Wróć
8

Wzory reguł lokalnych

Przejdź do rozdziału
Oficjalne reguły
Drukuj rozdział
8
Wzory reguł lokalnych
8
Wzory reguł lokalnych
Reguła lokalna jest modyfikacją reguły lub regułą dodatkową wprowadzoną przez Komitet na czas gry poza turniejowej lub na zawody. Komitet odpowiada za decyzję o konieczności wprowadzenia konkretnej reguły lokalnej oraz za zgodność jej z wytycznymi zawartymi w części 8(1).  Komitet może wprowadzić tylko reguły lokalne, które są zgodne z przedstawionymi w tym rozdziale wzorami reguł lokalnych, gdyż runda, która będzie rozegrana z regułą lokalną niezgodną z wzorem z tego rozdziału, będzie traktowana, że została rozegrana niezgodnie z regułami gry w golfa. Jeżeli Komitet wprowadzi regułę lokalną, która będzie niezgodna z wzorami reguł lokalnych, to należy wtedy skonsultować się z władzami HCP, czy wyniki z takiej rundy będą akceptowalne dla celów HCP. (1) Wytyczne dotyczące wprowadzenia reguł lokalnych Przed wprowadzeniem reguły lokalnej, Komitet powinien wziąć pod uwagę następujące wytyczne: a. Podczas zawodów lub na polu golfowym reguły lokalne mają ten sam status co reguły gry w golfa. b. Chociaż zgodnie z Regułami gry w golfa Komitet ma wszelkie uprawnienia do wprowadzenia reguł lokalnych, aby dopasować je do konkretnych potrzeb pola lub zawodów, Komitety powinny używać reguł lokalnych tylko do poprawienia określonych typów sytuacji, o których mowa w rozdziale 8. c. Wzór reguły lokalnej może być przyjęty w całości lub służyć jako przykład do napisania określonego typu reguły lokalnej. Jeśli jednak Komitet zmieni sformułowanie wzoru reguły lokalnej, aby dopasować ją do szczególnych potrzeb pola lub zawodów, musi upewnić się, że zmiany będą zgodne z podanym celem. Przykłady zmian we wzorach reguł lokalnych, które pasują do tego wymogu: d. O ile nie określono inaczej, kara za naruszenie reguły lokalnej powinna być karą główną. e. Komitet nie może używać reguły lokalnej do uchylenia lub modyfikacji reguły gry w golfa, ponieważ, może preferować inną regułę. Przykłady nieautoryzowanych reguł lokalnych:
  • Zezwolenie na korzystanie z nieakceptowalnych kijów.
  • Wydłużenie czasu szukania piłki z trzech minut do pięciu minut.
  • Umożliwienie graczowi posiadania więcej niż jednego caddiego.
f. Reguła 1.3c(3) mówi, że Komitet nie ma uprawnień do nakładania kar w inny sposób niż określony w Regułach gry w golfa. Dlatego Komitet nie może wykorzystywać reguły lokalnej do uchylenia, zmiany lub zastosowania kary. Przykłady reguł lokalnych, które nie byłyby dozwolone:
  • Rezygnacja z kary za grę z niewłaściwego obszaru tee, jeśli gracz naprawi błąd w ciągu jednej minuty od wykonania uderzenia.
  • Zmniejszenie kary za wykonanie uderzenia nieakceptowalnym kijem z dyskwalifikacji do kary głównej.
  • Nałożenie kary jednego uderzenia na gracza, który nie powiadomi innego gracza, że zamierza podnieść piłkę, aby ją zidentyfikować.
g. Jeżeli reguła lokalna opiera się na wzorze reguły lokalnej, Komitet może zwrócić się o pomoc w interpretacji jej do R&A. Ale gdy Komitet ustanowił własną regułę lokalną, to Komitet jest odpowiedzialny za interpretację jej. h. Jeżeli reguła lokalna jest wprowadzana z powodu sytuacji tymczasowej, powinna zostać usunięta, gdy tylko ta sytuacja przestanie występować. i. Wzory reguł lokalnych w rozdziale 8 obejmują sytuacje i problemy, które pojawiają się na tyle często, że uzasadniają utworzenie formy wzorcowej. Czasami reguła lokalna może być uzasadniona, nawet jeśli nie przedstawiono wzoru. W takim przypadku Komitet powinien sformułować regułę lokalną w jasny i prosty sposób. Ale co najważniejsze, reguła lokalna powinna być zgodna z deklaracjami celu zawartymi w Regułach gry w golfa i wzorach regułach lokalnych. Na przykład, umożliwienie uwolnienia bez kary z divotów na fairway nie będzie zgodne z głównymi zasadami gry, aby grać piłkę tak jak leży i na takim polu jakim je zastaliśmy, zgodnie z określonym celem w regule 1. Jeżeli Komitet uważa, że reguła lokalna nie ujęta w niniejszych wytycznych może być potrzebna z powodu lokalnych nienormalnych warunków, które zakłócają fair play, powinien skonsultować to z R&A. (2) Informowanie o regułach lokalnych Komitet powinien zapewnić, że informacja o wszystkich regułach lokalnych będzie dostępna dla graczy, albo na karcie wyników albo w uwagach dla graczy, albo poprzez cyfrowe metody komunikacji. W przypadku dostarczenia skróconej wersji pełnego tekstu wzoru reguły lokalnej, na przykład na odwrocie karty wyników, Komitet powinien zagwarantować, aby pełny tekst był dostępny, na przykład na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej.
A

Granice pola i aut

A-1
Typowe sposoby definiowania granic i krawędzi
Cel. Komitet ma bardzo dużo sposobów definiowania granic pola i nie jest możliwe przedstawienie kompletnej listy reguł lokalnych, które można do tego wykorzystać. Istotne jest, aby w regułach lokalnych jasno i dokładnie były zdefiniowane granice pola. Najczęstszym sposobem definiowania granic pola jest wykorzystywanie palików, namalowanie linii i skorzystanie z istniejących ogrodzeń. Nie jest konieczne opisywanie każdej granicy w regułach lokalnych, ale pomocne jest opisanie użytego sposobu do zdefiniowania granic. Zaleca się, aby podać szczegółowe informacje, tam, gdzie granica może nie być widoczna i gdy metoda użyta do zdefiniowania granicy jest rzadziej stosowana. Poniżej przedstawiono kilka przykładów, jak można to opisać:
 • „Aut zdefiniowany jest przez [wstaw metody definiowania autu, na przykład, białe paliki, linie i płoty].”
 • "Granica po lewej stronie [określ nr dołka] jest określona od strony pola przez białe [kropki | linie] namalowane na [określ miejsce, na przykład chodnik]."
 • Teren obsługi technicznej pomiędzy [określ nr dołków] jest na aucie, granica określona jest przez płot ogradzający ten obszar.
Zobacz rozdziały 2A i 5B(1) w celu uzyskania więcej informacji o definiowaniu autu.
A-2
Objaśnienie granicy związanej z murem, drogą lub innymi obiektami
Cel. Definicja “autu” wyjaśnia, że kiedy granicę zdefiniowano przez mur, drogę lub inne obiekty, Komitet powinien zdefiniować krawędź granicy. Zależnie od charakteru lub stanu muru, może zdarzyć się określenie granicy pola albo po zewnętrznej stronie muru albo po stronie wewnętrznej muru.  Wzór reguły lokalnej A-2.1 “Krawędź muru od strony pola [zdefiniuj obiekt, na przykład mur, droga] określa granicę pola.”  Wzór reguły lokalnej A-2.2 “Piłka jest na aucie, kiedy jest poza [zdefiniuj obiekt, na przykład mur, droga] określającym granice pola.” Wzór reguły lokalnej A-2.3 “Granica na [zdefiniuj numer dołka] określona jest przez [wstaw opis obiektu lub czynników].”
A-3
Ogrodzenie graniczne można potraktować w różny sposób
Cel. Przy zdefiniowaniu granicy przez ogrodzenie, krawędź granicy jest wyznaczona przez linię pomiędzy punktami słupków ogrodzenia na poziomie gruntu od strony pola (z wyjątkiem ukośnych podpór), a te słupki ogrodzenia są poza granicami. Jednak Komitet może zdecydować o zdefiniowaniu ogrodzenia granicznego w inny sposób ze względu na charakter ogrodzenia lub roślinność otaczającą ogrodzenie. Komitet nie może zmienić sposobu definiowania granicy w odniesieniu do linii lub palika. Wzór reguły lokalnej A-3 „Piłka jest na aucie, gdy znajduje się poza ogrodzeniem [określ numer dołka] na poziomie gruntu (z wyjątkiem ukośnych podpór).”Cel. Przy zdefiniowaniu granicy przez ogrodzenie, krawędź granicy jest wyznaczona przez linię pomiędzy punktami słupków ogrodzenia na poziomie gruntu od strony pola (z wyjątkiem ukośnych podpór), a te słupki ogrodzenia są poza granicami. Jednak Komitet może zdecydować o zdefiniowaniu ogrodzenia granicznego w inny sposób ze względu na charakter ogrodzenia lub roślinność otaczającą ogrodzenie. Komitet nie może zmienić sposobu definiowania granicy w odniesieniu do linii lub palika. Wzór reguły lokalnej A-3 „Piłka jest na aucie, gdy znajduje się poza ogrodzeniem [określ numer dołka] na poziomie gruntu (z wyjątkiem ukośnych podpór).”
A-4
Auty wewnętrzne
Cel. Aby zachować charakter pola lub ze względów bezpieczeństwa, Komitet może zdecydować, że określona część pola jest na aucie podczas gry na konkretnym dołku.  Ma to na celu powstrzymanie graczy, grających określony dołek, od grania na i z innej części pola. Na przykład, na dołku skręcającym (dog leg), można użyć wewnętrznego autu, aby uniemożliwić graczowi przecięcie zakrętu w celu zagrania na fairway innego dołka. Tą regułą lokalną nie można wprowadzić, że piłka będzie na aucie nawet wtedy, gdy po przekroczeniu granicy autu, ponownie przekroczy ją i wróci na tę samą część pola, gdyż piłka jest na aucie, gdy zatrzyma się na aucie. Wzór reguły lokalnej A-4 “Podczas gry [na dołku nr], [określ miejsce lub stronę], oznaczone przez [wprowadź opis metody zdefiniowania autu, np. białe paliki] określa aut. Te [wprowadź opis metody zdefiniowania autu, np. paliki] uważa się za obiekty graniczne podczas grania [na dołku nr]. Dla wszystkich innych dołków, jest to sztuczne utrudnienie [ruchome|nieruchome].”
A-5
Aut, kiedy droga publiczna przebiega przez pole
Cel. Gdy droga publiczna przebiega przez pole, zwykle określana jest jako aut. Może to sprawić, że piłka grana z jednej strony drogi spocznie na polu po drugiej stronie drogi, nawet jeśli ta piłka byłaby na aucie, gdyby spoczęła na drodze. Jeśli Komitet uważa, że traktowanie tych sytuacji w inny sposób jest niesprawiedliwe lub niebezpieczne, może przyjąć regułę lokalną mówiącą, że gdy piłka grana z jednej strony drogi, spocznie po drugiej, jest na aucie. Jeśli droga przecina jakiś dołek i gracze muszą grać z jednej strony na drugą w normalnej grze na polu, Komitet powinien określić, że ta reguła lokalna nie dotyczy tej drogi w grze na tym dołku. Wzór reguły lokalnej A-5 “Piłka leżąca na lub poza drogą [określ drogę lub dołki, gdzie ona będzie grana] jest na aucie, nawet jeżeli zatrzyma się w innej części pola na innych dołkach.”
A-6
Paliki pokazujące auty
Cel. Kiedy aut określony jest przez linię na ziemi, rów lub inną drogę, która może być niewidoczna z pewnej odległości, Komitet może umieścić paliki wzdłuż granicy, aby umożliwić graczom zobaczenie, gdzie znajduje się granica pola. Obiektów granicznych nie wolno przestawiać ani nie ma od nich, generalnie, uwolnienia bez kary, ale Komitet może wprowadzić uwolnienie od tych palików wprowadzając regułę lokalną, która powinna jasno określić status tych palików. Zalecane jest, aby paliki te były oznaczone inaczej niż inne paliki graniczne na polu, na przykład białe paliki z czarnymi końcówkami na górze. Wzór reguły lokalnej A-6 “Kiedy granica określona jest przez [określ granicę, np. białe linie namalowane na ziemi], białe paliki z czarnymi końcówkami umieszczono w celu pokazania granicy. Te paliki [białe z czarnymi końcówkami] są sztucznymi utrudnieniami [nieruchomymi | ruchomymi].”
B

Obszary kary

B-1
Definiowanie obszarów kary
Cel. Jest wiele sposobów w jaki Komitet może zdefiniować obszary kary na polu i dlatego nie jest konieczne ani możliwe, aby przedstawiać pełną listę takich wzorów reguł lokalnych. Podstawą jest jasne i dokładne określenie obszarów kary w regułach lokalnych. Chociaż dobrym sposobem jest oznaczenie granicy obszaru kary przy pomocą palików i linii, zdarzają się sytuacje, w których granica obszaru kary może być zdefiniowana przez cechę fizyczną i za pomocą opisu na karcie wyników lub w arkuszu reguł lokalnych. Należy to robić tylko wtedy, gdy nie będzie wątpliwości, gdzie zaczyna się granica obszaru kary. Kilka przykładów jak można to opisać znajduje się poniżej:
 • "Czerwony obszar kary na [określ nr dołka] rozciąga się i dochodzi do granicy autu."
 • "Czerwony obszar kary na [określ nr dołka] jest określony tylko z jednej strony, gdyż druga strona rozciąga się do nieskończoności."
 • "Wszystkie obszary pustynne są czerwonymi obszarami kary a granicę stanowi granica cięcia trawy."
 • "Wszystkie obszary lawy są czerwonymi obszarami kary."
 • "W przypadku, gdy sztuczny mur otacza brzeg jeziora lub inny zbiornik wodny, obszar kary określony jest przez zewnętrzną krawędź muru."
Gdy obszar kary dotyczy grania na więcej niż jednym dołku, Komitet może zdecydować o zdefiniowaniu go jako żółty obszar kary dla jednego dołka, aby zachować wyzwanie na tym dołku. Można jednak wprowadzić regułę lokalną, aby taki obszar kary zdefiniować jako czerwony w przypadku gry na innych dołkach, gdzie odpowiednim jest uwolnienie boczne.
 • "Kiedy gramy na [określ nr dołka] mamy żółty obszar kary, a podczas gry na [określ nr dołka] będzie czerwony obszar kary."
 • "Żółty obszar kary na [określ nr dołka] podczas grania na innych dołkach będzie czerwonym obszarem kary."
Zob. rozdział 2C i 5B(2) w celu uzyskania więcej informacji o definiowaniu obszarów kary.
B-2
Uwolnienie po przeciwnej stronie czerwonego obszaru kary
Cel. Reguła 17.1 daje graczowi możliwość skorzystania z opcji uwolnienia bocznego lub uwolnienia do tyłu na linii w oparciu o miejsce, w którym piłka przekroczyła granicę czerwonego obszaru kary. Ale w niektórych przypadkach (na przykład ze względu na położenie czerwonego obszaru kary tuż przy granicy pola), opcje te nie dadzą graczowi żadnego dodatkowego uwolnienia oprócz uwolnienia uderzenia i odległości. Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą na boczne uwolnienie po przeciwnej stronie czerwonego obszaru kary jako dodatkową opcję do reguły 17.1d. Jeżeli rozważamy możliwość wprowadzenia reguły lokalnej, która da dodatkowe uwolnienie to:
 • Komitet powinien rozważyć wprowadzenie reguły lokalnej w sytuacjach, gdy gracz może być poważnie pokrzywdzony, jeśli nie zostanie to wprowadzone. Dwa takie przykłady:
  • Gdy granica pola pokrywa się z granicą obszaru kary od strony dołka, tak, że jeśli piłka ostatni raz przekroczyła obszar kary od strony granicy, gracz prawdopodobnie nie będzie miał dodatkowej opcji uwolnienia oprócz gry z miejsca poprzedniego uderzenia.
  • Gdy układ obszaru kary jest taki, że mogą wystąpić wątpliwości, którędy piłka ostatni raz weszła do obszaru kary, a decyzja o tym, po której stronie obszaru kary piłka przeszła ostatni raz ma decydujące znacznie o miejscu, w którym trzeba wziąć uwolnienie. Dotyczy to sytuacji, gdy stosunkowo wąski obszar kary jest ograniczony przez krzaki lub wysoki rough po jednej stronie a fairway z drugiej.
 • Zaleca się, aby Komitet określił lokalizację określonych obszarów kary, do których odnosi się reguła lokalna, zamiast stosować ją do wszystkich czerwonych obszarów kary na polu. Ta reguła lokalna nie powinna być stosowana, aby umożliwić graczowi przejść poza czerwony obszar kary do bardziej korzystnego miejsca, niż gdy jest dostępne tylko normalne uwolnienie boczne zgodnie z regułą 17.1d.
 • Może być również wskazane oznaczenie w specjalny sposób tych obszarów kary, w których ta opcja jest dostępna, na przykład przez pomalowanie innym kolorem górnych końcówek palików i powinno być to określone w regule lokalnej.
 • Zamiast stosować regułę lokalną, Komitet może zdecydować o umieszczeniu jednej lub więcej stref dropowania w tym miejscu (zob. wzór reguły lokalnej E-1).
Wzór reguły lokalnej B-2.1 “Kiedy piłka gracza jest w obszarze kary, a nawet gdy jest w nim zgubiona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że znajduje się w obszarze kary, gracz może wziąć uwolnienie korzystając z jednej z opcji zgodnie z regułą 17.1d otrzymując jedno uderzenie karne. Lub, kiedy piłka ostatni raz przekroczyła czerwony obszar kary na [określ nr dołka i miejsce], gracz może wziąć uwolnienie jako dodatkową opcję z jednym uderzeniem karnym, po przeciwnej stronie obszaru kary dropując piłkę oryginalną lub inną piłkę:
 • Punkt odniesienia: Przybliżony punkt po przeciwnej stronie obszaru kary, który jest w tej samej odległości od dołka co przybliżony punkt, w którym oryginalna piłka ostatni raz przekroczyła granicę czerwonego obszaru kary. Tak, aby linia prosta pomiędzy tymi dwoma przybliżonymi punktami nie przechodziła poza obszar kary.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Dwie długości kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia,
  • i może być w dowolnym, obszarze pola z wyjątkiem tego samego obszaru kary, lecz
  • jeżeli więcej niż jeden obszar pola jest zlokalizowany w odległości dwóch kijów od punktu odniesienia, piłka musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia w tym samym obszarze pola, w którym pierwszy raz dotknęła ziemi podczas dropowania w obszarze uwolnienia.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej B-2.2 Stosuje się wzór reguły lokalnej B-2.1 z następującą poprawką do drugiej części: “Lub jeśli piłka ostatnio przekroczyła granicę czerwonego obszaru kary, która pokrywa się z granicą pola, to może wziąć dodatkową opcję uwolnienia zjednym uderzeniem karnym, dropując oryginalną piłkę lub inną piłkę po przeciwnej stronie obszaru kary:"
B-3
Piłka prowizoryczna grana za piłkę w obszarze kary
Cel. Zgodnie z regułą 18.3, gracz nie może grać piłki prowizorycznej, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jego piłka znajduje się w obszarze kary. Ale w niezwykłych sytuacjach, rozmiar, nachylenie lub położenie obszaru kary może powodować, że:
 • Gracz nie widzi, czy piłka wpadła do obszaru kary,
 • Byłoby nierozsądne opóźnianie gry, gdyby gracz szedł do przodu, aby poszukać piłki a potem wracał, aby zagrać inną piłkę z karą uderzenia i odległości lub inną opcją reguły 17,
 • i jeżeli oryginalna piłka nie jest znaleziona, to będzie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka jest w obszarze kary.
W takich sytuacjach, aby zaoszczędzić czas Komitet może zmodyfikować regułę 18.3: Wzór reguły lokalnej B-3 “Jeżeli gracz nie wie czy jego piłka znajduje się w obszarze kary [określ miejsce], gracz może grać piłkę prowizoryczną zgodnie z regułą 18.3, która jest zmodyfikowana w następujący sposób: Podczas grania piłki prowizorycznej, gracz może skorzystać z opcji uwolnienia uderzenia i odległości (zob. reguła 17.1d(1), z uwolnienia do tyłu na linii (zob. reguła 17.1d(2)) lub, gdy dotyczy to czerwonego obszaru kary, opcji bocznego uwolnienia (zob. reguła 17.1d(3)). Jeżeli wprowadzono strefę dropowania (zob. wzór reguły lokalnej E-1) dla tego obszaru kary, gracz może również skorzystać z tej opcji uwolnienia. Gdy gracz zagrał piłkę prowizoryczną zgodnie z tą regułą lokalną, to nie może wtedy skorzystać z innej opcji zgodnie z regułą 17.1 w odniesieniu do piłki oryginalnej. Podczas ustalania, kiedy ta piłka prowizoryczna stanie się piłką gracza w grze lub jeśli musi lub może być porzucona, zastosowanie mają reguły 18.3c(2) i 18.3c(3), z wyjątkiem:
 • Gdy zostanie znaleziona oryginalna piłka w obszarze kary w ciągu trzech minut szukania. Gracz może wybrać:
  • Kontynuowanie gry oryginalną piłką, tak jak leży w obszarze kary, w takim przypadku nie może już być grana piłka prowizoryczna. Wszystkie uderzenia tą piłką prowizoryczną przed porzuceniem jej (łącznie z uderzeniami wykonanymi i karnymi związanymi z tą piłką) nie są liczone, lub
  • kontynuowanie gry piłką prowizoryczną i w takim przypadku nie może być grana piłka oryginalna.
 • Kiedy piłka oryginalna nie została znaleziona w ciągu trzech minut poszukiwania lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że znajduje się ona w obszarze kary.Piłka prowizoryczna staje się piłką w grze.
Kara za złamanie reguły lokalnej: Kara główna."
B-4
Zdefiniowanie obszaru z otwartą wodą jako część obszaru głównego
Cel. Jeżeli obszar z otwartą wodą nie zawsze zawiera wodę (taki jak rów odwadniający lub obszar odpływowy, który jest suchy poza sezonem deszczowym), Komitet może określić ten obszar jako część obszaru głównego. Komitet może także wprowadzić oznaczenie tego obszaru z otwartą wodą jako obszar kary w czasie, gdy zawiera wodę, lub pozostawić go jako część obszaru głównego, i w takim przypadku woda, która się tam pojawi będzie traktowana jako woda tymczasowa. Jednak, obszary, które normalnie powinny zawierać wodę powinny być oznaczone przez cały rok jako obszary kary. Zob. wzór reguły lokalnej F-20, gdzie obszar z otwartą wodą oznaczono jako część nienormalnych warunków na polu Wzór reguły lokalnej B-4.1 “Ten [opisz specyficzną wodę na polu, np. rów na dołku 6] jest uważany jako część obszaru głównego i nie jest to obszar kary.” Wzór reguły lokalnej B-4.2 “Wszystkie [opisz specyficzne typy wody na polu, takie jak betonowy rów odwadniający] uważany jest jako część obszaru głównego i nie jest to obszar kary.”
B-5
Specjalne uwolnienie, gdy obszar kary leży przy bunkrze
Cel. Na polu mogą znajdować się takie dołki, na których część granicy czerwonego obszaru kary znajduje się tak blisko bunkra, że gracz biorący boczne uwolnienie zgodnie z regułą 17.1d(3) będzie musiał dropować piłkę w bunkrze. W takim przypadku Komitet może wprowadzić dodatkową opcję uwolnienia, umożliwiającą graczowi, z jednym uderzeniem karnym, wzięcie uwolnienie w strefie dropowania umieszczoną po stronie fairway od bunkra. Wzór reguły lokalnej B-5 “Ta reguła lokalna pozwala wykorzystać strefę dropowania jako dodatkową opcję uwolnienia, kiedy:
 • Piłka gracza jest w czerwonym obszarze kary [określ lokalizację], również wtedy, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka wpadła do tego obszaru kary, nawet gdy nie została znaleziona, [i jeśli dotyczy]
 • [opisz, gdzie piłka musi przekroczyć granicę obszaru kary, np. pomiędzy dwoma specjalnie oznaczonymi palikami].
W takim przypadku, gracz ma poniższe opcje uwolnienia i każde z jednym uderzeniem karnym:
 • Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z jedną z opcji reguły 17.1d,
 • lub skorzystać z dodatkowej opcji,  biorąc uwolnienie, dropując piłkę oryginalną lub inną piłkę w najbliższej strefie dropowania w odniesieniu do punktu, w którym piłka ostatni raz przekroczyła granicę czerwonego obszaru kary a która nie jest bliżej dołka niż ten punkt. Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z regułą 14.3.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
C

Bunkry

C-1
Wyjaśnienie granicy bunkra
Cel. Komitet może zdefiniować granicę bunkra, gdy trudno jest ją ustalić z powodu zniszczenia jej lub kiedy bunkry przechodzą w obszar piasku, znajdujący się w obszarze głównym. Poniżej przedstawiono kilka przykładów jak można to opisać:
 • „Granicę bunkra [określ lokalizację i nr dołka np. po lewej stronie greenu dołka nr 15] określa zewnętrzna krawędź [wpisz kolor] palików na poziomie gruntu, które znajdują się w bunkrze. Paliki te są sztucznymi utrudnieniami ruchomymi.”
 • „Granicę bunkra [określ lokalizację i nr dołka] stanowi [wpisz kolor] linia namalowana na piasku.”
 • „Granicę bunkra [określ lokalizację i nr dołka] określa rowek, który został wykopany w piasku."
 • „Wszystkie obszary piasku, które będą przygotowane [np. zagrabione] uważane są jako część bunkra.”
W celu uzyskania więcej informacji zob. rozdziały 2D i 5B(3).
C-2
Zmiana statusu obszarów z piaskiem
Cel. Definicja “bunkra” określa, że Komitet może zdefiniować przygotowany obszar piasku jako część obszaru głównego lub zdefiniować nieprzygotowany obszar piasku jako bunkier, wprowadzając regułę lokalną. Wzór reguły lokalnej C-2.1 Definiowanie przygotowanego obszaru piasku jako część obszaru głównego: “Przygotowany obszar [obszary] piasku [określ dołki lub miejsca] są częścią obszaru głównego a nie są bunkrami.” Wzór reguły lokalnej C-2.2 Definiowanie nieprzygotowanego obszaru piasku jako bunkier: “Nie przygotowany obszar[obszary] piasku [określ dołki lub miejsca] są bunkrami a nie są częścią obszaru głównego.”
C-3
Wyjaśnienie statusu materiału podobnego do piasku, kiedy ten materiał nie jest w bunkrze
Cel. Bunkry na polu czasami zawierają materiały podobne do piasku, takie jak pokruszone muszelki lub pył z lawy. Takie materiały są traktowane jako piasek podczas korzystania z reguły 12. (zob. definicja “bunkra”). Konsekwencją tego jest to, że Komitet może również potraktować te materiały jako piasek gdziekolwiek na polu. Wzór reguły lokalnej C-3 “[zidentyfikuj materiał np. pokruszone muszelki lub pył z lawy] wykorzystywany do wypełnienia bunkrów należy potraktować jako piasek, kiedy znajduje się w bunkrze lub gdziekolwiek indziej na polu. Oznacza to, że materiały te nie są naturalnym utrudnieniem ruchomym. Gracz nie może poprawiać warunków wpływających na uderzenie przez usuwanie tych materiałów, z wyjątkiem kiedy znajdują się na putting green (zob. reguła 13.1c(1)).”
C-4
Zadeklarowanie bunkra treningowego, jako część obszaru głównego
Cel. Kiedy przy granicy pola są bunkry wykorzystywane do treningu, to nie stracą one swojego statusu bunkra z powodu braku dbałości o jego stan. Jednakże, warunki w bunkrze treningowym mogą być bardzo kiepskie, gdyż gracze bardzo często nie grabią ich. Jeżeli Komitet chciałby wprowadzić uwolnienie z niego dla graczy, bunkier powinien zostać zadeklarowany jako teren w naprawie i część obszaru głównego, które wtedy pozwoli graczom wziąć uwolnienie bez kary na zewnątrz bunkra. Wzór reguły lokalnej C-4 Bunkier treningowy umieszczony na [wprowadź informacje o lokalizacji bunkra] jest terenem w naprawie i jest częścią obszaru głównego. Uwolnienie bez kary jest możliwe zgodnie z regułą 16.1b.”
D

Putting greeny

D-1
Wyjaśnienie granicy putting greenu
Cel. Często zdarza się, że graczowi trudno jest określić, czy jego piłka znajduje się na putting greenie, ponieważ nie ma dostrzegalnej różnicy w wysokości trawy na putting greenie a tą na zewnątrz niego. W takim przypadku Komitet może wprowadzić oznaczenie granic putting greenów poprzez namalowanie linii lub kropek. Wzór reguły lokalnej D-1 “Granice putting greenów oznaczone są przez [wpisz kolor] linię /kropki. Linia/kropki są [na][poza] putting greenem i nie ma od nich uwolnienia bez kary.”
D-2
Status putting greenu, gdy korzysta się z tymczasowego putting green
Cel. Czasami na polu może zdarzyć się, że putting green na jakimś dołku nie może być używany, na przykład z powodu złej pogody, naprawy lub konserwacji. W takim przypadku, Komitet może przygotować na tym dołku tymczasowy putting green i wprowadzić regułę lokalną w celu zdefiniowania go jako właściwy green na tym dołku. Putting green, który został zastąpiony przez tymczasowy putting green automatycznie staje się niewłaściwym greenem, po to, aby gracze nie mogli grać z niego. Wzór reguły lokalnej D-2 “Na dołku [wpisz numer dołka] obowiązuje tymczasowy putting green, używany jako putting green na dołku oznaczony przez [wprowadź opis, na przykład, obszar na fairway oznaczony białymi liniami]. Każdy putting green, który został zastąpiony przez tymczasowy putting green jest niewłaściwym greenem i w przypadku wystąpienia zakłócenia od niego, uwolnienie bez kary musi być wzięte zgodnie z regułą 13.1f. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
D-3
Zakaz uwolnienia od niewłaściwego green, kiedy występuje tylko zakłócenie ustawienia
Cel. Może wystąpić sytuacja, gdy Komitet nie pozwoli graczom na uwolnienie od niewłaściwego greenu w przypadku zakłócenia tylko w ustawieniu gracza, na przykład:
 • W pobliżu kilku putting greenów znajduje się gęsty rough i Komitet uważa, że będzie niesprawiedliwie, aby wymagać od graczy by brali uwolnienie w takim obszarze,
 • lub jeden duży green używany jest jako putting green dla dwóch różnych dołków, ale Komitet decyduje się podzielić ten green. Może wtedy nie pozwolić na uwolnienie bez kary w przypadku zakłócenia od niewłaściwego greenu w momencie, gdy stoi się w innej części tego putting green.
Wzór reguły lokalnej D-3.1 Reguła 13.1f zmodyfikowana jest w następujący sposób: Zakłócenie nie występuje, gdy niewłaściwy green zakłóca tylko ustawienie gracza.” Wzór reguły lokalnej D-3.2 Reguła 13.1f zmodyfikowana jest w następujący sposób: Kiedy piłka gracza leży na putting green [wpisz numer dołka], zakłócenie nie występuje dla ustawienia się gracza na putting greenie [wpisz numer dołka] lub odwrotnie.
D-4
Zakaz gry z fringe niewłaściwego greenu
Cel. Jeżeli piłki grane na jakiś dołku często lądują na greenie w pobliżu tego dołka:
 • Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia, kiedy gracz bierze uwolnienie od tego niewłaściwego greenu zgodnie z regułą 13.1f zwykle wypadnie na podejściu do tego greenu lub na fringe, i
 • w wyniku tego obszar wokół greenu lub fringe mogą zostać uszkodzone.
Aby zapobiec takim uszkodzeniom, Komitet może zmienić wymagania od graczy tak, aby brali uwolnienie zgodnie z regułą 13.1f odnoszące się do zmodyfikowanego najbliższego punktu całkowitego uwolnienia, które spowoduje uniknięcie zakłócenia zarówno od niewłaściwego green jak i od fringe lub przez wprowadzenie strefy dropowania (zob. wzór reguły lokalnej E-1). Wzór reguły lokalnej D-4.1 “Podczas grania na [wpisz numer dołka], gdy gracz musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 13.1f gdyż jego piłka zatrzymała się na putting greenie [wpisz numer dołka] lub putting green zakłóca jego ustawienie lub obszar zamierzonego swingu:
 • Podczas określania obszaru uwolnienia, który będzie wykorzystany do uwolnienia, putting green na [wpisz numer dołka] powiększony jest o obszar fairway o długości [na przykład dwie długości kija] licząc od granicy putting greenu.
 • Oznacza to, że w najbliższym punkcie całkowitego uwolnienia nie może wystąpić zakłócenie od obszaru putting greenu powiększonego o dodatkowy obszar fairway.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej D-4.2 Niewłaściwe greeny są tak traktowane, nawet gdy zawierają również [określ odległość od granicy niewłaściwego greenu/obszaru wokół niewłaściwego greenu]. Gdy gracz ma zakłócenie od niewłaściwego greenu według reguły 13.1f, włączając ten rozszerzony obszar, to musi skorzystać z uwolnienia. [Zakłócenie nie występuje, gdy dotyczy to tylko ustawienia gracza.] Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
D-5
Status treningowego putting green lub tymczasowego putting green
Cel. Komitet może pozwolić na granie z niewłaściwych greenów oraz z greenów treningowych, używanych do puttowania lub pitchingu, przez wprowadzenie reguły lokalnej (wtedy gracz, którego piłka leży na takim greenie musi grać z niego). Tymczasowy putting green, kiedy nie jest używany na dołku, jest częścią obszaru głównego, ale Komitet może zakwalifikować go jako niewłaściwy green. Komitet może także zdefiniować green treningowy lub green tymczasowy, jako teren w naprawie pozwalając graczom na wzięcie uwolnienia bez kary zgodnie z regułą 16.1b. Wzór reguły lokalnej D-5.1 “Treningowy green umieszczony [wprowadź informacje o lokalizacji tego green] nie jest niewłaściwym greenem i w przypadku zakłócenia od niego nie występuje uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 13.1f.”  Wzór reguły lokalnej D-5.2 “Tymczasowy green umieszczony [wprowadź informacje o lokalizacji tego greenu] jest niewłaściwym greenem nawet wtedy, kiedy nie jest używany i musi być wzięte uwolnienie zgodnie z regułą 13.1f.” Wzór reguły lokalnej D-5.3 “Treningowy green umieszczony [wprowadź informacje o lokalizacji tego green] nie jest niewłaściwym greenem i nie wymaga się wzięcia uwolnienia zgodnie z regułą 13.1f, ale jest to teren w naprawie i gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b.”
D-6
Podzielenie podwójnego greenu na dwa oddzielne greeny
Cel. Kiedy na polu znajduje się green, który jako putting green należy do dwóch dołków, Komitet może podzielić ten green na dwa oddzielne greeny, wprowadzając odpowiednią regułę lokalną. Reguła ta będzie wymagać od gracza, kiedy znajdzie się na niewłaściwej części greenu, wzięcia uwolnienia zgodnie z regułą 13.1f. Komitet jasno powinien określić sposób podziału greenu. Tę regułę lokalną można zmodyfikować w taki sposób, że zakłócenie nie występuje tylko podczas ustawienia gracza, w przypadku, gdy piłka gracza zatrzyma się na właściwej części greenu, ale wystąpi zakłócenie ustawienia od innej części green. Wzór reguły lokalnej D-6 “Green związany z dołkami [wpisz numery dołków] będzie traktowany jako dwa oddzielne greeny po podzieleniu przez [określ metodę np. kolorowe paliki]. Gracz, kiedy występuje zakłócenie od niegranej części greenu nierozgrywanego dołka, musi wziąć uwolnienie od niewłaściwego greenu zgodnie z regułą 13.1f. [Zakłócenie nie występuje, gdy niewłaściwy green zakłóca tylko ustawienie gracza.] Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E

Specjalne procedury uwolnienia

E-1
Strefy dropowania
Cel. Strefa dropowania jest specjalnym obszarem uwolnienia, która może być wprowadzona przez Komitet. Kiedy korzystamy z uwolnienia w strefie dropowania, to piłka musi zostać zdropowana i zatrzymać się w niej. Strefy dropowania powinny uwzględniać praktyczne problemy graczy z zastosowaniem uwolnienia przy korzystaniu z normalnych dostępnych opcji z reguł takich jak: Poniższe punkty mają zastosowanie podczas dropowania piłki w strefie dropowania:
 • Gracz nie musi stać w strefie dropowania podczas dropowania piłki.
 • Kiedy gracz korzysta ze strefy dropowania, obszar uwolnienia definiuje strefa dropowania i piłka musi być dropowana w niej i musi pozostać w tej strefie dropowania (zob. reguła 14.3).
 • Jeżeli strefa dropowania oznaczona jest przez namalowaną linię na ziemi to linia należy do strefy dropowania.
W pewnych sytuacjach Komitet może przewidzieć więcej niż jedną strefę dropowania, np. w przypadku dużego obszaru kary. W takim przypadku Komitet powinien określić, której strefy dropowania użyć, np. najbliższą strefę dropowania lub najbliższą strefę dropowania nie bliżej dołka. Zob. w rozdziale 2L aby znaleźć dodatkowe informacje związane ze strefą dropowania.  Wzory reguł lokalnych zostały przewidziane dla dwóch najczęstszych zastosowań stref dropowania, jednak można je odpowiednio dostosować do innych reguł wymienionych powyżej. Wzór reguły lokalnej E-1.1 Ten wzór reguły lokalnej zawiera przykład strefy dropowania, wprowadzony jako dodatkowa opcja podczas uwolnienia od obszaru kary. “Jeżeli piłka jest w [określ kolor, jeżeli ograniczasz użycie] obszarze kary [określ lokalizację], oraz gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w obszarze kary, gracz ma następujące opcje uwolnienia, każda z jednym punktem kary:
 • Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 17.1,
 • lub jako dodatkową opcję, dropować piłkę oryginalną lub inną w strefie dropowania [opisz jak strefa dropowania jest zdefiniowana i gdzie się znajduje]. Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z regułą 14.3
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej E-1.2 Ten wzór reguły lokalnej zawiera przykład strefy dropowania zastosowany jako dodatkowa opcja dla uwolnienia od nienormalnych warunków na polu na przykład dużego terenu w naprawie. “Jeżeli piłka gracza jest w terenie w naprawie [określ lokalizację], oraz gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w terenie w naprawie, gracz może skorzystać z takich opcji uwolnienia:
 • Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1, lub
 • jako dodatkową opcję, gracz może wziąć uwolnienie bez kary i dropować piłkę oryginalną lub inną w strefie dropowania [opisz jak strefa dropowania jest zdefiniowana i gdzie się znajduje]. Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z regułą 14.3.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej E-1.3 Ten wzór reguły lokalnej zawiera przykład strefy dropowania zastosowany jako jedyna dostępna opcja uwolnienia tylko (inna niż uderzenie i odległość) dla uwolnienia z obszaru kary, ale może być zastosowana dla każdej innej reguły wymienionej powyżej. “Jeżeli piłka gracza jest w [określ kolor, jeżeli ograniczasz użycie] obszarze kary [określ lokalizację], oraz gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w obszarze kary, gracz ma te opcje uwolnienia, każda z jednym uderzeniem kary:
 • Gracz może wziąć uwolnienie uderzenia i odległości zgodnie z regułą 17.1d(1), lub
 • może dropować piłkę oryginalną lub inną w strefie dropowania [opisz jak strefa dropowania jest zdefiniowana i gdzie się znajduje]. Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z regułą 14.3.
Gracz nie może wziąć uwolnienia zgodnie z regułami 17.1d(2) lub 17.1d(3). Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-2
Czyszczenie piłki
Cel. Namoknięty grunt może być przyczyną przyklejania się błota do piłki, co może uzasadniać wprowadzenie przez Komitet pozwolenia na podnoszenie, oczyszczanie i odkładanie piłki w obszarze głównym. Takie uwolnienie powinno być ograniczone tylko do tej części pola, gdzie ono występuje. Mimo że, reguła lokalna (Preferred Lies) - pick & place (wzór reguły lokalnej E-3) przeznaczona jest do wykorzystania tylko w obszarze głównym, gdzie trawa jest cięta do wysokości fairway lub niższej, to również można ją wykorzystać na całym obszarze głównym lub ograniczyć do określonych obszarów. Komitet może wprowadzić obie reguły lokalne pozwalające na pick & place w odniesieniu do fairwayów i czyszczenie piłki wszędzie w obszarze głównym. Nie zaleca się wprowadzania tej reguły lokalnej po rozpoczęciu rundy stroke play. Wprowadzając to w ten sposób, zyskują gracze, którzy mają więcej dołków do zagrania i będą mogli wykorzystać tę przewagę przez dłuższy czas. Ta reguła lokalna może zostać zastosowana po rozpoczęciu meczu pomiędzy dwoma dołkami, ponieważ przeciwnicy odniosą taką samą korzyść. Aby uzyskać wskazówki dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób można wykorzystać tę regułę lokalną aby wyniki były akceptowalne do celów handicapowych (na przykład, jeśli muszą one być ograniczone tylko do fairwaya), zapoznaj się z regułami lub zaleceniami zawartymi w publikacjach World Handicap System™ lub innymi wskazówkami udzielonymi przez organ handicapowy. Wzór reguły lokalnej E-2 “Kiedy piłka gracza leży w [określ obszar, na przykład obszar główny, dołek 6, obszar główny trawa cięta do wysokości fairway lub niżej, itd.], piłka może być podniesiona, wyczyszczona i odłożona bez kary. Gracz musi zaznaczyć pozycję piłki przed podniesieniem jej (zob. reguła 14.1) i piłka musi być odłożona na swoje oryginalne miejsce (zob. reguła 14.2). Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-3
Preferowane położenie
Cel. Kiedy sporadycznie lokalne nienormalne warunki mogą wpływać na grę, to uszkodzony obszar można zdefiniować jako teren w naprawie. Jednakże niesprzyjające warunki takie jak obfite opady śniegu, wiosenne roztopy, długotrwałe deszcze lub ekstremalne upały mogą czasami uszkodzić pole lub uniemożliwić korzystanie z ciężkiego sprzętu koszącego. Kiedy takie warunki występują na całym polu, Komitet może wprowadzić regułę lokalną zwaną “preferowane położenie” pozwalając na wyrównanie szans podczas gry lub aby chronić kilka lub wszystkie fairwaye. Taka reguła lokalna powinna zostać wycofana, gdy tylko warunki ulegną poprawie. Nie zaleca się wprowadzania tej reguły lokalnej poza fairway w obszarze głównym, gdyż może to spowodować otrzymywanie uwolnienia bez kary od obszarów, gdzie piłka będzie nie do zagrania z innego powodu (na przykład obszar krzaków lub drzew). Gdy warunki, takie jak mokra nawierzchnia na niektórych częściach pola, mogą powodować przyklejanie się błota do piłki, zamiast stosowania reguły lokalnej “preferowane położenie”, Komitet może zezwolić graczowi na zaznaczenie, podniesienie, wyczyszczenie i odłożenie piłki w obszarze głównym (zob. wzór reguły lokalnej E-2). Nie zaleca się wprowadzania tej reguły lokalnej po rozpoczęciu rundy stroke play. Wprowadzając to w ten sposób, zyskują gracze, którzy mają więcej dołków do zagrania i będą mogli wykorzystać tę przewagę przez dłuższy czas. Ta reguła lokalna może zostać zastosowana po rozpoczęciu meczu pomiędzy dwoma dołkami, ponieważ przeciwnicy zyskają taką samą korzyść. Aby uzyskać wskazówki dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób można wykorzystać tę regułę lokalną aby wyniki były akceptowalne do celów handicapowych (na przykład, jeśli muszą one być ograniczone tylko do fairwaya), zapoznaj się z regułami lub zaleceniami zawartymi w publikacjach World Handicap System™ lub z innymi wskazówkami udzielonymi przez organ handicapowy. Wzór reguły lokalnej E-3 “Kiedy jakaś część piłki gracza dotyka części obszaru głównego przyciętego do wysokości fairway lub niższej [lub określ specyficzny obszar np. “na fairway dołka nr 6”], gracz może wziąć uwolnienie bez kary kładąc piłkę oryginalną lub inną piłkę w i grając z obszaru uwolnienia:
 • Punkt odniesienia: Miejsce piłki oryginalnej.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: [określ rozmiar obszaru uwolnienia, np. długość jednego kija, długość karty wyników lub 6 cali] od punktu odniesienia, ale z tymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia, i
  • musi być w obszarze głównym.
Podczas postępowania zgodnie z regułą lokalną, gracz musi wybrać miejsce aby położyć piłkę i zastosować procedury dla odłożenia piłki zgodnie z regułami 14.2b(2) i 14.2e. Jednak, dla celów zastosowania reguły 14.2e gracz ma tylko wybór miejsca, na którym położy piłkę jeden raz z zamiarem, aby była w grze. Po tym, jak piłka została położona i jest w grze zgodnie z tą regułą lokalną, a następnie gracz postępuje zgodnie z inną regułą, która zapewnia uwolnienie, ta reguła lokalna może być użyta ponownie. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-4
Uwolnienie od dziur napowietrzających
Cel. Dziury napowietrzające nie kwalifikują się do uznania ich dziurami wykonanymi przez ekipę konserwującą lub „uszkodzeniem putting greenu” zgodnie z regułą 13.1c. Zatem gracze nie mogą ich naprawiać na putting green lub wziąć uwolnienie bez kary od nich w obszarze głównym lub na putting green, ale te dziury mogą przeszkadzać we właściwym przeprowadzeniu zawodów. Jeżeli Komitet ustali, że dziury napowietrzające są terenem w naprawie, gracz może znaleźć się w sytuacji, że takie uwolnienie jest niemożliwe lub będzie nie całkowite. Zatem, kiedy nowe otwory napowietrzające mogą znacznie zakłócać położenie piłki, Komitet może zdecydować się na wprowadzenie uwolnienia dla piłki, która leży w lub dotyka dziury napowietrzającej. Ta reguła lokalna powinna zostać wycofana w momencie, gdy otwory napowietrzające przestaną poważnie zakłócać grę gracza. Wzór reguły lokalnej E-4 “Jeżeli piłka gracza leży w lub dotyka otworu napowietrzającego: (a) Piłka w obszarze głównym. Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1b. Jeżeli piłka zatrzyma się na innym otworze napowietrzającym gracz może ponownie wziąć uwolnienie zgodnie z tą regułą lokalną. (b) Piłka na putting greenie. Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1d. Natomiast zakłócenie nie występuje, gdy dziura napowietrzająca zakłóca tylko ustawienie gracza lub obszar zamierzonego swingu lub na putting greenie linię gry gracza. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-5
Alternatywa dla uderzenia i odległości dla piłki zgubionej lub na aucie
Cel. Kiedy piłka prowizoryczna nie zostanie zagrana, to mogą pojawić się istotne problemy z tempem gry, gdy gracz musi wziąć uwolnienie uderzenia i odległości dla piłki na aucie lub zgubionej. Celem tej reguły lokalnej jest pozwolenie Komitetowi na wprowadzenie dodatkowej opcji uwolnienia, która pozwoli graczowi grać bez konieczności wracania do miejsca poprzedniego uderzenia. Ta reguła lokalna jest odpowiednia dla grania poza turniejowego, gdy golfiści grają rundy towarzyskie lub rozgrywają indywidualne zawody. Nie zaleca się jej podczas zawodów z graczami o wysokich umiejętnościach (to jest, turniejów dla zawodowców i podczas turniejów z czołową grupą amatorów). W celu uzyskania wskazówek, kiedy i jak można stosować niniejsze reguły lokalne, aby wyniki były akceptowane do celów handicapowych, należy zapoznać się z regułami lub zaleceniami zawartymi w publikacjach World Handicap System™ lub innymi wskazówkami dostarczonymi przez organ systemu handicapowego działający w krajowym związku golfa. Kiedy Komitet wprowadzi taką regułę lokalną tylko do gry poza turniejowej a nie podczas zawodów, to powinien się upewnić, że wszyscy gracze są świadomi takiej sytuacji zanim zaczną grę. Komitet może wprowadzić tę regułę lokalną dla wszystkich rozgrywanych dołków na polu lub tylko dla jednego lub dwóch określonych dołków, gdzie może to być szczególnie użyteczne (na przykład, gdy gracze nie widzą obszaru lądowania piłki a zatem nie mogą wiedzieć czy grać piłkę prowizoryczną). Ta opcja pozwala graczowi na dropowanie w dużym obszarze pomiędzy punktem, gdzie piłka w przybliżeniu mogła zatrzymać się lub wyjść na aut a granicą fairway rozgrywanego dołka, która nie jest bliżej dołka. Gracz otrzymuje dwa punkty karne, kiedy korzysta z tej opcji uwolnienia. Oznacza to, że uwolnienie jest porównywalne do tego co można by uzyskać, gdyby gracz skorzystał z opcji uwolnienia uderzenia i odległości. Ta reguła lokalna nie może być stosowana w przypadku piłki nie do zagrania, lub dla piłki, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka jest w obszarze kary. Jeżeli zostanie zagrana piłka prowizoryczna i nie będzie znaleziona ani piłka oryginalna ani prowizoryczna, wówczas ta reguła lokalna będzie zastosowana dla piłki prowizorycznej, której nie można znaleźć. Wzór reguły lokalnej E-5 “Kiedy piłka gracza nie zostanie znaleziona lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jest na aucie, gracz może postępować w następujący sposób, a nie korzystać z uwolnienia uderzenia i odległości. Otrzymując dwa uderzenia karne, gracz może wziąć uwolnienie dropując piłkę oryginalną lub inną w tym obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3): Dwa przybliżone punkty odniesienia: (a) Punkt odniesienia piłki: Miejsce w przybliżeniu, gdzie piłka oryginalna może się znajdować:
 • Zatrzymała się na polu, lub
 • ostatni raz przekroczyła granicę pola wychodząc na aut.
(b) Fairwayowy punkt odniesienia: Punkt na fairwayu rozgrywanego dołka, który znajduje się najbliżej punktu odniesienia piłki, ale nie bliżej dołka niż punkt odniesienia piłki. Dla celów tej reguły lokalnej, “fairway” oznacza obszar trawy w obszarze głównym, który jest cięty do wysokości fairway lub niżej. Jeżeli określi się, że piłka zginęła na polu lub ostatni raz przekroczyła granicę pola blisko przed fairway, punkt fairwayowego odniesienia może znajdować się na ścieżce trawiastej lub na tee box rozgrywanego dołka, gdzie trawa jest cięta do wysokości fairway lub niższej. Rozmiar obszaru uwolnienia oparty na punktach odniesienia: Gdziekolwiek pomiędzy
 • Linią od dołka przechodzącą przez punkt odniesienia piłki (i z dwoma kijami długości na zewnątrz tej linii), a
 • Linią od dołka przechodzącą przez fairwayowy punkt odniesienia (i z dwoma kijami długości do strony fairway od tej linii).
Ale z tymi ograniczeniami: Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
 • Musi być w obszarze głównym i
 • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia piłki.
Gdy gracz wprowadzi do gry piłkę zgodnie z tą regułą lokalną:
 • Oryginalna piłka przestaje być piłką w grze i nie może być dalej grana.
 • Obowiązuje to również wtedy, gdy piłka zostanie znaleziona w polu przed upływem trzech minut szukania piłki ( zob. reguła 6.3b).
Ale gracz nie może skorzystać z tej opcji, aby wziąć uwolnienie dla piłki oryginalnej, gdy:
 • Jest wiadome lub w zasadzie pewne, że ta piłka znajduje się w obszarze kary, lub
 • gracz zagrał inną piłkę prowizoryczną zgodnie z karą uderzenia i odległości (zob. reguła 18.3).
Gracz może skorzystać z tej opcji, aby wziąć uwolnienie dla piłki prowizorycznej, która nie została znaleziona lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że jest na aucie. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie: Reguła 14.7a."
E-6
Uwolnienie na linii gry od siatki zabezpieczającej
Cel. Siatka zabezpieczająca (lub podobny ekran zabezpieczający) czasami używany jest do zabezpieczenia graczy będących na jednym dołku od uderzeń wykonywanych z drugiego dołka. Jeżeli taka siatka jest blisko obszaru grania na drugim dołku, Komitet może wprowadzić strefę lub strefy dropowania, aby gracze otrzymali dodatkową opcję uwolnienia bez kary, kiedy grają na innym dołku a ta siatka znajduje się na ich linii grania. Gracz może wziąć uwolnienie tylko wtedy, gdy piłka jest bliżej dołka niż strefa dropowania, dlatego gracz, którego piłka jest daleko od tej siatki nie może iść do przodu na strefę dropowania. Komitet powinien wziąć to pod uwagę podczas lokalizacji strefy lub stref dropowania, aby być pewnym, że to uwolnienie będzie dostępne tylko w sytuacjach, w których jego zdaniem takie uwolnienie bez kary będzie uzasadnione. Wzór reguły lokalnej E-6 “Podczas grania na [wpisz numer dołka], jeżeli siatka zabezpieczająca na [wpisz numer dołka] jest na linii gry gracz może wziąć uwolnienie bez kary przez dropowanie piłki w i zagranie ze strefy dropowania [opisz miejsce]. Ale to uwolnienie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy piłka jest w grze bliżej dołka niż miejsce strefy dropowania (zob. reguła 14.3). Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-7
Uwolnienie od ogrodzenia granicznego pod prądem (elektryczny pastuch)
Cel. Jeżeli pole posiada ogrodzenie pod napięciem jako obiekt graniczny, reguła lokalna przewiduje uwolnienie bez kary dla piłki leżącej w pewnej odległości (na przykład dwie długości kija) od płotu granicznego. W takich sytuacjach, aby zapewnić bezpieczeństwo gracza, gracz może odmierzyć dwie długości kija od płotu i ma obszar uwolnienia o długości jednego kija, w której dropuje piłkę, nie bliżej dołka niż oryginalne położenie piłki. Wzór reguły lokalnej E-7 “Jeżeli piłka gracza leży na polu w odległości do [określ odległość, np. dwa kije długości] od ogrodzenia granicznego pod napięciem na dołku/dołkach [określ lokalizacje], gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1, ale opierając się na punkcie odniesienia:
 • Ten punkt, który jest w [określ odległość, np. dwa kije długości] od ogrodzenia i w równej odległości od dołka do miejsca piłki oryginalnej.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-8
Definiowanie strefy zabronionej gry
Cel. Na polu może być kilka obszarów, które Komitet chciałby zabezpieczyć przed graniem z nich, w takim przypadku każdy taki obszar musi być traktowany jako nienormalne warunki na polu lub jako obszar kary. Komitet może skorzystać ze stref zabronionej gry, aby:
 • Chronić dzikie zwierzęta, siedliska zwierząt i strefy chronione ekologicznie.
 • Chronić młode drzewka, klomby, szkółki darni, obszary z nową darnią lub inne obszary z nasadzoną roślinnością.
 • Chronić graczy przed niebezpieczeństwem.
 • Chronić miejsca o znaczeniu historycznym lub kulturalnym.
Zob. rozdziały 2G i 5B(5) aby uzyskać więcej informacji o strefach gry zabronionej i o sposobie oznakowania ich. Wzór reguły lokalnej E-8.1 “Obszar określony przez [określ sposób oznakowania tego obszaru, np. przez niebieskie paliki z zielonymi końcówkami] [określ lokalizację, np. na prawo od fairway na dołku 8] znajduje się strefa zabronionej gry, którą uważa się za nienormalne warunki na polu. Uwolnienie musi być wzięte od zakłócenia przez tę strefę zabronionej gry zgodnie z regułą 16.1f Wzór reguły lokalnej E-8.2 “Obszar w [czerwonym/żółtym] obszarze kary zdefiniowany przez [określ sposób oznakowania tego obszaru i gdzie znajduje się, np. przez czerwone/żółte paliki z zielonymi końcówkami] [na prawo od dołka 8] znajduje się strefa zabronionej gry, która jest uważana za obszar kary i musi być wzięte uwolnienie od zakłócenia przez tę strefę zabronionej gry zgodnie z regułą 17.1e.“
E-9
Definiowanie obszaru na aucie jako strefy zabronionej gry
Cel. Chociaż gracz nie może grać piłki z autu, to mogą znajdować się obszary, które są na aucie a które Komitet chciałby oznaczyć je jako strefy zabronionej gry, na przykład po to, aby powstrzymać graczy od uszkodzenia tam rosnących np. drzewek, kiedy zakłócają granie piłki na polu. W takim przypadku, gracz musi wziąć uwolnienie bez kary, gdy piłka gracza jest na polu, ale obszar zamierzonego ustawienia jest w strefie zabronionej gry na aucie lub gdy podczas swingu dotyka czegoś co znajduje się w strefie zabronionej gry. Wzór reguły lokalnej E-9 “Ten [zidentyfikuj obszar] jest na aucie i zdefiniowany jest jako strefa zabronionej gry i gracz musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1f(2), gdy jego piłka jest na polu a jakiś element ze strefy zabronionej gry zakłóca obszar zamierzonego swingu lub ustawienia gracza. Gracz nie może grać piłki tak jak leży. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-10
Ochrona młodych drzewek
Cel. Aby zapobiec uszkodzeniu młodych drzewek podczas wykonywania uderzenia przez gracza, Komitet może określić te młode drzewka je jako strefy zabronionej gry tak że:
 • Jeżeli gra gracza zostaje zakłócona w sposób zdefiniowany w regule 16.1 przez drzewka oznaczone jako strefa zabronionej gry, gracz musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1f.
 • Jeżeli piłka gracza leży w obszarze kary, gracz musi wziąć albo uwolnienie bez kary zgodnie z regułą lokalną w obszarze kary lub postępować z karą zgodnie z regułą 17.1.
Podobnie, Komitet może oznaczyć wiele młodych drzewek jako pojedynczą strefę zabronionej gry. Alternatywnie, Komitet może zdecydować się na zdefiniowanie młodych drzewek jako nienormalnych warunków na polu, tak że gracz nie jest zobowiązany do wzięcia uwolnienia. W takim przypadku te drzewka powinny być oznaczone przez paliki, tasiemki lub w jakiś inny czytelny sposób. Kiedy te drzewka wyrosną to nie ma potrzeby ich chronić dłużej, Komitet powinien wycofać regułę lokalną i usunąć znaki identyfikujące drzewka. Wzór reguły lokalnej E-10.1 “Młode drzewka oznaczone przez [znaki identyfikujące] są strefą zabronionej gry:
 • Jeżeli piłka gracza leży gdziekolwiek na polu w obszarze innym niż obszar kary i leży na lub dotyka tego drzewka lub to drzewko zakłóca ustawienie gracza lub obszar zamierzonego swingu, gracz musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1f.
 • Jeżeli piłka leży w obszarze kary i występuje zakłócenie w ustawieniu gracza lub w obszarze zamierzonego swingu od takiego drzewka, gracz musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 17.1e.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej E-10.2 “Młode drzewka oznaczone przez [znaki identyfikujące] są nienormalnymi warunkami na polu. Gracz musi wziąć uwolnienie zgodne z regułą 16.1. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-11
Piłka odbita od linii energetycznej
Cel. Jeżeli stała napowietrzna linia energetyczna może zakłócać rozsądną grę na dołku, Komitet może wymagać od graczy, gdy piłka uderzy w linię energetyczną (lub w wieżę, odciągi lub słupy podtrzymujące tę linię), aby wykonali uderzenie ponownie, gdyż to uderzenie nie liczy się. Ta reguła lokalna nie powinna być generalnie używana dla linii energetycznej, która nie zakłóca gry na dołku lub jest na aucie. Nie można używać tej reguły lokalnej, która daje graczowi opcję do powtórzenia uderzenia, po uderzeniu piłki w linię energetyczną. Wzór reguły lokalnej E-11 “Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza uderzyła [opisz w co, np. w linię energetyczną, wieżę, odciągi lub słupy podtrzymujące tę linię] podczas gry [wpisz numer dołka], gracz musi powtórzyć uderzenie, grając piłkę oryginalną lub inną z miejsca poprzedniego uderzenia (zob.reguła 14.6). Jeżeli gracz powtórzy to uderzenie, ale z niewłaściwego miejsca otrzyma karę główną zgodnie z regułą 14.7. Jeżeli gracz nie powtórzy uderzenia, otrzyma karę główną a uderzenie zostanie zaliczone, ale nie będzie to zagranie z niewłaściwego miejsca."
E-12
Obowiązkowe stosowanie mat na fairwayach
Cel. Jeżeli wystąpi konieczność zabezpieczenia części pola golfowego przed uszkodzeniem podczas gry, np. gdy przedłużające się okresy zimnej pogody ograniczają wzrost trawy. W takim przypadku Komitet może zdecydować się o wymogu stosowania mat na częściach obszaru głównego, przyciętych do wysokości fairwaya lub niższej, gdy nie korzysta się z puttera do uderzenia. Nie zaleca się stosowania tej reguły lokalnej poza fairwayem w obszarze głównym i nie wolno jej stosować w celu ograniczenia użycia putterów do określonych obszarów. W celu uzyskania wskazówek, kiedy i jak można stosować niniejsze reguły lokalne, aby wyniki były akceptowane do celów handicapowych, należy zapoznać się z regułami lub zaleceniami zawartymi w publikacjach World Handicap System™ lub innymi wskazówkami dostarczonymi przez organ systemu handicapowego działający w krajowym związku golfa. Wzór reguły lokalnej E-12 "Kiedy piłka gracza leży w części obszaru głównego przyciętego do wysokości fairwaya lub niższej, a putter nie jest używany do uderzenia, gracz musi skorzystać z uwolnienia bez kary przez podniesienie oryginalnej piłki i umieszczenie jej lub innej piłki na sztucznej macie i zagranie jej stamtąd. Mata musi być umieszczona w miejscu, w którym spoczęła piłka. Jeśli piłka po umieszczeniu stoczy się z maty, gracz musi spróbować umieścić ją po raz drugi. Jeśli piłka ponownie nie pozostanie na macie, matę należy przesunąć w najbliższe miejsce, nie bliżej dołka, gdzie piłka po umieszczeniu spocznie na macie. Jeśli piłka na macie zostanie przypadkowo przesunięta przed wykonaniem uderzenia, nie ma kary, a piłka musi być ponownie umieszczona na macie. Jeżeli do zamocowania maty w podłożu używany jest kołeczek tee, piłka nie może być umieszczona na tym kołeczku. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
E-13
Gracz może usunąć zwierzęta nieokreślone jako naturalne utrudnienia ruchome leżące blisko piłki
Cel. Gdy zwierzę dotyka lub znajduje się w pobliżu piłki gracza, gracz może pobudzić je do ruchu, a jeśli zwierzę spowoduje przemieszczenie piłki, gdy jest pobudzane przez gracza, stosuje się wtedy regułę 9.6. Jeśli zwierzę się nie rusza, gracz może spróbować usunąć zwierzę ryzykując karę za spowodowanie przemieszczenia piłki (reguła 9.4b), lub skorzystania z uwolnienia z karą (reguła 17.1 lub 19.1) lub zagraniem piłki tak, jak leży, gdy zwierzę wciąż dotyka lub jest blisko piłki. Ta reguła lokalna pozwala graczowi na usunięcie zwierząt, które nie są określone jako naturalne utrudnienia ruchome, bez kary zgodnie z regułą 9.4. Wzór reguły lokalnej E-13 "Gracz może usunąć zwierzę, inne niż te zdefiniowane jako naturalne utrudnienie ruchome, które dotyka lub jest w pobliżu piłki, bez kary i może to zrobić w dowolny sposób. Jeśli piłka gracza przemieści się podczas usuwania zwierzęcia:
 • Nie ma kary
 • i piłka musi zostać odłożona na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2).
Kara za zagranie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7." (Dodano w lipcu 2023)
F

Nienormalne warunki na polu i integralna część pola

F-1
Definiowanie nienormalnych warunków na polu i integralnej części pola
Cel. Jest bardzo wiele sposobów na zdefiniowanie nienormalnych warunków na polu jak i integralnej części pola, z których może skorzystać Komitet i dlatego nie jest celowe ani możliwe przedstawienie pełnej listy wzorów takich reguł lokalnych. Istotne jest jasne i precyzyjne określenie nieprawidłowych warunków na polu i integralnych części pola w regułach lokalnych. Komitet może wprowadzić reguły lokalne z następujących powodów, bez potrzeby dostosowania ich do wzorów reguł lokalnych:
 • Wyjaśnienie statusu nietypowych obiektów jako sztucznych utrudnień.
 • Zadeklarowanie dowolnego sztucznego obiektu jako integralnej część pola (a nie sztucznego utrudnienia).
 • Zadeklarowanie sztucznej nawierzchni i granic drogi jako integralnej części pola.
 • Zadeklarowanie dróg i ścieżek bez sztucznej nawierzchni i krawędzi jako sztuczne utrudnienia, jeżeli mogą wpływać na przebieg gry.
 • Zdefiniowanie tymczasowych sztucznych utrudnień na polu lub blisko niego jako ruchome, nieruchome lub tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome.
W tym rozdziale nie wyspecyfikowano wzorów reguł lokalnych podających różne warianty dostępnych opcji, a przedstawiono poniżej tylko kilka przykładów:
 • "Teren w naprawie jest zdefiniowanym obszarem obrysowanym białą linią [lub wstaw inny kolor lub opisz stosownie do sytuacji]."
 • "Teren w naprawie obejmuje odsłonięte skały w obszarze trawy ciętej do wysokości fairway lub niższej [lub w ustalonej odległości od fairway, na przykład dwie długości kija]."
 • "Obszary w bunkrze, z których piasek został wymyty przez przepływającą wodę tworząc głębokie bruzdy w piasku są terenem w naprawie."
 • "Maty, które są przytwierdzone i plastikowe progi kablowe, które zabezpieczają kable są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi."
 • "Płotki zabezpieczające dookoła greenów są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi."
 • "Poręcze na płotach są sztucznymi utrudnieniami [ruchomymi lub nieruchomymi]."
 • "Wsporniki sztucznych ścian i słupów, gdy znajdują się w obszarze karyintegralną częścią pola."
 • "Odciągi albo inne elementy [blisko] przymocowane do drzew są integralną częścią pola."
Zob. rozdziały 2F i 5B(4) aby uzyskać więcej informacji o nienormalnych warunkach na polu. Zob. rozdziały 2H i 5B(4) aby uzyskać więcej informacji o integralnych obiektach na polu.
F-2
Ograniczenie uwolnienia dla wbitej piłki
Cel. Reguła 16.3 normalnie pozwala na uwolnienie dla wbitej piłki gdziekolwiek w obszarze głównym (innym niż w piasku w obszarach, w których trawa nie jest cięta do wysokości fairway lub niższej). Ale Komitet może wprowadzić:
 • Pozwolenie na uwolnienie tylko dla piłki wbitej w części obszaru głównego, gdzie trawa jest cięta do wysokości fairway lub niższej.
 • Brak zezwolenia na uwolnienie bez kary dla wbitej piłki w ścianę lub krawędź bunkra (na przykład na ścianie z ułożonej darni lub ziemi).
Wzór reguły lokalnej F-2.1 Reguła 16.3 jest zmodyfikowana w następujący sposób: Uwolnienie bez kary jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy piłka jest wbita w części obszaru głównego gdzie trawa jest cięta do wysokości fairway lub niższej. [Czoło bunkra z ułożonej darni powyżej bunkra nie jest cięte do wysokości fairway lub niższej w rozumieniu tej reguły.] Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej F-2.2 Reguła 16.3 jest zmodyfikowana w następujący sposób: Uwolnienie bez kary nie jest dopuszczalne, kiedy piłka jest wbita w [ułożone czoło z dani] [czoło z ziemi] powyżej bunkrów. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-3
Teren w naprawie traktowany jako część bliskiego sztucznego utrudnienia
Cel. Teren w naprawie może być zlokalizowany tuż obok sztucznego utrudnienia nieruchomego. Na przykład, kiedy klomb, który Komitet zdefiniował jako teren w naprawie jest otoczony przez drogę ze sztuczną nawierzchnią lub kiedy ruch wózków powoduje uszkodzenie drogi obok. To może prowadzić do skomplikowania sytuacji związanych z uwolnieniami. Po wzięciu uwolnienia od jednego warunku, gracz może znaleźć się w sytuacji, że występuje kolejne zakłócenie i po wzięciu uwolnienia od tego warunku, gracz może ponownie znaleźć się w sytuacji, że występuje zakłócenie od pierwszego warunku. Chociaż definicja „najbliższego punktu całkowitego uwolnienia” rozważa taką sytuację, Komitet może wprowadzić potraktowanie obu jako pojedyncze nienormalne warunki pozwalając graczowi na uwolnienie w jednym kroku. Aby to wykonać, obszary terenów w naprawie powinny być przyłączone do sztucznego utrudnienia nieruchomego poprzez obmalowanie białymi liniami lub oznaczone w jakiś inny sposób. Te wzory reguł lokalnych przedstawiają przykłady jak odnieść się do tego typu sytuacji: Wzór reguły lokalnej F-3.1 Kiedy używamy białych linii do oznaczenia terenu w naprawie: Teren w naprawie oznaczony białymi liniami i leżącą tuż obok [drogę lub ścieżkę pokrytą sztuczną nawierzchnią lub inne sztuczne utrudnienie] traktuje się jako pojedynczy obszar nienormalnych warunków na polu podczas korzystania z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1.”  Wzór reguły lokalnej F-3.2 Kiedy nie używamy białych linii do oznaczenia terenu w naprawie: “Tam, gdzie obszary uszkodzonego gruntu leżą tuż obok [drogi lub ścieżki pokrytej sztuczną nawierzchnią lub inne sztuczne utrudnienie] traktuje się jako pojedynczy obszar nienormalnych warunków na polu podczas korzystania z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1.” Wzór reguły lokalnej F-3.3 Obszary z roślinami dekoracyjnymi na przykład ozdobne klomby otoczone przez sztuczne utrudnienia nieruchome na przykład ścieżki wózków: “[Opisz obszar, na przykład obszary z roślinami dekoracyjnymi], które otoczone są przez drogę lub ścieżkę ze sztuczną nawierzchnią (wraz ze wszystkim rosnącym wewnątrz tego obszaru) traktowane są jako pojedynczy obszar nienormalnych warunków na polu podczas korzystania z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1.”
F-4
Rozległe uszkodzenia z powodu obfitego deszczu i ruchu
Cel. Kiedy obfity deszcz był przyczyną powstania na dużym obszarze wyjątkowych uszkodzeń na polu (takich jak głębokie koleiny od wózków lub głębokie ślady stóp widzów), i nie ma możliwości zdefiniowania ich przy pomocy palików lub linii, Komitet ma prawo zadeklarować takie wyjątkowe uszkodzenia jako teren w naprawie. Wzór reguły lokalnej F-4 Terenem w naprawie może być wyjątkowe uszkodzenie, obejmujące obszary które widzowie lub ruch wózków uszkodzili z powodu podmoczenia gruntu, ale tylko wtedy, kiedy to zostanie określone przez sędziego lub członka Komitetu. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-5
Sztuczne utrudnienie nieruchome blisko putting greenu
Cel. Kiedy piłka leży gdziekolwiek indziej niż na putting green, to sztuczne utrudnienie nieruchome znajdujące się na linii gry gracza nie jest zakłóceniem w rozumieniu reguły 16.1. Uwolnienie od tego zakłócenia nie jest możliwe zgodnie z ogólnymi regułami. Ale jeżeli trawa (fringe) wokół putting greenu jest dość nisko cięta, że puttowanie spoza green będzie częściej wybierane niż uderzenie, to sztuczne utrudnienie nieruchome, które jest blisko putting green może zakłócać takie uderzenia. W takim przypadku, Komitet może wprowadzić opcję dodatkowego uwolnienia zgodnie z regułą 16.1, gdy piłka gracza leży w obszarze głównym a sztuczne utrudnienie nieruchome znajduje się blisko putting green i jest na linii gry gracza. Komitet może ograniczyć takie uwolnienie do pewnych sytuacji, na przykład do pewnych dołków lub sztucznych utrudnień, lub tylko kiedy piłka i sztuczne utrudnienie są w części obszaru głównego, gdzie trawa jest cięta do wysokości fairway lub niższej. Wzór reguły lokalnej F-5.1 “Z uwolnienia od zakłócenia przez sztuczne utrudnienie nieruchome można skorzystać zgodnie z regułą 16.1. Gracz ma dodatkową opcję skorzystania z tego uwolnienia, kiedy takie sztuczne utrudnienie nieruchome znajduje się na lub blisko putting greenu i jest na linii gry: Piłka w obszarze głównym: Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1b jeżeli sztuczne utrudnienie nieruchome jest:
 • Na linii gry, i:
  • na putting greenie lub w odległości do dwóch długości kijów od niego, i
  • w odległości do dwóch długości kijów od piłki.
Ale musi być wzięte całkowite uwolnienie, które obejmuje zakłócenie zarówno fizyczne jak i linii gry. Wyjątek – Nie ma uwolnienia, gdy linia gry jest nieracjonalnie określona. Nie ma uwolnienia zgodnie z tą regułą lokalną, jeżeli gracz wybierze linię gry w sposób nieracjonalny. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej F-5.2 Zastosowanie ma tu wzór reguły lokalnej F-5.1, ale z następującym dodatkiem w drugim akapicie: „Ta reguła lokalna ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zarówno piłka, jak i sztuczne utrudnienie znajdują się w części obszaru głównego przyciętego do wysokości fairwaya lub niższej.”
F-6
Zabronienie uwolnienia od nienormalnych warunków na polu, kiedy występuje zakłócenie tylko dla ustawienia
Cel. Komitet może zabronić uwolnienia od zakłócenia ustawienia gracza z powodu dziur od zwierząt, gdy zakłócenie ustawienia nie ma poważnego wpływu na uderzenie lub uwolnienie od zakłócenia ustawienia mogłoby być wynikiem powtórzenia wzięcia uwolnienia od najbliższego podobnego warunku. Wzór reguły lokalnej F-6 Reguła 16.1a(1) jest zmodyfikowana w następujący sposób: Uwolnienie nie jest dopuszczalne [wprowadź warunek, od którego uwolnienie jest zabronione] od zakłócenia związanego tylko z ustawieniem gracza.".
F-7
Uwolnienie od połączeń ciętej darni
Cel. Część pola, która została naprawiona przy pomocy ciętej darni jest zwykle oznaczona jako teren w naprawie, aż do czasu, gdy nie będzie wystarczająco stabilna do grania. Ale kiedy obszar darni nie wymaga już oznaczenia jako teren w naprawie, Komitet może jeszcze pozwolić na uwolnienie, gdy:
 • Piłka leży na jednym połączeniu ciętej trawy (znanych również jako połączenia darniowe).
 • Połączenie zakłóca obszar zamierzonego swingu gracza.
Kiedy takie połączenie zakłóca tylko ustawienie gracza, to nie ma potrzeby korzystania z uwolnienia. Wzór reguły lokalnej F-7 “Jeżeli piłka gracza leży w lub dotyka połączenie ciętej darni lub połączenie zakłóca obszar zamierzonego swingu gracza: (a) Piłka w obszarze głównym. Gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1b. (b) Piłka na putting greenie. Gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1d. Ale zakłócenie nie występuje, gdy połączenie ciętej darni wpływa tylko na ustawienie gracza.. Wszystkie połączenia w obszarze ciętej trawy są traktowane jako to samo połączenie podczas korzystania z uwolnienia. To oznacza, że jeżeli gracz ma zakłócenie od kolejnego połączenia po dropowaniu piłki, gracz musi postępować tak jak wymaga reguła 14.3c(2) nawet kiedy piłka jest jeszcze w odległości do jednego kija od punktu odniesienia. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-8
Uwolnienie od pęknięć w ziemi
Cel. W pewnych warunkach część  pola może mieć uszkodzenia w postaci pęknięć ziemi. Położenie piłki mogłoby być poważnie utrudnione, gdyby piłka znalazła się w takim pęknięciu, ale ustawienie gracza nie będzie utrudnione w takim przypadku, wtedy rekomendowana reguła lokalna daje tylko uwolnienie od położenia piłki i obszaru zamierzonego swingu. Wzór reguły lokalnej F-8 “Pęknięcia ziemi [określ obszar pola, np. w części obszaru głównego z trawą ciętą do wysokości fairway lub niższej] są terenem w naprawie. Gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1b. [Ale uwolnienie nie jest dopuszczalne, gdy pękniecie ziemi wpływa tylko na ustawienie gracza.] Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-9
Uwolnienie od korzeni na fairway lub blisko niego
Cel. W nietypowej sytuacji, gdy korzenie drzew wyrastają na fairway, to niesportowe byłoby zabronić graczom na wzięcie uwolnienia od tych korzeni. Komitet może wprowadzić, że korzenie drzew są terenem w naprawie, od którego jest dopuszczalne uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b. W pewnych sytuacjach, kiedy korzenie drzew wystają blisko fairway, Komitet może uznać, że takie korzenie drzew będące w ustalonej odległości od brzegu fairway, (na przykład cztery długości kija) są terenem w naprawie, od którego dozwolone jest uwolnienie bez kary zgodne z regułą 16.1b. Tworząc takie reguły, Komitet może wprowadzić ograniczenie uwolnienia do zakłócenia położenia piłki i obszaru zamierzonego swingu. Wzór reguły lokalnej F-9 “Jeżeli piłka gracza leży w obszarze głównym, gdzie występuje zakłócenie od wystających korzeni drzew, które są [określ obszar pola, na przykład w części obszaru głównego z trawą przyciętą do wysokości fairway lub niższej lub w obszarze rough w obrębie pewnej długości kijów od krawędzi terenu przyciętego do wysokości fairway lub niższej], to korzenie drzew uważane są jako teren w naprawie. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b. [Ale zakłócenie nie występuje, gdy korzenie drzew wpływają tylko na ustawienie gracza.] Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-10
Uszkodzenia przez zwierzęta
Cel. Wiele razy zdarza się, że zwierzęta powodują uszkodzenia pola, które jest tak rozległe, że nie jest praktyczne oznaczanie wszystkich uszkodzonych obszarów jako terenu w naprawie. Ponadto, niektóre rodzaje uszkodzeń przez zwierzęta mogą nie być uwzględnione przez regułę 16.1. Ten wzór reguły lokalnej pokazuje jak Komitet może wybrnąć z takiej sytuacji. Jeżeli zwierzęta, włączając w również owady, spowodują uszkodzenia na polu, Komitet może potraktować te uszkodzenia jako teren w naprawie od którego dopuszczalne jest uwolnienie zgodnie z regułą 16.1. Można to zrobić poprzez określenie uszkodzonego obszaru lub raczej jego stanu niż oznaczenie wszystkich uszkodzeń. Komitet może wprowadzić ograniczenia uwolnienia tylko dla uszkodzeń wpływających na położenie piłki lub obszar zamierzonego swingu. Wzór reguły lokalnej F-10 “Obszary uszkodzone w [określ obszary pola, np. obszar główny] przez [typ zwierząt] uważane są jako teren w naprawie od którego jest możliwe uwolnienie zgodnie z regułą 16.1b. [Ale zakłócenie nie występuje, gdy uszkodzenia wpływają tylko na ustawienie gracza.] Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-11
Mrowiska
Cel. Mrowiska są naturalnym utrudnieniem ruchomych i mogą być usunięte zgodnie z regułą 15.1. To nie są dziury zrobione przez zwierzęta, od których jest uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Ale występują sytuacje, kiedy mrowiska są trudne lub niemożliwe do usunięcia (na przykład, kiedy są duże, twarde lub stożkowate). W takim przypadku, Komitet może wprowadzić regułę lokalną dającą graczowi opcję, aby potraktować takie mrowisko jako teren w naprawie. Nie ma potrzeby wprowadzać reguły lokalnej dla mrówek ognistych, jako że mrówki ogniste są traktowane jako zagrożenie od niebezpiecznych zwierząt a uwolnienie bez kary dostępne jest w regule 16.2. Wzór reguły lokalnej F-11 “[określ typ mrowiska] mrowisko na polu jest dopuszczalną opcją dla gracza, zarówno jako naturalne utrudnienia ruchome, gdy może być usunięte zgodnie z regułą 15.1 jak i terenem w naprawie, od którego występuje uwolnienie zgodnie z regułą 16.1. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-12
Zwierzęce odchody
Cel. Odchody ptaka lub zwierzęcia są naturalnym utrudnieniem ruchomym i mogą być usunięte zgodnie z regułą 15.1. Ale jeśli istnieje obawa o wpływ odchodów na fair play, Komitet może dać graczom możliwość traktowania odchodów jako teren w naprawie, od którego uwolnienie jest dozwolone zgodnie z regułą 16.1. Jeśli potraktowanie odchodów jako teren w naprawie, niekoniecznie przyniesie pełne uwolnienie, gdy piłka znajdzie się na putting greenie, Komitet może również pozwolić graczom na użycie sprzętu do konserwacji w celu usunięcia odchodów z linii gry bez kary, nawet jeśli poprawia to linię gry lub inne warunki wpływające na uderzenie. Wzór reguły lokalnej F-12 “Jako dodatkową opcję dla graczy, odchody [określ odchody, od których będzie uwolnienie, np. odchody gęsi, odchody psa] można potraktować jako:
 • Naturalne utrudnienia ruchome, które można usunąć zgodnie z regułą 15.1, lub
 • teren w naprawie od którego dopuszczalne jest uwolnienie zgodnie z regułą 16.1.
[Jeżeli odchody znajdą się na putting green, gracz może także użyć urządzeń konserwujących umieszczonych przy putting greenie, aby usunąć odchody z linii gry. Jeżeli nastąpi poprawienie linii gry lub innych warunków wpływających na uderzenie, nie wystąpi kara z reguły 8.1a.] Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-13
Uszkodzenie od kopyt zwierząt
Cel. Kopyta zwierząt takich jak jeleń lub łoś mogą spowodować uszkodzenia na polu. To uszkodzenie może być naprawione na putting greenie (zob. reguła 13.1), ale to uwolnienie gdziekolwiek na polu nie jest możliwe bez kary. Komitet może wprowadzić uwolnienie dla graczy od tych uszkodzeń traktując je jako teren w naprawie bez konieczności oznaczania każdego uszkodzenia w tym obszarze. Ponieważ uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta mogą być naprawione na putting green Komitet może określić je jako teren w naprawie lub pozwolić graczom na naprawianie ich. Wzór reguły lokalnej F-13 “Uszkodzenia, które zostały spowodowane przez kopyta zwierzątterenem w naprawie od którego dozwolone jest uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. [Ale na putting greenie, reguła 16.1 nie ma zastosowania, gdyż takie uszkodzenia mogą być naprawione zgodnie z regułą 13.1.] Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-14
Nagromadzenie naturalnych utrudnień ruchomych
Cel. W pewnych porach roku, nagromadzenie naturalnych utrudnień ruchomych takich jak liście, nasiona lub żołędzie mogą utrudniać graczowi znalezienie lub zagranie piłki. Komitet może potraktować takie nagromadzenie naturalnych utrudnień ruchomych w obszarze głównym lub w bunkrze jako teren w naprawie od którego dopuszczalne jest uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Tej reguły lokalnej nie można zastosować w obszarze kary jako uwolnienie od nienormalnych warunków na polu. Ta reguła lokalna powinna być ograniczona do dołków, na których występują te problemy z nagromadzeniem naturalnych utrudnień ruchomych i powinna być wycofana w momencie, gdy one ustąpią. Wzór reguły lokalnej F-14 “Podczas gry na [wpisz numer dołka], każdy teren z tymczasowym nagromadzeniem [zidentyfikuj typ naturalnych utrudnień ruchomych] w obszarze głównym lub w bunkrze uważany jest jako teren w naprawie, od którego jest uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-15
Pieczarki na putting greenie
Cel. Jeżeli pieczarki rosnące na putting green zakłócają sportową grę, Komitet może potraktować je jako teren w naprawie, po to, aby gracz mógł wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1d. Wzór reguły lokalnej F-15 “Pieczarki, które rosną na putting greenieterenem w naprawie od którego dozwolone jest uwolnienie zgodnie z regułą 16.1d. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-16
Bunkier wypełniony wodą tymczasową
Cel. Jeżeli bunkier lub wiele bunkrów jest zalanych tymczasową wodą, uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1c może nie być sprawiedliwym rozwiązaniem w czasie gry, gdy gracze mają ograniczoną możliwość do wzięcia maksymalnego dopuszczalnego uwolnienia albo do skorzystania z uwolnienia poza bunkrem, ale z jednym uderzeniem karnym. Komitet może określić, że pewne bunkry są terenem w naprawie w obszarze głównym, od którego uwolnienie na zewnątrz bunkra jest bez kary. Komitet powinien stosować tę regułę lokalną tylko w odniesieniu do konkretnie określonych bunkrów i nie jest upoważniony do ustanawiania reguły lokalnej przewidującej ogólnie, że wszystkie zalane bunkry wypełnione wodą tymczasową są terenem w naprawie. Uzasadnieniem tego jest to, że poszczególne bunkry mogą zmienić się z całkowicie zalane na częściowo zalane w trakcie rundy, i byłoby nieodpowiednie, aby niektórzy gracze otrzymali uwolnienie bez kary z bunkra traktowanego jako teren w naprawie w obszarze głównym, podczas gdy inni gracze muszą traktować go jako bunkier, ponieważ nie jest całkowicie zalany w momencie, gdy znajduje się w nim piłka. Wzór reguły lokalnej F-16 “Zalany wodą tymczasową bunkier na [wprowadź lokalizację bunkra, na przykład, po lewej stronie 5 dołka przy greenie] jest terenem w naprawie w obszarze głównym. Nie jest on traktowany jako bunkier podczas rundy. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b. Wszystkie inne bunkry na polu, obojętnie czy zawierają wodę tymczasową czy nie, są ciągle bunkrami zgodnie z tymi regułami. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-17
Wszystkie drogi i ścieżki traktowane są jako sztuczne utrudnienia
Cel. Tam, gdzie drogi lub ścieżki, które nie mają sztucznej nawierzchni a mogą wpływać na sportowy charakter gry, Komitet może określić je jako sztuczne utrudnienie nieruchome, od którego jest uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Wzór reguły lokalnej F-17 “Wszystkie drogi I ścieżki na polu [lub określ dokładnie typy lub lokalizację], nawet jeżeli nie są pokryte sztuczną nawierzchnią, traktowane są jako sztuczne utrudnienie nieruchome, od których dopuszczalne jest uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-18
Określenie sztucznych utrudnień ruchomych jako nieruchome
Cel. Komitet może określić pewne ruchome obiekty na polu, na przykład wszystkie paliki (poza palikami granicznymi), kosze i paliki kierunkowe jako nieruchome, po to, aby gracze nie przestawiali ich. Skutki takiej reguły lokalnej powinny być dokładnie wcześniej rozważone przez Komitet, gdyż może to spowodować naruszenie reguły 8.1 przez graczy przez usunięcie sztucznego utrudnienia, gdy ono zostało określone jako nieruchome. Wzór reguły lokalnej F-18 “Wszystkie paliki [lub określ sztuczne utrudnienie ruchome, które ma być traktowane jako nieruchome] na polu są uważane jako sztuczne utrudnienie nieruchome od których, przysługuje uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Uwolnienie nie jest dopuszczalne od reguły 15.2. Kara za złamanie reguły lokalnej: Kara główna."
F-19
Rowki w pobliżu putting greenów
Cel. Rowki czasami są cięte na fringe wokół putting green po to, aby zatrzymać trawę wchodzącą na putting green. Ponieważ może być trudno zagrać piłkę z takich rowków, Komitet może potraktować je jako teren w naprawie, od którego jest uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Uwolnienie powinno być dopuszczalne, tylko od zakłócenia położenia piłki lub obszaru zamierzonego swing. Wzór reguły lokalnej F-19 “Wycięte rowki na fringe dookoła putting greenuterenem w naprawie. Jeżeli piłka gracza leży w lub dotyka rowka lub rowek zakłóca obszar zamierzonego swingu: (a) Piłka w obszarze głównym. Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1b. (b) Piłka na (wraz z przyleganiem do) putting greenu. Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1d. Ale zakłócenie nie występuje, gdy rowki wpływają tylko na ustawienie gracza lub linię gry. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-20
Betonowe kanały odwadniające
Cel. Wąskie kanały odwadniające są czasami zlokalizowane na polach, gdzie występują często powodzie. Może to wpływać na grę, ponieważ:
 • Te kanały są obszarami kary, tak jak zdefiniowano w regułach.
 • Biegną one często obok dróg dla wózków i są częściej uważane jako sztuczne utrudnienie nieruchome niż obszar kary.
Komitet może określić, że te kanały odpływowe są raczej sztucznym utrudnieniem nieruchomym w obszarze głównym a nie obszarami kary. Zob. wzór reguły lokalnej B-4, gdy otwarta woda na polu może być zdefiniowana jako część obszaru głównego. Wzór reguły lokalnej F-20 “Kanały odwadniające, które są wykonane ze sztucznych materiałów i biegną obok dróg dla wózków, traktowane są jako sztuczne utrudnienia nieruchome w obszarze głównym i są częścią dróg dla wózków. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-21
Namalowane linie lub kropki
Cel. Jeżeli Komitet namaluje linie lub kropki na putting green lub w części obszaru głównego z trawą ciętą do wysokości fairway lub niższej (na przykład, do zaznaczenia odległości), to można potraktować te obszary jako nienormalne warunki na polu, od których dozwolone jest uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Kiedy taka namalowana linia lub kropka zakłóca tylko ustawienie gracza, to nie ma potrzeby zezwolić na uwolnienie. Alternatywnie, Komitet może jasno określić, że nie ma żadnego uwolnienia bez kary od namalowanych linii lub kropek. Wzór reguły lokalnej F-21.1 “Namalowane linie lub kropki na putting greenie lub w części obszaru głównego z trawą ciętą do wysokości fairway lub niższej uważane są jako teren w naprawie, od którego dozwolone jest uwolnienie zgodnie z regułą 16.1. Ale zakłócenie nie występuje, jeżeli namalowane linie lub kropki wpływają tylko na ustawienie gracza. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej F-21.2 “Uwolnienie bez kary nie jest dopuszczalne od namalowanych linii lub kropek [opisz obszar, na przykład, obszary z trawą ciętą do wysokości fairway lub niższej]. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-22
Tymczasowe linie i kable
Cel. Tymczasowe linie i kable są zwykle umieszczane na polu w celu doprowadzenia energii elektrycznej i komunikacji podczas zawodów. Te kable mogą leżeć na ziemi lub powyżej lub poniżej ziemi. Takie linie i kable zwykle nie leżą tam i nie są częścią wyzwania na polu, dlatego Komitet może wprowadzić dodatkowe uwolnienie, kiedy one zakłócają grę. Wzór reguły lokalnej F-22 “Tymczasowe linie i kable doprowadzające energię elektryczną i służące komunikacji (oraz maty zakrywające je lub słupki podtrzymujące) są sztucznym utrudnieniem: 1. Jeżeli może je przenieść z rozsądnym wysiłkiem i bez uszkodzenia sztucznego utrudnienia lub pola, to są uważane za sztuczne utrudnienie ruchome i gracz może je usunąć bez kary zgodnie z regułą 15.2. 2. W innym przypadku są sztucznym utrudnieniem nieruchomym, od którego gracz może wziąć uwolnienie jak poniżej: (a) Piłka w obszarze głównym lub w bunkrze. Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1. (b) Piłka w obszarze kary. Reguła 16.1b jest zmodyfikowana, aby pozwolić graczom na dodatkową opcję uwolnienia bez kary od zakłócenia przez sztuczne utrudnienie nieruchome w obszarze kary, przez dropowanie piłki i granie jej z tego obszaru uwolnienia:
 • Punkt odniesienia: Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia w obszarze kary.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • Musi być w obszarze kary w którym piłka się zatrzyma,
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia, i
  • musi być całkowite uwolnienie od wszystkich zakłóceń przez sztuczne utrudnienie nieruchome.
3. Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza uderzyła w podwieszoną tymczasową linię lub kabel, gracz musi powtórzyć to uderzenie grając piłkę oryginalną lub inną z miejsca poprzedniego uderzenia (zob. reguła 14.6). Jeżeli gracz powtórzy to uderzenie, ale z niewłaściwego miejsca otrzyma karę główną zgodnie z regułą 14.7. Jeśli gracz nie powtórzy uderzenia, otrzyma karę główną a uderzenie zostanie zaliczone, ale gracz nie zagrał z niewłaściwego miejsca. 4. Pokryte trawą rowy dla tymczasowych linii lub kabli w obszarze głównymterenem w naprawie, nawet jeżeli nie są tak oznaczone. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1. Jednak występują dwa wyjątki:
 • Wyjątek 1 – Piłka uderza w wiszącą część kabla wychodzącego z ziemi: Jeżeli piłka uderzy w wiszący odcinek połączenia kabla wychodzący z ziemi, uderzenie liczy się a piłka musi być grana tak jak leży.
 • Wyjątek 2 – Piłka uderza w odciągi podtrzymujące tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome (TIO): Odciągi podtrzymujące tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome (TIO) są częścią TIO i nie są związane z tą regułą lokalną, chyba że Komitet postanowi, że te odciągi będą uważane za tymczasowo podwieszone linie lub kabel zgodnie z tą regułą lokalną.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-23
Tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome (TIO)
Cel. Kiedy sztuczne utrudnienia są tymczasowo umieszczone na lub w pobliżu pola golfowego, Komitet powinien określić ich status czy są sztucznym utrudnieniem ruchomym (zob. reguła 15.2), sztucznym utrudnieniem nieruchomym (zob. reguła 16.1) lub tymczasowym sztucznym utrudnieniem nieruchomym (“TIO”). TIO (na przykład galeria lub namiot) normalnie nie stoją na polu i nie są częścią normalnego wyzwania podczas gry. Z powodu ich czasowego charakteru, ta reguła lokalna daje dodatkowe opcje uwolnienia, które nie występują przy uwolnieniach od sztucznych utrudnień nieruchomych, chociaż gracz ma możliwość skorzystania z uwolnienia od TIO zgodnie z opcjami dla sztucznego utrudnienia nieruchomego przedstawionymi w regule 16. To dodatkowe uwolnienie przewidziane przez tę regułę lokalną zawiera również możliwość uwolnienia przez gracza, gdy TIO znajduje się na linii prostej pomiędzy jego piłką a dołkiem (zwanej “linią widocznego uwolnienia”) przez odsunięcie się na bok, zachowując tę samą odległość od dołka, tak aby TIO zeszło z linii pomiędzy piłką gracza a dołkiem (zwanym również poruszaniem się po łuku zachowując tę samą odległość od dołka). Kiedy gracz bierze uwolnienie od TIO, niezależnie od tego, czy zgodnie z niniejszą regułą lokalną, czy z procedurami uwolnienia w regule 16, gracz ma zagwarantowane całkowite uwolnienie od fizycznego zakłócenia. Natomiast, gdy weźmie uwolnienie według dodatkowej opcji z tej reguły lokalnej, będzie miał gwarantowane całkowite uwolnienie na linii patrzenia zakłóconego przez TIO. Wzór reguły lokalnej F-23 "Definicja TIO: Tymczasowym sztucznym utrudnieniem nieruchomym (TIO) jest obiekt, który jest tymczasowo umieszczony na lub w pobliżu pola, zwykle na potrzeby odbywającego się turnieju, który jest zamocowany do podłoża lub trudny do przesunięcia i nie spełnia warunków z definicji sztucznego utrudnienia ruchomego. Przykładami TIO są m.in. namioty, tablice wyników, trybuny, wieże telewizyjne, toalety itp. Liny odciągowe są częścią TIO, chyba że Komitet uzna, że będą traktowane jako sztuczne utrudnienia nieruchome lub jako tymczasowe linie i kable użyte we wzorze reguły lokalnej F-22. Zewnętrzna krawędź TIO określa, czy piłka znajduje się pod TIO, czy też TIO znajduje się na linii wzroku gracza między piłką a dołkiem. Liny lub paliki mogą być użyte do zdefiniowania granicy TIO lub do połączenia wielu TIO w jedno większe. TIO różni się od sztucznego utrudnienia nieruchomego, a ta reguła lokalna zapewnia dodatkowe uwolnienie od zakłócenia przez TIO. Oznacza to, że gracz może wybrać uwolnienie, używając albo:
 • Procedury uwolnienia od nienormalnych warunków na polu z reguły 16.1 gdy TIO będzie sztucznym utrudnieniem nieruchomym (to uwolnienie jest także możliwe gdy piłka leży w obszarze kary lub kiedy TIO jest na aucie), lub
 • dodatkowej możliwej opcji uwolnienia z reguły lokalnej.
a. Kiedy uwolnienie jest dopuszczalne Uwolnienie od TIO jest zwykle dopuszczalne, gdy fizycznie zakłóca lub gdy zakłócona jest linia wzroku przez TIO. Zakłócenie zgodnie z tą regułą lokalną oznacza, że gracz ma:
 • Zakłócenie fizyczne,
 • zakłóconą linię widzenia lub
 • występują oba te powyższe zakłócenia.
(1) Kiedy występuje fizyczne zakłócenie przez tymczasowe sztuczne utrudnienie nieruchome. Zakłócenie fizyczne zachodzi wtedy, gdy:
 • Piłka gracza dotyka lub leży w lub na TIO, lub
 • TIO przeszkadza w obszarze zamierzonego ustawienia lub w obszarze zamierzonego swingu.
(2) Kiedy występuje zakłócenie linii widzenia przez tymczasowe sztuczne utrudnienie nieruchome. Zakłócenie linii widzenia występuje, gdy:
 • Piłka gracza dotyka lub leży w lub na TIO, lub
 • TIO jest na linii wzroku gracza w kierunku dołka (to jest, TIO jest umieszczone na linii prostej pomiędzy dołkiem a piłką), lub
 • piłka jest w zasięgu jednej długości kija, od punktu położonego w takiej samej odległości od dołka co leżąca piłka, od miejsca, gdzie TIO powinno być na bezpośredniej linii widzenia do dołka (ta szerokość obszaru na jeden kij długości zwykle nazywa się „korytarzem”).
(3) Kiedy uwolnienie nie jest dostępne pomimo zakłócenia. Ale kiedy piłka ani nie dotyka ani nie jest w lub na TIO, nie ma uwolnienia zgodnie z regułą lokalną, gdy wystąpią następujące sytuacje. Ale kiedy piłka ani nie dotyka ani nie jest w lub na TIO, nie ma uwolnienia zgodnie z regułą lokalną, gdy wystąpią następujące sytuacje:
 • Od fizycznego zakłócenia lub zakłócenia linii wzroku:
  • Nie ma uwolnienia, gdy granie piłki tak jak leży byłoby wyraźnie nieracjonalne z powodu innego czynnika, od którego gracz nie ma uwolnienia bez kary (np. gdy gracz nie mógłby wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzaku poza TIO), i
  • nie ma uwolnienia, gdy zakłócenie występuje tylko z powodu wyboru przez gracza kija, sposobu ustawienia lub swingu lub kierunku gry, który jest wyraźnie nieracjonalny w danych warunkach; i
 • Od zakłócenia linii wzroku:
  • Nie ma uwolnienia, gdy racjonalna ocena odległości i umiejętności gracza wyklucza aby gracz zagrał piłkę tak daleko, żeby dotarła do TIO, oraz
  • nie ma uwolnienia, gdy gracz nie jest w stanie wykazać, że występuje uderzenie, które mógłby rozsądnie zagrać, a które (a) miałoby TIO (włączając w to korytarz) na linii tego uderzenia, oraz (b) spowoduje, że piłka potoczy się po linii prostej do dołka.
b. Uwolnienie od zakłócenia dla piłki w obszarze głównym Jeżeli piłka gracza jest w obszarze głównym i występuje tam zakłócenie od TIO (wraz z TIO umieszczonym na aucie), gracz może wziąć uwolnienie bez kary dropując piłkę oryginalną lub inną w obszarze uwolnienia i grając ją z tego obszaru:
 • Punkt odniesienia: Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia, gdzie nie występuje ani zakłócenie fizyczne ani zakłócenie linii wzroku.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Cały obszar na długość jednego kija od punktu odniesienia, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • Musi być w obszarze głównym,
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia, i
  • musi być wzięte całkowite uwolnienie od obu zakłóceń fizycznego i linii wzroku przez TIO.
Jeżeli gracz ma fizyczne zakłócenie od TIO, to może wykorzystać procedurę uwolnienia od nienormalnych warunków na polu z reguły 16.1, traktując to TIO jako sztuczne utrudnienie nieruchome. Procedurę uwolnienia z reguły 16.1 można także wykorzystać, gdy piłka leży w obszarze kary lub kiedy TIO jest na aucie. Patrz punkt f tej reguły lokalnej jak gracz ma postępować zgodnie z innymi regułami. c. Uwolnienie od zakłócenia piłki w bunkrze lub w obszarze kary. Jeżeli piłka gracza jest w bunkrze lub w obszarze kary i występuje tam zakłócenie od TIO (włączając w to TIO na aucie), gracz może wziąć albo uwolnienie bez kary albo uwolnienie z karą: (1) Uwolnienie bez kary: granie z bunkra lub z obszaru kary. Gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary jak przewiduje punkt b, pod warunkiem, że najbliższy punkt całkowitego uwolnienia, gdzie nie występuje zakłócenie i obszar uwolnienia muszą być w tym bunkrze lub w obszarze kary. Jeżeli nie ma takiego punktu w bunkrze lub w obszarze kary, gdzie nie występuje zakłócenie, gracz może jeszcze wziąć takie uwolnienie jak opisano powyżej korzystając z punktu maksymalnego możliwego uwolnienia w bunkrze lub w obszarze kary jako punktu odniesienia. (2) Uwolnienie z karą: granie na zewnątrz bunkra lub obszaru kary. Z jednym punktem karnym, gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną w obszarze uwolnienia i zagrać z niego:
 • Punkt odniesienia: Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia jest nie bliżej dołka, gdzie nie występuje ani zakłócenie fizyczne ani zakłócenie na linii wzroku, które jest poza bunkrem lub poza obszarem kary.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia od punktu odniesienia: Cały obszar na długość jednego kija od punktu odniesienia, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • dowolny obszar pola z wyjątkiem bunkra lub obszaru kary lub na putting greenie,
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia, i
  • to musi być całkowite uwolnienie od obu zakłóceń przez TIO, fizycznego i na linii wzroku.
Jeżeli gracz ma fizyczne zakłócenie od TIO, to może wykorzystać procedurę uwolnienia od nienormalnych warunków na polu z reguły 16.1c, traktując to TIO jako sztuczne utrudnienie nieruchome. Procedurę uwolnienia z reguły 16.1b można także wykorzystać, gdy piłka leży w obszarze kary lub kiedy TIO jest na aucie. Jeżeli piłka leży w obszarze kary punkt odniesienia i obszar uwolnienia muszą być w tym obszarze kary. Zob. punkt f tej reguły lokalnej postępować podczas uwolnienia zgodnie z innymi regułami. d. Uwolnienie, kiedy piłka nie została znaleziona w TIO Jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona jest w TIO:
 • Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą lokalną określając w przybliżeniu punkt, w którym piłka ostatni raz przekraczała granicę tego TIO na polu, który jest punktem, od którego określamy najbliższy punkt całkowitego uwolnienia.
 • Gdy gracz wprowadzi inną piłkę do gry, stosując to uwolnienie to:
  • Oryginalna piłka przestaje być piłką w grze i nie może być dalej grana.
  • Obowiązuje to również wtedy, gdy piłka potem zostanie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu szukania (zob. reguła 6.3b).
Ale jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka zatrzymała się w TIO, gracz musi grać zgodnie z regułą kary uderzenia i odległości (zob. regułę 18.2). e. Komitet może zmodyfikować procedury uwolnienia dla TIO Podczas wprowadzania tej reguły lokalnej, Komitet może zmodyfikować procedurę uwolnienia w punktach b i c w jednym lub w obu w następujące sposoby: (1) Opcjonalne lub obowiązkowe korzystanie ze stref dropowania. Komitet może pozwolić lub wymagać, aby gracze korzystali ze strefy dropowania jako obszaru uwolnienia podczas korzystania uwolnienia zgodnie z tą regułą lokalną. Komitet może dodać strefę dropowania do uwolnienia od tylko fizycznego zakłócenia lub tylko od zakłócenia linii widzenia lub może wprowadzić ją od zakłócenia przez te oba czynniki. (2) Opcja uwolnienia po “dowolnej stronie”. Komitet może pozwolić na tę opcję graczom do wzięcia uwolnienia po drugiej stronie TIO jako dodatku do opcji uwolnienia umożliwionych zgodnie z punktami b i c tej reguły lokalnej. Ale Komitet może wprowadzić, że jedna strona nie jest dopuszczalna, gdy gracz korzysta z uwolnienia zgodnie z procedurą w regule 16.1. f. Gracz może postępować zgodnie z uwolnieniem z innych reguł (1) Korzystanie z uwolnienia zgodnie z procedurami w regule 16.1 lub w tej regule lokalnej. Jeżeli graczowi fizycznie zakłóca TIO tak jak opisano w punkcie a, gracz może albo:
 • wybrać postępowanie zgodnie z procedurami uwolnienia w regule 16.1, lub
 • skorzystać z tej reguły lokalnej.
Ale nie może wziąć uwolnienia według jednej z opcji a potem wziąć uwolnienie według innej. Jeżeli gracz wybierze zastosowanie procedury podczas korzystania z uwolnienia od nienormalnych warunków na polu z reguły 16.1, to musi traktować to TIO, jako sztuczne utrudnienie nieruchome i wziąć uwolnienie opierając się na położeniu piłki: (2) Korzystanie z uwolnienia zgodnie z regułą 17, 18 lub 19. Ta reguła lokalna nie uniemożliwia graczowi skorzystania z uwolnienia zgodnie z regułą 17, 18 lub 19 zamiast korzystania z uwolnienia od TIO zgodnie z niniejszą regułą lokalną. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-24
Uwolnienie bez kary od sztucznego utrudnienia nieruchomego w obszarze kary
Cel. Gdy piłka gracza znajduje się w obszarze kary, a gracz ma zakłócenie przez sztuczne utrudnienie nieruchome, to uwolnienie nie jest możliwe (zob. reguła 16.1a(2)). Jednak, może zaistnieć przypadek, w którym Komitet może chcieć zapewnić uwolnienie bez kary w obrębie obszaru kary od pewnych przeszkód. Stosując tę regułę lokalną, Komitet powinien określić, do którego sztucznego utrudnienia nieruchomego odnosi się to (zamiast zezwolić na uwolnienie bez kary od wszystkich sztucznych utrudnień nieruchomych) i na którym dołku występuje to zezwolenie, jeśli nie dotyczy wszystkich dołków. Wzór reguły lokalnej F-24 Uwolnienie od zakłócenia przez [określ które sztuczne utrudnienie nieruchome] znajdujące się w obszarze kary na [określ nr dołka] jest dopuszczalne zgodnie z regułą 16.1b z następującymi modyfikacjami.
 • Punkt odniesienia: Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia musi być w obszarze kary.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • musi być w obszarze kary w którym zatrzymała się piłka,
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia, i
  • musi być całkowite uwolnienie od wszystkich zakłóceń przez sztuczne utrudnienie nieruchome.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-25
Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia, określony bez przechodzenia ponad, przez lub pod nienormalnymi warunkami na polu
Cel. Zdarzają się czasami sytuacje, kiedy gracz ma zakłócenie przez nienormalne warunki na polu, np. wąskie ogrodzenie lub ściana, a ich najbliższy punkt całkowitego uwolnienia może znajdować się po drugiej stronie nienormalnych warunków na polu, co może mieć znaczący i niepożądany wpływ na wynik uwolnienia.  Chociaż gracz może mierzyć długość swoim kijem ponad lub w poprzek obiektu, to Komitet może wymagać określenia najbliższego punktu całkowitego uwolnienia bez pomiaru ponad, przez lub pod nienormalnymi warunkami na polu.  Komitet może również wykorzystać ten wzór reguły lokalnej, aby uniemożliwić graczom dokonywanie pomiarów ponad lub przez obiekt. Wzór reguły lokalnej F-25.1 „Przy korzystaniu z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1, najbliższy punkt całkowitego uwolnienia musi być określony bez przechodzenia ponad, przez lub pod [określ nienormalne warunki na polu i numer dołka]. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." Wzór reguły lokalnej F-25.2 „Podczas korzystania z uwolnienia od [określ nienormalne warunki na polu i numer dołka], obszar uwolnienia musi znajdować się po tej samej stronie nienormalnych warunków na polu, co punkt odniesienia. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
F-26
Bramy w ogrodzeniach granicznych i murach
Cel. Jeśli Komitet chce zabronić graczom uzyskania uwolnienia bez kary od zamkniętych bramek w płotach granicznych lub murach (na przykład, gdy jest to wejście na prywatną posesję), może traktować taką bramę jako część obiektu granicznego, gdy znajduje się w pozycji zamkniętej. Komitet powinien wcześniej w pełni rozważyć implikacje tej reguły lokalnej, ponieważ może to skutkować naruszeniem reguły 8.1 przez graczy poprzez przesunięcie bramy. Wzór reguły lokalnej F-26 „Wszystkie zamknięte bramy, które są przymocowane do muru granicznego i ogrodzeń, są częścią obiektu granicznego. Uwolnienie nie jest dozwolone od takiej bramy zgodnie z regułami 15.2 lub 16.1. Ale otwarta brama nie jest traktowana jako część obiektu granicznego i może zostać zamknięta lub przesunięta w inne miejsce.”
G

Ograniczenie w użyciu specyficznego sprzętu

G-1
Lista zatwierdzonych główek driverów
Cel. Aby usunąć wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności driverów używanych podczas turniejów Komitet może wymagać, aby gracze korzystali wyłącznie z driverów, których główki kijów zostały sprawdzone i zatwierdzone zgodnie z regułami sprzętu. Lista zatwierdzonych główek driverów znajduje się na stronie RandA.org. Ta reguła lokalna zalecana jest do stosowania podczas zawodów ograniczonych dla graczy wysokiej klasy (na przykład profesjonalistów i elity amatorów). Nawet jeśli ta reguła lokalna nie obowiązuje, każdy używany driver musi spełniać wymagania określone w regułach dotyczących sprzętu. Wzór reguły lokalnej G-1 “Każdy driver używany do wykonania uderzenia musi posiadać główkę identyfikowaną przez model i kąt nachylenia, który znajduje się na aktualnej liście główek zatwierdzonych (List of Conforming Driver Heads), publikowanej przez R&A. Ta lista jest regularnie aktualizowana i znajduje się na stronie RandA.org. Wyjątek – Główki sprzed 1999: Driver z główką, który został wyprodukowany przed 1999 r. nie podlega tej regule lokalnej. Kara za wykonanie uderzenia takim kijem jest złamaniem reguły lokalnej: Dyskwalifikacja. Nie ma kary zgodnie z tą regułą lokalną za niesienie, lecz niewykonywanie uderzenia driverem, który nie jest na liście zatwierdzonych główek driverów."
G-2
Specyfikacja rowków i znaczników
Cel. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują w regułach sprzętu specyfikacje rowków i znaczników dla wszystkich kijów innych niż dirvery i puttery. Kije wyprodukowane przed 2010 r. nie muszą spełniać tych wymagań aż do czasu wypowiedzenia z czteroletnim wyprzedzeniem. Ale Komitet może wprowadzić regułę lokalną wymagającą od graczy używania tylko kijów golfowych spełniających wszystkie specyfikacje zawarte w bieżącej regule sprzętu. Ta reguła lokalna zalecana jest do stosowania podczas zawodów ograniczonych dla graczy wysokiej klasy (na przykład profesjonalistów i elity amatorów). Baza sprzętu znajdująca się na stronie R & A RandA.org. służy do identyfikacji kijów, które można użyć. Wzór reguły lokalnej G-2 "Do wykonania uderzenia, gracz musi używać kije, które zostały zatwierdzone zgodnie ze specyfikacją rowków i znaczników przedstawionych w regułach dotyczących sprzętu, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku. Baza sprzętu woodów fairwayowych, hybrid, ironów i wedges, które zostały sprawdzone pod kątem ich zgodności z bieżącymi regułami sprzętu znajduje się na stronie R&A RandA.org. Kara za wykonanie uderzenia takim kijem jest złamaniem reguły lokalnej: Dyskwalifikacja. Nie ma kary zgodnie z tą regułą lokalną za niesienie, lecz niewykonywanie uderzenia kijem, który nie jest zatwierdzony z powodu niezgodności ze specyfikacją rowków i znaczników."
G-3
Lista zatwierdzonych piłek golfowych
Cel. Aby usunąć wątpliwości, że piłki używane w zawodach są zatwierdzone, Komitet może zażądać od gracza, aby używał tylko piłek, które zostały ocenione i zatwierdzone jako zgodne z regułami sprzętu. Lista zatwierdzonych piłek golfowych znajduje się na stronie R&A RandA.org i jest uaktualniana raz w miesiącu. Nawet jeżeli ta reguła lokalna nie jest wprowadzona, wszystkie piłki używane muszą mieć dopuszczenie zgodnie z regułami dotyczącymi sprzętu. Wzór reguły lokalnej G-3 “Każda piłka użyta do wykonania uderzenia musi znajdować się na aktualnej liście dopuszczonych piłek prowadzonej przez R&A. Ta lista jest regularnie aktualizowana i znajduje się na stronie R&A (RandA.org). Jeżeli piłka, która nie znajduje się na liście zatwierdzonych piłek golfowych zostanie zdropowana, odłożona lub położona, ale nie została jeszcze zagrana, gracz może naprawić błąd bez kary zgodnie z regułą 14.5. Karą za wykonanie uderzenia piłką nie będącą na liście dopuszczonych piłek jest złamaniem reguły lokalnej: Dyskwalifikacja."
G-4
Reguła jednej piłki
Cel. Aby uniemożliwić graczowi używanie piłek o różnych charakterystykach grania, w zależności od natury dołka lub charakteru uderzenia, który będzie wykonany podczas rundy, Komitet może zażądać, aby gracz używał tylko jednego rodzaju piłki, która znajduje się na liście zatwierdzonych piłek. Każdy indywidualny wpis na liście zatwierdzonych piłek golfowych jest uważany za inną piłkę. Piłki golfowe o różnych kolorach o identycznych oznaczeniach są uważane za różne piłki. Tę regułę lokalną zaleca się stosować tylko w zawodach dla graczy o wysokim poziomie umiejętności (tj w zawodach dla profesjonalistów i czołówki amatorskiej). Wzór reguły lokalnej G-4 "Podczas rundy, do wykonania uderzenia gracz musi używać piłek tej samej marki i modelu jakie znajdują się w pojedynczym wpisie na aktualnej liście zatwierdzonych piłek golfowych (List of Conforming Balls). Jeżeli piłka innej marki i/lub modelu zostanie dropowana, odłożona lub położona, ale nie zostanie jeszcze zagrana, gracz może poprawić błąd, być bez kary, zgodnie z regułą 14.5. Do poprawienia błędu gracz musi użyć piłki tej samej marki i modelu jakiej użył podczas startu rundy. Jeżeli gracz odkryje, że zagrał piłkę naruszając niniejszą regułę lokalną, gracz musi wrócić do użycia piłki tej samej marki i modelu jakiej użył podczas startu rundy przed wykonaniem uderzenia z następnego obszaru tee; w przeciwnym razie gracz zostaniezdyskwalifikowany. Jeżeli odkrycie nastąpiło podczas grania dołka, gracz może skończyć granie tego dołka piłką graną z naruszeniem reguły lub położyć piłkę tej samej marki i modelu na miejscu, gdzie leżała piłka niezgodna z tą regułą lokalną, przed podniesieniem jej. Kara za wykonanie uderzenia piłką z naruszeniem reguły lokalnej Gracz otrzymujejedno uderzenie karne za każdy dołek, na którym została złamana ta reguła lokalna."
G-5
Zakaz używania mierników do pomiaru odległości
Cel. Chociaż reguła 4.3 pozwala graczom na używanie sprzętu do pomiaru odległości (podlegającym pewnym wymaganiom), Komitet może zabronić użycia dowolnego elektronicznego urządzenia do pomiaru odległości. Wzór reguły lokalnej G-5 Reguła 4.3a(1) zostaje zmodyfikowana w następujący sposób: Podczas rundy gracz nie może uzyskać informacji o odległości używając elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości. Kara za naruszenie reguły lokalnej - patrz kary dotyczące reguły 4.3."
G-6
Zakaz używania wózków golfowych
Cel. Komitet może wprowadzić zakaz używania podczas rundy każdego typu zmotoryzowanego transportu takiego jak wózki golfowe. Jest to wskazane, gdy Komitet uważa, że chodzenie jest nieodłączną częścią gry w zawodach lub gdy uważa, że korzystanie z transportu zmotoryzowanego byłoby niebezpieczne lub mogłoby spowodować uszkodzenie pola. Wprowadzając tę regułę lokalną, Komitet może zezwolić na zmotoryzowany transport w ograniczonym zakresie, na przykład, aby przewieźć graczy z jednego dołka do drugiego, gdy te dołki są daleko od siebie lub pozwalając członkom Komitetu, aby zezwolili graczowi na przejazd, gdy będzie grał, lub zagrał ponownie z karą uderzenia i odległości. Jeśli gracz wykonał jazdę bez zgody Komitetu, Komitet może odstąpić od kary, jeżeli w razie zaistnienia takiej sytuacji pozwoliłby graczowi na jazdę. Na przykład, jeśli gracz, który zgubił piłkę i musiał wrócić do obszaru tee, przyjął przejazd od kogokolwiek, gdy nie był dostępny członek Komitetu, to Komitet mógłby wtedy odstąpić od kary, gdyby członkowie Komitetu dali graczowi pozwolenie na przejazd, gdyby ich o to poproszono. Ale, kiedy jednak zmotoryzowany transport nie jest dozwolony w regule lokalnej, to celem tej reguły lokalnej jest to, że gracze powinni iść przez całe pole, tak więc nie powinno być udzielone zezwolenie, gdy gracz chce pojechać do przodu, kiedy jeszcze nie przeszedł tej odległości. Na przykład, jeśli gracz zatrzyma się, aby kupić posiłek po zagraniu tee shot, a następnie zaakceptuje podrzucenie do swojej piłki, nie można anulować kary zgodnie z lokalną regułą. Wzór reguły lokalnej G-6 “Podczas rundy gracz lub caddie nie mogą korzystać z żadnych środków transportu z wyjątkiem zgody lub późniejszej aprobaty Komitetu. [Gracz, który będzie grał, lub zagrał z karą uderzenia i odległości ma zawsze zgodę do przejazdu środkiem transportu.] [Gracze i caddie mogą jeździć na wózkach pomiędzy dołkami [wpisz dołek] a [wpisz dołek.] Kara za naruszenie reguły lokalnej: Gracz otrzymuje karę główną za każdy dołek, na którym została naruszona ta reguła lokalna. Jeżeli naruszenie reguły wystąpi pomiędzy dwoma dołkami, kara ma zastosowanie do dołka następnego.”
G-7
Zakaz chodzenia w pewnych typach obuwia
Cel. W celu ochrony pola od uszkodzeń, Komitet może zabronić chodzenia w butach z metalowymi lub tradycyjnie zaprojektowanymi kolcami. Komitet może także zakazać chodzenia w butach o innych cechach, które mogą powodować niepożądane uszkodzenia. Wzór reguły lokalnej G-7 Reguła 4.3a zostaje zmodyfikowana w następujący sposób: Podczas rundy gracz nie może wykonywać uderzenia w butach z:
 • tradycyjnymi kolcami – to jest, z kolcami mającymi jeden lub więcej punktów przeznaczonych do głębokiego wnikania w powierzchnię ziemi (niezależnie od tego, czy są wykonane z metalu, ceramiki, tworzywa sztucznego lub innych materiałów); lub
 • kolcami dowolnego projektu, które są całkowicie lub częściowo wykonane z metalu, jeżeli ten metal może wbić się w powierzchnię pola.
Kara za naruszenie reguły lokalnej - patrz kary dotyczące reguły 4.3."
G-8
Zakazanie lub ograniczenie korzystania z urządzeń audio i video
Cel. Reguła 4.3a(4) pozwala graczowi na słuchanie audio lub oglądanie video niezwiązane z rozgrywanym turniejem. Ale Komitet może przyjąć lokalną regułę zakazującą korzystania z urządzeń audio i wideo w trakcie rundy. Wzór reguły lokalnej G-8 Reguła 4.3a(4) zostaje zmodyfikowana w następujący sposób: Podczas rundy, gracz nie może słuchać ani oglądać treści jakiegokolwiek rodzaju na osobistym urządzeniu audio lub wideo. Kara za naruszenie reguły lokalnej - patrz kary dotyczące reguły 4.3."
G-9
Zastąpienie kija, który jest złamany lub poważnie uszkodzony
Cel. Reguła 4.1a(2) pozwala graczowi na naprawę lub wymianę kija, który został uszkodzony podczas rundy, z wyjątkiem przypadków nadużycia. Jednak Komitet może przyjąć regułę lokalną, aby ograniczyć wymianę kija do przypadków, w których kij jest złamany lub poważnie uszkodzony, i nie dotyczy to kija, który jest pęknięty. Wzór reguły lokalnej G-9 Reguła 4.1a(2) zostaje zmodyfikowana w następujący sposób: Reguła 4.1a(2) ma tu zastosowanie, z wyjątkiem sytuacji gdy kij, który został uszkodzony przez gracza lub jego caddiego podczas rundy (również gdy gra została zatrzymana zgodnie z regułą 5.7a) może zostać wymieniony tylko wtedy, gdy jest „złamany lub poważnie uszkodzony”. Dla celów niniejszej reguły lokalnej: Kij jest „złamany lub poważnie uszkodzony”, gdy:
 • shaft połamany jest na kawałki, odłamany lub wygięty (ale nie wtedy, gdy shaft jest tylko wgnieciony),
 • miejsce uderzania lica kija jest wyraźnie zdeformowane (ale nie wtedy, gdy lico kija jest tylko zadrapane),
 • główka kija jest widocznie i znacząco zdeformowana,
 • główka kija jest oddzielona lub luźna na shafcie
 • lub grip jest luźny.
Wyjątek: lico lub główka kija nie jest „złamana lub poważnie uszkodzona” tylko dlatego, że jest pęknięta. Kara za naruszenie reguły lokalnej – zob. reguła 4.1b.
G-10
Zabronione użycie kijów dłuższych niż 46 cali
Cel. Komitet może wprowadzić regułą lokalną maksymalną dopuszczalną długość kija, która ograniczy maksymalną długość kijów innych niż putter do 46 cali. Dopuszczalna tolerancja pomiaru powyżej 46 cali wynosi 0,20 cala. W celu wyjaśnienia metody pomiaru długości kija, popatrz na rysunek 3 w części 2.1c Reguł dotyczących sprzętu. Tę regułę lokalną zaleca się stosować tylko w zawodach dla graczy o wysokim poziomie umiejętności (tj w zawodach dla profesjonalistów i czołówki amatorskiej). W celu uniknięcia nieporozumień, po wprowadzeniu tej reguły lokalnej, nie ma wyjątków pozwalających graczowi na używanie kijów dłuższych niż 46 cali wynikających z potrzeby fizycznej. Wzór reguły lokalnej G-10 „Podczas wykonywania uderzenia graczowi nie wolno używać kija, którego długość przekracza 46 cali, z wyjątkiem puttera. Kara za wykonanie uderzenia kijem naruszającym regułę lokalną: dyskwalifikacja. Zgodnie z tą regułą lokalną nie ma żadnej kary za noszenie kija, który nie jest zgodny z tymi specyfikacjami długości, pod warunkiem niewykonywania nim uderzeń .”
G-11
Ograniczenie korzystanie z materiałów do czytania greenu
CelReguła 4.3, a w szczególności wyjaśnienie 4.3a/1, nakłada ograniczenia na rozmiar i skalę szczegółowych materiałów do czytania greenu. Jednak, aby upewnić się, że gracze i caddie używają tylko swojego oka i wyczucia, podczas czytania linii gry na putting greenie, Komitet może dodatkowo ograniczyć korzystanie z materiałów do czytania greenu podczas zawodów, wymagając, aby gracze ograniczyli się do korzystania przez całą rundę z zatwierdzonego birdie book. Ta reguła lokalna przewidziana jest tylko dla zawodów golfowych na najwyższym poziomie współzawodnictwa, a nawet tylko wtedy, gdy w zawodach realne jest zatwierdzenie przez Komitet birdie book. Wprowadzając tę regułę lokalną, Komitet jest odpowiedzialny za zatwierdzenie birdie book, z którego mogą korzystać gracze. Zatwierdzony birdie book powinien zawierać diagramy rozmieszczenia greenów tylko z minimalnymi szczegółami (takimi jak strome nachylenie, poziomy lub granice poziomów pokazujące części greenów). Gracze i caddie mogą dodawać odręczne notatki do zatwierdzonego birdie book, w celu pomocy w odczytaniu linii gry na putting greenie, o ile takie notatki są dozwolone według niniejszej reguły lokalnej. Wzór reguły lokalnej G-11 "Reguła 4.3a jest zmodyfikowana w następujący sposób: Podczas rundy gracz może korzystać tylko z birdie book zatwierdzonego przez Komitet. Ograniczenie to dotyczy również wszelkich innych map pola, w tym arkuszy pin position. Dodatkowe ograniczenia dotyczą odręcznych notatek i wszelkich innych materiałów używanych przez gracza, które mogą pomóc w odczytaniu linii gry na putting greenie:
 • Odręczne notatki mogą być umieszczane w zatwierdzonym birdie book lub na zatwierdzonym arkuszu pin position przed lub w trakcie rundy wyłącznie przez gracza lub caddiego gracza i mogą to być informacje zebrane tylko przez gracza lub caddiego.
 • Odręczne notatki mogą zawierać informacje zebrane tylko na podstawie osobistych doświadczeń gracza lub caddiego gracza z pola lub zdobyte podczas oglądania transmisji telewizyjnej i ograniczają się do informacji uzyskanych:
  • podczas obserwacji toczącej się lub zagranej piłki (przez gracza, caddiego lub kogoś innego), lub
  • przez wyczucie gracza lub caddie lub ogólnej obserwacji putting greenu.
Te dodatkowe ograniczenia dotyczące odręcznych notatek lub innych materiałów nie dotyczą informacji, które nie pomogą graczowi w odczytaniu linii gry na putting greenie (takie jak odręcznie napisane lub wydrukowane informacje zawierające przemyślenia o swingu lub wykaz długości lotów piłki dla poszczególnych kijów gracza). Podczas rundy, jeżeli gracz używa:
 • birdie book, innych map pola lub arkusza pin position, które nie zostały zatwierdzone przez Komitet,
 • zatwierdzonego birdie book lub zatwierdzonego arkusza pin position, który zawiera odręczne notatki lub informacje zdobyte w niedozwolony sposób, lub
 • wszelkich materiałów mogących pomóc w odczytaniu linii gry na putting greenie (obojętnie czy konkretnego putting greenu lub ogólnie greenów),
gracz narusza tę regułę lokalną. “Używanie” oznacza oglądanie:
 • dowolnej strony w birdie book, innej mapy pola lub arkusza pin position nie zatwierdzonych przez Komitet, lub
 • poniższych materiałów wtedy, kiedy to może pomóc graczowi lub caddiemu odczytać linię gry na putting greenie:
  • strony w zatwierdzonym birdie book lub zatwierdzonym arkuszu pin position, które zawierają odręczne notatki lub informacje pozyskane w niedozwolony sposób, lub
  • wszystkich innych materiałów.
Kara za złamanie tej reguły lokalnej:
 • kara za pierwsze przewinienie: Kara główna
 • Kara za drugie przewinienie: Dyskwalifikacja."
Dodatkowe uwagi: Aby wyświetlić dokument szczegółowo opisujący ten wzór reguły lokalnej oraz dodatkowe wskazówki, kliknij tu.
G-12
Ograniczenie korzystanie z materiałów do czytania linii gry dla uderzenia z putting greenu
CelWyjaśnienie 4.3a/1 ogranicza rozmiar i skalę szczegółowych map putting greenu i wszelkich podobnych materiałów elektronicznych lub cyfrowych, których gracz może używać podczas rundy, aby pomogły w odczytaniu linii gry na putting greenie.Możliwość czytania greenu pozostaje zasadniczą częścią umiejętności puttowania. Jednak Komitet może położyć jeszcze większy nacisk na umiejętności i zdolności gracza do odczytywania swojej linii gry na putting greenie, zakazując używania jakichkolwiek materiałów do tego celu. Wzór reguły lokalnej G-12 "Reguła 4.3a jest zmodyfikowana w następujący sposób: Podczas rundy gracz nie może korzystać z żadnych pisemnych, drukowanych, elektronicznych lub cyfrowych materiałów, które pomogą w odczytaniu linii gry dla każdego uderzenia wykonanego z putting greenu. Kara za złamanie tej reguły lokalnej:
 • kara za pierwsze przewinienie: Kara główna
 • Kara za drugie przewinienie: Dyskwalifikacja."
H

Określenie kto może pomagać lub udzielać porady graczom

H-1
Korzystanie z caddie zabronione lub wymagane; Ograniczenia caddie
Cel. Komitet może wprowadzić zmodyfikowanie reguły 10.3 aby:
 • zabronić korzystania z caddie,
 • wymagać, aby gracze korzystali z usług caddie
 • lub ograniczyć wybór caddie (na przykład wymagając, aby caddie był amatorem, nie pozwalając na to rodzicowi, krewnemu lub innemu graczowi z tego turnieju, itd.).
Wzór reguły lokalnej H-1.1 Jeżeli korzystanie z usług caddie jest zabronione: „Gracz nie może mieć caddie podczas rundy. Kara za naruszenie reguły lokalnej:  
 • Gracz otrzymuje karę główną za każdy dołek, podczas którego korzystał z pomocy caddie.
 • Jeżeli naruszenie reguły wystąpi lub będzie kontynuowane pomiędzy dwoma dołkami, gracz otrzymuje karę główną na dołku następnym."
Wzór reguły lokalnej H-1.2 Jeżeli zostanie wprowadzone ograniczenie dotyczące korzystania z caddie: "Gracz nie może mieć [wpisz typ rodzaju wymagań związanych z caddie, na przykład zakaz dla rodzica lub opiekuna] jako caddie podczas rundy. Kara za naruszenie reguły lokalnej:
 • Gracz otrzymuje karę główną za każdy dołek, podczas którego korzystał z pomocy caddie.
 • Jeżeli naruszenie reguły wystąpi lub będzie kontynuowane pomiędzy dwoma dołkami, gracz otrzymuje karę główną na dołku następnym."
Wzór reguły lokalnej H-1.3 Jeżeli wymaga się, aby gracz korzystał z usług caddie: “Gracz musi korzystać z usług caddie podczas rundy. Kara za naruszenie reguły lokalnej: Gracz otrzymuje karę główną za każdy dołek, podczas którego nie korzystał z pomocy caddie."
H-2
Powołanie doradców w zawodach drużynowych
Cel. Zgodnie z regułą 24.4a, w zawodach drużynowych, włączając w to posiadanie dwóch drużyn i zawody indywidualne, Komitet może zezwolić, aby każda drużyna wybrała jedną lub dwie osoby, którzy mogą udzielać porad członkom drużyny podczas grania na polu:
 • Każdy “doradca” musi być zgłoszony do Komitetu zanim zacznie udzielać porad.
 • Komitet może ograniczyć rodzaje porad jakie może udzielać ta osoba (na przykład nie zezwolić, aby doradca wskazywał linię gry, kiedy piłka leży na putting green).
 • Komitet może zabronić, aby doradca chodził po określonej części pola (na przykład po putting greenach).
 • Nie jest przyjęte, aby Komitet zezwalał na dwóch doradców w drużynie, chyba że wymaga tego charakter zawodów, na przykład w zawodach, w których nie jest dozwolone posiadanie caddie lub w drużynie jest wielu graczy.
 • Komitet powinien ustalić odpowiednią karę za naruszenie reguł przez doradcę. Może to być kara dla konkretnego gracza, któremu udzielono pomocy w sposób zabroniony lub całkowita kara dla drużyny, na przykład dodanie dwóch uderzeń do wyniku drużyny w zawodach stroke play.
Wzór reguły lokalnej H-2 “Każda drużyna może wyznaczyć [jednego/dwóch] doradców, którego gracze z drużyny mogą poprosić o poradę i otrzymać poradę podczas rundy. Drużyna musi zgłosić do Komitetu każdego doradcę zanim gracz z drużyny zacznie rundę.  [Drużyna może zmienić doradcę podczas rundy, ale musi to zgłosić Komitetowi, kiedy tak zrobi.] [Doradca nie może wskazywać linii gry [lub chodzić po putting green] kiedy piłka gracza z drużyny leży na putting green. Kara za naruszenie reguły lokalnej: Kara główna zgodnie z regułą 10.2.]"
H-3
Ograniczenia kto może być kapitanem drużyny
Cel. Zgodnie z regułą 24.3, w zawodach drużynowych Komitet może wprowadzić ograniczenia związane z działaniem i wyznaczeniem kapitana drużyny zgodnie z regułą 24.4a. A kiedy dopuszczeni zostali podczas trwania zawodów doradców (zob. wzór reguły lokalnej H-2), to kapitan drużyny może także udzielać porad. Wzór reguły lokalnej H-3 “Kapitan drużyny musi być [wstaw ograniczenia w wyborze, na przykład członek tego samego klubu].”
H-4
Traktowanie doradcy jako część strony z graczami
Cel. Po to, aby zagwarantować, że reguły gry w golfa będą przestrzegane przez doradzającego, Komitet może wprowadzić, że udzielający porad ma taki sam status jak członek strony (np. gracz otrzyma karę zgodnie z regułą 9.4, jeśli doradca spowoduje przemieszczenie piłki gracza). Wzór reguły lokalnej H-4 “Doradca ma taki sam status co członek strony w relacji do innych członków jego drużyny.”
H-5
Porada: Członkowie drużyny w tej samej grupie
Cel. Zgodnie z regułą 24.4c, w stroke play, kiedy wynik gracza z rundy liczy się jako część wyniku drużyny, Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą członkom drużyny grającym w tej samej grupie na udzielanie sobie porad nawet jeżeli nie są partnerami. Wzór reguły lokalnej H-5 Reguła 10.2 jest zmodyfikowana w następujący sposób: Jeżeli dwaj gracze z tej samej drużyny, grają razem w tej samej grupie, to ci gracze mogą prosić o poradę i otrzymać poradę jeden od drugiego podczas tej rundy.”
I

Ustalenie, kiedy i gdzie gracze mogą trenować

I-1
Trenowanie przed rundami
Cel. Reguła 5 omawia trenowanie na polu przed, w czasie lub pomiędzy rundami podczas zawodów:
 • Match play (reguła 5.2a). Gracze w match play mogą trenować na polu przed i pomiędzy rundami, ponieważ zwykle będą mieli taką samą szansę, aby to zrobić, ponieważ grają w tym samym czasie.
 • Stroke play (reguła 5.2b). Gracze w stroke play nie mogą trenować na polu przed rundą w dniu zawodów, ponieważ nie mają równych szans, aby to zrobić, gdyż zwykle grają w różnych grupach o różnym czasie. Ale mają zgodę na trenowanie w dniu zawodów po zakończeniu swojej gry w danym dniu.
 • Match play i stroke play (reguła 5.5b). Po ukończeniu dołka i przed rozpoczęciem następnego, gracz może puttować lub chipować na lub w pobliżu greenu właśnie ukończonego dołka, obszaru tee następnego dołka lub dowolnego greenu treningowego.
Istnieje wiele różnych powodów dotyczących tego, czy pozwolić na trening na polu, takich jak bezstronność w stosunku do graczy, możliwość zakłócania podczas ustawiania pola i podczas czynności konserwacyjnych, ilość czasu przed lub pomiędzy rundami, lub kiedy gracze są namawiani do gry na polu poza zawodami. Z tych lub innych powodów, Komitet może wprowadzić regułę lokalną, która modyfikuje te domyślne przepisy, dopuszczając lub zabraniając całkowicie na taki trening lub ograniczając czas, miejsce i sposób, w jaki ten trening może przebiegać. Wzór reguły lokalnej I-1.1 Reguła 5.2a jest zmodyfikowana w następujący sposób: Gracz nie może trenować na polu turniejowym przed lub pomiędzy rundami. [Lub, gdy gracze mają zgodę na trenowanie w ograniczony sposób: Opisz te ograniczenia i kiedy, gdzie i jak gracze mogą trenować na polu.] Kara za złamanie tej reguły lokalnej: kara za pierwsze przewinienie: Kara główna (stosuje się do pierwszego dołka gracza). kara za drugie przewinienie: Dyskwalifikacja." Wzór reguły lokalnej I-1.2 Reguła 5.2b jest zmodyfikowana w następujący sposób: Gracz może trenować na polu turniejowym przed lub pomiędzy rundami." [Lub, gdy gracze mają zgodę na trenowanie w ograniczony sposób: Opisz te ograniczenia i kiedy, gdzie i jak gracze mogą trenować na polu.] [Lub, jeżeli gracze mają zakaz trenowania na polu zarówno przed jak i pomiędzy rundami: "Gracz nie może trenować na polu turniejowym przed lub pomiędzy rundami.”]
I-2
Zakaz trenowania na lub w pobliżu poprzedniego putting greenu
Cel. Reguła 5.5b pozwala graczowi, pomiędzy graniem dwóch dołków, trenować putting lub chipping na lub w pobliżu putting green zakończonego dołka. Ale jeżeli to może wpływać na tempo gry lub z innego powodu, (np. uniemożliwienie graczom ćwiczenia puttowania na dalszych dołkach), Komitet może zabronić takiego działania. Komitet może również zabronić graczom puttowania lub chipowania na lub w pobliżu greenu treningowego pomiędzy graniem dwóch dołków.  Wzór reguły lokalnej I-2 Reguła 5.5b jest zmodyfikowana w następujący sposób: Pomiędzy graniem dwóch dołków, gracz nie może:
 • Wykonywać uderzenia treningowego na lub w pobliżu putting greenu dołka właśnie zakończonego, lub
 • testować powierzchni tego putting greenu przez pocieranie putting greenu lub toczenie piłki.
 • [Wykonywania dowolnego uderzenia treningowego na lub w pobliżu dowolnego greenu treningowego.]
Kara za naruszenie reguły lokalnej: Kara główna."
J

Procedury podczas złej pogody i zawieszenia gry

J-1
Metody zawieszenia i wznowienia gry
Cel. Reguła 5.7b wymaga, aby gracze przerwali natychmiast granie, jeżeli Komitet ogłosił natychmiastowe przerwanie gry. Komitet powinien użyć słyszalnej metody zakomunikowania graczom o natychmiastowym przerwaniu. Zwykle używane są następujące sygnały, i jest to rekomendowane, aby wszystkie Komitety zastosowały te sygnały tam, gdzie jest to możliwe: Natychmiastowe zawieszenie: Jeden długi sygnał syreny.
Normalne zawieszenie: Trzy kolejne po sobie sygnały syreny.
Wznowienie gry: Dwa krótkie sygnały syreny.
Wzór reguły lokalnej J-1 “Przerwanie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji będzie zasygnalizowane przez [wpisz sygnał jaki będzie użyty]. Wszystkie inne przerwania gry będą sygnalizowane przez [wpisz sygnał jaki będzie użyty]. W każdym przypadku, wznowienie gry będzie sygnalizowane przez [wpisz sygnał jaki będzie użyty]. Zob. reguła 5.7b.”
J-2
Usuwanie tymczasowej wody
Cel. Komitet może przyjąć regułę lokalną, która wyjaśnia, jakie stosowne działania ma podjąć odpowiedni członek Komitetu, osoba wyznaczona przez Komitet (na przykład członek personelu obsługi), lub gracz, w celu usunięcia tymczasowej wody na putting greenie. Wzór reguły lokalnej J-2 “Jeżeli piłka gracza leży na putting greenie i występuje zakłócenie od tymczasowej wody na putting greenie, gracz może:
 • Skorzystać z uwolnienia bez kary zgodnie z regułą 16.1d, lub
 • mieć ściągniętą wodę z linii gry.
 • [mieć ściągniętą wodę z putting greenu, gdy piłka leży w sąsiedztwie putting greenu w dowolnym obszarze pola,  ale tylko za zgodą Komitetu.]
Takie zbieranie wody powinno odbywać się wzdłuż linii gry i przedłużać się na rozsądną odległość poza dołek (to jest co najmniej jeden obrót piłki) i powinno być wykonywane tylko przez [określ, kto może to zrobić, na przykład personel obsługi].”
K

Polityki tempa gry

W celu promowania i egzekwowania szybkiej gry, Komitet powinien wprowadzić regułą lokalną, politykę dotyczącą tempa gry. Poniższe wzory reguł lokalnych pokazują kilka przykładów, jakie Komitet może wybrać podczas wprowadzania polityki tempa gry. Komitet może przyjąć inne reguły lokalne w zależności od możliwości, dlatego przedstawione poniżej propozycje nie wyczerpują tematu. Przykłady innych polityk są dostępne na stronie R & A RandA.org.
K-1
Maksymalny czas na całą lub część rundy
Cel. W zawodach, w których jest niewielu sędziów lub ich nie ma, może być wskazane, aby Komitet sformułował prostą regułę lokalną, która ustali limit czasowy, który uważa za odpowiedni dla graczy, aby ukończyć rundę i/lub pewną liczbę dołków. Te ograniczenia czasowe będą się różnić się w zależności od liczba graczy w grupach i od formy gry. Jeśli grupa przekroczy wyznaczony limit czasu i nie będzie na określonej pozycji na polu, to każdy z graczy w tej grupie podlega karze. Wzór reguły lokalnej K-1 “Jeżeli grupa zakończy rundę [lub określoną liczba dołków] z większą przerwą czasową w stosunku do grupy poprzedzającej niż miała na starcie i powyżej [określ czas przejścia, na przykład, 3 godziny 45 minut] w odniesieniu do czasu startu [lub wprowadź inne wymagania], to wszyscy gracze w tej grupie mogą zostać ukarani jednym uderzeniem karnym [lub określ inne kary].”
K-2
Polityka tempa gry dołek po dołku i uderzenie po uderzeniu
Cel. W zawodach, w których na polu jest odpowiednia liczba sędziów, Komitet może wprowadzić politykę tempa gry, która pozwala na ustalenie czasu przejścia na każdym dołku, a potem, gdy gracze przekroczą ten czas, ustawić maksymalny czas na wykonanie uderzenia. Poniższy wzór reguły lokalnej jest przykładem polityki dla zawodów w formacie stroke play, w których gracze będą mieć indywidualną kontrolę czasu, gdy grupa będzie poza czasem. Zmodyfikowana struktura kar, którą można zastosować w polityce tempa gry, jest również szczegółowo opisana we wzorze reguły lokalnej K-3. Opcje dla grupy będącej poza czasem Grupa znajduje się poza czasem, kiedy jest powyżej czasu przyznanego na dołki, które zostały rozegrane, i nie jest we właściwym miejscu w stosunku do grupy z przodu. Podczas określania, kiedy grupa jest poza czasem, polityka powinna określać, kiedy grupa znajduje się poza czasem w odniesieniu do grupy znajdującej się przed nią. Polityka określona we wzorze reguły lokalnej K-2 definiuje „poza czasem” jako sytuację, w której grupa znajduje się dalej niż o startową odległość za grupą poprzedzającą ją. Alternatywnie, definicja „poza czasem” może opierać się na lokalizacji grupy na polu w stosunku do grupy z przodu, na przykład:
 • Wszyscy gracze z grupy z przodu wykonali swoje uderzenia z obszaru tee następnego dołka, zanim grupa osiągnęła tee par 3, lub
 • dołek par 4 lub par 5 jest pusty, zanim wszyscy gracze w grupie zagrają swoje uderzenia z obszaru tee.
Czas na wykonanie uderzenia Gdy grupa jest o czasie, każdy gracz musi wykonać swoje uderzenie w określonym przedziale czasowym. Komitet może wymagać, aby wszystkie uderzenia zostały wykonane w ciągu tego samego przedziału czasowego lub może wprowadzić sposób pokazany poniżej, aby umożliwić dodatkowy czas dla pierwszego gracza na grę z określonego obszaru, takiego jak obszar tee lub putting green. Przekroczony czas w zawodach wielorundowych stroke play W wielorundowych zawodach stroke play, Komitet może zdecydować, aby pomiary przekroczonych czasów odbywały się przez cały czas trwania zawodów. Na przykład, jeśli gracz będzie miał ostrzeżenie z tytułu przekroczenia czasu w pierwszej rundzie, to następny przekroczony czas w późniejszej rundzie będzie drugim przekroczonym czasem i nałożona zostanie kara za ten drugi przekroczony czas. Nie jest właściwe przenoszenie przekroczonych czasów ze stroke play na match play lub z jednego meczu na drugi w rozgrywkach match play. Wzór reguły lokalnej K-2 "Maksymalny dopuszczalny czas Maksymalny dopuszczalny czas to maksymalny czas, który Komitet uznaje za wystarczający, aby grupa ukończyła rundę. Jest to przedstawione w formie czasowej na poszczególnych dołkach obejmując czasy niezbędne na wykonanie uderzeń, ruling i przejście do następnego dołka. Maksymalny czas przeznaczony na ukończenie 18 dołków w [wstaw nazwę pola] to [wstaw maksymalny czas, na przykład 4 godziny i 05 minut]. Poniższa procedura obowiązuje tylko wtedy, gdy grupa jest "poza czasem". Definicja poza czasem Pierwsza grupa i każda następna po przerwie między startami będzie uważana, że jest „poza czasem”, jeśli w dowolnym momencie w trakcie rundy, łączny czas grupy przekroczy czas dozwolony na rozegranie określonej liczby dołków. Każda następna grupa będzie uważana, że jest „poza czasem”, jeśli jest [określ, kiedy grupa jest poza czasem dla grupy znajdującej się przed nimi (zobacz przykłady powyżej) na przykład ma wyższą przerwę do niej niż przerwa startowa] i przekroczyła dozwolony czas na rozegranie skończonych dołków. Procedura, kiedy grupa jest poza czasem 1. Sędziowie będą monitorować tempo gry i decydować, czy grupa, która jest "poza czasem", będzie mieć mierzony czas. Ocenią, czy wystąpiły ostatnio jakieś okoliczności mające wpływ na wydłużenie czasu, np. przedłużone wydawanie orzeczenia przez sędziego, zgubiona piłka, piłka nie do zagrania itp. Jeśli zostanie podjęta decyzja co do czasu grupy, to każdy gracz w tej grupie będzie podlegał indywidualnemu mierzeniu czasu, a sędzia poinformuje każdego gracza, że jest "poza czasem", i będzie miał mierzony czas. W wyjątkowych okolicznościach pojedynczy gracz lub dwóch graczy należących do grupy trzyosobowej może zostać wyznaczonych do mierzenia czasu zamiast całej grupy.  2. Maksymalny czas dopuszczalny na wykonanie uderzenia jest [określ limit czasu np. 40 sekund].[10 extra sekund przewidziane jest dla pierwszego gracza, który gra: a) tee shot na dołku par 3; b) na uderzenie approach na green; and c) a chip lub putt.] Czas zaczyna się liczyć, gdy gracz miał wystarczająco dużo czasu, aby dojść do piłki, jest jego kolej grania i ma możliwość grania bez zakłóceń lub przeszkadzania. Czas potrzebny do określenia odległości i wyboru kija wlicza się do czasu potrzebnego do kolejnego uderzenia. Na putting greenie, czas rozpoczyna się, gdy gracz ma dość czasu na podniesienie, wyczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie uszkodzeń, które przeszkadzają na linii gry i usunąć naturalne utrudnienia ruchome z linii gry. Czas poświęcony na oglądanie linii gry poza dołkiem i/lub za piłką będzie liczony jako część czasu potrzebnego do następnego uderzenia. Mierzenie czasu gracza nastąpi od momentu, gdy sędzia zdecyduje, że nadeszła kolej na granie przez tego gracza i może on grać bez zakłóceń. Mierzenie czasu ustaje, gdy grupa wraca na swoje miejsce, a gracze zostaną odpowiednio poinformowani. Kara za naruszenie reguły lokalnej:
 • Kara za pierwsze przekroczenie czasu: Upomnienie słowne.
 • Kara za drugie przekroczenie czasu: Jedno uderzenie karne.
 • Kara za trzecie przekroczenie czasu: Kara główna zastosowana dodatkowo do kary za drugie przekroczenie czasu.
 • Kara za czwarte przekroczenie czasu: Dyskwalifikacja.
Gracz zostanie uznany naruszenia reguły lokalnej za przekroczony czas tylko wtedy, gdy przekroczy maksymalny czas przydzielony na uderzenie podczas pomiaru czasu. Dopóki gracz nie zostanie powiadomiony, że przekroczył czas, nie może być karany za następne przekroczenie czasu. Procedura, kiedy grupa będzie ponownie poza czasem w tej samej rundzie Jeżeli grupa jest „poza czasem” więcej niż jeden raz podczas rundy, poniższa procedura będzie obowiązywać przy każdym przekroczeniu czasu. Przekroczone czasy i stosowanie kar w tej samej rundzie będą przechodzić aż do momentu zakończenia rundy." Dodatkowe opcje dołączone do wzoru reguły lokalnej K-2 Poniżej znajdują się opcjonalne dodatki, które nie zostały uwzględnione we wzorze reguły lokalnej K-2, ale mogą one zostać włączone przez Komitet zgodnie z potrzebami:
 • Definicja „poza czasem” może zostać zmieniona w celu stwierdzenia, że ​​gracze muszą otrzymać oficjalne ostrzeżenie przed pomiarem czasu, na przykład, aby dać graczom przynajmniej dołek w celu poprawy ich pozycji.
 • Procedura dotycząca sytuacji, w której grupa jest „poza czasem”, może zostać zmieniona, aby zapewnić graczom rozsądny czas na obliczenie swojej straty przed rozpoczęciem mierzenia czasu.
 • Procedura w przypadku ponownego „poza czasem” podczas tej samej rundy może zostać zmieniona w celu zapewnienia, że ​​wszelkie przekroczone czasy przenoszą się do zakończenia rund stroke play w zawodach.
 • Polityka może przewidywać, że w dowolnym momencie, jeśli sędzia zaobserwuje gracza, że ​​oddanie uderzenia trwa dłużej niż określony czas (na przykład 120 sekund), zostanie on powiadomiony o nadmiernym wykorzystaniu czasu i będzie mierzony, nawet jeśli grupa jest na pozycji.
K-3
Modyfikacja struktury kar za tempo gry
Cel. Komitet może zmodyfikować kary za naruszenie polityki tempa gry w taki sposób, że za pierwsze przewinienie gracz otrzyma karę jednego uderzenia. Komitet może zmienić karę za naruszenie polityki tempa gry w taki sposób, że za pierwsze przewinienie gracz otrzyma karę główną zamiast jednego uderzenia. Wzór reguły lokalnej K-3 “Kara za naruszenie wzoru reguły lokalnej K-2 jest zmodyfikowana w następujący sposób: Kara za naruszenie reguły lokalnej:
 • Kara za pierwsze przekroczenie czasu: Kara jednego uderzenia.
 • Kara za drugie przekroczenie czasu: Kara główna zastosowana dodatkowo do kary za pierwsze przekroczenie czasu.
 • Kara za trzecie przekroczenie czasu: Dyskwalifikacja."
L

Odpowiedzialności na karcie wyników

L-1
Modyfikacja kary w regule 3.3b(2) za brak autoryzacji gracza lub markera
Cel. Reguła 3.3b(2) nakłada karę dyskwalifikacji, gdy wyniki na dołkach na karcie wyników nie zostały potwierdzone przez gracza, markera lub obu.  Jednak w niektórych sytuacjach Komitet może zmniejszyć karę do dwóch uderzeń, jeżeli uzna, że jest ona bardziej odpowiednia w danej sytuacji. Wzór reguły lokalnej L-1 Reguła 3.3b(2) jest zmodyfikowana w następujący sposób: Jeśli gracz odda kartę wyników bez potwierdzenia wyników na dołkach przez gracza, markera lub obu, gracz otrzymuje karę ogólną (dwa uderzenia karne). Tę karę stosuje się ostatniego dołka rundy gracza.”
L-2
Wprowadzenie odpowiedzialności gracza za handicap na karcie wyników
Cel. Zgodnie z regułą 3.3b(4) nie ma wymogu, aby handicap gracza był umieszczony na karcie wyników i że obowiązkiem Komitetu jest obliczenie uderzeń handicapowych gracza w turnieju do obliczenia wyniku netto gracza. Jednak w niektórych okolicznościach Komitet może mieć trudności z obliczaniem handicapów graczy, na przykład, gdy Komitet nie posiada systemu komputerowego, który pomagałby w administrowaniu rozgrywkami lub gdy nie ma dostępu do bazy danych handicapów graczy.  W takich okolicznościach Komitet może zmienić regułę 3.3b(4), aby wymagać od graczy umieszczenia swojego handicapu na karcie wyników. W zależności od systemu handicapowego działającego w danym związku krajowym, Komitet może być zmuszony do określenia, który handicap musi być pokazany na karcie wyników. Wzór reguły lokalnej L-2 "Reguła 3.3b(4) jest zmodyfikowana w następujący sposób: Gracz jest odpowiedzialny za umieszczenie swojego handicapu [określ, jaki handicap ma być umieszczony, na przykład handicap dokładny, handicap pola, handicap gry] na karcie wyników. Gdy Komitet otrzyma kartę wyników od gracza po zakończeniu jego rundy, Komitet jest odpowiedzialny za:
 • zsumowanie wyników gracza oraz
 • zastosowanie uderzeń handicapowych gracza do obliczenia wyniku netto gracza.
Jeśli gracz odda kartę wyników bez właściwego handicapu:
 • Handicap na karcie wyników jest za wysoki lub nie umieszczono go wcale. Jeśli wpłynie to na liczbę uderzeń, które gracz otrzymał, gracz zostanie zdyskwalifikowany z turnieju handicapowego. Jeżeli nie ma to znaczenia, kara nie zostanie zastosowana.
 • Handicap na karcie wyników jest za niski. Nie ma kary, a wynik netto gracza jest zgodny z niższym handicapem, jaki umieszczono."
M

Wzory reguł lokalnych dla graczy z niepełnosprawnościami

M-1
Umieszczanie piłki przez graczy korzystających z wózków kołowych
Cel. Funkcjonalność niektórych wózków kołowych stwarza sytuację, w której ustawienie gracza (w oparciu o to, gdzie urządzenie najpierw zostało ustawione) nie może być szybko i konsekwentnie przyjęte w odniesieniu do miejsca położenia piłki. Niniejsza reguła lokalna może zostać przyjęta przez Komitet, aby pomóc graczowi, który używa wózka kołowego, tak aby nie musiał wielokrotnie zmieniać swojej pozycji w celu osiągnięcia pożądanego ustawienia. Ta reguła lokalna może być zastosowana w dowolnym miejscu na polu, w tym na putting greenie, obszarze głównym, w obszarach kary i w bunkrach. Celem niniejszej reguły lokalnej nie jest wpływanie na decyzję, którą gracz korzystający z wózka kołowego musi podjąć w związku z bezpieczeństwem (np. ustawienie urządzenia na stromym zboczu). W takich sytuacjach mogą być zastosowane inne reguły uwolnienia (takie jak piłka nie do zagrania podstawie reguły 19 lub uwolnienie z obszaru kary zgodnie z regułą 17). Wzór reguły lokalnej M-1 „Przed wykonaniem uderzenia gracz korzystający z wózka kołowego może skorzystać z uwolnienia bez kary, umieszczając oryginalną piłkę lub inną piłkę i grając ją z tego obszaru uwolnienia:
 • Punkt odniesienia: Miejsce piłki oryginalnej.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: 6 cali od punktu odniesienia, który może być bliżej dołka, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • musi znajdować się w tym samym obszarze pola i
  • nie może znajdować się w obszarze trawy przyciętej do wysokości fairwaya lub niższej, chyba że oryginalna piłka leży w obszarze głównym z krótko przyciętą trawą (oznacza to, na przykład, że piłka z rough nie może być umieszczona na fairwayu).
Korzystając z uwolnienia zgodnie z tą regułą lokalną, gracz może położyć piłkę więcej niż jeden raz (na przykład, gdy pierwsza próba położenia piłki jest nieco za daleko w stosunku do ustawienia). Wyjątek – Nie ma uwolnienia, gdy granie piłki jest ewidentnie nieracjonalne. Zgodnie z tą regułą lokalną nie ma uwolnienia, gdy granie piłki tak jak leży byłoby wyraźnie nieracjonalne (np. gdy piłka zatrzymała się w krzaku i znajduje się w takim miejscu, że gracz nie byłby w stanie wykonać uderzenia). Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a."
M-2
Uwolnienie bez kary z określonych bunkrów dla graczy korzystających z wózków kołowych
Cel. Konstrukcja i kształt niektórych bunkrów stwarzają sytuację, w której bardzo trudno lub praktycznie niemożliwe jest wejście i/lub wyjście gracza z bunkra w celu zagrania piłki.  Reguła 25.4n modyfikuje regułę 19.3 tak, że gdy gracz z kołowym urządzeniem mobilnym korzysta z uwolnienia od piłki nie do zagrania w bunkrze, gracz może skorzystać z uwolnienia na linii do tyłu poza bunkrem z jednym uderzeniem karnym. Ale, szczególnie w zawodach, w których biorą udział tylko gracze korzystający z kołowych urządzeń mobilnych, Komitet może wprowadzić uwolnienie bez kary z niektórych bunkrów lub wszystkich bunkrów na polu. Wzór reguły lokalnej M-2 „Dla graczy, którzy używają kołowych urządzeń mobilnych, [zidentyfikuj określony bunkier lub wszystkie bunkry na polu] są terenem w naprawie w obszarze głównym. Gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1b.”
M-3
Ograniczone uwolnienie z reguły 10.1b (Trwałe oparcie kija) dla graczy z ataksją lub atetozą
Cel. Gracze z ataksją lub atetozą powodującą silne szarpnięcia i/lub ruchy drżenia mogą stwierdzić, że puttowanie jest prawie niemożliwe bez możliwości użycia trwałego oparcia kija przy uderzeniu. Objawy te szczególnie wpływają na puttowanie na putting greenie ze względu na minimalny ruch związany z wykonaniem takiego uderzenia w połączeniu z ekstremalnymi ruchami ciała, które są objawem tych chorób. Ta reguła lokalna pozwala Komitetowi zwolnić takich graczy z kary zgodnie z regułą 10.1b (Trwałe oparcie kija) pod warunkiem, że spełnione są następujące trzy wymagania:
 • Gracz posiada kartę WR4GD (World Ranking for Golfers with Disability) lub kartę EDGA (European Disabled Golf Association),
 • Gracz ma ataksję lub atetozę oraz
 • Komitet stwierdza, że ​​istnieją wyraźne dowody na to, że stan mocno i negatywnie wpływa na zdolność gracza do puttowania (na przykład gracz regularnie wykonuje 50 lub więcej puttów na rundę)
Wzór reguły lokalnej M-3 „Jeżeli Komitet ustalił, że istnieją wyraźne dowody na to, że ataksja lub atetoza znacząco i negatywnie wpływa na zdolność gracza do puttowania, a gracz posiada kartę WR4GD (World Ranking for Golfers with Disability) lub kartę EDGA(European Disabled Golf Association), gracz ten jest zwolniony z kary zgodnie z regułą 10.1b ( Trwałe oparcie kija).”
M-4
Ograniczone uwolnienie dla piłki w bunkrze dla graczy korzystających z wózków kołowych
Cel. Konstrukcje i kształt bunkrów często stwarzają sytuacje, w których nie jest możliwe lub wymagałoby nieuzasadnionego wysiłku gracza, ze względu na rozmiar i ograniczoną zwrotność wózka kołowego podczas ustawiania się do wykonania uderzenia zgodnie z wybraną linią gry. Przykłady takich sytuacji dotyczą wtedy, gdy ściana, krawędź lub nachylenie terenu wokół bunkra uniemożliwiają graczowi przyjęcie pozycji lub ściana piasku w bunkrze wymaga od gracza dodatkowego wysiłku w celu przyjęcia pozycji, mimo że zagranie piłki tak, jak leży, byłoby możliwe, gdyby gracz nie korzystał z wózka kołowego. W takiej sytuacji ta reguła lokalna pozwala graczowi na skorzystanie z opcji uwolnienia bez kary z tego samego bunkra. Ta reguła lokalna wymaga od gracza uczciwej oceny sytuacji, w której przyjęcie pozycji umożliwiającej zagranie piłki tak, jak ona leży, wymagałoby od niego nieuzasadnionego wysiłku, gdyż zdarzają się sytuacje, w których gracz będzie mógł przyjąć pozycję przy rozsądnym wysiłku, mimo że bardziej pożądane byłoby skorzystanie z uwolnienia bez kary w innym miejscu bunkra. Wystąpią też sytuacje, w których gracz nie będzie mógł skorzystać z uwolnienia, ponieważ zagranie piłki tak, jak leży, byłoby wyraźnie nierozsądne dla każdego gracza na polu, niezależnie od tego, czy wykonywałby uderzenie z pozycji siedzącej, czy nie. Wzór reguły lokalnej M-4 "Gdy piłka gracza zatrzyma się w bunkrze, gracz korzystający z wózka kołowego może skorzystać z uwolnienia bez kary w tym samym bunkrze, gdy przyjęcie ustawienia umożliwiającego zagranie piłki tak, jak leży i po zamierzonej linii gry jest albo
 • niemożliwe (np. gdy ściana, krawędź lub nachylenie wokół bunkra przeszkadza w ustawieniu wózka kołowego gracza), lub
 • wymaga nieuzasadnionego wysiłku (np. gdy gracz nie jest w stanie wjechać swoim urządzeniem po piaszczystym zboczu).
Gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary, dropując piłkę oryginalną lub inną i zagrywając ją z tego obszaru uwolnienia:
 • Punkt odniesienia: Najbliższy punkt, w którym piłka gracza może zostać umieszczona w bunkrze umożliwiając ustawienie wózka kołowego bez nieuzasadnionego wysiłku, który może znajdować się bliżej dołka.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija w dowolnym kierunku, ale z uwzględnieniem poniższych ograniczeń:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • Musi znajdować się w tym samym bunkrze.
Wyjątek - Brak uwolnienia, nawet jeśli ustawienie nie jest możliwe. Uwolnienie bez kary nie jest możliwe zgodnie z tą regułą lokalną, gdy: 
 • Zagranie piłki tak, jak leży, jest wyraźnie nieracjonalne z powodu czegoś innego niż niemożliwość ustawienia gracza lub ustawienie wymaga nieracjonalnego wysiłku (np. gdy piłka jest zakopana w stromym piaszczystym zboczu bunkra).
 • Gracz tworzy sytuację, w której dostępne jest uwolnienie bez kary, ale robi to tylko dlatego, że:
  • Wybiera wyraźnie nierozsądny kierunek gry (np. zagranie piłki bezpośrednio na aut lub do obszaru kary, gdy ustawienie wymagałoby nieuzasadnionego wysiłku), lub
wybrał wyraźnie nierozsądny kij lub rodzaj zamachu. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca narusza regułę lokalną: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a." (Dodano w styczniu 2024) Aby wyświetlić dokument szczegółowo opisujący zastosowanie wzoru reguły lokalnej M-4, wraz z przykładami sytuacji, w których zastosowano ten wyjątek, kliknij tu
POZNAJ WIĘCEJ
Rozdział 1Rola Komitetu
W Regułach gry w golfa Komitet jest zdefiniowany jako osoba lub grupa zajmującą się zawodami lub polem. Komitet jest po to, aby zagwarantować, że zawody golfowe będą rozgrywane w prawidłowy sposób. Komitety są odpowiedzialne za przygotowanie i utrzymanie pola na co dzień lub na konkretne zawody i zawsze powinny działać w sposób zgodny z Regułami gry w golfa. Ta część Official Guide to the Rules of Golf zawiera wskazówki dla Komitetów w zakresie pełnienia tej roli. Chociaż wiele obowiązków Komitetu jest specyficznych do prowadzenia i przygotowania zawodów, to istotna część obowiązków Komitetu związana jest z jego odpowiedzialnością za pole podczas gry poza turniejowej.
Czytaj rozdział