Skriv ut del
13
Puttinggreener
Formål: Regel 13 er en spesifikk regel for puttinggreener. Puttinggreener er spesielt preparert for å spille ballen langs bakken og det er en flaggstang til hullet på hver puttinggreen. Derfor gjelder visse andre regler for puttinggreener enn for andre områder på banen.
13
Puttinggreener
13.1

Handlinger tillatt eller pålagt på puttinggreener

Formål: Denne regelen tillater spilleren å gjøre noe på puttinggreenen som normalt ikke er tillatt utenfor puttinggreenen, slik som tillatelse til å markere, løfte, rengjøre og plassere tilbake en ball og til å reparere skader og fjerne sand og løs jord på puttinggreenen. Det er ingen straff for ved et uhell å forårsake at en ball eller en ballmarkør flytter seg på puttinggreenen.
13.1a

Når ball er på puttinggreen

En ball er på puttinggreenen når noen del av ballen:
 • Berører puttinggreenen, eller
 • Ligger på eller i noe (slik som en løs naturgjenstand eller en hindring) og er innenfor kanten av puttinggreenen.
Hvis del av ballen er både på puttinggreenen og i et annet område på banen, se regel 2.2c.
13.1b

Markere, løfte og rengjøre ball på puttinggreen

En ball på puttinggreenen kan løftes og rengjøres (se regel 14.1). Ballen må markeres før den løftes (se regel 14.1) og ballen må plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2).
13.1c

Forbedringer som er tillatt på puttinggreen

Under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a, kan en spiller utføre følgende to handlinger på puttinggreenen, uavhengig av om ballen er på eller utenfor puttinggreenen: (1) Fjerne sand og løs jord. Sand og løs jord på puttinggreenen kan fjernes uten straff. (2) Reparasjon av skade. En spiller kan uten straff reparere skade på puttinggreenen ved å utføre rimelige handlinger for å gjenskape puttinggreenen til så nær som mulig sin opprinnelige tilstand, men bare:
 • Ved å bruke sin hånd, fot eller annen del av kroppen, eller en vanlig gjenstand beregnet for å reparere nedslagsmerker, slik som en peg, kølle eller lignende vanlig utstyr, og
 • Uten unødvendig forsinkelse av spillet (se regel 5.6a).
Men hvis spilleren forbedrer puttinggreenen ved å utføre handlinger som overskrider hva som er rimelig for å gjenskape puttinggreenen til sin opprinnelige tilstand (slik som ved å lage en bane til hullet eller ved bruk av en gjenstand som ikke er tillatt), får spilleren den generelle straffen for brudd på regel 8.1a. «Skade på puttinggreenen» betyr enhver skade forårsaket av enhver person (inkludert spilleren) eller fremmedelement slik som:
 • Nedslagsmerker, skade etter sko (slik som «spikemarks») og skrapemerker eller ujevnheter forårsaket av utstyr eller flaggstang.
 • Gamle hullplugger, torvplugger, sømmer av kuttet torv og skrapemerker eller ujevnheter laget av vedlikeholds utstyr eller kjøretøy.
 • Dyrespor eller fordypning etter hover, og
 • Pluggede gjenstander (slik som en stein, kongle, hagl eller peg) og fordypninger forårsaket av disse.
Men «skade på puttinggreenen» omfatter ikke noen skade eller forhold som er et resultat av:
 • Vanlig praksis for vedlikehold av puttinggreenens totaltilstand (slik som luftehull og kuttelinjer etter vertikal skjæring).
 • Vanning eller regn eller andre naturkrefter.
 • Ikke perfekte naturlige overflater (slik som ugress eller områder som ikke er begrodde, angrepet av sykdom eller ujevn vekst), eller
 • Vanlig slitasje av hullet.
13.1d

Når ball eller ballmarkør flyttes på puttinggreenen

Det er to spesifikke regler for en ball eller en ballmarkør som flyttesputtinggreenen. (1) Ingen straff for ved et uhell å forårsake at ball flytter seg. Det er ingen straff hvis spilleren, motspilleren eller en annen spiller i slagspill ved et uhell flytter spillerens ball eller ballmarkørputtinggreenen. Spilleren må:
 • Plassere ballen tilbake på dens opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2), eller
 • Plassere en ballmarkør for å markere dette opprinnelige punktet.
Unntak – Ball må spilles som den ligger når ballen begynner å flytte seg under baksvingen eller slaget, og slaget blir slått (se regel 9.1b). Hvis spilleren eller motspilleren bevisst løfter spillerens ball eller ballmarkør på puttinggreenen, se regel 9.4 eller regel 9.5 for å finne ut om det er en straff.
(2) Når ball som er flyttet av naturkrefter skal plasseres tilbake. Hvis naturkrefter forårsaker at spillerens ball på puttinggreenen flytter seg, er stedet der spilleren skal spille fra, avhengig av om ballen allerede var blitt løftet og plassert tilbakeputtinggreenen (se regel 14.1):
 • Ball som allerede var løftet og er plassert tilbake. Ballen må plasseres tilbake på punktet den flyttet seg fra (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2), selv om den var flyttet av naturkrefter og ikke av spilleren, motspilleren eller et fremmedelement (se regel 9.3, unntak).
 • Ball som ikke allerede er løftet eller er plassert tilbake. Ballen må spilles fra sitt nye punkt (se regel 9.3).
Straff for å spille fra et feil sted ved brudd på regel 13.1d: Generell straff etter regel 14.7a.
13.1e

Ingen bevisst testing av greener

Under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a, må en spiller ikke bevisst utføre noen av følgende handlinger for å teste puttinggreenen eller en feil green:
 • Stryke på overflaten, eller
 • Rulle en ball.
Unntak – Teste greener mellom to hull: Mellom to hull kan en spiller stryke overflaten eller rulle en ball på puttinggreenen på hullet som nettopp er fullført og på enhver treningsgreen (se regel 5.5b). Straff for å teste puttinggreenen eller en feil green ved brudd på regel 13.1e: Generell straff. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel I-2 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr en spiller i å rulle en ball på puttinggreenen på hullet som nettopp er fullført).
13.1f

Fritak må tas fra feil green

(1) Mening med påvirkning fra feil green. Påvirkning etter denne regelen forekommer når:
 • Noen del av spillerens ball berører en feil green eller ligger på eller i noe (slik som en løs naturgjenstand eller en hindring) og er innenfor kanten av en feil green, eller
 • En feil green fysisk påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving.
(2) Fritak må tas. Når det er påvirkning fra en feil green, må spilleren ikke spille ballen som den ligger. I stedet må spilleren ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
 • Referansepunkt: Det nærmeste punktet for fullt fritak i det samme området på banen som den opprinnelige ballen kom til ro.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Det må være fullt fritak fra all påvirkning fra feil green.
(3) Ikke fritak når det er klart urimelig. Det er ikke noe fritak etter regel 13.1f hvis påvirkning bare forekommer fordi en spiller velger en kølle, en type slagstilling eller en sving eller en spilleretning som er klart urimelig etter forholdene. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 13.1f: Generell straff etter regel 14.7a. Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel D-3 (Komiteen kan benytte en lokal regel som nekter fritak fra en feil green som bare påvirker området for planlagt slagstilling).
13.2

Flaggstangen

Formål: Denne regelen dekker spillerens valg for behandling av flaggstangen. Spilleren kan la flaggstangen stå i hullet eller få den fjernet (som inkluderer å ha noen som passer flaggstangen og fjerner den etter at ballen er slått), men dette må bestemmes før slaget slås. Det er normalt ingen straff hvis en ball i bevegelse treffer flaggstangen.
Denne regelen gjelder en ball som er slått fra hvor som helst på banen, uavhengig av om det er på eller utenfor puttinggreenen.
13.2a

La flaggstang stå i hullet

(1) Spilleren kan la flaggstangen stå i hullet. Spilleren kan slå et slag med flaggstangen i hullet, slik at det er mulig for ballen i bevegelse å treffe flaggstangen. Spilleren må bestemme dette før slaget slås, ved enten:
 • Å la flaggstangen stå hvor den er i hullet eller bevege den slik at den er sentrert i hullet og la den stå der, eller
 • Få en fjernet flaggstang satt tilbake i hullet.
I hvert tilfelle:
 • Spilleren må ikke forsøke å oppnå en fordel ved bevisst å bevege flaggstangen til en annen posisjon enn sentrert i hullet.
 • Hvis spilleren gjør det og ballen i bevegelse deretter treffer flaggstangen, får de den generelle straffen.
(2) Ingen straff hvis ball treffer flaggstang i hullet. Hvis spilleren slår et slag med flaggstangen stående i hullet, og ballen i bevegelse deretter treffer flaggstangen:
 • Det er ingen straff (unntatt som angitt i (1)), og
 • Ballen må spilles som den ligger.
(3) Begrensninger for spiller som beveger eller fjerner flaggstang i hullet mens ball er i bevegelse. Etter å ha slått et slag med flaggstangen stående i hullet:
 • Spilleren og deres caddie må ikke bevisst bevege eller fjerne flaggstangen for å påvirke hvor spillerens ball i bevegelse kan komme til ro (slik som å forhindre at ballen treffer flaggstangen). Hvis dette gjøres, får spilleren den generelle straffen.
 • Men det er ingen straff hvis spilleren får flaggstangen i hullet flyttet eller fjernet av enhver annen årsak, slik som når de med rimelighet tror at spillerens ball i bevegelse ikke vil treffe flaggstangen før den kommer til ro.
(4) Begrensninger for andre spillere i å bevege eller fjerne flaggstangen når spiller har bestemt å la den stå i hullet. Når spilleren har latt flaggstangen stå i hullet og ikke har gitt fullmakt til andre om å passe flaggstangen (se regel 13.2b(1)), kan ikke en annen spiller bevisst flytte eller fjerne flaggstangen for å påvirke hvor spillerens ball i bevegelse kan komme til ro.
 • Hvis en annen spiller eller deres caddie gjør det før eller under slaget og spilleren slår slaget uten å være klar over dette, eller gjør det mens spillerens ball er i bevegelse etter slaget, får den andre spilleren den generelle straffen.
 • Men det er ingen straff hvis den andre spilleren eller deres caddie flytter eller fjerner flaggstangen av en annen grunn, slik som når de:
  • Med rimelighet tror at spillerens ball i bevegelse ikke vil treffe flaggstangen før den kommer til ro, eller
  • Ikke er klar over at spilleren er i ferd med å slå eller at spillerens ball er i bevegelse.
Se regel 22.2 (i Foursome, kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
13.2b

Fjerne flaggstang fra hull

(1) Spilleren kan få flaggstangen fjernet fra hullet. Spilleren kan slå et slag med flaggstangen fjernet fra hullet slik at deres ball i bevegelse ikke vil treffe flaggstangen i hullet. Spilleren må bestemme seg for dette før de slår slaget, ved enten:
 • Å få fjernet flaggstangen fra hullet før ballen slås, eller
 • Gi noen fullmakt til å passe flaggstangen som betyr å:
  • Holde flaggstangen i, over eller ved siden av hullet før slaget, for å vise spilleren hvor hullet er, og
  • Deretter fjerne flaggstangen under slaget eller etter at slaget er slått.
Spilleren anses å ha gitt fullmakt til å passe flaggstangen hvis:
 • Spillerens caddie holder flaggstangen i, over eller ved siden av hullet eller står rett ved siden av hullet når slaget slås, selv om spilleren ikke er klar over at caddien gjør dette.
 • Spilleren spør noen annen person om å passe flaggstangen og den personen gjør dette, eller
 • Spilleren ser enhver annen person som holder flaggstangen i, over eller ved siden av hullet eller står rett ved siden av hullet og spilleren slår slaget uten å be den personen om å fjerne seg eller la flaggstangen stå i hullet.
(2) Hva gjøres hvis ball treffer flaggstangen eller person som passer flaggstangen. Hvis spillerens ball i bevegelse treffer en flaggstang som spilleren har bestemt skal fjernes etter (1), eller treffer personen som passer flaggstangen (eller noe som den personen holder), er hva som skal skje avhengig av om dette var et uhell eller bevisst:
 • Ball treffer ved et uhell flaggstangen eller personen som fjernet eller passer den. Hvis spillerens ball i bevegelse ved et uhell treffer flaggstangen eller personen som fjernet eller passer den (eller noe annet personen holder), er det ingen straff og ballen må spilles som den ligger.
 • Ball får bevisst forandret retning eller stoppes av person som passer flaggstangen. Hvis personen som passer flaggstangen bevisst forandrer ballens retning eller stopper spillerens ball i bevegelse, gjelder regel 11.2c:
  • Hvor ball er spilt fra. Spilleren må ikke spille ballen som den ligger, men må i stedet ta fritak etter regel 11.2c.
  • Når straff gjelder. Hvis personen som bevisst forandret ballens retning eller som stoppet ballen var en spiller eller deres caddie, får den spilleren den generelle straffen for et brudd på regel 11.2.
Ved bruk av denne regelen, «bevisst forandret retning eller stoppes» betyr det samme som i regel 11.2a og omfatter når spillerens ball i bevegelse treffer:
 • En fjernet flaggstang som bevisst var plassert eller lagt på et bestemt sted på bakken slik at den kunne forandre ballens retning eller stoppe ballen.
 • En passet flaggstang som personen bevisst mislyktes i å fjerne fra hullet eller å flytte ut av veien for ballen, eller
 • Personen som passet eller fjernet flaggstangen (eller noe personen holdt), når de bevisst mislyktes i å fjerne den ut av veien for ballen.
Unntak – Begrensninger ved å bevege flaggstangen bevisst for å påvirke en ball i bevegelse (se regel 11.3). Se regel 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
13.2c

Ball hviler mot flaggstangen i hullet

Hvis en spillers ball kommer til ro mot flaggstangen som står i hullet:
 • Hvis noen del av ballen er i hullet under overflaten til puttinggreenen, er ballen ansett som hullet ut selv om ikke hele ballen er under overflaten.
 • Hvis ingen deler av ballen er i hullet under overflaten til puttinggreenen:
  • Ballen er ikke hullet ut, og må spilles som den ligger.
  • Hvis flaggstangen fjernes og ballen flytter seg (uavhengig av om den faller ned i hullet eller flyttes vekk fra hullet), er det ingen straff og ballen må plasseres tilbakehullkanten (se regel 14.2).
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 13.2c: Generell straff etter regel 14.7a. I slagspill er spilleren diskvalifisert hvis de unnlater å hulle ut som pålagt etter regel 3.3c.
13.3

Ball ligger ut over hullkant

13.3a

Ventetid for å se om en ball som ligger ut over hullkanten vil falle ned i hullet

Hvis noen del av en spillers ball ligger ut over hullkanten:
 • Spilleren gis en rimelig tid til å rekke fram til hullet og deretter ytterligere 10 sekunder for å vente og se om ballen faller ned i hullet.
 • Hvis ballen faller ned i hullet i løpet av denne ventetiden, har spilleren hullet ut med det forrige slaget.
 • Hvis ballen ikke faller ned i hullet i løpet av denne ventetiden:
  • Ballen anses som å ha kommet til ro.
  • Hvis ballen deretter faller ned i hullet før den er spilt, har spilleren hullet ut med det forrige slaget, men får ett straffeslag lagt til scoren på hullet.
13.3b

Hva må gjøres hvis en ball som ligger ut over hullet løftes eller flyttes før ventetiden er over

Hvis en ball som ligger utover hullet løftes eller flyttes, av andre årsaker enn av naturkrefter, før ventetiden etter regel 13.3a er over, anses ballen som å ha kommet i ro:
 • Ballen må plasseres tilbakehullkanten (se regel 14.2), og
 • Ventetiden etter regel 13.3a gjelder ikke lenger for ballen. (Se regel 9.3 for hva man skal gjøre hvis ballen som er plassert tilbake deretter flyttes av naturkrefter.)
Hvis motspilleren i matchspill eller en annen spiller i slagspill bevisst løfter eller flytter spillerens ball som ligger ut over hullet før ventetiden er over:
 • I matchspill anses spillerens ball som hullet ut med det forrige slaget og det er ingen straff til motspilleren etter regel 11.2b.
 • I slagspill får spilleren som løftet eller flyttet ballen den generelle straffen (to straffeslag). Ballen må plasseres tilbakehullkanten (se regel 14.2).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer