Drukuj rozdział
17
Obszary kary
Cel reguły: Reguła 17 jest specjalną regułą dotyczącą obszarów kary, w których znajduje się woda lub innych obszarów zdefiniowanych przez Komitet, w których piłka często jest gubiona lub niemożliwa do zagrania. Gracz może skorzystać ze specjalnych opcji uwolnienia z karą jednego uderzenia, aby zagrać piłkę spoza obszaru kary.
17
Obszary kary
17.1

Opcje dla piłki w obszarze kary

Obszary kary są zdefiniowane jako czerwone lub żółte. Sposób zdefiniowania obszaru kary wpływa na opcje uwolnienia (zob. reguła 17.1d). Gracz może stać w obszarze kary, aby zagrać piłkę spoza obszaru kary, nawet po skorzystaniu z uwolnienia od obszaru kary.
17.1a

Piłka w obszarze kary

Piłka jest w obszarze kary, gdy dowolna część piłki:
 • leży na ziemi lub dotyka jej lub czegokolwiek innego (np. dowolnego naturalnego lub sztucznego obiektu) w obrębie obszaru kary,
 • albo jest powyżej granicy lub dowolnej innej części obszaru kary.
Jeżeli część piłki jest zarówno w obszarze kary, jak i w innym obszarze pola, zob. reguła 2.2c.
17.1b

Gracz może grać piłkę tak jak leży w obszarze kary lub wziąć uwolnienie z karą

Gracz może:
 • grać piłkę tak jak leży, bez kary, zgodnie z tymi samymi regułami, jakie stosuje się dla piłki w obszarze głównym (co oznacza, że nie ma żadnych specjalnych reguł ograniczających granie piłki z obszaru kary),
 • albo grać piłkę poza obszarem kary biorąc uwolnienie z karą zgodnie z regułą 17.1d lub 17.2.
Wyjątek – uwolnienie od zakłócenia przez strefę zabronionej gry musi być wzięte w obszarze kary (zob. reguła 17.1e).
17.1c

Uwolnienie dla piłki nieznalezionej w obszarze kary

Jeżeli piłka gracza nie została znaleziona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w obszarze kary:
 • gracz może skorzystać z uwolnienia z karą zgodnie z regułą 17.1d lub 17.2;
 • gdy gracz wprowadzi inną piłkę do gry, stosując to uwolnienie to:
  • oryginalna piłka przestaje być piłką w grze i nie może być dalej grana,
  • obowiązuje to również wtedy, gdy piłka potem zostanie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu szukania (zob. reguła 6.3b).
Jednak, jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje w obszarze kary to piłkę uznaje się za zgubioną, a gracz musi wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2.
17.1d

Uwolnienie dla piłki w obszarze kary

Jeżeli piłka gracza leży w obszarze kary oraz kiedy nie została znaleziona a jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje w obszarze kary, gracz ma następujące opcje uwolnienia, każda z jednym uderzeniem karnym: (1) uwolnienie z karą uderzenia i odległości. Gracz może grać piłkę oryginalną lub inną piłkę z miejsca poprzedniego uderzenia (zob. reguła 14.6). (2) w tył na linii uwolnienia. Gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną (zob. reguła 14.3) poza obszarem kary, utrzymując przybliżony punkt ostatniego przecięcia granicy obszaru kary przez piłkę oryginalną pomiędzy dołkiem a miejscem, gdzie piłka jest dropowana (bez ograniczenia jak daleko do tyłu piłka będzie dropowana). Miejsce na linii, gdzie piłka pierwszy raz dotknęła ziemi podczas dropowania tworzy obszar uwolnienia o długości jednego kija w dowolnym kierunku od tego punktu, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
  • nie może być bliżej dołka niż przybliżony punkt, gdzie piłka oryginalna ostatni raz przekroczyła granicę obszaru kary, i
  • może być w dowolnym obszarze pola z wyjątkiem tego samego obszaru kary, ale
  • musi być w tym samym obszarze pola, którego piłka pierwszy raz dotknęła, gdy była dropowana.

(3) uwolnienie boczne (tylko dla czerwonego obszaru kary). Gdy piłka ostatni raz przekroczyła granicę czerwonego obszaru kary, gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną w tym bocznym obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
 • Punkt odniesienia: przybliżony punkt, w którym oryginalna piłka ostatni raz przekroczyła granicę czerwonego obszaru kary.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: dwie długości kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia,
  • może być w dowolnym obszarze pola z wyjątkiem tego samego obszaru kary, ale
  • jeżeli więcej niż jeden obszar pola znajduje się w odległości dwóch długości kija od punktu odniesienia, to piłka musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia, który jest w tym samym obszarze pola, którego piłka pierwszy raz dotknęła, gdy była dropowana w obszarze uwolnienia.
Zob. reguła 25.4m (dla graczy, którzy używają kołowego urządzenia wspomagającego mobilność, reguła 17.1d(3) jest zmodyfikowana tak, aby rozszerzyć boczny obszar uwolnienia do czterech długości kija). Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; wzór reguły lokalnej B-2 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalając na boczne uwolnienie po przeciwnej stronie czerwonego obszaru kary w równej odległości od dołka).
17.1e

Uwolnienie musi być wzięte od zakłócenia przez strefę zabronionej gry w obszarze kary

W każdej z poniższych sytuacji, graczowi nie wolno grać piłki tak jak leży: (1) gdy piłka znajduje się w strefie zabronionej gry w obszarze kary. gracz musi wziąć uwolnienie z karą zgodnie z regułą 17.1d lub 17.2. Jeżeli po skorzystaniu z uwolnienia zgodnie z tą regułą gracz ma zakłócenie od strefy zabronionej gry, piłka nie może być grana tak, jak leży. Zamiast tego gracz musi skorzystać z dalszego uwolnienia zgodnie z regułą 16.1f(2) (2) gdy strefa zabronionej gry na polu zakłóca ustawienie lub swing dla piłki w obszarze kary. Jeżeli piłka gracza znajduje się w obszarze kary i jest poza strefą zabronionej gry, ale strefa zabronionej gry (albo jest w nienormalnych warunkach na polu albo w obszarze kary) zakłóca jego obszar zamierzonego ustawienia lub obszar zamierzonego swingu, gracz musi:
 • wziąć uwolnienie z karą poza obszarem kary zgodnie z regułą 17.1d lub 17.2,
 • albo wziąć uwolnienie bez kary dropując oryginalną piłkę lub inną piłkę w obszarze uwolnienia (jeżeli ono istnieje) w obszarze kary (zob. reguła 14.3):
  • Punkt odniesienia: najbliższy punkt całkowitego uwolnienia od strefy zabronionej gry,
  • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
  • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
   • musi być w tym samym obszarze kary, w którym leży piłka,
   • i nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.
(3) nie ma uwolnienia kiedy jest to wyraźnie nieracjonalne. Nie ma uwolnienia bez kary od zakłócenia strefy zabronionej gry (2):
 • gdy granie piłki tak jak leży, jest wyraźnie nieracjonalne z powodu czegoś, od czego gracz nie może uzyskać uwolnienia bez kary (np. gdy gracz nie jest w stanie wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzakach),
 • albo gdy zakłócenie występuje tylko z powodu wyboru przez gracza kija, sposobu ustawienia, swingu lub kierunku gry, który jest wyraźnie nieracjonalny w danych warunkach.
Postępowanie w przypadku wystąpienia zakłócenia przez strefę zabronionej gry dla piłki znajdującej się poza obszarem kary, zob. reguła 16.1f. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 17.1: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
17.2

Opcje po zagraniu piłki z obszaru kary

17.2a

Piłka zagrana z obszaru kary zatrzymuje się w tym samym lub w innym obszarze kary

Jeżeli piłka zagrana z obszaru kary zatrzyma się w tym samym obszarze kary lub w innym obszarze kary, gracz może grać piłkę tak jak leży (zob. reguła 17.1b). Lub z jednym uderzeniem karnym, gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z poniższymi opcjami: (1) Normalne opcje uwolnienia. Gracz może skorzystać z uwolnienia z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 17.1d(1), uwolnienia w tył na linii zgodnie z regułą 17.1d(2) lub, dla czerwonego obszaru kary, uwolnienia bocznego zgodnie z regułą 17.1d(3). Zgodnie z regułą 17.1d(2) lub (3), przybliżony punkt wykorzystany do określenia obszaru uwolnienia znajduje się tam, gdzie oryginalna piłka ostatni raz przekroczyła granicę obszaru kary w którym piłka leży. Jeżeli gracz weźmie uwolnienie z karą uderzenia i odległości dropując piłkę w obszarze kary (zob. reguła 14.6) a potem zdecyduje się nie grać zdropowanej piłki z miejsca, w którym się zatrzymała, wówczas:
 • gracz może wziąć kolejne uwolnienie z obszaru kary zgodnie z regułą 17.1d(2) lub (3) (dla czerwonego obszaru kary) lub zgodnie z regułą 17.2a(2).
 • jeżeli gracz tak zrobi, otrzymuje dodatkowo jedno uderzenie karne, co da łącznie karę dwóch uderzeń: jedno uderzenie za skorzystanie z kary uderzenia i odległości oraz jedno za skorzystanie z uwolnienia poza obszarem kary.
(2) Opcja dodatkowego uwolnienia: Granie z miejsca ostatniego uderzenia wykonanego poza obszarem kary. Zamiast skorzystania z jednej z opcji uwolnienia zgodnie z (1), gracz może wybrać granie piłki oryginalnej lub innej z miejsca ostatniego uderzenia wykonanego poza obszarem kary (zob. reguła 14.6).
17.2b

Piłka zagrana z obszaru kary jest zgubiona, na aucie lub nie do zagrania poza obszarem kary

Po zagraniu piłki z obszaru kary, gracz może czasami być zmuszony lub sam weźmie uwolnienie z karą uderzenia i odległości, ponieważ oryginalna piłka jest: Jeżeli gracz weźmie uwolnienie z karą uderzenia i odległości dropując piłkę w obszarze kary (zob. reguła 14.6), a potem zdecyduje się nie grać zdropowanej piłki z miejsca, w którym się zatrzymała, to:
 • gracz może wziąć kolejne uwolnienie z obszaru kary zgodnie z regułą 17.1d(2) lub (3) (dla czerwonego obszaru kary) lub zgodnie z regułą 17.2a(2),
 • jeżeli gracz tak zrobi, otrzymuje dodatkowo jedno uderzenie karne, co da łącznie karę dwóch uderzeń: jedno uderzenie za wzięcie uwolnienia z karą uderzenia i odległości oraz jedno za wzięcie uwolnienia poza obszarem kary.
Gracz może bezpośrednio skorzystać z uwolnienia poza obszarem kary bez pierwszego dropowania piłki w obszarze kary, ale wtedy otrzyma łącznie karę dwóch uderzeń. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 17.2: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
17.3

Niektóre reguły nie dają uwolnienia dla piłki w obszarze kary

Gdy piłka gracza jest w obszarze kary, to nie ma uwolnienia od: Jedyną opcją uwolnienia dla gracza jest wzięcie uwolnienia z karą, zgodnie z regułą 17. Jednak, gdy występuje zagrożenie ze strony niebezpiecznych zwierząt, podczas grania piłki w obszarze kary, gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary w obszarze kary lub z uwolnienia z karą poza obszarem kary (zob. reguła 16.2b(2)).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej