Drukuj rozdział
5
Rozgrywanie rundy
Cel reguły: Reguła 5 opisuje, jak rozgrywać rundę – na przykład, gdzie i kiedy gracz może trenować na polu przed rundą i w trakcie jej trwania, kiedy rozpoczyna się runda, a kiedy kończy, a także tego, co się dzieje, kiedy gra jest zawieszona lub wznowiona. Od graczy oczekuje się:
 • rozpoczynania każdej rundy o czasie,
 • i ciągłości grania i rozgrywania każdego dołka w szybkim tempie aż do zakończenia rundy.
Kiedy w trakcie gry nadchodzi kolej gracza, zaleca się, aby wykonał uderzenie w czasie nie dłuższym niż 40 sekund, a nawet o wiele krótszym.
5
Rozgrywanie rundy
5.1

Ogólnie o rundzie

Runda” to 18 lub mniej dołków rozgrywanych w kolejności ustalonej przez Komitet. Gdy runda zakończy się remisem i gra będzie kontynuowana do momentu wyłonienia zwycięzcy, to:
 • zremisowany mecz przedłuża się o kolejny dołek. Jest to kontynuacja tej samej rundy, a nie nowa runda.
 • dogrywka w stroke play. Jest to nowa runda.
Gracz rozgrywa swoją rundę od momentu jej rozpoczęcia aż do zakończenia (zob. reguła 5.3), z wyjątkiem sytuacji, gdy gra zostanie przerwana zgodnie z regułą 5.7a. Gdy reguła dotyczy działań podjętych „w trakcie rundy”, wówczas nie obejmuje to przerwy w grze zgodnie z regułą 5.7a, chyba że reguła stanowi inaczej.
5.2

Trenowanie na polu przed rundą lub między rundami

Dla celów tej reguły:
 • „trenowanie na polu” oznacza uderzanie piłki lub testowanie powierzchni putting greenu dowolnego dołka przez toczenie piłki lub pocieranie powierzchni,
 • ograniczenia trenowania na polu przed rundą lub między rundami dotyczą wyłącznie gracza, nie zaś jego caddiego.
5.2a

Match play

Gracz może trenować na polu przed rundą lub pomiędzy rundami rozgrywek match play.
5.2b

Stroke play

W dniu zawodów stroke play:
 • graczowi nie wolno trenować na polu przed rundąprzy czym gracz może:
  • trenować puttowanie i czipowanie na pierwszym obszarze tee lub w jego pobliżu,
  • trenować na dowolnym terenie treningowym,
  • trenować na putting greenie dołka właśnie zakończonego lub w jego pobliżu, nawet jeżeli będzie ten dołek rozgrywał ponownie tego samego dnia (zob. reguła 5.5b). 
 • w tym samym dniu, po zakończeniu swojej ostatniej tego dnia rundy, gracz może trenować na polu.
Jeżeli gracz wykona uderzenie z naruszeniem tej reguły, otrzyma karę główną doliczoną do jego pierwszego dołka. Jeżeli wykona kolejne uderzenie z naruszeniem tej reguły, zostaje zdyskwalifikowany. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej I-1 (w obu formatach gry, Komitet może wprowadzić regułą lokalną zakaz, ograniczenie lub pozwolić na trenowanie na polu przed rundą lub między rundami).
5.3

Rozpoczynanie i kończenie rundy

5.3a

Rozpoczęcie rundy

Runda gracza rozpoczyna się, gdy wykona on uderzenie rozpoczynające jego pierwszy dołek (zob. reguła 6.1a). Gracz musi wystartować o swoim czasie startu (ale nie wcześniej):
 • oznacza to, że gracz musi być gotowy do gry o czasie startu i w miejscu startu ustalonym przez Komitet.
 • czas startu ustalony przez Komitet traktowany jest jako czas dokładny (np., godz. 9:00 oznacza godz. 9:00:00 a nie czas aż do 9:01).
Jeżeli czas startu jest opóźniony z jakiegokolwiek powodu (warunki pogodowe, wolna gra innych grup lub gdy potrzebna była interwencja sędziego), to gracz nie narusza tej reguły, gdy jest obecny i gotowy do gry dopiero w momencie, gdy grupa jest w stanie wystartować. Kara za naruszenie reguły 5.3a: dyskwalifikacja, z wyjątkiem tych trzech przypadków:
 • Wyjątek 1 – gracz spóźnia się na miejsce startu, będąc gotowym do gry, ale nie więcej niż pięć minut po czasie startu: Gracz otrzymuje karę główną zastosowaną do jego pierwszego dołka.
 • Wyjątek 2 – gracz startuje przed czasem startu, ale nie więcej niż pięć minut wcześniej: Gracz otrzymuje karę główną zastosowaną do jego pierwszego dołka.
 • Wyjątek 3 – Komitet zdecydował, że nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiły graczowi start o czasie: Nie ma naruszenia tej reguły i kara nie jest stosowana.
5.3b

Kiedy runda się kończy

Runda gracza kończy się:
 • W match play kiedy wynik meczu jest rozstrzygnięty zgodnie z regułą 3.2a(3) lub (4).
 • W stroke play gdy gracz na ostatnim dołku wbił piłkę do dołka (włączając w to naprawę błędu, takiego jak w regule 6.1 lub 14.7b).
Zob. reguły 21.1e, 21.2e, 21.3e i 23.3b (kiedy runda rozpoczyna się i kończy w innych formatach stroke play i w fourball).
5.4

Gra w grupach

5.4a

Match play

Podczas rundy, gracz i przeciwnik muszą rozgrywać każdy dołek w tej samej grupie.
5.4b

Stroke play

Podczas rundy , gracz musi pozostawać w grupie ustalonej przez Komitet , chyba że Komitet sam to zmieni lub zaaprobuje zmianę dokonaną przed albo po tym, jak taka zmiana miała miejsce. Kara za naruszenie reguły 5.4: Dyskwalifikacja.
5.5

Trenowanie podczas rundy lub w czasie przerwania gry

5.5a

Podczas rozgrywania dołka nie wolno wykonywać uderzeń treningowych

Podczas rozgrywania dołka graczowi nie wolno wykonywać uderzenia treningowego dowolną piłką na polu lub poza nim. Uderzeniami treningowymi nie są:
 • uderzenia próbne wykonane bez zamiaru uderzenia piłki,
 • uderzenie piłki z powrotem na obszar treningowy lub do drugiego gracza, gdy wykonane jest to z uprzejmości,
 • uderzenia wykonane przez gracza podczas gry na dołku, którego wynik został rozstrzygnięty.
5.5b

Ograniczenie uderzeń treningowych po zakończeniu gry na dołku

Po zakończeniu gry na dołku, ale przed wykonaniem uderzenia rozpoczynającego kolejny dołek, graczowi nie wolno wykonywać uderzenia treningowego. Wyjątek - miejsce, gdzie graczowi wolno ćwiczyć puttowanie lub czipowanie: gracz może trenować puttowanie lub czipowanie na lub w pobliżu:
 • putting greenu dołka właśnie zakończonego i dowolnego greenu treningowego (zob. reguła 13.1e)
 • i obszaru tee następnego dołka.
Jednak uderzenia treningowe nie mogą być wykonywane z bunkra i nie mogą nadmiernie opóźniać gry (zob. reguła 5.6a). Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej I-2 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną zakazującą graczom ćwiczenia puttowania i czipowania na putting greenie lub w jego pobliżu właśnie zakończonego dołka).
5.5c

Trenowanie podczas zawieszenia lub innego przerwania gry

Podczas zawieszenia lub innego przerwania gry zgodnie z regułą 5.7a gracz nie może wykonywać uderzenia treningowego z wyjątkiem:
 • dozwolonych regułą 5.5b,
 • w każdym miejscu poza polem,
 • i w każdym miejscu na polu, na które zezwolił Komitet.
Jeżeli gracze zdecydowali o przerwaniu meczu i nie będzie on wznowiony tego samego dnia, gracze mogą trenować na polu bez ograniczeń do czasu wznowienia meczu. Kara naruszenie reguły 5.5: kara główna. Jeżeli naruszenie nastąpiło między dwoma dołkami, to karę dopisuje się do następnego dołka.
5.6

Nieuzasadnione opóźnianie; szybkie tempo gry

5.6a

Nieuzasadnione opóźnianie gry

Gracz nie może w sposób nieuzasadniony opóźniać gry, zarówno podczas rozgrywania dołka jak i między dwoma dołkami. Dozwolone jest niewielkie opóźnienie z oczywistych przyczyn:
 • gdy gracz czeka na pomoc od sędziego lub Komitetu,
 • gdy gracz zranił się lub się rozchorował,
 • lub z innej ważnej przyczyny.
Kara za naruszenie reguły 5.6a:
 • kara za pierwsze przewinienie: jedno uderzenie karne.
 • kara za drugie przewinienie: kara główna.
 • kara za trzecie przewinienie: dyskwalifikacja.
5.6b

Szybkie tempo gry

Runda golfa powinna odbywać się w szybkim tempie. Każdy gracz powinien zdawać sobie sprawę, że jego tempo gry może mieć wpływ na rozgrywanie rund przez innych graczy, zarówno w jego grupie, jak i w kolejnych. Gracze powinni przepuszczać szybsze grupy. (1) Rekomendacje dotyczące tempa gry. Gracz powinien grać w szybkim tempie przez całą rundę, wliczając w to czas na:
 • przygotowanie i wykonanie każdego uderzenia,
 • przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie między uderzeniami,
 • i dojście do następnego obszaru tee po zakończeniu dołka.
Gracz powinien przygotować się wcześniej do kolejnego uderzenia i gdy nadejdzie jego kolej, być gotowym do gry. Kiedy nadchodzi kolej gry gracza:
 • zalecane jest, aby wykonał uderzenie w czasie nie dłuższym niż 40 sekund od momentu, kiedy może (lub powinien móc) zagrać bez zakłóceń i przeszkadzania innym,
 • zachęca się, aby zwykle wykonywał uderzenia o wiele szybciej niż w 40 sekund.
(2) Gra poza kolejnością, aby przyspieszyć tempo gry. Zależnie od formatu gry gracze mogą zagrać poza kolejnością, aby przyspieszyć tempo gry:
 • w match play gracze mogą uzgodnić, że jeden z nich zagra poza kolejnością w celu zaoszczędzenia czasu (zob. wyjątek w regule 6.4a).
 • w stroke play gracze mogą grać według zasad „ready golf” w bezpieczny i odpowiedzialny sposób (zob. reguła 6.4b(2)).
(3) Polityka Komitetu dotycząca tempa gry. W celu promowania i egzekwowania szybkiej gry, Komitet powinien wprowadzić regułą lokalną, politykę dotyczącą tempa gry. Polityka ta może określać maksymalny czas przejścia rundy, rozegrania dołka lub kilku dołków, wykonania uderzenia i może wprowadzić kary za nierespektowanie jej.
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5H (rekomendacje dotyczące polityki tempa gry).
5.7

Przerwanie gry; wznowienie gry

5.7a

Kiedy gracz może lub musi przerwać grę

Podczas rundy gracz nie może przerwać gry z wyjątkiem następujących przypadków:
 • zawieszenia gry przez Komitet. Wszyscy gracze muszą przerwać grę, jeżeli Komitet ją zawiesi (zob. reguła 5.7b).
 • przerwanie gry po uzgodnieniu w match play. W meczu gracze mogą z dowolnego powodu uzgodnić przerwanie gry, z wyjątkiem sytuacji gdy spowoduje to opóźnienie zawodów. Jeżeli uzgodnią przerwanie gry a następnie jeden z graczy będzie chciał wznowić grę, to uzgodnienie staje się nieważne i drugi gracz też musi wznowić grę.
 • pojedynczy gracz przerywa grę z powodu burzy. Gracz może przerwać grę, gdy ma uzasadnione przekonanie, że występuje zagrożenie uderzeniem pioruna, ale musi ten fakt zgłosić do Komitetu tak szybko jak to możliwe.
Opuszczenie pola nie jest samo w sobie przerwaniem gry. Opóźnienie gry przez gracza omawia reguła 5.6a, a nie niniejsza reguła. Jeżeli gracz przerwie grę z przyczyny niewymienionej w regule lub nie zgłosi tego faktu Komitetowi, to zostanie zdyskwalifikowany.
5.7b

Postępowanie graczy w przypadku zawieszenia gry przez Komitet

Komitet ma dwie możliwości zawieszenia gry, a każda z nich ma inne wymagania określające moment, kiedy gracze muszą przerwać grę. (1) Natychmiastowe zawieszenie (gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo). Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, gracz nie może wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry przez Komitet. Komitet powinien określić jednoznaczny sposób, w jaki poinformuje graczy o natychmiastowym zawieszeniu gry. (2) Normalne zawieszenie (np. z powodu zapadających ciemności lub pola nienadającego się do gry). Jeżeli Komitet zawiesza grę z normalnych powodów, to sposób postępowania zależy od tego, gdzie znajduje się grająca grupa:
 • między dwoma dołkami. Jeżeli wszyscy gracze z grupy znajdują się pomiędzy dwoma dołkami, to muszą przerwać grę i nie wolno im wykonać uderzenia rozpoczynającego kolejny dołek, aż do momentu wznowienia gry przez Komitet.
 • w czasie rozgrywania dołka. Jeżeli któryś gracz z grupy rozpoczął dołek, to gracze mogą wybrać albo przerwanie gry albo dokończenie dołka.
  • Dopuszcza się, aby gracze mieli czas na pojęcie decyzji (który normalnie nie powinien wynosić więcej niż dwie minuty), czy gracze przerywają grę, czy kończą dołek.
  • Jeżeli gracze kontynuują grę na dołku, to mogą go skończyć lub mogą przerwać grę przed skończeniem dołka.
  • Jeżeli gracze skończą grę na dołku lub przerwą ją przed zakończeniem dołka, to nie wolno im wykonać kolejnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry przez Komitet zgodnie z regułą 5.7c.
Jeżeli gracze nie uzgodnią, co robić:
  • match play. jeżeli przeciwnik przerwał grę, gracz również musi przerwać grę i obaj gracze nie mogą grać ponownie, aż do momentu wznowienia gry przez Komitet. Jeżeli gracz nie przerwał gry, to otrzymuje karę główną (strata dołka).
  • stroke play. każdy gracz w grupie może przerwać albo kontynuować grę na dołku, bez względu na to, jaka będzie decyzja pozostałych graczy. Wyjątek - gracz może kontynuować grę tylko wtedy, gdy marker gracza będzie pilnował punktacji gracza.
Kara za naruszenie reguły 5.7b: dyskwalifikacja. Wyjątek – nie ma kary, jeżeli Komitet zdecyduje, że nieprzerwanie gry było uzasadnione: nie ma naruszenia tej reguły i nie ma kary, jeżeli Komitet zdecyduje, że okoliczności uzasadniały nieprzerwanie gry, gdy było to wymagane. Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Wzór reguły lokalnej J-1 (zalecane sposoby sygnalizowania graczom o natychmiastowym lub normalnym zawieszeniu gry przez Komitet).
5.7c

Postępowanie graczy po wznowieniu gry

(1) Gdzie wznowić grę. Gracz musi wznowić grę z miejsca, w którym ją przerwał na dołku lub gdy było to między dołkami, z następnego obszaru tee, nawet gdy gra została wznowiona w kolejnym dniu. Jeżeli gracz wznowi grę z innego miejsca niż tam, gdzie ją przerwał zob. reguły 6.1b i 14.7. (2) Kiedy wznowić grę. Gracz musi być obecny w miejscu określonym w (1) i gotowy do gry:
 • o czasie wznowienia gry ustalonym przez Komitet,
 • i gracz musi wznowić grę w tym czasie (ale nie wcześniej).
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu możliwość wznowienia gry jest opóźniona (np., kiedy gracze z grupy poprzedzającej muszą najpierw zagrać i oddalić się), to nie wystąpi naruszenie tej reguły, jeżeli gracz jest obecny i gotowy do gry, a grupa gracza jest w stanie wznowić grę. Kara za naruszenie reguły 5.7c(2): dyskwalifikacja. Wyjątki do dyskwalifikacji za niewznowienia gry o czasie: : mają tu zastosowanie wyjątki 1, 2 i 3 do reguły 5.3a i wyjątek do reguły 5.7b.
5.7d

Podniesienie piłki, gdy gra jest przerwana; odłożenie i zastąpienie piłki, gdy jest wznowiona

(1) Podniesienie piłki, gdy gra jest przerwana lub zanim gra zostanie wznowiona. Gdy gra jest przerwana na dołku zgodnie z tą regułą, gracz może zaznaczyć miejsce swojej piłki i ją podnieść (zob. reguła 14.1). Przed lub po wznowieniu gry:
 • Gdy piłka gracza była podniesiona po przerwaniu gry. Gracz musi odłożyć oryginalną lub inną piłkę na oryginalnym miejscu (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2).
 • Gdy piłka gracza nie była podniesiona po przerwaniu gry. Gracz może grać piłkę tak, jak leży lub może zaznaczyć miejsce piłki, podnieść ją (zob. reguła 14.1) i odłożyć tę lub inną piłkę na oryginalnym miejscu (zob. reguła 14.2).
W innym przypadku:
 • jeżeli położenie piłki zostało zmienione w wyniku podnoszenia, gracz musi odłożyć tę lub inną piłkę zgodnie z wymaganiami reguły 14.2d.
 • jeżeli położenie piłki zostało zmienione po podniesieniu piłki i przed jej odłożeniem, to reguła 14.2d nie ma tu zastosowania:
  • oryginalna lub inna piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2).
  • Jednak, jeżeli położenie lub inne warunki wpływające na uderzenie zostały pogorszone w tym czasie, zastosowanie ma tu reguła 8.1d.
(2) Postępowanie w przypadku, kiedy piłka lub znacznik zostały przemieszczone podczas przerwania gry. Jeżeli przed wznowieniem gry piłka lub znacznik zostały przemieszczone w jakikolwiek sposób (włączając w to siły natury), gracz musi:
 • odłożyć oryginalną lub inną piłkę na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2),
 • lub umieścić znacznik, aby zaznaczyć oryginalne miejsce i potem odłożyć oryginalną lub inną piłkę w to miejsce (zob. reguły 14.1 i 14.2).
Jeżeli warunki wpływające na uderzenie gracza zostały pogorszone w czasie przerwania gry - zob. reguła 8.1d. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodne z regułą 5.7d: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej