Tilbage
8

Standard lokalregler

Gå til afsnit
De officielle Golfregler
Udskriv Regel
8
Standard lokalregler
8
Standard lokalregler
En lokalregel er en tilpasning af en Regel eller en supplerende Regel, som Komitéen vælger at anvende til almindeligt spil eller en specifik turnering. Komitéen er ansvarlig for at beslutte at anvende lokalregler og for at sikre, at de er i overensstemmelse med retningslinjerne i Afsnit 8(1). Lokalregler, der ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer, er ikke tilladt, og en runde, spillet med en sådan lokalregel, anses ikke for at være spillet efter Golfreglerne. Hvis en komité anvender en lokalregel, der ikke er i overensstemmelse med det beskrevne formål for en Standard Lokalregel, bør Handicapkomitéen konsulteres for at afklare, om der kan indsendes scores for den runde til handicapformål. (1) Retningslinjer for etablering af lokalregler Før komitéen beslutter at etablere en lokalregel, bør den overveje de følgende retningslinjer: a. Lokalregler har samme status som en Golfregel for den pågældende turnering eller bane. b. Selvom Komitéer har betydelig autoritet efter Golfreglerne til at anvende lokalregler for at dække særlige behov for en bane eller en turnering, bør de kun bruge lokalregler for at håndtere de typer situationer, der er omfattet af formålsbeskrivelserne i Afsnit 8. c. En Standard lokalregel kan enten vedtages i sin helhed eller tjene som et eksempel på, hvordan man skriver en bestemt type lokalregel. Hvis en komité ændrer ordlyden af en Standard lokalregel for at passe til banens eller turneringens særlige behov, skal det sikres, at ændringerne ligger inden for det angivne formål, og der bør søges rådgivning hos DGU. Eksempler på ændringer af Standard Lokalregler, som ville komme ind under dette krav: d. Medmindre andet er skrevet, bør straffen for overtrædelse af en lokalregel være den generelle straf. e. En Komité må ikke anvende en lokalregel til at fravige eller ændre Golfreglerne, blot fordi den foretrækker, at en Regel skulle være anderledes. Eksempler på lokalregler, der ikke er tilladte:
 • Tillade brug af ulovlige køller.
 • Udvide søgetiden fra 3 til 5 minutter.
 • Tillade en spiller at have mere end én caddie.
f. Regel 1.3c(3) bestemmer, at Komitéen ikke har ret til at bruge straffe på anden måde end foreskrevet i Golfreglerne. Derfor må en Komité ikke bruge en lokalregel til at undlade, ændre eller tildele en straf. Eksempler på lokalregler, der ikke er tilladte:
 • Undlade straf for at spille fra forkert teested, hvis spilleren retter fejlen inden for et minut efter slaget.
 • Reducere straffen for at udføre et slag med en ulovlig kølle fra diskvalifikation til generel straf.
 • Tildele en straf på 1 strafslag til en spiller, der undlader at oplyse en anden spiller om, at de vil løfte deres bold for identifikation.
g. Hvis en lokalregel er skrevet med samme formuleringer som i Standard lokalreglerne, kan Komitéen søge assistance hos Dansk Golf Union om, hvorledes lokalreglen skal fortolkes. Men hvis Komitéen har skrevet sin egen lokalregel, er det Komitéens opgave at stå for fortolkningen. h. Hvis en lokalregel introduceres på grund af en midlertidig situation, skal den fjernes, så snart situationen ikke længere kræver brug af lokalreglen. i. Standard lokalreglerne i Afsnit 8 dækker de situationer eller problemer, der opstår ofte nok til at begrunde at have en standardiseret form. Der kan opstå situationer, hvor der må anvendes en lokalregel, hvor der ikke er standardtekst. I disse situationer bør komitéen skrive lokalreglen på en klar og enkel måde. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at ændringerne er i overensstemmelse med de formål, som er angivet i Golfreglerne og Standard lokalreglerne. Som eksempel er det ikke tilladt at give lempelse for tørvehuller, da det ikke er i overensstemmelse med det centrale princip (Formål til Regel 1), om at spille banen, som den er, og bolden, som den ligger. Hvis Komitéen mener, at en lokalregel, der ikke er omfattet af disse retningslinjer, kan være nødvendig på grund af lokale unormale forhold, der forstyrrer fairplay, bør den konsultere Dansk Golf Union direkte. (2) Information om lokalregler Komitéen bør sikre, at enhver lokalregel præsenteres for spillere, enten på scorekortet, på et udleveret ark eller via digital kommunikation. Hvis der præsenteres en kort form af lokalreglen, for eksempel på bagsiden af scorekortet, bør Komitéen sikre, at den fulde tekst er tilgængelig, for eksempel på en opslagstavle eller på en webside.
A

Banens grænser og out of bounds

A-1
Typiske metoder til at definere banens grænser og grænsekanter
Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere banens grænser, og det er ikke hensigtsmæssigt eller muligt at give en komplet liste over lokalregler, der kan bruges til dette formål. Det er vigtigt at være klar og specifik, når banens grænser defineres i lokalreglerne. Den mest almindelige metode til at definere banens grænser er med pæle, malede linjer og eksisterende hegn. Det er ikke nødvendigt at beskrive enhver grænse i lokalreglerne, men det er vigtigt at beskrive de anvendte metoder. Det anbefales at angive specifikke metoder, hvor grænserne ikke er visuelt oplagte, og hvor den anvendte metode er mindre typisk. Det kan beskrives som i eksempler er angivet nedenfor:
 • Out of bounds defineres som [indsæt beskrivelse af metoder til at definere _out of bounds, for eksempel hvide pæle, linjer eller hegn]."
 • "Out of bounds grænsen til venstre for [angiv hulnummer] er defineret ved den banenære kant af de hvide malede [linjer/prikker] på [angiv placering, som f.eks. vejen]."
 • "Vedligeholdelsesområdet mellem [angiv hulnummer] er out of bounds. Grænsen er defineret den banenære side af hegnspælene, der omringer området."
Se Afsnit 2A og 5B(1) for mere information om definition af out of bounds.
A-2
Præcisering af out of bounds ved mur, vej eller andre genstande
Formål. Definitionen af “out of bounds” præciserer, at når en grænse er defineret af en mur, vej eller andre genstande, skal Komitéen definere grænsekanten. Afhængig af murenes type eller tilstand kan der være gode grunde til at definere grænsen, som værende på den anden side af muren, eller alternativt at bruge den banenære kant som grænsen.  Standard lokalregel A-2.1 “Den banenære kant af [angiv en hvilken som helst mur eller vej] definerer banens grænse.”  Standard lokalregel A-2.2 out of bounds-undefined text- når den er forbi [angiv en hvilken som helst mur-undefined text- vej eller andre genstande]-undefined text- som definerer banens grænser” color-lightBlue">{ Standard lokalregel A-2.3 “Grænsen på [hulnummer] er defineret af [indsæt beskrivelse af genstande eller forholdet].”
A-3
Grænsehegn kan behandles anderledes af Komitéen
Formål. Hvis grænsen defineres af et hegn, er kanten af grænsen defineret af linjen mellem de banenære punkter af hegnspælene i jordhøjde (eksklusive vinklede støttepiller) og hegnspælene er out of bounds. Men Komitéen kan vælge at behandle grænsehegnet på en anden måde på grund af naturen af hegnet eller den vegetation, der vokser rundt om hegnet. Komitéen kan ikke ændre på, hvordan grænsen er defineret i forhold til en linje eller pæl. Standard lokalregel A-3 “En bold er out of bounds, når den har passeret hegnet i jordniveau (eksklusive vinklede støttepiller) på [angiv hulnummer].”
A-4
Intern out of bounds
Formål. På grund af banedesign eller sikkerhedsmæssige årsager kan en Komité vælge at specificere, at en bestemt del af banen er out of bounds for spil på et bestemt hul.  Dette gøres for at forhindre spillere, der spiller dette hul, i at spille til og fra en anden del af banen. For eksempel på et dogleg hul kan en intern out of bounds bruges til at forhindre en spiller i at skære hjørnet ved at spille en bold til en fairway på et andet hul. Men en lokalregel, der angiver, at en bold er out of bounds, hvis den krydser en grænse, selvom den igen krydser grænsen og kommer til at ligge stille på samme del af banen, er ikke tilladt, fordi bolden kun er out of bounds, når den kommer til at ligge stille out of bounds. Standard lokalregel A-4 “Under spil af [angiv hulnummer] er [angiv f.eks. side] af hullet, som angivet ved [indsæt beskrivelse af metode for out of bounds, for eksempel hvide pæle], out of bounds. Disse [indsæt beskrivelse af metode for out of bounds, for eksempel hvide pæle] er grænsemarkeringer ved spil af [angiv hulnummer]. Ved spil af alle andre huller er de [ikke-flytbare/flytbare] forhindringer.”
A-5
Out of bounds, når en offentlig vej løber igennem banen
Formål. Når en offentlig vej løber gennem en bane, er den normalt defineret som out of bounds. Dette kan gøre det muligt for en bold, der spilles fra den ene side af vejen, at komme til at ligge stille inden for banens grænser på den anden side af vejen, selvom bolden ville være out of bounds, hvis den kom til at ligge stille på selve vejen. Hvis Komitéen mener, at det er uretfærdigt eller farligt at behandle disse situationer forskelligt, kan den vedtage en lokalregel, hvori det hedder, at en bold, der spilles fra den ene side af vejen og kommer til at ligge stille på den anden side af den pågældende vej, er out of bounds. Hvis en vej krydser et bestemt hul, hvor spillerne skal spille fra den ene side til den anden i det normale spilforløb, bør Komitéen angive, at denne lokaleregel ikke gælder for den pågældende vej ved spil af dette hul. Standard lokalregel A-5 “En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen [identificer vejen eller hullerne, hvor lokalreglen kommer i spil] er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen, der er in bounds for andre huller.”
A-6
Pæle, som viser out of bounds
Formål. Når out of bounds er defineret af en linje på jorden, en grøft eller på en anden måde, som måske ikke er synlig fra en afstand, kan Komitéen placere pæle langs grænsen for at give spillerne mulighed for på afstand at se, hvor grænsen er. Det er normalt ikke tilladt at flytte grænsemarkeringerne, og der gives normalt ikke lempelse uden straf, men Komitéen kan muliggøre lempelse fra disse pæle gennem følgende Standard lokalregel, som også bør præcisere statussen for disse pæle. Det anbefales, at sådanne pæle markeres anderledes end andre grænsemarkeringer på banen, for eksempel kan hvide pæle med sorte toppe anvendes til dette formål. Standard lokalregel A-6 “Når en grænse er defineret af [identificere grænse, for eksempel en hvid linje malet på jorden], er hvide pæle med sorte toppe placeret for synlighed. Disse pæle er [ikke-flytbare/flytbare] forhindringer.”
B

Strafområder

B-1
Definere strafområder
Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere strafområder på banen, og det er derfor ikke rimeligt eller muligt at udarbejde en komplet liste over lokalregler, der kan bruges til dette formål. Det er vigtigt at være klar og specifik, når strafområder defineres i lokalreglerne. Selv om det er en god praksis at markere kanterne på strafområder med pæle og/eller linjer, er der tidspunkter, hvor kanten af strafområdet kan defineres via en fysisk forekomst og ved en tekst på scorekortet eller lokalreglerne. Dette bør kun ske, når der kan være meget lidt tvivl om, hvor kanten af strafområdet begynder. Nogle eksempler på, hvordan dette kan beskrives, er:
 • Det røde strafområde på [angiv hulnummer] strækker sig til og falder sammen med grænsen for out of bounds."
 • Det røde strafområde på [angiv hulnummer], der kun er defineret på én side, strækker sig uendeligt."
 • "Alle strande er røde strafområder, og grænsen af området er, hvor græsset og sandet mødes."
 • “Alle områder af lava er røde strafområder."
 • “Når en kunstig mur omgiver kanten af en sø eller andet vandområde, defineres strafområdet af murens banenære kant."
Hvis et strafområde potentielt er i spil for mere end ét hul, kan Komitéen vælge at definere det som et gult strafområde for spil på et hul for at opretholde udfordringen på det hul. Men en lokalregel kan anvendes for at definere strafområdet som rødt for spil af alle andre huller, hvor lempelse er rimelig.
 • "Når man spiller [angiv hulnummer], skal det gule strafområde på [angiv andet hulnummer] spilles som et rødt strafområde."
 • “Det gule strafområde på [angiv hulnummer], skal spilles som et rødt strafområde på alle andre huller."
Se Afsnit 2C og 5B(2) for mere information om definition af strafområder.
B-2
Lempelse på modsat side af rødt strafområde
Formål. Regel 17.1 giver en spiller mulighed for at tage lempelse sidelæns eller på flaglinjen, baseret på hvor dennes bold sidst krydsede grænsen af et rødt strafområde. Men i nogle tilfælde (for eksempel på grund af placeringen af det røde strafområde lige ved siden af en out of bounds) kan disse muligheder efterlade spilleren uden nogen rimelig mulighed, undtagen at spille bolden fra forrige sted. En Komité kan indføre en lokalregel for at tillade sidelæns lempelse på den modsatte side af det røde strafområde som en ekstra lempelsesmulighed i henhold til Regel 17.1d. Når en lokalregel overvejes for at tillade yderligere lempelse:
 • Komitéen bør overveje at indføre lokalreglen i situationer, hvor en spiller kunne blive alvorligt dårligere stillet, hvis den ikke blev indført. To sådanne eksempler er:
  • Hvor en out of bounds linje møder grænsen af et strafområde langs siden af et hul, således at hvis en bold sidst krydsede ind i strafområdet fra grænsesiden, ville spilleren sandsynligvis ikke have nogen realistisk lempelsesmulighed, bortset fra at spille igen fra forrige sted.
  • Hvor et strafområdes layout er sådan, at der kan være tvivl om, hvor bolden er gået ind i strafområdet, og beslutningen om hvilken side af strafområdet, som bolden sidst krydsede, har en betydelig indvirkning på, hvor der skal tages lempelse. Dette gælder, hvis et relativt smalt strafområde er afgrænset af buske eller tyk rough på den ene side og fairway på den anden.
 • Det anbefales, at Komitéen specificerer placeringen af specifikke strafområder, som lokalreglen gælder for, snarere end at anvende den på alle røde strafområder på banen. Denne lokalregel bør ikke bruges til at give en spiller mulighed for at bruge lempelsesmuligheden på den modsatte side for at komme over et rødt strafområde til en mere gunstig placering, end der er tilgængeligt, hvis kun den normale sidelæns lempelsesmulighed efter Regel 17.1d anvendes.
 • Hvor dette er en mulighed, kan det også være ønskeligt at markere de strafområder på en særlig måde, f.eks. at sætte en anden farvet top på enhver pæl, hvor den ekstra mulighed er tilgængelig, og dette skal angives i lokalreglen.
 • I stedet for at bruge denne lokalregel kan Komitéen beslutte at indføre en eller flere droppezoner (se Standard lokalregel E-1).
Standard lokalregel B-2.1 “Hvis en spillers bold er i et strafområde, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i et strafområde, selv om den ikke findes, kan spilleren tage lempelse ved hjælp af en af mulighederne i Regel 17.1d, hver med ét strafslag. Eller hvis bolden sidst krydsede grænsen af det røde strafområde på [angiv hulnummer og placering], må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet:
 • Referencepunkt: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde. På en sådan måde, at en lige linje mellem de to punkter ikke går uden om strafområdet.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Må være i ethvert baneområde, undtagen det samme strafområde, men
  • Hvis mere end ét baneområde er placeret inden for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i samme baneområde, som bolden først rammer, når den droppes i lempelsesområdet.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel B-2.2 Standard lokalregel B-2.1 gælder, men med følgende ændring til andet afsnit: “Eller hvis bolden sidst krydsede grænsen til et rødt strafområde, der falder sammen med banens ydre grænse, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslagdroppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet:”
B-3
Provisorisk bold for en bold i et strafområde
Formål. Efter Regel 18.3 må en spiller ikke spille en provisorisk bold, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at dennes bold er i et strafområde. Men i usædvanlige tilfælde kan størrelse, form eller placering af et strafområde være således, at:
 • Spilleren kan ikke se, om bolden er i strafområdet,
 • Det ville forsinke spillet urimeligt, hvis spilleren blev nødt til at gå frem for at se efter bolden, før spilleren returnerer for at spille en anden bold enten fra forrige sted eller efter en anden mulighed i Regel 17, og
 • Hvis den oprindelige bold ikke er fundet, ville det være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i strafområdet.
For sådanne situationer, kan en Komité, for at spare tid, vælge at modificere Regel 18.3:
 • Regel 18.3a er modificeret for at give spilleren mulighed for at spille en provisorisk bold efter Regel 17.1d(1), Regel 17.1d(2) eller for et rødt strafområde, Regel 17.1d(3).
 • Reglerne 18.3b og 18.3c modificeres for at angive, hvornår en sådan provisorisk bold må eller kan spilles eller opgives, som angivet i Standard lokalreglen.
Standard lokalregel B-3 “Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet [identificer placeringen], kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d(1)), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d(3)). Hvis en droppezone er tilgængelig for dette strafområde (se Standard lokalregel E-1), kan spilleren også bruge denne lempelsesmulighed. Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne lokalregel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold. Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c(2), og 18.3c(3), dog således at:
 • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid. Spilleren kan vælge enten at:
  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller
  • Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.
 • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde. Den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil.
Straf for overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf."
B-4
Definere åbne vandløb som en del af det generelle område
Formål. Hvis et åbent vandløb normalt ikke indeholder vand (f.eks. dræningsgrøft eller afløbsområde, der er tørt undtagen under langvarig og kraftig regn), kan Komitéen definere dette område som en del af det generelle område. Komitéen kan også vælge at markere en sådant åbent vandløb som et strafområde på de årstider, det indeholder vand, eller lade det være en del af det generelle område, i hvilket tilfælde vand, der samler sig her, vil blive behandlet som midlertidigt vand. Områder, der normalt indeholder vand, bør dog markeres som strafområder hele året. Se Standard lokalregel F-20 for, hvornår åbne vandløb kan defineres som et unormalt baneforhold Standard lokalregel B-4.1 “[Beskriv specifikt sted for vandløbet, f.eks. grøften på Hul 6] skal behandles som en del af det generelle område og ikke som et strafområde.” Standard lokalregel B-4.2 “Alle [beskriv specifikke typer af vandløb, såsom specifikke dræningsgrøfter] skal behandles som en del af det generelle område og ikke som et strafområde.”
B-5
Særlig lempelse, når et strafområde støder op til en bunker
Formål. Der kan være særlige huller, hvor en del af grænsen af et rødt strafområde er så tæt på en bunker, at en spiller, der tager sidelæns lempelse efter Regel 17.1d (3), skal droppe en bold i bunkeren. I et sådant tilfælde kan en Komité vælge at skabe en ekstra lempelsesmulighed, der tillader spilleren med ét strafslag at tage lempelse i en droppezone, placeret i det generelle område. Standard lokalregel B-5 “Denne lokalregel tillader brugen af en droppezone som en ekstra lempelsesmulighed, når:
 • En spillers bold er i det røde strafområde [identificer placeringen], herunder, når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, selvom den ikke er fundet [og hvis relevant]
 • [beskriv, hvor bolden skal krydse grænsen til det røde strafområde, såsom mellem to specielt markerede pæle].
I så fald har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
 • Spilleren kan tage lempelse efter en af mulighederne i Regel 17.1d, eller
 • Som en ekstra mulighed kan  spilleren droppe den oprindelige bold eller en anden bold i den nærmeste droppezone til det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen til det røde strafområde, og som ikke er nærmere hullet end det punkt. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
Straf for at spille bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
C

Bunkere

C-1
Bestemmelse af grænsen til en bunker
Formål. Når det kan være svært at bestemme grænsen til en bunker på grund af slid, eller når grænsen til bunkere blander sig med sandområder, der er i det generelle område eller i et strafområde, er Komitéen muligvis nødt til at definere grænsen til bunkeren. Nogle eksempler på, hvordan disse kan beskrives, er angivet nedenfor:
 • Grænsen til bunkeren [angiv placering og hulnummer, for eksempel til venstre for green på Hul 15] er defineret af ydersiden af de [indsæt farve] pæle i jordhøjde, og pælene selv er inde i bunkeren. Pælene er flytbare forhindringer."
 • "Grænsen til bunkeren [angiv placering og hulnummer] er defineret af den [identificer farve] linje, der er malet i sandet."
 • “Grænsen til bunkeren til højre for [angiv placering og hulnummer] er defineret af den rende, der er gravet i sandet."
 • “Alle områder af sand, der er blevet forberedt (for eksempel revet), anses for at være en del af en bunker."
Se Afsnit 2D og 5B(3) for mere information om bunkere.
C-2
Ændring af status for områder med sand
Formål. Definitionen af “bunker” angiver, at en Komité med en lokalregel kan definere et forberedt område med sand som en del af det generelle område, eller definere et ikke-forberedt område med sand som en bunker. Standard lokalregel C-2.1 Definere et forberedt område med sand som en del af det generelle område: “Det forberedte område med sand [detaljerede huller eller steder] er en del af det generelle område og ikke bunkere.” Standard lokalregel C-2.2 Definition af et ikke-forberedt område med sand, som en bunker: “Det ikke-forberedte område med sand [detaljér huller eller placeringer] er bunkere, og ikke en del af det generelle område.”
C-3
Præcisering af status for materiale, som ligner sand, men hvor materialet ikke er i en bunker
Formål. Bunkere på en bane indeholder nogle gange materialer, der ligner sand, såsom knuste skaller eller lavastøv. Sådanne materialer behandles som sand, når Regel 12 anvendes. (Se Definition af "Bunker"). For ensartethedens skyld kan Komitéen ligeledes vælge at behandle sådanne materialer som sand overalt på banen. Standard lokalregel C-3 “Det [identificér materiale som knuste skaller eller lavastøv], der bruges til at fylde bunkere, behandles som sand både i en bunker og overalt på banen. Det betyder, at disse materialer ikke er løse naturgenstande. En spiller må ikke forbedre forholdene, der påvirker slaget ved at fjerne disse materialer, undtagen når de er på greenen (se Regel 13.1c(1)).”
C-4
Erklære øvelsesbunkere som en del af det generelle område
Formål. Når bunkere, der bruges til øvelse, er inden for grænserne af banen, mister de ikke som standard deres status som bunkere. Men standen af øvelsesbunkere kan være meget dårlig, da spillere ofte ikke river dem. Hvis Komitéen ønsker at tillade lempelse til spillere, kan bunkeren defineres eller markeres som areal under reparation, hvilket gør den til en del af det generelle område, så spillere får mulighed for at få lempelse uden straf uden for bunkeren. Standard lokalregel C-4 “Øvelsesbunkeren placeret [angiv placering] er areal under reparation, og er en del af det generelle område. Lempelse uden straf er tilgængelig i henhold til Regel 16.1b.”
D

Greens

D-1
Præcisering af kanten af greenen
Formål. Der kan være tidspunkter, hvor det er svært for en spiller at afgøre, om dennes bold er på greenen, fordi der ikke er særlig stor højdeforskel på klipningen af green og forklæde. I situationer som denne kan Komitéen vælge at definere kanterne på greens med en malet linje eller prikker. Standard lokalregel D-1 “Kanterne på greens er defineret af [indsæt farve på linjer eller prikker]. Prikkerne/linjen er [på] [ikke på] greenen og lempelse uden straf er ikke tilgængelig fra prikkerne/linjen.”
D-2
Status af greenen, når en midlertidig green bruges
Formål. Der kan være tidspunkter, hvor greenen til et hul ikke kan bruges af en eller anden grund, f.eks. på grund af dårligt vejr eller af grunde forbundet med reparation eller vedligeholdelse. Når dette er tilfældet, kan Komitéen ønske at forberede en midlertidig green og indføre en lokalregel for at definere denne som greenen, som bruges for det hul. Greenen, der er blevet erstattet af en midlertidig green, bliver automatisk en forkert green, fordi det ikke længere er greenen for det hul, som spilleren spiller. Standard lokalregel D-2 “Midlertidige greens bruges som greenen på hullerne [indsæt hulnumre], som er defineret af [indsæt beskrivelse, f.eks. fairwayområdet omkranset af hvide linjer]. Enhver green, der er blevet erstattet af en midlertidig green, er en forkert green, og lempelse uden straf for gene skal tages efter Regel 13.1f. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
D-3
Forbyde lempelse fra forkert green, når der kun er gene for spillerens stance
Formål. Der kan være situationer, hvor en Komité ønsker at nægte spilleren lempelse fra en forkert green, når den eneste gene er spillerens stance, for eksempel:
 • Der er tyk rough tæt på nogle greens, og Komitéen mener, at det ville være uretfærdigt at kræve, at en spiller tager lempelse i sådanne områder, eller
 • En stor green bruges som green til to separate huller, men Komitéen beslutter at opdele greenen. Den kan også vælge ikke at kræve at en spiller, hvis bold er på greenen på det hul, der spilles, skal tage lempelse, når dennes stance er på den anden green.
Standard lokalregel D-3.1 "Regel 13.1f modificeres således: Gene eksisterer ikke, hvis en forkert green kun er til gene for en spillers stance.” Standard lokalregel D-3.2 "Regel 13.1f modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen på [angiv hulnummer], eksisterer der ikke gene for spillerens stancegreenen på [angiv hulnummer], ej heller omvendt.
D-4
Forbyde spil fra forgreen af en forkert green
Formål. Hvis bolde spillet på et bestemt hul, ofte kommer til at ligge på et nærliggende huls green:
 • Det nærmeste punkt for fuld lempelse, når du tager lempelse fra den forkerte green efter Regel 13.1f, vil normalt være på forklædet/forgreen ved siden af greenen, og
 • Forklædet eller forgreenen kan blive beskadiget som følge heraf.
For at forhindre sådanne skader kan Komitéen vælge at kræve, at spillerne tager lempelse efter Regel 13.1f med henvisning til et modificeret nærmeste punkt med fuld lempelse, der undgår gene for både forkert green og forgreen eller forklæde eller ved brug af en droppezone (se Standard lokalregel E-1). Standard lokalregel D-4.1 “Hvis spilleren ved spil på [angiv hulnummer], skal tage lempelse efter Regel 13.1f, fordi dennes bold kom til at ligge stille på greenen på [angiv hulnummer], eller at greenen er til gene for dennes stance eller område for tilsigtet sving:
 • For at finde lempelsesområdet, der skal bruges, defineres greenen på [angiv hulnummer] til at indbefatte fairwayområdet inden for [angiv afstand, såsom to køllelængder] fra kanten af greenen.
 • Det betyder, at nærmeste punkt for fuld lempelse heller ikke må have gene fra dette område foruden selve greenen.
Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel D-4.2 Forkerte greens inkluderer [angiv afstanden fra kanten af forkert green/område rundt om forkert green]. Når en spiller har gene fra en forkert green efter Regel 13.1f, inklusive dette udvidede område, skal spilleren tage lempelse uden straf. [Gene eksisterer ikke, hvis området kun giver gene for spillerens stance.] Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
D-5
Status for øvelsesgreen eller midlertidig green
Formål. Forkerte greens inkluderer pr. definition øvelsesgreens til pitch eller puttning, men Komitéen kan vælge at tillade spil fra dem via en lokalregel, (hvilket betyder at en spiller, hvis bold ligger på en sådan green, må spille den derfra). En midlertidig green på et hul er typisk en del af det generelle område, når den ikke er i brug, men Komitéen ønsker måske at præcisere dens status eller erklære den som en forkert green. Komitéen kan også definere en øvelsesgreen eller midlertidig green, som areal under reparation, hvilket gør det muligt for en spiller at tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b. Standard lokalregel D-5.1 “Øvelsesgreenen [indsæt detaljer om hvor greenen er placeret] er ikke en forkert green, og lempelse uden straf er ikke påkrævet eller tilladt i henhold til Regel 13.1f.”  Standard lokalregel D-5.2 “Den midlertidige green på [indsæt detaljer om hvor greenen er placeret] er en forkert green, selvom den ikke er i brug, og lempelse skal tages efter Regel 13.1f.” Standard lokalregel D-5.3 “Øvelsesgreenen [indsæt detaljer om hvor greenen er placeret] er ikke en forkert green, og der skal ikke tages lempelse uden straf efter Regel 13.1f, men den er areal under reparation, og en spiller kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1 b.”
D-6
Opdeling af en dobbeltgreen i to adskilte greens
Formål. Når en bane har en green, der fungerer som green på to huller, kan Komitéen ønske at opdele greenen i to separate greens gennem en lokalregel. Dette ville kræve, at en spiller, der er på den forkerte del af greenen, tager lempelse efter Regel 13.1f. Metoden til at definere adskillelsen skal specificeres. Denne lokalregel kan modiceres, således at gene fra den forkerte green ikke eksisterer, når der kun er gene for spillerens stance i tilfælde, hvor spillerens bold er på den rigtige del af greenen, men dennes stance er på den anden del af greenen. Standard lokalregel D-6 “Dobbeltgreenen på hullerne [angiv hulnumre] behandles som to separate greens, adskilt af [angive metode såsom farvede pæle]. En spiller, der har gene på den del af greenen, som tilhører hullet, der ikke spilles, er på en forkert green, og skal tage lempelse efter Regel 13.1f. [Gene eksisterer ikke, hvis den forkerte green kun giver gene for spillerens stance.] Straf for at spille bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E

Særlige lempelsesprocedurer

E-1
Droppezoner
Formål. En droppezone er et særligt lempelsesområde, som kan etableres af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe en bold i og få den til at ligge stille i droppezonen. Droppezoner bør overvejes, når der kan være praktiske problemer for spillere med at bruge de normale lempelsesmuligheder efter en Regel, såsom: Følgende punkter gælder, når du dropper en bold i en droppezone:
 • Spilleren behøver ikke stå i droppezonen, når bolden droppes.
 • Når en spiller bruger en droppezone, er lempelsesområdet defineret af den droppezone, og bolden skal droppes og komme til at ligge stille i droppezonen (se Regel 14.3).
 • Hvis droppezonen er defineret af en linje på jorden, er linjen inde i droppezonen.
Komitéen kan stille flere droppezoner til rådighed for særlige situationer, såsom for store strafområder. Hvor det er tilfældet bør Komitéen angive, hvilken droppezone, der skal bruges, såsom den nærmeste droppezone eller den nærmeste droppezone, ikke nærmere hullet. Se Afsnit 2I for yderligere oplysninger om droppezoner.  Der findes Standard lokalregler for to af de mest normale anvendelser af droppezoner. Disse kan tilpasses til ovennævnte situationer. Standard lokalregel E-1.1 Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som en ekstra mulighed for at tage lempelse fra et strafområde. “Hvis en spillers bold er i det [angiv farve, hvis begrænsning] strafområde [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, selvom den ikke er fundet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
 • Spilleren kan tage lempelse efter Regel 17.1 eller
 • Som en ekstra mulighed droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen [beskriv hvordan droppezone er defineret, og hvor den er placeret]. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3
Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel E-1.2 Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som en ekstra mulighed for at tage lempelse fra et unormalt baneforhold, såsom et stort område med areal under reparation. “Hvis en spillers bold er i areal under reparation [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, er i areal under reparation, har spilleren disse lempelsesmuligheder:
 • Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1, eller
 • Som en ekstra mulighed tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen [beskrive, hvordan droppezonen er defineret, og hvor den er placeret]. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel E-1.3 Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som den eneste lempelsesmulighed, der er tilgængelig (bortset fra forrige sted) for at tage lempelse fra et strafområde, men den kan tilpasses til enhver anden Regel, nævnt ovenfor. “Hvis en spillers bold er i det [angiv farve, hvis begrænsning] strafområde [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, selvom den ikke er fundet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver medét strafslag:
 • Spilleren må spille en bold fra forrige sted efter Regel 17.1d(1), eller
 • Spilleren må droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen [beskriv, hvordan droppezone er defineret, og hvor den er placeret]. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
Spilleren må ikke tage lempelse efter Reglerne 17.1d(2) eller 17.1d(3). Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-2
Rense bold
Formål. Når jordforhold kan forårsage, at mudder sidder fast på bolden, kan Komitéen vælge at lade spilleren markere, løfte, rengøre og genplacere bolden i det generelle område. En sådan lempelse bør begrænses til de dele af banen, hvor det er nødvendigt. Selvom lokalreglen for spil med lejeforbedring (Standard lokalregel E-3) kun er beregnet til brug i områder, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere i det generelle område, kan denne lokalregel bruges i hele det generelle område eller begrænses til bestemte områder. Komitéen kan vælge at bruge begge lokalregler, og således tillade lejeforbedring på fairway og at rense bolden andetsteds i det generelle område. Det er ikke tilladt at indføre denne lokalregel, når først spillet er begyndt i en slagspilsrunde. Hvis det gøres, vil spillere med flere huller at spille få en fordel af at kunne bruge lokalreglen i længere tid. Lokalreglen kan indføres mellem spil af to huller, efter at en match er begyndt, da modstanderne får samme fordel. For vejledning om, hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål (for eksempel, om den skal begrænses til fairway), skal du se i Handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land. Standard lokalregel E-2 “Når en spillers bold ligger i [identificer området, såsom det generelle område, på hul 6, i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, osv.], må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere boldens position, før den løftes (se Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2). Straf for at spille bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-3
Spil med lejeforbedring
Formål. Når midlertidige, unormale baneforhold kan forstyrre fairplay, kan de berørte dele af banen defineres som areal under reparation. Men dårlige forhold som tung sne, tøvejr, langvarig regn eller ekstrem varme kan nogle gange skade banen eller forhindre brugen af tungt klippeudstyr. Når sådanne forhold er udbredt på banen, kan Komitéen vælge at vedtage en lokalregel for “lejeforbedring” for at give mulighed for fairplay eller hjælpe med at beskytte nogle eller alle fairways. En sådan lokalregel bør ophæves, så snart forholdene tillader det. Brugen af denne lokalregel uden for fairway i det generelle område anbefales ikke, da det kan medføre, at en spiller får lempelse uden straf fra områder, hvor en bold ellers ville være uspillelig (såsom i områder af buske eller træer). Når forhold såsom våd jord over større dele af banen kan forårsage, at mudder sidder fast på bolden, kan Komitéen i stedet “spil med lejeforbedring” vælge at lade spilleren markere, løfte, rengøre og genplacere bolden i det generelle område (se Standard lokalregel E-2). Det er ikke tilladt at indføre denne lokalregel, når først spillet er begyndt i en slagspilsrunde. Hvis det gøres, vil spillere, der har flere huller at spille få en fordel af at kunne bruge lokalreglen i længere tid. Lokalreglen kan indføres mellem spil af to huller, efter at en match er begyndt, da modstanderne får samme fordel. For vejledning om hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål (inklusiv størrelsen af lempelsesområdet), og om den skal begrænses til fairway), skal du se i Handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land. Standard lokalregel E-3 “Når nogen del af en spillers bold berører en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller identificér et bestemt område, såsom “på fairway på hul 6”], må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:
 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: [Angiv størrelsen på lempelsesområdet, såsom en køllelængde, længden på et scorekort eller 15 centimeter] fra referencepunktet, men med disse begrænsninger
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.
{Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b(2) og 14.2e. Men i forhold til anvendelse af Regel 14.2e har spilleren først valgt stedet for placering, når bolden er placeret og sluppet med hensigten at sætte den i spil. Når bolden er placeret og er i spil efter denne lokalregel, og spilleren herefter fortsætter efter en anden Regel, der giver lempelse, må spilleren anvende denne lokalregel igen.: color_lightBlue} Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-4
Lempelse fra luftningshuller
Formål. Luftningshuller er ikke omfattet af huller lavet af banepersonalet eller “skader på greenen” i Regel 13.1c. Derfor har spillere ikke lov til at reparere dem på greenen eller tage lempelse uden straf fra dem i det generelle område eller på greenen, men sådanne huller kan forstyrre spillets korrekte udførelse. Hvis Komitéen erklærer luftningshuller som areal under reparation, kan en spiller måske finde det upraktisk eller umuligt at opnå fuldstændig lempelse. Når nylige luftningshuller i væsentlig grad kan forstyrre boldens leje, kan Komitéen derfor vælge at give lempelse for en bold, der ligger i eller berører et luftningshul. Denne lokalregel skal ophæves, når luftningshullerne er helet nok til at undgå væsentlig gene. Standard lokalregel E-4 “Hvis en spillers bold ligger i eller berører et luftningshul: (a) Bold i det genrelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b. Hvis bolden kommer til at ligge stille i et andet luftningshul, kan spilleren igen tage lempelse efter denne lokalregel. (b) Bold på greenen. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1d. Men gene eksisterer ikke, hvis luftningshullet kun er til gene for spillerens stance eller område for det tilsigtede sving, eller på greenen, for spillerens spillelinje. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-5
Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds
Formål. Når en provisorisk bold ikke er spillet, kan der opstå betydelige problemer med spilletempoet for en spiller, som får behov for at tage lempelse fra forrige sted for en bold, som er out of bounds eller ikke kan findes. Formålet med denne lokalregel er at give en Komité mulighed for at tilbyde en ekstra lempelsesmulighed, der tillader en spiller at forsætte spillet uden at vende tilbage til det forrige sted. Denne lokalregel er egnet til almindeligt spil, hvor golfspillere spiller private runder eller spiller deres egne turneringer. Lokalreglen bør ikke bruges til turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer). For vejledning om, hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål, skal du se i Handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land. Hvis en Komité har indført en sådan lokalregel for almindeligt spil og fjerner den til turneringer, skal den sikre, at alle spillere er opmærksomme på dette, før spillet begynder. En Komité kan indføre en sådan lokalregel for alt spil på banen eller kun for et eller to specifikke huller, hvor det kan være særligt nyttigt (for eksempel, hvor spillerne ikke kan se landingsområdet, og derfor ikke ved, om de skal spille en provisorisk bold). Denne mulighed tillader spilleren at droppe i et stort område mellem det punkt, hvor bolden anslås at være kommet til at ligge stille, eller er gået out of bounds, og kanten af fairwayen på hullet, der spilles, og som ikke er tættere på hullet. Spilleren får to strafslag ved brug af denne lempelsesmulighed. Det betyder, at lempelsen er sammenlignelig med, hvad der kunne være opnået, hvis spilleren havde taget lempelse fra forrige sted. Denne lokalregel kan ikke bruges til en uspillelig bold, eller når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i et strafområde. Hvis der er spillet en provisorisk bold, og hverken den oprindelige bold eller den provisoriske bold er fundet, kan lokalreglen bruges på den provisoriske bold, der ikke kan findes. Standard lokalregel E-5 “Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted. Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3): To skønnede referencepunkter: (a)Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes:
 • At være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest at have krydset banens ydre grænse på vej out of bounds.
(b) Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” enhver del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere. Hvis en bold skønnes at være mistetbanen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere. Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter :Overalt mellem
 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger: Grænser for placering af lempelsesområde:
 • Skal være i det generelle område, og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.
Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
 • Den oprindelige bold er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter: Regel 14.7a."
E-6
Lempelse for gene på spillelinjen fra beskyttende hegn
Formål. Et hegn (eller lignende beskyttende skærm) bruges nogle gange til at beskytte spillere på et hul mod slag, spillet fra et andet hul. Hvis et sådant hegn er tæt på spilleområdet for et andet hul, kan Komitéen vælge at bruge droppezone(r) for at give en spiller en ekstra lempelsesmulighed uden straf, når denne spiller det andet hul, og hegnet er på spillelinjen. Spilleren skal kun være berettiget til lempelse, når bolden er tættere på hullet end droppezonen, så en spiller, hvis bold er godt væk fra hegnet, må ikke bevæge sig frem til droppezonen. Komitéen bør tage højde for dette ved placeringen af droppezonen for at sikre, at denne lempelse kun vil være tilgængelig i situationer, hvor den mener, at en sådan lempelse er berettiget. Standard lokalregel E-6 “Hvis beskyttelseshegn på [Angiv hulnummer], er på spillerens spillelinje ved spil på [Angiv hulnummer], må spilleren tage lempelse uden straf ved at droppe en bold i og spille fra droppezonen [beskriv placering]. Men denne lempelse er kun tilladt, hvis bolden er i spil nærmere hullet, end hvor droppezonen er placeret (se Regel 14.3). Starf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-7
Lempelse fra elektriske grænsehegn
Formål. Hvis et elektrisk hegn anvendes som et grænseobjekt, er det tilladt med en lokalregel, der giver lempelse uden straf for en bold, der ligger inden for en vis afstand (for eksempel to køllelængder). For at sikre spillerens sikkerhed under disse omstændigheder, kan spilleren måle de to køllelængder fra hegnet og derfra have et lempelsesområde på en køllelængde til at droppe bolden i, ikke nærmere hullet, end hvor bolden oprindeligt lå. Standard lokalregel E-7 “Hvis en spillers bold ligger på banen og inden for [en specifik afstand, såsom to køllelængder] af det elektriske grænsehegn på hul[ler] [angiv placering(er)], kan spilleren tage lempelse uden straf i henhold til Regel 16.1, men baseret på dette referencepunkt:
 • Punktet, der er [angiv afstand, såsom to køllelængder] fra hegnet og i samme afstand fra hullet i forhold til den oprindelige bold.
Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-8
Definere områder med spilleforbud
Formål. Der kan være dele af banen, hvor Komitéen ønsker at forbyde spil, i hvilket tilfælde hver del skal være enten en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde. Komitéen kan bruge områder med spilleforbud af en hvilken som helst grund, såsom:
 • For at beskytte dyreliv, dyrs levesteder og miljøfølsomme områder.
 • At forhindre skader på unge træer, blomsterbede, nysået græs eller andre beplantede områder.
 • At beskytte spillere fra fare.
 • At beskytte steder af historisk eller kulturel interesse.
Se Afsnit 2G og 5B(5) for mere information om områder med spilleforbud, og hvordan man markerer dem klart og tydeligt. Standard lokalregel E-8.1 “Området, der er defineret af [angiv, hvordan området er markeret, for eksempel med blå pæle med grøn top] [Angiv, hvor det er placeret, f.eks. på højre side af fairway på hul 8] er et område med spilleforbud, der behandles som et unormalt baneforhold. Lempelse skal tages for gene fra område med spilleforbud efter Regel 16.1f Standard lokalregel E-8.2 “Området inden for det [røde/gule] strafområde, defineret af [angiv, hvordan området er markeret og hvor det er placeret, for eksempelrøde/gule pæle med grøn top til højre for fairway på hul 8], er et område med spilleforbud, der behandles som et strafområde. Der skal tages lempelse for gene fra området med spilleforbud efter Regel 17.1e.”
E-9
Definere et område out of bounds som et område med spilleforbud
Formål. Selvom en spiller ikke må spille en bold uden for banens grænser, kan der være områder out of bounds, som Komitéen måske ønsker at udpege som områder med spilleforbud, for eksempel for at stoppe spillerne fra at beskadige noget, der vokser i dette område, når det generer spil fra banen. I dette tilfælde skal en spiller tage lempelse uden straf, hvis spillerens bold er på banen, men spillerens område for den tilsigtede stance er i et område med spilleforbud out of bounds, eller hvis spillerens sving berører noget, der er i et område med spilleforbud. Standard lokalregel E-9 “[Identificér området] er out of bounds og er defineret som et område med spilleforbud, og spilleren skal tage lempelse efter Regel 16.1f(2), hvis spillerens bold er på banen, og noget i området med spilleforbud er til gene for området for spillerens tilsigtede stance eller sving. Spilleren må ikke spille bolden som den ligger. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-10
Beskyttelse af unge træer
Formål. For at forhindre skader på unge træer, når en spiller udfører et slag, kan en Komité vælge at erklære de unge træer som et område med spilleforbud, således at:
 • Hvis en spiller har nogen form for gene som defineret i Regel 16.1 fra et sådant træ erklæret som et område med spilleforbud, skal spilleren tage lempelse i henhold til Regel 16.1f.
 • Hvis spillerens bold ligger i et strafområde, skal spilleren enten tage lempelse uden straf efter lokalreglen inden for strafområdet eller fortsætte med straf efter Regel 17.1.
På samme måde kan Komitéen afmærke en samling af unge træer som ét samlet område med spilleforbud. Alternativt kan Komitéen vælge at definere unge træer som unormale baneforhold, så spilleren ikke er nødt til at tage lempelse. Under alle omstændigheder bør sådanne træer identificeres med pæle, bånd eller på en anden klar måde. Når træet er vokset til og ikke længere har brug for denne beskyttelse, skal Komitéen ophæve lokalreglen og/eller fjerne identifikationen fra træet. Standard lokalregel E-10.1 “De unge træer identificeret ved [identificér markeringer] er områder med spilleforbud:
 • Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens tilsigtede stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 • Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 17.1e.
Straf for at spille bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel E-10.2 “De unge træer identificeret ved [identificér markeringer] er unormale baneforhold. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1. Straf for at spille bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-11
Bold rammer el-ledning
Formål. Hvis en permanent el-ledning over jorden kan forstyrre et huls rimelige spil, kan en Komité kræve, at slaget ikke tæller, hvis en bold rammer el-ledningen (og tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen), og spilleren skal slå slaget om. Denne lokalregel bør generelt ikke bruges til el-ledninger, som ikke forstyrrer spil af et hul, eller er uden for banens ydre grænser. En lokalregel, der giver en spiller en valgmulighed for at slå et slag om, når en bold rammer en el-ledning, er ikke tilladt. Standard lokalregel E-11 “Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte [beskriv genstanden, f.eks. en el-ledning, tårne, stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen] under spil af [angiv hulnummer], skal spilleren slå slaget om ved at spille den oprindelige bold eller en anden bold fra stedet, hvorfra det forrige slag blev slået (se Regel 14.6). Hvis spilleren slår slaget om, men spiller videre fra forkert sted, får spilleren den generelle straf efter Regel 14.7. Hvis spilleren ikke slår slaget om, får spilleren den generelle straf og slaget tæller, men spilleren har ikke spillet fra et forkert sted."
E-12
Obligatorisk brug af måtter på fairway
Formål. Det kan være nødvendigt at beskytte dele af banen fra skader under spillet, såsom når længere perioder med koldt vejr begrænser væksten i græsset. Når det er tilfældet kan Komitéen kræve anvendelse af måtter i dele af det generelle område, klippet til fairwayhøjde og lavere, hvor puttere ikke anvendes til slaget. Brug af denne lokalregel uden for fairway anbefales ikke, og det er ikke tilladt at begrænse brugen af en putter til bestemte områder. For vejledning om, hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål, skal du se i Handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land. Standard lokalregel E-12 “Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, og en putter ikke bruges til slaget, må spilleren tage lempelse uden straf ved at løfte den oprindelige bold og placere den oprindelige bold eller en anden bold på en kunstig måtte og spille den derfra. Måtten skal placeres ovenpå det punkt, hvor bolden kom til at ligge stille. Hvis bolden efter placering ruller af måtten, skal spilleren forsøge at placere den endnu en gang. Hvis bolden igen ikke forbliver på måtten, skal måtten flyttes til det nærmeste punkt, ikke nærmere hullet, hvor bolden kan komme til at ligge stille på måtten, når den placeres. Hvis måtten tilfældigt flyttes, før slaget udføres, er der ingen straf, og bolden skal placeres på måtten igen. Hvis der bruges en tee til at fastgøre måtten til jorden, må bolden ikke placeres på teen. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
E-13
Spilleren må flytte dyr, der ikke er defineret som løse naturgenstande, fra nær bolden
Formål. Når et dyr rører eller er nær en spillers bold, kan spilleren forsøge at få det til at flytte sig, og hvis dyret forårsager, at bolden flytter sig i forbindelse med forsøget, gælder Regel 9.6. Hvis dyret ikke flytter sig, kan spilleren vælge mellem at flytte dyret og risikere straf, hvis det forårsager, at bolden flytter sig (Regel 9.4), tage straf efter Regel 17.1 eller 19.1 - eller at spille bolden, som den ligger, mens dyret stadig rører bolden eller er nær bolden. Denne lokalregel tillader spilleren at flytte dyr, der ikke er defineret som løse naturgenstande uden straf efter Regel 9.4. Standard lokalregel E-13 “En spiller må på enhver måde flytte et dyr, andet end dem, der er defineret som en løs naturgenstand, og som rører eller er nær spillerens bold. Hvis spillerens bold flytter sig, mens de flytter dyret:
 • Er der ingen straf, og
 • Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2).
Straf for at spille en bold fra et forkert sted strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7. (Tilføjet Juli 2023)
F

Unormale baneforhold og integrerede genstande

F-1
Definere unormale baneforhold og integrerede genstande
Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere unormale baneforhold og integrerede genstande på banen, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt eller muligt at udarbejde en komplet liste over Standard lokalregler, der kan bruges til dette formål. Det er vigtigt at være klar og specifik, når der defineres unormale baneforhold og integrerede genstande i lokalreglerne. Komitéen kan vedtage lokalregler for følgende formål uden, at det er nødvendigt for dem at passe til Standard lokalreglerne:
 • Afklare status for genstande, der kan være forhindringer.
 • Erklære en kunstigt genstand som værende en integreret genstand (og ikke en forhindring).
 • Erklære kunstige overflader og kanter af veje som værende integrerede genstande.
 • Erklære veje og stier, der ikke har kunstige overflader og kanter, at være forhindringer, hvis de kan påvirke spillet uretfærdigt.
 • Definere midlertidige forhindringer på banen eller ved siden af banen som flytbare, ikke-flytbare eller midlertidige ikke-flytbare forhindringer.
Ingen specifikke Standard lokalregler er inkluderet i dette afsnit, givet de mange tilgængelige muligheder, men nogle eksempler er angivet nedenfor:
 • "Areal under reparation er defineret som ethvert område, omringet med en blå linje [eller indsæt anden relevant farve eller beskrivelse]."
 • Areal under reparation omfatter fritlagte klipper i områder, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller inden for en angivet afstand af fairwayen, såsom to køllelængder].”
 • “Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation.”
 • “Måtter, der er sikret, og plast-kabelbakker, der dækker kabler, er ikke-flytbare forhindringer.”
 • “Beskyttelseshegn omkring greens er ikke-flytbare forhindringer.”
 • “Rafterne i et raftehegn er [flytbare eller ikke-flytbare] forhindringer.”
 • “Støttemure og funderingspæle i strafområder er integrerede genstande.”
 • “Wires og andre genstande, der er [tæt] fæstnet til træer, er integrerede genstande.”
Se Afsnit 2F og 5B(4) for mere information om unormale baneforhold. Se Afsnit 2H og 5B(4) for mere information om integrerede objekter.
F-2
Begrænset lempelse for fæstnet bold
Formål. Regel 16.3 tillader normalt lempelse, når en bold er fæstnet overalt i det generelle område (undtagen i sand i områder, der ikke er klippet til fairwayhøjde eller lavere). Men en Komité kan vælge:
 • Kun at tillade lempelse, når en bold er fæstnet i den del af det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
 • Ikke at tillade lempelse uden straf for en bold, der er fæstnet i en bunkervæg eller kant (såsom vægge af græstørv eller jord).
Standard lokalregel F-2.1 "Regel 16.3 modificeres således: Lempelse uden straf er kun tilladt, når en bold er fæstnet i den del af det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere. [Bunkervæg af stablet græstørv over bunkers er for så vidt angår denne lokalregel ikke klippet til fairwayhøjde eller lavere.] Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel F-2.2 "Regel 16.3 modificeres således: Lempelse uden straf er ikke tilladt, når en bold er fæstnet i [græsvægge af stablet græstørv] [jordvægge] over bunkere. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-3
Areal under reparation behandlet som en del af nærliggende forhindring
Formål. Areal under reparation kan være placeret lige ved siden af en ikke-flytbar forhindring. Når for eksempel et blomsterbed, som Komitéen har defineret som areal under reparation, er omgivet af en buggy-sti, eller når kørsel med buggies forårsager skader ved siden af en buggy-sti. Dette kan føre til komplicerede lempelsessituationer. Efter at have taget lempelse fra ét forhold, kan en spiller opleve, at der nu er gene fra et andet forhold; og efter at have taget lempelse fra det andet forhold, kan spilleren opleve, at det første forhold igen er til gene. Selvom definitionen af “Nærmeste punkt for fuld lempelse” forudser dette, kan Komitéen vælge at behandle begge forhold som ét enkelt unormalt baneforhold for at give spilleren mulighed for at tage lempelse i ét trin. Hvis man gør det, skal de arealer, der er under reparation, enten være forbundet med den ikke-flytbare forhindring med hvide linjer, eller være defineret på en anden klar måde. Denne Standard lokalregel giver eksempler på, hvordan man håndterer situationer af denne type: Standard lokalregel F-3.1 Når blå linjer bruges til at markere areal under reparation: “Hvor arealer under reparation, markeret med blå linjer, er forbundet med [vejen med den kunstige overfladebelægning eller anden identificeret forhindring], behandles de som ét enkelt unormalt baneforhold, når der tages lempelse efter Regel 16.1.”  Standard lokalregel F-3.2 Når blå linjer ikke bruges til at markere areal under reparation: “Områder med beskadiget jord lige ved siden af [vejen med den kunstige overfladebelægning eller anden identificeret forhindring], behandles som ét enkelt unormalt baneforhold, når der tages lempelse efter Regel 16.1.” Standard lokalregel F-3.3 Til dekorativt beplantede områder, såsom blomsterbede, omgivet af en ikke-flytbar forhindring, såsom en vej: “Hvor [beskriv området, såsom dekorativt beplantede områder], er omgivet af en vej eller sti med kunstig overfladebelægning (herunder alt, der vokser inden for dette område), behandles de som ét enkelt unormalt baneforhold, når der tages lempelse efter Regel 16.1.”
F-4
Omfattende skade på grund af kraftig regn og trafik
Formål. Når kraftig regn har resulteret i mange områder med usædvanlig skade på banen (såsom dybe spor forårsaget af køretøjer eller dybe fodspor forårsaget af tilskuere), og det er ikke muligt at definere dem med pæle eller linjer, har Komitéen bemyndigelse til at erklære sådan usædvanlig skade som areal under reparation. Standard lokalregel F-4 "Areal under reparation kan omfatte områder med usædvanlig skade, herunder områder, hvor tilskuere eller anden trafik i kombination med våde forhold har ændret jordoverfladen væsentligt, men kun når det er erklæret af en autoriseret dommer eller medlem af Komitéen. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-5
Ikke-flytbare forhindringer tæt på greens
Formål. Når en bold ligger alle andre steder end på greenen, er en ikke-flytbar forhindring på spillerens spillelinje ikke i sig selv en gene efter Regel 16.1. Lempelse uden straf er normalt ikke tilladt. Men hvis forklæderne eller forgreens er klippet så kort, at der ofte vil blive valgt at putte uden for greens, kan ikke-flytbare forhindringer, der ligger tæt på greenen, genere ved disse slag. I så fald kan Komitéen vælge at give en ekstra lempelsesmulighed efter Regel 16.1, når en spillers bold ligger i det generelle område, og en ikke-flytbar forhindring tæt på greenen er på spillerens spillelinje. Komitéen kan begrænse en sådan lempelse til visse situationer, såsom kun for bestemte huller eller forhindringer, eller kun når bolden og forhindringen er en del af det generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere. Standard lokalregel F-5.1 “Lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1. Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sådanne ikke-flytbare forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen: Bold i det generelle område: Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en ikke-flytbar forhindring er
 • spllelinjen, og er:
  • På eller inden for to køllelængder af greenen, og
  • Inden for to køllelængder af bolden.
Men der skal tages fuld lempelse, både fra den fysiske gene og genen for spillelinjen. Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig. Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel F-5.2 Standard lokalregel F-5.1 gælder, men med følgende tilføjelse til andet afsnit: “Denne lokalregel gælder kun, når både bolden og forhindringen er i det generelle område, klippet til fairwayhøjde og lavere.”
F-6
Forbyde lempelse fra unormalt baneforhold, når der kun eksisterer gene for stance.
Formål. En Komité kan ønske at nægte lempelse fra gene for spillerens stance fra visse forhold som dyrehuller, da gene for stance ikke påvirker slaget væsentligt, eller hvis lempelse fra gene for stance kan resultere i gentagne gange at skulle tage lempelse fra nærliggende lignende forhold. Standard lokalregel F-6 "Regel 16.1a(1) modificeres således: Lempelse er ikke tilladt, hvis [indsæt forhold, hvorfra der er begrænset lempelse] kun er til gene for spillerens stance.".
F-7
Lempelse fra samlinger i udskåret tørv
Formål. En del af banen, der er repareret med udskåret tørv, markeres ofte som areal under reparation, indtil den er stabil nok til spil. Men når området af tørv ikke længere selv skal markeres som areal under reparation, kan Komitéen stadig vælge at tillade lempelse, når:
 • En bold ligger i en af de udskårne samlinger af tørv.
 • En samling er til gene for spillerens område for det tilsigtede sving.
Når sådanne samlinger kun er til gene for spillerens stance, er det ikke nødvendigt at tillade lempelse. Standard lokalregel F-7 “Hvis en spillers bold ligger i eller rører en samling af udskåret tørv, eller en samling er til gene for spillerens område for det tilsigtede sving: (a) Bold i det generelle område .Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b. (b) Bold på Greenen .Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1d. Men gene eksisterer ikke, hvis samlingen kun er til gene for spillerens stance.. Alle samlinger inden for området med udskåret tørv behandles som den samme samling, når der tages lempelse. Dette betyder, at hvis en spiller har gene fra nogen samling efter at have droppet bolden, skal spilleren fortsætte som krævet i Regel 14.3c(2), selv når bolden stadig er inden for en køllelængde af referencepunktet. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-8
Lempelse fra revner i jorden
Formål. I særlige situationer kan dele af  banen lide under revner i jorden. Boldens leje kan blive alvorligt påvirket, hvis den kommer til at ligge stille i en sådan revne, men en spillers stance påvirkes måske ikke, i hvilket tilfælde en lokalregel, der kun giver lempelse for boldens leje og området for det tilsigtede sving, anbefales. Standard lokalregel F-8 {“Revner i jorden [angiv dele af banen, såsom i dele af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere], er areal under reparation. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b. [Men lempelse er ikke tilladt, hvis revnen kun er til gene for spillerens stance.] Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-9
Lempelse fra trærødder i eller tæt på fairway
Formål. I den usædvanlige situation, hvor synlige trærødder findes i fairwayen, kan det være uretfærdigt at forhindre spilleren i tage lempelse fra rødderne. Komitéen kan vælge at behandle sådanne trærødder som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1b. I nogle tilfælde, hvor synlige trærødder findes tæt på fairwayen, kan Komitéen også vælge at erklære sådanne trærødder inden for en bestemt afstand fra kanten af fairwayen (for eksempel fire køllelængder) som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1b. I den forbindelse kan Komitéen vælge at begrænse lempelse til gene for boldens leje og området for det tilsigtede sving. Standard lokalregel F-9 “Hvis en spillers bold ligger i det generelle område, og der er gene fra synlige trærødder, der er [angiv baneområde, såsom i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, eller i roughen inden for et angivet antal køllelængder fra kanten af området, klippet til fairwayhøjde eller lavere] behandles træets rødder som areal under reparation. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b. [Men lempelse er ikke tilladt, hvis træets rødder kun er til gene for spillerens stance.] Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-10
Skader fra dyr
Formål. Der kan være tidspunkter, hvor dyr forårsager skader på banen, der er så udbredt, at det ikke er praktisk at markere alle de beskadigede områder som areal under reparation. Endvidere er nogle typer dyreskader måske ikke omfattet af Regel 16.1. Denne Standard lokalregel viser, hvordan Komitéen kan vælge at løse disse problemer. Hvis dyr, herunder insekter, skaber skader på banen, kan Komitéen vælge at behandle sådanne skader som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse efter Regel 16.1. Dette gøres ved at definere områderne eller tilstanden i stedet for at forsøge at markere alle skadede områder. En Komité kan vælge at begrænse lempelse til kun at være for skader, der er til gene for boldens leje eller området for det tilsigtede sving. Standard lokalregel F-10 “Områder med skade i [angiv baneområder, såsom det generelle område], forårsaget af [dyreart], behandles som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b. [Men lempelse er ikke tilladt, hvis skaden kun er til gene for spillerens stance.] Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-11
Myretuer
Formål. Myretuer er løse naturgenstande og kan fjernes efter Regel 15.1. De er ikke dyrehuller, og der er ikke lempelse uden straf efter Regel 16.1. Men der er situationer, hvor myretuer er vanskelige eller umulige at fjerne (som når de er store, hårde eller koniske i formen). I så fald kan Komitéen vedtage en lokalregel, der giver spilleren mulighed for at behandle sådanne myretuer som areal under reparation. Det er ikke nødvendigt at vedtage en sådan lokalregel for ildmyrer, da ildmyrer anses for at være en situation med farligt dyr, og lempelse uden straf er tilgængelig efter Regel 16.2. Standard lokalregel F-11 “[Beskriv typen af myretuer] myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-12
Dyreekskrementer
Formål. Ekskrementer fra en fugl eller et andet dyr er en løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1. Men hvis der er bekymring for, om dyreekskrementer har indflydelse på fairplay, kan Komitéen give spillere mulighed for at behandle dyreekskrementer som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1. Hvis det at behandle dyreekskrementer som areal under reparation ikke nødvendigvis giver fuld lempelse, når en bold er på greenen, kan en Komité også give spillerne mulighed for at anvende en dugfjerner eller lignende vedligeholdelsesudstyr til at fjerne ekskrementerne fra spillelinjen uden straf, selv om det forbedrer spillelinjen eller andre forhold, der påvirker slaget. Standard lokalregel F-12 “Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra [specificere dyreekskrement, hvorfra lempelse kan gives, for eksempel gåseekskrement, hundeekskrement] behandles enten som:
 • En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller
 • Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.
[Hvis der er dyreekskrementer på greenen, kan spilleren også bruge dugfjerneren placeret ved greenen for at fjerne ekskrementer fra spillelinjen. Hvis det medfører forbedring af spillelinjen eller andre forhold, der påvirker slaget, er der ingen straf i henhold til Regel 8.1a.] Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-13
Skader fra hove
Formål. Hovene fra dyr som hjorte eller elge kan forårsage skade på banen. Denne skade må repareres på greenen (se Regel 13.1), men der er ikke lempelse uden straf andetsteds på banen. En Komité kan ønske at give spillere mulighed for at tage lempelse fra denne skade som areal under reparation uden at skulle markere alle disse områder. Da skader forårsaget af dyr må repareres på greenen, kan komitéen erklære sådanne skader som areal under reparation eller lade spillerne reparere det. Standard lokalregel F-13 “Skader, forårsaget af dyrehove, er areal under reparation hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1. [Men på greenen gælder Regel 16.1 ikke, og skader må repareres efter Regel 13.1.] Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-14
Ansamlinger af løse naturgenstande
Formål. På bestemte tidspunkter af året kan ansamlinger af løse naturgenstande som blade, frø eller agern gøre det vanskeligt for en spiller at finde eller spille sin bold. En komité kan vælge at behandle sådanne ansamlinger af løse naturgenstande i det generelle område eller i en bunker som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf tilladt efter Regel 16.1. Denne lokaleregel må ikke bruges til strafområder, da lempelse ikke er tilgængelig for unormale baneforhold i strafområder. Denne lokalregel skal begrænses til hullet/hullerne, hvor der opstår problemer med sådanne løse naturgenstande og bør ophæves, så snart forholdene tillader det. Standard lokalregel F-14 “Ved spil af [Angiv hulnummer] behandles ethvert sted med midlertidige ansamlinger af [identificer typer af løse naturgenstande] i det generelle område eller i en bunker som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-15
Svampe på greenen
Formål. Hvis svampe, der vokser på greenen, kan genere fairplay, kan Komitéen behandle dem som areal under reparation, så en spiller kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1d. Standard lokalregel F-15 “Svampe, der er sidder fast på greenen, er areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1d. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-16
Bunker fyldt med midlertidigt vand
Formål. Hvis en eller flere bunkere er fyldt med midlertidigt vand, er lempelse uden straf efter Regel 16.1c muligvis ikke tilstrækkelig til at muliggøre fairplay, da spillere kan være begrænset til at tage størst mulig lempelse eller lempelse uden for bunkeren med et strafslag. En Komité kan vælge at behandle udvalgte bunkere som areal under reparation i det generelle område, således at lempelse uden straf er tilladt uden for bunkeren. Komitéen bør kun anvende denne lokalregel på specifikt identificerede bunkere og må ikke lave en lokalregel, der generelt fastsætter, at alle bunkere fyldt med midlertidigt vand er areal under reparation. Begrundelsen for dette er, at enkelte bunkere under runden kan skifte fra at være helt oversvømmede til at være delvist oversvømmede. Og det ville være uretfærdigt, at nogle spillere ville få lempelse uden straf fra en bunker, behandlet som areal under reparation i det generelle område, mens andre spillere skal behandle den som en bunker, fordi den ikke er helt oversvømmet, da deres bolde er i den. Standard lokalregel F-16 Bunkeren, fyldt med midlertidigt vand på [indsæt placering af bunker; for eksempel til venstre for greenen på hul 5], er areal under reparation i det generelle område. Den behandles ikke som en bunker i løbet af runden. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b. Alle andre bunkerebanen, uanset om de indeholder midlertidigt vand eller ej, er stadig bunkere, og reglerne herfor gælder. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-17
Alle veje og stier behandles som forhindringer
Formål. Hvor veje eller stier, der ikke er kunstigt overfladebelagte, kan genere fairplay, kan Komitéen vælge at erklære sådanne veje som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1. Standard lokalregel F-17 “Alle veje og stier på banen [eller identificer bestemte typer eller steder], selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-18
Behandle flytbare genstande som ikke-flytbare
Formål. Komitéen kan vælge at behandle visse flytbare genstande på banen, såsom alle pæle (bortset fra out of bounds pæle), skraldespande og vejvisere, for at være ikke-flytbare, for at spillerne ikke skal flytte dem. Konsekvenserne af denne lokalregel bør i forvejen være fuldt gennemtænkt af Komitéen, da det kan medføre, at spillerne overtræder Regel 8.1 ved at flytte en forhindring, der behandles som ikke-flytbar. Standard lokalregel F-18 “Alle pæle [eller identificér de flytbare forhindringer, der skal behandles som ikke-flytbare] på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2. Straf for overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf."
F-19
Kantriller nær greenen
Formål. Kantriller bruges somme tider på forklædet eller forgreenen for at holde andet græs fra at vokse ind på greenen. Fordi det kan være svært at spille en bold fra sådanne kanter, kan en Komité vælge at behandle dem som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1. Lempelse bør kun tillades fra gene for boldens leje eller området for det tilsigtede sving. Standard lokalregel F-19 “Kantrillerne langs forklæde eller greenkanterne er areal under reparation. Hvis en spillers bold ligger i eller berører en rille, eller en rille er til gene for området for det tilsigtede sving: (a) Bold i det generelle område. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b. (b) Bold på (berører) greenen. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1d. Men gene eksisterer ikke, hvis kantrillen kun er på spillelinjen eller er til gene for spillerens stance. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-20
Beton-drænkanaler
Formål. Smalle beton-dræningskanaler findes nogle gange på baner, hvor oversvømmelse er almindelig. Dette kan skabe problemer for spillet, fordi:
 • Disse kanaler er strafområder, som defineret i Golfreglerne.
 • De ligger ofte ved siden af veje og stier, og er mere ikke-flytbare forhindringer end strafområder.
Komitéen kan vælge at behandle disse dræningskanaler som ikke-flytbare forhindringer i det generelle område, snarere end som strafområder. Se Standard lokalregel B-4 for, hvornår et overfladevandløb kan defineres som en del af det generelle område. Standard lokalregel F-20 “Drænkanaler, der er lavet af kunstige materialer og ligger ved siden af veje og stier, behandles som ikke-flytbare forhindringer i det generelle område, og er en del af vejen eller stien. En spiller kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-21
Malede linjer eller prikker
Formål. Hvis komiteen maler linjer eller prikker på greenen eller i en del af det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere (for eksempel til afstandsmarkeringer), kan den definere disse områder som unormale baneforhold, hvorfra lempelse uden straf er tilgængelig efter Regel 16.1. Når sådanne malede linjer eller prikker kun er til gene for spillerens stance, er der ikke behov for at tillade lempelse. Alternativt kan Komitéen vælge at præcisere, at der ikke er nogen lempelse uden straf tilgængelig fra sådanne malede linjer eller prikker. Standard lokalregel F-21.1 “Malede linjer eller prikker på greenen eller i en del af det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere, behandles som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1. Men gene eksisterer ikke, hvis de malede linjer eller prikker kun er til gene for spillerens stance. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel F-21.2 “Lempelse uden straf er ikke tilladt fra malede linjer eller prikker [beskrive område for eksempel i områder, hvor græsset ikke er klippet til fairwayhøjde eller lavere]. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-22
Midlertidige kabler
Formål. Midlertidige kabler placeres ofte på banen for at levere strøm og kommunikation til en turnering. Disse kabler kan være på overfladen af jorden eller over eller under jorden. Sådanne kabler er normalt ikke til stede, og er ikke en del af udfordringen med at spille banen, så Komitéen kan vælge at tilbyde ekstra lempelse, når de er til gene for spillet. Standard lokalregel F-22 “Midlertidige kabler til strøm og kommunikation (og måtter, der dækker, eller pæle der støtter dem) er forhindringer: 1. Hvis de kan flyttes med rimelig anstrengelse og uden at ødelægge forhindringen eller banen, er de flytbare forhindringer, og en spiller må fjerne dem uden straf efter Regel 15.2. 2. Ellers er de ikke-flytbare forhindringer, hvorfra spilleren må tage lempelse uden straf som følger: (a)Bold i det generelle område eller i bunker. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1. (b)Bold i strafområde. Regel 16.1b modificeres for at give spilleren den ekstra mulighed for at tage lempelse uden straf for gene fra disse ikke-flytbare forhindringer i et strafområde ved at droppe en bold og spille den fra dette lempelsesområde:
 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i strafområdet.
 • Størrelse på lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i strafområdet, hvor bolden kom til at ligge stille,
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse fra al gene fra den ikke-flytbare forhindring.
3. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold rammer et midlertidig hævet kabel, skal spilleren slå slaget om ved at spille den oprindelige bold eller en anden bold fra stedet, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6). Hvis spilleren slår slaget om, men spiller fra et forkert sted, får spilleren den generelle straf efter Regel 14.7. Hvis spilleren ikke slår slaget om, får spilleren den generelle straf og slaget tæller, men spilleren har ikke spillet fra et forkert sted. 4. Græsdækkede midlertidige kabler i det generelle område er areal under reparation, selvom de ikke er markeret. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1. Men der er to undtagelser:
 • Undtagelse 1 – Bold rammer et forhøjet kabel, der stikker op ad jorden: Hvis en bold rammer en forhøjet del af et kabel, som kommer op af jorden, tæller slaget, og bolden skal spilles som den ligger.
 • Undtagelse 2 – Bold rammer wire, der støtter midlertidig Ikke-flytbar forhindring: Wires, der støtter en midlertidig ikke-flytbar forhindring (MIF), er en del af MIF, og er ikke omfattet af denne lokalregel, medmindre Komitéen fastslår, at wirerne skal behandles som midlertidigt forhøjede kabler efter denne lokalregel.
Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-23
Midlertidige ikke-flytbare forhindringer
Formål. Når forhindringer midlertidigt anbringes på eller ved siden af banen, bør Komitéen angive, om de er flytbare forhindringer (se Regel 15.2), ikke-flytbare forhindringer (se Regel 16.1) eller midlertidige, ikke-flytbare forhindringer (MIF’er). MIF’er (såsom en tribune eller et telt) er normalt ikke til stede, og anses ikke for at være en del af udfordringen med at spille banen. På grund af deres midlertidige karakter giver denne lokalregel en yderligere lempelsesmulighed, der ikke er tilladt fra ikke-flytbare forhindringer, selv om spilleren stadig kan vælge at behandle MIF’en, som om den var en ikke-flytbar forhindring og bruge de lempelsesprocedurer, der er tilgængelige i Regel 16. Den ekstra lempelse, der ydes af denne lokalregel, omfatter muligheden for en spiller til at tage lempelse, når MIF’en er placeret på den lige linje mellem spillerens bold og hullet (kendt som lempelse på flaglinjen), ved at bevæge sig sidelæns, idet man holder samme afstand fra hullet, således at MIF’en ikke længere er mellem spillerens bold og hullet (også kendt som at bevæge sig langs en cirkelbue). Når en spiller tager lempelse fra en MIF, uanset om dette er efter denne lokalregel eller lempelsesprocedurerne i Regel 16, er spilleren garanteret fuldstændig lempelse fra fysisk gene. Men først, når der er taget lempelse ved hjælp af den ekstra lempelsesmulighed i denne lokalregel, er spilleren normalt garanteret fuldstændig lempelse fra spillerens flaglinje i forhold til MIF’en. Standard lokalregel F-23 Definitionen af MIF En midlertidig Ikke-flytbar forhindring (MIF) er en struktur, der midlertidigt er placeret på eller ved siden af banen, normalt til en bestemt turnering, og er ikke-flytbar eller passer ikke til definitionen på en flytbar forhindring. Eksempler på MIF’er er midlertidige telte, resultattavler, tribuner, tv-tårne og toiletter. MIF’er omfatter alle understøttende wires, der er forbundet med dem, undtagen når Komitéen beslutter, at de støttende wires skal behandles som ikke-flytbare forhindringer eller som midlertidige hævede kabler og bruge Standard lokalregel F-22. Den yderste kant af MIF’en bruges til at bestemme, om en bold er under MIF’en eller om MIF’en er på spillerens flaglinje mellem bolden og hullet. Linjer eller pæle kan bruges til at definere kanterne af en MIF eller til at sammenkæde flere MIF’er til én enkelt, større MIF. En MIF er forskellig fra en ikke-flytbar forhindring, og denne lokalregel giver yderligere lempelse for gene fra en MIF. Dette betyder, at spilleren kan vælge at tage lempelse ved hjælp af enten:
 • Proceduren for lempelse fra et unormalt baneforhold i Regel 16.1, som om MIF’en var en ikke-flytbar forhindring (denne lempelse er også tilgængelig, når bolden ligger i et strafområde eller når MIF’en er out of bounds), eller
 • Den ekstra lempelsesmulighed, der er tilgængelig efter denne lokalregel.
a. Hvornår lempelse er tilladt Lempelse fra en MIF er normalt tilladt, når der er fysisk gene eller gene på flaglinjen fra MIF’en. Gene i denne lokalregel betyder at spilleren har:
 • Fysisk gene,
 • Gene på flaglinjen, eller
 • Gene både fysisk og på flaglinjen.
(1) Betydning af fysisk gene ved midlertidig ikke-flytbar forhindring. Fysisk gene eksisterer, når:
 • Spillerens bold rører eller ligger i eller på en MIF, eller
 • MIF’en er til gene for spillerens tilsigtede stance eller området for det tilsigtede sving.
(2) Betydning af gene på flaglinjen ved midlertidig ikke-flytbar forhindring. Gene på flaglinjen eksisterer, når:
 • Spillerens bold rører eller ligger i, på eller under en MIF, eller
 • MIF’en er på spillerens flaglinje (til hullet) (dvs. MIF’en er placeret på den lige linje mellem bolden og hullet), eller
 • Bolden er inden for en køllelængde målt på en cirkelbue fra hullet på et sted, hvor MIF’en ville være på spillerens direkte flaglinje til hullet (denne ene køllelængdes område refereres normalt til som “korridoren”).
(3) Når der ikke er nogen lempelsesmulighed til rådighed, trods gene. Hvis bolden berører eller er i eller på MIF’en, er lempelse altid tilgængelig. Men når bolden hverken berører eller er i eller på MIF’en, er der ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis et af følgende gælder:
 • Fra enten fysisk gene eller gene på flaglinjen:
  • Der er ingen lempelse, når det at spille bolden, som den ligger, vil være klart urimeligt på grund af noget andet en MIF’en (såsom når spilleren ikke er i stand til udføre et slag på grund af stedet, hvor bolden ligger i en busk uden for MIF’en ), og
  • Der er ingen lempelse, når gene kun eksisterer, fordi spilleren vælger en kølle, type af stance eller sving eller en spilleretning, der klart er urimelig efter omstændighederne, og
 • For gene på flaglinjen:
  • Der er ingen lempelse, når det klart er urimeligt for en spiller at slå bolden langt nok til at bolden vil nå MIF’en, og
  • Der er ingen lempelse, når spilleren ikke kan vise, at der er et slag, som spilleren med rimelighed kunne udføre, som både (a) ville have MIF’en (herunder korridoren) på linjen for det pågældende slag og (b) resultere i, at bolden ender på en direkte linje til hullet.
b. Lempelse fra gene for bold i det generelle område Hvis spillerens bold er i det generelle område, og der er gene fra en MIF (inklusive en MIF, som er out of bounds), kan spilleren tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i, og spille den fra dette lempelsesområde:
 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse, hvor både fysisk gene og gene på flaglinjen ikke længere eksisterer.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Hele området inden for en køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet::
  • Skal være i det generelle område,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse fra både fysisk gene og gene på flaglinjen fra MIF’en.
Hvis spilleren har fysisk gene fra MIF’en, kan spilleren i stedet for at bruge denne lempelsesprocedure vælge at tage lempelse ved hjælp af proceduren for lempelse fra et unormalt baneforhold i Regel 16.1 , og dermed behandle MIF’en, som om det var en ikke-flytbar forhindring. Lempelsesproceduren i Regel 16.1 er også tilgængelig, når bolden ligger i et strafområde, eller når MIF’en er out of bounds. Se Punkt f i denne lokalregel for, hvordan spilleren må tage lempelse efter andre Regler. c. Lempelse fra gene for bold i bunker eller strafområde. Hvis spillerens bold er i en bunker eller et strafområde, og der er gene fra en MIF (inklusive en MIF, der er out of bounds), må spilleren enten tage lempelse uden straf eller med straf: (1) Lempelse uden straf: Spille fra bunker eller strafområde. Spilleren kan tage lempelse uden straf som angivet i Punkt b, bortset fra, at det nærmeste punkt for fuld lempelse, hvor gene ikke længere eksisterer, og lempelsesområdet skal være i bunkeren eller strafområdet. Hvis der ikke findes et punkt i bunkeren eller strafområdet, hvor gene ikke længere eksisterer, kan spilleren stadig tage denne lempelse som angivet ovenfor ved at bruge punktet, som giver størst mulig lempelse i bunkeren eller strafområdet, som referencepunkt. (2) Lempelse med straf: Spille uden for bunkeren eller strafområdet. Med ét strafslagmå spilleren droppe den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:
 • Referencepunkt:: Det nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere hullet, hvor både fysisk gene og gene på flaglinjen ikke længere eksisterer, og som ligger uden for pågældende bunker eller strafområde.
 • Størrelse af lempelsesområde fra referencepunkt: Én køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet::
  • Ethvert baneområde, bortset fra i samme bunker eller strafområde eller på nogen green,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse fra både fysisk gene og gene på flaglinjen fra MIF’en.
Hvis spilleren har fysisk gene fra MIF’en, kan spilleren i stedet for at bruge denne lempelsesprocedure vælge at tage lempelse ved hjælp af proceduren for lempelse fra et unormalt baneforhold i Regel 16.1c , og dermed behandle MIF’en, som om det var en ikke-flytbar forhindring. Lempelsesproceduren i Regel 16.1b er også tilgængelig, når MIF’en er out of bounds eller bolden ligger i et strafområde. Hvis en bold ligger i et strafområde, skal referencepunktet og lempelsesområdet være i det strafområde. Se Punkt f i denne lokalregel for, hvordan spilleren kan fortsætte efter andre lempelsesregler. d. Lempelse, når bold ikke er fundet i MIF Hvis spillerens bold ikke er fundet, men det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er kommet til at ligge stille i en MIF:
 • Spilleren må tage lempelse efter denne lokalregel ved at bruge det skønnede punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen til MIF’en på banen, som punktet for bolden med henblik på at finde det nærmeste punkt for fuld lempelse.
 • Når først spilleren har sat en anden bold i spil for at tage lempelse på denne måde:
  • Den oprindelige bold er ikke længere i spil og må ikke spilles.
  • Dette gælder, selvom den derefter bliver fundet på banen før udløbet af de tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden kom til at ligge stille i MIF’en, skal spilleren med ét strafslag spille fra forrige sted (se Regel 18.2). e. Komitéens beføjelse til at ændre MIF-lempelsesprocedurer Ved anvendelse af denne lokalregel kan Komitéen ændre lempelsesprocedurerne i Punkt b og c på en eller begge af følgende måder: (1)Valgfri eller obligatorisk brug af droppezoner. Komitéen kan tillade eller kræve, at en spiller bruger en droppezone som lempelsesområde for at tage lempelse efter denne lokalregel. Når dette gøres, kan Komitéen tilføje, at droppezonen kun kan bruges til lempelse fra fysisk gene eller kun gene på flaglinjen, eller at den kan bruges til lempelse fra begge typer gene. (2)“Vilkårlig side” lempelsesmulighed. Komitéen kan give spilleren mulighed for at tage lempelse på den anden side af en MIF ud over de lempelsesmuligheder, der er tilladt efter Punkt b og c i denne lokalregel. Men muligheden for at tage lempelse på vilkårlig side når der tages lempelse ved hjælp af procedurerne i Regel 16.1. f. Spiller kan fortsætte efter andre lempelsesregler (1)Ved hjælp af procedurerne i Regel 16.1 eller denne lokalregel. Hvis en spiller har fysisk gene fra MIF, som defineret i Punkt a, kan spilleren enten:
 • Vælge at bruge lempelsesprocedurerne i Regel 16.1 eller
 • Bruge denne lokalregel.
Men må ikke tage lempelse efter en af disse muligheder, og derefter tage lempelse efter den anden. Hvis spilleren vælger at anvende lempelsesproceduren fra et unormalt baneforhold i Regel 16.1, skal spilleren behandle MIF’en, som om det er en ikke-flytbar forhindring og tage lempelse uden straf, baseret på hvor bolden ligger:
 • I det generelle områdeved hjælp af lempelsesprocedurerne i Regel 16.1b.
 • I en bunkerved hjælp af lempelsesprocedurerne i Regel 16.1c.
 • I et strafområdeved hjælp af lempelsesprocedurerne i Regel 16.1c, som om bolden ligger i en bunker.
 • greenenved hjælp af lempelsesprocedurerne i Regel 16.1d.
(2)Lempelse efter Regel 17, 18 eller 19. Denne lokalregel forhindrer ikke spilleren i at tage lempelse efter Regel 17, 18 eller 19 i stedet for at tage MIF-lempelse efter denne lokalregel. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a."
F-24
Lempelse fra ikke-flytbare forhindringer i strafområder
Formål. Når en spillers bold er i et strafområde, og spilleren har gene fra en ikke-flytbar forhindring, har spilleren ikke lempelse uden straf (se Regel 16.1a(2). Imidlertid kan der være situationer, hvor en Komité vil tillade lempelse uden straf i et strafområde fra særlige forhindringer. Ved brug af denne lokalregel, bør Komitéen specificere, hvilken ikke-flytbar forhindring det gælder for (hellere end at tillade lempelse fra alle ikke-flytbare forhindringer), og på hvilket hul det gælder, hvis ikke det gælder for alle huller. Standard lokalregel F-24 “Lempelse for gene fra [angiv hvilke ikke-flytbare forhindringer, placeret i strafområdet på [angiv hulnummer] er tilladt efter Regel 16.1b, med følgende modifikationer.
 • Referencepunkt: Nærmeste punkt for fuld lempelse skal være i strafområdet.
 • Størrelse af lempelsesområde, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i det strafområde, hvor bolden kom til at ligge stille,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse for al gene fra den ikke-flytbare forhindring.
Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-25
Nærmeste punkt for fuld lempelse skal bestemmes uden at krydse over, gennem eller under et unormalt baneforhold
Formål. Der er tidspunkter, hvor en spiller har gene fra et unormalt baneforhold, såsom et smalt hegn eller mur, og hvor spillerens nærmeste punkt for fuld lempelse kan være på den anden side af det unormale baneforhold, hvilket kan have en betydelig og uønsket indvirkning på lempelsen.  Selvom spilleren tillades at måle sin køllelængde på tværs af eller gennem genstande, kan Komitéen kræve, at nærmeste punkt for fuld lempelse skal bestemmes uden, at der at krydses over, gennem eller under det unormale baneforhold.  Komitéen kan også ønske at bruge denne lokalregel for at forhindre spillere i at måle på tværs af eller gennem en genstand. Standard lokalregel F-25.1 “Når der tages lempelse efter Regel 16.1, skal nærmeste punkt for fuld lempelse bestemmes uden krydse over, gennem eller under [angiv det unormale baneforhold og hulnummer]. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel F-25.2 “Når der tages lempelse fra [angiv det unormale baneforhold og hulnummer], skal lempelsesområdet være på samme side af det unormale baneforhold som referencepunktet. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a."
F-26
Låger i grænsehegn og vægge
Formål. Hvis en Komité ønsker at forhindre spillere i at få lempelse uden straf fra lukkede låger i et grænsehegn/væg (såsom, hvis det er adgang til en privat ejendom), kan den behandle en sådan låge som en del af grænsemarkeringen. Indflydelsen fra brug af denne lokalregel bør gennemtænkes nøje af Komitéen på forhånd, da den kan resultere i, at spillere overtræder Regel 8.1 ved at flytte lågen. Standard lokalregel F-26 “Alle lukkede låger, der sidder fast på grænsehegn/mure er en del af grænsemarkeringen. Lempelse er ikke tilladt fra en sådan låge efter Regel 15.2 eller 16.1. Men en åben låge behandles ikke som en del af grænsemarkeringen og må lukkes eller flyttes til en anden position.”
G

Begrænsninger ved brug af udstyr

G-1
Liste over godkendte driverhoveder
Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at drivere, der bliver brugt i en turnering, overholder specifikationerne kan en Komité vælge at kræve, at spillerne kun bruger drivere med køllehoveder, som er blevet evalueret og godkendt som værende i overensstemmelse med udstyrsreglerne. En liste over godkendte driverhoveder findes på RandA.org. Denne lokalregel anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer). Selvom denne lokalregel ikke er i anvendelse, skal enhver driver, der bruges, være i overensstemmelse med kravene i Udstyrsreglerne. Standard lokalregel G-1 “Enhver driver, som spilleren bruger til at udføre et slag, skal have et driverhoved, der er identificeret efter model og loft, og som er på den nuværende liste over godkendte driverhoveder udstedt af R&A. Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org. Undtagelse – Driverhoveder fra før 1999: En driver med et driverhoved, der blev lavet før 1999, er undtaget fra denne lokalregel. Straf for at udføre et slag med en kølle i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation. Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke at udføre et slag med en driver, der ikke er på listen over godkendte driverhoveder.”
G-2
Groove og punch-mark specifikationer
Formål. Gældende fra 1. januar 2010 blev udstyrsreglerne revideret for groove og punch-mark specifikationer for alle andre køller end drivere og puttere. Indtil der gives 4 års varsel, er køller, der er lavet før 2010, ikke forpligtet til at opfylde disse specifikationer. Men en Komité kan vælge at vedtage en lokalregel, der kræver, at spillerne kun bruger køller, der opfylder alle specifikationerne i de nuværende udstyrsregler. Dette anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer). En udstyrsdatabase findes på RandA.org for at hjælpe med at finde ud af, hvilke køller der må bruges. Standard lokalregel G-2 “Når der udføres et slag skal spilleren bruge køller, der overholder groove og punch-mark specifikationerne i Udstyrsreglerne, der trådte i kraft 1. januar 2010. En udstyrsdatabase med fairwaykøller, hybrider, jern og wedges, der er blevet testet for overensstemmelse med de gældende Udstyrsregler findes på RandA.org. Straf for at udføre et slag med en kølle i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation. Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke at udføre et slag med en kølle, der ikke er i overensstemmelse med disse groove og punch-mark specifikationer.”
G-3
Liste over godkendte golfbolde
Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at de bolde, der anvendes i en turnering, er i overensstemmelse med Golfreglerne, kan en Komité vælge at kræve, at spilleren kun bruger bolde, der er blevet evalueret og godkendt som værende i overensstemmelse med Udstyrsreglerne. En liste over godkendte golfbolde findes på RandA.org og opdateres månedligt. Selvom denne lokalregel ikke er i anvendelse, skal enhver bold, der bruges, være i overensstemmelse med kravene i Udstyrsreglerne. Standard lokalregel G-3 “Enhver bold, der bruges til at udføre et slag, skal være på den nuværende liste over godkendte golfbolde udstedt af R&A. Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org. Hvis en bold, der ikke er på listen over godkendte bolde, droppes, genplaceres eller placeres men ikke endnu er spillet, må spilleren rette fejlen uden straf efter Regel 14.5. Straf for at udføre et slag til en bold, som ikke er på nuværende liste i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation."
G-4
Kun én type bold
Formål. For at forhindre en spiller i at bruge bolde med forskellige spilleegenskaber afhængigt af karakteren af hullet eller slaget, der skal spilles i løbet af en runde, kan Komitéen vælge at kræve, at en spiller kun bruger én type bold, der er på listen over godkendte golfbolde. Hver enkelt notering på listen over godkendte golfbolde behandles som en anden type bold. Forskelligt farvede golfbolde med identiske markeringer, behandles som forskellige typer bolde. Denne lokalregel anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer). Standard lokalregel G-4 “Under en runde skal hver bold, som spilleren udfører et slag med, være af samme mærke og model, som er specificeret under et enkelt punkt på den aktuelle liste over godkendte golfbolde. Hvis et andet mærke og/eller model droppes, genplaceres eller placeres, men den endnu ikke er blevet spillet, kan spilleren rette fejlen uden straf efter Regel 14.5. Når fejlen rettes skal spilleren bruge en bold af samme mærke og model, som blev brugt ved starten af runden. Hvis en spiller opdager, at denne har spillet en bold i strid med denne lokalregel, skal spilleren gå tilbage til at bruge en bold af samme mærke og model, som brugt ved start af runden, når spilleren spiller fra næste teested; ellers er spilleren diskvalificeret. Hvis det bliver opdaget under spil af hullet, kan spilleren afslutte spillet af dette hul med den bold, der spilles i strid med reglerne eller placere en bold af det korrekte mærke og model det sted, hvor bolden, der blev spillet i strid med denne lokalregel, var løftet fra. Straf for at udføre et slag til en bold i strid med lokalreglen Spilleren får ét strafslagfor hvert hul, hvor spilleren er i strid med denne lokalregel.”
G-5
Forbud mod brug af afstandsmålere
Formål. Selvom Regel 4.3 giver spillerne mulighed for at bruge udstyr til måling af afstand (underlagt visse krav), kan en Komité vælge at forbyde brugen af elektroniske afstandsmålere. Standard lokalregel G-5 "Regel 4.3a(1) tilpasses på denne måde: Under en runde må en spiller ikke skaffe information om afstand ved hjælp af en elektronisk afstandsmåler. Straf for overtrædelse af lokalreglen – se oversigt over straffen for at overtræde Regel 4.3."
G-6
Forbud mod brug af motoriseret transport
Formål. En Komité kan vælge at forbyde spillere at bruge enhver form for motoriseret transport, såsom en buggy, i løbet af en runde. Dette er hensigtsmæssigt, når Komitéen anser det at gå, som en integreret del af spillet i en turnering, eller når den mener, at brugen af motoriseret transport ville være usikker eller kunne skade banen. Ved anvendelse af denne lokalregel kan Komitéen tillade motoriseret transport på begrænsede måder, f.eks. at transportere spillere fra et hul til et andet, når disse huller er langt fra hinanden, eller lade medlemmerne af Komitéen give en spiller et lift, når denne vil spille, eller har spillet igen fra forrige sted. Hvis en spiller accepterer et lift uden tilladelse fra Komitéen, kan Komitéen fravige straffen, hvis den ville have givet spilleren tilladelse til at køre i situationen, hvis anmodningen var blevet fremsat. Hvis for eksempel en spiller, der havde mistet en bold og måtte vende tilbage til teestedet, accepterede et lift fra en frivillig, da der ikke var noget Komitémedlem til rådighed, kunne Komitéen fravige straffen, hvis medlemmerne af Komitéen ville havde givet spilleren et lift, hvis de var blevet spurgt. Men når motoriseret transport ikke er tilladt af en lokalregel, er det et princip i lokalreglen, at spillerne skal gå hele banen rundt, så tilladelse bør ikke gives, hvis en spiller er blevet kørt fremad, når denne ikke allerede har gået den afstand. Hvis en spiller for eksempel stopper for at købe en forfriskning efter at have udført sit teeslag, og derefter accepterer en tur fremad til spillerens bold fra en frivillig, bør straffen efter lokalreglen ikke frafaldes. Standard lokalregel G-6 “Under en runde må en spiller eller caddie ikke køre i nogen form for motoriseret transport, undtagen som godkendt eller senere godkendt af Komitéen. [En spiller, der vil spille eller har spillet fra forrige sted, er altid autoriseret til at køre med motoriseret transport.] [Spillere og caddies kan køre med shuttle mellem hul [identificer hul] og [identificer hul].] Straf for overtrædelse af lokalreglen:Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor der er en overtrædelse af denne lokalregel. Hvis overtrædelsen opstår mellem spillet af to huller, gælder det for det næste hul."
G-7
Forbud mod brug af visse typer sko
Formål. For at beskytte banen mod skader kan Komitéen forbyde brugen af sko med metalspikes eller traditionelt designede spikes. Komitéen kan også forbyde brugen af sko med andre funktioner, som kan forårsage uønsket skade. Standard lokalregel G-7 "Regel 4.3a tilpasses på denne måde: Under en runde må en spiller ikke udføre et slag, mens der bæres sko med:
 • Traditionelle spikes – det vil sige spikes, der har enkelte eller flere dele designet til at trænge dybt ind i jordoverfladen (uanset om de er fremstillet af metal, keramik, plast eller andre materialer); eller
 • Spikes af ethvert design, der helt eller delvis er fremstillet af metal, hvis sådant metal kan komme i kontakt med banen.
Straf for overtrædelse af lokalreglen – se oversigt over straffen for at overtræde Regel 4.3."
G-8
Forbud eller begrænsning af brug af lyd- og videoenheder
Formål. Regel 4.3a(4) tillader en spiller at bruge udstyr til at lytte til lyd eller se video af forhold uden relation til den turnering, der spilles. Men Komitéen kan vedtage en lokalregel, der helt forbyder brug af lyd- og videoenheder under runden. Standard lokalregel G-8 "Regel 4.3a(4) tilpasses på denne måde: Under en runde må en spiller ikke lytte til eller se indhold af nogen art på en personlig lyd- eller videoenhed. Straf for overtrædelse af lokalreglen – se straffen for at overtræde Regel 4.3."
G-9
Udskiftning af kølle, der er knækket eller betydeligt beskadiget
Formål. Regel 4.1a(2) tillader en spiller at reparere eller udskifte en kølle, der er beskadiget under runden, undtagen i tilfælde af misbrug. Men en Komité kan indføre en lokalregel, der begrænser udskiftning til situationer, hvor en kølle er knækket eller betydeligt beskadiget, hvilket ikke inkluderer en kølle, som er revnet. Standard lokalregel G-9 "Regel 4.1a(2) tilpasses på denne måde: Regel 4.1a(2) gælder, dog således at en kølle, der er beskadiget af spilleren eller dennes caddie under runden (inklusive mens spillet er stoppet efter Regel 5.7a), kun må udskiftes, hvis den er “knækket eller betydeligt beskadiget”. I forhold til denne lokalregel: En kølle “knækket eller betydeligt beskadiget”, når:
 • Skaftet går i flere stykker, splintrer eller er bøjet (men ikke hvis det kun er bulet)
 • Køllehovedets slagflade er synligt deformeret (men ikke hvis slagfladen kun er ridset eller revnet)
 • Køllehovedet er synligt og betydeligt deformeret (men ikke hvis køllehovedet kun er revnet)
 • Køllehovedet er løst eller skilt fra skaftet, eller
 • Grippet er løst.
Undtagelse: En slagflade eller et køllehoved er ikke “knækket eller betydeligt beskadiget” blot fordi, det er revnet. Straf for overtrædelse af lokalreglen – se Regel 4.1b."
G-10
Forbud mod brug af køller længere end 1,17m (46 tommer)
Formål. For at begrænse den tilladte køllelængde kan en Komité anvende en lokalregel, der begrænser længden for køller, andet end puttere, til 1,17 meter (46 tommer). Der tillades en måletolerance på 0,5 centimeter over de 1,17 meter. For en forklaring på, hvordan man måler en kølle, se Figur 3 under Del 2.1c af Udstyrsreglerne. Denne lokalregel anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer). For at undgå misforståelser gælder undtagelsen i Udstyrsreglerne, som tillader brug af længere køller end 1,17 meter af medicinske eller fysiske årsager, ikke, når denne lokalregel anvendes. Standard lokalregel G-10 “Når der udføres et slag, må spilleren ikke bruge en kølle, der er længere end 1,17 meter, undtagen en putter. Straf for at udføre et slag med en kølle, som overtræder denne lokalregel: Diskvalifikation. Der er ingen straf efter denne lokalregel for at medbringe men ikke udføre et slag med en kølle, der ikke overholder disse længdespecifikationer."
G-11
Begrænsning for materialer til green-læsning
FormålRegel 4.3 og især Fortolkning 4.3a/1 sætter begrænsninger for størrelsen og skalaen af detaljeret materiale til green-læsning. Men for at sikre, at spillere og caddies alene bruger deres øjne og fornemmelse som hjælp til at læse spillelinjen på greenen, kan Komitéen sætte yderligere begrænsninger for brug af materialer til green-læsning ved at kræve, at spillerne under hele deres runde kun bruger den baneguide, der er godkendt til brug i turneringen. Denne lokalregel er alene tiltænkt de højeste niveauer af turneringsgolf, og selv da, kun til turneringer, hvor det er realistisk for Komitéen at kunne gennemføre en godkendelsesproces for baneguides. Når denne lokalregel anvendes, er Komitéen ansvarlig for at godkende den baneguide, som spillerne må bruge, og den godkendte baneguide bør indeholde diagrammer af greens med kun et minimum af detaljer (såsom betydende fald, niveauforskelle eller falske fronter, der indikerer plateauer af greenen). Spillere og caddies må tilføje håndskrevne noter til godkendte baneguides som hjælp til at læse spillelinjen på greenen, så længe disse noter er tilladt efter denne lokalregel. Standard lokalregel G-11 "Regel 4.3a tilpasses på denne måde: Under en runde må en spiller kun bruge den/de baneguide(s), der er godkendt af Komitéen. Denne begrænsning gælder også alle andre kort over banen, inklusive oversigter over hul-placeringer. Yderligere begrænsninger gælder for håndskrevne noter og ethvert andet materiale, som bruges af spilleren, og som kan hjælpe med at læse spillelinjen på greenen:
 • Håndskrevne noter må tilføjes til en godkendt baneguide eller en godkendt oversigt over hulplaceringer før eller under runden af spilleren eller dennes caddie alene, og er begrænset til information, alene indsamlet af spilleren eller caddien.
 • Håndskrevne noter må indeholde information, som alene er opnået gennem spillerens eller dennes caddie’s egne erfaringer fra banen eller ved at følge en TV-udsendelse, men begrænset til information opnået:
  • Ved at observere en bold, der blev rullet eller spillet (enten af spilleren, caddien eller en anden), eller
  • Gennem spillerens eller caddiens fornemmelse eller almindelige observationer på greenen.
Disse yderligere begrænsninger for håndskrevne noter og andre materialer gælder ikke for information, som ikke kan hjælpe spilleren med at læse spillelinjengreenen (såsom håndskreven eller printet information om sving-tanker eller carry-længder for spillerens køller). Hvis en spiller under en runde bruger:
 • En baneguide, andre kort eller oversigt over hulplaceringer, som ikke er godkendt af Komitéen,
 • En godkendt baneguide eller oversigt over hulplaceringer, som indeholder håndskrevne noter eller information, indsamlet på en ikke-tilladt måde, eller
 • Ethvert andet materiale, der kan hjælpe med at læse spillelinjengreenen (hvad enten det er en specifik green eller greens i al almindelighed),
har spilleren overtrådt denne lokalregel. “Bruger” betyder at se på:
 • Enhver side af en baneguide eller andre kort over banen eller oversigt over hulplaceringer, som ikke er godkendt af Komitéen, eller
 • Enhver af de følgende, som kan hjælpe spilleren eller caddien med at læse spillelinjengreenen:
  • En side i en godkendt baneguide eller oversigt over hulplaceringer, der indeholder håndskrevne noter eller informationer, som er indsamlet på en ikke-tilladt måde, eller
  • Ethvert andet materiale.
Straf for overtrædelse af denne lokalregel:
 • Straf for første overtrædelse: Den generelle straf
 • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation.
Yderligere vejledning: For at se et dokument, der uddyber indholdet i denne standard lokalregel, klik her.
G-12
Forbyde brug af materialer til at hjælpe med at læse spillelinjen for slag på greenen
FormålFortolkning 4.3a/1 sætter begrænsninger for størrelsen og skalaen af detaljerede kort over greenen og ethvert sammenligneligt elektronisk eller digitalt materiale, som en spiller må bruge under runden til at hjælpe med at læse deres spillelinje på greenen, således, at en spillers kunnen i at læse en green forbliver en central del af evnen til at putte. Men en Komité kan vælge yderligere at understrege vigtigheden af spillerens dømmekraft, evne og færdighed i at kunne læse deres spillelinje på greenen ved at forbyde ethvert materiale til dette formål. Standard lokalregel G-12 "Regel 4.3a tilpasses på denne måde: Under en runde må en spiller ikke bruge nogen form for skreven, printet, elektronisk eller digitalt materiale til at hjælpe med at læse deres spillelinje for noget slag, udført fra greenen. Straf for overtrædelse af denne lokalregel:
 • Straf for første overtrædelse: Den generelle straf
 • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation.
H

Definere hvem kan hjælpe eller give råd til spillere

H-1
Brug af caddie forbudt eller påkrævet; caddie-restriktioner
Formål. En Komité kan vælge at modificere Regel 10.3 for at
 • Forbyde brug af caddies,
 • Kræve, at spillere bruger en caddie, eller
 • Begrænse en spillers valg af caddie (såsom at kræve, at en caddie skal være amatør, eller ikke tillade en forælder eller slægtning, en anden spiller i turneringen, osv.).
Standard lokalregel H-1.1 Hvis caddies ikke er tilladt: En spiller må ikke have en caddie i løbet af runden. Straf for overtrædelse af lokalregel:
 • Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor spilleren har en caddie.
 • Hvis overtrædelsen sker eller fortsætter mellem to huller, får spilleren den generelle straf for næste hul."
Standard lokalregel H-1.2 Hvis der er begrænsninger på, hvem spilleren kan have som en caddie: “En spiller må ikke have [identificer forbudt type caddie, for eksempel en forælder eller værge] som sin caddie under runden. Straf for overtrædelse af lokalregel:
 • Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor en caddie af denne type hjælper.
 • Hvis overtrædelsen sker eller fortsætter mellem to huller, får spilleren den generelle straf for næste hul."
Standard lokalregel H-1.3 Hvis en spiller skal have en caddie: En spiller skal have en caddierunden. Straf for overtrædelse af lokalregel: Spilleren får den generelle straf for hvert hul, spillet uden en caddie."
H-2
Udnævnelse af rådgiver i holdturneringer
Formål. I henhold til Regel 24.4a kan Komitéen i en holdturnering (inklusive hvor der er både hold- og individuel turnering) tillade hvert hold at navngive en eller to personer, der må rådgive holdmedlemmer, mens de spiller på banen:
 • Enhver “rådgiver” skal identificeres for Komitéen før rådgivning.
 • Komitéen kan begrænse de typer råd, som denne person må give (som f.eks. ikke at give rådgiveren mulighed for at udpege spilleinjen, når en bold ligger på greenen).
 • Komitéen kan forbyde en rådgiver at gå på bestemte dele af banen (såsom greenen).
 • Det er ikke normalt, at en Komité tillader to rådgivere pr. hold, medmindre turneringen retfærdiggør det, for eksempel i en turnering, hvor caddies ikke er tilladt, eller der er et stort antal spillere på hvert hold.
 • Komitéen bør fastsætte den passende straf for en overtrædelse begået af en rådgiver. Dette kan være en straf til en bestemt spiller, der blev assisteret på en forbudt måde, eller en samlet straf for holdet, for eksempel tilføjelsen af to slag til holdets score i en slagspilsturnering.
Standard lokalregel H-2 “Hvert hold kan navngive [en/to] rådgiver(e), som spillere på holdet må anmode om og få råd og modtage råd af under runden. Holdet skal identificere hver rådgiver for Komitéen, før nogen spiller på holdet har påbegyndt sin runde.  [Holdet kan ændre sin rådgiver i løbet af runden, men skal fortælle Komitéen, når det sker.] [Rådgiveren må ikke udpege en spillelinje [eller gå på greenen], når holdspillerens bold ligger på greenen. Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf efter Regel 10.2]”
H-3
Begrænse, hvem der kan være holdkaptajn
Formål. Efter Regel 24.3 kan Komitéen i en holdturnering begrænse, hvem der kan fungere som holdkaptajn, og holdkaptajnens adfærd efter Regel 24.4a. Hvor rådgivere er tilladt (se Standard lokalregel H-2), må holdkaptajnen også være en rådgiver. Standard lokalregel H-3 “En holdkaptajn skal være [indsæt begrænsning, som f.eks. medlem af samme klub].”
H-4
Behandle rådgiver som del af spillerens side
Formål. Komitéen kan bestemme, at rådgiveren har samme status som et medlem af siden for at sikre, at Golfreglerne gælder for den persons handlinger (såsom, at spilleren får straf efter Regel 9.4, hvis rådgiveren forårsager, at spillerens bold flytter sig). Standard lokalregel H-4 “Rådgiveren har samme status som et medlem af siden i forhold til hvert medlem af sit hold.”
H-5
Råd: Holdmedlemmer i samme gruppe
Formål. I henhold til Regel 24.4c i slagspil, hvor en spillers score for runden kun tæller som en del af holdets score, kan Komitéen vedtage en lokalregel, der gør det muligt for holdmedlemmer at spille i samme gruppe for at give hinanden råd, selvom de ikke er partnere. Standard lokalregel H-5 "Regel 10.2 tilpasses på denne måde: Hvor spillere fra samme hold spiller sammen i samme gruppe, kan disse spillere give råd til og spørge om råd fra hinanden under runden.”
I

Definere hvornår og hvor spillere må øve sig

I-1
Øvelse før runder
Formål. Regel 5 dækker øvelse på banen før, under og mellem turneringsrunder:
 • Hulspil (Regel 5.2a). Spillere i en kamp må øve sig på banen før eller mellem runder, da de normalt får samme chance for at gøre det, fordi de spiller på samme tid.
 • Slagspil (Regel 5.2b). Spillere må ikke øve på banen før en runde på turneringsdagen, da de måske ikke har samme chance for at gøre det, fordi de normalt spiller i forskellige grupper på forskellige tidspunkter. Men de har lov til at øve på en turneringsdag, efter at deres turneringsspil for dagen er færdigt.
 • Hulspil og slagspil (Regel 5.5b). Efter at have færdigspillet et hul og før start på det næste hul, må en spiller putte eller chippe på eller nær greenen på det hul, der lige er afsluttet, på teestedet for det næste hul eller enhver øvelsesgreen.
Der er mange forskellige overvejelser om, hvorvidt man kan tillade øvelse på banen, såsom fairness for spillerne, mulig indblanding i opsætning af banen og vedligeholdelsesaktiviteter, tidsmængden før eller mellem runder, eller når spillerne opfordres til at spille banen uden for turneringen. Af disse eller andre grunde kan en Komité vælge at vedtage en lokalregel, der ændrer disse standardbestemmelser ved enten at tillade eller forbyde sådan øvelse helt eller ved at begrænse, hvornår eller hvordan sådan øvelse kan finde sted. Standard lokalregel I-1.1 "Regel 5.2a tilpasses på denne måde: En spiller må ikke øve på turneringsbanen før eller mellem runder. [Eller hvis spillerne har lov til at øve på begrænsede måder: Beskriv disse begrænsninger og hvornår, hvor og hvordan en spiller må øve på banen.] Straf for overtrædelse af denne lokalregel: Straf for første overtrædelse: Den generelle straf (anvendt på spillerens første hul). Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation." Standard lokalregel I-1.2 "Regel 5.2b tilpasses på denne måde: En spiller må øve på turneringsbanen før eller mellem runder." [Eller, hvis spillere er forbudt at øve på begrænsede måder: Beskriv disse begrænsninger og hvornår, hvor og hvordan en spiller må øve på banen.] [Eller, hvis spillere er forbudt at øve på banen både før og mellem runder: “En spiller må ikke øve på turneringsbanen før eller mellem runder.”]
I-2
Forbud mod øvelse på eller i nærheden af foregående green
Formål. Regel 5.5b gør det muligt for en spiller, mellem spil af to huller, at øve sig eller chippe på eller i nærheden af greenen på hullet, der netop er færdigspillet. Men hvis dette kan påvirke tempoet eller af andre grunde (såsom at forhindre spillere fra at øve sig i at putte mod fremtidige hulplaceringer), kan Komitéen vælge at forbyde sådan øvelse. Komitéen kan også forhindre spillere i at putte eller chippe på eller nær enhver øvelsesgreen imellem spil af to huller.  Standard lokalregel I-2 Regel 5.5b tilpasses på denne måde: Mellem spil af to huller må en spiller ikke:
 • Udføre noget øvelsesslag på eller i nærheden af greenen på hullet, der er færdigspillet, eller
 • Undersøge overfladen af den green ved at stryge hen over overfladen på greenen eller rulle en bold
 • [Udføre noget som helst øvelsesslag på eller nær enhver øvelsesgreen.]
Straf for overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf."
J

Procedurer for dårligt vejr og afbrydelse af spil

J-1
Metoder til at afbryde og genoptage spil
Formål. Regel 5.7b kræver, at spillerne stopper med at spille med det samme, hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet. Komitéen bør benytte en tydelig måde at fortælle spillerne om en omgående suspension. Følgende signaler anvendes generelt, og det anbefales, at alle Komitéer benytter disse signaler, hvor det er muligt: Omgående afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen.
Almindelig afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen.
Genoptagelse af spil: To korte hyletoner fra sirenen.
Standard lokalregel J-1 “En afbrydelse af spil ved en farlig situation vil blive signaleret af [indsæt signal, der vil blive brugt]. Alle andre afbrydelser signaleres af [indsæt signal, der vil blive brugt]. I begge tilfælde vil genoptagelse af spillet blive signaleret af [indsæt signal, der skal anvendes]. Se Regel 5.7b.”
J-2
Fjernelse af midlertidigt vand
Formål. En Komité kan vedtage en lokalregel, der præciserer, hvilke foranstaltninger der er hensigtsmæssige for et Komitémedlem, en person udpeget af Komitéen (for eksempel en greenkeeper) eller spiller, for at fjerne midlertidigt vand på greenen. Standard lokalregel J-2 “Hvis en spillers bold ligger på greenen og der er gene fra midlertidigt vandgreenen, må spilleren:
 • Tage lempelse uden straf efter Regel 16.1d, eller
 • Få sin spillelinje svabret.
 • [Få greenen svabret, når en bold ligger lige ved siden af greenen i ethvert baneområde,  men kun hvis tilladt af Komitéen.]
En sådan svabring bør ske på tværs af spillelinjen og fortsætte en rimelig afstand forbi hullet (det vil sige mindst en svabers længde) og udføres kun af [angiv, hvem der må udføre dette, for eksempel en greenkeeper].”
K

Retningslinjer for spilletempo

For at fremme og håndhæve hurtigt spil bør Komitéen indføre en lokalregel, som fastsætter retningslinjer for spilletempo. Følgende Standard lokalregler giver nogle eksempler på, hvordan Komitéen kan vælge at tage fat på spørgsmålet om spilletempo. Komitéen kan vedtage andre lokalregler, der er passende for de ressourcer, der er til rådighed for dem, og derfor er dette ikke en udtømmende liste. Andre forslag til retningslinjer findes på RandA.org.
K-1
Maksimal tid for hele eller en del af runden
Formål. I turneringer, hvor der kun er få eller ingen dommere på banen, kan det være ønskeligt for Komitéen at formulere en simpel lokalregel, der fastlægger en tidsfrist, som den finder passende for spillere for at fuldføre runden og/eller et bestemt antal huller. Disse tidsfrister varierer afhængigt af antallet i grupperne og spilleformen. Hvis en gruppe overskrider den fastsatte frist og er ude af position på banen, straffes hver spiller i gruppen. Standard lokalregel K-1 “Hvis en gruppe afslutter runden [eller angiv antallet af huller] mere end startintervallet bag gruppen foran og over [angiv tid, for eksempel 3 timer 45 minutter] fra starttidspunktet af [eller angiv efter behov] får alle spillere i gruppen ét strafslag [eller angiv efter behov].”
K-2
Hul-for-hul og slag-for-slag retningslinjer for spilletempo
Formål. I turneringer, hvor der er et tilstrækkeligt antal dommere på banen, kan Komitéen indføre et sæt retningslinjer for spilletempo, der tillader et bestemt tidsforbrug for hvert hul, og hvis så spillerne overstiger den tid, fastsætter en maksimal tid til at spille hvert slag. Standard lokalreglen nedenfor er et eksempel på en retningslinje for en slagspilsturnering, hvor spillere vil blive individuelt timet, når gruppen er ude af position. En modificeret strafstruktur, som kan anvendes i retningslinjerne for spilletempo, er også beskrevet i Standard lokalregel K-3. Muligheder for at være ude af position En gruppe er ude af position, når den er over den tildelte tid for de huller, der er blevet spillet, og ikke i position i forhold til gruppen foran dem. Når man definerer, hvornår en gruppe er ude af position, skal retningslinjen angive, hvornår gruppen betragtes som ude af position ved henvisning til gruppen foran dem. Politikken i Standard lokalregel K-2 definerer “ude af position” som værende, når gruppen er mere end startintervallet bagefter gruppen foran dem. Alternativt kunne definitionen af “ude af position” baseres på en gruppes placering på banen i forhold til gruppen foran, for eksempel:
 • Alle spillere i gruppen foran har slået deres teeslag fra næste hul, før gruppen har nået teestedet for et par 3 hul, eller
 • Et par 4 eller par 5 hul er tomt, før alle spillere i gruppen har slået deres teeslag.
Tid til at udføre et slag Når en gruppe bliver timet, skal hver spiller udføre sit slag inden for en bestemt tidsfrist. Komitéen kan kræve, at alle slag foretages inden for den samme tidsfrist, eller den kan bruge alternativerne, der er vist nedenfor, for at tillade en ekstra periode for den første spiller til at spille fra et bestemt område som f.eks. teestedet eller greenen. Bad times i turneringer med flere runder I slagspilsturneringer over mere end én runde kan Komitéen beslutte at beholde Bad times over hele turneringen. Hvis en spiller for eksempel får en Bad time efter lokalreglen under første runde, ville den næste Bad time i en senere runde være den anden Bad time, og straffen for en Bad time nummer to ville gælde. Det ville ikke være rimeligt at overføre Bad times fra slagspil til hulspil eller fra én hulspilsmatch til en anden i en hulspilsturnering. Standard lokalregel K-2 "Maksimal tilladt tid Den maksimale tilladte tid er den maksimale tid, som Komitéen anser for nødvendig for en gruppe for at afslutte sin runde. Dette er udtrykt pr. hul og sammenlagt, og inkluderer al den tid, der er forbundet med at spille spillet, f.eks. for afgørelser og gang mellem huller. Den maksimale tid til gennemførelse af 18 huller ved [indsæt banenavn] er [indsæt maksimal tid, for eksempel 4 timer og 05 minutter]. Følgende procedure gælder kun, hvis en gruppe er “ude af position". Definition af ude af position Den første gruppe og enhver gruppe efter en startpause, vil blive betragtet som ude af position, hvis gruppens samlede tid på ethvert tidspunkt i løbet af runden overstiger den tid, der er tilladt for antallet af spillede huller. Enhver følgende gruppe vil blive betragtet som ude af position, hvis den er [angiv, når en gruppe er ude af position til gruppen foran dem (se eksempler ovenfor)] [og har overskredet den tilladte tid for antallet af spillede huller]. Procedure når gruppe er "ude af position"
 1. Dommere overvåger spilletempoet og afgør, om en gruppe, der er ude af position, skal times. Der foretages en vurdering af, om der er nogen nylige, formildende omstændigheder, f.eks. en langvarig afgørelse, mistet bold, uspillelig bold, osv. Hvis der træffes beslutning om at time spillere, vil hver spiller i gruppen blive udsat for individuel tidtagning, og en dommer vil rådgive hver spiller om, at de er “ude af position”, og at de bliver timet. Under særlige omstændigheder kan en enkelt spiller eller to spillere inden for en gruppe på tre blive timet i stedet for hele gruppen. 
 2. Den maksimale tid, der er afsat pr. slag, er [angiv en tidsbegrænsning som f.eks. 40 sekunder].[10 ekstra sekunder er tilladt for den første spiller til at slå: a) et teeslag på et par 3 hul; b) et indspil til greenen; og c) et chip eller putt.] Tidtagningen starter, når en spiller har haft tilstrækkelig tid til at nå bolden, og det er spillerens tur til at spille, og spilleren er i stand til at spille uden forstyrrelse eller distraktion. Tid, brugt til at bedømme afstanden og vælge en kølle, tæller som tid brugt på det næste slag. På greenen begynder tidtagningen, når spilleren har haft en rimelig tid til at løfte, rense og genplacere bolden, reparere skader på spillelinjen og flytte løse naturgenstandespillelinjen. Tid, brugt på at se på spillelinjen bag fra hullet og/eller bag bolden vil tælle som tid brugt på det næste slag. Tidtagninger vil blive påbegyndt fra det øjeblik, det afgøres af dommeren, at det er spillerens tur til at spille, og denne er i stand til at spille uden forstyrrelse eller distraktion. Tidtagning ophører, når en gruppe er tilbage i position, og spillerne vil blive underrettet herom.
Straf for overtrædelse af lokalregel:
 • Straf for første bad time: Advarsel
 • Straf for anden bad time: Ét strafslag.
 • Straf for tredje bad time: Den generelle straf i tillæg til straffen for den anden bad time.
 • Straf for fjerde bad time: Diskvalifikation.
En spiller vil kun blive tildelt en bad time ved overtrædelse af denne lokalregel, hvis spilleren under timing overskrider den maksimalt tilladte tid for et slag. Indtil en spiller er blevet underrettet om en Bad time, kan spilleren ikke pådrage sig en yderligere bad time. Fremgangsmåde, når gruppen igen er ude af position i samme runde Hvis en gruppe er “ude af position” mere end én gang i løbet af en runde, gælder ovenstående procedure hver gang. Bad times og anvendelse af straffe i samme runde vil blive sammenlagt, indtil runden er afsluttet." Yderligere muligheder for tillæg til Standard lokalregel K-2 De følgende punkter er yderligere muligheder, som ikke er blevet indeholdt i Standard lokalregel K-2, men de kan tilføjes, hvis Komitéen ønsker det:
 • Definitionen på “ude af position” kan tilpasses til at sige, at spillere skal gives en officiel advarsel før der times, for eksempel for at give spillerne mindst et hul til at forbedre deres position.
 • Proceduren for hvornår en gruppe er “ude af position” kan tilpasses til at give spillerne en rimelig tid til at fastlægge deres afstand, før timingen starter.
 • Proceduren for hvornår man igen er ude af position under den samme runde kan tilpasses for at give mulighed for at overføre enhver bad time til afslutningen af slagspilsrunderne i turneringen.
 • Politikken kan tillade mulighed for at advare og time en spiller på ethvert tidspunkt (selvom om gruppen er i position), hvis en dommer observerer, at spilleren bruger længere end en specificeret tid (f.eks. 120 sek.) til at udføre et slag.
K-3
Modificeret strafstruktur for spilletempo
Formål. En Komité kan modificere straffen for overtrædelse af enhver retningslinje for spilletempo, således at straffen for en første bad time er ét strafslag. Komitéen kan vælge at tildele to strafslag for den første bad time, i stedet for ét strafslag. Standard lokalregel K-3 “Straf for overtrædelse af lokalreglen modificeres på denne måde i forhold til Standard lokalregel K-2: Straf for overtrædelse af lokalregel:
 • Straf for første bad time: Ét slags straf.
 • Straf for anden bad time: Den generelle straf i tillæg til straffen for den første bad time.
 • Straf for tredje bad time: Diskvalifikation."
8L

Ansvar vedrørende scorekort

L-1
Tilpasning af straf efter Regel 3.3b(2) for manglende spiller- eller markørgodkendelse
Formål. Regel 3.3b(2) pålægger diskvalifikationsstraf, hvis hulscores på scorekortet ikke er godkendt af spiller, markør eller begge.  Men Komitéen kan vælge at ændre straffen til to slag, hvis den synes, at det er mere passende i situationen. Standard lokalregel L-1 Regel 3.3b(2) tilpasses på denne måde: Hvis en spiller afleverer et scorekort, uden at hulscores er godkendt af enten spiller, markør eller begge, får spilleren den generelle straf (to strafslag). Straffen tillægges sidste hul på spillerens runde.”
L-2
Gøre spiller ansvarlig for handicap på scorekortet
Formål. Regel 3.3b(4) angiver, at der ikke er krav om, at spillerens handicap vises på scorekortet, og at det er Komitéens ansvar at beregne spillerens tildelte slag til turneringen for at kunne beregne spillerens nettoscore. Men under visse omstændigheder kan det være vanskeligt for Komitéen at beregne spilleres handicaps, hvis Komitéen for eksempel ikke har et computer system til at hjælpe med administrationen af turneringen, eller hvor de ikke har adgang til en database med spillernes handicaps.  I sådanne situationer kan Komitéen beslutte at modificere Regel 3.3b(4) til, at spillerne skal påføre scorekortet deres handicap. Afhængig af beslutninger for Handicapsystemet i den nationale jurisdiktion, kan det være nødvendigt at specificere, hvilket handicap der skal påføres scorekortet. Standard lokalregel L-2 Regel 3.3b(4) tilpasses på denne måde: Spilleren er ansvarlig for at påføre scorekortet sit handicap [Angiv hvilket handicap, der skal vises, for eksempel handicap, spillehandicap, justeret spillehandicap]. Når Komitéen modtager scorekortet fra spilleren ved afslutningen af runden, er Komitéen ansvarlig for:
 • At tælle spillerens score sammen, og
 • Anvende spillerens tildelte slag til at beregne spillerens nettoscore.
Hvis en spiller afleverer et scorekort uden det korrekte handicap:
 • Handicappet på scorekortet er for højt eller handicappet mangler. Hvis det påvirker det antal slag, som spilleren får tildelt, er spilleren diskvalificeret fra handicapturneringen. Hvis det ikke har, er der ingen straf.
 • Handicappet på scorekortet er for lavt. Der er ingen straf, og spillerens nettoscore med brug af det lavere handicap, som er påført, gælder."
M

Standard Lokalregler for Para-golfspillere

M-1
Placering af bolden for spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul
Formål. Funktionen af nogle mobilitetshjælpemidler med hjul skaber en situation, hvor spillerens stance (baseret på hvor hjælpemidlet først placeres) ikke kan indtages hurtigt og stabilt i forhold til, hvor bolden er kommet til at ligge stille. Denne lokalregel kan iværksættes af Komitéen for at hjælpe spillere, der bruger et mobilitetshjælpemiddel på hjul således, at de ikke behøver at omplacere hjælpemidlet flere gange for at opnå den ønskede position. Denne lokalregel kan anvendes hvor som helst på banen, inklusiv på greenen, det generelle område, strafområder og bunkers. Det er ikke formålet med denne lokalregel at øve indflydelse på den beslutning, som en spiller der bruger et mobilitetshjælpemiddel med hjul, skal tage af sikkerhedsgrunde (såsom at placere hjælpemidlet på meget skrånende grund). I sådanne situationer kan andre lempelsesregler anvendes (såsom lempelse for uspillelig bold efter Regel 19 eller lempelse for strafområde efter Regel 17). Standard lokalregel M-1 “Før udførelsen af et slag må en spiller, der bruger et mobilitetshjælpemiddel på hjul, tage lempelse uden straf ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:
 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: 15 cm fra referencepunktet, og som kan være nærmere hullet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for lempelsesområdet:
  • Skal være i samme baneområde, og
  • Må ikke være på et område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, medmindre den oprindelige bold lå stille i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere (hvilket eksempelvis betyder, at en bold i roughen ikke må placeres på fairway).
Når der tages lempelse efter denne lokalregel, må spilleren placere en bold mere end én gang (hvis bolden for eksempel ved første forsøg med at placere bolden er kommet lidt for langt bagud i spillerens stance). Undtagelse – ingen lempelse, når det er klart urimeligt at kunne spille bolden. Lempelse er ikke tilgængelig efter denne lokalregel, hvis det at spille bolden, som den ligger, ville være klart urimeligt (såsom, hvis bolden ligger i en busk og i en sådan position, at spilleren ikke ville kunne udføre et slag). Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.
M-2
Lempelse uden straf fra specifikke bunkere for spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul
Formål. Designet og formen på visse bunkere skaber situationer, hvor det er svært eller næsten umuligt for en spiller med et mobilitetshjælpemiddel på hjul at komme ind og ud af en bunker for at spille sin bold.  Regel 25.4n tilpasser Regel 19.3 således, at når en spiller med et mobilitetshjælpemiddel på hjul tager lempelse for en uspillelig bold i en bunker, kan spilleren tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren med ét strafslag. Men især i turneringer, hvor der kun deltager spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul, kan Komitéen give lempelse uden straf fra specifikke bunkere eller alle bunkere, hvis den føler, at det er rimeligt. Standard lokalregel M-2 “For spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul, er [identificér specifik(ke) bunker(e) eller alle bunkerebanen] areal under reparation i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b."
M-3
Begrænset undtagelse fra Regel 10.1b (Forankring af køllen) for spillere med Ataksi eller Atetose
Formål. For spillere med Ataksi eller Atetose, som resulterer i voldsomme, rykvise eller rystende bevægelser, kan det være næsten umuligt at putte uden at kunne bruge en eller anden form for forankring af køllen. Disse lidelser har især indflydelse på putting på grund af den minimale bevægelse, der er involveret i et sådant slag, kombineret med de ekstreme kropsbevægelser, der er symptomerne på disse lidelser. Denne lokalregel tillader Komitéen at undtage sådanne spillere fra straf efter Regel 10.1b (Forankring af køllen) under forudsætning af, at de tre følgende krav er opfyldt:
 • Spilleren har en WR4GD godkendelse eller en EDGA Access godkendelse,
 • Spilleren har ataksi eller atetose, og
 • Komitéen bestemmer, at der er et klart bevis for, at lidelsen har en betydelig og negativ indflydelse på spillerens evne til at putte (for eksempel at spilleren jævnligt bruger 50 eller flere putts på en runde)
Standard lokalregel M-3 “Hvor en Komité har bestemt, at der er et klart bevis for, at ataksi eller atetose har en betydelig og negativ indflydelse på spillerens evne til at putte, og spilleren har en WR4GD godkendelse eller en EDGA Access godkendelse, er denne spiller undtaget fra straf efter Regel 10.1b (Forankring af køllen).”
M-4
Begrænset lempelse for bold i bunker for spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul
Formål. Bunkeres udformning skaber ofte situationer, hvor det enten ikke er muligt, eller kræver urimelig anstrengelse for spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul, at anbringe sig i en position til at udføre et slag på deres tilsigtede spillelinje på grund af størrelsen og den begrænsede manøvremulighed af deres mobilitetshjælpemiddel på hjul. Eksempler på sådanne situationer inkluderer, at væggen, kanten eller hældningen rundt om bunkeren forhindrer en spiller i at tage sin stance eller, at hældningen af sandet i bunkeren ville kræve urimelig anstrengelse for at tage sin stance, selvom det at spille bolden, som den ligger, normalt ville være muligt, hvis spilleren ikke benyttede et mobilitetshjælpemiddel på hjul. Når en sådan situation eksisterer, tillader denne Lokalregel spilleren at tage lempelse uden straf inden for den samme bunker. Denne Lokalregel kræver, at spilleren foretager en ærlig bedømmelse af, hvornår det ville kræve en urimelig anstrengelse for spilleren at tage sin stance for at spille bolden, som den ligger, da der vil være tidspunkter, hvor spilleren ville være i stand til at tage sin stance med en rimelig anstrengelse, selvom det ville være mere attraktivt at tage lempelse uden straf et andet sted i bunkeren. Der vil også være tidspunkter, hvor spilleren ikke kan få lempelse uden straf, fordi det ville være klart urimeligt at spille bolden, som den ligger, for enhver spiller i feltet, ligemeget om de skulle udføre slaget fra siddende position eller ikke. Standard Lokalregel M-4 “Når en spillers bold kommer til at ligge stille i en bunker, må en spiller, der bruger et mobilitetshjælpemiddel på hjul, tage lempelse uden straf i den samme bunker, hvis det at tage stance for at spille bolden, som den ligger, og på den tilsigtede spillelinje enten
 • Ikke er muligt (såsom, hvis væggen, kanten eller hældningen rundt om bunkeren er til gene for anbringelsen af spillerens mobilitetshjælpemiddel på hjul) eller,
 • Kræver urimelig anstrengelse (såsom, hvis det er umuligt for spilleren at køre sit mobilitetshjælpemiddel på hjul op ad en stejl hældning i sandet).
Spilleren må tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:
 • Referencepunkt:: Det nærmeste punkt, hvor spillerens bold kan ligge i bunkeren, som ville gøre det muligt at anbringe mobilitetshjælpemidlet på hjul uden urimelig anstrengelse, hvilket kan være nærmere hullet.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde i enhver retning, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet::
  • Skal være i den samme bunker.
Undtagelse - Ingen lempelse, selvom stance ikke er mulig. Lempelse uden straf er ikke tilladt efter denne Lokalregel, når: 
 • At spille bolden, som den ligger, er klart urimeligt på grund af noget andet end, at spilleren ikke er i stand til at tage sin stance eller, at det kræver urimelig anstrengelse at tage stance (såsom, hvis bolden er begravet ved en stejl, sandet væg i bunkeren).
 • Spilleren skaber en situation, hvor lempelse uden straf ville være tilladt, men gør dette blot ved:
  • At vælge en klart urimelig spilleretning (såsom at spille bolden direkte out of bounds eller ind i et strafområde, hvor det at tage stance ville kræve urimelig anstrengelse) eller,
At vælge en klart urimelig kølle eller type af sving. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a." (Tilføjet januar 2024) For at se et dokument, der giver detaljer om at anvende Standard Lokalregel M-4, inklusiv eksempler på situationer, hvor undtagelsen gælder, klik her
UNDERSØG MERE
Afsnit 1Komitéens rolle
Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen. Komitéen er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og den bør altid handle på en måde, der understøtter Golfreglerne. Denne del af den Officielle Guide til Golfreglerne giver vejledning til Komitéer i at opfylde denne rolle. Mens mange af en Komités opgaver specifikt drejer sig om at afholde organiserede turneringer, er en anden vigtig del af komitéens opgaver relateret til ansvaret for banen under almindeligt og dagligdags spil.
Læs afsnit