Drukuj rozdział
1
Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry:
 • graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży,
 • graj zgodnie z regułami i z duchem gry,
 • Ty, jako gracz odpowiadasz za nałożenie na siebie kar, które wynikają z naruszenia reguł, abyś nie uzyskał potencjalnej przewagi nad przeciwnikiem w match play lub nad innymi graczami w stroke play.
1
Gra, zachowanie gracza i reguły
1.1

Gra w golfa

W golfa gra się rundę 18-dołkową (lub krótszą) na polu uderzając piłkę kijem. Każdy dołek rozpoczyna się uderzeniem z obszaru tee a kończy, gdy piłka znajdzie się w dołku na putting greenie (lub kiedy reguły dopuszczają zakończenie dołka w inny sposób). Podczas każdego uderzenia gracz:
 • gra na polu takim jakie zastał, i
 • gra piłkę tak jak ona leży.
Jednak są wyjątki, gdy reguły pozwalają graczowi zmienić warunki na polu i wymagają lub pozwalają grać piłkę z innego miejsca niż to, w którym ona leżała.
1.2

Standardy zachowania gracza

1.2a

Zachowanie oczekiwane od wszystkich graczy

Oczekuje się od wszystkich graczy, aby grali zgodnie z duchem gry w poprzez:
 • uczciwe postępowanie – na przykład, grając zgodnie z regułami, uwzględniając wszystkie kary i będąc uczciwym we wszystkich aspektach gry.
 • zwracanie uwagi na innych graczy – na przykład - grając w szybkim tempie, dbając o bezpieczeństwo innych i nie przeszkadzając innym w grze. Jeżeli gracz zagra piłkę w kierunku, w którym może istnieć niebezpieczeństwo uderzenia kogoś, powinien natychmiast o tym ostrzec (np. krzycząc ogólnie przyjęte ostrzeżenie „fore”).
 • dbanie o stan pola – na przykład - naprawiając divoty, grabiąc bunkry, naprawiając ślady po piłkach i nie powodując niepotrzebnych uszkodzeń na polu.
Zgodnie z regułami nie ma kary za niepodjęcie takich działań, z wyjątkiem sytuacji, gdy Komitet stwierdzi, że gracz popełnił poważne wykroczenie i zdyskwalifikuje go za działania niezgodne z duchem gry. „Poważne wykroczenie” występuje wtedy, gdy gracz zachowuje się w sposób, który tak bardzo odbiega od tego, czego oczekuje się w golfie, że uzasadniona jest najsurowsza sankcja, czyli usunięcie gracza z rozgrywki. Kary za niewłaściwe zachowanie - inne niż dyskwalifikacja - mogą zostać nałożone na gracza, tylko wtedy, gdy zostały one wprowadzone do Kodeksu zachowania zgodnie z regułą 1.2b.
1.2b

Kodeks zachowania

Komitet może zdefiniować w kodeksie zachowania własne standardy zachowania gracza wprowadzając je do reguł lokalnych turnieju.
 • Kodeks może zawierać kary za naruszenie tych standardów, takie jak jedno uderzenie karne lub kara główna.
 • Komitet może również zdyskwalifikować gracza za poważne wykroczenie związane z niezastosowaniem się do standardów zawartych w kodeksie.
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5I (objaśnienie standardów zachowania gracza, które można wprowadzić).
1.3

Granie zgodnie z regułami

1.3a

Pojęcie „Reguły”; Regulamin zawodów

Pojęcie „reguły” oznacza:
 • reguły 1 - 25 i definicje zawarte w Regułach gry w golfa,
 • i wszystkie „Reguły lokalne”, wprowadzone przez Komitet do rozgrywek lub dotyczące pola.
Gracze są także odpowiedzialni za przestrzeganie „Regulaminu zawodów” przyjętego przez Komitet (np. zawierającego wymagania rejestracyjne, format i data rozgrywek, liczba rund oraz liczba i kolejność dołków rozgrywanych podczas rundy). Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5C i rozdział 8 (Reguły lokalne i komplet autoryzowanych wzorów reguł lokalnych); Rozdział 5A (Regulamin zawodów).
1.3b

Stosowanie reguł

(1) Odpowiedzialność gracza za stosowanie reguł. Sami gracze odpowiadają za zastosowanie reguł:
 • Gracze powinni wiedzieć, kiedy naruszają regułę i uczciwie zastosować wynikającą z tego karę.
  • Jeżeli gracz wie, że naruszył regułę, która nakłada karę i świadomie nie zastosuje tej kary to podlega dyskwalifikacji.
  • Jeżeli dwóch lub więcej graczy uzgodni ignorowanie jakiejkolwiek reguły lub kary, o której wiedzieli i jeden z tych graczy rozpoczął rundę, to będą zdyskwalifikowani (nawet jeśli, nie podjęli jeszcze działań wynikających z tego uzgodnienia).
 • Gdy występuje konieczność podjęcia decyzji w kwestii faktów, gracz jest odpowiedzialny za uwzględnienie nie tylko swojej wiedzy o faktach, ale także wszystkich innych informacji, które są dostępne.
 • Gracz może poprosić sędziego lub Komitet o pomoc w sprawie reguł. Jednak gdy pomoc nie jest dostępna w rozsądnym czasie, gracz musi kontynuować grę, a konsultacje z sędzią lub Komitetem przeprowadzić wtedy, gdy będzie to możliwe (zob. reguła 20.1).
(2) Akceptowanie „racjonalnej oceny” gracza w określaniu lokalizacji podczas stosowania reguł.
 • Wiele reguł wymaga, aby gracz określił miejsce, punkt, linię, krawędź, obszar lub inną lokalizację zgodnie z regułami, na przykład:
  • oszacowanie przybliżonego miejsca, w którym piłka ostatni raz przekroczyła granicę obszaru kary,
  • oszacowanie lub zmierzenie miejsca dropowania lub położenia piłki podczas korzystania z uwolnienia,
  • odłożenie piłki na jej oryginalne miejsce (bez względu na to, czy miejsce jest znane czy oszacowane),
  • określenie obszaru pola, na którym leży piłka, w tym czy piłka leży w polu,
  • lub ustalenie czy piłka dotyka, jest w lub na nienormalnych warunkach na polu
 • Takie określenia dotyczące lokalizacji muszą być wykonane szybko i starannie, ale często mogą być nieprecyzyjne.
 • O ile gracz postępuje w rozsądny, spodziewany w danych okolicznościach sposób, aby wykonać dokładne określenie lokalizacji, to taka rozsądna ocena gracza będzie zaakceptowana nawet jeżeli po wykonaniu uderzenia, okaże się - po obejrzeniu materiału wideo lub uzyskaniu innych informacji - że jego określenie lokalizacji było błędne.
 • Jeżeli gracz uświadomi sobie przed wykonaniem uderzenia, że określenie lokalizacji było błędne, to musi je poprawić (zob. reguła 14.5).
1.3c

Kary

(1) Działania prowadzące do kar. Kara jest stosowana, gdy naruszenie reguły wynika z działania gracza lub jego caddiego (zob. reguła 10.3c). Karę stosuje się również, gdy:
 • Inna osoba podejmie działanie, które spowodowałoby naruszenie reguły, gdyby było wykonane przez gracza lub caddiego a ta osoba robi to na prośbę gracza lub działa za jego zgodą,
 • lub gracz widzi inną osobę, która ma zamiar podjąć działanie dotyczące piłki lub sprzętu gracza, o którym on wie, że spowodowałoby naruszenie reguły, gdyby było wykonane przez gracza lub caddiego i nie podejmie uzasadnionych kroków, aby sprzeciwić się lub zatrzymać to działanie.
(2) Poziomy kar. Kary mają na celu zlikwidowanie wszelkiej potencjalnej przewagi gracza. Występują trzy główne poziomy kar:
 • Kara jednego uderzenia. Tę karę stosuje się w match play i w stroke play zgodnie z niektórymi regułami, gdy albo (a) potencjalna korzyść za naruszenie jest niewielka albo (b) gracz otrzymuje karę związaną z uwolnieniem, gdy gra piłkę z innego miejsca niż jej oryginalne położenie.
 • Kara główna (strata dołka w match play, kara dwóch uderzeń w stroke play). Tę karę stosuje się za naruszenie większości reguł, gdy potencjalna przewaga jest zdecydowanie większa niż wtedy, gdy występuje kara jednego uderzenia.
 • Dyskwalifikacja. Zarówno w match play jak i w stroke play, gracz może być zdyskwalifikowany w rozgrywkach za niektóre działania lub naruszenie reguł wiążące się z niewłaściwym postępowaniem (zob. reguła 1.2) lub gdy potencjalna przewaga jest zbyt duża, aby można było uznać wynik gracza za ważny.
(3) Nie ma uznaniowej zmiany kar. Kary muszą być zastosowane tylko tak, jak przewidziano w regułach:
 • ani gracz, ani Komitet nie mają prawa, aby stosować kary w inny sposób, i
 • nieprawidłowe zastosowanie kary lub zaniechanie zastosowania kary można pozostawić bez zmiany tylko wtedy, gdy jest za późno na naprawę takiego naruszenia (zob. reguły 20.1b(2)20.1b(3), 20.2d i 20.2e).
W match play, gracz i przeciwnik mogą uzgodnić sposób rozstrzygnięcia problemu dotyczącego zastosowania reguł o ile nie uzgodnią ignorowania reguły lub kary o której wiedzieli, że występuje (zob. reguła 20.1b(1)). (4) Stosowanie kar za wielokrotne naruszenie reguł. To, czy gracz otrzyma wiele kar za naruszenie kilku reguł lub za wielokrotne naruszenie tej samej reguły, zależy od tego, czy pomiędzy naruszeniami reguły (reguł) wystąpiło zdarzenie rozdzielające, i od tego, co zrobił gracz. Podczas stosowania tej reguły, mogą wystąpić dwa zdarzenia rozdzielające:
 • gracz zakończył uderzenie,
 • i gracz był świadomy naruszenia reguł lub je sobie uświadomił (mógł wiedzieć o naruszeniu reguły lub zostać o tym poinformowany, lub nie być pewnym, czy naruszył regułę, czy nie).
Kary stosuje się następująco:
 • Pojedynczą karę stosuje się za wielokrotne naruszenie reguły (reguł) kiedy nie występuje zdarzenie rozdzielające: Jeżeli gracz naruszy kilka reguł lub tę samą regułę kilka razy, i pomiędzy nimi nie wystąpi zdarzenie rozdzielające, otrzymuje tylko jedną karę. Jeżeli działania gracza naruszyły wiele reguł skutkujących różnymi karami, stosuje się tylko karę wyższą.
 • Wiele kar stosuje się za naruszenie reguł przed i po zdarzeniu rozdzielającym: Jeżeli gracz naruszy regułę i następnie naruszy tę samą lub inną regułę po zdarzeniu rozdzielającym - otrzymuje kilka kar.
Wyjątek – niezastosowanie się do odłożenia przemieszczonej piłki: Jeżeli gracz jest zobowiązany do odłożenia przemieszczonej piłki zgodnie z regułą 9.4, ale tego nie zrobi i gra z niewłaściwego miejsca, otrzymuje tylko karę główną zgodnie z regułą 14.7a. Jednak każde uderzenie karne, jakie gracz otrzymuje za wzięcie uwolnienia z karą (takie jak kara jednego uderzenia z reguł 17.1, 18.1 i 19.2) jest zawsze dodawane do innych kar.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 2Pole golfowe
Cel reguły: Reguła 2 przedstawia podstawowe informacje dotyczące pola, które każdy gracz powinien znać. Zdefiniowano: pięć obszarów pola, i kilka...
Czytaj więcej