Udskriv Regel
3
Turneringen
Formål: Regel 3 dækker de tre centrale elementer af alle golfturneringer:
 • At spille enten hulspil eller slagspil,
 • At spille enten individuelt eller med en partner som del af en side, og
 • At score enten som bruttoscore (ingen handicapslag tildelt) eller nettoscore (handicapslag tildelt).
3
Turneringen
3.1

Centrale elementer i enhver turnering

3.1a

Spilleform: Hulspil eller slagspil

(1) Hulspil eller almindeligt slagspil. Disse er meget forskellige spilleformer:
 • I hulspil (se Regel 3.2) konkurrerer en spiller og en modstander mod hinanden baseret på antal huller vundet, tabt eller delt.
 • I den almindelige form for slagspil (se Regel 3.3) konkurrerer alle spillere mod hinanden baseret på den samlede score – dvs. tæller hver spillers samlede antal slag (omfattende udførte slag og strafslag) for hvert hul for alle runder.
De fleste Regler gælder i begge spilleformer, men visse Regler gælder kun i den ene eller den anden. Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 6C(11) (overvejelser for Komitéen, hvis den afholder turneringer, som kombinerer de to former for spil i en enkelt runde). (2) Andre former for slagspil. Regel 21 dækker andre former for slagspil (Stableford, Maksimum score og Par/Bogey), som bruger en anden måde at regne scores på. Regel 1-20 gælder, som tilpasset i Regel 21 for disse spilleformer.
3.1b

Hvordan spillere konkurrerer: Spille som single eller som partnere

Golf spilles enten som singlespillere, der konkurrerer alene, eller som partnere, der konkurrerer sammen som en side. Selvom Regel 1-20 og Regel 25 fokuserer på singlespil, så gælder de også:
 • I turneringer, som omfatter partnere (Foursomes og Four-Ball), som modificeret af Regel 22 og 23, og
 • I holdturneringer, som modificeret af Regel 24.
3.1c

Hvordan spillere konkurrerer: Brutto- eller nettoscores.

(1) Scratchturneringer. I en scratchturnering:
 • Spillerens ”bruttoscore” for et hul eller runden er spillerens totale antal slag (omfattende udførte slag og strafslag).
 • Spillerens handicap benyttes ikke.
(2) Handicapturneringer. I en handicapturnering:
 • Spillerens ”nettoscore” for et hul eller runden er bruttoscoren modregnet spillerens handicapslag.
 • Dette sker, for at spillere med forskellige færdigheder kan konkurrere på en fair måde.
3.2

Hulspil

Formål med Regel: Hulspil har særlige Regler (specielt om at give huller og at give information om antal slag, man har brugt) fordi spilleren og modstanderen:
 • Konkurrerer udelukkende mod hinanden på hvert hul,
 • Kan se hinandens spil, og
 • Kan forsvare sine egne interesser.
3.2a

Resultatet af et hul og matchen

(1) Vinde et hul. En spiller vinder et hul, når:
 • Spilleren færdigspiller hullet i færre slag (omfattende udførte slag og strafslag) end modstanderen,
 • Modstanderen giver hullet, eller
 • Modstanderen får den generelle straf (tabt hul).
Hvis modstanderens bold i bevægelse skal spilles i hul for at dele hullet, og bolden bevidst bliver ført ud af retning af nogen person på et tidspunkt, hvor der ikke er en rimelig chance for, at den kan spilles i hul (såsom hvis bolden er rullet forbi hullet, og ikke kan rulle tilbage dertil), er hullet afgjort, og spilleren vinder hullet (se Regel 11.2a, Undtagelse). (2) Dele et hul. Et hul deles (også kaldet ”halveres”), når:
 • Spilleren og modstanderen færdigspiller hullet i samme antal slag (omfattende udførte slag og strafslag), eller
 • Spilleren og modstanderen enes om, at næste slag, et hul eller matchen er delt (men dette er kun tilladt, efter at mindst én af spillerne har udført et slag for at starte på hullet).
(3) Vinde en match. En spiller vinder en match, når:
 • Spilleren fører over modstanderen med flere huller, end der resterer at blive spillet,
 • Modstanderen giver matchen, eller
 • Modstanderen bliver diskvalificeret.
(4) Forlænge en delt match. Hvis en match er delt efter det sidste hul:
 • Matchen forlænges med et hul ad gangen, indtil der er en vinder. Se Regel 5.1 (en forlænget match er en fortsættelse af den samme runde, ikke en ny runde).
 • Hullerne spilles i den samme rækkefølge som i runden, medmindre Komitéen bestemmer en anden rækkefølge.
Men turneringsbetingelserne kan fastsætte, at en match ender som delt match. (5) Hvornår resultatet er endeligt. Resultatet af en match bliver endeligt på den måde, som er fastsat af Komitéen (hvilket bør være en del af turneringsbetingelserne), såsom:
 • Når resultatet er offentliggjort på en officiel scoretavle eller et andet udpeget sted, eller
 • Når resultatet er afleveret til en person, udpeget af Komitéen.
Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 5A(7) (anbefalinger til, hvordan resultatet af en match bliver endeligt).
3.2b

At give slag, hul eller match

(1) Spiller kan give slag, hul eller match. En spiller kan give modstanderen det næste slag, et hul eller matchen:
 • Give næste slag. Det er tilladt på ethvert tidspunkt, før modstanderen udfører næste slag.
  • Modstanderen har så færdigspillet hullet med en score, som medtager det givne slag, og bolden må fjernes af hvem som helst.
  • Et slag, der gives, mens modstanderens bold stadig er i bevægelse efter det forrige slag, gælder modstanderens næste slag, medmindre bolden spilles i hul (i hvilket tilfælde det givne slag ikke betyder noget).
  • Spilleren kan give modstanderens næste slag ved at føre modstanderens bold ud af retning eller stoppe den, hvis det udelukkende sker specifikt for at give næste slag, og kun hvis der ikke er nogen rimelig mulighed for, at bolden spilles i hul.
 • Give et hul. Det er tilladt på ethvert tidspunkt, før hullet er færdigspillet (se Regel 6.5), og også før spillerne starter på hullet. Det er ikke tilladt for en spiller og modstanderen at enes om at give huller til hinanden med det formål at forkorte matchen. Hvis de gør det, og ved det ikke er tilladt, er de diskvalificerede
 • Give matchen. Det er tilladt på ethvert tidspunkt, før resultatet af matchen er afgjort (se Regel 3.2a(3) og (4), og også før spillerne starter matchen.
(2) Hvordan man giver et slag, hul eller match. Man kan kun give et slag, hul eller matchen, hvis det er klart kommunikeret:
 • Det kan gøres enten mundtligt eller ved en handling, der klart viser spillerens hensigt til at give slaget, hullet eller matchen (f.eks. ved en gestus).
 • Hvis modstanderen løfter sin bold i strid med en Regel på grund af en rimelig misforståelse af, at spillerens udsagn eller handling var at give det næste slag, hul eller match, er der ingen straf og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som må skønnes, såfremt det ikke er kendt) (se Regel 14.2). At give et slag, hul eller match er endelig, og kan ikke trækkes tilbage.
3.2c

Anvende handicap i en handicapturnering

(1) Oplyse handicap. Spilleren og modstanderen bør oplyse hinanden om deres handicap før matchen. Hvis en spiller oplyser et forkert handicap, enten før eller under matchen, og ikke retter sin fejl før modstanderen udfører sit næste slag:
 • Det oplyste handicap for højt. Spilleren er diskvalificeret hvis dette har indflydelse på det antal slag, spilleren skal give eller have. hvis det ikke har, er der ingen straf.
 • Det oplyste handicap for lavt. Der er ingen straf, og spilleren skal bruge det oplyste lavere handicap til at beregne det antal slag, der gives eller modtages.
(2) Huller, hvor handicapslag gælder.
 • Handicapslag gives hul for hul, og den laveste nettoscore vinder hullet.
 • Hvis en delt handicapmatch forlænges, gives handicapslagene hul for hul på samme måde som under runden (medmindre Komitéen har fastsat noget andet).
Hver spiller er ansvarlig for at vide, på hvilke huller spilleren giver eller får handicapslag, baseret på handicapnøglen, som fastsat af Komitéen (hvilket normalt står på scorekortet). Hvis spillerne undlader at anvende eller fejlagtigt anvender handicapslag på et hul, så står resultatet, spillerne var enige om, ved magt, medmindre spillerne retter fejlen i tide (se Regel 3.2d(3)).
3.2d

Spillerens og modstanderens ansvar

(1) Fortælle modstanderen om antal brugte slag. På et hvilket som helst tidspunkt under spillet af et hul, eller efter at hullet er færdigspillet, må modstanderen spørge om det antal slag (omfattende udførte slag og strafslag), spilleren har brugt på hullet. Dette er for at tillade modstanderen at beslutte, hvordan det næste slag og resten af hullet skal spilles, eller for at bekræfte resultatet af det netop færdigspillede hul. Når spilleren bliver spurgt om antal brugte slag, eller spilleren giver den information uden at være spurgt:
 • Skal spilleren oplyse det rigtige antal brugte slag.
 • En spiller, som ikke svarer på modstanderens forespørgsel, betragtes som at have oplyst et forkert antal brugte slag.
Spilleren får den generelle straf (tabt hul) hvis spilleren oplyser modstanderen et forkert antal brugte slag, medmindre spilleren retter sin fejl i tide:
 • Forkert antal brugte slag oplyst under spil af hullet. Spilleren skal oplyse det korrekte antal brugte slag, inden modstanderen udfører næste slag eller foretager en lignende handling (såsom at give spillerens næste slag eller hullet).
 • Forkert antal brugte slag oplyst, efter hullet er færdigspillet. Spilleren skal oplyse det korrekte antal brugte slag:
  • Før nogen af spillerne udfører et slag for at starte på næste hul eller foretager en lignende handling (f.eks. giver næste slag eller matchen), eller
  • På sidste hul i matchen, før resultatet af matchen er endeligt (se Regel 3.2a(5)).
Undtagelse - Ingen straf, hvis det ikke betyder noget for resultatet af hullet: Hvis spilleren oplyser det forkerte antal brugte slag, efter et hul er færdigspillet, men det ikke betyder noget for modstanderens opfattelse af, om hullet var vundet, tabt eller delt, er der ingen straf. (2) Oplyse modstanderen om straf. Når en spiller får en straf:
 • Spilleren skal oplyse modstanderen om straffen, så snart det rimeligt er muligt, idet der tages hensyn til, hvor nær spilleren er ved modstanderen og andre praktiske faktorer. Det er ikke altid muligt at oplyse modstanderen om straffen før modstanderen udfører sit næste slag
 • Dette krav gælder, selvom spilleren ikke ved, han har fået en straf (fordi spillere forventes at vide, når de har overtrådt en Regel).
Hvis spilleren ikke gør dette, og ikke retter fejlen, før modstanderen udfører næste slag, eller foretager en lignende handling (f.eks. giver spillerens næste slag eller hullet), så får spilleren den generelle straf (tabt hul). Undtagelse – Ingen straf, hvis modstanderen kendte til spillerens straf: Hvis modstanderen vidste, at spilleren havde fået en straf, f.eks. kunne se at spilleren åbenbart tog lempelse med straf, så får spilleren ingen straf for at undlade at fortælle modstanderen om det. (3) Kende scoren i matchen. Spillerne forventes at kende scoren i matchen – f.eks. om en af dem fører med et bestemt antal huller (”huller op” i matchen), eller matchen er lige (også kendt som ”all square”). Hvis spillerne fejlagtigt enes om en forkert score i matchen:
 • De må rette scoren i matchen, før nogen af dem udfører et slag for at starte på næste hul eller, for det sidste hul, før resultatet af matchen er endeligt (se Regel 3.2a(5)).
 • Hvis den ikke rettes inden den tid, bliver den forkerte score i matchen den faktiske score i matchen.
Undtagelse – Når spiller anmoder om en regelafgørelse i tide: Hvis en spiller rettidigt beder om en regelafgørelse (se Regel 20.1b), og det viser sig, at modstanderen enten (1) gav forkert oplysning om antal brugte slag eller (2) undlod at oplyse spilleren om en straf, skal den forkerte score i matchen rettes. (4) Beskytte egne rettigheder og interesser. Spillere i en hulspilsmatch bør beskytte deres egne rettigheder og interesser efter Reglerne:
 • Hvis spilleren ved eller tror, at modstanderen har overtrådt en Regel, som medfører en straf, må spilleren vælge om der skal handles på overtrædelsen eller ej.
 • Men hvis spilleren og modstanderen enes om ikke at anvende Reglerne eller en straf, de ved gælder, og en af disse spillere har påbegyndt runden, bliver begge diskvalificerede efter Regel 1.3b.
 • Hvis spilleren og modstanderen bliver uenige om, at en af dem har overtrådt en Regel, må en hvilken som helst af spillerne beskytte sine rettigheder ved at bede om en regelafgørelse efter Regel 20.1b.
Hvis en dommer er sat til at følge én match i hele runden, er dommeren ansvarlig for at handle på enhver overtrædelse af Reglerne, som dommeren ser eller bliver gjort opmærksom på (se Regel 20.1b(1)).
3.3

Slagspil

Formål med Regel: Slagspil har særlige Regler (specielt for scorekort og at spille bolden i hul), fordi:
 • Hver spiller konkurrerer mod alle andre spillere i turneringen, og
 • Alle spillere skal behandles ens efter Reglerne.
Efter runden skal spilleren og markøren (som fører spillerens score) kontrollere, at spillerens score for hvert hul er korrekt, og spilleren skal aflevere scorekortet til Komitéen.
3.3a

Vinderen i slagspil

Vinderen er den spiller, som færdiggør alle runder i det færreste antal samlede slag (omfattende udførte slag og strafslag). I en handicapturnering betyder dette i det færreste antal samlede nettoslag. Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 5A(6) (turneringsbetingelserne bør fortælle, hvordan lige resultater afgøres).
3.3b

Scoren i slagspil

Spillerens score føres på spillerens scorekort af markøren, som enten er udpeget af Komitéen eller af spilleren på en måde, som er godkendt af Komitéen. Spilleren skal have den samme markør under hele runden, medmindre Komitéen godkender en ændring enten før eller efter, det sker. (1) Markørens ansvar: At påføre hullernes score og underskrive scorekortet. Efter hvert hul på runden bør markøren bekræfte antallet af slag på hullet (omfattende udførte slag og strafslag) sammen med spilleren og påføre bruttoscoren på scorekortet. Når runden er slut:
 • Skal markøren underskrive scorekortet.
 • Hvis spilleren havde mere end én markør, skal hver markør underskrive for de huller, den pågældende var markør, men hvis én af markørerne overværede spilleren spille alle hullerne, må den markør underskrive for alle hullerne.
En markør må afvise at underskrive en spillers score for et hul, som markøren mener er forkert. I sådant et tilfælde skal Komiteen vurdere de tilgængelige beviser og afgøre spillerens score for hullet. Hvis markøren stadig nægter at underskrive spillerens score, kan Komiteen underskrive scoren for hullet eller acceptere godkendelse fra nogen anden, som har set spillerens handlinger på det pågældende hul. Hvis en markør, som er en spiller, bevidst underskriver en forkert score for et hul, bør markøren diskvalificeres efter Regel 1.2a
(2) Spillerens ansvar: Underskrive og aflevere scorekortet. Under runden bør spilleren holde regnskab med sin score for hvert hul. Når runden er slut:
 • Bør spilleren omhyggeligt gennemgå scoren for hvert hul, som markøren har påført, og tage eventuelle spørgsmål op med Komitéen,
 • Skal spilleren sørge for, at markøren underskriver scorekortet,
 • Må spilleren ikke ændre en score, påført af markøren undtagen med markørens tilladelse eller Komitéens godkendelse (men hverken spilleren eller markøren behøver at lave nogen ekstra underskrift af den ændrede score), og
 • Skal spilleren underskrive scorekortet og straks aflevere det til Komitéen, hvorefter spilleren ikke må ændre på scorekortet.
Hvis spilleren bryder nogle af disse krav i Regel 3.3b, er spilleren diskvalificeret. Undtagelse – Ingen straf, hvis det skyldes, at markøren ikke udfører sine ansvarsområder: Der er ingen straf, hvis Komitéen beslutter, at spillerens overtrædelse af Regel 3.3b(2) skyldes markørens undladelse af at udføre sine ansvarsområder (såsom hvis markøren forlader anlægget med spillerens scorekort eller uden at have underskrevet scorekortet), så længe dette var uden for spillerens kontrol. Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 5A(5) (anbefalinger til, hvordan man definerer, hvornår et scorekort er afleveret). Se Procedurer for Komiteen, Afsnit 8; Standard lokalregel L-1 (reducere straffen for at aflevere et scorekort uden underskrift). (3) Forkert score for et hul. Hvis spilleren afleverer et scorekort med en forkert score for et hul:
 • Den afleverede score er højere end den faktiske score. Den højere afleverede score for hullet gælder.
 • Den afleverede score er lavere end den faktiske score eller ingen score for hullet. Spilleren er diskvalificeret.
Undtagelse – Undladelse af at påføre en ukendt straf: Hvis scoren på et eller flere huller er lavere end den faktiske score, fordi spilleren undlod at medregne et eller flere strafslag, som spilleren ikke kendte til, før scorekortet blev afleveret:
 • Spilleren er ikke diskvalificeret.
 • I stedet for skal Komitéen, hvis fejlen opdages inden turneringen er afsluttet, ændre spillerens score for de pågældende huller ved at tillægge hullerne de(t) strafslag, som skulle have været inkluderet i scoren for de pågældende huller ifølge Reglerne.
Denne undtagelse gælder ikke:
 • Hvis den udeladte straf er en diskvalifikation, eller
 • Hvis spilleren fik at vide, at der muligvis var en straf eller var usikker på, om der var en straf, og ikke tog sagen op med Komitéen, inden scorekortet blev afleveret.
(4) Spilleren er ikke ansvarlig for at handicap står på scorekortet eller for sammentælling af scores. Der er ikke noget krav om, at spillerens handicap står på scorekortet eller for at spillerne tæller deres score sammen. Hvis spilleren afleverer et scorekort med et handicap vist eller brugt forkert, eller på hvilket spilleren har talt scorerne forkert sammen, er der ingen straf. Straks Komiteen modtager scorekortet fra en spiller ved afslutningen af dennes runde, er Komiteen ansvarlig for:
 • At tælle spillerens score sammen, og
 • At beregne spillerens tildelte slag for turneringen og bruge dette til at beregne spillerens nettoscore.
Se Procedurer for Komiteen, Afsnit 8; Standard lokalregel L-2 (gøre spilleren ansvarlig for handicap på scorekortet).
3.3c

Undladelse af at spille bolden i hul

En spiller skal spille bolden i hul på hvert hul i en runde. Hvis spilleren undlader at spille bolden i hul på et af hullerne:
 • Spilleren skal rette fejlen, før der udføres et slag for at starte på et nyt hul, eller, hvis det er sidste hul i runden, før scorekortet afleveres.
 • Hvis fejlen ikke er rettet inden det tidspunkt, er spilleren diskvalificeret.
Se Reglerne 21.1, 21.2 og 21.3 (Regler for andre former for slagspil (Stableford, Maksimum score og Par/Bogey), hvor der scores anderledes, og hvor spilleren ikke bliver diskvalificeret, hvis spilleren ikke spiller bolden i hul).
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere