracz pozostawił flagę w dołku i nie upoważnił nikogo, aby ją przytrzymywał (zob. reguła 13.2b(1)), to inny gracz nie może celowo odchylić lub wyjąć flagi, aby wpłynąć na miejsce zatrzymania poruszającej się piłki gracza.
 • Jeżeli inny gracz lub jego caddie zrobią tak przed uderzeniem lub w czasie uderzenia a gracz wykona uderzenie nie będąc świadomy tego, lub zrobi to w czasie ruchu piłki gracza, to inny gracz otrzymuje karę główną.
 • Jednak, nie ma kary, jeżeli inny gracz lub jego caddie odchyli lub wyjmie flagę z innej przyczyny, np.:
  • mając uzasadnione podejrzenie, że poruszająca się piłka gracza nie uderzy we flagę przed zatrzymaniem,
  • lub jest nieświadomy tego, że gracz gra, lub piłka gracza jest w ruchu.
Zob. reguły 22.2 (w foursomes, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
13.2b

Wyjmowanie flagi z dołka

(1) Gracz może wyjąć flagę z dołka. Gracz może wykonać uderzenie z flagą wyjętą z dołka, tak aby jego poruszająca się piłka nie uderzyła flagi w dołku. Gracz musi zdecydować o tym przed uderzeniem, poprzez:
 • wyjęcie flagi z dołka przed zagraniem piłki,
 • lub upoważnienie kogoś, aby przytrzymywał flagę, co oznacza:
  • przed uderzeniem trzymanie flagi w dołku, nad dołkiem lub przy dołku, aby wskazać graczowi lokalizację dołka,
  • i podczas uderzenia lub po wykonaniu uderzenia wyjęcie flagi.
Uważa się, że gracz upoważnił do przytrzymywania flagi, gdy:
 • caddie trzyma flagę w dołku, nad dołkiem lub stoi tuż przy dołku, kiedy wykonywane jest uderzenie, nawet, gdy gracz nie jest świadomy tego, co robi caddie,
 • gracz prosi inną osobę, aby przytrzymała flagę i ta osoba to robi,
 • lub gracz widzi inną osobę trzymającą flagę w dołku, nad dołkiem lub przy dołku lub stojącą tuż przy dołku, i gracz wykonuje uderzenie bez poproszenia tej osoby, aby odeszła lub zostawiła flagę w dołku.
(2) Co zrobić, gdy piłka uderza flagę lub osobę przytrzymującą flagę. Jeżeli poruszająca się piłka gracza uderzy we flagę, którą gracz zdecydował się usunąć zgodnie z (1), lub uderzy w osobę przytrzymującą flagę (lub w coś, co ta osoba trzyma), sposób działania zależy od tego czy było to celowe czy przypadkowe:
 • Piłka przypadkowo uderza we flagę lub osobę, która usunęła lub przytrzymuje flagę. Jeżeli poruszająca się piłka gracza przypadkowo uderzy we flagę lub osobę, która usunęła lub przytrzymuje flagę (lub w coś, co trzyma ta osoba), nie ma kary a piłka musi być grana tak jak leży.
 • Piłka celowo odbita lub zatrzymana przez osobę przytrzymującą flagę. Jeżeli osoba, która przytrzymuje flagę celowo odbije lub zatrzyma poruszającą się piłkę gracza, zastosowanie ma reguła 11.2c:
  • miejsce skąd piłka ma być grana. gracz nie może grać piłki tak jak leży a musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 11.2c.
  • kiedy stosuje się karę. jeżeli osobą, która celowo odbiła lub zatrzymała piłkę był gracz lub jego caddie, gracz otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 11.2.
Dla celów tej reguły, „celowe odbicie lub zatrzymanie” oznacza tę samą czynność jak w regule 11.2a i obejmuje uderzenie poruszającej się piłki gracza w:
 • usuniętą flagę, którą celowo ustawiono lub położono w wybranym miejscu na ziemi tak, żeby mogła odbić lub zatrzymać piłkę,
 • przytrzymywaną flagę, którą osoba celowo nie wyjęła z dołka lub nie usunęła z drogi piłki,
 • lub osobę, która przytrzymywała lub usunęła flagę (lub w coś, co trzymała ta osoba), kiedy ta osoba celowo nie usunęła się z drogi piłki.
Wyjątek – ograniczenia wynikające z celowego przesunięcia flagi wpływające na ruch piłki (zob. reguła 11.3). Zob. reguły 22.2 (w foursomes każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
13.2c

Piłka opierająca się o flagę w dołku

Jeżeli piłka gracza opiera się o flagę pozostawioną w dołku:
 • jeżeli dowolna część piłki jest w dołku poniżej powierzchni putting greenu, to uznaje się, że taka piłka wpadła do dołka nawet, gdy cała piłka nie znajduje się poniżej powierzchni dołka.
 • jeżeli żadna część piłki nie znajduje się w dołku poniżej powierzchni putting green:
  • piłka nie wpadła do dołka i musi być grana tak jak leży.
  • Jeżeli podczas usuwania flagi piłka przemieści się (nieważne czy wpadnie do dołka czy wypadnie poza przemieści się w kierunku od dołka) to nie ma kary a piłka musi być odłożona na krawędź dołka (zob. reguła 14.2).
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 13.2c: kara główna zgodnie z regułą 14.7a. W stroke play, gracz jest zdyskwalifikowany, gdy nie wbije piłki do dołka tak, jak tego wymaga reguła 3.3c.
13.3

Piłka na krawędzi dołka

13.3a

Czas oczekiwania na wpadnięcie do dołka piłki znajdującej się na krawędzi dołka

Jeżeli dowolna część piłki gracza znajduje się na krawędzi dołka:
 • gracz otrzymuje wystarczającą ilość czasu na dojście do dołka i potem dodatkowo 10 sekund na poczekanie i sprawdzenie czy piłka nie wpadnie do dołka,
 • jeżeli piłka wpadnie do dołka podczas czasu oczekiwania, to uważa się, że piłka została wbita do dołka poprzednim uderzeniem,
 • jeżeli piłka nie wpadnie do dołka podczas tego czasu oczekiwania:
  • uważa się, że piłka jest w spoczynku,
  • jeżeli piłka wpadnie do dołka zanim zostanie zagrana, to uważa się, że piłka została wbita do dołka poprzednim uderzeniem, ale dodaje się jedno uderzenie kary do wyniku na dołku.
13.3b

Co zrobić, jeżeli piłka na krawędzi dołka zostanie podniesiona lub przemieszczona zanim upłynie czas oczekiwania

Jeżeli piłka na krawędzi dołka zostanie podniesiona lub przemieszczona, ale nie przez siły natury, zanim upłynie czas oczekiwania zgodnie z regułą 13.3a, to uważa się, że jest w spoczynku:
 • piłka musi być odłożona na krawędź dołka (zob. reguła 14.2),
 • i czas oczekiwania zgodnie z regułą 13.3a nie ma już zastosowania do tej piłki. (Zob. reguła 9.3 co zrobić, gdy odłożona piłka została przemieszczona przez siły natury).
Jeżeli przeciwnik w match play lub inny gracz w stroke play przed upływem czasu celowo podniesie lub przemieści piłkę gracza, zatrzymaną na krawędzi dołka:
 • w match play, piłkę gracza uważa się za wbitą do dołka poprzednim uderzeniem i nie ma kary dla przeciwnika zgodnie z regułą 11.2b,
 • w stroke play, gracz, który podniósł lub przemieścił piłkę otrzymuje karę główną (karę dwóch uderzeń). Piłka musi być odłożona na krawędź dołka (zob. reguła 14.2).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej