Wróć
25

Modyfikacje dla graczy z niepełnosprawnościami

Przejdź do rozdziału
Oficjalne reguły
Drukuj rozdział
25
Modyfikacje dla graczy z niepełnosprawnościami
Cel reguły: Reguła 25 wprowadza modyfikacje niektórych reguł gry w golfa, aby umożliwić graczom z określonymi niepełnosprawnościami uczciwą grę z graczami bez niepełnosprawności, z tą samą niepełnosprawnością lub z innym rodzajem niepełnosprawności.
25
Modyfikacje dla graczy z niepełnosprawnościami
25.1

Ogólnie

Reguła 25 dotyczy wszystkich zawodów golfowych, w tym wszystkich form gry. To kategoria niepełnosprawności i uprawnienia gracza określa, czy może on skorzystać z określonych zmodyfikowanych reguł zawartych w regule 25. Reguła 25 modyfikuje niektóre reguły dla graczy w następujących kategoriach niepełnosprawności:
 • gracze niewidomi (co obejmuje pewne poziome upośledzenia wzroku),
 • gracze po amputacji (co oznacza zarówno tych z brakiem kończyn, jak i tych, którzy utracili jedną kończynę),
 • gracze korzystający z urządzeń wspomagających mobilność,
 • oraz gracze z niepełnosprawnością intelektualną.
Wiadomo, że jest wielu graczy z innymi rodzajami niepełnosprawności (takich jak gracze z chorobami neurologicznymi, gracze z chorobami ortopedycznymi, gracze niskiego wzrostu i gracze niesłyszący). Te dodatkowe kategorie niepełnosprawności nie są objęte regułą 25, ponieważ do tej pory nie określono wymogów modyfikacji reguł gry w golfa dla tych graczy. Reguły dotyczące sprzętu stosuje się bez modyfikacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w rozdziale 7 - Reguł dotyczących sprzętu. Informacje na temat używania sprzętu (innego niż kij lub piłka) z przyczyn medycznych, zob. reguła 4.3b. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5D, aby uzyskać wskazówki dotyczące uprawnień graczy oraz dodatkowe wskazówki dotyczące reguły 25 i zawodów z udziałem graczy niepełnosprawnych.
25.2

Modyfikacje dla graczy niewidomych

Cel reguły: Reguła 25.2 pozwala niewidomemu graczowi (obejmując pewne poziomy upośledzenia wzroku) mieć pomoc opiekuna i caddiego w tym samym czasie, pozwalając na pomoc w celowaniu, dając graczowi ograniczony zakaz dotykania piasku kijem w bunkrze i umożliwiając pomoc przy podnoszeniu, dropowaniu, kładzeniu i odkładaniu piłki.
25.2a

Pomoc od opiekuna

Niewidomy gracz - może uzyskać pomoc od opiekuna:
 • przy ustawianiu się,
 • w celowaniu przed uderzeniem,
 • oraz prosząc i otrzymując poradę.
Opiekun ma taki sam status w regułach jak caddie (zob. reguła 10.3), ale z wyjątkami opisanymi w regule 25.2e. W kwestii reguły 10.2a (porada), gracz może poprosić i uzyskać poradę od opiekuna i caddiego w tym samym czasie.
25.2b

Gracz może mieć tylko jednego opiekuna

Niewidomy gracz może mieć tylko jednego opiekuna w tym samym czasie. Jeśli gracz ma więcej niż jednego opiekuna w tym samym czasie, otrzymuje karę główną za każdy dołek, na którym nastąpiło naruszenie, w taki sam sposób, jak opisano w regule 10.3a(1) (Gracz może korzystać tylko z jednego caddiego w tym samym czasie).
25.2c

Modyfikacja reguły 10.2b(3) (Zakaz kładzenia obiektów pomagających w celowaniu, ustawianiu lub swingu)

Reguła 10.2b(3) została zmodyfikowana tak, że nie ma kary, jeżeli gracz, caddie lub opiekun postawi przedmiot, aby pomógł w ustaleniu kierunku lub w przyjęciu ustawiania do uderzenia (np. kij położony na ziemi, aby wskazać, gdzie gracz powinien celować lub ustawiać swoje stopy). Jednak ten przedmiot musi zostać usunięty przed wykonaniem uderzenia. Jeśli nie zostanie usunięty, gracz otrzyma karę główną za naruszenie reguły 10.2b(3).
25.2d

Modyfikacja reguły 10.2b(4) (Ograniczony obszar dotyczący caddie zanim gracz wykona uderzenie)

Reguła 10.2b(4) jest zmodyfikowana tak, aby nie było kary, jeżeli opiekun lub caddie jest ustawiony na przedłużeniu linii gry za piłką, w dowolnym momencie przed lub w trakcie uderzenia gracza, o ile opiekun lub caddie nie pomagają graczowi w wykonaniu uderzenia.
25.2e

Modyfikacja reguły 10.3 (Caddie)

Opiekun niewidomego gracza, może, ale nie musi być jednocześnie jego caddie. Gracz może mieć jednocześnie opiekuna i caddiego, i w tym przypadku:
 • opiekun nie może nosić ani obsługiwać kijów gracza, z wyjątkiem prowadzenia gracza, pomocy graczowi w przyjęciu ustawienia lub celowaniu przed uderzeniem, bądź pomocy grzecznościowej, jak opisano w definicji caddiego,
 • jeśli opiekun niesie lub obsługuje kije gracza naruszając tę regułę, to wtedy uważa się, że gracz ma dwóch caddiech jednocześnie i otrzymuje karę główną za każdy dołek, na którym nastąpiło naruszenie (zob. reguła 10.3a (1)).
25.2f

Modyfikacja reguły 12.2b(1) (Kiedy dotykanie piasku skutkuje karą)

Przed wykonaniem uderzenia piłki w bunkrze niewidomy gracz może bez kary dotknąć piasku swoim kijem w bunkrze:
 • w obszarze tuż przed lub tuż za piłką,
 • i podczas wykonywania backswingu do uderzenia.
Jednak, gracz nie może przy tym poprawić położenia piłki bardziej, niż wynikałoby to z lekkiego oparcia kija. Zakazy zawarte w regule 12.2b(1) dotyczą gracza, gdy ten celowo dotyka piasku w bunkrze, aby przetestować stan piasku, lub gdy dotknie piasku kijem podczas zamachu próbnego.
25.2g

Modyfikacja reguły 14.1b (Kto może podnieść piłkę)

Kiedy piłka gracza leży na putting greenie, reguła 14.1b jest zmodyfikowana tak, aby również opiekun gracza, oprócz jego caddiego, mógł podnieść piłkę bez upoważnienia gracza.
25.2h

Pomoc przy dropowaniu, kładzeniu i odkładaniu piłki

W przypadku niewidomego gracza, wszystkie reguły, które wymagają od gracza dropowania, położenia lub odkładania piłki, są zmodyfikowane w taki sposób, aby gracz mógł również, bez ograniczeń, udzielić ogólnego upoważnienia innej osobie do dropowania, położenia lub odkładania swojej piłki.
25.3

Modyfikacje dla graczy po amputacji

Cel reguły: Reguła 25.3 pozwala graczowi, który jest po amputacji (obejmując zarówno osoby z brakiem kończyn jak i osoby z brakiem jednej kończyny) użycie protezy i wykonanie uderzenia podczas trwałego oparcia kija i pozwala na pomoc graczowi podczas dropowania, kładzenia i odkładania piłki.
25.3a

Status urządzeń protetycznych

Używanie sztucznego ramienia lub nogi nie stanowi naruszenia reguły 4.3, pod warunkiem, że gracz ma medyczne wskazania, aby z tego korzystać, a Komitet uzna, że jego użycie nie daje graczowi nieuczciwej przewagi nad innymi graczami (zob. reguła 4.3b). Gracze, którzy mają wątpliwości co do użycia urządzenia, powinni jak najszybciej uzgodnić to z Komitetem. Gracz używający protezy kończyn podlega zakazom zawartym w regule 4.3a zabraniającym używania sprzętu w nieprawidłowy sposób.
25.3b

Modyfikacja reguły 10.1b (Trwałe oparcie kija)

Jeżeli gracz, który jest po amputacji nie jest w stanie utrzymać kija i wykonać swingu bez trwałego oparcia kija z powodu braku kończyn lub straty jednej kończyny, wtedy gracz może wykonać uderzenie z trwałym oparciem kija bez kary wynikającej z reguły 10.1b.
25.3c

Pomoc przy dropowaniu, kładzeniu i odkładaniu piłki

W przypadku gracza, który jest po amputacji, wszystkie reguły, które wymagają od gracza dropowania, położenia lub odkładania piłki, są zmodyfikowane w taki sposób, aby pozwolić graczowi, bez ograniczeń, udzielić ogólnego upoważnienia innej osobie do dropowania, położenia lub odkładania swojej piłki.
25.3d

Modyfikacja definicji „odkładanie”

W przypadku gracza, który jest po amputacji, definicja odkładania (oraz reguła 14.2b(2)) została zmodyfikowana tak, aby umożliwić graczowi odkładanie piłki albo ręką albo przy użyciu innego sprzętu (np. kija do przemieszczenia piłki).
25.4

Modyfikacje dla graczy używających urządzeń wspomagających mobilność

Cel reguły: Reguła 25.4 pozwala graczowi, który używa urządzenia wspomagającego mobilność, aby miał jednoczesną pomoc opiekuna i caddiego, wyjaśniając, w jaki sposób gracz może korzystać z urządzenia wspomagającego mobilność (takiego jak wózek inwalidzki lub inne urządzenie do poruszania się na kołach lub podczas używania laski lub kuli), aby pomóc w ustawieniu i wykonaniu uderzenia oraz modyfikuje niektóre procedury uwolnienia.
Reguły od 25.4a do 25.4k odnoszą się do wszystkich urządzeń wspomagających mobilność, w tym lasek, kul, wózków inwalidzkich i innych kołowych urządzeń mobilnych. Reguły 25,4l i 25,4m mają zastosowanie tylko do wózków inwalidzkich i innych kołowych urządzeń mobilnych.
25.4a

Pomoc od opiekuna lub innej osoby

Gracz korzystający z urządzenia wspomagającego mobilność może otrzymać pomoc od opiekuna lub innej osoby, w tym innego gracza, w następujący sposób:
 • Przy podnoszeniu piłki na putting greenie: kiedy piłka gracza leży na putting greenie, reguła 14.1b jest zmodyfikowana tak, aby opiekun gracza, oprócz jego caddiego, mógł podnieść piłkę bez upoważnienia gracza.
 • Podczas dropowania, kładzenia i odkładania piłki: wszystkie reguły, które wymagają od gracza dropowania, położenia lub odłożenia piłki są zmodyfikowane w taki sposób, aby gracz mógł bez ograniczeń dawać ogólne upoważnienie dowolnej osobie do zdropowania, położenia i odłożenia piłki gracza.
 • Przy ustawianiu gracza lub urządzenia: tak jak pozwala reguła 10.2b(5), przed wykonaniem uderzenia gracz może uzyskać fizyczną pomoc od dowolnej osoby w ustawieniu bądź w usunięciu urządzenia wspomagającego mobilność.
25.4b

Porada od opiekuna

Gracz, który korzysta z urządzenia wspomagającego mobilność, może poprosić i uzyskać poradę od swojego opiekuna w taki sam sposób, w jaki gracz prosi i otrzymuje poradę od caddiego zgodnie z regułą 10.2a (Porada). Opiekun ma taki sam status zgodnie z regułami jak caddie (zob. reguła 10.3), ale z wyjątkami opisanymi w regule 25.4j. Dla celów reguły 10.2a, gracz może poprosić i uzyskać poradę zarówno od opiekuna, jak i od caddiego w tym samym czasie.
25.4c

Gracz może mieć tylko jednego opiekuna

Gracz korzystający z urządzenia wspomagającego mobilność może mieć jednocześnie tylko jednego opiekuna. Jeśli gracz ma więcej niż jednego opiekuna w tym samym czasie, otrzymuje karę głównąza każdy dołek, na którym nastąpiło naruszenie, w taki sam sposób, jak opisano w regule 10.3a(1) (Gracz może korzystać tylko z jednego caddiego w tym samym czasie).
25.4d

Modyfikacja definicji „ustawienie”

Korzystanie przez gracza z urządzenia wspomagającego mobilność może wpłynąć na jego ustawienie zgodnie z różnymi regułami, np. określenie obszaru zamierzonego ustawienia zgodnie z regułą 8.1a czy sprawdzenie występowania zakłóceń przez nienormalne warunkami na polu zgodnie z regułą 16.1. Aby pomóc tym graczom, definicję ustawienia zmodyfikowano tak, aby oznaczała „pozycję stóp i ciała gracza oraz pozycję urządzenia wspomagającego mobilność, jeżeli jest ono używane podczas przygotowania do uderzenia lub wykonania uderzenia”.
25.4e

Modyfikacja definicji „odkładanie”

W przypadku graczy, którzy korzystają z urządzenia wspomagającego mobilność, definicja odkładania (oraz reguła 14.2b(2)) została rozszerzona, aby umożliwić graczowi odłożenie piłki albo ręką albo używając innego sprzętu (np. kija do przesunięcia piłki).
25.4f

Zastosowanie reguły 4.3 (Korzystanie ze sprzętu)

Reguła 4.3 dotyczy korzystania z urządzeń wspomagających mobilność:
 • gracz może korzystać z urządzeń wspomagających mobilność, aby pomóc w swojej grze, jeżeli jest to dozwolone zgodnie ze standardami zawartymi w regule 4.3b,
 • gracz korzystający z urządzenia wspomagającego mobilność nadal podlega ograniczeniom zawartym w regule 4.3a, dotyczącym używania sprzętu w nieprawidłowy sposób.
25.4g

Modyfikacja reguły 8.1b(5) umożliwiająca korzystanie z urządzenia wspomagającego mobilność podczas ustawiania

Zgodnie z regułą 8.1b(5) nie ma kary, jeżeli gracz poprawia warunki wpływające na uderzenie, uczciwie ustawiając swoje stopy i przyjmując ustawienie, „włączając w to racjonalne wkopanie stóp w piasek”. W przypadku gracza korzystającego z urządzenia wspomagającego mobilność, reguła 8.1b(5) jest zmodyfikowana tak, że „racjonalne wkopanie stóp” obejmuje:
 • racjonalne wkopanie się z urządzeniem wspomagającym mobilność,
 • lub podejmowanie rozsądnych działań w celu ustawienia urządzenia wspomagającego mobilność podczas ustawienia i przy próbie uniknięcia poślizgu.
Jednak, ta modyfikacja nie pozwala graczowi wykroczyć poza przyjęcie ustawienia tak, aby urządzenie wspomagające mobilność nie ześlizgnęło się podczas swingu, np. przez utworzenie kopca z ziemi lub piasku, którym można zablokować to urządzenie. Jeśli gracz to zrobi, otrzymuje karę główną za poprawienie powierzchni w celu zbudowania ustawienia naruszając regułę 8.1a(3).
25.4h

Modyfikacja reguły 10.1b (Trwałe oparcie kija)

Jeżeli gracz nie jest w stanie utrzymać kija i wykonać swingu bez trwałego oparcia kija z powodu używania urządzenia wspomagającego mobilność, gracz może wykonać uderzenie z trwałym oparciem kija bez kary wynikającej z regułą 10.1b.
25.4i

Modyfikacja reguły 10.1c (Wykonywanie uderzenia stojąc nad lub na linii gry)

Aby uwzględnić korzystanie przez gracza z urządzenia wspomagającego mobilność, reguła 10.1c została zmodyfikowana w taki sposób, że gracz nie może wykonać uderzenia, gdy dowolna część jego urządzenia wspomagającego mobilność celowo została umieszczona po obu stronach lub dotyka linii gry lub jest na przedłużeniu tej linii poza piłkę.
25.4j

Modyfikacja reguły 10.3 (Caddie)

Opiekun gracza używającego urządzenie wspomagające mobilność, może, ale nie jest to wymagane, być jednocześnie jego caddie. Gracz może mieć jednocześnie opiekuna i caddiego, i w tym przypadku:
 • Opiekun nie może nosić ani obsługiwać kijów gracza, z wyjątkiem pomocy graczowi w przyjęciu ustawienia lub celowaniu przed uderzeniem, bądź pomocy grzecznościowej, jak opisano w definicji caddiego. Ale to nie modyfikuje reguły 10.2b(3) (Nie wolno umieszczać przedmiotu, który pomagałby podczas celowania, ustawiania lub wykonywaniu zamachu).
 • Jeśli opiekun niesie lub obsługuje kije gracza naruszając tę regułę, to uważa się, że gracz ma dwóch caddie jednocześnie i otrzymuje karę głównąza każdy dołek, na którym nastąpiło naruszenie (zob. reguła 10.3a(1)).
25.4k

Modyfikacja reguły 11.1b(2)

Dla graczy korzystających z urządzenia wspomagającego mobilność, reguła 11.1b(2) została zmodyfikowana tak, że jeżeli piłka gracza w ruchu zagrana z putting greenu przypadkowo uderzy w urządzenie wspomagające mobilność, piłka musi być grana tak, jak leży.
25.4l

Zastosowanie reguły 12.2b(1) podczas użycia urządzenia wspomagającego mobilność do testowania piasku w bunkrze

Zgodnie z regułą 12.2b(1) gracz nie może „celowo dotykać piasku w bunkrze ręką, kijem, grabiami lub innym przedmiotem, aby sprawdzić stan piasku w celu uzyskania informacji przed następnym uderzeniem”. Dotyczy to celowego użycia urządzenia wspomagającego mobilność do sprawdzenia stanu piasku. Gracz może jednak bez kary dotknąć piasku swoim urządzeniem wspomagającym mobilność w dowolnym innym celu.
25.4m

Dla gracza korzystającego z kołowego urządzenia mobilnego: Modyfikacja opcji bocznego uwolnienia dla piłki w czerwonym obszarze kary oraz dla piłki nie do zagrania

Gdy gracz z kołowym urządzeniem mobilnym korzysta z bocznego uwolnienie dla piłki w czerwonym obszarze kary lub dla piłki nie do zagrania, reguły 17.1d(3) i 19.2c są zmodyfikowane tak, aby powiększyć rozmiar dozwolonego obszaru uwolnienia z dwóch długości kija do czterech długości kija.
25.4n

Dla gracza korzystającego z kołowego urządzenia mobilnego: Modyfikacja kary zgodnie z reguły 19.3b (Uwolnienie dla piłki nie do zagrania w bunkrze)

Gdy gracz z kołowym urządzeniem mobilnym korzysta z uwolnienia dla piłki nie do zagrania w bunkrze, reguła 19.3b została tak zmodyfikowana, że ten gracz otrzyma jedno uderzenie karne za skorzystanie z uwolnienia na linii do tyłu poza bunkrem.
25.5

Modyfikacje dla graczy z niepełnosprawnością intelektualną

Cel reguły: Reguła 25.5 pozwala, by gracz z niepełnosprawnością intelektualną miał jednoczesną pomoc opiekuna i caddiego i wyjaśnia rolę obserwatora, który nie jest przypisany do konkretnego gracza i nie może udzielać porad.
25.5a

Pomoc od opiekuna lub obserwatora

Zakres pomocy, jakiej mogą potrzebować gracze z niepełnosprawnością intelektualną, będzie indywidualnie określany dla każdej osoby. Komitet może zapewnić lub zezwolić na obecność na polu opiekuna lub obserwatora w celu pomocy graczom z niepełnosprawnością intelektualną:
 • Opiekun pomaga pojedynczemu graczowi z niepełnosprawnością intelektualną w jego grze i stosowaniu reguł:
  • Opiekun ma taki sam status w regułach jak caddie (zob. reguła 10.3), ale z ograniczeniami opisanymi w regule 25.5c.
  • W odniesieniu do reguły 10.2a, gracz może poprosić o poradę i uzyskać ją od opiekuna i caddiego jednocześnie.
 • Obserwator jest osobą wyznaczoną przez Komitet do pomocy graczom z niepełnosprawnością intelektualną podczas zawodów:
  • obserwator nie jest przypisany do konkretnego gracza, lecz służy w razie potrzeby pomocą dowolnemu graczowi,
  • na potrzeby tych reguł obserwator jest czynnikiem zewnętrznym,
  • gracz nie może prosić i uzyskać porady od obserwatora.
25.5b

Gracz może mieć tylko jednego opiekuna

Gracz z niepełnosprawnością intelektualną może mieć jednocześnie tylko jednego opiekuna. Jeżeli gracz ma, w tym samym czasie, więcej niż jednego opiekuna, otrzymuje karę głównąza każdy dołek, na którym nastąpiło naruszenie, w taki sam sposób, jak opisano w regule 10.3a(1) (Gracz może korzystać tylko z jednego caddiego w tym samym czasie).
25.5c

Modyfikacja reguły 10.3 (Caddie)

Opiekun gracza z niepełnosprawnością intelektualną może, ale nie jest to wymagane, być jednocześnie jego caddie. Gracz może mieć jednocześnie opiekuna i caddiego, i w tym przypadku:
 • Opiekun nie może nosić ani obsługiwać kijów gracza, z wyjątkiem pomocy graczowi w przyjęciu ustawienia lub celowaniu przed uderzeniem (za zgodą Komitetu), bądź pomocy grzecznościowej, tak jak opisano to w definicji caddiego. Ale to nie modyfikuje reguły 10.2b(3) (Nie wolno umieszczać przedmiotu, który pomagałby podczas celowania, ustawiania lub wykonywaniu zamachu).
 • Jeżeli ten opiekun niesie lub obsługuje kije gracza naruszając tę regułę, to gracz ma dwóch caddie jednocześnie i otrzymuje karę główną na którym nastąpiło naruszenie (zob. reguła 10.3a(1)).
25.5d

Modyfikacja reguły 14.1b (Kto może podnieść piłkę)

Kiedy piłka gracza leży na putting greenie, reguła 14.1b jest zmodyfikowana tak, aby również opiekun gracza, oprócz jego caddiego, mógł podnieść piłkę bez upoważnienia gracza.
25.5e

Gracze z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną

W przypadku graczy z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną zaleca się, aby Komitet stosował kombinację reguł z reguły 25, aby objąć oba rodzaje niepełnosprawności.
25.6

Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich kategorii niepełnosprawności

25.6a

Nieuzasadnione opóźnianie gry

Aby zastosować wobec graczy z niepełnosprawnościami ograniczenia z reguły 5.6a dotyczące nieuzasadnionego opóźniania gry:
 • każdy Komitet powinien z rozwagą ustalać własne standardy, biorąc pod uwagę trudność pola, warunki pogodowe (zważając na wpływ, jaki mogą one mieć na korzystanie z urządzeń wspomagających mobilność), charakter zawodów i zakres niepełnosprawności rywalizujących graczy,
 • biorąc pod uwagę te czynniki, zaleca się, aby Komitety stosowały bardziej liberalną interpretację tego, co stanowi nieuzasadnione opóźnianie.
25.6b

Dropowanie

Przy stosowaniu reguły 14.3b (Piłka musi być dropowana we właściwy sposób) należy pamiętać, że ograniczenia fizyczne mogą utrudniać lub uniemożliwiać graczom z pewnymi niepełnosprawnościami ustalenie, czy dropują piłkę z wysokości kolan. Komitet powinien zaakceptować rozsądny osąd gracza, że on tak zrobił. Ponadto Komitet powinien zaakceptować wszelkie rozsądne wysiłki, aby dropować piłkę z wysokości kolan, biorąc pod uwagę fizyczne ograniczenia gracza. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5D (dostarczanie dodatkowych wskazówek dotyczących reguły 25 i zawodów z udziałem graczy z niepełnosprawnościami).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej