Udskriv Regel
8
Spil banen, som den er
Formål: Regel 8 dækker et centralt princip for spillet: "Spil banen, som den er". Når spillerens bold ligger stille, må spilleren normalt acceptere de forhold, der påvirker slaget, og ikke forbedre dem, før bolden spilles. En spiller må dog foretage visse rimelige handlinger, selv om disse forbedrer forholdene, og der er begrænsede omstændigheder, hvor forholdene må tilbageføres til de oprindelige uden straf, efter at de er blevet forbedrede eller forværrede.
8
Spil banen, som den er
8.1

Spillers handlinger, som forbedrer forhold, der påvirker slaget

For at understøtte princippet ”spil banen, som den er”, begrænser denne Regel, hvad en spiller må gøre for at forbedre enhver af disse beskyttede ”forhold, der påvirker slaget” (hvor som helst på eller uden for banen) for det næste slag, spilleren vil udføre:
 • Lejet for spillerens bold, der ligger stille,
 • Området for spillerens tilsigtede stance,
 • Området for spillerens tilsigtede sving,
 • Spillerens spillelinje, og
 • Lempelsesområdet, hvor spilleren vil droppe eller placere en bold.
Denne Regel gælder både for handlinger foretaget under en runde, og mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a. Den gælder ikke for:
 • Fjernelse af løse naturgenstande eller flytbare forhindringer, som er tilladt i den udstrækning, Regel 15 giver lov til, eller
 • En handling foretaget, mens en spillers bold er i bevægelse, hvilket er dækket af Regel 11.
8.1a

Handlinger, som ikke er tilladte

Undtagen på de begrænsede måder, som er tilladt efter Reglerne 8.1b, c og d, må en spiller ikke foretage nogle af disse handlinger, hvis de forbedrer forhold, der påvirker slaget: (1) Flytte, bøje eller brække:
 • Nogen voksende eller fastsiddende naturgenstand,
 • Nogen ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, eller
 • Nogen teestedsmarkering på teestedet, når en bold spilles fra teestedet.
(2) Flytte en løs naturgenstand eller en flytbar forhindring i position (såsom for at bygge en stance eller for at forbedre spillelinjen). (3) Ændre på banens overflade, også ved at:
 • Genplacere opslåede græstørv,
 • Fjerne eller nedpresse græstørv, som allerede er blevet genplaceret, eller andet opslået græstørv, som allerede er på plads, eller
 • Lave eller fjerne huller, fordybninger eller ujævne overflader.
(4) Fjerne eller nedpresse sand eller løs jord. (5) Fjerne dug, rim eller vand. Straf for overtrædelse af Regel 8.1a: Den generelle straf.
8.1b

Handlinger, som er tilladte

Under forberedelsen til at udføre et slag, må spilleren foretage enhver af disse handlinger, og der er ingen straf, selvom handlingen derved forbedrer forhold, der påvirker slaget: (1) Søge efter sin bold på en fair måde ved at foretage rimelige handlinger for at finde og identificere den (se Regel 7.1a). (2) Foretage rimelige handlinger for at fjerne løse naturgenstande (se Regel 15.1) og flytbare forhindringer (se Regel 15.2). (3) Foretage rimelige handlinger for at markere en bold og løfte og genplacere bolden efter Regel 14.1 og 14.2. (4) Sætte køllen let ned foran eller lige bagved bolden. "At sætte køllen let ned" betyder at tillade vægten af køllen at blive understøttet af græs, jord, sand eller andet materiale på eller over jordoverfladen. Men dette er dog ikke tilladt:
 • At presse køllen mod jorden, eller
 • At berøre sandet lige foran eller lige bagved bolden, når den er i en bunker (se Regel 12.2b(1)).
(5) Placere fødderne solidt, når man indtager sin stance, og herved på en rimelig måde grave fødderne lidt ned i sand og løs jord. (6) På en fair måde Indtage en stance ved at foretage rimelige handlinger for at komme til sin bold og indtage sin stance. Men når dette gøres:
 • Er spilleren ikke berettiget til en normal stance eller normalt sving, og
 • Skal spilleren benytte den mindst indgribende handlemåde i den aktuelle situation.
(7) Udføre et slag eller tilbagesvinget for et slag, som så gennemføres. Men når bolden er i en bunker, er det ikke tilladt at berøre sandet i bunkeren i tilbagesvinget efter Regel 12.2b(1. (8) På teestedet:
 • Placere en tee i eller på jorden (se Regel 6.2b(2)),
 • Flytte, bøje eller brække enhver voksende eller fastsiddende, naturlig genstand (se Regel 6.2b(3)), og
 • Ændre banens overflade, fjerne eller nedpresse sand og jord, eller fjerne dug, rim og vand (se Regel 6.2b(3)).
(9) I en bunker, udglatte sand for at drage omsorg for banen, efter at en bold, som er spillet fra bunkeren, er endt uden for bunkeren (se Regel 12.2b(3)). (10) På greenen, fjerne sand og løs jord og reparere skade (se Regel 13.1c). (11) Flytte en naturgenstand for at se, om den er løs. Men hvis det konstateres, at genstanden gror eller sidder fast, skal den forblive sådan, og den skal returneres så nær som muligt til den oprindelige position. Se Regel 25.4g (tilretning af Regel 8.1b(5) for at indtage en stance for spillere, som bruger et mobilitetshjælpemiddel).
8.1c

Undgå straf ved at genskabe forhold, som var forbedret i strid med Regel 8.1a(1) eller 8.1a(2)

Hvis en spiller har forbedret forholdene, der påvirker slaget ved at flytte, bøje eller brække en genstand i strid med Regel 8.1a(1) eller flytte en genstand i position i strid med Regel 8.1a(2):
 • Der er ingen straf, hvis spilleren, før næste slag udføres, annullerer forbedringen ved at genskabe de oprindelige forhold på de måder, som er tilladt i (1) og (2) nedenfor.
 • Men hvis spilleren forbedrer forholdene, der påvirker slaget ved at foretage nogle af de andre handlinger, dækket af Reglerne 8.1a(3)-(5), kan spilleren ikke undgå straf ved at genskabe de oprindelige forhold.
(1) Hvordan forhold, som er forbedret ved at flytte, bøje eller brække en genstand, kan genskabes. Før slaget udføres, kan spilleren undgå straf for overtrædelse af Regel 8.1a(1) ved at genplacere den oprindelige genstand så nær som muligt i dens oprindelige position, så den forbedring, som var opnået, ikke mere eksisterer, såsom ved at:
 • Genplacere en grænsemarkering (såsom en grænsepæl) som var flyttet, eller flytte en grænsemarkering tilbage til dens oprindelige stilling, efter at den var flyttet til en anden vinkel, eller
 • Flytte en gren, græsstrå, eller en ikke-flytbar forhindring tilbage til det oprindelige sted, efter at det havde været flyttet.
Men spilleren kan ikke undgå straf:
 • Hvis forbedringen ikke annulleres (såsom hvis en grænsemarkering eller gren er blevet bøjet eller brækket på en sådan måde, at den ikke kan tilbageføres til den oprindelige tilstand), eller
 • Ved at bruge andet end den oprindelige genstand selv til at forsøge at genskabe forholdene, såsom.:
  • Bruge en anden eller yderligere genstand (for eksempel placere en anden pæl i et hul, hvorfra en grænsepæl var blevet fjernet, eller ved at binde en flyttet gren på plads), eller
  • Bruge andet materiale til at reparere den oprindelige genstand (f.eks. bruge tape til at reparere en brækket grænsemarkering eller gren).
(2) Hvordan forhold, som er forbedret ved at flytte en genstand i position, kan genskabes. Før slaget udføres, kan spilleren undgå straf for overtrædelse af Regel 8.1a(2) ved at fjerne den genstand, som var bragt i position.
8.1d

Genskabe forhold, som blev forværrede, efter at en bold ligger stille

Hvis forholdene, der påvirker slaget, bliver forværrede, efter at en spillers bold ligger stille: (1) Hvornår reparation af forværrede forhold er tilladt. Hvis forholdene, der påvirker slaget, er forværrede af en anden person end spilleren eller af et dyr, må spilleren uden straf efter Regel 8.1a:
 • Genskabe de oprindelige forhold så nær som muligt.
 • Hvis det er nødvendigt for at genskabe de oprindelige forhold, eller hvis materiale satte sig på bolden, da forholdene blev forværrede, må bolden markeres, løftes, renses og genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.1 og 14.2).
 • Hvis de oprindelige forhold ikke let kan genskabes, må bolden løftes og genplaceres på det nærmeste sted (ikke nærmere hullet), som (1) mest ligner de forhold, der påvirker slaget, (2) er inden for en køllelængde af det oprindelige sted, og (3) er i det samme baneområde, som det sted.
Undtagelse – Boldens leje blev forværret, da eller efter en bold blev løftet eller flyttet, og før den er genplaceret: Dette er dækket af Regel 14.2d, medmindre lejet blev forværret, mens spillet var afbrudt, og bolden var løftet, i hvilket tilfælde denne Regel gælder. (2) Hvornår genskabelse af forværrede forhold ikke er tilladt. En spiller må ikke forbedre forholdene, der påvirker slaget (undtagen som tilladt efter Regel 8.1c(1), 8.1c(2) og Regel 13.1c), som er forværrede af:
 • Spilleren eller dennes caddie,
 • En anden person (undtagen en dommer), som foretager en handling som er godkendt af spilleren, eller
 • Naturkræfter, såsom vind eller vand.
Hvis spilleren forbedrer de forværrede forhold, når det ikke er tilladt, får spilleren den generelle straf efter Regel 8.1a. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 8.1d: Den generelle straf efter Regel 14.7a. Se Reglerne 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5b (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
8.2

Spillerens bevidste handlinger for at ændre på fysiske forhold for at påvirke sin egen bold, som ligger stille, eller for slag, som skal udføres

8.2a

Hvornår Regel 8.2 gælder

Denne Regel gælder kun spillerens bevidste handlinger for at ændre på fysiske forhold for at påvirke egen bold, som ligger stille, eller for slag, som skal udføres. Denne Regel gælder ikke for en spillers handlinger som:
 • Bevidst stopper eller fører egen bold ud af retning, eller som bevidst ændrer ethvert fysisk forhold for at påvirke, hvor bolden vil komme til at ligge stille (som er dækket af Reglerne 11.2 og 11.3), eller
 • Ændrer spillerens forhold, der påvirker slaget (som er dækket af Regel 8.1a).
8.2b

Forbudte handlinger for at ændre andre fysiske forhold

En spiller må ikke bevidst foretage nogle af de handlinger, som er oplistet i Regel 8.1a (undtagen som tilladt i Regel 8.1b, c eller d), for at ændre nogen andre fysiske forhold for at påvirke:
 • Hvor spillerens bold måtte ende eller ligge stille efter dennes næste slag eller et senere slag, eller
 • Hvor spillerens bold, som ligger stille, måtte ende eller komme til at ligge stille, hvis den bevæger sig, før slaget udføres, (for eksempel når bolden er på en stejl skråning og spilleren er bange for, den skal rulle ind i en busk).
Undtagelse - Handlinger af omsorg for banen: Der er ingen straf efter denne Regel, hvis spilleren ændrer på sådanne fysiske forhold af omsorg for banen (såsom rive fodspor i en bunker eller lægge opslåede græstørv på plads). Straf for overtrædelse af Regel 8.2: Den generelle straf. Se Reglerne 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5b (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
8.3

Spillerens bevidste handlinger for at ændre på fysiske forhold for at påvirke en anden spillers bold, som ligger stille, eller for slag, som skal udføres

8.3a

Hvornår Regel 8.3 gælder

Denne Regel gælder kun spillerens bevidste handlinger for at ændre på fysiske forhold for at påvirke en andens spillers bold, som ligger stille, eller for slag, som skal udføres af den anden spiller. Den gælder ikke for en spillers bevidste handlinger for at stoppe eller føre en anden spillers bold ud af retning, eller bevidst ændre ethvert fysisk forhold for at påvirke, hvor bolden måtte komme til at ligge stille (som er dækket af Reglerne 11.2 og 11.3).
8.3b

Forbudte handlinger for at ændre andre fysiske forhold

En spiller må ikke bevidst foretage nogle af de handlinger, som er oplistet i Regel 8.1a (undtagen som tilladt i Reglerne 8.1b, c eller d), for at:
 • Forbedre eller forværre forholdene, der påvirker slaget, for en anden spiller, eller
 • Ændre noget andet fysisk forhold for at påvirke:
  • Hvor en andens spillers bold måtte ende eller ligge stille efter dennes næste slag eller et senere slag, eller
  • Hvor en anden spillers bold, som ligger stille, måtte ende eller komme til at ligge stille, hvis den bevæger sig, før slaget udføres.
Undtagelse - Handlinger af omsorg for banen: Der er ingen straf efter denne Regel, hvis spilleren ændrer på sådanne fysiske forhold af omsorg for banen (såsom rive fodspor i en bunker eller lægge opslåede græstørv på plads). Straf for overtrædelse af Regel 8.3: Den generelle straf. Se Reglerne 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5 (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere