Udskriv Regel
23
Four-Ball
Formål: Regel 23 dækker Four-ball (spillet enten som hulspil eller slagspil), hvor partnere konkurrerer som en side, og hvor hver spiller deres egen bold. En sides score for et hul er den laveste score af partnerne på det hul.
23
Four-Ball
23.1

Oversigt over Four-ball

Four-Ball er en form for spil (i enten hulspil eller slagspil), som spilles af partnere, hvor:
 • To partnere konkurrerer sammen som en side, hvor hver spiller sin egen bold, og
 •  En sides score for et hul er den laveste score af de to partnere på det hul. 
 Reglerne 1-20, som tilrettet af disse særlige Regler, gælder for denne form for spil. En variation af dette er en form for hulspil, kendt som Best-Ball, hvor en individuel spiller konkurrerer imod en side af to eller tre partnere, og hver partner spiller sin egen bold efter Reglerne, som tilrettet af disse særlige Regler. (I Best-Ball med tre partnere på en side, betyder hver henvisning til den anden partner de to andre partnere).
23.2

Scoring i Four-Ball

23.2a

Sides score for hullet i hulspil og slagspil

 • Når begge partnere spiller i hul, eller på anden vis afslutter hullet efter Reglerne. Den laveste score er sidens score for hullet.
 • Hvis kun én partner spiller i hul, eller på anden vis afslutter hullet efter Reglerne. Den partners score er sidens score for hullet. Den anden partner behøver ikke at spille i hul.
 • Hvis ingen partner spiller i hul, eller på anden vis afslutter hullet efter Reglerne. Siden har ikke en score for det hul, hvilket betyder:
  • I hulspil vil siden tabe hullet, medmindre den anden side allerede havde givet eller på anden måde tabt hullet.
  • I slagspil er siden diskvalificeret, medmindre fejlen rettes i tide efter Regel 3.3c.
23.2b

Sidens scorekort i slagspil

(1) Sidens ansvar. Sidens bruttoscore for hvert hul anføres på et enkelt scorekort. For hvert hul:
 • Bruttoscoren for mindst én partner skal anføres på scorekortet.
 • Der er ingen straf for at anføre mere end én partners score på scorekortet.
 • Hver score på scorekortet skal tydeligt kunne identificeres som scoren for den specifikke partner, den tilhører. Hvis det ikke kan gøres, er siden diskvalificeret.
 • Det er ikke nok at identificere en score som scoren for siden generelt.
Kun én partner behøver at underskrive hullernes score på sidens scorekort efter Regel 3.3b(2). (2) Komitéens ansvar. Komitéen er ansvarlig for at afgøre hvilken score, som tæller for siden på hvert hul, omfattende at anvende alle handicap i en handicapturnering:
 • Hvis der kun er påført én score for et hul, gælder den score for siden.
 • Hvis scoren for begge partnere er påført et hul:
  • Hvis disse scores er forskellige, gælder den laveste score (brutto eller netto) forsiden.
  • Hvis begge scores er den samme, må Komitéen bruge enhver af dem. Hvis den score, som bruges, viser sig at være forkert uanset årsag, skal Komitéen bruge den anden score.
Hvis scoren, som gælder for siden, ikke er klart identificeret som scoren for den specifikke partner, som lavede den, eller hvis den partner er diskvalificeret i forbindelse med spil af det hul, er siden diskvalificeret.
23.2c

Når Regel 11.2 ikke gælder i Four-ball

Regel 11.2 gælder ikke i denne situation: Når en spillers partner allerede har spillet hullet færdigt, og spillerens bold, der bevæger sig, skal spilles i hul for at reducere sidens score for hullet med ét slag, og hvis nogen person bevidst fører den ud af retning eller stopper bolden på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen rimelig mulighed for, at den kan gå i hul, er der ingen straf til den person, og spillerens bold tæller ikke til sidens score.
23.3

Hvornår runden starter og slutter. Hvornår hullet er færdigspillet

23.3a

Hvornår en runde starter

En sides runde starter, når én af partnerne udfører et slag for at starte sit første hul.
23.3b

Hvornår en runde slutter

En sides runde slutter:
 • I Hulspil, når:
  • En af siderne har vundet matchen (se Regel 3.2a(3)), eller
  • Matchen er delt efter sidste hul, når Turneringsbetingelserne bestemmer, at en match kan ende som delt (se Regel 3.2a(4)).
 • I slagspil, når siden afslutter det sidste hul, enten ved at begge partnere spiller i hul (omfattende rettelse af en fejl, såsom efter Regel 6.1 eller 14.7b), eller ved at én partner spiller i hul på sidste hul, og den anden partner vælger ikke at gøre dette.
23.3c

Hvornår et hul er spillet færdigt

(1) Hulspil. En side har spillet et hul færdigt, når:
 • Begge partnere har spillet i hul, eller har fået givet deres næste slag,
 • En partner har spillet i hul eller har fået givet sit næste slag, og den anden partner enten vælger ikke at spille i hul eller har en score, som ikke kan tælle for siden, eller
 • Resultatet af hullet er afgjort (såsom når den anden sides score for hullet er lavere end den score, siden kunne opnå).
(2) Slagspil. En side har spillet hullet færdigt, når én af partnerne har spillet i hul, og den anden partner har spillet i hul, vælger ikke at gøre dette eller, eller er diskvalificeret for hullet.
23.4

En eller begge partnere kan repræsentere siden

Siden kan være repræsenteret af én partner under hele eller en del af en runde. Det er ikke nødvendigt, at begge partnere er til stede, eller hvis begge er til stede, at begge spiller på hvert hul. Hvis en partner ikke er til stede og så ankommer for at spille, må den partner kun starte med at spille for siden mellem spil af to huller, hvilket betyder:
 • Hulspil – før nogen spiller i matchen starter på hullet. Hvis partneren først ankommer, efter nogen spiller på en af siderne i matchen er startet på at spille et hul, må den partner ikke spille for siden før næste hul.
 • Slagspil – Før den anden partner starter på hullet. Hvis partneren først ankommer, efter den anden partner er startet med at spille på hullet, må den ankommende partner ikke spille for siden før næste hul.
En ankommende partner, som ikke må spille på et hul, må gerne give råd eller hjælpe den anden partner, og foretage andre handlinger for den anden partner på det hul (se Reglerne 23.5a og 23.5b). Straf for at udføre et slag, når det ikke er tilladt at spille hullet i strid med Regel 23.4: Den generelle straf.
23.5

Spillers handlinger, som påvirker partnerens spil

23.5a

Spiller må foretage enhver handling vedrørende partnerens bold, som partneren ville foretage

Selvom hver spiller på en side skal spille sin egen bold:
 • En spiller må foretage enhver handling vedrørende partnerens bold, som partneren må foretage, før et slag udføres, såsom markere bolden og løfte, genplace, droppe og placere bolden.
 • En spiller og spillerens caddie må hjælpe partneren på enhver måde, som partnerens caddie må hjælpe (såsom give og blive spurgt om råd og foretage andre handlinger, som er tilladte efter Regel 10), men må ikke give nogen hjælp, som partnerens caddie ikke må give efter Reglerne.
I slagspilpartnerne ikke enes om at lade en bold blive liggende på greenen, enten for at hjælpe en af dem eller nogen anden spiller (se Regel 15.3a).
23.5b

Partneren er ansvarlig for spillerens handlinger

Enhver handling foretaget af spilleren vedrørende partnerens bold eller udstyr, behandles som at have været foretaget af partneren. Hvis spillerens handling ville overtræde en Regel, hvis den var foretaget af partneren:
 • Partneren overtræder Reglen, og får den gældende straf (se Regel 23.9a).
 • Eksempler på dette er, når spilleren overtræder Reglerne ved at:
  • Forbedre forhold, der påvirker slaget, som skal til at udføres af partneren,
  • Tilfældigt forårsager, at partnerens bold flytter sig, eller
  • Undlader at markere partnerens bold, før den løftes.
Dette gælder også for handlinger, foretaget af spillerens caddie vedrørende partnerens bold, som ville overtræde en Regel, hvis de blev foretaget af partneren eller partnerens caddie. Hvis handlingerne, foretaget af spilleren eller spillerens caddie, har indflydelse på både spillerens egen bold og partnerens bold, se Regel 23.9a(2) for at finde ud af, hvornår der er en straf for begge partnere.
23.6

Sidens spillerækkefølge

Partnere må spille i den rækkefølge, siden anser for bedst. Dette betyder, at når det er en spillers tur til at spille efter Regel 6.4a (hulspil) eller 6.4b (slagspil), må enten spilleren eller dennes partner spille som den næste. Undtagelse - fortsat spil af et hul, efter at et slag er givet i hulspil:
 • En spiller må ikke fortsætte spil af hullet, efter at spillerens næste slag er blevet givet, hvis dette ville hjælpe dennes partner.
 • Hvis spilleren gør dette, gælder dennes score for hullet uden straf, men partnerens score for hullet kan ikke tælle for siden.
23.7

Partnere må dele køller

Regel 4.1b(2) er ændret for at tillade partnere at dele køller, bare det samlede antal køller, de har tilsammen, ikke er flere end 14.
23.8

Begrænsning mod at en spiller står bag ved partneren, når et slag udføres

I tillæg til begrænsningerne i Regel 10.2b(4), må en spiller ikke stå på eller tæt ved en forlængelse af spillelinjen bagved bolden, når spillerens partner udfører et slag, for at opnå information for deres (spillerens) næste slag. Straf for overtrædelse af Regel 23.8: Den generelle straf.
23.9

Når straf gælder for kun én partner, eller gælder for begge partnere

Når en spiller får en straf for overtrædelse af en Regel, kan straffen enten gælde kun for den spiller eller for begge partnere (det vil sige for siden). Dette afhænger af straffen og spilleformen:
23.9a

Straffe, der medfører andet end diskvalifikation

(1) Straffe gælder normalt kun for spilleren, ikke for partneren. Når en spiller får en anden straf end diskvalifikation, gælder den straf normalt kun for spilleren og ikke også for dennes partner, undtagen i situationer, dækket af (2).
 • Ethvert strafslag bliver lagt til spillerens score, ikke til partnerens score.
 • I hulspil, har en spiller, som får den generelle straf (tabt hul) ikke nogen score, som tæller for siden på det hul, men denne straf gælder ikke for partneren, som må fortsætte med at spille for siden på det hul.
(2) Tre situationer, hvor spillerens straf også gælder for partneren.
 • Når spilleren overtræder Regel 4.1b (begrænsning på 14 køller; delte, tilføjede eller erstattede køller). I hulspil, får siden straffen (justering af scoren i matchen). I slagspil får partneren også den samme straf, som spilleren.
 • Når spillerens overtrædelse hjælper partnerens spil. I både hulspil og slagspil får partneren også den samme straf, som spilleren.
 • I hulspil, når spillerens overtrædelse generer modstandernes spil. Partneren får også den samme straf, som spilleren.
Undtagelse – En spiller, som udfører et slag til en forkert bold, bliver ikke behandlet som at have hjulpet partnerens spil eller generet modstandernes spil:
 • Kun spilleren (ikke partneren) får den generelle straf for overtrædelse af Regel 6.3c.
 • Dette gælder, uanset om bolden, der blev spillet som en forkert bold, tilhører partneren, en modstander eller nogen anden.
23.9b

Diskvalifikationsstraffe

(1) Hvornår en overtrædelse fra én partner medfører diskvalifikation af siden. En side er diskvalificeret, hvis én af partnerne er diskvalificeret efter en af disse Regler: Kun i hulspil:
 • Regel 3.2c Anvende handicap i en handicapturnering
Kun i slagspil: (2) Når overtrædelse fra begge partnere betyder, at siden er diskvalificeret. En side er diskvalificeret, hvis begge partnere er diskvalificeret efter en af disse Regler: Kun i slagspil: En side er diskvalificeret, hvis begge partnere på samme hul bliver diskvalificerede efter enhver kombination af disse Regler: (3) Når en overtrædelse fra én spiller betyder, at spilleren ikke har en gældende score for hullet. I alle andre situationer, når en spiller overtræder en Regel med straffen diskvalifikation, er spilleren ikke diskvalificeret, men spillerens score på hullet, hvor overtrædelsen foregik, tæller ikke for siden. I hulspil, hvis begge partnere overtræder en sådan Regel på samme hul, tabes hullet af siden.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere