Drukuj rozdział
15
Uwolnienie od naturalnych utrudnień ruchomych i sztucznych utrudnień ruchomych (wraz z piłką lub znacznikiem pomagającym lub zakłócającym grę)
Cel reguły: Reguła 15 omawia, kiedy i jak gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary od naturalnych utrudnień ruchomych i sztucznych utrudnień ruchomych.
 • Naturalne utrudnienia ruchome i sztuczne utrudnienia ruchome nie są uważane za część wyzwania podczas gry na polu i zazwyczaj, gdy zakłócają grę, gracz ma prawo je usunąć.
 • Jednak gracz musi być ostrożny podczas usuwania naturalnych utrudnień ruchomych w pobliżu swojej piłki poza putting greenem, gdyż otrzyma karę jeżeli piłka przemieści się w wyniku ich usuwania.
15
Uwolnienie od naturalnych utrudnień ruchomych i sztucznych utrudnień ruchomych (wraz z piłką lub znacznikiem pomagającym lub zakłócającym grę)
15.1

Naturalne utrudnienia ruchome

15.1a

Usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych

Gracz może wszędzie na polu lub poza nim, usunąć bez kary naturalne utrudnienia ruchome i może wykonać to w dowolny sposób (np. ręką lub stopą, używając kija lub innego sprzętu, otrzymać pomoc od innych lub odłamać część naturalnego utrudnienia ruchomego). Jednak są dwa wyjątki: Wyjątek 1 – usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych z miejsca, w które piłka musi być odłożona: przed odłożeniem piłki, która była podniesiona lub przemieszczona gdziekolwiek poza putting greenem:
 • graczowi nie wolno celowo usuwać naturalnych utrudnień ruchomych, które gdyby były usunięte zanim piłka była podniesiona lub przemieszczona, najprawdopodobniej spowodowałyby jej przemieszczenie,
 • jeżeli gracz tak zrobi, otrzyma jedno uderzenie karne, natomiast usunięte naturalne utrudnienia ruchome nie muszą być odłożone.
Wyjątek ten stosuje się zarówno podczas rundy jak i w czasie, gdy gra jest zawieszona zgodnie z regułą 5.7a. Nie stosuje się go do naturalnego utrudnienia ruchomego, którego nie było przed podniesieniem lub przemieszczeniem piłki lub które zostało usunięte w wyniku zaznaczenia miejsca piłki lub podniesienia jej, przemieszczenia lub odłożenia piłki lub spowodowania przemieszczenia piłki.  Wyjątek 2 – ograniczenia dotyczące celowego usuwania naturalnych utrudnień ruchomych w celu wpłynięcia na ruch piłki (zob. reguła 11.3).
15.1b

Przemieszczenie piłki podczas usuwania naturalnych utrudnień ruchomych

Jeżeli usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych przez gracza spowoduje przemieszczenie jego piłki:
 • piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2),
 • jeżeli piłka w spoczynku została przemieszczona wszędzie poza putting greenem (zob. reguła 13.1d) lub poza obszarem tee (zob. reguła 6.2b(6)), gracz otrzymuje jedno uderzenie karne zgodnie z regułą 9.4b, z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma reguła 7.4 (nie ma kary za przemieszczenie piłki podczas szukania jej) lub kiedy ma zastosowanie wyjątek zgodnie z regułą 9.4b.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 15.1: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
15.2

Sztuczne utrudnienia ruchome

Ta reguła omawia dozwolone uwolnienie bez kary od sztucznych obiektów zgodnych z definicją sztucznego utrudnienia ruchomego. Nie daje ona uwolnienia od sztucznego utrudnienia nieruchomego (inny typ uwolnienia bez kary dopuszcza reguła 16.1) lub obiektu granicznego czy integralnej części pola (nie jest dozwolone uwolnienie bez kary).
15.2a

Uwolnienie od sztucznego utrudnienia ruchomego

(1) Usuwanie sztucznego utrudnienia ruchomego. Gracz może bez kary usunąć sztuczne utrudnienia ruchome, wszędzie na polu lub poza nim i może to zrobić w dowolny sposób. Jednak występują dwa wyjątki: Wyjątek 1 – tee markery nie mogą być przestawiane, kiedy piłka będzie grana z obszaru tee (zob. reguły 6.2b(4) i 8.1a(1)). Wyjątek 2 – ograniczenia przy celowym usuwaniu sztucznego utrudnienia ruchomego wpływającego na piłkę w ruchu (zob. reguła 11.3). Jeżeli piłka gracza przemieści się w wyniku usuwania sztucznego utrudnienia ruchomego:
 • nie ma kary,
 • i piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi zostać określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2).
(2) Uwolnienie, kiedy piłka jest w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym wszędzie na polu z wyjątkiem putting greenu. Gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary przez podniesienie piłki, usunięcie sztucznego utrudnienia ruchomego i dropowanie piłki oryginalnej lub innej w obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
 • Punkt odniesienia: przybliżony punkt dokładnie pod miejscem, w którym piłka leżała w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym,
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • musi być w tym samym obszarze pola, co punkt odniesienia,
  • i nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.
(3) Uwolnienie, kiedy piłka jest w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym na putting greenie. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary w następujący sposób:
 • podnosząc piłkę i usuwając sztuczne utrudnienie ruchome,
 • i kładąc oryginalną lub inną piłkę w przybliżonym miejscu pod miejscem, w którym piłka leżała w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym, stosując procedury dla odkładania piłki według reguły 14.2b(2) i 14.2e.
15.2b

Uwolnienie dla piłki nie znalezionej w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym

Jeżeli piłka gracza nie została znaleziona, ale jest wiadome lub w zasadzie pewne, że znajduje się na polu w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym, gracz może skorzystać z poniższej opcji uwolnienia zamiast brać uwolnienie z karą uderzenia i odległości:
 • gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary zgodnie z regułą 15.2a(2) lub 15.2a(3), wyznaczając przybliżony punkt bezpośrednio pod miejscem, w którym piłka ostatni raz przekroczyła granicę sztucznego utrudnienia ruchomego na polu, jako punkt odniesienia.
 • w momencie, gdy gracz wprowadzi kolejną piłkę do gry, aby wziąć uwolnienie w ten sposób:
  • oryginalna piłka nie jest już piłką w grze i nie może być grana,
  • obowiązuje to nawet wtedy, gdy piłka zostanie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu na szukanie piłki (zob. reguła 6.3b).
Jednak, jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym a piłka jest zgubiona, gracz musi wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 15.2: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
15.3

Piłka lub znacznik pomagające lub przeszkadzające w grze

15.3a

Piłka na putting greenie pomagająca w grze

Regułę 15.3a stosuje się tylko do piłki leżącej na putting greenie i nigdzie indziej na polu. Jeżeli gracz ma uzasadnione przekonanie, że piłka na putting green może pomóc komukolwiek w grze (np. wystąpi możliwość zatrzymania piłki w pobliżu dołka), gracz może:
 • zaznaczyć i podnieść piłkę zgodnie z regułą 13.1b, gdy jest to jego własna piłka, lub jeżeli piłka należy do innego gracza, poprosić, aby zaznaczył jej położenie i podniósł (zob. reguła 14.1).
 • podniesiona piłka musi być odłożona na miejsce (zob. reguła 14.2).
Tylko w stroke play:
 • gracz, od którego wymaga się podniesienia piłki, może zamiast tego zagrać pierwszy,
 • i jeżeli dwóch lub więcej graczy uzgodni pozostawienie piłki w miejscu, aby pomogła graczowi i ten gracz potem wykona uderzenie z pomagającą piłką pozostawioną w tym miejscu, to każdy z uzgadniających graczy otrzyma karę główną (karę dwóch uderzeń).
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5J (wytyczne dotyczące najlepszego działania praktyk, które pomogą zapobiegać „backstopowi”).
15.3b

Piłka przeszkadzająca w graniu gdziekolwiek na polu

(1) Gdy występuje zakłócenie przez piłkę innego gracza. Zakłócenie zgodnie z tą regułą występuje, gdy piłka w spoczynku innego gracza:
 • może zakłócać graczowi obszar zamierzonego ustawienia lub zamierzonego swingu,
 • znajduje się na lub jest blisko linii gry gracza tak, że wykonując zamierzone uderzenie, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że poruszająca się piłka gracza mogłaby uderzyć w tę piłkę,
 • znajduje się wystarczająco blisko, aby rozpraszać uwagę gracza podczas wykonywania uderzenia.
(2) Kiedy dozwolone jest uwolnienie od przeszkadzającej piłki. Jeżeli gracz ma uzasadnione przekonanie, że piłka innego gracza gdziekolwiek na polu może jemu przeszkadzać w grze:
 • gracz może wymagać od innego gracza zaznaczenia miejsca i podniesienia piłki (zob. reguła 14.1), ale piłka nie może być oczyszczona (z wyjątkiem podnoszenia na putting greenie zgodnie z regułą 13.1b) i musi być odłożona na oryginalne miejsce (zob. reguła 14.2).
 • jeżeli inny gracz nie zaznaczy miejsca przed podniesieniem piłki lub oczyści podniesioną piłkę, gdy nie jest to dozwolone, otrzymuje jedno uderzenie karne.
 • tylko w stroke play, gracz, od którego wymaga się podniesienia jego piłki zgodnie z tą regułą, może zamiast tego zagrać pierwszy.
Graczowi nie wolno podnieść jego piłki zgodnie z tą regułą tylko dlatego iż uważa, że ta piłka mogłaby przeszkadzać w grze innemu graczowi. Jeżeli gracz podniesie swoją piłkę, gdy nie było to wymagane przez drugiego gracza (z wyjątkiem podniesienia piłki na putting greenie zgodnie z regułą 13.1b), to gracz otrzymuje jedno uderzenie karne.
15.3c

Znacznik pomagający lub przeszkadzający w grze

Jeżeli znacznik może pomagać lub przeszkadzać w grze, gracz może:
 • przestawić znacznik poza linię, gdy jest to jego własny,
 • lub jeżeli znacznik należy do innego gracza, poprosić tego gracza, aby przestawił znacznik poza linię, z tych samych powodów, z których może poprosić o podniesienie piłki zgodnie z regułami 15.3a i 15.3b.
Znacznik musi być przestawiony poza linię na nowe miejsce odmierzone od oryginalnego miejsca, np. używając do odmierzenia jednej lub więcej długości główki kija. Kiedy gracz wraca znacznikiem na oryginalne miejsce, powinien odmierzać od nowego miejsca i odwrócić kroki użyte do przestawienia znacznika z drogi.  Tę samą procedurę należy zastosować, jeżeli gracz przemieścił przeszkadzającą piłkę poza linię, mierząc od piłki. Kara za naruszenie reguły 15.3: kara główna. Tę karę stosuje się również, jeżeli gracz:
 • wykonuje uderzenie bez czekania aż pomagająca piłka lub znacznik zostaną podniesione lub przestawione po tym, gdy dowiedział się, że inny gracz (1) zamierzał podnieść lub przestawić go zgodnie z tą regułą lub (2) wymagał od kogoś jeszcze, aby to wykonał,
 • lub odmawia podniesienia swojej piłki lub przestawienia swojego znacznika, gdy jest o to poproszony i następnie inny gracz wykonuje uderzenie, któremu w grze mógł pomóc lub przeszkodzić.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 15.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej