Drukuj rozdział
6
Rozgrywanie dołka
Cel reguły: Reguła 6 omawia rozgrywanie dołka, w tym konkretne reguły dotyczące rozpoczynania dołka z obszaru tee, wymogu gry całego dołka tą samą piłką – oprócz sytuacji dopuszczających zastąpienie piłki - a także kolejności grania (która jest ważniejsza w match play niż w stroke play) i zakończenia dołka.
6
Rozgrywanie dołka
6.1

Rozpoczęcie gry na dołku

6.1a

Kiedy rozpoczyna się gra na dołku

Gracz rozpoczął dołek, gdy wykonał uderzenie rozpoczynające dołek. Gracz rozpoczął grę na dołku nawet wtedy, gdy uderzenie zostało wykonane spoza obszaru tee (zob. reguła 6.1b) lub uderzenie zostało anulowane zgodnie z regułą.
6.1b

Piłka musi być zagrana z obszaru tee

Gracz rozpoczynając każdy dołek, musi grać piłkę z dowolnego miejsca w obszarze tee zgodnie z regułą 6.2b. Jeżeli gracz rozpoczynając dołek, zagra piłkę spoza obszaru tee (w tym rozpocznie grę z niewłaściwego zestawu tee markerów, z innej lokalizacji tee boxów na tym samym dołku lub na innym dołku) w: (1) match play. nie ma kary, ale przeciwnik może unieważnić uderzenie:
 • musi to zrobić, zanim kolejny gracz wykona uderzenie. Kiedy przeciwnik anuluje uderzenie, nie może już wycofać tego anulowania;
 • jeżeli przeciwnik anuluje uderzenie, gracz musi zagrać piłkę z obszaru tee i nadal jest to jego kolej zagrania;
 • jeżeli przeciwnik nie anuluje uderzenia, uderzenie się liczy, piłka jest w grze a gracz musi ją grać tak, jak leży.
(2) stroke play. Gracz otrzymuje karę główną (karę dwóch uderzeń) i musi naprawić swój błąd przez zagranie piłki z obszaru tee:
 • piłka zagrana spoza obszaru tee nie jest piłką w grze;
 • to uderzenie i wszystkie następne wykonane do czasu naprawienia błędu (w tym uderzenia wykonane i karne dotyczące tylko tej piłki) nie są wliczane do wyniku;
 • jeżeli gracz nie naprawi błędu przed rozpoczęciem rozgrywania następnego dołka lub na ostatnim dołku rundy, przed oddaniem karty wyników, to zostaje zdyskwalifikowany.
6.2

Zagrywanie piłki z obszaru tee

6.2a

Kiedy stosuje się reguły dotyczące obszaru tee

Reguły dotyczące obszaru tee w regule 6.2b stosuje się zawsze, gdy wymaga się od gracza lub dozwolone jest zagranie piłki z obszaru tee. Dotyczy to sytuacji, gdy:
 • gracz rozpoczyna grę na dołku (zob. reguła 6.1),
 • gracz będzie grał ponownie z obszaru tee zgodnie z regułą (zob. reguła 14.6),
 • lub piłka gracza jest w grze w obszarze tee po uderzeniu albo po skorzystaniu z uwolnienia.
Tę regułę stosuje się tylko do obszaru tee, z którego gracz musi grać podczas rozpoczynania dołka, a nie do innej lokalizacji tee na polu (bez względu na to, czy jest to na tym samym, czy na innym dołku).
6.2b

Reguły dotyczące obszaru tee

(1) Kiedy piłka jest w obszarze tee.
 • Piłka jest w obszarze tee, kiedy jakakolwiek jej część dotyka lub jest powyżej dowolnej części obszaru tee.
 • Gracz może stać poza obszarem tee podczas wykonywania uderzenia piłki z obszaru tee.
(2) Piłka może być umieszczona na kołeczku tee lub zagrana z ziemi. Piłka musi być zagrana:
 • z kołeczka tee umieszczonego w lub na ziemi,
 • lub bezpośrednio z ziemi.
W tej regule, „ziemia” oznacza piasek albo inne naturalne elementy umieszczone w miejscu ustawienia kołeczka tee lub piłki. Graczowi nie wolno wykonać uderzenia w piłkę umieszczoną na niedopuszczonym kołeczku tee lub w piłkę umieszczoną na kołeczku tee w sposób niedopuszczalny przez tę regułę. Kara za naruszenie reguły 6.2b(2):
 • kara za pierwsze przewinienie: kara główna.
 • kara za drugie naruszenie: dyskwalifikacja.
(3) Niektóre warunki w obszarze tee mogą być poprawione. Aby poprawić warunki wpływające na uderzenie (zob. reguła 8.1b(8)), przed wykonaniem uderzenia gracz w obszarze tee może podjąć poniższe działania:
 • poprawić powierzchnię ziemi w obszarze tee (np. przez zrobienie wgłębienia kijem lub nogą);
 • odsunąć, odgiąć lub złamać trawę, chwasty i inne naturalne elementy przylegające lub rosnące w ziemi w obszarze tee;
 • usunąć lub przyklepać piasek i ziemię w obszarze tee;
 • usunąć rosę, szron i wodę w obszarze tee.
Jednak gracz otrzyma karę główną jeżeli podejmie inne działania poprawiające warunki wpływające na uderzenie, które naruszą regułę 8.1a. (4) Ograniczenia w przestawianiu tee markerów, lub braku tee markerów podczas gry z obszaru tee.
 • Położenie tee markerów jest ustalone przez Komitet w celu określenia każdego obszaru tee i powinno pozostać w tym samym miejscu dla wszystkich graczy, którzy będą grać z tego obszaru tee.
 • Jeżeli gracz poprawi warunki wpływające na uderzenie przez przestawienie tee markerów przed wykonaniem uderzenia z obszaru tee, otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 8.1a(1).
 • Jeżeli gracz stwierdzi, że brakuje jednego lub obu tee markerów, powinien zwrócić się o pomoc do Komitetu. Jeżeli, Komitet nie jest dostępny w rozsądnym czasie, gracz powinien zgodnie ze swoim racjonalnym osądem (zob. reguła 1.3b(2)) oszacować lokalizację obszaru tee.  
We wszystkich innych sytuacjach tee markery traktowane są jako sztuczne utrudnienie ruchome, które można usunąć, jeśli dopuszcza to reguła 15.2. (5) Piłka nie jest w grze, dopóki nie zostanie wykonane uderzenie. Bez względu na to, czy piłka jest na kołeczku tee czy leży na ziemi, podczas rozpoczynania dołka lub ponownego grania z obszaru tee zgodnie z regułą:
 • piłka nie jest w grze aż do momentu, kiedy gracz wykona nią uderzenie,
 • i piłka może być podniesiona lub przemieszczona bez kary przed wykonaniem uderzenia.
Gdy piłka będąca na kołeczku tee spadnie z niego lub zostanie strącona przez gracza przed wykonaniem uderzenia, to może bez kary ponownie zostać ustawiona na kołeczku tee w dowolnym miejscu obszaru tee. Jednak, gdy gracz wykona uderzenie tą piłką w momencie, gdy będzie spadać lub po spadnięciu, to nie ma kary, uderzenie się liczy a piłka jest w grze. (6) Gdy piłka w grze leży w obszarze tee. Jeżeli piłka w grze gracza jest w obszarze tee po uderzeniu (np. na kołeczku tee po uderzeniu, które minęło piłkę) lub po skorzystaniu z uwolnienia, gracz może:
 • podnieść lub przemieścić piłkę bez kary (zob. reguła 9.4b, wyjątek 1),
 • i zagrać tę lub inną piłkę z dowolnego miejsca w obszarze tee z kołeczka tee lub z ziemi zgodnie z (2), jak również zagrać ją tak, jak leży. 
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodne z regułą 6.2b(6): Kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
6.3

Piłka użyta w czasie rozgrywania dołka

Cel reguły: Rozgrywanie dołka polega na wykonywaniu kolejnych uderzeń piłką od obszaru tee aż do putting greenu, a następnie wbiciu jej do dołka. Po zagraniu z obszaru tee, zazwyczaj wymaga się od gracza, aby grał dołek tą samą piłką aż do zakończenia dołka. Gracz otrzyma karę za wykonanie uderzenia niewłaściwą piłką lub piłką zastąpioną, gdy zastąpienie nie było dozwolone przez reguły.
6.3a

Ukończenie dołka tą samą piłką, która została zagrana z obszaru tee

Gracz, kiedy rozpoczyna dołek, może grać z obszaru tee dowolną zatwierdzoną piłką i może je zmieniać pomiędzy dwoma dołkami. Gracz musi umieścić w dołku tę samą piłkę, którą rozpoczynał grę na dołku z obszaru tee, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
 • ta piłka została zgubiona lub znalazła się na aucie,
 • lub gracz zastąpił ją inną piłką (bez względu na to, czy było to dozwolone, czy nie).
Na piłce, którą gracz będzie grał, powinien umieścić znak identyfikujący (zob. reguła 7.2).
6.3b

Zastąpienie piłki inną piłką w czasie rozgrywania dołka

(1) Kiedy gracz może, zastąpić piłkę inną piłką, a kiedy nie może tego zrobić. Niektóre reguły pozwalają graczowi na zastąpienie jego piłki na dołku przez inną piłkę, gdy piłka jest w grze, a inne nie:
 • kiedy gracz korzystając z uwolnienia, zgodnie z regułą, dropuje piłkę albo ją kładzie (np., kiedy piłka nie chce pozostać w obszarze uwolnienia lub kiedy korzysta z uwolnienia na putting greenie), gracz może użyć piłki oryginalnej lub innej (zob. reguła 14.3a);
 • kiedy gracz gra ponownie z miejsca poprzedniego uderzenia, może użyć piłki oryginalnej lub innej (zob. reguła 14.6);
 • i kiedy gracz odkłada piłkę na miejsce, to nie może zastąpić piłki i musi użyć piłki oryginalnej, z pewnymi wyjątkami (zob. reguła 14.2a).
(2) Zastąpiona piłka staje się piłką w grze. Kiedy gracz zastąpi piłkę w grze inną piłką (zob. reguła 14.4):
 • oryginalna piłka przestaje być piłką w grze, nawet kiedy leży na polu.
 • Stosuje się to nawet, jeżeli gracz:
  • zastąpił piłkę oryginalną inną piłką, gdy nie było to dozwolone przez reguły (niezależnie od tego czy gracz zauważył, że zastępuje ją inną piłką),
  • lub odłożył, dropował lub położył zastąpioną piłkę (1) w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym miejscu (2) lub (3) zastosował niewłaściwą procedurę.
 • sposób, w jaki można naprawić błąd przed zagraniem zastąpioną piłką, zob. reguła 14.5.
Jeżeli oryginalna piłka nie została znaleziona i gracz wprowadził inną piłkę do gry zgodnie z karą uderzenia i odległości (zob. reguły 17.1d, 18.1, 18.2b i 19.2a) lub gdy dozwolone było zastosowanie reguły, kiedy było wiadome lub w zasadzie było pewne, co się zdarzyło z piłką (zob. reguły 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e i 17.1c):
 • gracz musi kontynuować grę piłką zastąpioną,
 • i gracz nie może grać piłki oryginalnej nawet jeżeli znajdzie ją na polu przed upływem trzyminutowego okresu poszukiwań (zob. reguła 18.2a(1)).
(3) Wykonanie uderzenia piłką niewłaściwie zastąpioną. Jeżeli gracz wykona uderzenie w nieprawidłowo zastąpioną piłkę, otrzyma jedno uderzenie karne i musi zakończyć grę na dołku niewłaściwie zastąpioną piłką.
6.3c

Niewłaściwa piłka

(1) Wykonanie uderzenia niewłaściwą piłką. Gracz nie może wykonać uderzenia niewłaściwą piłką. Wyjątek – piłka poruszająca w wodzie: nie ma kary, jeżeli gracz wykona uderzenie niewłaściwą piłką, poruszającą się w wodzie w obszarze kary lub w tymczasowej wodzie:
 • uderzenie nie liczy się,
 • i gracz musi naprawić błąd zgodnie z regułami przez zagranie właściwej piłki z jej oryginalnego miejsca lub wziąć uwolnienie zgodnie z regułami.
Kara za zagranie niewłaściwą piłką niezgodnie z regułą 6.3c(1) W match play gracz otrzymuje karę główną (strata dołka):
 • Jeżeli gracz i przeciwnik zamienią piłki podczas rozgrywania dołka, pierwszy z nich, który wykonał uderzenie niewłaściwą piłką, otrzymuje karę główną (strata dołka).
 • Jednak, jeżeli nie da się ustalić, który z graczy zagrał niewłaściwą piłką jako pierwszy, nie ma kary i gra na dołku musi być dokończona zamienionymi piłkami.
W stroke play gracz otrzymuje karę główną (dwa uderzenia karne) oraz musi naprawić błąd przez kontynuowanie gry piłką oryginalną tak, jak leży, lub wziąć uwolnienie zgodnie z regułami:
 • Uderzenie wykonane niewłaściwą piłką a także wszystkie wykonane uderzenia, zanim błąd został naprawiony (licząc uderzenia wykonane i karne podczas grania tą piłką) nie wliczają się do jego wyniku.
 • jeżeli gracz nie skoryguje błędu przed wykonaniem uderzenia rozpoczynającego kolejny dołek lub na ostatnim dołku rundy przed oddaniem karty wyników, gracz zostaje zdyskwalifikowany.
(2) Postępowanie w sytuacji, kiedy piłka gracza została zagrana przez innego gracza jako niewłaściwa piłka. Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza została zagrana przez innego gracza, jako niewłaściwa piłka, gracz musi odłożyć piłkę oryginalną lub inną na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2). Tę regułę stosuje się niezależnie od tego, czy została znaleziona piłka oryginalna.
6.3d

Kiedy gracz może grać wieloma piłkami w tym samym czasie

Gracz może grać więcej niż jedną piłkę w tym samym czasie na dołku tylko wtedy, gdy:
 • gra piłkę prowizoryczną (która będzie albo piłką w grze, albo będzie porzucona, jak przewiduje reguła 18.3c),
 • lub gra dwoma piłkami w stroke play w celu naprawy domniemanego poważnego naruszenia reguł za zagranie z niewłaściwego miejsca (zob. reguła 14.7b) lub w przypadku niepewności, jaka procedura powinna zostać przez niego zastosowana (zob. reguła 20.1c(3)).
6.4

Kolejność gry podczas rozgrywania dołka

Cel reguły: Reguła 6.4 omawia kolejność gry na dołku. Kolejność grania z obszaru tee zależy od tego, kto ma przywilej gry, a potem czyja piłka jest dalej od dołka.
 • W match play, kolejność grania ma fundamentalne znaczenie; jeżeli gracz zagra poza kolejnością, przeciwnik może anulować to uderzenie i gracz będzie musiał je powtórzyć.
 • W stroke play, nie ma kary za granie poza kolejnością, a gracze mogą i są zachęcani przez niniejsze reguły do grania "ready golf" – czyli do grania poza kolejnością, ale w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.
6.4a

Match play

(1) Kolejność gry. Gracz i przeciwnik muszą grać w następującej kolejności:
 • Rozpoczynanie gry na pierwszym dołku. - na pierwszym dołku przywilej gry wynika z ustalonego przez Komitet porządku zgodnego z drabinką startową. Jeżeli nie ma drabinki - przez uzgodnienie lub losowanie (np. rzut monetą).
 • Rozpoczynanie gry na wszystkich innych dołkach;
  • gracz, który wygrał dołek ma przywilej gry z kolejnego obszaru tee;
  • gdy dołek był zremisowany, gracz mający przywilej gry na poprzednim obszarze tee zachowuje go nadal.
  • jeżeli gracz złożył w odpowiednim czasie prośbę o wydanie orzeczenia (zob. reguła 20.1b), która nie została jeszcze rozpatrzona przez Komitet, a mogłaby wpłynąć na przywilej gry na następnym dołku, wówczas o kolejności decyduje uzgodnienie lub losowanie.
 • Po rozpoczęciu gry przez obu graczy.
  • piłka leżąca dalej od dołka będzie grana jako pierwsza;
  • jeżeli piłki leżą w tej samej odległości od dołka lub nie jest znana ich rzeczywista odległość, to o kolejności decyduje uzgodnienie lub losowanie.
(2) Przeciwnik może anulować uderzenie gracza wykonane poza kolejnością. Jeżeli gracz zagrał poza kolejnością, to nie otrzymuje kary, ale przeciwnik może natomiast anulować uderzenie, z tym, że:
 • Musi nastąpić to szybko, zanim kolejny gracz wykona uderzenie. Kiedy przeciwnik anuluje uderzenie, nie może już wycofać tego anulowania.
 • Jeżeli przeciwnik anuluje uderzenie, gracz musi grać piłkę we właściwej kolejności z miejsca ostatniego uderzenia (zob. reguła 14.6).
 • Jeżeli przeciwnik nie anuluje uderzenia, uderzenie się liczy i piłka jest w grze, a gracz musi ją grać tak, jak leży.
Wyjątek – uzgodnione zagranie poza kolejnością w celu zaoszczędzenia czasu: Aby zaoszczędzić czas:
 • gracz może poprosić przeciwnika, aby zagrał poza kolejnością lub może zgodzić się na prośbę przeciwnika zagrania poza kolejnością;
 • jeżeli przeciwnik po tym wykonał uderzenie poza kolejnością, to gracz zrezygnował z prawa do anulowania uderzenia.
Zob. reguła 23.6 (Kolejność gry w fourball).
6.4b

Stroke play

(1) Normalna kolejność gry.
 • Rozpoczynanie gry na pierwszym dołku. na pierwszym dołku przywilej gry wynika z ustalonego przez Komitet porządku zgodnego z drabinką startową. Jeżeli nie ma drabinki - przez uzgodnienie lub losowanie (np. rzut monetą).
 • Rozpoczynanie gry na wszystkich innych dołkach.
  • Gracz w danej grupie z najniższym wynikiem brutto na dołku ma przywilej gry z następnego obszaru tee; gracz z drugim najniższym wynikiem brutto powinien zagrać jako następny i tak dalej.
  • Jeżeli dwóch lub więcej graczy ma ten sam wynik na dołku, to powinni grać w tej samej kolejności co na poprzednim obszarze tee.
  • Przywilej gry zależy od wyników brutto, nawet w rozgrywkach handicapowych.
 • Po rozpoczęciu gry przez wszystkich graczy na dołku.
  • Piłka leżąca najdalej od dołka powinna być grana jako pierwsza.
  • Jeżeli dwie lub więcej piłki leżą w tej samej odległości od dołka lub nie jest znana ich rzeczywista odległość, to o kolejności decyduje uzgodnienie lub losowanie.
Nie ma kary, jeżeli gracz zagra poza kolejnością. Jednak, jeżeli dwóch lub więcej graczy uzgodni grę poza kolejnością aby dać jednemu z nich przewagę i potem jeden z nich zagra poza kolejnością, wówczas każdy z nich otrzyma karę główną (dwa uderzenia karne). (2) Granie poza kolejnością w sposób bezpieczny i odpowiedzialny („Ready Golf”). Gracze mogą i niniejsze reguły zachęcają do grania poza kolejnością w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, gdy:
 • dwóch lub więcej graczy uzgodni, że zrobią tak z wygody lub aby zaoszczędzić czas,
 • piłka gracza zatrzyma się bardzo blisko dołka i gracz chciałby go skończyć,
 • lub jeden z graczy jest gotowy i może zagrać przed graczem, na którego jest kolej gry zgodnie z zasadami kolejności gry (1) pod warunkiem, że nie zagraża, nie rozprasza i nie przeszkadza innemu graczowi.
Jednak, jeżeli gracz, którego jest kolej zgodnie z (1) jest gotowy do gry i sygnalizuje, że może grać, to inni gracze powinni poczekać aż ten gracz zagra. Gracz nie powinien grać poza kolejnością, aby uzyskać przewagę nad innymi graczami.
6.4c

Kiedy gracz może zagrać piłkę prowizoryczną lub drugą piłkę z obszaru tee

W tym przypadku wszyscy gracze w grupie, powinni wykonać pierwsze uderzenie na dołku, zanim gracz zagra piłkę prowizoryczną lub drugą piłkę z obszaru tee. Gdy więcej niż jeden gracz będzie grać piłkę prowizoryczną lub drugą piłkę z obszaru tee, kolejność gry będzie identyczna, jak uprzednio. Gra poza kolejnością piłki prowizorycznej lub drugiej piłki, zob. reguła 6.4a(2) i 6.4b.
6.4d

Postępowanie, gdy gracz skorzysta z uwolnienia lub zagra piłkę prowizoryczną w dowolnym miejscu poza obszarem tee

Kolejność gry w tych dwóch przypadkach zgodnie z regułą 6.4a(1) i 6.4b(1) jest następująca: (1) Skorzystanie z uwolnienia, aby zagrać piłkę z innego miejsca niż jej położenie.
 • Gdy gracz uświadomi sobie, że wymagane jest wzięcie uwolnienia z karą uderzenia i odległości. - kolejność gry zależy od miejsca, skąd wykonywał poprzednie uderzenie.
 • Gdy gracz może grać piłkę tak, jak leży lub skorzystać z uwolnienia.
  • Kolejność gry gracza zależy od miejsca położenia piłki oryginalnej (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2).
  • Dotyczy to również sytuacji, gdy gracz zdecyduje się zastosować uwolnienie z karą uderzenia i odległości lub skorzystać z innego uwolnienia, aby zagrać z innego miejsca niż oryginalne położenie piłki (np., gdy oryginalne położenie piłki jest w obszarze kary lub piłka jest nie do zagrania).
(2) Gra piłki prowizorycznej. Gracz gra piłkę prowizoryczną zaraz po wykonaniu poprzedniego uderzenia a przed wszystkimi innymi graczami, z wyjątkiem:
 • gdy rozpoczyna dołek z obszaru tee (zob. reguła 6.4c)
 • lub kiedy gracz czeka z decyzją, czy zagrać piłkę prowizoryczną (w tym przypadku kolejność gry gracza - po zdecydowaniu się na granie piłki prowizorycznej - zależy od miejsca wykonanego poprzedniego uderzenia). 
6.5

Zakończenie gry na dołku

Gracz zakończył grę na dołku:
 • w match play, gdy:
  • wbił piłkę do dołka lub następne uderzenie zostało darowane
  • lub wynik dołka jest rozstrzygnięty (np., gdy przeciwnik poddał dołek, wynik przeciwnika na dołku jest niższy, niż gracz mógłby uzyskać lub gracz albo przeciwnik otrzymał karę główną (strata dołka)).
 • w stroke play, gdy umieścił piłkę w dołku zgodnie z regułą 3.3c.
Jeżeli gracz nie jest świadomy, że zakończył dołek, i kontynuuje grę na dołku, dalsza jego gra nie jest uważana za trening. Nie otrzyma też on kary za zagranie innej piłki, w tym niewłaściwej piłki. Zob. reguły 21.1b(1),21.2b(1), 21.3b(1) i 23.3c (gdy gracz kończy dołek w innych formatach stroke play lub w fourball).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej