Drukuj rozdział
10
Przygotowanie do wykonania uderzenia; porada i pomoc; caddie
Cel reguły: Reguła 10 omawia, jak przygotować się do wykonania uderzenia. Zawiera też porady i omawia pomoc, jaką gracz może uzyskać od innych osób (w tym caddiech). Podstawową zasadą gry jest to, że golf jest grą związaną z poziomem umiejętności i osobistym wyzwaniem.
10
Przygotowanie do wykonania uderzenia; porada i pomoc; caddie
10.1

Wykonywanie uderzenia

Cel reguły: Reguła 10.1 omawia, jak wykonać uderzenie. Przedstawia też kilka zabronionych działań podczas wykonywania uderzenia. Uderzenie jest wykonane prawidłowo, gdy piłkę uderza się główką kija. Podstawowym wyzwaniem jest kierowanie i kontrolowanie ruchu całego kija przez swobodny zamach bez opierania go o ciało.
10.1a

Poprawne uderzanie piłki

Podczas wykonywania uderzenia:
 • Gracz musi poprawnie uderzyć piłkę częścią główki kija, która może mieć tylko chwilowy kontakt z piłką. Nie może on również popychać, podbierać ani ciągnąć piłki.
 • Jeżeli podczas wykonywania uderzenia, kij gracza przypadkowo uderzy w piłkę więcej niż jeden raz, zaliczane jest tylko jedno uderzenie i nie ma kary.
10.1b

Trwałe oparcie kija

Podczas wykonywania uderzenia gracz nie może trwale oprzeć kija, zarówno:
 • bezpośrednio, gdy gracz opiera kij lub rękę trzymającą kij o dowolną część ciała (przy czym gracz może trzymać kij lub rękę trzymającą kij na ręce lub przedramieniu),
 • jak i pośrednio, używając trwałego punktu oparcia, gdy gracz celowo trzyma przedramię oparte o dowolną część swojego ciała w celu unieruchomienia ręki trzymającej kij, aby otrzymać stabilny punkt, wokół którego druga ręka wykona zamach kijem.
Nie ma naruszenia tej reguły, jeżeli kij gracza, ręka trzymająca kij lub przedramię lekko dotyka ciała lub ubrania podczas uderzenia bez trzymania przy ciele. Na potrzeby tej reguły „przedramię” oznacza część ramienia poniżej stawu łokciowego i obejmuje nadgarstek. Zob. reguły 25.3b i 25.4h (modyfikacja reguły 10.1b dla graczy, po amputacji lub używających urządzenia wspomagającego mobilność).
10.1c

Wykonywanie uderzenia stojąc nad lub na linii gry

Gracz nie może wykonać uderzenia w ustawieniu, gdy celowo postawi stopy nad linią gry lub gdy jej dotyka albo gdy ustawi się nad lub na przedłużeniu tej linii poza piłkę. Dla celów tylko tej reguły, linia gry nie obejmuje rozsądnej odległości po obu jej stronach. Wyjątek – nie ma kary, gdy ustawienie się jest przypadkowe lub jest wynikiem próby uniknięcia stania na linii innego gracza. Zob. reguła 25.4i (dla graczy, którzy używają urządzenia wspomagającego mobilność, modyfikacja reguły 10.1c obejmuje przyjęte ustawienie z jakąkolwiek częścią urządzenia wspomagającego mobilność).
10.1d

Zagranie piłki w ruchu

Gracz nie może uderzyć piłki w ruchu:
 • piłka w grze jest „w ruchu”, gdy nie spoczywa w miejscu.
 • jeżeli piłka w spoczynku drga (czasami określa się to oscylowaniem), ale pozostaje w miejscu lub wraca na miejsce, to traktuje się ją jako piłkę pozostającą w spoczynku a nie piłkę w ruchu.
Jednak występują trzy wyjątki, kiedy nie ma kary: Wyjątek 1 – piłka zaczęła się poruszać zaraz po rozpoczęciu przez gracza backswingu do uderzenia: w tej sytuacji wykonanie uderzenia w poruszającą się piłkę omawia reguła 9.1b, a nie niniejsza reguła. Wyjątek 2 – piłka spadająca z kołeczka tee: wykonanie uderzenia w piłkę spadającą z kołeczka tee omawia reguła 6.2b(5), a nie niniejsza reguła. Wyjątek 3 – piłka poruszająca się w wodzie: kiedy piłka porusza się w tymczasowej wodzie lub w wodzie w obszarze kary:
 • gracz może wykonać uderzenie w piłkę w ruchu bez kary,
 • lub gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1 lub 17 i może podnieść piłkę w ruchu.
W żadnym przypadku, gracz nie może nadmiernie opóźniać gry (zob. reguła 5.6a), pozwalając by wiatr lub nurt wody przemieściły piłkę w lepsze miejsce. Kara za naruszenie reguły 10.1 podczas wykonywania uderzenia: kara główna. W stroke play uderzenie wykonane z naruszeniem tej reguły liczy się, a gracz otrzymuje karę dwóch uderzeń.
10.2

Porada i inna pomoc

Cel reguły: Podstawowym wyzwaniem dla gracza jest decydowanie o strategii i taktyce gry. Dlatego wprowadzono granice udzielania porad i innej pomocy graczowi podczas rundy.
10.2a

Porada

Podczas rundy, gracz nie może:
 • udzielać porad komuś, kto uczestniczy w zawodach na polu,
 • prosić o poradę kogoś innego niż jego caddie,
 • lub dotykać sprzętu innego gracza, aby zdobyć informację, która mogłaby być poradą od innego gracza, gdyby była udzielona lub uzyskana (np. dotykanie kijów innego gracza lub torby golfowej, aby zobaczyć, jaki kij został użyty do uderzenia).
Reguła ta nie ma zastosowania przed rundą; w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a lub pomiędzy rundami w rozgrywkach. Kara za naruszenie reguły 10.2a: kara główna. Zarówno w match play, jak i stroke play kara jest nakładana w następujący sposób:
 • gracz prosi o radę lub ją daje, gdy któryś z graczy rozgrywa dołek. Gracz otrzymuje karę główną na rozgrywanym lub właśnie zakończonym dołku.
 • gracz prosi o radę lub ją daje, gdy obaj gracze są pomiędzy dwoma dołkami. Gracz otrzymuje karę główną na następnym dołku.
Zob. reguły 22, 23 i 24 (w formatach gry, w których grają partnerzy, gracz może udzielić porady swojemu partnerowi lub caddiemu partnera i może poprosić partnera lub caddiego partnera o poradę).
10.2b

Inna pomoc

(1) Otrzymywanie pomocy od caddiego dotyczącej linii gry lub innych informacji co do kierunku gry.  Kiedy caddie gracza udziela pomocy dotyczącej linii gry lub przekazuje inne informacje co do kierunku gry, caddie podlega następującym ograniczeniom:
 • caddie nie może ustawić dowolnego przedmiotu w celu zapewnienia takiej pomocy (gracz otrzyma karę nawet wtedy, gdy przedmiot zostanie usunięty przed wykonaniem uderzenia).
 • podczas wykonywania uderzenia caddie nie może:
  • ustawić się w pozycji, w kierunku którego gracz będzie grał,
  • lub zrobić czegokolwiek innego, aby pomóc (np. wskazać miejsca na ziemi).
 • caddie nie może stać w miejscu, które nie jest dopuszczalne w regule 10.2b(4).
Jednak ta reguła nie zabrania caddiemu stania blisko dołka, aby przytrzymać flagę. (2) Otrzymywanie pomocy od innej osoby niż caddie dotyczącej linii gry lub innych informacji co do kierunku gry. Gracz nie może uzyskać pomocy związanej z linią gry lub informacji co do kierunku gry od jakiejkolwiek osoby innej niż jego caddie, z wyjątkiem następujących przypadków:
 • Ta osoba może udzielić pomocy, udzielając informacji ogólnodostępnej dotyczącej jakiegoś obiektu (np. wskazując drzewo, które pokazuje kierunek środka niewidocznego fairwaya).
 • kiedy piłka gracza znajduje się na putting greenie, ta osoba może stanąć w miejscu, w stronę którego będzie uderzał gracz, ale musi się oddalić przed wykonaniem uderzenia przez gracza.
Jednak ta reguła nie zabrania nikomu stania blisko dołka, aby przytrzymać flagę.
(3) Nie wolno umieszczać przedmiotu, który pomagałby podczas celowania, ustawiania lub wykonywania zamachu. Gracz nie może ustawić przedmiotu pomagającego w celowaniu lub w ustawieniu do wykonania uderzenia (np. kij położony na ziemi wskazujący kierunek celowania lub pozycję stóp). „Ustawienie przedmiotu” oznacza, że ten przedmiot styka się z ziemią, a gracz go nie dotyka. Jeżeli gracz naruszy tę regułę, to kara zostanie nałożona nawet wtedy, gdy przedmiot zostanie usunięty przed wykonaniem uderzenia. Tę regułę stosujemy także, gdy podjęto inne działania w podobnym celu, czyli aby pomóc w zamachu, - np. gdy gracz umieści znak na piasku lub rosie. Reguła ta nie ma zastosowania do znacznika użytego do zaznaczania miejsca piłki lub do piłki, gdy jest ona kładziona. Jednak znacznik, zgodny z definicją „urządzenia ustawiającego” w Regułach dotyczących sprzętu, podlega regule 4.3. Zob. regułę 25.2c (modyfikacja reguły 10.2b(3) dla graczy, którzy są niewidomi). (4) Obszar ograniczony dla caddiego zanim gracz wykona uderzenie. Kiedy gracz rozpocznie ustawianie w celu wykonania uderzenia (co oznacza, że ma co najmniej jedną nogę w pozycji do tego ustawienia) i zanim wykonana uderzenie, wprowadzono ograniczenia dotyczące tego, kiedy i po co caddie gracza może celowo stanąć na przedłużeniu linii gry za piłką lub w jego pobliżu (ten obszar to „w obszarze ograniczonym”) w następujący sposób:
 • Celowanie. Caddie nie może stać w obszarze ograniczonym, aby pomóc graczowi w celowaniu. Ta pomoc obejmuje sytuacje, w których caddie odchodzi, nic nie mówiąc, jednak robiąc to, daje sygnał graczowi, że jest prawidłowo wycelowany w kierunku zamierzonego celu. Jednak nie ma kary, jeżeli gracz cofnie się przed wykonaniem uderzenia, a caddie oddali się od obszaru ograniczonego, zanim gracz ponownie zacznie przyjmować pozycję do uderzenia.
 • Pomaganie inne niż celowanie. Jeżeli caddie pomaga graczowi w czymś innym niż celowaniu (np. sprawdza, czy kij gracza zahaczy o pobliskie drzewo podczas backswingu), caddie może stanąć w obszarze ograniczonym, ale tylko wtedy, gdy oddali się, zanim zostanie wykonane uderzenie, i pod warunkiem, że takie ustawienie nie jest częścią regularnej rutyny.
Nie ma kary, jeżeli caddie przypadkowo stanie w obszarze ograniczonym. Ta reguła nie zabrania graczowi uzyskania pomocy poprzez postawienie w obszarze ograniczonym innej osoby niż caddie gracza, aby pomogła śledzić lot piłki. Zob. reguły 22, 23 i 24 (w formatach gry z partnerami i doradcami, partner gracza, caddie partnera i każdy doradca podlegają takim samym ograniczeniom). Zob. regułę 25.2d (modyfikacja reguły 10.2b(4) dla graczy, którzy są niewidomi). (5) Fizyczna pomoc, eliminacja zakłóceń i osłona od czynników. Gracz nie może wykonać uderzenia:
 • podczas otrzymywania fizycznej pomocy od swojego caddiego lub innej osoby,
 • lub gdy jego caddie, inna osoba lub przedmiot będą celowo ustawione by:
  • Eliminować zakłócenia, lub
  • zapewniać osłonę od słońca, deszczu, wiatru lub innych czynników.
Ta reguła nie zabrania graczowi:
 • podjęcia działań, aby zabezpieczyć się przed tymi czynnikami w czasie wykonywania uderzenia, takie jak założenie odzieży ochronnej lub trzymanie parasola nad głową,
 • lub poproszenia innej osobę, która nie została celowo ustawiona przez gracza, aby pozostała na miejscu lub odsunęła się (np. gdy widz rzuca cień na piłkę gracza). 
Kara za naruszenie reguły 10.2b: kara główna.
10.3

Caddie

Cel reguły: W czasie rundy gracz może korzystać z caddiego do noszenia kijów, udzielania porad i pomocy, jednak wtedy występują również ograniczenia związane z jego działaniami. Gracz jest odpowiedzialny za działania caddiego podczas rundy i otrzyma karę, gdy caddie złamie regułę.
10.3a

Caddie może pomagać graczowi podczas rundy

(1) Gracz może korzystać tylko z jednego caddiego w tym samym czasie. Podczas rundy gracz może mieć caddiego do noszenia, wożenia i zajmowania się kijami, dawania porad i udzielania pomocy w inny dozwolony sposób, ale z tymi ograniczeniami:
 • gracz nie może mieć więcej niż jednego caddiego w tym samym czasie;
 • gracz nie może mieć więcej niż jednego caddiego w tym samym czasie; gracz może zmienić caddiego podczas rundy, ale nie wolno mu tego zrobić jedynie na chwilę - w celu uzyskania porady od nowego caddiego.
Niezależnie od tego, czy gracz ma caddiego, czy też nie, każda inna osoba, która idzie lub jedzie razem z graczem lub która niesie inne rzeczy gracza (takie jak komplet przeciwdeszczowy, parasol, jedzenie i picie) nie jest caddiem gracza, chyba że gracz tak go nazwie lub ta osoba nosi, wozi lub zajmuje się kijami gracza. (2) Dwóch lub więcej graczy może mieć wspólnego caddiego. Kiedy wystąpi problem określenia zgodności z regułami działania wspólnego caddiego, wtedy należy ustalić, który gracz jest za to odpowiedzialny:
 • jeżeli działanie caddiego było podjęte na konkretne polecenie jednego z graczy współdzielonego caddiego, to działanie to zostaje przypisane temu graczowi.
 • jeżeli żaden z tych graczy nie zlecił bezpośrednio tego działania, to działanie zostanie przypisane temu graczowi współdzielonego caddiego, do którego należała piłka.
 • jeżeli żaden z graczy współdzielonego caddiego nie zlecił bezpośrednio działania caddiemu i piłka żadnego z tych graczy nie była w to zaangażowana, to wszyscy gracze współdzielonego caddiego podlegają ukaraniu. 
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej H-1 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną zabraniającą lub wymagającą zatrudnienia caddiego lub ograniczającą graczowi wybór caddiego). Zob. reguły 25.2, 25.4 i 25.5 (gracze z pewnymi niepełnosprawnościami mogą również uzyskać pomoc od opiekuna). Kara za naruszenie reguły 10.3a:
 • gracz otrzymuje karę główną za każdy dołek, na którym korzystał jednocześnie z więcej niż jednego caddiego;
 • jeżeli naruszenie wystąpiło lub było kontynuowane pomiędzy dwoma dołkami, gracz otrzymuje karę główną na następnym dołku.
10.3b

Możliwe działania caddiego

Poniżej przedstawiono dozwolone i niedozwolone działania caddiego: (1) Działania zawsze dozwolone. Caddie zawsze może podjąć poniższe działania, jeżeli reguły na to zezwalają:
 • nosić, wozić i obsługiwać kije gracza lub inny sprzęt (łącznie z jeżdżeniem wózkiem lub ciągnięciem wózka);
 • szukać piłki gracza (zob. reguła 7.1);
 • podawać informacje, udzielać porad i innej pomocy przed wykonaniem uderzenia (zob. reguły 10.2a i 10.2b);
 • grabić bunkry lub wykonywać inne działania związane z dbaniem o pole (zob. reguły 8.2 wyjątek8.3 wyjątek i 12.2b(2) i (3));
 • na putting greenie usuwać piasek i luźną ziemię oraz naprawiać uszkodzenia (zob. reguła 13.1c);
 • wyjmować i przytrzymywać flagę (zob. reguła 13.2b).
 • podnieść piłkę gracza, gdy można wywnioskować (np. z działania lub oświadczenia), że gracz skorzysta z uwolnienia zgodnie z regułą (zob. reguła 14.1b); 
 • na putting greenie zaznaczyć miejsce piłki gracza i podnieść ją a potem odłożyć (zob. reguły 14.1b wyjątek i 14.2b);
 • czyścić piłkę gracza (zob. reguła 14.1c);
 • usuwać naturalne utrudnienia ruchome i sztuczne utrudnienia ruchome (zob. reguły 15.1 i 15.2).
(2) działania dozwolone tylko za zgodą gracza. Caddie może podjąć poniższe działania tylko wtedy, gdy reguły pozwalają graczowi, aby je wykonał i tylko po uzyskaniu pozwolenia gracza (musi być ono udzielane za każdym razem a nie ogólnie na rundę):
 • przywrócenia pogorszonych warunków po zatrzymaniu się piłki gracza (zob. reguła 8.1d);
 • kiedy piłka gracza jest poza putting greenem, podnieść piłkę zgodnie z regułą, która wymaga, aby ją potem odłożyć (zob. reguła 14.1b).
(3) działania niedozwolone. Caddie nie może podejmować za gracza następujących działań:
 • darować następnego uderzenia, poddać dołka lub meczu przeciwnikowi lub uzgodnić z przeciwnikiem wyniku meczu (zob. reguła 3.2);
 • odłożyć piłkę, chyba że to caddie ją podniósł lub przemieścił (zob. reguła 14.2b);
 • dropować lub położyć piłkę podczas uwolnienia (zob. reguła 14.3);
 • decydować o skorzystaniu z uwolnienia zgodnie z regułą (np. uznanie piłki za nie do zagrania zgodnie z regułą 19 lub skorzystania z uwolnienia od nienormalnych warunków na polu lub od obszaru kary zgodnie z regułą 16.1 lub 17); caddie może poradzić graczowi, aby to zrobił, ale decydować musi gracz.
10.3c

Odpowiedzialność gracza za działania i naruszenie reguł przez caddiego

Gracz jest odpowiedzialny za działania swojego caddiego zarówno podczas rundy, jak i w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a, ale nie przed rundą ani po niej. Jeżeli działanie caddiego narusza regułę lub mogłoby ją naruszać, gdyby działanie podjął gracz, gracz otrzymuje karę zgodnie z tą regułą. Kiedy zastosowanie reguły zależy od tego, czy gracz jest świadomy pewnych faktów, wiedza gracza obejmuje również wiedzę jego caddiego.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej