Drukuj rozdział
16
Uwolnienie od nienormalnych warunków na polu (w tym od sztucznych utrudnień nieruchomych), od zagrożenia ze strony niebezpiecznych zwierząt, od wbitej piłki
Cel reguły: Reguła 16 omawia, kiedy i jak gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary przez zagranie piłki z innego miejsca, np., gdy występuje zakłócenie przez nienormalne warunki na polu lub zagrożenie ze strony niebezpiecznych zwierząt.
 • Te warunki nie są uważane za część wyzwania związanego z grą na polu i ogólnie dopuszcza się uwolnienie bez kary, z wyjątkiem gdy warunki dotyczą obszaru kary.
 • Wykorzystując uwolnienie, gracz dropuje piłkę w obszarze uwolnienia, wyznaczanym od najbliższego punktu całkowitego uwolnienia.
Ta reguła również omawia uwolnienie bez kary gdy piłki gracza jest wbita we własnym śladzie w obszarze głównym.
16
Uwolnienie od nienormalnych warunków na polu (w tym od sztucznych utrudnień nieruchomych), od zagrożenia ze strony niebezpiecznych zwierząt, od wbitej piłki
16.1

Nienormalne warunki na polu (w tym sztuczne utrudnienia nieruchome)

Ta reguła omawia dozwolone uwolnienie bez kary w przypadku zakłóceń przez dziury zrobione przez zwierzęta, teren w naprawie, sztuczne utrudnienie nieruchome lub tymczasową wodę:
 • te zakłócenia wspólnie nazwano nienormalnymi warunkami na polu, jednak każde z nich ma własną definicję.
 • nie daje ona uwolnienia od sztucznego utrudnienia ruchomego (gdyż jest to inny typ uwolnienia bez kary dozwolony przez regułę 15.2a) lub od obiektów granicznych i od integralnej części pola (od których nie ma uwolnienia bez kary).
16.1a

Kiedy uwolnienie jest dozwolone

(1) Co oznacza zakłócenie przez nienormalne warunki na polu. Zakłócenie występuje, gdy spełniony jest jeden z poniższych elementów:
 • piłka gracza dotyka lub jest w lub na nienormalnych warunkach na polu,
 • nienormalne warunki na polu fizycznie zakłócają obszar zamierzonego ustawienia gracza lub obszar zamierzonego swingu,
 • albo tylko wtedy, gdy piłka leży na putting greenie a nienormalne warunki na polu znajdujące się na lub poza putting greenem zakłócają linię gry.
Jeżeli nienormalne warunki na polu znajdują się na tyle blisko, że mogłyby przeszkadzać graczowi, ale nie spełniają żadnego z powyższych wymagań, to wtedy nie ma żadnych zakłóceń zgodnie z tą regułą. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; wzór reguły lokalnej F-6 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną zabraniającą uwolnienia od nienormalnych warunków na polu, gdy zakłócenie występuje tylko w obszarze zamierzonego ustawienia).
(2) Uwolnienie dozwolone jest wszędzie na polu z wyjątkiem położenia piłki w obszarze kary. Uwolnienie od zakłócenia przez nienormalne warunki na polu dozwolone przez regułę 16.1 występuje tylko wtedy, gdy spełnione są oba warunki:
 • nienormalne warunki na polu są na polu (a nie na aucie),
 • oraz piłka znajduje się gdziekolwiek na polu, z wyjątkiem obszaru kary (gdzie uwolnienie można wziąć tylko zgodnie z regułą 17).
(3) Nie ma uwolnienia, gdy granie piłki jest wyraźnie nieracjonalne. Nie ma uwolnienia zgodnie z regułą 16.1:
 • gdy granie piłki tak jak leży, jest wyraźnie nieracjonalne z powodu czegoś od czego gracz nie może uzyskać uwolnienia bez kary (np. gdy gracz nie jest w stanie wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzakach),
 • albo gdy zakłócenie występuje tylko z powodu wyboru przez gracza kija, sposobu ustawienia, swingu lub kierunku gry, który jest wyraźnie nieracjonalny w danych warunkach.
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; wzór reguły lokalnej F-23 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalając na uwolnienie bez kary od zakłócenia przez tymczasowe sztuczne utrudnienie nieruchome na polu lub poza nim).
16.1b

Uwolnienie dla piłki w obszarze głównym

Jeżeli piłka gracza znajduje się w obszarze głównym i występuje tam zakłócenie przez nienormalne warunki na polu, gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary dropując piłkę oryginalną lub inną piłkę w tym obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
 • Punkt odniesienia: najbliższy punkt całkowitego uwolnienia w obszarze głównym.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • musi być w obszarze głównym,
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia,
  • i musi być wzięte całkowite uwolnienie od wszystkich zakłóceń przez nienormalne warunki na polu.
16.1c

Uwolnienie dla piłki w bunkrze

Jeżeli piłka gracza znajduje się w bunkrze i występuje tam zakłócenie od nienormalnych warunków na polu, gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary zgodnie z (1) lub z karą zgodnie z (2): (1) Uwolnienie bez kary: granie z bunkra. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b, pod warunkiem, że:
 • najbliższy punkt całkowitego uwolnienia i obszar uwolnienia muszą być w bunkrze,
 • jeżeli nie można wyznaczyć najbliższego punktu całkowitego uwolnienia w bunkrze, gracz może wziąć to uwolnienie korzystając z punktu maksymalnego dozwolonego uwolnienia w bunkrze jako punktu odniesienia.

(2) Uwolnienie z karą: granie poza bunkrem (do tyłu na linii uwolnienia). Z karą jednego uderzenia, gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną (zob. reguła 14.3) poza tym bunkrem, utrzymując punkt położenia piłki oryginalnej pomiędzy dołkiem a miejscem, w którym piłka jest dropowana (bez ograniczenia odległości, gdzie piłka może być dropowana), Miejsce na linii, gdzie po zdropowaniu piłka po raz pierwszy dotknie ziemi, określi obszar uwolnienia o długości jednego kija w dowolnym kierunku od tego punktu, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • nie może być bliżej dołka niż miejsce spoczynku piłki oryginalnej,
  • może być w dowolnym obszarze pola z wyjątkiem tego samego bunkra, ale
  • musi być w tym samym obszarze pola, którego piłka najpierw dotknęła podczas dropowania.
16.1d

Uwolnienie dla piłki na putting greenie

Jeżeli piłka gracza leży na putting greenie i występuje zakłócenie przez nienormalne warunki na polu, gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary, kładąc piłkę oryginalną lub inną w miejscu najbliższego punktu całkowitego uwolnienia, stosując procedury odkładania piłki zgodnie z regułą 14.2b(2) i 14.2e.
 • Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia musi być albo na putting greenie albo w obszarze głównym.
 • Jeżeli nie można wyznaczyć najbliższego punktu całkowitego uwolnienia, gracz może skorzystać z tego uwolnienia bez kary, wykorzystując punkt maksymalnego dozwolonego uwolnienia jako punkt odniesienia, który musi być albo na putting greenie albo w obszarze głównym.
16.1e

Uwolnienie dla piłki nieznalezionej w lub na nienormalnych warunkach na polu

Jeżeli piłka gracza nie została znaleziona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w lub na nienormalnych warunkach na polu, gracz może skorzystać z tej opcji uwolnienia zamiast zastosować karę uderzenia i odległości:
 • gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1b, c lub d, w przybliżonym punkcie ostatniego przecięcia przez piłkę granicy nienormalnych warunków na polu, wykorzystując to miejsce do wyznaczenia najbliższego punktu całkowitego uwolnienia.
 • gdy gracz wprowadzi inną piłkę do gry, stosując to uwolnienie to:
  • oryginalna piłka przestaje być piłką w grze i nie może być dalej grana,
  • obowiązuje to również wtedy, gdy piłka potem zostanie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu szukania (zob. reguła 6.3b).
Jednak, jeżeli nie wiadomo lub nie jest pewne, że piłka znajduje się w lub na nienormalnych warunkach na polu, to piłka jest zgubiona a gracz musi wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2.
16.1f

Uwolnienie musi być wzięte od zakłócenia przez strefę zabronionej gry w nienormalnych warunkach na polu

W każdej poniższej sytuacji piłka nie może być grana tak jak leży, (1) Uwolnienie, gdy piłka jest w strefie zabronionej gry, gdziekolwiek na polu z wyjątkiem obszaru kary. Jeżeli piłka gracza znajduje się w strefie zabronionej gry w lub na nienormalnych warunkach na polu w obszarze głównym, w bunkrze lub na putting greenie:
 • Strefa zabronionej gry w obszarze głównym. gracz musi wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b,
 • strefa zabronionej gry w bunkrze. gracz musi wziąć uwolnienie bez kary lub uwolnienie z karą zgodnie z regułą 16.1c(1) lub (2),
 • strefa zabronionej gry na putting greenie. gracz musi wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1d.
(2) Uwolnienie, gdy strefa zabronionej gry zakłóca ustawienie lub obszar swingu, zaś piłka znajduje się gdziekolwiek na polu z wyjątkiem obszaru kary. Jeżeli piłka gracza znajduje się poza strefą zabronionej gry i znajduje się w obszarze głównym, w bunkrze lub na putting greenie, a strefa zabronionej gry (znajdująca się albo w nienormalnych warunkach na polu albo w obszarze kary) zakłóca graczowi obszar zamierzonego ustawienia lub obszar zamierzonego swingu, to gracz musi:
 • skorzystać z uwolnienia, gdy pozwala na to reguła 16.1b, c lub d, w zależności od tego czy piłka znajduje się w obszarze głównym, w bunkrze czy na putting greenie,
 • lub skorzystać z uwolnienia od piłki nie do zagrania zgodnie z regułą 19.
Aby dowiedzieć się, co zrobić, gdy występuje zakłócenie od strefy zabronionej gry dla piłki w obszarze kary, przejdź do reguły 17.1e. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 16.1: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
16.2

Zagrożenie ze strony niebezpiecznych zwierząt

16.2a

Kiedy dozwolone jest uwolnienie

„Zagrożenie ze strony niebezpiecznych zwierząt” występuje, gdy niebezpieczne zwierzęta (takie jak jadowite węże, żądlące pszczoły, aligatory, czerwone mrówki lub niedźwiedzie) będące w pobliżu piłki, mogłoby poważnie zranić gracza, gdyby chciał zagrać piłkę tak jak leży. Gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z regułą 16.2b od zakłócenia z powodu zagrożenia ze strony niebezpiecznych zwierząt bez względu na to, gdzie znajduje się piłka na polu. Ta reguła nie dotyczy innych sytuacji na polu, które mogą spowodować obrażenia fizyczne (np. kaktus).
16.2b

Uwolnienie od zagrożenia ze strony niebezpiecznych zwierząt

Jeżeli występuje zakłócenie z powodu zagrożenia ze strony niebezpiecznych zwierząt: (1) piłka znajduje się poza obszarem kary. gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1b, c lub d, zależnie od tego, czy piłka leży w obszarze głównym, w bunkrze czy na putting greenie, (2) piłka znajduje się w obszarze kary. gracz może wziąć uwolnienie bez kary lub uwolnienie z karą,
 • Uwolnienie bez kary: granie z obszaru kary. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b, z wyjątkiem, że najbliższy punkt całkowitego uwolnienia i obszar uwolnienia muszą być w obszarze kary.
 • Uwolnienie z karą: gra spoza obszaru kary.
  • Gracz może wziąć uwolnienie z karą zgodnie z regułą 17.1d.
  • Jeżeli wystąpi zakłócenie z powodu zagrożenia ze strony niebezpiecznych zwierząt w miejscu, skąd piłka mogłaby być zagrana po wzięciu uwolnienia z karą poza obszarem kary, gracz może wziąć ponownie uwolnienie zgodnie z (1) bez dodatkowej kary.
(3) Nie ma uwolnienia bez kary kiedy jest to wyraźnie nieracjonalne. Nie ma uwolnienia bez kary zgodnie z regułą 16.2b:
 • gdy granie piłki tak jak leży, jest wyraźnie nieracjonalne z powodu czegoś od czego gracz nie może uzyskać uwolnienia bez kary (np. gdy gracz nie jest w stanie wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzakach),
 • lub gdy zakłócenie występuje tylko z powodu wyboru przez gracza kija, sposobu ustawienia, swingu lub kierunku gry, który jest wyraźnie nieracjonalny w danych warunkach.
Dla celów interpretacji tej reguły, najbliższy punkt całkowitego uwolnienia oznacza najbliższy punkt (nie bliżej dołka), w którym nie występuje zagrożenie ze strony niebezpiecznych zwierząt. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 16.2: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
16.3

Wbita piłka

16.3a

Kiedy dozwolone jest uwolnienie

(1) Piłka musi być wbita w obszarze głównym. Reguła 16.3b dopuszcza uwolnienie tylko wtedy, gdy piłka gracza jest wbita w obszarze głównym.
 • Nie ma uwolnienia zgodnie z tą regułą, gdy piłka jest wbita gdziekolwiek z wyjątkiem obszaru głównego.
 • Jednak jeżeli piłka jest wbita na putting greenie, gracz może zaznaczyć pozycję piłki, podnieść ją i oczyścić, naprawić uszkodzenie spowodowane przez uderzenie piłki i odłożyć ją na oryginalne miejsce (zob. reguła 13.1c(2)).
Wyjątki – kiedy nie jest dozwolone uwolnienie od wbitej piłki w obszarze głównym: uwolnienia zgodnie z regułą 16.3b:
 • gdy piłka jest wbita w piasek znajdujący się w części obszaru głównego, który nie jest przycięty do wysokości fairwayowej lub niższej,
 • lub gdy granie piłki tak jak leży, jest wyraźnie nieracjonalne z powodu czegoś od czego gracz nie może uzyskać uwolnienia bez kary (np. gdy gracz nie jest w stanie wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzakach).
(2) Ustalenie czy piłka jest wbita. Piłka gracza jest wbita tylko wtedy, gdy:
 • leży w swoim śladzie powstałym w wyniku poprzedniego uderzenia gracza,
 • i część piłki znajduje się poniżej poziomu ziemi.
Jeżeli gracz nie jest pewien tego, że piłka leży w swoim śladzie lub leży w śladzie zrobionym przez inną piłkę, to może twierdzić, że piłka jest wbita i leży w swoim śladzie tylko wtedy, gdy jest to racjonalne rozwiązanie na podstawie dostępnych informacji. Piłka nie jest wbita, jeżeli leży poniżej ziemi w wyniku innych działań niż poprzednie uderzenie gracza, takich jak:
 • wbicie piłki w ziemię wskutek nadepnięcia,
 • bezpośrednie wbicie piłki w ziemię bez wybicia jej w powietrze,
 • lub zdropowanie piłki po wzięciu uwolnienia zgodnie z regułą.
16.3b

Uwolnienie od wbitej piłki

Kiedy piłka gracza jest wbita w obszarze głównym i uwolnienie jest dozwolone zgodnie z regułą 16.3a, gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary dropując piłkę oryginalną lub inną w tym obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
 • Punkt odniesienia: miejsce w obszarze głównym tuż za wbitą piłką,
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • musi być w obszarze głównym,
  • i nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; wzór reguły lokalnej F-2 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalając na uwolnienie tylko dla wbitej piłki w obszarze, w którym trawa jest przycięta do wysokości fairwayu lub niższej). Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 16.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
16.4

Podnoszenie piłki w celu sprawdzenia, czy leży w warunkach pozwalających na uwolnienie

Jeżeli gracz ma uzasadnione przekonanie, że jego piłka leży w warunkach pozwalających na uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 15.2, 16.1 lub 16.3, ale nie może zdecydować o tym bez podniesienia piłki:
 • gracz może podnieść piłkę, aby ocenić, czy dozwolone jest uwolnienie, ale
 • miejsce piłki musi być najpierw zaznaczone, a podniesiona piłka nie może być oczyszczona (z wyjątkiem putting greenu) (zob. reguła 14.1).
Jeżeli gracz podnosi piłkę nie mając uzasadnionego powodu (z wyjątkiem putting greenu gdzie gracz może podnieść piłkę zgodnie z regułą 13.1b), otrzymuje jedno uderzenie karne. Jeżeli uwolnienie jest dozwolone i gracz bierze uwolnienie, to nie ma kary nawet wtedy, gdy gracz nie zaznaczył miejsca piłki przed jej podniesieniem lub oczyszczeniem. Jeżeli uwolnienie nie jest dozwolone lub jeżeli gracz zdecyduje się nie wziąć uwolnienia, które jest dozwolone:
 • Gracz otrzymuje jedno uderzenie karne gdy nie zaznaczył miejsca piłki przed jej podniesieniem lub gdy oczyścił ją po podniesieniu, gdy było to niedozwolone,
 • i piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce (zob. reguła 14.2).
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 16.4: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej