Skriv ut del
8
Bane spilt som den er
Formål: Regel 8 dekker et viktig prinsipp i spillet: "Spill banen som du finner den". Når spillerens ball kommer til ro, må de vanligvis akseptere forholdene som påvirker slaget og må ikke forbedre disse før ballen spilles. Likevel kan en spiller utføre visse rimelige handlinger selv om de forbedrer disse forholdene, og det er et begrenset antall tilfeller hvor forholdene kan gjenskapes uten straff etter at de har blitt forbedret eller forverret.
8
Bane spilt som den er
8.1

Spillers handlinger som forbedrer forholdene som påvirker slaget

For å understreke prinsippet om «spill banen som du finner den», begrenser denne regelen hva en spiller kan gjøre for å forbedre alle disse beskyttede «forhold som påvirker slaget» (ethvert sted på eller utenfor banen) for det neste slaget spilleren vil slå:
 • Leiet til spillerens ball i ro.
 • Området for spillerens planlagte slagstilling.
 • Området for spillerens planlagte sving.
 • Spillerens spillelinje, og
 • Fritaksområdet der spilleren vil droppe eller plassere en ball.
Denne regelen gjelder for handlinger utført både under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a. Det gjelder ikke for:
 • Fjerning av løse naturgjenstander eller flyttbare hindringer, som er tillatt så langt som regel 15 tillater, eller
 • En handling utført mens spillerens ball er i bevegelse, som er dekket av regel 11.
8.1a

Handlinger som ikke er tillatt

Unntatt for de begrensede mulighetene tillatt i regel 8.1b, c og d, må en spiller ikke utføre noen av følgende handlinger hvis de forbedrer forholdene som påvirker slaget: (1) Flytte, bøye eller brekke:
 • En naturgjenstand som gror eller sitter fast.
 • Uflyttbare hindringer, integrerte gjenstander eller grensegjenstander, eller
 • Utslagsmerker for utslagsområdet når en ball spilles fra dette utslagsområdet.
(2) Flytte en løs naturgjenstand eller flyttbar hindring inn i en posisjon (slik som å bygge en slagstilling eller forbedre spillelinjen). (3) Forandre overflaten på grunnen, inkludert ved å:
 • Legge tilbake oppslått torv i et hull etter oppslått torv.
 • Fjerne eller presse ned oppslått torv som allerede har blitt lagt tilbake eller annen kuttet torv som allerede er på plass, eller
 • Lage eller fjerne hull, hakk eller ujevne overflater.
(4) Fjerne eller presse ned sand eller løs jord. (5) Fjerne dugg, rim eller vann. Straff for brudd på regel 8.1a: Generell straff.
8.1b

Handlinger som er tillatt

Under forberedelsene til eller under et slag, kan en spiller utføre enhver av disse handlingene og det er ingen straff selv om en ved å gjøre det, forbedrer forholdene som påvirker slaget: (1) På en reglementert måte lete etter deres ball ved å utføre rimelige handlinger for å finne og identifisere den (se regel 7.1a). (2) Utføre rimelige handlinger for å fjerne løse naturgjenstander (se regel 15.1) og flyttbare hindringer (se regel 15.2). (3) Utføre rimelige handlinger for å markere en ball, og løfte og plassere ballen tilbake etter reglene 14.1 og 14.2. (4) Grunne køllen lett rett foran eller rett bak ballen. «Grunne køllen lett» betyr at køllens vekt støttes av gresset, grunnen, sanden eller annet materiale på eller over overflaten.  Men dette tillater ikke:
 • Å presse ned køllen på grunnen, eller
 • Når en ball er i en bunker, å berøre sanden rett foran eller rett bak ballen (se regel 12.2b(1)).
(5) Plassere føttene stødig når en inntar slagstilling, inkludert rimelig vrikking med føttene i sand eller løs jord. (6) Innta en naturlig slagstilling, gjennom rimelige handlinger for å komme til ballen og innta en slagstilling. Men ved å gjøre det er spilleren:
 • Ikke berettiget til en normal slagstilling eller sving, og
 • Må bruke den minst påtrengende måten for å løse den spesifikke situasjonen.
(7) Slå et slag eller utføre baksvingen for et slag, som så blir slått. Men når ballen er i en bunker, er det i baksvingen ikke tillatt å berøre sanden i bunkeren etter regel 12.2b(1). (8) I utslagsområdet:
 • Sette en peg i eller på grunnen (se regel 6.2b(2)).
 • Flytte, bøye eller brekke alle naturgjenstander som gror eller sitter fast (se regel 6.2b(3)), og
 • Forandre overflaten på grunnen, fjerne eller presse ned sand og jord, eller fjerne dugg, rim eller vann (se regel 6.2b(3)).
(9) I en bunker kan sand jevnes ut/rakes for å vise omsorg for banen etter at en ball er spilt fra bunkeren og den er utenfor bunkeren (se regel 12.2b(3)). (10) På puttinggreenen, fjerne sand og løs jord, og reparere skade (se regel 13.1c). (11) Flytte på en naturgjenstand for å se om den er løs. Men hvis gjenstanden gror eller sitter fast, må den forbli det og den må tilbakeføres så nær som mulig til sin opprinnelige posisjon. Se regel 25.4g (modifisering av regel 8.1b(5) ved å innta slagstilling for spillere som bruker et forflytningshjelpemiddel.
8.1c

Unngå straff ved å gjenopprette forbedrede forhold ved brudd på regel 8.1a(1) eller 8.1a(2)

Hvis en spiller har forbedret forholdene som påvirker slaget ved å flytte, bøye eller brekke en gjenstand i strid med regel 8.1a(1) eller flytte en gjenstand til en posisjon i strid med regel 8.1a(2):
 • Det er ingen straff hvis, før neste slag slås, spilleren fjerner denne forbedringen ved å gjenopprette de opprinnelige forholdene på måter som er tillatt i (1) og (2) under.
 • Men hvis spilleren forbedrer forholdene som påvirker slaget ved å utføre alle andre handlinger dekket av reglene 8.1a(3)-(5), kan de ikke unngå straff ved å gjenopprette de opprinnelige forholdene.
(1) Hvordan gjenopprette forbedrede forhold ved å flytte, bøye eller brekke gjenstand. Før slaget slås, kan spilleren unngå straff etter regel 8.1a(1) ved å tilbakeføre den opprinnelige gjenstanden så nær som mulig til sin opprinnelige posisjon slik at forbedringen som ble skapt av et regelbrudd blir fjernet, slik som ved:
 • Plassere tilbake en grensegjenstand (slik som en grensestake) som har blitt fjernet, eller flytte grensegjenstanden tilbake til sin opprinnelige posisjon etter at den har blitt dyttet til en annen vinkel, eller
 • Flytte tilbake en grein på et tre eller gress, eller en uflyttbar hindring tilbake til sin opprinnelige posisjon etter å ha vært flyttet.
Men spilleren kan ikke unngå straff:
 • Hvis forbedringen ikke fjernes (slik som når en grensegjenstand eller grein har blitt bøyd eller brukket på en betydelig måte slik at de ikke kan tilbakeføres til den opprinnelige posisjonen), eller
 • Ved å bruke noe annet enn den opprinnelige gjenstanden i et forsøk på å gjenopprette forholdene, slik som:
  • Bruke en annen eller ekstra gjenstand (for eksempel å plassere en annen stake i et hull som en grensestake hadde vært flyttet fra eller binde en gren på plass), eller
  • Bruke andre materialer for å reparere den opprinnelige gjenstanden (for eksempel å bruke teip til å reparere en brukket grensegjenstand eller grein).
(2) Hvordan gjenopprette forbedrede forhold ved å flytte en gjenstand i posisjon. Før slaget slås, kan spilleren unngå straff for brudd på regel 8.1a(2) ved å fjerne gjenstanden som ble flyttet i posisjon.
8.1d

Gjenopprette forverrede forhold etter at ball kom til ro

Hvis forholdene som påvirker slaget blir forverret etter at spillerens ball kom til ro: (1) Når gjenopprettelse av forverrede forhold er tillatt. Hvis forholdene som påvirker slaget er forverret av enhver person bortsett fra spilleren eller av et dyr, kan spilleren uten straff etter regel 8.1a:
 • Gjenopprette de opprinnelige forholdene så nær som mulig.
 • Markere ballen, og løfte, rengjøre og plassere ballen tilbake på dens opprinnelige punkt (se reglene 14.1 og 14.2) hvis det er rimelig å gjøre det for å gjenopprette de opprinnelige forholdene, eller hvis noe materiale har kommet på ballen da forholdene ble forverret.
 • Hvis de forverrede forholdene ikke lett kan gjenopprettes, kan ballen løftes og plasseres tilbake på det nærmeste punktet (ikke nærmere hullet) som (1) er mest likt forholdene som påvirker slaget, (2) er innenfor én køllelengde fra det opprinnelige punktet og (3) er i det samme område på banen som dette punktet.
Unntak – Ballens leie forverret når eller etter at en ball er løftet eller flyttet, og før den er plassert tilbake: Dette er dekket av regel 14.2e, bortsett fra når leiet ble forverret når spillet var stoppet og ballen var løftet, da gjelder denne regelen. (2) Når gjenopprettelse av forverrede forhold ikke er tillatt. En spiller må ikke forbedre forholdene som påvirker slaget (unntatt som tillatt i regel 8.1c(1), 8.1c(2) og regel 13.1c) som har blitt forverret av:
 • Spilleren, inkludert spillerens caddie.
 • En annen person (andre enn en dommer) som gjør en handling godkjent av spilleren, eller
 • Naturkrefter, slik som vind eller vann.
Hvis spilleren forbedrer de forverrede forholdene når det ikke er tillatt å gjøre det, får spilleren den generelle straffen etter regel 8.1a. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 8.1d: Generell straff etter regel 14.7a. Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
8.2

Spillerens bevisste handlinger for å forandre andre fysiske forhold for å påvirke spillerens egen ball i ro eller slag som skal slås

8.2a

Når regel 8.2 gjelder

Denne regelen dekker bare spillerens bevisste handlinger for å forandre andre fysiske forhold for å påvirke deres ball i ro, eller slag som skal slås. Denne regelen gjelder ikke for en spillers handlinger for å:
 • Bevisst forandre retning eller stoppe deres egen ball eller bevisst forandre ethvert fysisk forhold for å påvirke hvor ballen kan komme til ro (som er dekket av reglene 11.2 og 11.3), eller
 • Forandre spillerens forhold som påvirker slaget (som er dekket av regel 8.1a).
8.2b

Forbudte handlinger for å forandre andre fysiske forhold

En spiller må ikke bevisst gjøre noen handlinger opplistet i regel 8.1a (unntatt som tillatt i regel 8.1b, c eller d) for å forandre noen slike andre fysiske forhold for å påvirke:
 • Hvor spillerens ball kan gå eller kan komme til ro etter deres neste slag eller et senere slag, eller
 • Hvor spillerens ball i ro kan gå eller kan komme til ro hvis den flytter seg før slaget slås (for eksempel når ballen er i en bratt helling og spilleren er bekymret for at den kan rulle inn i en busk).
Unntak – Handlinger for å ta vare på banen: Det er ingen straff etter denne regelen hvis spilleren forandrer noen andre slike fysiske forhold for å ta vare på banen (slik som å jevne ut/rake fotspor i en bunker eller legge en oppslått torv i et hull fra en oppslått torv). Straff for brudd på regel 8.2: Generell straff. Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
8.3

Spillerens bevisste handlinger for å forandre fysiske forhold for å påvirke en annen spillers ball i ro eller slag som skal slås

8.3a

Når regel 8.3 gjelder

Denne regelen dekker bare en spillers bevisste handlinger for å forandre fysiske forhold og påvirke en annen spillers ball i ro eller slag som skal slås av den andre spilleren. Den gjelder ikke for en spillers bevisste handlinger for å forandre retning på eller stoppe en annen spillers ball i bevegelse eller bevisst forandre noen fysiske forhold som kan påvirke hvor ballen kan komme til ro (som er dekket av reglene 11.2 og 11.3).
8.3b

Forbudte handlinger for å forandre andre fysiske forhold

En spiller må ikke bevisst utføre noen av handlingene opplistet i regel 8.1a (unntatt som tillatt i regel 8.1b, c eller d) for å:
 • Forbedre eller forverre forholdene som påvirker slaget til en annen spiller, eller
 • Forandre alle andre fysiske forhold for å påvirke:
  • Hvor en annen spillers ball kan gå eller kan komme til ro etter denne spillerens neste slag eller senere slag, eller
  • Hvor en annen spillers ball i ro kan gå eller kan komme til ro hvis den flytter seg før slaget er slått.
Unntak – Handlinger for å ta vare på banen: Det er ingen straff hvis spilleren forandrer andre slike fysiske forhold for å ta vare på banen (slik som å jevne ut/rake fotspor i en bunker eller legge tilbake en oppslått torv i et hull fra en oppslått torv). Straff for brudd på regel 8.3: Generell straff. Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren betraktes som en handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og en handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som en handling utført av spilleren).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer