Udskriv Regel
20
Afklare regelproblemer under runden. Afgørelser fra dommer og Komité
Formål: Regel 20 dækker, hvad spillere bør gøre, hvis de har spørgsmål angående Reglerne under en runde, hvilket også omfatter procedurerne (som er forskellige i hulspil og slagspil), som tillader en spiller at beskytte sin ret til at få en afgørelse på et senere tidspunkt. Reglen dækker også dommernes rolle, som har tilladelse til at afgøre spørgsmål om fakta og anvende Reglerne. Afgørelser fra en dommer eller Komitéen er bindende for alle spillere.
20
Afklare regelproblemer under runden. Afgørelser fra dommer og Komité
20.1

Afklare regelproblemer under runden

20.1a

Spillere skal undgå urimelig forsinkelse

Spillere må ikke forsinke spillet urimeligt, når de søger hjælp til Reglerne under en runde:
 • Hvis en dommer eller Komitéen ikke er tilgængelig til at hjælpe med et regelproblem inden for en rimelig tid, skal spilleren beslutte, hvad der skal gøres, og spille videre.
 • Spilleren må beskytte sine rettigheder ved at anmode om en afgørelse i hulspil (se Regel 20.1b(2)) eller ved at spille to bolde i slagspil (se Regel 20.1c(3)).
20.1b

Regelspørgsmål i hulspil

(1) Afgøre problemer ved aftale. Under en runde må spillerne i hulspil aftale, hvordan et regelproblem afgøres:
 • Det, man aftalte, står ved magt, selvom det viser sig, at det var forkert efter Reglerne, så længe spillerne ikke aftalte at se bort fra nogen Regel eller straf, de vidste var gældende (se Regel 1.3b(1)).
 • Men hvis der er tildelt en dommer til matchen, skal dommeren afgøre ethvert regelproblem, som denne i tide bliver klar over (se Regel 20.1b(2)), og spillerne skal følge denne afgørelse.
Hvis der ikke er en dommer, må hver spiller anmode om en afgørelse efter Regel 20.1b(2), hvis de ikke er enige eller er i tvivl om, hvordan Reglerne skal anvendes. (2) Anmodning om Regelafgørelse fremsat, før resultatet af matchen er endeligt. Når en spiller ønsker en dommer eller Komitéen til at afgøre, hvordan Reglerne skal anvendes på spillerens eller modstanderens spil, må spilleren anmode om en afgørelse. Hvis en dommer eller Komitéen ikke kan komme til stede inden for en rimelig tid, må spilleren anmode om en afgørelse ved at oplyse modstanderen om, at en afgørelse vil blive søgt, når en dommer eller Komitéen bliver tilgængelig. Hvis en spiller anmoder om en afgørelse, før resultatet af en match er endeligt:
 • En afgørelse vil kun blive givet, hvis anmodningen er fremsat i tide, hvilket afhænger af, hvornår spilleren bliver klar over kendsgerningerne, som skaber regelproblemet:
  • Når spiller bliver klar over kendsgerningerne før nogen spiller starter på sidste hul i matchen. Når spilleren bliver klar over kendsgerningerne, skal anmodningen om en regelafgørelse fremsættes før nogen af spillerne udfører et slag for at starte på et andet hul.
  • Når spiller bliver klar over kendsgerningerne under eller efter afslutning af det sidste hul i matchen. Anmodningen om en regelafgørelse skal være fremsat, før resultatet af matchen er endeligt (se Regel 3.2a(5)).
 • Hvis spilleren ikke fremsætter anmodningen i tide, vil en afgørelse ikke blive givet af en dommer eller Komitéen, og resultatet af de(t) pågældende hul(ler) gælder, selvom Reglerne blev anvendt på en forkert måde.
Hvis spilleren anmoder om en afgørelse for et tidligere hul, vil en afgørelse kun blive givet, hvis alle disse tre gælder:
 • Modstanderen overtrådte Regel 3.2d(1) (Oplyse forkert antal foretagne slag) eller Regel 3.2d(2) (undlade at oplyse spilleren om en straf),
 • Anmodningen er baseret på kendsgerninger, som spilleren ikke var klar over, før nogen af spillerne udførte et slag for at starte spillet på det hul, der spilles, eller hvis det er mellem huller, det hul, som lige var færdigspillet, og
 • Efter at være blevet klar over disse kendsgerninger, anmoder spilleren om en afgørelse i tide (som foreskrevet ovenfor).
(3) Anmodning om Regelafgørelse fremsat, efter resultatet af matchen er endeligt. Hvis en spiller anmoder om en afgørelse, efter resultatet af en match er endeligt:
 • Komitéen vil kun give spilleren en afgørelse, hvis begge disse gælder:
  • Anmodningen er baseret på kendsgerninger, spilleren ikke var klar over, før resultatet af matchen var endeligt, og
  • Modstanderen overtrådte Regel 3.2d(1) (oplyse forkert antal foretagne slag) eller Regel 3.2d(2) (undlade at oplyse spilleren om en straf), og kendte til overtrædelsen, før resultatet af matchen var endeligt.
 • Der er ingen tidsbegrænsning på at give en sådan afgørelse.
(4) Ingen rettighed til at spille to bolde. En spiller, som er usikker på den rette fremgangsmåde i en hulspilsmatch, må ikke spille hullet færdigt med to bolde. Den fremgangsmåde gælder kun i slagspil (se Regel 20.1c).
20.1c

Regelspørgsmål i slagspil

(1) Ingen ret til at afgøre regelproblemer ved aftale. Hvis en dommer eller Komitéen ikke kan komme til stede inden for en rimelig tid for at hjælpe med et regelproblem:
 • Spillerne opfordres til at hjælpe hinanden med at anvende Reglerne, men de har ingen ret til at afgøre regelproblemer ved aftale, og enhver sådan aftale, de måtte indgå, er ikke bindende for nogen af spillerne, en dommer eller Komitéen.
 • En spiller bør afklare regelspørgsmål med Komitéen, før spilleren indleverer sit scorekort.
(2) Spillere bør beskytte andre spillere i turneringen. For at beskytte alle andre spilleres interesser:
 • Hvis en spiller ved eller tror, at en anden spiller har eller kunne have overtrådt Reglerne, og ikke ved det, eller ignorerer det, bør spilleren gøre den anden spiller, spillerens markør, en dommer eller Komitéen opmærksom på det.
 • Dette bør gøres hurtigst muligt, efter spilleren bliver klar over problemet, og ikke senere end før den anden spiller indleverer sit scorekort, medmindre det ikke er muligt at gøre dette.
Hvis spilleren undlader at gøre dette, kan Komitéen diskvalificere spilleren efter Regel 1.2a, hvis den beslutter, at dette var en alvorlig, dårlig opførsel imod spillets ånd. (3) Spille to bolde, når der er usikkerhed om, hvad man skal gøre. En spiller, som er usikker på den rette fremgangsmåde under spil af et hul, må spille hullet færdigt med to bolde uden straf:
 • Når den usikre situation opstår, skal spilleren beslutte, om der skal spilles to bolde, før et slag udføres.
 • Spilleren bør vælge, hvilken bold der tæller, hvis Reglerne tillader den fremgangsmåde, der anvendes for den bold. Spilleren skal bekendtgøre dette valg for sin markør eller til en anden spiller, før et slag udføres.
 • Hvis spilleren ikke vælger i tide, bliver den først spillede bold automatisk behandlet som den valgte.
 • Spilleren skal underrette Komitéen om kendsgerningerne ved situationen, før scorekortet indleveres, selvom spilleren scorer det samme med begge bolde. Spilleren er diskvalificeret, hvis denne undlader at gøre dette.
 • Hvis spilleren udførte et slag, før beslutningen om at spille en anden bold:
  • Denne Regel kan slet ikke anvendes, og scoren, som tæller, er scoren med den bold, der blev spillet, før spilleren besluttede at spille en anden bold.
  • Men spilleren får ikke nogen straf for at spille den anden bold.
En anden bold, spillet efter denne Regel, er ikke det samme som en provisorisk bold efter Regel 18.3. (4) Komitéens afgørelse af scoren for hullet. Når en spiller har spillet to bolde efter (3), skal Komitéen afgøre scoren for hullet på denne måde:
 • Scoren med den valgte bold tæller (den, spilleren valgte eller den automatisk valgte), hvis Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev brugt for den bold.
 • Hvis Reglerne ikke tillader fremgangsmåden, der blev brugt for den bold, tæller scoren med den anden bold, hvis Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev brugt for denne anden bold.
 • Hvis Reglerne ikke tillader fremgangsmåderne, der blev brugt for hver af de to bolde, tæller scoren med den valgte bold (den, spilleren valgte eller den automatisk valgte), medmindre der var en alvorlig overtrædelse ved at spille den bold fra et forkert sted, i hvilket tilfælde scoren med den anden bold tæller.
 • Hvis der var en alvorlig overtrædelse ved at spille hver bold fra et forkert sted, er spilleren diskvalificeret.
 • Alle slag med den bold, som ikke tæller (omfatter udførte slag og alle strafslag, som udelukkende stammer fra spil med den bold), tæller ikke i spillerens score for det hul.
"Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev brugt" betyder enten: (a) den oprindelige bold blev spillet, som den ligger, og spil var tilladt derfra, eller (b) den bold, der blev spillet, blev sat i spil efter den korrekte fremgangsmåde, på den rigtige måde og det rigtige sted efter Reglerne.
20.2

Afgørelser om regelproblemer

20.2a

Afgørelser af en dommer

En dommer er en official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne. Dommeren må få hjælp fra Komitéen, før en afgørelse gives. En dommers afgørelse om fakta, eller hvordan Reglerne skal anvendes, skal følges af spilleren. En spiller har ikke ret til at appellere en dommers afgørelse til Komiteen, men efter en afgørelse er givet, kan dommeren:
 • Indhente en ”second opinion” fra en anden dommer, eller
 • Henvise en afgørelse til Komiteen for efterprøvelse,
men behøver ikke at gøre dette. En dommers afgørelse er endelig, så hvis en dommer ved en fejl tillader, at en spiller bryder en Regel, vil spilleren ikke blive straffet. Men i de tilfælde, hvor en forkert afgørelse fra en dommer eller Komitee skal rettes, se Regel 20.2d.
20.2b

Komitéens afgørelser

Når der ikke er nogen dommer til at give en afgørelse, eller når en dommer henviser en afgørelse til Komitéen:
 • Afgørelsen vil blive givet af Komitéen, og
 • Komitéens afgørelse er endelig.
Hvis Komitéen ikke kan nå frem til en afgørelse, kan den henvise spørgsmålet til R&A's Rules of Golf Committee, hvis afgørelse er endelig.
20.2c

Anvende standarden "det blotte øje" ved brug af videodokumentation

Når Komitéen bestemmer kendsgerningerne i forbindelse med en afgørelse, begrænses brugen af videodokumentation som bevis af standarden "det blotte øje":
 • Hvis kendsgerningerne, der ses på videoen, ikke med rimelighed kunne være set med det blotte øje, skal der ses bort fra denne videodokumentation, selvom det fremgår, at der var tale om en overtrædelse af Reglerne.
 • Men selv når der ses bort fra videodokumentation med standarden "det blotte øje", vil der stadig være tale om en overtrædelse af Reglerne, hvis spilleren på anden måde var klar over kendsgerninger omkring overtrædelsen (f.eks. når spilleren mærkede køllen røre sandet i en bunker, selvom det ikke kunne ses med det blotte øje).
20.2d

Forkerte afgørelser og administrative fejl

(1) Forkerte afgørelser. En forkert afgørelse er forekommet, når en dommer eller Komitee har forsøgt at anvende Reglerne, men har gjort det på en forkert måde. Eksempler på forkerte afgørelser omfatter:
 • Anvende en forkert straf eller undlade at anvende en straf,
 • Anvende en Regel, som ikke gælder eller ikke findes, og
 • Fejlfortolker en Regel og anvender den ukorrekt. 
Hvis en afgørelse af en dommer eller Komitéen senere viser sig at være forkert, skal afgørelsen rettes, hvis muligt efter Reglerne. Hvis det er for sent at gøre dette, gælder den forkerte afgørelse. Hvis en spiller foretager en overtrædelse af en Regel, og dette med rimelighed skyldes en misforståelse af en dommers eller Komitéens anvisning under en runde, eller mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a (såsom løfte en bold i spil, når det ikke var tilladt efter Reglerne), er der ingen straf, og anvisningen behandles som en forkert afgørelse. Se procedurer for Komitéen, Afsnit 6C (Hvad Komitéen bør gøre, når der har været en forkert afgørelse). (2) Administrative fejl. Administrative fejl er procedurefejl i relation til administrationen af turneringen, og der er ingen tidsbegrænsning for at rette en sådan fejl, selv ikke efter resultatet af en match er endelig eller en slagspilsturnering er afsluttet. En administrativ fejl er forskellig fra en forkert afgørelse. Eksempler på administrative fejl omfatter:
 • Udregne resultatet ved lige score forkert i slagspil,
 • Udregne handicap forkert, hvor resultatet er, at den forkerte spiller vinder turneringen, og
 • Tildele præmie til den forkerte spiller efter at have undladt at indtaste vinderens score.
I disse situationer bør fejlene rettes og resultaterne af turneringen rettes tilsvarende.
20.2e

Diskvalificere spillere, efter resultatet af en match eller turnering er endeligt

(1) Hulspil. Der er ingen tidsbegrænsning for at diskvalificere en spiller efter Regel 1.2 (alvorlig, dårlig opførsel) eller Regel 1.3b(1) (bevidst undlader at anvende en straf, eller aftale med en anden spiller at ignorere en Regel eller straf, de ved gælder). Dette kan gøres, selv efter resultatet af en match er endeligt (se Regel 3.2a(5)). Hvis Komitéen vil give en afgørelse, efter resultatet af en match er endeligt, se Regel 20.1b(3). (2) Slagspil. Normalt kan en straf ikke tillægges eller ændres, efter at en slagspilsturnering er slut, som er:
 • Når resultatet bliver endeligt på den måde, Komitéen har bestemt, eller
 • I en slagspils-kvalifikation efterfulgt af hulspil, når spilleren har teet ud for at starte sin første match.
Men en spiller skal diskvalificeres, selv efter turneringen er slut, hvis spilleren:
 • Afleverede en score for noget hul, som var lavere end den faktiske score. Undtagen at spilleren ikke diskvalificeres, hvis grunden til den lavere score er udeladelsen af et eller flere strafslag, som spilleren ikke kendte til før turneringen sluttede (se Regel 3.3b(3)),
 • Vidste, før turneringen sluttede, at spilleren havde overtrådt enhver anden Regel, hvor straffen var diskvalifikation, eller
 • Aftalte med en anden spiller at se bort fra nogen Regel eller straf, de vidste, var gældende (se Regel 1.3b(1)).
Komitéen kan også diskvalificere en spiller efter Regel 1.2 (alvorlig, dårlig opførsel), efter at turneringen er slut.
20.2f

Ikke-kvalificeret spiller

Der er ingen tidsbegrænsning for at rette resultatet af en turnering, hvis en spiller, som har deltaget, findes ikke-kvalificeret til at deltage i henhold til Turneringsbetingelserne. Dette gælder selv efter, at resultatet af en match er endeligt, eller efter en slagspilsturnering er afsluttet. Under disse omstændigheder behandles spilleren som om denne ikke var kommet med i turneringen, i modsætning til at være diskvalificeret, og resultaterne rettes tilsvarende.
20.3

Situationer, der ikke er omfattet af Reglerne

Enhver situation, der ikke er omfattet af Golfreglerne, bør afgøres af Komitéen:
 • Tage alle omstændigheder i betragtning, og
 • Behandle situationen på en måde, som er rimelig, fair og konsistent med hensyn til, hvordan lignende situationer behandles efter Reglerne.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere