Drukuj rozdział
20
Rozwiązywanie problemów z regułami podczas rundy; orzeczenia sędziego i Komitetu
Cel reguły: Reguła 20 omawia zasady postępowania graczy podczas rundy, gdy mają wątpliwości związane z interpretacją reguł oraz przedstawia procedury (które są inne w match play i w stroke play) zabezpieczające prawo gracza do otrzymania orzeczenia w późniejszym czasie. Ta reguła omawia także zadania sędziów uprawnionych do decydowania o faktach i stosowaniu reguł. Orzeczenia sędziego lub Komitetu są wiążące dla wszystkich graczy.
20
Rozwiązywanie problemów z regułami podczas rundy; orzeczenia sędziego i Komitetu
20.1

Rozwiązywanie problemów z regułami podczas rundy

20.1a

Gracze muszą unikać nieuzasadnionych opóźnień

Gracze nie mogą w nieuzasadniony sposób opóźniać gry, gdy chcą, podczas rundy, uzyskać pomoc w sprawie reguł:
 • jeżeli sędzia lub Komitet nie jest dostępny w rozsądnym czasie, aby pomóc w kwestii reguł, gracz musi sam zdecydować jak postąpić by kontynuować grę,
 • gracz może chronić swoje prawa prosząc o rozstrzygnięcie w match play (zob. reguła 20.1b(2)) lub grając dwoma piłkami w stroke play (zob. reguła 20.1c(3)).
20.1b

Problemy z regułami w match play

(1) Podejmowanie decyzji poprzez uzgodnienie. Podczas rundy, gracze rozgrywający mecz mogą uzgodnić decyzję dotyczącą reguł:
 • uzgodniona decyzja jest ostateczna, nawet jeżeli okaże się, że była niezgodna z regułami, o ile gracze nie uzgodnili ignorowania jakiejś reguły lub kary, o której wiedzieli, że wystąpiła (zob. reguła 1.3b(1)),
 • jednak, jeżeli dany mecz przebiega w obecności sędziego, wówczas musi on reagować w każdej sprawie związanej z regułami, która zwróci jego uwagę (zob. reguła 20.1b(2)), a gracze muszą zastosować się do orzeczenia.
W przypadku nieobecności sędziego, jeżeli gracze nie uzgodnią lub mają wątpliwości dotyczące stosowania reguł, jeden z graczy może zażądać orzeczenia zgodnie z regułą 20.1b(2). (2) Prośba o wydanie orzeczenia złożona przed zakończeniem meczu. Gdy gracz chce, aby sędzia lub Komitet rozstrzygnął zastosowanie reguł w jego grze lub w grze przeciwnika, gracz może poprosić o orzeczenie. Jeżeli sędzia lub Komitet nie są dostępni w rozsądnym czasie, gracz może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia, powiadamiając o tym przeciwnika, że orzeczenie będzie wydane później, gdy sędzia lub Komitet będą dostępni. Jeżeli gracz wystąpi z wnioskiem o wydanie orzeczenia przed rozstrzygnięciem meczu:
 • orzeczenie zostanie wydane tylko wtedy, gdy wniosek zostanie złożony w terminie, który zależy od tego, kiedy gracz zdał sobie sprawę z faktów powodujących problem z regułami:
  • gracz uświadomił sobie fakty zanim jeden z graczy rozpoczął ostatni dołek meczu. Gdy gracz uświadomił sobie fakty zanim którykolwiek z graczy rozpoczął ostatni dołek, wniosek o wydanie orzeczenia musi być przedstawiony zanim którykolwiek z graczy wykona uderzenie rozpoczynające kolejny dołek.
  • gracz uświadomił sobie fakty podczas lub po zakończeniu ostatniego dołka meczu. Wniosek o wydanie orzeczenia musi być przedstawiony zanim wynik meczu będzie ostateczny (zob. reguła 3.2a(5)).
 • jeżeli gracz nie złoży wniosku w tym terminie, orzeczenie nie będzie wydane przez sędziego lub Komitet, a rezultat gry na danym dołku (dołkach) będzie obowiązywał nawet wtedy, gdy reguły były zastosowane w niewłaściwy sposób.
Jeżeli gracz wystąpił z wnioskiem o wydanie orzeczenia dotyczącego wcześniejszego dołka, orzeczenie będzie wydane tylko wtedy, gdy będą spełnione trzy poniższe warunki:
 • przeciwnik naruszył regułę 3.2d(1) (podając niewłaściwą liczbę wykonanych uderzeń) lub regułę 3.2d(2) (nie podając graczowi informacji o karze),
 • wystąpienie z wnioskiem oparte jest na faktach, o których gracz nie był poinformowany, zanim którykolwiek z graczy wykonał uderzenie rozpoczynające rozgrywany dołek lub, jeżeli pomiędzy dołkami, dołek właśnie został zakończony,
 • i po uświadomieniu sobie faktów, gracz wystąpił z wnioskiem o wydanie orzeczenia w terminie (jak przedstawiono powyżej).
(3) Wniosek o wydanie orzeczenia przedstawiony po końcowym wyniku meczu. Kiedy gracz przedstawi wniosek o wydanie orzeczenia po końcowym wyniku meczu:
 • Komitet przedstawi graczowi orzeczenie tylko wtedy, gdy dwa poniższe warunki będą spełnione:
  • wystąpienie z wnioskiem oparte jest na faktach, o których gracz nie wiedział przed końcowym wynikiem meczu,
  • i przeciwnik naruszył regułę 3.2d(1) (podając niewłaściwą liczbę wykonanych uderzeń) lub regułę 3.2d(2) (nie podając graczowi informacji o karze) i dowiedział o tym naruszeniu przed końcowym wynikiem meczu,
 • nie ma ograniczeń czasowych na wydanie takiego orzeczenia.
(4) Gra dwoma piłkami jest niedozwolona. Graczowi, który nie jest pewny właściwej procedury w meczu nie wolno grać dołka dwoma piłkami. Taka procedura obowiązuje tylko w stroke play (zob. reguła 20.1c).
20.1c

Problemy z regułami w stroke play

(1) Nie można podejmować decyzji w sprawie reguł przez uzgodnienie. Jeżeli sędzia lub Komitet nie są dostępni w rozsądnym czasie, aby pomóc w rozwiązaniu problemu z regułami:
 • gracze zachęcani są do wzajemnej pomocy w interpretacji reguł, ale nie mają prawa do rozstrzygnięć na drodze porozumienia i każde takie osiągnięte porozumienie nie jest wiążące dla żadnego gracza, sędziego ani Komitetu,
 • gracz powinien zgłosić Komitetowi wszelkie problemy z regułami przed oddaniem swojej karty wyników.
(2) Gracze powinni chronić innych graczy w zawodach. W celu ochrony interesów wszystkich graczy:
 • jeżeli gracz wie lub jest przekonany, że inny gracz naruszył lub mógł naruszyć reguły, a drugi gracz nie zauważa tego faktu lub ignoruje go, to gracz powinien o tym powiedzieć innemu graczowi, markerowi gracza, sędziemu lub Komitetowi,
 • należy to zrobić niezwłocznie po tym, gdy gracz dowie się o problemie i nie później niż przed oddaniem przez drugiego gracza jego karty wyników, chyba że było to niemożliwe.
Jeżeli gracz tak nie postąpi, Komitet może go zdyskwalifikować zgodnie z regułą 1.2a, jeżeli oceni, że było to poważne naruszenie, sprzeczne z duchem gry. (3) Granie dwoma piłkami, gdy nie wiadomo jak postąpić. Gracz, który nie jest pewien prawidłowej procedury w czasie rozgrywania dołka, może bez kary zakończyć dołek dwoma piłkami:
 • gracz musi podjąć decyzję o graniu dwoma piłkami po wystąpieniu wątpliwej sytuacji i przed wykonaniem uderzenia,
 • gracz powinien wybrać piłkę, która będzie się liczyć, jeżeli reguły pozwolą na użycie danej procedury dla tej piłki, informując o tym wyborze swojego markera lub innego gracza, przed wykonaniem uderzenia,
 • jeżeli gracz nie dokona wyboru w określonym czasie, to piłka zagrana jako pierwsza będzie domyślnie uważana za wybraną piłkę,
 • gracz musi przedstawić fakty dotyczące zaistniałej sytuacji Komitetowi przed oddaniem karty wyników, nawet jeżeli wyniki będą takie same dla dwóch piłek. Gracz jest zdyskwalifikowany, jeżeli tego nie zrobi.
 • jeżeli gracz wykonał uderzenie przed decyzją o grze drugą piłką:
  • w tym przypadku nie można zastosować tej reguły i liczy się wynik uzyskany piłką zagraną przed decyzją o grze drugą piłką,
  • jednak gracz nie otrzymuje kary za granie drugą piłką.
Druga piłka zagrana zgodnie z tą regułą nie jest piłką prowizoryczną według reguły 18.3. (4) Decyzja Komitetu o wyniku na dołku. Gdy gracz gra dwoma piłkami zgodnie z pkt. (3), Komitet zdecyduje o wyniku gracza na dołku w następujący sposób:
 • wynik uzyskany wybraną piłką (przez gracza lub domyślnie) obowiązuje, jeżeli reguły pozwalają na zastosowanie wybranej procedury dla tej piłki.
 • jeżeli reguły nie zezwalają na zastosowanie wybranej procedury dla tej piłki, liczy się wynik uzyskany drugą piłką, jeżeli reguły pozwalają na zastosowanie procedury wybranej dla drugiej piłki.
 • jeżeli reguły nie zezwalają na zastosowane procedury dla żadnej z piłek, to liczy się wynik uzyskany wybraną piłką (przez gracza lub domyślnie) chyba, że wystąpiło poważne naruszenie podczas gry tą piłką z niewłaściwego miejsca, wówczas liczy się wynik uzyskany drugą piłką.
 • jeżeli wystąpiło poważne naruszenie podczas gry obiema piłkami z niewłaściwego miejsca, to gracz jest zdyskwalifikowany.
 • wszystkie uderzenia wykonane nieliczoną piłką (w tym uderzenia wykonane i karne) nie liczą się do wyniku gracza na tym dołku.
„Reguły zezwalają na zastosowaną procedurę” oznacza, że: (a) oryginalna piłka była grana tak jak leży, a granie stamtąd było dozwolone, lub (b) zagrana piłka, była wprowadzona do gry zgodnie z odpowiednią procedurą, we właściwy sposób i z właściwego miejsca.
20.2

Orzeczenia w sprawach związanych z regułami

20.2a

Orzeczenia sędziego

Sędzia jest osobą wyznaczoną przez Komitet do decydowania w sprawie faktów i stosowania reguł. Sędzia może uzyskać pomoc Komitetu przed wydaniem orzeczenia. Gracz musi stosować się do orzeczeń sędziego w sprawie faktów lub sposobu stosowania reguł. Gracz nie może odwoływać się od orzeczenia sędziego do Komitetu, ale po wydaniu orzeczenia sędzia może:
 • poprosić o drugą opinię innego sędziego,
 • lub zwrócić się do Komitetu o ponowne rozpatrzenie,
ale powyższe działania nie są wymagane. Decyzja sędziego jest ostateczna, jeżeli sędzia w wyniku pomyłki pozwoli graczowi na naruszenie reguły, wtedy gracz nie zostanie ukarany. Jednak, gdy błędne orzeczenie sędziego lub Komitetu zostanie poprawione, zob. reguła 20.2d.
20.2b

Orzeczenia Komitetu

Gdy nie ma sędziego, aby wydał orzeczenie lub kiedy sędzia przekazuje orzekanie do Komitetu:
 • orzeczenie będzie wydane przez Komitet,
 • i orzeczenie Komitetu będzie ostateczne.
Jeżeli Komitet nie może podjąć decyzji, to może zwrócić się o wydanie decyzji do Komitetu Reguł gry w golfa R&A, którego decyzja będzie ostateczna.
20.2c

Stosowanie standardu „gołym okiem” podczas korzystania z dowodów wideo

Kiedy Komitet wydaje orzeczenie w oparciu o ustalone fakty, wykorzystanie dowodów jest ograniczone do standardu „gołym okiem”:
 • jeżeli fakty przedstawione w materiale filmowym nie mogły być zauważone „gołym okiem”, to zostaną one odrzucone, nawet jeżeli będzie to oznaczać naruszenie reguły,
 • jednak, nawet gdy dowody filmowe zostaną odrzucone zgodnie ze standardem „gołym okiem”, naruszenie reguły będzie można nadal ustalić, jeżeli gracz był świadomy faktów powodujących naruszenie (np. gdy gracz czuł, że kij dotyka piasku w bunkrze, nawet jeżeli nie można zobaczyć tego gołym okiem).
20.2d

Błędne orzeczenia i błędy administracyjne

(1) Błędne orzeczenia. Błędne orzeczenie wystąpi, gdy sędzia lub Komitet próbowali zastosować reguły, ale zrobili to w niewłaściwy sposób. Przykłady błędnych orzeczeń obejmują:
 • zastosowanie niewłaściwej kary lub nienałożenie jej w ogóle,
 • zastosowanie niewłaściwej reguły lub reguły, która nie istnieje,
 • błędną interpretację reguły i jej niewłaściwe zastosowanie. 
Jeżeli później orzeczenie sędziego lub Komitetu okaże się błędne, orzeczenie będzie można poprawić, gdy dopuszczają to reguły. Jeżeli będzie na to za późno błędne orzeczenie pozostaje w mocy. Jeżeli gracz podejmie działanie naruszające regułę w wyniku uzasadnionego niezrozumienia instrukcji sędziego lub Komitetu podczas rundy lub w czasie zatrzymania gry, zgodnie z regułą 5.7a (np. podnoszenie piłki w grze, kiedy nie pozwalają na to reguły), kara nie występuje, a instrukcja potraktowana jest jako błędne orzeczenie. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 6C (co Komitet powinien zrobić, gdy wydano niewłaściwe orzeczenie). (2) Błędy administracyjne. Błąd administracyjny jest błędem proceduralnym związanym z administracją rozgrywek i nie ma limitu czasu na naprawienie takiego błędu, nawet po ustaleniu ostatecznego wyniku meczu lub po zakończeniu rozgrywek stroke play. Błąd administracyjny to coś innego niż błędne orzeczenie. Przykłady błędów administracyjnych obejmują:
 • błędne obliczenie wyniku remisowego w stroke play,
 • błędne obliczenie handicapu skutkujące wygraniem turnieju przez niewłaściwego gracza,
 • przyznanie nagrody niewłaściwemu graczowi, gdy nie opublikowano wyniku zwycięzcy.
W takich sytuacjach należy naprawić błąd i odpowiednio skorygować wyniki zawodów.
20.2e

Dyskwalifikacja graczy, gdy wynik meczu lub zawodów jest ostateczny

(1) Match play. Nie ma ograniczenia czasowego na zdyskwalifikowanie gracza zgodnie z regułą 1.2 (poważne wykroczenie) lub regułą 1.3b(1) (celowe nie zastosowanie kary, bądź uzgodnienie z innym graczem zignorowania reguły lub kary, o której wystąpieniu wiedzieli). Można to zrobić nawet wtedy, gdy wynik meczu jest ostateczny (zob. reguła 3.2a(5)). Kiedy Komitet powinien wydać orzeczenie po otrzymaniu złożonego wniosku, gdy wynik meczu jest ostateczny, zob. reguła 20.1b(3). (2) Stroke play. Zazwyczaj kara nie może być nałożona lub poprawiona po zamknięciu zawodów stroke play, czyli:
 • gdy końcowy wynik zawodów stanie się ostateczny w sposób określony przez Komitet,
 • lub w kwalifikacjach stroke play poprzedzających match play, gdy gracz wykonał uderzenie z obszaru tee rozpoczynając swój pierwszy mecz.
Jednak gracz musi zostać zdyskwalifikowany nawet po zamknięciu zawodów, jeżeli:
 • zapisał wynik na dowolnym dołku niższy od rzeczywiście uzyskanego. Wyjątkowo gracz nie zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli niższy wynik wynikał z nieuwzględnienia jednego lub więcej uderzeń karnych, o których gracz nie wiedział przed zamknięciem zawodów (zob. reguła 3.3b(3)),
 • wiedział przed zamknięciem zawodów, że wystąpiło naruszenie jakiejś reguły skutkujące karą dyskwalifikacji,
 • lub uzgodnił z innym graczem ignorowanie dowolnej reguły lub kary, której był świadomy (zob. reguła 1.3b(1)).
Komitet może też zdyskwalifikować gracza zgodnie z regułą 1.2 (poważne wykroczenie) po zamknięciu zawodów.
20.2f

Nieuprawniony gracz

Nie ma limitu czasowego na poprawianie wyników zawodów, gdy gracz, który brał w nich udział nie spełnia warunków zgodnie z Regulaminem zawodów. Stosuje się to nawet po ostatecznym wyniku meczu lub po zakończeniu zawodów stroke play. W takich okolicznościach gracz jest traktowany tak, jakby nie brał udziału w zawodach, w przeciwieństwie do dyskwalifikacji, a wyniki zawodów są odpowiednio korygowane.
20.3

Sytuacje nie omawiane przez reguły

Sytuacje nie omawiane przez reguły będą rozstrzygane przez Komitet:
 • biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności,
 • w sposób rozsądny, sprawiedliwy i zgodny z traktowaniem podobnych sytuacji w regułach.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej