Udskriv Regel
6
Spille et hul
Formål: Regel 6 omhandler, hvordan man spiller et hul - såsom de specifikke Regler for at starte på et hul, kravene for at bruge samme bold for et helt hul, undtagen når erstatning er tilladt, spillerækkefølgen (som betyder mere i hulspil end i slagspil) og afslutning af et hul.
6
Spille et hul
6.1

Starte spil af et hul

6.1a

Hvornår et hul starter

En spiller er startet på et hul, når spilleren udfører et slag for at starte på hullet. Der er startet på hullet, selvom slaget blev udført fra et sted uden for teestedet (se Regel 6.1b), eller slaget blev annulleret efter en Regel.
6.1b

Bolden skal spilles inde fra teestedet

En spiller skal starte hvert hul ved at spille en bold hvor som helst fra inden for teestedet efter Regel 6.2b. Hvis en spiller, som starter på et hul, spiller en bold fra et sted uden for teestedet (også hvis det er fra et forkert sæt teestedsmarkeringer et andet sted på samme hul eller et andet hul): (1) Hulspil. Der er ingen straf, men modstanderen kan annullere slaget:
 • Dette skal ske straks, og før nogen af spillerne udfører et yderligere slag. Når modstanderen annullerer slaget, kan denne ikke trække annulleringen tilbage.
 • Hvis modstanderen annullerer slaget, skal spilleren spille en bold inde fra teestedet, og det er stadig dennes tur til at spille.
 • Hvis modstanderen ikke annullerer slaget, tæller slaget, og bolden er i spil, og skal spilles, som den ligger.
(2) Slagspil. Spilleren får den generelle straf (to strafslag) og skal rette sin fejl ved at spille en bold inde fra teestedet:
 • Bolden, som blev spillet fra et sted uden for teestedet, er ikke i spil.
 • Det slag og alle yderligere slag, indtil fejlen rettes (omfatter udførte slag og alle strafslag, som udelukkende stammer fra spil med den bold), tæller ikke.
 • Hvis spilleren ikke retter fejlen, før der udføres et slag for at starte et andet hul, eller før denne afleverer sit scorekort, hvis det er sidste hul på runden, er spilleren diskvalificeret.
6.2

Spille bold fra teestedet

6.2a

Hvornår gælder Regler for teestedet

Reglerne for teestedet i Regel 6.2b gælder, hver gang en spiller skal eller må spille en bold inde fra teestedet. Dette omfatter, når:
 • Spilleren starter spil på et hul (se Regel 6.1),
 • Spilleren skal spille igen inde fra teestedet efter en Regel (se Regel 14.6), eller
 • Spillerens bold er i spil og inden for teestedet efter et slag, eller efter spilleren har taget lempelse.
Denne Regel gælder kun for teestedet, spilleren skal spille fra ved start af det hul, der spilles, ikke for nogen andre tee-områder på banen (enten på samme hul eller et andet hul).
6.2b

Regler for teestedet

(1) Hvornår en bold er inde på teestedet.
 • En bold er inde på teestedet, når nogen del af bolden berører eller er over nogen del af teestedet.
 • Spilleren må stå uden for teestedet, når der udføres et slag til en bold, der ligger inde på teestedet.
(2) Bolden må spilles fra en tee eller jorden. Bolden skal spilles enten:
 • Fra en tee, placeret enten i eller på jorden, eller
 • Fra jorden selv.
Ved anvendelsen af denne Regel omfatter ”jorden” sand eller andet naturligt materiale på stedet, som man kan placere tee’en eller bolden på. Spilleren må ikke udføre et slag til en bold på en ulovlig tee eller en bold, som er tee’et på en måde, som ikke er tilladt efter denne Regel. Straf for overtrædelse af Regel 6.2b(2)
 • Straf for første overtrædelse: Den generelle straf.
 • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation.
(3) Bestemte forhold på teestedet må forbedres. Før et slag udføres, må spilleren foretage disse handlinger på teestedet for at forbedre de forhold, der påvirker slaget (se Regel 8.1b(8)):
 • Ændre overfladen på teestedet (såsom ved at lave en uregelmæssighed med en kølle eller fod),
 • Flytte, bøje eller fjerne græs, ukrudt eller andre naturgenstande, som er fastsiddende eller vokser i jorden på teestedet,
 • Fjerne eller presse sand og løs jord ned på teestedet, og
 • Fjerne dug, is og vand fra teestedet.
Men spilleren får den generelle straf, hvis spilleren foretager enhver anden handling for at forbedre de forhold, der påvirker slaget i strid med Regel 8.1a. (4) Begrænsninger mod at flytte teestedsmarkeringer eller teestedsmarkeringerne mangler, når der spilles fra teestedet.
 • Placeringen af teestedsmarkeringerne er bestemt af Komitéen for at definere hvert teested, og bør forblive i samme placering for alle spillere, som skal spille fra det teested.
 • Hvis spilleren forbedrer de forhold, der påvirker slaget, ved at flytte en sådan teestedsmarkering, før spilleren udfører et slag fra teestedet, får denne den generelle straf for overtrædelse af Regel 8.1a(1).
 • Hvis en spiller opdager, at en eller begge teestedsmarkeringer mangler, bør spilleren søge hjælp fra Komitéen. Men hvis Komiteen ikke er til rådighed inden for en rimelig tid, skal spilleren bruge sit bedste skøn (Regel 1.3b(2)) til at bestemme placeringen af teestedet.
I alle andre situationer behandles teestedsmarkeringerne som almindelige flytbare forhindringer, der må fjernes som tilladt i Regel 15.2. (5) Bolden er ikke i spil, før et slag er udført. Uanset om bolden er tee’et op eller er på jorden, når der startes på et hul, eller der spilles igen fra teestedet efter en Regel:
 • Bolden er ikke i spil, før spilleren udfører et slag til den, og
 • Bolden må løftes eller flyttes uden straf, før slaget udføres.
Hvis en bold, der er tee’et op, falder ned af tee’en eller skubbes ned af tee’en af spilleren, før spilleren har udført et slag til den, må den tee’es op igen hvor som helst på teestedet uden straf. Men hvis spilleren udfører et slag til den bold, mens den falder, eller efter den er faldet ned, er der ingen straf, slaget tæller, og bolden er i spil. (6) Når bold i spil ligger på teestedet. Hvis spillerens bold i spil ligger på teestedet efter et slag (såsom en bold, der er tee’et op efter et slag, som ikke ramte bolden) eller efter at have taget lempelse, så må spilleren:
 • Løfte eller flytte bolden uden straf (se Regel 9.4b, undtagelse 1), og
 • Spille den bold eller en anden bold fra hvor som helst på teestedet, enten fra en tee eller på jorden (2), men også spille bolden, som den ligger.
Straf for at spille bold fra et forkert sted i strid med Regel 6.2b(6): Den generelle straf efter Regel 14.7a.
6.3

Bold, som bruges ved spil af hul

Formål: Et hul spilles som en række slag udført fra teestedet til greenen og ned i hullet. Efter at have tee’et ud, skal spilleren normalt spille med den samme bold, indtil hullet er færdigspillet. Spilleren får en straf for at udføre et slag til en forkert bold eller en erstattet bold, når erstatningen ikke var tilladt efter Reglerne.
6.3a

Spille bolden i hul med den samme bold, som blev spillet fra teestedet

En spiller må spille med alle lovlige bolde, når et hul startes fra teestedet, og må udskifte bolden mellem to huller. Spilleren skal spille den samme bold i hul, som blev spillet fra teestedet, undtagen når:
 • Bolden er mistet eller ligger stille out of bounds, eller
 • Spilleren erstatter den med en anden bold (uanset, om det er tilladt eller ej).
Spilleren bør sætte et identifikationsmærke på bolden, som skal spilles (se Regel 7.2).
6.3b

Erstatning med en anden bold, mens et hul spilles

(1) Hvornår spilleren må og ikke må erstatte bolden med en anden. Visse Regler tillader, at en spiller skifter bolden, spilleren spiller med på et hul, ved at erstatte den med en anden bold, som så bliver bolden i spil, mens andre ikke tillader dette:
 • Når der tages lempelse efter en Regel, og også når der enten droppes eller placeres en bold (såsom når en bold ikke vil blive i lempelsesområdet, eller når der tages lempelse på greenen), må spilleren enten bruge den oprindelige bold eller en anden bold (Regel 14.3a),
 • Når der spilles igen fra det sted, det forrige slag blev udført, må spilleren bruge enten den oprindelige bold eller en anden bold (Regel 14.6), og
 • Når en spiller genplacerer en bold på et sted, må spilleren ikke erstatte bolden og skal bruge den oprindelige bold med visse undtagelser (Regel 14.2a).
(2) Den erstattede bold bliver bolden i spil. Når en spiller erstatter med en anden bold, som bliver bolden i spil (se Regel 14.4):
 • Den oprindelige bold er ikke længere i spil, selvom den ligger stille på banen.
 • Dette gælder, selvom spilleren:
  • Erstattede den oprindelige bold med en anden bold, selvom det ikke var tilladt efter Reglerne (uanset om spilleren vidste, at spilleren erstattede med en anden bold eller ej), eller
  • Genplacerede, droppede eller placerede erstatningsbolden (1) på en forkert måde, (2) på et forkert sted eller (3) ved at bruge en forkert fremgangsmåde.
 • For den korrekte måde at rette enhver fejl på, før man spiller den bold, som blev erstattet, se Regel 14.5.
Hvis spillerens oprindelige bold ikke er fundet, og spilleren sætter en anden bold i spil ved at tage lempelse fra Forrige sted (Se Reglerne 17.1d, 18.1, 18.2b og 19.2a) eller som tilladt efter en Regel, der gælder, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, hvad der skete med den bold (se Reglerne 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e og 17.1c):
 • Spilleren skal fortsætte med at spille med erstatningsbolden, og
 • Spilleren må ikke spille med den oprindelige bold, selvom den bliver fundet på banen før udløbet af de tre minutters søgetid (se Regel 18.2a(1)).
(3) Udføre et slag til en uberettiget erstattet bold. Hvis en spiller udfører et slag til en uberettiget erstattet bold får spilleren ét strafslag og skal spille hullet færdigt med den uberettiget erstattede bold.
6.3c

Forkert bold

(1) Udføre et slag til en forkert bold. En spiller må ikke udføre et slag til en forkert bold. Undtagelse - bold bevæger sig i vand: Der er ingen straf, hvis en spiller udfører et slag til en forkert bold, som bevæger sig i vand i et strafområde eller i midlertidigt vand:
 • Slaget tæller ikke, og
 • Spilleren skal rette fejlen efter Reglerne ved at spille den rigtige bold fra dens oprindelige sted, eller ved at tage lempelse efter Reglerne.
Straf for at spille en forkert bold i strid med Regel 6.3c(1) I Hulspil får spilleren den generelle straf (tabt hul)
 • Hvis spilleren og modstanderen spiller hinandens bolde under spil af et hul, så får den første, som udførte et slag til en forkert bold, den generelle straf (tabt hul).
 • Men hvis det ikke er kendt, hvilken forkert bold, der blev spillet først, er der ingen straf, og hullet skal spilles færdigt med de forbyttede bolde.
I slagspil får spilleren den generelle straf (to strafslag) og skal rette fejlen ved at fortsætte spillet med den oprindelige bold ved at spille den, som den ligger, eller tage lempelse efter Reglerne:
 • Slaget, der blev udført til den forkerte bold og alle yderligere slag, indtil fejlen rettes (omfatter udførte slag og alle yderligere strafslag, som udelukkende stammer fra spil med den bold), tæller ikke.
 • Hvis spilleren ikke retter fejlen, før der udføres et slag for at starte et andet hul, eller før denne afleverer sit scorekort, hvis det er sidste hul på runden, er spilleren diskvalificeret.
(2) Hvad man skal gøre, hvis spillerens bold blev spillet af en anden spiller som en forkert bold. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at spillerens bold blev spillet af en anden spiller som en forkert bold, skal spilleren genplacere den oprindelige bold eller en anden bold på det oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt). (Se Regel 14.2). Dette gælder uanset om den oprindelige bold findes eller ej.
6.3d

Hvornår en spiller må spille mere end en bold ad gangen

En spiller må kun spille mere end en bold ad gangen, når:
 • Der spilles en provisorisk bold (som enten vil blive bolden i spil eller opgives, som foreskrevet i Regel 18.3c), eller
 • Der spilles to bolde i slagspil for at rette en mulig alvorlig overtrædelse ved at spille fra et forkert sted (se Regel 14.7b), eller når der er usikkerhed om, hvad den korrekte fremgangsmåde er (se Regel 20.1c(3)).
6.4

Spillerækkefølge, når et hul spilles

Formål: Regel 6.4 dækker spillerækkefølgen i løbet af et hul. Spillerækkefølgen fra teestedet afhænger af, hvem der har honnøren, og derefter afhænger det af hvilken bold, som er længst fra hullet.
 • I hulspil er spillerækkefølgen afgørende. Hvis en spiller spiller uden for tur, kan modstanderen annullere slaget og få spilleren til at slå det om.
 • I slagspil er der ingen straf for at spille uden for tur, og begge spillere både tillades og opfordres til at spille ”ready golf” – det vil sige at spille uden for tur på en sikker og ansvarlig måde.
6.4a

Hulspil

(1) Spillerækkefølge. Spilleren og modstanderen skal spille i denne rækkefølge:
 • Start på første hul. På første hul bestemmes honnøren af startlisten bestemt af Komitéen, eller - hvis der ikke er en startliste - efter aftale eller ved lodtrækning (såsom kast med en mønt).
 • Start på alle andre huller.
  • Den spiller, som vinder et hul, har honnøren på næste teested.
  • Hvis hullet er delt, beholdes honnøren af spilleren, som havde den på forrige teested.
  • Hvis en spiller anmoder om en regelafgørelse i rette tid (se Regel 20.1b), som endnu ikke er afgjort af Komitéen, og som kunne have indflydelse på honnøren på næste hul, afgøres honnøren ved aftale eller ved lodtrækning.
 • Efter begge spillere er startet på et hul.
  • Bolden, som er længst fra hullet, skal spilles først.
  • Hvis boldene har samme afstand fra hullet, eller deres indbyrdes afstande ikke er kendte, afgøres det ved aftale eller lodtrækning hvis bold, som skal spilles først.
(2) Modstander kan annullere spillerens slag, hvis der er spillet uden for tur. Hvis spilleren spiller, når det var modstanderens  tur til at spille, er der ingen straf, men modstanderen kan annullere slaget:
 • Dette skal ske straks, og før nogen af spillerne udfører et yderligere slag. Når modstanderen annullerer slaget, kan denne ikke trække annulleringen tilbage.
 • Hvis modstanderen annullerer slaget, skal spilleren, når det er dennes tur, spille en bold fra det sted, det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).
 • Hvis modstanderen ikke annullerer slaget, tæller slaget, og bolden er i spil, og skal spilles, som den ligger.
Undtagelse – Spille uden for tur efter aftale for at spare tid. For at spare tid: For at spare tid:
 • Må spilleren opfordre modstanderen til at spille uden for tur eller acceptere modstanderens ønske om at spille uden for tur.
 • Hvis modstanderen så udfører slaget uden for tur, har spilleren opgivet retten til at annullere slaget.
Se Regel 23.6 (Spillerækkefølge i Four-Ball).
6.4b

Slagspil

(1) Normal spillerækkefølge.
 • Start på første hul. På første teested bestemmes honnøren af startlisten bestemt af Komitéen, eller - hvis der ikke er en startliste - efter aftale eller ved lodtrækning (f.eks. kast med en mønt).
 • Start på alle andre huller.
  • Den af gruppens spillere, som har den laveste bruttoscore på hullet, har honnøren på næste teested. Spilleren med den næstlaveste bruttoscore skal spille derefter, og så videre.
  • Hvis to eller flere spillere har samme score på et hul, skal de spille i samme rækkefølge som på forrige teested.
  • Honnøren bestemmes af bruttoscoren, også i en handicapturnering.
 • Efter alle spillere er startet på et hul.
  • Bolden, som er længst fra hullet, skal spilles først.
  • Hvis to eller flere bolde har samme afstand fra hullet, eller deres indbyrdes afstande ikke er kendte, afgøres det ved aftale eller lodtrækning hvis bold, som skal spilles først.
Der er ingen straf, hvis en spiller spiller uden for tur, undtagen at hvis to eller flere spillere aftaler at spille uden for tur for at give en af dem en fordel og en af dem så spiller uden for tur, så får hver spiller, som lavede aftalen, den generelle straf (to strafslag). (2) Spille uden for tur på en sikker og ansvarlig måde (”ready golf”). Spillere både tillades og opfordres til at spille uden for tur på en sikker og ansvarlig måde, såsom når:
 • To eller flere spillere aftaler at gøre det af bekvemmelighed eller for at spare tid,
 • En spillers bold ligger stille i en meget kort afstand fra hullet , og spilleren ønsker at spille bolden i hul, eller
 • En spiller er klar til og i stand til at spille før en anden spiller, hvis tur det er efter den normale rækkefølge efter (1), bare spilleren ved at spille uden for tur ikke er til fare for, forstyrrer eller generer spillet for nogen anden spiller.
Men hvis spilleren, hvis tur det er til at spille efter (1), er klar, har mulighed for at spille og viser, at denne ønsker at spille først, skal andre spillere normalt vente, indtil den spiller har spillet. En spiller bør ikke spille uden for tur for at få en fordel over andre spillere.
6.4c

Når spiller vil spille en provisorisk bold eller en anden bold fra teestedet

Spillerækkefølgen i denne situation er, at alle andre spillere i gruppen skal udføre deres første slag på hullet, før spilleren spiller den provisorisk bold eller en anden bold fra teestedet. Hvis flere spillere vil spille en provisorisk bold eller en anden bold fra teestedet, er rækkefølgen den samme rækkefølge som tidligere. Hvis en provisorisk bold eller en anden bold spilles uden for tur, se Reglerne 6.4a(2) og 6.4b.
6.4d

Når spiller tager lempelse eller vil spille en provisorisk bold fra andre steder end teestedet

Spillerækkefølgen efter Reglerne 6.4a(1) og 6.4b(1) er i disse to tilfælde: (1) Tage lempelse for at spille en bold fra et andet sted, end hvor den ligger.
 • Når spilleren bliver klar over, at denne skal tage lempelse fra forrige sted. Spillerens spillerækkefølge bestemmes af stedet, hvor spillerens forrige slag blev udført.
 • Når spilleren har et valg mellem at spille bolden, som den ligger, eller tage lempelse.
  • Spillerens spillerækkefølge bestemmes af det sted, hvor den oprindelige bold ligger (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2).
  • Dette gælder også, hvis spilleren allerede har besluttet sig for at tage lempelse fra forrige sted eller at tage lempelse ved at spille fra et andet sted, end hvor den oprindelige bold ligger (såsom når den oprindelige bold er i et strafområde eller vil blive betragtet som uspillelig).
(2) Spille en provisorisk bold. Spillerækkefølgen er, at spilleren, som skal spille en provisorisk bold, skal spille den lige efter at have udført det forrige slag, og før nogen anden spiller en bold, undtagen:
 • Når der startes på et hul fra teestedet (se Regel 6.4c), eller
 • Når spilleren venter med at beslutte sig for at spille en provisorisk bold (i hvilket tilfælde spillerens spillerækkefølge, bestemmes af stedet, hvorfra det forrige slag blev udført, når spilleren har besluttet sig for at spille en provisorisk bold). 
6.5

Afslutte spil af et hul

En spiller har afsluttet spil af et hul:
 • I Hulspil, når:
  • Spilleren spiller bolden i hul, eller spillerens næste slag bliver givet, eller
  • Resultatet af hullet er afgjort (såsom når modstanderen giver hullet, modstanderens score for hullet er lavere, end spilleren muligvis kunne opnå, eller spilleren eller modstanderen får den generelle straf (tabt hul)).
 • I slagspil, når spilleren spiller bolden i hul efter Regel 3.3c.
Hvis spilleren ikke vidste, at hullet var afsluttet, og forsøger at fuldføre spillet af hullet med en anden bold, betragtes spillerens yderligere spil ikke som øvelse, og spilleren får heller ikke en straf for at spille en anden bold, hvilket også omfatter en forkert bold. Se Reglerne 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) og 23.3c (når en spiller har færdigspillet et hul i andre former for slagspil eller i Four-Ball).
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere