Udskriv Regel
15
Lempelse for løse naturgenstande og flytbare forhindringer (omfatter også bold eller markeringsmærke, som hjælper eller er til gene for spillet)
Formål: Regel 15 dækker hvornår og hvordan en spiller må tage lempelse uden straf fra løse naturgenstande og flytbare forhindringer.
 • Disse flytbare, naturlige og tilvirkede genstande anses ikke for at være en del af udfordringen ved at spille banen, og spilleren må normalt fjerne dem, når de er til gene for spillet.
 • Men spilleren skal være forsigtig, når løse naturgenstande flyttes nær ved bolden uden for greenen, fordi der vil være straf, hvis flytning forårsager, at bolden flytter sig.
15
Lempelse for løse naturgenstande og flytbare forhindringer (omfatter også bold eller markeringsmærke, som hjælper eller er til gene for spillet)
15.1

Løse naturgenstande

15.1a

Flytning af løse naturgenstande

En spiller må uden straf fjerne en løs naturgenstand hvor som helst på eller uden for banen, og må gøre det på enhver måde (såsom ved at bruge en hånd eller fod, bruge en kølle eller andet udstyr, få hjælp fra andre eller brække en del af en løs naturgenstand af). Men der er to undtagelser: Undtagelse 1 - flytte løs naturgenstand, hvor bolden skal genplaceres: Før genplacering af en bold, der var løftet eller flyttet fra hvor som helst, undtagen greenen:
 • En spiller må ikke bevidst fjerne en løs naturgenstand som, hvis genstanden blev flyttet, før bolden blev løftet eller flyttet, sandsynligvis ville have forårsaget, at bolden flyttede sig.
 • Hvis det alligevel gøres, får spilleren ét strafslag, men den fjernede løse naturgenstand behøver ikke at blive genplaceret.
Denne undtagelse gælder både under en runde, og mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a. Den gælder ikke for en løs naturgenstand, som ikke var der før bolden blev løftet flyttet, eller blev fjernet som følge af at markere stedet for en bold eller løfte, flytte eller genplacere en bold eller forårsage, at en bold flytter sig.  Undtagelse 2 – Begrænsninger mod bevidst at fjerne løse naturgenstande for at påvirke bold i bevægelse (se Regel 11.3).
15.1b

Bold flyttet under flytning af løs naturgenstand

Hvis en spillers fjernelse af en løs naturgenstand forårsager, at spillerens bold flytter sig:
 • Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2).
 • Hvis den flyttede bold havde ligget stille alle andre steder end på greenen (se Regel 13.1d) eller på teestedet (se Regel 6.2b(6)), får spilleren ét strafslag efter Regel 9.4b, undtagen hvis Regel 7.4 gælder (ingen straf, hvis bold flyttes under søgning) eller hvis en anden undtagelse til Regel 9.4b gælder.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 15.1: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
15.2

Flytbar forhindring

Denne Regel dækker lempelse uden straf, som er tilladt fra tilvirkede genstande, som overholder definitionen for flytbare forhindringer. Den giver ikke lempelse for ikke-flytbare forhindringer (en anden type lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1) eller grænsemarkeringer eller integrerede genstande (lempelse uden straf er ikke tilladt).
15.2a

Lempelse for flytbar forhindring

(1) Fjernelse af flytbar forhindring. En spiller må uden straf fjerne en flytbar forhindring hvor som helst på eller uden for banen, og må gøre det på enhver måde. Men der er to undtagelser: Undtagelse 1 – Teestedsmarkeringer må ikke flyttes, når en bold skal spilles fra teestedet (se Reglerne 6.2b(4) og 8.1a(1)). Undtagelse 2 – Begrænsninger mod bevidst at fjerne flytbare forhindringer for at påvirke bold i bevægelse (se Regel 11.3). Hvis en spillers bold flytter sig mens spilleren fjerner en flytbar forhindring:
 • Er der ingen straf, og
 • Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2).
(2) Lempelse, når bolden er i eller på en flytbar forhindring hvor som helst på banen, undtagen på greenen. Spilleren må tage lempelse uden straf ved at løfte bolden, fjerne den flytbare forhindring og droppe den oprindelige bold eller en anden bold i følgende lempelsesområde (se Regel 14.3):
 • Referencepunkt: Det skønnede punkt lige under, hvor bolden lå stille i eller på den flytbare forhindring.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i det samme baneområde som referencepunktet, og
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet.
(3) Lempelse når bolden er i eller på en flytbar forhindring på greenen. Spilleren må tage lempelse uden straf ved at:
 • Løfte bolden og fjerne den flytbare forhindring, og
 • Placere den oprindelige bold eller en anden bold på det skønnede sted lige under hvor bolden lå stille i eller på den flytbare forhindring ved at bruge fremgangsmåderne for at genplacere en bold efter Reglerne 14.2b(2) og 14.2e.
15.2b

Lempelse for bold, som ikke er fundet, men er i eller på en flytbar forhindring

Hvis en spillers bold ikke er fundet, men det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den kom til at ligge stille i eller på en flytbar forhindringbanen, må spilleren bruge denne lempelsesmulighed, i stedet for at tage lempelse fra forrige sted:
 • Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 15.2a(2) eller 15.2a(3) ved at bruge det skønnede punkt lige under, hvor bolden sidst krydsede grænsen af den flytbare forhindringbanen, som referencepunktet.
 • Når først spilleren har sat en anden bold i spil for at tage lempelse på denne måde:
  • Er den oprindelige bold ikke længere i spil og må ikke spilles.
  • Dette gælder, selvom den derefter bliver fundet på banen før udløbet af de tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden kom til at ligge stille i eller på en flytbar forhindring, og bolden er mistet, skal spilleren tage lempelse fra forrige sted efter Regel 18.2. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 15.2: Den generelle straf efter Regel 14.7a..
15.3

Bold eller markeringsmærke, som hjælper eller er til gene for spillet

15.3a

Bold på greenen til hjælp for spil

Regel 15.3a gælder kun for en bold, som ligger stille på greenen, ikke andre steder på banen. Hvis en spiller med rimelighed mener, at en bold på greenen kunne hjælpe nogens spil (såsom ved at virke som en mulig bagstopper nær hullet), må spilleren:
 • Markere bolden og løfte den efter Regel 13.1b, hvis det er spillerens egen bold, eller hvis bolden tilhører en anden spiller, kræve at den anden spiller markerer og løfter bolden (se Regel 14.1).
 • Den løftede bold skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2).
Kun i slagspil:
 • En spiller, som er forpligtet til at løfte bolden, må i stedet spille først, og
 • Hvis to eller flere spillere enes om, at lade en bold blive liggende for at hjælpe nogen spiller, og den spiller så udfører et slag med den hjælpende bold liggende på plads, får hver spiller, som lavede aftalen, den generelle straf (to strafslag).
Se procedurer for Komitéen, Afsnit 5J (Vejledning i bedste praksis for at undgå ”backstopping”).
15.3b

Bold hvor som helst på banen, er til gene for spillet

(1) Betydningen af, at være til gene for en anden spillers bold. Gene efter denne Regel eksisterer når en anden spillers bold, der ligger stille:
 • Kunne være til gene for området for spillerens tilsigtede stance eller tilsigtede sving,
 • Er på eller tæt på spillerens spillelinje, så der med det tilsigtede slag er en rimelig mulighed for, at spillerens bold i bevægelse kunne ramme den bold, eller
 • Er tæt nok på til at distrahere spilleren, når slaget skal udføres.
(2) Hvornår lempelse er tilladt fra bold, der er til gene. Hvis en spiller med rimelighed mener, at en anden spillers bold hvor som helst på banen kunne være til gene for spillerens eget spil:
 • Spilleren kan kræve, at den anden spiller markerer og løfter bolden (se Regel 14.1), og bolden må ikke renses (undtagen hvis den er løftet fra greenen efter Regel 13.1b), og skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2).
 • Hvis den anden spiller ikke markerer stedet, før bolden løftes eller renser den løftede bold, når det ikke er tilladt, får den spiller ét strafslag.
 • I slagspil kun, må en spiller, som er forpligtet til at løfte sin bold efter denne Regel, i stedet spille først.
En spiller må ikke løfte sin bold efter denne Regel, hvis det udelukkende er baseret på spillerens egen tro på, at den bold kunne være til gene for en anden spillers bold. Hvis spilleren løfter sin bold, når denne ikke var blevet bedt om det af den anden spiller (undtagen når bolden løftes på greenen efter Regel 13.1b), får spilleren ét strafslag.
15.3c

Markeringsmærke til hjælp eller gene for spillet

Hvis et markeringsmærke kunne være til hjælp eller gene for spillet, må spilleren:
 • Flytte markeringsmærket til siden, hvis det er spillerens eget, eller
 • Hvis markeringsmærket tilhører en anden spiller, kræve at den spiller flytter markeringsmærket til siden af de samme grunde, som spilleren må kræve en bold løftet efter Reglerne 15.3a og 15.3b.
Markeringsmærket skal flyttes til siden til et nyt sted målt fra dets oprindelige sted, såsom ved at bruge længden af et køllehoved en eller flere gange. Når markeringsmærket skal flyttes tilbage, bør spilleren gøre dette ved at måle fra det nye sted med den omvendte rækkefølge af de trin, der blev anvendt for at flytte markeringsmærket væk.  Den samme procedure bør benyttes, hvis en spiller flyttede en bold, som lå i vejen, ved at måle fra bolden. Straf for overtrædelse af Regel 15.3: Den generelle straf. Straffen gælder også hvis spilleren:
 • Udfører et slag uden at vente på, at en hjælpende bold eller markeringsmærke bliver løftet eller flyttet, efter at være blevet opmærksom på, at en anden spiller (1) havde til hensigt at løfte eller flytte dem efter denne Regel, eller (2) havde krævet at en anden skulle gøre det, eller
 • Nægter at løfte sin bold eller flytte sit markeringsmærke, når det er krævet, og et slag derefter udføres af den anden spiller, hvis spil kunne være blevet hjulpet eller haft gene.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 15.3: Generel straf efter Regel 14.7a.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere