Drukuj rozdział
4
Sprzęt gracza
Cel reguły: Reguła 4 dotyczy sprzętu, którego gracze mogą używać podczas rundy. Opierając się na zasadzie, że golf jest wymagającą grą, w której sukces powinien zależeć od oceny, umiejętności i zdolności gracza, gracz:
 • musi używać zatwierdzonych kijów i piłek,
 • nie może mieć więcej niż 14 kijów
 • i nie może używać innego sprzętu, który sztucznie pomaga mu w grze.
4
Sprzęt gracza
Szczegółowe wymagania dotyczące kijów, piłek i innego sprzętu oraz procesu konsultacji i przedkładania sprzętu do stwierdzenia zgodności, można znaleźć w Regułach dotyczących sprzętu.
4.1

Kije

4.1a

Kije dopuszczone do wykonywania uderzenia

(1) Kije dopuszczone. Do wykonania uderzenia, gracz musi użyć kija, spełniającego wymagania zawarte w Regułach dotyczących sprzętu kiedy:
 • kij jest nowy,
 • lub charakterystyka gry kija została w jakikolwiek sposób zmieniona (ale zob. reguła 4.1a(2) kiedy kij został uszkodzony podczas rundy).
Jednak, jeżeli charakterystyka gry dopuszczonego kija zmieniła się w wyniku prawidłowego użytkowania, to taki kij w dalszym ciągu jest dopuszczony do gry. „Charakterystyka gry” określa każdą część kija, funkcję lub właściwość, która ma wpływ na działanie kija lub pomaga w dopasowaniu, między innymi wagę, ułożenie, nachylenie, prostoliniowość shaftu i dopuszczalne zewnętrzne elementy mocujące. (2) Użycie, naprawa lub wymiana kija uszkodzonego podczas rundy. Jeżeli dopuszczony kij został uszkodzony podczas rundy lub podczas zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a - poza przypadkami nieprawidłowego użytkowania - gracz może go naprawić lub wymienić na inny kij. Jednak bez względu na rodzaj lub przyczynę uszkodzenia, uszkodzony kij jest traktowany jako dopuszczony na resztę rundy (ale nie podczas dogrywki w stroke play, która jest nową rundą). Przez resztę rundy gracz może:
 • kontynuować uderzenia uszkodzonym kijem,
 • lub z wyjątkiem - przypadków nieprawidłowego użytkowania - naprawić go lub wymienić na inny kij (zob. reguła 4.1b(4)).
Jeżeli gracz wymienia uszkodzony kij na inny, to musi wykluczyć uszkodzony kij z gry zanim wykona kolejne uderzenie – zgodnie z procedurą zawartą w regule 4.1c(1) „Uszkodzenie podczas rundy” oznacza zmianę charakterystyki gry kija wskutek jakiegoś zdarzenia podczas rundy (również w czasie przerwania gry zgodnie z regułą 5.7a), niezależnie od tego, czy:
 • przez gracza (np. podczas wykonywania uderzenia, zamachu próbnego kijem, wkładania do torby golfowej i wyjmowanie z niej, upuszczenia go, opierania się na nim czy nieprawidłowego użycia),
 • lub przez inną osobę, czynnik zewnętrzny czy siły natury.
Jednak kij nie jest „uszkodzony podczas rundy”, gdy jego charakterystyka gry jest celowo zmieniona przez gracza podczas rundy, godnie z regułą 4.1a(3). (3) Celowe zmienienie charakterystyki gry podczas rundy. Gracz nie może wykonać uderzenia kijem, któremu zmienił celowo charakterystykę gry podczas rundy (również w czasie przerwania gry zgodnie z regułą 5.7a):
 • korzystając z możliwości regulacyjnych lub fizycznie zmieniając kij (z wyjątkiem sytuacji, gdy dopuszczalna jest naprawa zgodnie z regułą 4.1a(2)),
 • lub przez nałożenie jakiejkolwiek substancji na główkę kija (innej niż czyszcząca) po to, aby wpłynąć na skuteczność podczas uderzenia.
Wyjątek – przywrócenie oryginalnej pozycji regulowanego kija lub usunięcie zewnętrznego dodatku: nie ma kary a kija można użyć do wykonania uderzenia w dwóch sytuacjach:
 • jeżeli charakterystyka gry kija została zmieniona przez regulację i zanim kij został użyty do wykonania uderzenia, ustawienie kija zostanie przywrócone możliwie najbliżej jego oryginalnej pozycji.
 • niedozwolone zewnętrzne elementy (np. taśma na lico kija) zostaną usunięte z kija przed wykonaniem uderzenia.
Kara za wykonanie uderzenia z naruszeniem reguły 4.1a: dyskwalifikacja.
 • Zgodnie z tą regułą nie ma kary za jedynie posiadanie nieakceptowalnego kija (ale nie wykonywanie uderzeń) lub kija posiadającego celowo zmienioną charakterystykę gry, podczas rundy.
 • Jednak taki kij wlicza się do limitu 14 kijów - zgodnie z regułą 4.1b(1).
4.1b

Limit 14 kijów; przekazywanie, dzielenie się lub wymiana kijów podczas rundy

(1) Limit 14 kijów. Graczowi nie wolno:
 • rozpocząć rundy z więcej niż 14 kijami,
 • lub posiadać więcej niż 14 kijów podczas rundy.
Limit ten obejmuje wszystkie kije niesione przez gracza lub dla niego. Jednak nie obejmuje części złamanego kija i oddzielnych części (takich jak główka kija, trzonek lub grip), które są niesione przez gracza lub dla niego od początku rundy Jeżeli gracz rozpoczyna rundę z mniej niż 14 kijami, może dodać kije podczas rundy do limitu 14 kijów (zob. reguła 4.1b(4) zawierająca pewne ograniczenia dotyczące powyższej czynności). Uważa się, że kij został dodany, gdy po dołączeniu tego kija gracz wykona następne uderzenie dowolnym kijem. Gdy gracz zauważy, że naruszył tę regułę, gdyż ma więcej niż 14 kijów, to musi nadmiarowy kij lub kije wykluczyć z gry, zanim wykona kolejne uderzenie, postępując zgodnie z regułą 4.1c (1):
 • jeżeli gracz wystartował z więcej niż 14 kijami, to musi wybrać, który kij lub które kije zostaną wyłączone z gry.
 • jeżeli gracz dodał nadmiarowe kije podczas rundy, te dodane kije muszą być wyłączone z gry.
Po rozpoczęciu rundy, jeżeli gracz podniesie kij innego gracza, który został pozostawiony lub jeśli jakiś kij zostanie przez pomyłkę włożony do torby gracza bez jego wiedzy, to ten kij nie będzie traktowany jako jeden z 14 kijów (ale nie wolno mu go używać). (2) Nie wolno dzielić się kijami. Gracz musi korzystać z kijów, z którymi wystartował lub dodał zgodnie z pkt (1):
 • graczowi nie wolno wykonać uderzenia kijem używanym przez kogokolwiek innego grającego na polu (nawet, gdy jest to gracz grający w innej grupie lub w innych rozgrywkach).
 • kiedy gracz uświadomi sobie, że naruszył regułę, wykonując uderzenie kijem innego gracza, gracz musi wyłączyć go z gry, przed wykonaniem kolejnego uderzenia, postępując zgodnie z regułą 4.1c(1).
Zob. reguły 22.5 i 23.7 (Ograniczony wyjątek dla formatów gry z partnerem pozwala partnerom dzielić się kijami, jeżeli mają razem nie więcej niż 14 kijów). (3) Brak możliwości wymiany zgubionych kijów. Jeżeli gracz wystartował z 14 kijami lub dodał kije, aby mieć ich 14, a następnie zgubił kij podczas rundy lub w czasie przerwania gry zgodnie z regułą 5.7a, graczowi nie wolno wymienić go na inny kij. (4) Restrykcje związane z dodawaniem lub wymianą kijów. Gdy dodajemy lub wymieniamy kij zgodnie z regułą 4.1a(2) lub regułą 4.1b(1), gracz nie może:
 • nadmiernie opóźniać gry (zob. reguła 5.6a),
 • dodać lub pożyczyć dowolnego kija niesionego przez lub dla innego gracza grającego na polu (nawet gdy jest to gracz grający w innej grupie lub w innych rozgrywkach),
 • lub zmontować kij z części niesionych przez gracza lub dla niego, a także niesionych przez lub dla dowolnego innego gracza, grającego na tym polu (nawet gdy jest to gracz grający w innej grupie lub w innych rozgrywkach).
Gdy gracz zauważy, że naruszył tę regułę przez dodanie lub wymianę kija, gdy było to niedozwolone, gracz musi wyłączyć ten kij z gry, zanim wykonana następne uderzenie, zgodnie z procedurą zawartą w regule 4.1c(1). Jeżeli gracz wykona uderzenie kijem, który był nadal niesiony po wykluczeniu z gry przed rundą (zob. reguła 4.1c(2)) lub w trakcie rundy (zob. reguła 4.1c(1)), zostaje zdyskwalifikowany zgodnie z regułą 4.1 c(1). Kara za naruszenie reguły 4.1b: Zastosowanie kary zależy od tego, kiedy gracz uświadomił sobie naruszenie reguły:
 • gracz uświadomił sobie naruszenie w czasie rozgrywania dołka. Karę stosuje się po zakończeniu rozgrywanego dołka. W match play, gracz musi zakończyć dołek, dodać wynik tego dołka do wyniku meczu, a następnie zastosować karę, aby ustalić aktualny wynik meczu.
 • gracz uświadomił sobie naruszenie pomiędzy dwoma dołkami Karę stosuje się do zakończonego właśnie dołka, a nie do następnego dołka.
Kara w match play – Skorygowanie wyniku meczu przez odjęcie dołka, maksymalnie dwóch:
 • To kara zmieniająca wynik meczu – to nie to samo, co kara straty dołka.
 • Po zakończeniu rozgrywanego dołka lub właśnie skończonego wynik meczu zostaje skorygowany przez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym wystąpiło naruszenie, maksymalne odjęcie dwóch dołków na rundę.
 • Np., jeżeli gracz, który wystartował z 15 kijami uświadomił sobie naruszenie reguły w czasie grania trzeciego dołka, a następnie wygrał ten dołek i ustalił wynik na 3 „up”, zweryfikowanie możliwe jest maksymalnie o dwa dołki, a wynik meczu powinien zatem wynosić 1 „up”.
Kara w stroke play – Kara dwóch uderzeń, maksymalnie cztery uderzenia: Gracz otrzymuje karę główną (karę dwóch uderzeń) na każdym dołku, na którym miało miejsce naruszenie, kara maksymalna cztery uderzenia na rundę (dodając po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których miało miejsce naruszenie).
4.1c

Procedura wykluczenia kijów z gry

(1) Podczas rundy. Gdy gracz uświadomi sobie podczas rundy, że naruszył regułę 4.1b, to musi podjąć działania, aby w sposób jednoznaczny wskazać każdy wykluczony kij z gry, zanim wykonana następne uderzenie. Może to zrobić przez:
 • zadeklarowanie przeciwnikowi w match play, markerowi lub innemu graczowi z grupy w stroke play,
 • lub podjęcie innych identyfikujących działań (np. odwrotne włożenie kija do torby, umieszczenie go na podłodze wózka golfowego lub przekazanie go innej osobie).
Graczowi nie wolno wykonać uderzenia przez resztę rundy wykluczonym kijem. Jeżeli wykluczony kij jest kijem innego gracza, to drugi gracz może używać tego kija. Kara naruszenie reguły 4.1c(1): dyskwalifikacja. (2) Przed rundą. Jeżeli, na krótko przed startem rundy, gracz uświadomił sobie, że przypadkowo ma więcej niż 14 kijów, to powinien próbować pozostawić nadmiarowy kij lub kije. Jednak opcjonalnie bez kary:
 • gracz może przed rundą wykluczyć z gry takie nadmiarowe kije, zgodnie z procedurą w (1),
 • i te nadmiarowe kije gracz może posiadać (ale nie może ich używać) podczas rundy, jednak nie są one wliczane do limitu 14 kijów.
Jeżeli gracz celowo zabierze więcej niż 14 kijów na pierwszy obszar tee i rozpocznie rundę bez pozostawienia nadmiarowych kijów, to powyższa opcja nie ma zastosowania i stosuje się regułę 4.1b(1).
4.2

Piłki

4.2a

Piłki dopuszczone do gry podczas rundy

(1) Używana piłka musi być dopuszczona. Do wykonania każdego uderzenia, gracz musi używać piłki zgodnej z wymaganiami zawartymi w Regułach dotyczących sprzętu. Gracz może otrzymać dopuszczoną piłkę od kogokolwiek, nawet od innego gracza na polu. (2) Nie można grać celowo zmienioną piłką. Graczowi nie wolno wykonać uderzenia piłką, której charakterystyki zostały celowo zmienione, np. przez zdarcie warstwy lub podgrzanie piłki lub zastosowanie jakiejś substancji (innej niż czyszcząca). Kara za wykonanie uderzenia niezgodnie z regułą 4.2a: dyskwalifikacja.
4.2b

Piłka rozpadła się na części podczas grania dołka

Jeżeli piłka gracza po uderzeniu rozpadła się na części, nie ma kary a uderzenie się nie liczy. Gracz musi zagrać inną piłkę z miejsca, skąd wykonywał uderzenie (zob. reguła 14.6). Kara za zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 4.2b: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
4.2c

Piłka pęknięta lub pocięta podczas rozgrywania dołka

(1) Podniesienie piłki, aby zobaczyć, czy jest pęknięta lub pocięta. Jeżeli podczas rozgrywania dołka gracz ma uzasadnione przesłanki, aby przypuszczać, że jego piłka pękła lub została pocięta to:
 • gracz może podnieść piłkę, aby ją obejrzeć, ale:
 • miejsce piłki najpierw musi być zaznaczone, a piłka nie może być oczyszczona (z wyjątkiem putting greenu) (zob. reguła 14.1).
Jeżeli gracz podniesie piłkę, nie mając uzasadnionych przesłanek (z wyjątkiem putting greenu, gdzie gracz może podnieść piłkę zgodnie z regułą 13.1b), nie zaznaczy miejsca piłki przed podniesieniem jej lub ją oczyści, gdy nie jest to dozwolone, gracz podlega karze jednego uderzenia.
(2) Kiedy piłkę można zastąpić inną piłką. Gracz może zastąpić piłkę inną piłką tylko wtedy, gdy wyraźnie widać, że oryginalna piłka jest pocięta lub pęknięta a uszkodzenie powstało podczas rozgrywanego dołka – ale nie wtedy, gdy piłka jest tylko zarysowana, zadrapana, starła się farba lub zmieniła kolor.
 • Jeżeli oryginalna piłka jest pęknięta lub pocięta, gracz musi odłożyć na oryginalne miejsce inną piłkę albo piłkę oryginalną (zob. reguła 14.2).
 • Jeżeli oryginalna piłka nie jest pęknięta lub pocięta, gracz musi odłożyć ją na oryginalne miejsce (zob. reguła 14.2).
Jeżeli gracz wykona uderzenie w nieprawidłowo zastąpioną piłkę, otrzyma jedno uderzenie karne zgodnie z regułą 6.3b. Ta reguła nie zabrania graczowi zastępowania piłki inną piłką zgodnie z innymi regułami lub zmieniania piłek pomiędzy dwoma dołkami. Kara za zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 4.2c: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
4.3

Użycie sprzętu

Reguła 4.3 dotyczy wszystkich rodzajów sprzętu, którego gracz może używać podczas rundy, przy czym wymóg grania dopuszczonymi kijami i piłkami opisują reguły 4.1 i 4.2 a nie niniejsza reguła. Ta reguła dotyczy tylko sposobu użycia sprzętu. Nie ogranicza sprzętu, który gracz może mieć przy sobie podczas rundy.
4.3a

Dozwolone i zabronione użycie sprzętu

Gracz może korzystać ze sprzętu, który pomoże mu podczas rozgrywania rundy. Przy czym nie może uzyskiwać potencjalnej przewagi przez:
 • używanie sprzętu (innego niż kij lub piłka), który sztucznie eliminuje lub redukuje brak potrzebnej umiejętności lub oceny, które są niezbędne podczas gry
 • lub używanie sprzętu (również kija lub piłki) w nienormalny sposób podczas wykonywania uderzenia. „Nienormalny sposób”, oznacza sposób, który zasadniczo różni się od zamierzonego użycia i zwykle nie jest uznawany za część gry w golfa.
Ta reguła nie wpływa na zastosowanie każdej innej reguły, która ogranicza dozwolone działania gracza z kijem, piłką lub innym sprzętem (np. położenie kija lub czegoś innego, aby pomóc graczowi w celowaniu, zob. reguła 10.2b(3)). Typowe przykłady użycia sprzętu w sposób dozwolony i niedozwolony zgodnie z tą regułą podczas rundy: (1) Informacja o odległości i kierunku.
 • Dozwolone. Uzyskanie informacji o odległości lub kierunku (np. z urządzenia mierzącego odległość lub z kompasu).
 • Niedozwolone.
  • mierzenie nachylenia,
  • interpretowanie informacji o odległości lub kierunku (np. używając urządzenia rekomendującego linię gry lub dobór kija w zależności od położenia piłki gracza),
  • lub korzystanie z urządzenia wspomagającego (zob. definicja w Regułach dotyczących sprzętu) podczas ustawiania piłki. 
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej G-5 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną zabraniającą używania urządzeń do pomiaru odległości). (2) Informacje o wietrze i innych czynnikach pogodowych.
 • Dozwolone.
  • podawanie informacji o warunkach pogodowych (wraz z prędkością wiatru), które są dostępne w prognozach pogody,
  • lub mierzenie temperatury i wilgotności na polu.
 • Niedozwolone.
  • mierzenie prędkości wiatru na polu,
  • lub użycie sztucznego przedmiotu, w celu pozyskania informacji związanych z wiatrem (np. użycie proszku, chusteczki czy wstążki do oceny kierunku wiatru).
(3) Informacje zebrane przed lub podczas rundy.
 • Dozwolone.
  • użycie informacji zebranych przed rundą (np. informacje o grze z poprzednich rund, porady dotyczące swingu lub rekomendacje kija,
  • lub rejestrowanie (do użycia po rundzie) informacji o grze lub parametrów fizjologicznych z rundy (np. odległość uderzenia kijem, statystyki gry lub pomiar tętna).
 • Niedozwolone.
  • przetwarzanie lub interpretacja informacji o grze z rundy (np. zalecenia doboru kija oparte na bieżących odległościach z rundy),
  • lub wykorzystywanie parametrów fizjologicznych rejestrowanych podczas rundy.
(4) Audio i wideo.
 • Dozwolone.
  • słuchanie materiałów audio lub oglądanie materiałów wideo niezwiązanych z aktualnymi zawodami (np. informacje lub podkład muzyczny). Jednak, należy to robić tak, aby nie przeszkadzać innym (zob. reguła 1.2)
 • Niedozwolone.
  • słuchanie muzyki lub innych materiałów dźwiękowych, które pomagają w skupieniu uwagi lub wyregulować tempo swingu
  • lub oglądanie wideo z zawodów, które pomogą graczowi w wyborze kija, wykonaniu uderzenia lub w podjęciu decyzji dotyczącej sposobu gry podczas rundy, z wyjątkiem tego, że gracz może oglądać wideo, które jest transmitowane do widzów na polu, np. na tablicy wyników wideo.
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej G-8 (Komitet może wprowadzić regułą lokalną zakaz lub ograniczenie użycia urządzeń audio i video podczas rundy). (5) Rękawiczki i środki do uchwytu.
 • Dozwolone.
  • używanie gładkiej rękawiczki, która spełnia wymagania zawarte w Regule dotyczącej sprzętu,
  • używanie żywicy, pudru i innych nawilżających lub wysuszających środków
  • lub owinięcie ręcznikiem lub chusteczką gripu.
 • Niedozwolone.
  • używanie rękawiczki, która nie spełnia wymagań zawartych w Regule dotyczącej sprzętu
  • lub korzystanie ze sprzętu, który daje poza sportową przewagę związaną z pozycją ręki lub siłą uchwytu.
(6) Urządzenia rozciągające i treningowe lub pomoce w zamachu (swingu).
 • Dozwolone.
  • korzystanie z dowolnego sprzętu do rozciągania (innego niż podczas wykonywania zamachu treningowego), bez względu na to, czy jest to sprzęt do rozciągania, przeznaczony dla golfistów (np. pręt wyrównujący umieszczony przez ramiona), czy jest przeznaczony do celów niezwiązanych z golfem (takie jak węże gumowe, kawałek rurki).
 • Niedozwolone.
  • korzystanie z dowolnych pomocy treningowych lub sprzętu wspomagającego zamach (np. pręt wyrównujący lub pokrowiec na główkę kija (headcover) z obciążnikiem lub „donut” - kij treningowy z ciężką główką) lub niedopuszczonego kija, który w jakikolwiek sposób tworzy potencjalną przewagę przez wspomaganie gracza w przygotowaniu lub wykonaniu uderzenia (np., jako pomoc związana z płaszczyzną zamachu, uchwytem, wyrównaniem, pozycją piłki lub postawą).
Więcej informacji dotyczących używania wyżej opisanego sprzętu oraz innego sprzętu (np. odzieży i obuwia) można znaleźć w Regułach dotyczących sprzętu. Gracz, który nie jest pewny czy może użyć określonego sprzętu w szczególny sposób powinien poprosić Komitet o wydanie decyzji (zob. reguła 20.2b). Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej G-6 (Komitet może wprowadzić regułą lokalną zakaz używania środków transportu podczas rundy).
4.3b

Użycie sprzętu z powodu wskazań medycznych

(1) Wyjątek medyczny. Gracz nie łamie reguły 4.3, jeżeli używa sprzętu z powodu wskazań medycznych, dopóki:
 • gracz ma wskazanie medyczne do użycia tego sprzętu,
 • Komitet zdecyduje, że jego użycie nie daje niesportowej przewagi w stosunku do innych graczy.
Zob. reguła 25.3a (status urządzeń protetycznych); reguła 25.4f (Reguła 4.3 dotyczy korzystania z urządzeń wspomagających mobilność). (2) Plaster lub podobne okłady. Gracz może używać plastra lub podobnego okładu ze wskazań medycznych (np., aby zapobiec zranieniu lub zabezpieczyć istniejące zranienie), ale plaster lub okład nie może:
 • być nadmiernie stosowany,
 • lub pomagać graczowi w większym stopniu, niż jest to konieczne (np., nie może unieruchamiać nadgarstka, aby pomóc w wykonaniu zamachu kijem).
Gracz, który nie jest pewny, gdzie i w jakiej sytuacji możne stosować plastry lub podobne okłady powinien poprosić Komitet o wydanie decyzji. Kara za naruszenie reguły 4.3:
 • kara za pierwsze naruszenie: kara główna. Jeżeli naruszenie nastąpi pomiędzy dwoma dołkami, kara dotyczy następnego dołka.
 • kara za drugie naruszenie: dyskwalifikacja. Tę karę stosuje się, nawet wtedy, gdy charakter naruszenia był całkowicie inny niż naruszenie skutkujące pierwszą karą. Kara ta wystąpi tylko wtedy, gdy miało miejsce zdarzenie rozdzielające po pierwszym naruszeniu (zob. reguła 1.3c(4)).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej