Tilbage
6

Under turneringen

Gå til afsnit
De officielle Golfregler
Udskriv Regel
6
Under turneringen
6
Under turneringen
Når turneringen er startet, er Komitéen ansvarlig for at sikre, at spillerne har de oplysninger, der er nødvendige for at spille efter Reglerne og at hjælpe dem med at anvende Reglerne.
A

Start

Inden starten af runden skal spillerne have alle de oplysninger, de har brug for til at kunne spille banen efter Reglerne. I slagspil skal hver spiller have et scorekort, og i netto-turneringer som Stableford, Maksimum Score eller Four-Ball, bør dette indeholde slagtildelingen som fastsat af Komitéen. Har Komitéen udarbejdet yderligere dokumenter, skal de gøre dem tilgængelige for spillerne før runden, og om muligt før spillerne ankommer til første tee, så de har rimelig tid til at læse dem. Disse kan omfatte:
 • Lokalregler.
 • Retningslinjer for spilletempo.
 • Kodeks for god opførsel.
 • Evakueringsplan.
Afhængigt af tilgængelige ressourcer kan Komitéen vælge at gøre dokumenterne tilgængelige på et specifikt sted, hvor spillerne kan læse dem, f.eks. på en opslagstavle eller via digital kommunikation. Ellers kan de udleveres til spillerne, før de starter deres runde. Når ressourcerne tillader det, bør Komitéen have en starter ved startområdet for at sikre, at spillerne har alle de oplysninger, de har brug for, og at de begynder til tiden. Når det er tid til at starte gruppen, skal starteren starte den første spiller på det fastsatte tidspunkt. Hvis dette ikke er muligt på grund af gruppen foran (såsom hvis de er forsinket af en søgning), skal det faktiske starttidspunkt noteres, så Komitéen kan bruge disse oplysninger, når de anvender en tidsplan for spilletempo. Komitéen bør anvende en konsekvent metode til håndtering af situationer, hvor spillere kan blive forsinkede ved ankomst til første tee. Dette kan omfatte at have komitémedlemmer eller andre til at forsøge at finde de manglende spillere eller have en nedtælling foran andre spillere, der er til stede, så det er klart for alle, når spilleren er forsinket. Det er god praksis at have et ur indstillet til den officielle tid tæt ved tee, og for alle officials at sætte deres ure til samme tid.
B

Banen

(1)
Banevedligeholdelse i løbet af runde
Selvom det er bedst at have al vedligeholdelse på banen færdig før den første gruppe når frem til hvert hul for at sikre, at alle spillere har samme forhold, når de spiller banen, er det nogle gange ikke muligt. Når vedligeholdelse, såsom klipning af greens, fairways eller rough, eller rivning af bunkere, finder sted i løbet af en runde, gælder resultaterne af turneringen. Selvom Komitéen bør forsøge at markere alle områder, der bør markeres som areal under reparation, før turneringen begynder, vil der være tidspunkter, hvor områder ikke bliver bemærket, før spillet er begyndt. Der vil også være tidspunkter, hvor vejr, køretøjer, spillere eller tilskuere kan medføre yderligere skader af banen. I disse tilfælde kan Komitéen beslutte at markere områderne som areal under reparation. Beslutningen om at markere et område skal foretages, uanset om en spiller allerede har spillet fra dette område.
(2)
Valg af flagplaceringer og teesteder
I en slagspilsturnering bør alle spillere spille banen med teestedsmarkeringer og huller, placeret på samme steder. Komitéen bør undgå at flytte nogen teestedsmarkeringer eller huller efter grupper har spillet et hul, men der kan være situationer, hvor dette ikke kan undgås, eller hvor de flyttes af en anden person ved en fejltagelse. a. Teesteder bliver ubrugelige efter start af runden Hvis et teested bliver dækket af midlertidigt vand eller af en eller anden grund ikke kan bruges efter at runden er startet, kan Komitéen afbryde spillet eller flytte teestedet, hvis dette kan ske uden at give nogen spiller en betydelig fordel eller ulempe. b. Teestedsmarkeringer eller hul flyttet Hvis teestedsmarkeringer eller hullet flyttes af banepersonalet, eller hvis teestedsmarkeringer flyttes af en spiller eller en anden, skal Komitéen afgøre, om nogen spillere har fået betydelig fordel eller ulempe. I så fald skal runden normalt erklæres ugyldig. Hvis banen ikke er ændret væsentligt, og ingen spiller har fået en betydelig fordel eller ulempe, kan Komitéen vælge at lade runden tælle. c. Flytning af hullet på grund af positionens sværhedsgrad Hvis det i slagspil viser sig under en runde, at et hul er placeret således, at bolden ikke kan stoppe tæt ved hullet på grund af for stor hældning, hvilket samtidig har resulteret i, at flere spillere bruger et ekstra stort antal putts, har Komitéen flere muligheder. Komitéen bør overveje alle faktorer, herunder hvor svær placeringen er, hvor mange spillere, der har afsluttet spillet af hullet, og hvor hullet hører hjemme i runden, og foretage de handlinger, som den anser for at være den mest fair for alle spillere. For eksempel:
 • Fortsætte spillet med hulplaceringen uændret, idet betingelserne anses for de samme for alle spillere i turneringen.
 • Beholde hullet på samme placering, men tage nogle forholdsregler for at forbedre situationen, såsom vanding af greenen mellem grupper.
 • Erklære runden ugyldig, og få alle spillere til at starte runden igen med hullet på ny placering.
 • Afbryde spillet, omplacere hullet og få spillerne, der har spillet hullet, til at spille hullet igen efter afslutning af deres runde. Resultatet for hullet for disse spillere er det resultat, der er opnået, efter at hullet er blevet omplaceret.
 • Få alle spillere til at se bort fra deres score på det pågældende hul og spille et ekstra hul (uanset om det er på turneringsbanen eller andetsteds), tællende som deres score for hullet.
De sidste to muligheder bør kun bruges under ekstreme omstændigheder, fordi de ændrer runden for nogle eller alle spillere. I hulspil kan Komitéen flytte hullet mellem matcherne. d. Flytning af hul, efter at en bold allerede er spillet ind på greenen nær hullet Hvis en bold er på greenen, og hullet er beskadiget, skal Komitéen forsøge at reparere hullet, så det er i overensstemmelse med definitionen af “hul”.  Hvis dette ikke er muligt, kan spillerne færdiggøre hullet i dets beskadigede tilstand. Komitéen kan herefter vurdere, om det er nødvendigt at flytte hullet, før næste gruppe spiller hullet, hvis det for eksempel vurderes, at hullets tilstand vil forværres under spillet. Hvis det skal flyttes, bør det flyttes til en lignende placering så tæt på som muligt, således at spillerene præsenteres for den samme udfordring, som den oprindelige placering. Det anbefales ikke at flytte hullet, før alle spillere i gruppen har afsluttet spillet af hullet. Komitéen kan dog flytte hullet til en nærliggende og lignende placering, hvis det ikke kan repareres tilstrækkeligt til at gruppen kan afslutte hullet på korrekt vis, og flytningen er nødvendig for en reel afvikling af spillet. Hvis dette sker inden spillerne i gruppen har afsluttet hullet, bør Komitéen kræve, at enhver spiller, hvis bold er på greenen, omplacerer sin bold til en position, der kan sammenlignes med den, som det tidligere slag oprindeligt havde givet spilleren. For en bold, der ligger uden for greenen, bør Komitéen kræve, at bolden spilles som den ligger.
C

Give regelassistance til spillere

En Komité kan udnævne dommere til at bistå med gennemførelsen af en turnering. En dommer er en official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.
(1)
Opgaver og autoritet for Dommere og Komité-medlemmer
Som det fremgår af detaljerne i Definitionen af Dommer, afhænger dommerens opgaver og autoritet i hulspil af deres tildelte rolle, hvorimod en dommer i slagspil er forpligtet til at reagere på enhver overtrædelse af Reglerne, som de ser eller hører om. Lige meget om en dommer er tildelt en match eller ikke, må de ikke reagere på en anmodning om en afgørelse, hvis de faktuelle forhold var kendt for modstanderen på tidspunktet, og ingen anmodning om afgørelse blev fremsat i tide. Se Fortolkning Komité/1 om hvilke begrænsninger der kan sættes for dommeres og komité-medlemmers roller.
(2)
Dommer giver spiller tilladelse til at overtræde en Regel
Hvis en dommer ved en fejl giver tilladelse til, at en spiller overtræder en Regel, bliver spilleren ikke straffet. Men se Regel 20.2d og Afsnit 6C(9) eller 6C(10) for situationer, hvor fejlen kan rettes.
(3)
Dommer advarer spiller, som er ved at overtræde Regel
Selvom en dommer ikke er forpligtet til at advare en spiller, der er ved at bryde en Regel, og derved pådrage sig en straf, anbefales det stærkt, at en dommer i slagspil gør det, når det er muligt, og i hulspil, når dommeren er tildelt til matchen for hele runden. En dommer, der handler i overensstemmelse med anbefalingen ved at give uopfordret information om reglerne for at forhindre overtrædelser af Reglerne, bør gøre det ensartet for alle spillere. Men i hulspil, hvor dommeren ikke har fået tildelt en match for hele runden, har dommeren ingen myndighed til at gribe ind. Dommeren bør ikke advare spilleren, medmindre der bliver spurgt, og hvis spilleren bryder reglen, bør dommeren ikke pålægge straffen uden at modstanderen ønsker en afgørelse.
(4)
Uenighed med dommerens afgørelse
Hvis en spiller er uenig i en dommers afgørelse i hulspil eller slagspil, har spilleren generelt ikke ret til en anden udtalelse, hvad enten det er fra en anden dommer eller Komitéen (se Regel 20.2a), men dommeren, hvis afgørelse er udfordret, kan acceptere at få en anden udtalelse (second opinion). Komitéen kan vedtage en politik, der altid giver alle spillere ret til en anden udtalelse, hvor de er uenige med dommerens afgørelse.
(5)
Spiller ansvarlig for at give korrekte informationer til dommer
En dommer er ofte afhængig af spillerens hjælp til at bestemme fakta for situationen, inden en afgørelse kan træffes. I sådanne situationer skal spilleren gøre sit bedste for at give den korrekte information, så dommeren kan træffe en afgørelse. Hvis afgørelsen viser sig at være forkert, når og hvis der kommer nye informationer til Komitéen (for eksempel ved video-gennemsyn), er udgangspunktet for komitéens handlinger, om spilleren har gjort sit bedste for at give korrekt information til dommeren. Hvis spillen ikke gjorde sit bedste (ved eksempelvis at give fejlagtige kommentarer eller bevidst udelade information), og dette resulterede i, at dommeren fik spilleren til at spille fra forkert sted, så bør komitéen rette afgørelsen, således at spilleren har overtrådt Regel 14.7 på det pågældende hul. Det samme ville gælde, hvis en dommer ikke tildelte straf til en spiller, når en straf skulle være tildelt (såsom at spilleren havde forbedret forholdene for slaget). Komitéen bør også overveje, om spilleren skulle diskvalificeres for alvorlig, dårlig opførsel efter Regel 1.2a. Men hvis spilleren gjorde sit bedste for at give korrekt information, og dommeren gav en afgørelse, der var baseret helt eller kun delvist på den information, som spilleren gav, så bør spilleren ikke tildeles straf bagudrettet for at spille fra forkert sted. Men spilleren kan stadig få straf bagudrettet, hvis spillerens handlinger indebar en overtrædelse, før spilleren talte med dommeren. Eksempelvis ser en spiller sin bold flytte sig i roughen før et slag, men mener ikke at være årsag til flytningen. En dommer tilkaldes og spilleren giver udtryk for, at spilleren ikke rørte græsset nær bolden før den flyttede sig. Baseret på den information afgør dommeren, at bolden skal spilles, som den ligger, og uden straf. Senere på runden viser videomateriale, at spilleren faktisk rørte græsset nær bolden, og forårsagede, at den flyttede sig. Spilleren skulle have haft ét strafslag, og skulle have genplaceret bolden inden næste slag. I denne situation bør Komitéen bagudrettet tildele spilleren ét strafslag på det hul for at forårsage bolden flytning. Men fordi spilleren gjorde sit bedste for at hjælpe dommeren med afgørelsen, bliver spilleren ikke tildelt straf for at spille fra forkert sted. I et tilsvarende eksempel forbedrer en spiller forholdene for slaget under forberedelsen af slaget (såsom at gå henover fringen og der – uden at vide det – træde en lille bunke sand ned, som ligger på spillelinjen). En dommer i nærheden, som dog ikke kan se handlingen i detaljer, er bekymret for, at spilleren kan have forbedret sit leje. På forespørgsel om hvad spilleren gjorde, giver spilleren udtryk for at have trådt henover spillelinjen og ikke på den. Baseret på denne information afgør dommeren, at der ikke er straf. Det opdages senere, at spilleren faktisk gik på spillelinjen og trådte sand ned og derved forbedrede spillelinjen. Selvom spilleren gjorde sit bedste for at give dommeren den korrekte information, var overtrædelsen allerede sket på tidspunktet for samtalen, og Komitéen bør derfor rette afgørelsen og bagudrettet tildele spilleren den generelle straf på det hul.
(6)
Sådan træffes afgørelser på baggrund af fakta
At indsamle og træffe afgørelser på baggrund af fakta er blandt de vanskeligste opgaver for en dommer eller Komitéen.
 • I alle situationer, der involverer fakta, bør tvivlsspørgsmål afgøres baseret på alle relevante omstændigheder og den information, der er tilgængelig på tidspunktet. Hvis Komitéen ikke er i stand til at fastslå fakta til sin tilfredshed, bør den behandle situationen på en måde, der er rimelig, fair og konsekvent med, hvordan lignende situationer behandles i henhold til Reglerne.
 • Vidnesbyrd fra de involverede spillere er vigtigt og bør tages behørigt i betragtning. Der er ingen fast opskrift for vurdering af vidnesbyrd fra spillerne eller vægten af et sådant vidnesbyrd, og hver hændelse bør behandles i forhold til situationen. Den rette beslutning afhænger af omstændighederne i hvert tilfælde og bør overlades til dommerens eller Komitéens bedømmelse.  Når der er spørgsmål vedrørende Reglerne, hvor det er én spillers ord mod en anden, og vægten af bevis ikke vejer for nogen af spillerne, skal tvivlen komme den spiller til gode, som udførte slaget, eller hvis score er involveret.
 • Vidnesbyrd fra dem, der ikke deltager i turneringen, herunder tilskuere, bør overvejes og evalueres. Det er også hensigtsmæssigt at anvende tv-optagelser og lignende til at hjælpe med at løse tvivl, selvom standarden “det blotte øje” skal anvendes, når der anvendes sådanne beviser (se Regel 20.2c).
 • Når en spiller har skullet bestemme et sted, punkt, linje eller område efter Reglerne, bør Komitéen afgøre, om spilleren har anvendt en rimelig bedømmelse. Hvis det er tilfældet, vil beslutningen blive accepteret, selvom beslutningen efter et slag viser sig at være fejlagtig (se Regel 1.3b(2)).
 • Det er vigtigt, at fakta behandles så hurtigt som muligt, hvorfor en dommer kan være begrænset til at vurdere de beviser, der er til rådighed for dem på tidspunktet. Enhver sådan afgørelse kan vurderes igen af dommeren eller Komitéen, hvis yderligere fakta bliver tilgængelige efter den oprindelige afgørelse.
Hvis en dommer træffer en afgørelse, har spilleren ret til at fortsætte på grundlag af denne afgørelse, uafhængigt af om det er en fortolkning af Golfreglerne eller en beslutning baseret på de givne fakta. Hvis afgørelsen anses for at være  forkert, kan Komitéen have autoritet til at foretage en rettelse (se Regel 20.2d og Afsnit 6C(9) eller 6C(10)). Under alle omstændigheder kan dommeren eller Komitéen kun foretage rettelser som begrænset af og beskrevet i Regel 20.2d for både hulspil og slagspil.
(7)
Uklarhed om matchens stilling
Hvis to spillere afslutter deres match, men ikke er enige om resultatet, skal de rejse sagen for Komitéen. Komitéen bør samle alle tilgængelige beviser og forsøge at fastslå matchens rigtige stilling. Hvis det ikke er muligt at fastslå matchens rigtige stilling, skal Komitéen løse situationen på den mest retfærdige måde, hvilket kan betyde, at kampen skal spilles om, hvis det er muligt.
(8)
Håndtering af afgørelse, når spilleren bruger en uanvendelig Regel
Hvis en spiller fortsætter efter en Regel, der ikke gælder for denne situation og derefter udfører et slag, er Komitéen ansvarlig for at bestemme Reglen, der skal anvendes for at foretage en afgørelse baseret på spillerens handlinger. For eksempel:
 • En spiller tog lempelse fra en grænsemarkering i henhold til Regel 16.1b. Spilleren er gået videre efter en uanvendelig Regel. Da Regel 19.1 (uspillelig bold) kræver, at spilleren har besluttet at fortsætte efter denne Regel, inden spilleren tager lempelse, må Komitéen ikke anvende Regel 19 på spillerens handlinger. Da der ikke var nogen Regel, der tillod spilleren at løfte sin bold i en sådan situation, bør udvalget bestemme, at Regel 9.4 finder anvendelse, og ingen af undtagelserne redder spilleren fra straf.
 • En spiller besluttede at bolden var uspillelig i et strafområde, droppede den i henhold til proceduren i valgmulighed b eller c i Regel 19.2 og spillede den fra strafområdet. Da Regel 17.1 er den eneste Regel, der giver spilleren mulighed for at løfte bolden og tage lempelse fra et strafområde, bør Komitéen bestemme, at Regel 17 finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Som følge heraf anses spilleren for at have spillet fra forkert sted (se Regel 14.7) og får desuden 1 strafslag i henhold til Regel 17.1.
 • En spillers bold lå i midlertidigt vand, som blev misforstået for at være et strafområde. Spilleren droppede og spillede en bold efter proceduren i Regel 17.1d(2). Da Regel 16.1b var den eneste Regel, der tillod spilleren at løfte sin bold for lempelse i den situation, bør udvalget bestemme, at Regel 16.1b finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Hvis man antager, at spilleren ikke droppede en bold i og spillede fra et område, der opfyldte Regel 16.1b, antages spilleren at have spillet fra forkert sted (se Regel 14.7).
 • En spiller vidste ikke, hvor den oprindelige bold var, men antog, uden at det var en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den var i areal under reparation. Spilleren droppede og spillede en anden bold i henhold til Reglerne 16.1e og 16.1b. Da spilleren ikke kendte stedet for den originale bold, var Regel 18.1 under disse omstændigheder den eneste Regel, spilleren kunne have anvendt. Derfor bør Komitéen bestemme, at Regel 18.1 finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Som følge heraf anses spilleren for at have sat en bold i spil fra Forrige sted med straf, og desuden at have spillet fra et forkert sted (se Regel 14.7). Spilleren får tillige straf for Forrige sted efter Regel 18.1.
(9)
Håndtering af forkerte afgørelser i hulspil
I henhold til Regel 20.2a har en spiller ikke ret til at appellere dommerens afgørelse. Men hvis en afgørelse fra en dommer eller Komitéen senere findes forkert, bør afgørelsen korrigeres om muligt efter Reglerne (se Regel 20.2d). Dette afsnit præciserer, hvornår en forkert afgørelse bør rettes i hulspil. a. Rettelse af forkert afgørelse fra en dommer under en match
 • Dommeren bør ikke rette op på en forkert afgørelse, efter at nogen spiller har udført sit næste slag. Men hvis en spiller skulle have været diskvalificeret, men ikke blev det, må en sådan afgørelse rettes til enhver tid før start på spillerens næste match, eller før resultatet af turneringen er endeligt (men der er ingen tidsgrænse for at diskvalificere en spiller efter Reglerne 1.2 eller 1.3b(1)).
 • Hvis der ikke udføres flere slag på et hul, efter at en afgørelse er truffet, bør en dommer ikke rette en forkert afgørelse, efter at nogen spiller har udført et slag fra næste teested.
 • Hvis ingen af ovenstående punkter gælder, bør en forkert afgørelse fra en dommer rettes.
 • I en situation, hvor en forkert afgørelse kan rettes, og den forkerte afgørelse resulterede i, at en eller flere spillere løftede deres bold, skal dommeren sørge for, at spillerne genplacerer deres bolde og spiller hullet færdigt med anvendelse af den korrekte afgørelse.
 • Principperne ovenfor gælder også, hvor en dommer undlader at pålægge en spiller straf for overtrædelse af en Regel på grund af misforståelse af resultatet af et hul.
  • For eksempel undlader en dommer at give en spiller en “tab af hul” straf for en overtrædelse af spilletempo, da dommeren tror, at spilleren allerede har tabt hullet. På næste hul finder dommeren ud af, at spilleren ikke havde tabt hullet. Hvis spilleren eller modstanderen har udført et slag fra teestedet på næste hul, kan dommeren ikke længere rette fejlen.
b. Rettelse af forkert afgørelse, truffet på sidste hullet i match, før resultatet er endeligt Hvis en dommer træffer en forkert afgørelse på matchens sidste hul, og der ikke spilles flere slag, bør det rettes til enhver tid, indtil resultatet af matchen er endeligt, eller – hvis matchen er delt og forlænges – indtil en spiller udfører et slag fra næste teested. c. Forkert afgørelse fra dommer i hulspil resulterer i, at spiller udfører slag fra forkert sted Hvis en spiller i hulspil fortsætter på grundlag af en afgørelse fra en dommer, der resulterer i, at spilleren spiller fra forkert sted, og komiteen derefter finder ud af den forkerte afgørelse, gælder følgende principper:
 • Hvis der ikke er tale om en alvorlig overtrædelse, og spilleren ikke har haft en betydelig ulempe ved at spille fra forkert sted, er det for sent at rette afgørelsen, når spilleren har udført et slag fra det forkerte sted. De slag, der er udført efter den forkerte afgørelse, tæller, men uden straf for at spille fra det forkerte sted.
 • Hvis der er en alvorlig overtrædelse, eller spilleren har haft en betydelig ulempe ved at spille fra et forkert sted:
  • Hvis modstanderen endnu ikke har udført sit næste slag på det pågældende hul, bør Komitéen rette fejlen.
  • Hvis modstanderen ikke har udført et slag på hullet, efter at afgørelsen blev givet, bør Komitéen rette afgørelsen, hvis ingen spiller har udført et slag fra næste teested eller, i tilfælde af, at det er matchens sidste hul, før resultatet af matchen er endeligt.
  • Ellers er det for sent at rette afgørelsen, og de slag, der er udført efter den forkerte afgørelse, tæller, men uden straf.
(10)
Håndtering af forkerte afgørelser i slagspil
En spiller har ingen ret til at appellere dommerens afgørelse (se Regel 20.2a). Men hvis en afgørelse fra en dommer eller komiteen senere findes forkert, skal afgørelsen om muligt rettes efter Reglerne (se Regel 20.2d). Dette afsnit præciserer, hvornår en fejlagtig afgørelse skal rettes i slagspil. a. Rettelse af forkert afgørelse fra dommer i slagspil Når det er muligt, bør en dommer rette en fejlagtig afgørelse i slagspil, der indebærer en fejlagtig anvendelse af en straf eller manglende straf, forudsat at turneringen ikke er afsluttet (se Regel 20.2e). b. Spiller i slagspil forkert rådgivet om, at slag ikke tæller I slagspil rådgiver en dommer forkert en spiller om, at et slag ikke tæller, og at der skal spilles igen uden straf. Når spilleren har slået slaget om, gælder afgørelsen (inklusive dommerens annullering af slaget) og spillerens score med det slag, der blev spillet igen, er spillerens score for hullet. c. Spiller i slagspil udfører slag fra forkert sted på grund af forkert afgørelse. Procedure for spiller, når fejlen opdages Hvis en spiller i slagspil fortsætter på grundlag af en afgørelse fra en dommer, der resulterer i, at spilleren spiller fra forkert sted, og komiteen derefter finder ud af den forkerte afgørelse, gælder følgende principper:
 • Hvis der tale om er en alvorlig overtrædelse, eller spilleren har haft en betydelig ulempe ved at spille fra et forkert sted:
  • Hvis spilleren ikke har udført et slag for at starte på et andet hul eller, hvis det er efter det sidste hul på runden, bør Komitéen rette afgørelsen, inden spilleren afleverer sit scorekort. Komitéen bør rådgive spilleren om at annullere slaget, foretaget fra det forkerte sted, og eventuelle efterfølgende slag og fortsæt korrekt. Spilleren får ingen straf for at have spillet fra forkert sted.
  • Ellers er det for sent at rette afgørelsen og de slag, der er udført efter den fejlagtige afgørelse, gælder uden straf.
d. Dommeren giver spiller forkerte oplysninger. Spiller handler ud fra informationen i efterfølgende spil Hvis en dommer giver en spiller fejlagtige oplysninger om Reglerne, har spilleren ret til at handle ud fra sådanne oplysninger i det efterfølgende spil. Derfor kan Komitéen være nødsaget til at træffe afgørelse om både varigheden af spillerens ret til at anvende den fejlagtige oplysning, og spillerens korrekte score, såfremt spilleren pådrager sig en straf efter Reglerne ved at anvende den fejlagtige oplysning. I disse situationer bør udvalget løse sagen på den måde, den finder mest retfærdig på baggrund af alle fakta og med det formål at sikre, at ingen spiller får en særlig fordel eller ulempe. I tilfælde, hvor den fejlagtige information påvirker turneringsresultaterne væsentligt, har Komitéen muligvis ikke anden mulighed end at annullere runden. Følgende principper gælder:
 • Generel vejledning om Reglerne
Når et medlem af Komitéen eller en dommer giver fejlagtige oplysninger i forbindelse med en generel vejledning om Reglerne, bør spilleren ikke være fritaget for straf. Eksempelvis spørger en spiller – bare som et generelt spørgsmål – en dommer, om man må fjerne sand rundt om sin bold i det generelle område. Dommeren oplyser forkert, at det er tilladt. Fordi spørgsmålet ikke var relateret til en specifik situation, ville spilleren ikke undgå straf, hvis spilleren overtrådte den Regel senere på runden.
 • Specifik afgørelse
Når en dommer træffer en forkert afgørelse, er spilleren fritaget for straf. Komitéen bør udstrække denne fritagelse til hele runden for så vidt angår omstændigheder, hvor spilleren fortsætter ukorrekt på egen hånd på nøjagtig samme måde, som anvist af en dommer tidligere på runden. Denne fritagelse ophører dog, hvis spilleren bliver opmærksom på den korrekte procedure i den runde, eller hvis der bliver sat spørgsmålstegn ved spillerens handlinger. For eksempel spørger en spiller en dommer om hjælp til at tage lempelse fra et rødt strafområde, og dommeren fortæller fejlagtigt spilleren, at der skal droppes igen, fordi spillerens stance er i strafområdet. Hvis spilleren dropper igen af samme årsag, når der tages lempelse fra et rødt strafområde senere på den runde eller under næste runde i samme turnering, bør Komitéen ikke straffe spilleren for at spille fra et forkert sted.
 • Vejledning om lokalregler eller turneringsbetingelser
Når et medlem af Komitéen eller en dommer giver fejlagtige oplysninger om, hvorvidt en lokalregel eller turneringsbetingelse er i kraft, skal spilleren være fritaget for straf for at handle ud fra disse oplysninger. Denne fritagelse gælder for hele runden, medmindre det er rettet tidligere, i hvilket tilfælde fritagelsen bør ophøre på det tidspunkt. Hvis spilleren f.eks. får besked om, at afstandsmålere er tilladt, selvom den lokalregel, der forbyder deres anvendelse, er i kraft, får den pågældende spiller ikke straf for at bruge afstandsmåler i løbet af turneringen. Men hvis Komitéen finder ud af den fejlagtige afgørelse, skal spilleren hurtigst muligt informeres om fejlen.
 • Afgørelse om udstyr
Når et medlem af Komitéen eller en dommer bestemmer, at en ikke-godkendt kølle er i overensstemmelse med reglerne, er spilleren fritaget for straf for at bruge køllen. Denne fritagelse gælder for hele turneringen, medmindre den er rettet tidligere, i hvilket tilfælde fritagelsen ophører ved afslutningen af den runde, hvor rettelsen blev foretaget. e. Spiller løfter bolden uden tilladelse på grund af misforståelse af dommerens instruktioner Hvis en spiller som følge af en rimelig misforståelse af dommerens instruktioner løfter sin bold, når det ikke er tilladt, er der ingen straf, og bolden skal genplaceres, medmindre spilleren fortsætter under en anden Regel. For eksempel kommer en spillers bold til at ligge stille mod en flytbar forhindring, og spilleren beder om lempelse. Dommeren rådgiver korrekt spilleren om, at forhindringen kan fjernes i henhold til Regel 15.2, og at bolden skal markeres, hvis den skulle bevæge sig under flytning af forhindringen. Spilleren markerer bolden og løfter den, før dommeren kan stoppe spilleren. Spilleren vil normalt blive straffet med et slag efter Regel 9.4 for at løfte sin bold, når det ikke er tilladt, men forudsat, at dommeren er overbevist om, at spilleren misforstod instruktionen, genplaceres bolden uden straf. f. Spiller fejlagtigt anbefalet af dommer at fortsætte med provisorisk bold En spiller havde grund til at spille en provisorisk bold fra teestedet og finder sin oprindelige bold i et strafområde. Spilleren får så fejlagtigt fortalt af en dommer, at der skal fortsættes med den provisoriske bold og spiller hullet færdigt med den provisoriske bold. Selvom den provisoriske bold var en forkert bold, som spilleren var forpligtet til at opgive i henhold til Regel 18.3c, får spilleren ingen straf for at spille den provisoriske bold. Hvis komiteen så bliver opmærksom på den fejlagtige afgørelse, skal den afgøre, at spillerens score for hullet består af teeslaget med den oprindelige bold plus antallet af slag, som spilleren udførte for at spille hullet færdigt med den provisoriske bold efter den fejlagtige afgørelse, hvor andetslaget med den provisoriske bold er spillerens andetslag på hullet. Men hvis det ikke ville have været rimeligt muligt for spilleren at have spillet den oprindelige bold fra strafområdet, skal spilleren også føje et strafslag til sin score for hullet i henhold til Regel 17.1. g. Komitéen giver forkert afgørelse, når spiller har spillet to bolde i henhold til Regel 20.1c(3). Hvornår afgørelse kan rettes I slagspil spiller en spiller to bolde i henhold til Regel 20.1c(3), rapporterer fakta til Komitéen, og Komitéen fortæller spilleren, at tælle scoren med den forkerte bold. En sådan fejl er en fejlagtig afgørelse og ikke en administrativ fejl. Derfor gælder Regel 20.2d, og svaret afhænger af, hvornår Komitéen finder ud af sin fejlagtige afgørelse:
 • Hvis Komitéen finder ud af den fejlagtige afgørelse, inden turneringen er afsluttet, bør den rette afgørelsen ved at ændre scoren for det pågældende hul til at tælle med den korrekte bold.
 • Hvis Komitéen finder ud af den fejlagtige afgørelse, efter at turneringen er afsluttet, gælder scoren med den forkerte bold som spillerens score for det pågældende hul. I henhold til Regel 20.2d er en sådan afgørelse endelig, når turneringen er afsluttet.
h. Diskvalifikationsstraf fejlagtigt anvendt for vinder af turnering. Fejl opdaget efter to andre spilleres omspil om førstepladsen Hvis den retmæssige vinder af en turnering diskvalificeres som følge af en forkert afgørelse fra Komitéen, og to andre spillere spiller om førstepladsen, afhænger den bedste procedure af, hvornår Komitéen finder ud af sin fejl. Hvis komiteen finder ud af sin fejlagtige afgørelse, inden resultatet af turneringen er endeligt, bør Komitéen rette op på den fejlagtige afgørelse ved at ophæve diskvalifikationsstraffen og erklære spilleren som vinder. Hvis komiteen finder ud af den fejlagtige afgørelse, efter at resultatet af turneringen er endeligt, gælder resultatet, og spilleren er stadig diskvalificeret. i. Anvendelse af diskvalifikationsstraf i turnering, hvor ikke alle scores anvendes til at finde vinderen I et scenario som f.eks. en holdturnering med flere runder, hvor ikke alle spilleres scores tæller til holdets score for en runde, kan en spillers score ikke tælle for runden, hvis spilleren er diskvalificeret, men den kan tælle for andre runder. For eksempel, hvor to scores ud af tre tæller, og hvor en spiller diskvalificeres i den første af fire runder, gælder diskvalifikationen kun for første runde, og spillerens score for de resterende runder kan stadig bruges. Dette gælder for alle turneringer, hvor ikke alle scores bruges til at finde vinderen (for eksempel en individuel turnering, hvor spilleren tæller sine tre bedste scores ud af fire runder). Hvis en spiller diskvalificeres for overtrædelse af Regel 1.3b eller Komitéens Kodeks for god opførsel, er det op til Komitéen at afgøre, om diskvalifikationen skal være for runden eller hele turneringen.
(11)
Kombinere hulspil og slagspil
Kombinationen af hulspil og slagspil frarådes, da visse regler er væsentligt forskellige mellem de to spilleformer. Men hvis spillerne enten beder om at kunne kombinere de to spilformer, eller anmoder om en afgørelse efter selv at have gjort det, bør Komitéen gøre sit yderste for at hjælpe spillerne. a. Når spillere beder om at kunne kombinere hulspil og slagspil Hvis en Komité tillader spillerne at spille en hulspilsmatch, mens de spiller i en slagspilsturnering, bør spillerne blive bedt om at bruge reglerne for slagspil. For eksempel er det ikke tilladt “at give” putts, huller og andet, og hvis en spiller slår uden for tur, har den anden ikke mulighed for at kalde slaget tilbage. b. Når spillere anmoder om en afgørelse, hvor de har kombineret hulspil og slagspil Hvis spillerne anmoder om en afgørelse efter at have kombineret hulspil og slagspil, skal Komitéen anvende Golfreglerne, hvis muligt, som de ville gælde for hver af spilleformerne – hulspil og slagspil. Hvis en spiller eksempelvis ikke afsluttede et hul af en hvilken som helst grund, er spilleren diskvalificeret fra slagspilsturneringen for brud på Regel 3.3c. Men for Stableford, Maximum Score og Par/Bogey, se henholdsvis Reglerne 21.1c, 21.2c og 21.3c.
D

Gennemførelse af retningslinjer for spilletempo

Hvis der er indført retningslinjer for spilletempo for en turnering, er det vigtigt, at Komitéen forstår og aktivt håndhæver retningslinjerne for at sikre, at spillerne overholder retningslinjerne. For mere information og eksempler på retningslinjer henvises til Standard lokalregler, Afsnit 8K.
E

Afbrydelser og genoptagelser

(1)
Omgående og almindelig afbrydelse af spillet
Der er to typer afbrydelser af spillet, som en Komité kan iværksætte, hver med forskellige krav til, hvornår spillerne skal stoppe spillet (se Regel 5.7b).
 • Omgående afbrydelse (f.eks. når der er overhængende fare). Hvis Komitéen erklærer en omgående suspension af spil, skal alle spillere stoppe spil omgående og må ikke udføre yderligere slag, før Komitéen genoptager spil.
 • Almindelig afbrydelse (f.eks. på grund af mørke eller uspillelig bane). Hvis komiteen afbryder spillet af almindelige årsager, så afhænger det, der skal ske efterfølgende af, om en gruppe er mellem to huller eller spiller et hul.
Komitéen bør anvende en særskilt metode til at fortælle spillerne om en omgående afbrydelse, der er forskellig fra den, der anvendes til en almindelig afbrydelse. De signaler, der bruges, skal meddeles spillerne i lokalreglerne. Se Standard lokalregel J-1 – Metoder til afbrydelse og genoptagelse af spillet Når spillet er afbrudt, skal Komitéen vurdere, om spillerne skal forblive på banen eller føres til klubhuset. Uanset om en afbrydelse er omgående eller almindelig , bør Komitéen genoptage spillet, når det er muligt at gøre det. Spillere genoptager spillet fra, hvor de stoppede (se Regel 5.7c).
(2)
At beslutte, hvornår spillet skal afbrydes og genoptages
At beslutte, hvornår spillet skal afbrydes og derefter genoptages, kan være vanskelige beslutninger for en Komité. En Komité bør tage følgende retningslinjer i betragtning: a. Lyn Komitéen bør bruge alle de midler, den har til rådighed for at afgøre, om der er fare for lynnedslag og foretage de handlinger, som den mener er passende. Spillere har også lov til at afbryde spillet, når de mener, at der er fare for lynnedslag (se Regel 5.7a). Når komiteen konkluderer, at der ikke er nogen yderligere fare for lynnedslag, og beordrer spillet genoptaget, skal spillerne genoptage spillet. Se Fortolkning 5.7c/1 for, hvad der kan gøres, hvis en spiller nægter at starte, fordi denne føler, at der stadig er fare for lynnedslag. b. Sigtbarhed Hvis landingsområder ikke længere er synlige for spillerne (for eksempel på grund af tåge eller mørke), anbefales det at spillet afbrydes. På samme måde bør spillet afbrydes, hvis spillerne ikke er i stand til at læse spillelinjer på en greenen på grund af manglende sigtbarhed. c. Midlertidigt Vand Hvis hele området omkring et hul er dækket af midlertidigt vand, og det ikke kan fjernes, skal banen betragtes som uspillelig, og Komitéen skal afbryde spillet i henhold til Regel 5.7. I hulspil, hvis det midlertidige vand omkring hullet ikke kan fjernes, kan Komitéen afbryde spillet eller flytte hullet. d. Vind Hvis flere bolde flyttes af vinden, kan der være en grund til at afbryde spillet, men er det kun en eller to bolde, der bevæger sig på grund af vinden på en green, ville det normalt ikke begrunde, at Komitéen afbryder spillet. På greenen er der regler til at hjælpe spillerne med at undgå straf eller mod at få fordele, hvis bolden blæser tættere på hullet eller blive dårligere stillet, hvis bolden blæser længere fra hullet (se Regler 9.3 og 13.1). Komitéen bør kun overveje at afbryde spillet på grund af vind, hvis der er flere tilfælde med bolde, der flyttes, og der er flere spillere, der har problemer med at genplacere bolden på stedet eller så tæt som muligt på stedet, hvorfra den blev flyttet af vind.
(3)
Genoptagelse af spillet
Når spillet skal genoptages efter en afbrydelse, genoptager spillerne spillet fra, hvor de stoppede (se Regel 5.7d). Komitéen bør overveje følgende:
 • Hvis spillerne blev evakueret fra banen, skal spillerne have tid til at varme op, inden de genoptager spillet.
 • Hvis øvelsesområderne blev lukket under afbrydelsen, skal de genåbnes for at give spillerne tilstrækkelig tid til at gøre sig klar til at spille.
 • Hvordan man får spillerne tilbage til deres positioner på banen.
 • Hvordan man sikrer, at alle spillere er tilbage på plads, inden du genoptager spillet. Dette kan omfatte at have medlemmer af Komitéen i position til at observere og rapportere, når alle spillere er kommet frem.
(4)
Om at annullere runde
a. Hulspil  En match bør ikke annulleres, når spillet er begyndt, da begge spillere i en match spiller på samme betingelser, uden at den ene har en fordel over for den anden. Hvis spillerne holder op med at spille efter aftale, som tilladt i Regel 5.7a, eller Komitéen mener, at forholdene er af en sådan karakter, at spillet skal afbrydes, skal kampen fortsætte fra, hvor den blev afbrudt. I en holdkonkurrence skal turneringsbetingelserne præcisere, hvordan afsluttede og ikke-afsluttede matcher behandles (se Afsnit 5A(4)), hvis nogle matcher er afsluttet, mens andre ikke kan afsluttes på dagen på grund af dårligt lys eller vejr. For eksempel:
 • Resultatet af de afsluttede matcher er endeligt, og ikke-afsluttede matcher skal fortsættes eller spilles på et senere tidspunkt,
 • Alle matcher skal spilles om, og hvert hold kan frit ændre sit oprindelige hold, eller
 • Alle matcher, der ikke kan gennemføres, anses for halverede.
b. Slagspil I slagspil er der ingen vejledning for, hvornår en Komité bør annullere en runde. Den rette beslutning afhænger af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde og overlades til Komitéens bedømmelse. En runde bør kun annulleres i tilfælde, hvor det ville være meget uretfærdigt ikke at annullere den. For eksempel ville det være rimeligt at annullere en runde, hvis et lille antal spillere starter en runde under ekstremt dårlige vejrforhold, hvor forholdene forværres senere, og spil resten af den dag er umuligt, men hvor vejret forudses at blive væsentligt bedre, når spillet genoptages næste dag. Når en runde annulleres, bliver alle scores og straffe under den pågældende runde annulleret. Det ville normalt også indebære enhver diskvalifikationsstraf, men hvis en spiller er diskvalificeret for alvorlig, dårlig opførsel (se Regel 1.2) eller for overtrædelse af Kodeks for god opførsel, bør denne diskvalifikation ikke annulleres.
(5)
Spiller nægter at starte eller stopper spillet på grund af vejrforholdene
Hvis en spiller på grund af dårligt vejr nægter at starte på det tidspunkt, der er fastsat af Komitéen eller stopper spillet i løbet af runden, og Komitéen senere annullerer den runde, får spilleren ingen straf, da alle straffe i en annulleret runde bliver annulleret.
(6)
Fjernelse af midlertidigt vand eller løse naturgenstande fra greenen
Hvis midlertidigt vand, sand, blade eller andre løse naturgenstande ophobes på en green i løbet af en runde, kan Komitéen gøre, hvad der er nødvendigt for at udbedre forholdet, f.eks. ved at bruge en svaber eller ved at børste eller blæse greenen ren. Det er ikke nødvendigt for Komitéen at afbryde spillet for at foretage disse handlinger. I sådanne tilfælde kan Komitéen om nødvendigt få hjælp fra spillerne til at fjerne de løse naturgenstande eller sand. En spiller er imidlertid i strid med Regel 8.1, hvis spilleren fjerner midlertidigt vand på spillelinjen uden Komitéens tilladelse. En Komité kan vedtage retningslinjer, der præciserer, hvilke handlinger der anses for passende for et Komitémedlem, en person udpeget af Komitéen (f.eks. en greenkeeper) eller spillere, i forbindelse med at fjerne midlertidigt vand på greenen. Se Standard lokalregel J-2: Standard lokalregel for at tillade at fjerne midlertidigt vand på greenen med en svaber.
(7)
Match startet i uvidenhed om, at banen er lukket
Hvis spillerne starter en match, når banen er lukket, og Komitéen derefter hører om deres handling, skal matchen spilles om i sin helhed, da spil på den lukkede bane anses for ugyldig.
F

Scoring

(1)
Hulspil
Det er normalt spillernes ansvar at rapportere resultatet af deres kamp på et sted, udpeget af Komitéen. Hvis en dommer er blevet tildelt til matchen, kan dommeren tildeles denne pligt i stedet for spillerne. Hvis en spiller anmoder om en afgørelse under matchen, som ikke er blevet afgjort, bør Komitéen afgøre, om anmodningen opfylder kravene i Regel 20.1b(2), og træffe en afgørelse. Det kan medføre, at spillerne er nødt til at vende tilbage til banen og fortsætte matchen. Når resultatet er blevet rapporteret, anses det for endeligt, og der kan ikke anmodes om en afgørelse, medmindre anmodningen opfylder kravene i Regel 20.1b(3).
(2)
Slagspil
I slagspil bør spillerne have mulighed for at få løst eventuelle problemer, der skal afklares med Komitéen (se Reglerne 14.7b og 20.1c(4)), kontrollere deres scorekort og rette fejl. Hvis der er en fejl på scorekortet, kan en spiller bede markøren eller Komitéen om at foretage eller godkende en ændring på spillerens scorekort (se Regel 3.3b(2)) indtil det tidspunkt, hvor det er afleveret. Når scorekortet er afleveret, bør Komitéen kontrollere det for at sikre, at det har spillerens navn, de nødvendige underskrifter og korrekte score for hullerne. Komitéen bør lægge hulscores sammen og i en handicapturnering beregne spillerens tildelte slag og bruge dette til at beregne spillerens nettoresultat. I andre former for slagspil, som Stableford, Par/Bogey eller i en Four-Ball-turnering, bør Komitéen bestemme det endelige resultat for spilleren eller siden. For eksempel er Komitéen i en Stableford-turnering ansvarlig for at udregne antallet af point, som spilleren scorer for hvert hul og i alt for runden.
G

Fastsætte cuts, foretage lodtrækning, sammensætte nye grupper

(1)
Fastsætte cuts og sammensætte nye grupper
For en turnering, der spilles over flere runder, kan turneringsbetingelserne angive, at:
 • Spillere bliver omgrupperet til senere runder, baseret på deres samlede score indtil da.
 • Størrelsen af feltet reduceres til sidste runde eller runder (kaldes ofte “cut”).
I begge tilfælde bør Komitéen oprette nye grupperinger og offentliggøre dem. Det er sædvanligt for spillerne med de højeste scores at starte først, og spillerne med de laveste scores at starte sidst, selvom Komitéen kan vælge at ændre denne rækkefølge. Komitéen kan vælge, hvordan man omgrupperer spillere, der slutter med samme samlede score. Eksempelvis kan Komitéen beslutte, at den første spiller, der noteres med en bestemt score, modtager en senere starttid end dem, der senere afslutter runden med samme score. Hvis to teesteder skal bruges til senere runder (for eksempel starter halvdelen af feltet på det første hul og den anden halvdel starter på det tiende hul), kan Komitéen beslutte at arrangere grupperne således, at spillerne med de højeste scores starter sidst på den ene side (såsom fra 10. tee), og spillerne med de laveste scores starter sidst på den anden side (såsom fra 1. tee). Dette resulterer i, at spillerne i midten af feltet er de første til at starte på hver tee. På R&A’s hjemmeside, randa.org, kan man finde detaljer om, hvilken indflydelse anvendelsen af straffe efter undtagelsen til Regel 3.3b(3) bør have på en cut-linje eller en startorden i hulspil, efter at den er lavet.
(2)
Håndtering af tilbagetrækning og diskvalifikationer i hulspil
Hvis en spiller i hulspil trækker sig eller diskvalificeres fra turneringen før starten af dennes første match, og Komitéen ikke har præciseret i turneringsbetingelserne, hvordan en sådan situation behandles, er Komitéens muligheder som følger:
 • Automatisk erklære spillerens næste modstander som vinder, eller
 • Hvis spilleren trækker sig før sin match i første runde:
  • Foretage en ny hulspilslodtrækning, hvis tiden tillader det, eller
  • Udskifte spilleren med en spiller fra reservelisten, eller
  • Erstatte spilleren med den spiller, der nu ligger øverst i slagspilskvalifikationen, hvis spillerne har kvalificeret gennem slagspil til hulspilsturneringen.
 • Hvis spilleren trækker sig eller diskvalificeres efter spillerens første eller efterfølgende match, kan Komitéen:
  • Automatisk erklære spillerens næste modstander som vinder, eller
  • Kræve, at alle spillere, som er elimineret af spilleren i hulspil, spiller omspil om spillerens position.
Hvis begge finalister i en hulspilsturnering diskvalificeres, kan Komitéen beslutte at afslutte turneringen uden en vinder. Alternativt kan Komitéen vælge at få de besejrede semifinalister til at spille en match for at bestemme vinderen af konkurrencen. Hvis en spiller i en hulspilsturnering diskvalificeres, bør spilleren stadig have ret til den præmie, som spilleren tidligere har vundet i turneringen, for eksempel for at vinde den slagspilskvalifikationen.
(3)
Håndtering af tilbagetrækning og diskvalifikationer i slagspil
Hvis en spiller trækker sig eller diskvalificeres før første runde i en slagspils-turnering (for eksempel på grund af for sen ankomst til start), kan Komitéen erstatte spilleren med en anden spiller, der ikke aktuelt er i feltet (fra reservelisten), hvis der er en spiller tilgængelig. Hvis spilleren er startet på sin første runde, bør spilleren ikke erstattes.
(4)
Kvalifikation til hulspil
Når slagspilskvalifikation bruges til at bestemme sammensætningen i hulspil, kan Komitéen vælge at håndtere spilleres lige resultater til forskellige positioner ved lodtrækning, eller ved at sammenligne scorekort (matematisk metode) eller omspil. Dette bør specificeres i turneringsbetingelserne.
(5)
Anvendelse af forkert handicap påvirker sammensætningen af matcherne
Hvis Komitéen i en slagspilskvalifikation til en hulspilsturnering, beregner eller anvender et forkert handicap for spilleren, og dette resulterer i en forkert sammensætning, bør Komitéen behandle sagen på den mest fair måde. Komitéen bør overveje at ændre sammensætningen og annullere de matcher, der er berørt af fejlen. Hvis fejlen opdages, efter at anden runde af hulspilsturneringen er startet, er det for sent at rette sammensætningen.
UNDERSØG MERE
Afsnit 1Komitéens rolle
Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen. Komitéen er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og den bør altid handle på en måde, der understøtter Golfreglerne. Denne del af den Officielle Guide til Golfreglerne giver vejledning til Komitéer i at opfylde denne rolle. Mens mange af en Komités opgaver specifikt drejer sig om at afholde organiserede turneringer, er en anden vigtig del af komitéens opgaver relateret til ansvaret for banen under almindeligt og dagligdags spil.
Læs afsnit